Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Det største svik


Stortinget Dokument 8:36 S (2010–2011)
Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Bent Høie, Trine Skei Grande og Per Sandberg om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter
Det har vært en stadig økning i lovfestede rettigheter, og omfanget er nå blitt uoversiktlig.
Rettigheter er et fundament i velferdsstaten, men å lovfeste en rettighet betyr ikke at den nødvendigvis innfris.
TV2 har denne våren avdekket en rekke kritikkverdige forhold rundt ordningen med såkalte lovfestede rettigheter (…)
Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 2011 legge frem sak for Stortinget om brudd på lovfestede rettigheter.
16. november 2010
http://bit.ly/28PuAKC

 

DISHONESTYYY

«UTREDNINGEN»:
Stortinget – Møte tirsdag den 12. april 2011 kl. 10 Dato: 12.04.2011
President: Dag Terje Andersen
Dokumenter: (Innst. 297 S (2010–2011), jf. Dokument 8:36 S (2010–2011))
Dagsorden Sak nr. 4 [13:50:30]
Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Bent Høie, Trine Skei Grande og Per Sandberg om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter:
André Oktay Dahl (H) [13:51:44]: (…) TV 2 har denne våren avdekket en rekke grove og kritikkverdige forhold, som alle partier bør ta på alvor (…)
Har Norge for mange lovfestede rettigheter? Har man økonomi, kompetanse og et apparat til å sikre håndhevelse og ivaretakelse?
Hva slags sanksjonsmuligheter foreligger ved brudd på rettigheter? (…)
På vegne av komiteen har jeg lyst til å be statsråden i sitt innlegg om å klargjøre hva slags vurdering han ser for seg kan gjennomføres, og ikke minst når en slik vurdering med forslag til eventuelle nødvendige lovendringer kan fremlegges, med tanke på at det er et så vidt bredt stortingsflertalls ønske som skal oppfylles, på et område hvor absolutt alle partier har hatt en finger med i spillet og må ta et felles ansvar.
Det synes jeg vi skylder alle dem vi skapte håp hos da vi vedtok ulike lover, og etter at en del av dem har mistet troen på oss i møtet med virkelighetens håndhevelse av de lovene vi med god vilje vedtok i denne salen (…)
http://bit.ly/28Mz8xL

 

Så må en ha i mente at figuren som André Oktay Dahl så servilt adresserer, er Statsråd Dag Terje Andersen – udugeligheten av en tømmerhogger som strategisk ble plassert i sitt virke for å bidra til at Nav skulle gå lukt til h*lvete i sin tid.

Spillet for galleriet er godt innarbeidet i Kameratklubben Ugrei!

Våre angivelige talsmenn- og kvinner gjør ikke annet enn å opprettholde sitt tarvelige rollespill i en evig utmattende runddans og skamløst fraskrive seg det store ansvar de forvalter, ved hjelp av ubekymret raljerering innbefattet et søplete blendverk her de lettbeint manøvrerer meningsløsheter rundt i en ørkesløs runddans og renkefullt utelater de faktiske rettigheter borgerne vittelig har med sine svimlende lønninger og en sikret fremtid!
Høytidelig ber Dahl om en redegjøring fra Statsråd «Fiasko» under skinnhellig «bekymring» for Folket som enda ikke har mottatt sine lovfestede rettigheter!
Les – De udugelige – Del 2
Dag Terje Andersen ble vanvittig nok utnevnt til Stortingspresident etter at han slett ikke kunne vise til banebrytende resultater gjennom sin periode som statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. juni 2008 – 2. oktober 2009.
Her er fasiten over hva våre øverste makthavere krever at en CV må inneholde for at man skal kunne motta en slik høyt betrodd stilling:
http://bit.ly/2rtIetR

 

DRITTUNGER
Overbetalte, underpresterende drittunger kunne jeg kanskje ha konkludert med, men alvorlighetsgraden stikker dypere enn som så:
De skjøtter ikke sitt ansvar med forsvarlighet, de forleder oss til å tro at de massive avvikene i forvaltningen ikke går an å gjøre noe med fordi det ligger så mange og uoverstigelige implikasjoner deri, de toer angivelig sine hender i dyp maktesløshet og harme og gir hverandre fra tid til annen små vennlige dult i sin groteske selskapslek.
De er ikke annet enn kujoner og svikere som kun er interessert i å mele sin egen kake!
Politikerene har forpliktet seg til å arbeide for Folkets beste og representere menigmann men svikter sitt gebet stort – og jeg slutter meg helhjertet til Jan Arild Ellingsens konklusjon om «sine egne:
«Mange feiginger på Stortinget»!.
«Det er for mange som er for opptatt av å unngå å bli oppfattet som kritisk til kollegaer, til eget parti – og systemet.»
http://bit.ly/28N2MRK

 

Dagsorden Sak nr. 4 forts. med svadafører Sigvald Oppebøen Hansen (A):
Tilsyna har dei siste åra gjeve god dokumentasjon på brot på lovfesta rettar. Arbeidarpartiet meiner det no er på tide å sette i verk konkrete tiltak, og ikkje bruke unødvendig tid og ressursar på å innhente allereie dokumenterte behov.
Når kommunane er gjevne kommunalt sjølvstyre, samtidig som enkeltindivid er gjevne rettar, er det viktig at det finst kontrollmekanismar som kan sjå til at reglane blir følgde, slik Stortinget har vedteke og føresett (…)
I dag har fylkesmannen høve til å gje pålegg om å endre manglar som blir avdekte, men ettersom pålegg ikkje kan følgjast opp med sanksjonar, har ikkje fylkesmannen høve til å forlange endring.
Etter kommunelova § 60 d kan fylkesmannen gje kommunane «pålegg om å rette forhold som er i strid» med dei føresegnene fylkesmannen fører tilsyn med. Men det er berre dersom det føreligg eit rettsleg avvik at fylkesmannen kan påleggje retting av forholda.
Dersom det blir avdekt forhold av mindre alvorleg karakter, kan fylkesmannen kome med ein merknad.
Da er det opp til kommunen om dei vil rette seg etter denne merknaden (sitat slutt)

 

I denne forbindelse vil jeg vise til følgende materiale, et avtalt skuespill som aldri vil tas av plakaten:
Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer
Lovbrudd i 45 av 50 kommuner.
I 24 av 50 kommuner er det rapportert lovbrudd knyttet til manglende styring ved hjelp av prosedyrer, rutiner og tiltak som skal sikre at praksis er i tråd med lov- og forskriftskrav.
Kommunene har ikke sikret at ansatte som skal arbeide med sosial stønad har den nødvendige kompetansen til å utføre oppgavene.
I omtrent halvparten av de undersøkte kommunene mangler opplæring og opplæringsplaner på områdene lovforståelse, ferdigheter, fagkunnskap eller generell kunnskap om saksbehandling.
Meldinger om feil eller uheldige forhold etterspørres i liten grad av overordnede, og meget sjelden av kommunens øverste ledelse.
De fleste kommuner mangler rutiner for dette.
I de tilfellene hvor meldinger om feil eller uheldige forhold faktisk formidles til kommuneledelsen, blir meldingene ofte ikke fulgt opp, og følgelig heller ikke brukt i kommunens forbedringsarbeid!
https://sommer17.wordpress.com/2015/04/22/nav-kommuner-bryter-loven-bevisst-og-lovbruddene-er-satt-i-system-uten-at-konsekvenser-rammer-oversikt/
Arbeiderpartiet har hatt flere muligheter for å rette opp det totale fraværet av rettssikkerhet for landets Borgere, men alltid har det endt med strategiske munnhell, svik og bedrag – rett og slett fordi de ikke føler for dette men kun ønsker å sikre egne taburetter:

 

abailag

14.08.2007 – TOTUSENOGSYV: Skal bli bedre, vet bare ikke hvordan
Det er viktig for Regjeringen å bedre rettssikkerheten for sosialklienter. Men man vet ikke hvordan, eller når, man blir ferdig med arbeidet.
«Det er viktig for oss å bedre rettssikkerheten for sosialhjelpsklientene når vi nå gjennomgår lovverket i forbindelse med NAV-reformen, sier statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Laila Gustavsen (Ap) (…)
Vi er opptatt av å bedre rettssikkerheten for sosialhjelpsmottagere.
Derfor ser vi i første omgang på internkontroll og tilsyn, og har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere dette, svarer Gustavsen.
Når skal gruppen konkludere?
Det er ikke helt klart ennå. Men hvis vi fremmer lovendringer, vil vi gjøre det i løpet av denne stortingsperioden, svarer hun.»
http://bit.ly/28PG5xl

SVIKERE!

 

Nav – Servilt om ikke «å henge ut» notoriske forvaltningskriminelle.
«Vi ønsker ikke å henge ut Nav-kontor, men det er avdekket problemer som må tas på alvor, sier Solheim»
Mitt svar:
Hva da «ønsker ikke å henge ut»!?
Kontorene som ikke føler for å utbetale anstendig livsopphold til hjelpetrengende borgere skulle da i all anstendighets navn bli offentiggjort med både navn og bilde av verstingene!
Styrkeforholdet mellom borger og Nav er mildest talt rått parti, og avvikene etaten utøver med vitende, vilje og forsett, kan ikke annet enn fordre full publisering.
De herjer i stor utstrekning med mennesker som har alvorlige sykdommer men som mange ganger ikke på langt nær tilståes den økonomiske støtte de lovfestet har krav på, og derav vil dø mange år før tiden på grunn av den absurde forvaltningskriminalitet som begås!
Da er det slett ikke snakk om å «henge ut» de ansvarlige for lydløse og effektive mordforsøk – det er kun en ansvarsfraskrivelse feiginger benytter seg av , og som ikke gjør deres «avsløringer» troverdige.
En servil, meningsløs og bent fram uanstendig «journalistikk» som via denne unnfallenhet gir uberettiget kreditt til yrkesforbrytere og bidrar til at deres ugjerninger aldri vil oppnå den flombelysning som kreves for at kujoner og deres inhabile ledere blir tvunget til å ta seg kraftig sammen og/eller bli løst fra sitt embete slik at anstendig personell kan slippe til!
http://bit.ly/1Ah5CnN

 

HAUGSG

Vedr. «de godkjente meningsbærerene» i media – svikerene som gir monumentale faen i Pressens Vær-Varsom-plakat der de nennsomt hegner om Nav sine forbrytelser i offentlig tjeneste og skyver maktesløse Borgeres varsling under teppet. Les posten:
Til Hilde Haugsgjerd – Aftenposten sletter all kritikk av din kronikk i kommentarfeltet!
Haugsgjerd: Hjelperne. Jeg sender noen varme tanker og et ønske om god jul til (…) de ansatte i Nav (…).
Navs ansatte har sluppet medieoppslag om at de mistet klienter i selvmord.
Når vold har vært omtalt i forbindelse med deres arbeidsplass, har det dreid seg om voldsbruk og trusler fra klienter mot Nav-ansatte (…)

GRANDE

Svart på hvitt står å lese det vi jo har visst hele tiden, at politikerene SKAL – de har en PLIKT til å engasjere seg i enkeltsaker!
Men sjelden eller aldri innrømmes det at folket kan ta direkte kontakt.
Denne artikkelen er gammel, vi har ingen tid å miste, så løft av telefonrøret og ring NÅ – både til Grande, og de andre!:
Klassekampen 22.10.2013 – Mindre makt i denne sal?
Det er vår plikt som politikere å være folkets ombud, utdyper Skei Grande til Klassekampen.
Hun er Venstres nestleder, og har lenge vært kritisk til ombudsordningen.
Vi har et ideologisk fundert synspunkt som handler om at det fremste ombudet er de folkevalgte, sier hun.
Nå mener hun alle de statlige og kommunale ombudene er i ferd med å skape stor avstand mellom de folkevalgte og folket.
Jeg representerer alle som har stemt på meg, og alle kan ringe meg om saker de er opptatt av, sier hun.
Nestlederen sier hun har vært med folk både til advokat og til sivilombudsmannen, og mener det er politikernes oppgave også å bry seg om enkeltsakene.
Hvis vi politikere slutter å bry oss om de vanskelige enkeltsakene, så slutter demokratiet å fungere, sier hun.
http://bit.ly/28MHbtv

 

CALLLLLLLLLLLLLLLLLL

Grande Jobb: 23 31 31 99
Grande Mobil: 90 60 07 31

 

Vedr. Grandes luftige fortolkning av Loven:
«Vi har et ideologisk fundert synspunkt som handler om at det fremste ombudet er de folkevalgte» – så vet hun så meget bedre!:
Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,
C. Om Borgerret og den lovgivende Magt.
§ 49. Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.
http://bit.ly/WVXbL8
STORTINGET – Om Grunnloven
Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.
Grunnloven slår fast at det er folket som legitimerer makten.
http://bit.ly/X7LRMA

 

Folkevalgtes epostadresser og telefonnummere
http://bit.ly/28Vz4ge
(Art forts:): Fremskrittspartiet foreslo å opprette et nytt ombud som skulle ha ansvar for å følge opp Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) (…)
Skei Grande er kritisk:
Jeg har fått hundrevis av henvendelser fra folk som har blitt tråkket på av NAV-systemet. Mitt svar er at vi må gjøre noe med NAV. Frp sitt svar er å sette et ombud på saken.
Det er klart at alle disse ombudene gjør det mer behagelig å være politiker.
Trusselen er at det kan bli så behagelig å være politiker at man undergraver hele demokratiet, sier hun – ombudene er ytterpunktenes politiske løsning (…)
Professor Per Lægreid ønsker en debatt om ombudene velkommen, og mener ombudene faller inn i en underlig mellomposisjon:
Problemet er at det er veldig uklart hvem ombudene er ansvarlig overfor.
Hvem handler de på vegne av?
De er ikke underlagt departementene på samme måten som direktorat og lignende og det blir uklare ansvarslinjer. Likevel har det vært en tendens til å opprette flere og flere slike ombud. Det har en tendens til å balle på seg, sier han.
Det er de folkevalgte som skal utforme politikken, ikke byråkratene, fastslår han.

 

Romerikes Blad – Ombudsmenn for folket 15.11.2011:
Politikerne må alltid huske hvem de er til for.
Våre politikere må aldri glemme at de er valgte ombudsmenn for folket.
Kari Kjønaas Kjos (Frp) er et eksempel til etterfølgelse i så måte.
Hun har i en årrekke tatt opp den lille manns sak (…)
Folkevalgte, enten det er på lokal- eller riksplan, må aldri miste ombudsrollen overfor landets innbyggere av syne.
Det er lov å engasjere seg i enkeltsaker.
De folkevalgte er til for folket – og ikke omvendt»
http://bit.ly/UvYqiT

 

ADVOKATT

Osloadvokatene 17. mai · (På Facebook):
«Hvis du får avslag på søknad fra NAV kan vi hjelpe deg med klagen. Du har rett til advokat etter forvaltningsloven § 12. NAV skal «påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes», jfr. § 17. Det er et strengt krav.»
«Det er et strengt krav.» – meg midt i ryggen!:
Lydopptak av Sølvi Kristoffersen ved Nav St.Hanshaugen Forvaltning fredag 20.12.2013.
Hun var den siste «saksbehandler» i rekken som avslo min søknad om uføretrygd på bakgrunn av innklaget «Nav-spesialist» Robin Holtedahl sin påstand om at jeg måtte gå til psykolog etter at jeg varslet om at han hadde nedverdiget meg seksuelt under «undersøkelsen», og anklaget meg for å ha en sterkt sviktende virkelighetsoppfatning.
Men overgrepet var tatt opp på bånd og ble sendt Fylkeslegen – hvis saksbehandler lot som om alt var i skjønneste orden og ikke kunne finne noe galt – fullstendig uten å ta lydopptaket i betraktning og diskutere beviset som lå helt opp i dagen der.
http://bit.ly/1tav5iw
Utdrag fra posten – Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat:
Jeg: Du forstår hva jeg forklarte deg nå – du forstår alvorligheten i det?!
Sølvi Kristoffersen: Æ høre hva du si ja. Æ diskuterer ikkje det me dæ – det gjør ikkje æ, for det er no som ikkje vedgår denna saken så vidt æ kan se!
Jeg: «Det vedgår ikke saken» at dere tar en innklaget leges uttalelser til inntekt?!
S.K: Dette kjenne æ ikkje tel i det hele tatt – En lege som det du snakke om, kan allikevel ha faglige kvalifikasjoner å gjøre den jobben som han har betalt for! Det er en «helt annen sak»! Det kan ikkje æ forholde meg til overhodet! (…)
Jeg: Lydopptakene har dere verken kommentert eller spurt etter, og jeg lurer på hvorfor det! For denne saken er jo basert på helt…
S.K avbryter: Men æ kan ikkje gå inn og diskutere enkeltsider ved saken som du oppgir å syns er veldig viktig for dæ (MERK) – OG SOM VI IKKE HAR KJENNSKAP til.
Jeg avbryter: Dere har jo KJENNSKAP til det når Jurist har skrevet i sin innstilling…
S.K avbryter: Du kan ikkje konfrontere mæ med lydopptak som vi ikkje har sport om eller vi ikkje har bedt om! Det er ikkje DE faktaopplysniga vi træng for å vurdere om rætt til uførepensjon er oppfylt! (…)

http://bit.ly/28LVkIJ

 

Jeg forstår ikke hvordan Osloadvokatene kan påstå at «NAV skal «påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes», jfr. § 17. Det er et strengt krav.« – når Kujontroppen selv presterer å valse opp med følgende pubertale raut under § 17 i eget Rundskriv som slår ihjel alle tegn til forsvarlig praksis med sin tarvelige hjemmesnekrede lovløshet som INGEN politikere griper fatt i!:
Forvaltningsloven – Saksbehandlingsrundskriv – Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak
§ 17 første ledd [Endret 4/16] Omfanget av utredningsplikten
Når det gjelder spørsmålet om hvor grundige undersøkelsene skal være fremgår det av forvaltningsloven § 17 første ledd at saken skal være «så godt opplyst som mulig».
Når det gjelder kravet til grundighet eller intensitet i utredningen kan ikke loven tas på ordet (…)
http://bit.ly/28MRKC2
– hvilket leder meg til:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)! :

 

KNUT

Professor og forskninsleder Knut Fossestøl – Regler og skjønn i norsk forvaltnings- og velferdsforskning
En kritisk analyse med særlig fokus på velferdsstatens rettighetsorientering – Oppdragsgiver: Norges forskningsråd:
OM NAV: For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet (…)
I utdannelser” uten spesialisert innsikt i noe enkelt felt”, som for eksempel sosialarbeiderutdanningen, vil verken innsikt i mål-middel sammenhenger eller lovtolkning stå i sentrum.
I stedet vil ”personlig moral og verdier fungere som en sterk styringsmekanisme” (op.cit.) (…)
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler.
http://bit.ly/vZ5qgK

 

UNQUALIFIEDDD

Fontene.no 06.12.2013: Sosionomer inn på Navs ønskeliste
Det finnes ikke noen standardkrav til hvilke profesjoner som skal være representert på et Nav-kontor, det er opp til hvert enkelt kontor. Slik må det være, mener Gudbjørgsrud.
Vi stiller ulike krav, men ikke ned på profesjons-/utdanningsnivå (…)
Jeg er mer opptatt av den samlede kompetansen enn hvilken spesifikk utdanning den enkelte ansatte har.
http://bit.ly/1JtAr2D
LES MER OM DETTE HER!:
Nav – Ukvalifiserte søkere favoriseres, og ansettes strategisk foran fagpersonell.
http://t.co/xf5WAqxdDo
Nav – Kvalifikasjonsprinsippet er et ikke-tema hva angår ansettelsesprosessene i etaten.
http://bit.ly/1HsWLD5
Ukvalifiserte tølpere i Nav, tvinger borgere ut av kvalifiseringsprogram uten at innholdet i tjenesten er oppfylt!
http://bit.ly/1HSpJkE

 

EMPLOYEES GOODBYE

Navkonsulent sjikanerer meg åpenlyst på Facebook
Til ledelsen ved Nav Drammen (Steinar Hansen som nå skal slutte) med kopi til Statens Helsetilsyn
Oslo 24.06.2016
Varsling om oppsiktsvekkende sjikane og raljering på min FB-side til meg personlig, herunder tilkjennegivelse av alarmerende realitetsbrist, ikke-eksisterende forståelseshorisont og komplett fravær av kunnskap om Lov- etikk og regelverk m.m. hos en av deres ansatte gjennom godt og vel 13 år – Nina Lønningdal 23.06.2016.
Filmopptak av samtalerekken er tatt.
Lønningdals profil på LinkedIn understøtter at hun arbeider hos dere per dags dato:
http://bit.ly/293qECt

 

De udugelige – Del 1:
Litt rystende bakgrunn om hvorfor Saglie er den tilsynelatende udugelighet som strategisk blir plassert i den ene toppjobb etter den andre … i Nav og … Justisdepartementet!:
http://bit.ly/1jFDtEI
Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen
http://bit.ly/28MIXe7
Fylkesmannens lovbrudd
Her er samlet lov- etikk og regelverk som Fylkesmannen jamnt over har gitt faen i ved samtlige innsendte klager fra meg gjennom en årrekke –  sammenfattet på denne bloggens hovedside (…)
Fylkesmannen gir mange ganger Nav medhold i opplagte saker, der det foreligger ugjendrivelige dokumentasjonsbevis på at forvaltningen har begått grove saksbehandlingsfeil.
Monica Treu – rådgiver ved sosial- og familieavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo- og Akershus er en av «verstingene»
http://bit.ly/1XZJJLF

 

UNQUALIFIED

Sivilombudsmannen og borgerenes klagerett, samt Navs omdefinering av enkeltvedtak
http://bit.ly/1yNZSsj
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
De åndsforlatte ynkryggene og posørene skulle hatt seg en på trynet kort og godt, og blitt sparket for bevisst ignoranse og harselas rundt forsvarlig yrkesutøvelse!
http://bit.ly/1JmOFyM
Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt)
De etiske retningslinjene for virksomheten er hugget i stein.
De ansatte PLIKTER å gjøre seg kjent med dem, det er et lederansvar å påse at de er lest, forstått og overholdt, og der fremgår at brudd på disse vil medføre alvorlige konsekvenser – så som tap av tjenesten.
Herunder vil jeg sterkt påminne om aktørenes lydighetsplikt som du så varmt favner i en oppsiktsvekkende villedende retning:(…)
http://bit.ly/1EPAFzf
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):
At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll.
http://bit.ly/1BqC0qB
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEALIAOLS

21.01.2015 – Natalia Olsen og varslingen om fryktkulturen i Nav
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den juni 23, 2016 av i Nav, Nyheter, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Samfunn med stikkord , , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2016
M T O T F L S
« mai   jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: