Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Venninnene i Departementene


Nav- fylkesdirektør for Oslo Torild Lien Utvik var en av aktørene som jeg politianmeldte sammen med direktør Saglie for ignorering av varsling om graverende misligheter innenfor NAV og deres samarbeidspartner OPT i år 2007.
Hun reagerte overhodet ikke på mailene jeg sendte henne der jeg varslet om ekstreme avvik fra stillingsinstruks og ba henne gripe inn i det misbruk av myndighet jeg erfarte, hvis sammenfatning står å lese her:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket:
«Hele denne Kafka- prosessen startet, da jeg spurte Fylkesdirektør for NAV Oslo, Torild Lien Utvik om hun kunne være så snill å skjære gjennom saksbehandlers avslag» (…)
http://bit.ly/9KlfzV
I følgende innlegg, belyser jeg det nære samarbeidet Utvik hadde med annen makttopp med nøyaktig samme innstilling – Bjørg Månum Andersson.
Begge hadde de vært Byråder for henholdsvis Arbeid og sosiale tjenester og Eldre- og sosiale tjenester, som etterhvert vil fremgå. Andersson var også Kommunaldirektør for velferd og sosiale tjenester fra 2006 eller tidigere.
Et lite utdrag  fra posten: NAV-direktør trekker seg
24.01.2008 sendte jeg kopi av hele den lange klagen på forholdene i NAV og OPT som jeg allerede hadde sendt fylkesdirektør for Oslo, Torild Lien Utvik, til Andersson, som jeg trodde at ville være den personen som først og fremst ønsket å rydde opp i dette (utdrag):
«Jeg tillater meg å sende denne saken til Dem for vurdering, og for å opplyse om graverende maktmisbruk  som har blitt utøvd av enkelte aktører innenfor NAV / OPT.overfor meg.
Jeg vil tro at De er en av de rette aktørene å sende denne informasjonen til, ut fra beskrivelsen over.
Det er De som har det overordnede ansvaret for å dele ut økonomisk tilskudd til bydelene ut fra lokale behov, og å påse at tiltakene gjennomføres i tråd med bystyrets- og byrådets overordnede styringssignaler (…)
De behøver å kjenne til overgrepene, og jeg tillater meg derfor å lime inn under her de viktigste elementene i utdrag fra saken over 31, sider. Allikevel er denne sterkt forkortet. Samtlige dokumenter vil selvfølgelig utleveres Dem hvis ønskelig (…)».
Ingen reaksjon.
Allmuen blir slett ikke hørt, og i dette tilfellet –  spesielt ikke når Utvik som var innklaget, hadde et tett og nært samarbeide med Månum Andersson;
NAV-mottaket åpnet
– Bak fra venstre står de som har ansvaret for denne opplæringen; Fylkesdirektør i NAV Torild Lien Utvik, og kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson….
http://bit.ly/z497m

 

UTVIK

Mer om Månum Andersson og Utvik og deres svik overfor meg om å ta tak i min varsling i denne posten:
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
Herunder må følgende poster leses, hva Byrådets nekt av å utføre lovpålagte samfunnsoppdrag angår:
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
Her belyser jeg at politiker har refset byråd Øystein Eriksen Søreide (H) for å vike unna og nektet å forholde seg til enkeltsaker, der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Han fremhever at Byrådet plikter gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt:
«Byråden kan derfor utfra tilsynsplikten ikke avvise å gå inn i enkeltsaker ved å si at byråden ikke forholder seg til eller kommenterer enkeltsaker»!
http://bit.ly/1rSWt5a

 

Hvorfor jeg mente – og selvsagt mener at det var nettopp Kommunaldirektør Månums ansvar å ta min varsling på alvor, belyses bredt i følgende post:
Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer (utdag):
Kommunen har plikt til å yte nærmere lovbestemte tjenester til brukerne.
Kommunen kan imidlertid ikke sies å ha levert disse tjenestene dersom de må regnes som uforsvarlige.
Av sosialtjenesteloven § 8-1 fremgår (…) krav om forsvarlig saksbehandling (…)
Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.
Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard.
Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven.
http://bit.ly/1ySVWqh
Les mer om dette i posten: Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
http://bit.ly/28THamH

 

RØEGG OG VENNINNENE

 

Bildet over, viser den forvaltningkriminelle Sosialsjef Sigurd Røeggen som har ignorert uttalige varslinger fra meg – godt understøttet med lydopptak fra Youtube om hans underordnedes multiple avvik fra forsvarlig tjenesteutøvelse gjennom tre år og som sendte meg trusselbrev om å la vær å «henge ut» ansatte og skrive om dem på min blogg – og Torild Lien Utvik i hyggelig passiar ved en festlig anledning, med Sjefsposør Fylkesdirektør for Nav Oslo, Hege Farnes Hildrum stående i bakgrunnen!
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1mPFVX4
Her er gjengen «den harde kjerne» avbildet igjen:

 

GJENGEN STHANS

 

ANDERSSS

 

NRK Østlandssendingen 28.07.2010: Lønnsadel i kommunetoppen

12 kommunale toppledere i Oslo tjener mer enn både statsråder og byrådslederen selv. 24 ledere tjener over èn million i året.

Stort ansvar
Selv mener Andersson lønna er rimelig og påpeker at det er arbeidsgiveren hennes som fastsetter lønna.
– Jeg er sjef for alle bydelsdirektørene og en rekke etatssjefer. Jeg har også ansvaret for en sektor med et budsjett på 14-15 milliarder kroner – nesten halvparten av kommunens arbeidsområde.
http://bit.ly/293Ly3J

 

UTVIKKKK

«I dag» er Utvik varamedlem av St.Hans Haugen eldreråd, og her bor jeg (54 år)! :
Politikere i Bydel St. Hanshaugen
http://bit.ly/2913Jqg
Utvik, Torild Lien (Arbeiderpartiet)
Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene
Telefon: 930 52 001
torild.lienutvik@getmail.no

 

COMPLAINT

Siden denne informasjonen nylig har åpenbart seg for meg, undrer jeg om det også kan ha vært «noen som har snakket sammen» vedr. min varsling om årelange graverende avvik vedr. Nav St.Hanshaugen Sosial som jeg endelig trodde jeg skulle få hjelp av en innflytelsesrik aktør til å slå ned på, men som trolig Bydelsdirektør Ellen Oldereid stanset i sin tid.
Les i denne forbindelse informasjonen jeg utga 06.04.2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene
Del 2 (utdrag): Dette er en serie hvor jeg blant annet dokumenterer ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen.
Her vises blant annet full mailutveksling mellom meg og Maria Badea – Leder i HSK (Helse- og sosialkomiteen) St.Hanshaugen (H) – Medlem i BU (Brukerutvalget) (H) og Medlem i Styret St Hanshaugen Høyre, som jeg – via de absurde svar hun etterhvert ga meg, kom til å slutte at ble gitt meg fordi Bydelsdirektøren evt. satte foten ned hva belysningen av min varsling angikk, som Badea skriftlig hadde lovet meg å ta opp både i utvalg og komite!

 

10.02.2014 mottok jeg altså en mail fra Badea der hun uttrykte at hun syntes at dette jeg hadde opplevd var trist, og ga meg lovnad om at hun ville ta opp min sak i HSK (Helse og Sosial Komiteen) og AU (Arbeids Utvalget).
Og jeg ventet i spenning, for Maria Badea har en solid maktposisjon: (…)
Svaret fra Badea:
Hei Jeanine,
og tusen takk for mailen. Det er veldig trist med dette du har opplevet. Jeg skal ta opp denne saken i HSK (Helse og Sosial Komite) og AU (Arbeids Utvalget).
Vi holder kontakten.
Med vennlig hilsen,
Maria Badea
Leder i HSK St Hanshaugen (H)

Men nå er det jo en gang slik at det er Bydelsdirektør (Ellen Oldereid (bildet)) i Bydel St.Hanshaugen som sitter med beslutningsmyndighet over hvilke saker som slipper gjennom nåløyet for å kunne fremlegges i råd, utvalg og komiteer, og det vil være rimelig å konkludere med at hun ikke var spesielt glad for at Badea forsøkte å fremme min sak, siden Oldereid var en av de aktører som jeg politianmeldte for ikke å ha tatt min varsling på alvor.
Både Oldereid, Røeggen og Berger (alle politianmeldt) benyttet seg rett og slett av den enkleste hersketeknikk i verden overfor meg: Total taushet og ignoranse:
Min slutning springer ut fra mailene som deretter gikk mellom Badea og meg der hun gjør seg usigelig dum, og jeg har oppfattet dårskapen som et forsøk på å dekke over Bydelsdirektørens parkering av saken, hvilken Badea tydeligvis ikke rår over.
Men – når Badea (eventuelt) erfarer at denne form for maktmisbruk er rådende, hvorfor gjør hun forsøk på å dekke over forholdene da? Er det ikke hennes fordømte plikt som borger og komitemedlem å varsle om sådant?!
(Her har jeg kopiert materiale fra Bydelens egne sider, før de skiftet sidene ut – og linkene jeg satte, går da heller selvsagt ikke til innholdet jeg fremhevet lenger) Bestemmelsene, må dog enda være de samme gjeldende:

 

Helse- og sosialkomiteen (HSK)
“Komiteen har møte i Akersbakken 27 tirsdag kl. 18.00 uka før bydelsutvalget har møte (som regel har BU møte siste tirsdag i måneden).
Bydelsdirektøren vurderer hvilke saker som skal til behandling i hvilke komiteer utfra innholdet og hvem saken berører.
Det er vanlig at saker behandles i flere komiteer.»
Eldrerådet (ER)
“Eldrerådet har møte i Akersbakken 27 tirsdag kl. 15.00. Møtene holdes uka før bydelsutvalget har møte (som regel har BU møte siste tirsdag i måneden).
Bydelsdirektøren vurderer hvilke saker som skal til behandling i hvilke råd ut fra innholdet og hvem saken berører.
Rådet kan også behandle egne saker.»
Innlegget på Origo:
http://bit.ly/1iaDtGA
På blogg:
http://bit.ly/1dXD92p

 

Del 3: Maktbastionens mest veloverveide maskespill – Som klovner og feiginger, viste de seg å være når det virkelig gjaldt!:
http://bit.ly/QUoqLx
Del 1: Hva i helvete er det Brukerorganisasjonene driver med? Får de i det hele tatt betalt? I såfall for hva da?
http://bit.ly/1gF3cWm
Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:
http://bit.ly/1doeQdU

 

ANDERSS

Dagsavisen 24.12.2013 – Den mektigste du aldri har hørt om
BAKKVINNEN: Bjørg Månum Andersson har ansvaret for 60 prosent av Oslo-budsjettet. Men det er det ikke mange som vet.
Også Listhaug peker på Anderssons tøffe ansvarsområder.
– Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester er den mest krevende avdelingen i Kommune-Norge, uten tvil. Det er mange virksomheter og mange enkeltsaker, på veldig krevende områder (…)
Hun trekker fram at Andersson er god til å finne løsninger og en dyktig personalsjef.
– Og så har hun meget god oversikt over feltet hun er ansvarlig for, sier landbruksministeren.
Før Andersson begynte som kommunaldirektør, var hun avdelingsdirektør i det som den gang het Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
http://bit.ly/29bE578

 

Utvik og Maanun NAV ST.Hans Haugen

Frifagbevegelse.no 20.05.2009: NAV-direktør trekker seg
Fylkesdirektør Torild Lien Utvik i NAV Oslo trakk seg fra sin stilling mandag denne uka.
Torild Lien Utvik hadde, før hun trådte inn i stillingen i 2006, lang fartstid fra Oslo kommune.
Hun har vært byråd både for arbeid og sosiale tjenester og for barn og utdanning i hovedstaden.
http://bit.ly/297EC8j

 

Les også posten: Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial), der fremgår at Seniorrådgiver i Helsetilsynet Beate Fisknes som tidligere har vært Seniorrådgiver i  Arbeids- og velferdsdirektoratet velger å totalignorere – for det første den opp i dagen groteske forbrytelse i offentlig tjeneste som til og med er understøttet via lydopptak og som jeg serverer henne på et sølvfat, deretter later hun som om hun ikke har registrert min utheving om at Fylkesmannen har henlagt min varsling (derav min henvendelse til Helsetilsynet) som brekkstang for sin raljering, så holder hun tett med den plikt foretaket hun representerer har til å ta grep i alvorlige varslinger som dette!
Fullstendig uten skrupler anbefaler Fisknes meg å gå og søke bistand med å klage (hvilket jeg åpenbart allerede har gjort) hos nettopp de skadevoldere hun har blitt informert om at har overtrådt sine tjenesteplikter med en alvorlighetsgrad som fordrer avskjed fra embetet akutt, før hun endelig vifter meg av gårde med et grensesprengende absurd:
«Lykke til»!:
http://bit.ly/28THamH

 

CRITIZ

Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1
«Det oppleves livstruende å bli “trenert”, man føler seg personlig trakkasert ved denne åpenbare “utfintingen” i alle ledd, man mister kontakten med følelsen av eget verd og egen evne til å tenke rasjonelt.
Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.»
http://bit.ly/1fetcaA

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIES
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjone
http://bit.ly/1p6ij4U
17.03.2014 opprettet jeg en ny sone på Origo:
Forvaltningskriminaliteten i Nav
Del 1: «Her står i realiteten sjefsposøren i bingen og faktisk vedgår at de Navansatte ikke ANER hva de har drevet med vedrørende etatens absolutte hovedfokus – Arbeidslinja i alle disse år!»
http://bit.ly/1qN5Mm5
(På Blogg):
http://bit.ly/1fBmlZ1
Del 2 (Bl.a om «Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014»)
http://bit.ly/NpiKGH
(På Blogg):
http://bit.ly/1ohUJiA
Innlegget som fulgte overnevnte poster:
Sosialhjelpsnormen må heves
http://t.co/FVqwWf2uoX

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2016
M T O T F L S
« mai   jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: