Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere


WHISTLE

Enhetsleder for Nav Nordstrand – Anne-Mette Bakke, den infame skadevolderen som arbeidet tett med den gang sosialsjef Vildgun Steinhaugen, sitter i denne videoen og gir mennesker «råd» om å skaffe seg jobb! :
Skaff deg jobben – med hjelp fra NAV – Av Aurora Sæverud 02/05/2016
På slutten av intervjuet som inneholder bøttevis med banaliteter som en hvilken som helst undermåler skulle kunne klare å lire ut av seg på strak arm uten problemer, kommer hun opp med en patetisk anekdote som mest sannsynlig er løgn om ei jente som begynte å file og lakke negler under intervjuet med henne – i en fullstendig manglende evne til å formidle relevant kunnskap!
Herunder vil jeg gjerne belyse hvem denne «sjefen» egentlig er, ved å dokumentere det totale fravær av anstendighet som lederen besitter!:
Hun er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere (Vildgun Steinhaugen t/v og Bakke t/h på bildene under, og sammen med Bydelsdirektøren på siste bildet):
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
HELE DOKUMENTAREN SOM STREKKER SEG OVER NI ÅR, ER NÅ SAMMENFATTET PÅ BLOGGENS HOVEDSIDE: Om meg – Bakgrunn og historie:
http://bit.ly/1EsU4CL

 

04.03.2010 sendte jeg fungerende Helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen en graverende varsling om den mangeårige utstrakte forvaltningskriminaliteten som Sosialtjenesten og Nav Nordstrand Arbeid systematisk effektuerte overfor både meg og annen person:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Når hun fullstendig ignorerte denne og unnlot oppfølging med delegering til relevante myndigheter som jeg der ba om, laget jeg en dokumentar i 6 deler her på bloggen, som bygger på deler av de 19 vedleggene som fulgte varslingen jeg sendte inn:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen:
Del 1
http://bit.ly/UWJSJI
Materialet ble altså delt med Ombudet og en god rekke andre makttopper og politikere, men jeg ble tiet ihjel på alle kanter!

 

 

PERJURY

 

ÅRSMELDING FRA HELSE- OG SOSIALOMBUDET 2009
Bilde av Kjersti Halvorsen står øverst til venstre på side 5, der hun presterer å innlede med følgende:
En del av brukerne har vi bistått fordi de har hatt sammensatte problemer hvor også kommunale ytelser er en del av deres hjelpebehov.
Ombudet vil fortsette å bistå brukere hvor forvaltningslovens saksbehandlingsregler ikke blir fulgt
Oslo, februar 2010.
(På s. 23 og 24 vises eksempler): Fylkesmannen er av den oppfatning at kr 70 er for lite å leve for i en såpass lang periode (over en måned i 2009), og mener klager er berettiget til livsopphold utregnet etter ordinær sats og regner derav ikke klager som å befinne seg i en slik situasjon der han har behov for nødhjelp (2008/0346) Helse- og sosialombudet er enig med fylkesmannen i at en periode for nødhjelp ikke bør strekke seg ut over en måned. Ombudet er imidlertid av den oppfatning at også en periode på en måned tangerer grensen for det forsvarlige. (Om vilkår står også her)
(S. 26: NÅR OMFATTES GJELD AV LIVSOPPHOLDSBEGREPET?)
http://www.ivarjohansen.no/dmdocuments/helseogsosial2009.pdf

 

ABRAGNHILDMEEK

På oversiktsbildet av de ansatte, står også Jurist Ragnhild Meek (her, et annet bilde av henne) som bl.a er omtalt i posten:
Advokat om min Navsak: «Myndighetsmisbruk Big Time!» (Utdrag):
LYDOPPTAK – Jeg ber altså Ragnhild Meek om bistand, det er ingenting igjen av meg, og sier at jeg håper de kan legge ved en klargjørende sammenfatning av den varsling jeg har sendt dem, med til Fylkesmannen (linket til i begynnelsen av dette innlegget)
Hun svarer meg følgende:
«Det har jeg konferert med Ombudet om. Saken din er så omfattende, og fordi vi ikke kan sette oss inn i alt du har sendt oss, så kan ikke vi ta på oss den oppgaven å representere deg ved å kortfattet poengtere hva som er kjernen i saken (…)
JURISTEN hadde altså på bordet foran seg en utførlig gjennomarbeidet sak som avslørte graverende lovbrudd som lå helt oppe i dagen, med heading (og innledning):
Dette er en omfattende og graverende rapport – herunder hører flere klagepunkter –  som avslører kameraderi, trusler, grov vilkårlighet, løgner, trakassering manipulering og unnlatt hjelp og bistand etter loven i stor utstrekning, samkjørt begått av representanter ved Sosialkontor, Attføringsutvalg og Fagforening i Bydel Nordstrand mot både meg og annen person over tid, som i flere vedlegg i denne klagen kun vil bli omtalt som ”X”.
Sjikanen av X, varsler jeg om – ikke på hennes vegne men uavhengig og alene, på bakgrunn av at jeg har vært vitne til denne behandlingen som har blitt utført av flere av de samme aktører som har trakassert meg, og som jeg i tillegg personlig innklager  i min sak.
Jeg ber om at begge sakene behandles (…)
Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger (…)
Meek hadde og i telefonsamtalene fått rede på en aldeles uholdbar og utmattende livs- og helsesituasjon fra en bruker av Nav sine tjenester som var svært syk, som lå ned for telling og var tappet for krefter.
Både i vedleggene hun mottok og via mine forklaringer per telefon, kom krystallklart frem at mine egne varslinger til sosialtjenesten og ledelsen der hadde blitt konsekvent ignorert, og aldri  ført frem over ÅR!
http://bit.ly/1tiy3Xr

 

 

INGEN grep ble tatt, og represalier i form av totalnekt av bistand fra Ombudet fortsatte å følge meg som en rød tråd gjennom de neste årene – samt at de til slutt sendte meg et trusselbrev, hvilket er godt dokumentert på hovedsiden av denne bloggen:
http://bit.ly/1EsU4CL
Dokumentaren i flere deler om Ombudet som jeg laget få år senere (Utdrag fra Hovedinnlegget):
Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling
Flotte ord og føringer som ble kastet av svin til godtroende borgere.
Her bevises imidlertid hva som i realiteten tok plass når jeg henvendte meg til Ombudet for hjelp og bistand med å overleve massive represalier og gjengjeldelser fra både ledelse og ansatte ved sosialtjenesten i Bydel St.Hanshaugen, som gikk ut på at de gikk sammen om å indirekte ta mitt liv ved gjentatte ganger å nekte meg livsnødvendig bistand i form av tilstrekkelig livsopphold under full viten om at jeg har diabetes. 33 dager sto jeg helt uten mat og penger dette året (2014) under deres absolutte viten, og i ca. tre måneder samlet mottok jeg kun 70 kroner dagen!:
bit.ly/1NOb5KH

 

Nordstrands blad 21.10.2010 – Nordstrand får endelig NAV-kontor
Som siste bydel i Oslo og nest sist i hele landet får Bydel Nordstrand en felles dør til hjelp.
Det nye kontoret blir ledet av Anne-Mette Bakke (t/h) og Vildgun Steinhaugen (i midten og til venstre), de er såkalt ledere i partnerskap. De har høye ambisjoner for det nye kontoret (…) Vi er opptatt av å gi et best mulig tilbud til innbyggerne i bydel Nordstrand, sier (Bakke og Steinhaugen).
Men i kulissene, raserte lederene både mitt og andres liv i fellesskap! Les:
Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud underslår klager
(VEDRØRENDE MIN SØKNAD OM UFØRETRYGD)
Til Navdirektør Joakim Lystad 19.01.2011 HASTER – Inhabilitet ved Nav Nordstrand – De har ikke etterkommet Navdirektørens krav, samt underslått flere klager.
Fra Jeanine Horntvedt.‏

 

De skriver: (Utdrag) «Vi ber om at søknaden registreres som mottatt den 22.09.2011, og at bruker informeres om hvem som blir saksbehandler for saken hennes, samt dennes kontaktinformasjon».
Jeg vil herunder informere om at deres instrukser på ingen måte har blitt tatt seriøst av de ansvarlige (…)
En sentral innklaget person – Anne Mette Bakke, har til alt overmål vist seg å være teamlederen til min saksbehandler som skal klargjøre uføresaken –
http://bit.ly/1K4eTaw
– hvis inhabilitet leder meg til:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Men Lystad providerte meg slett ingen oppfølging, og sørget for at ryddegutten Gudbjørgsrud ble kvitt den brysomme varsleren – lik som han ellers alltid har gjort
Her, et annet eksempel – utdrag fra posten «På Nav med balltre – Del 2»:

 

Det følgende er hva klagesaken som jeg sendte Navdirektør Joakim Lystad med kopi til diverse andre instanser endte med.)
Og jeg la også til andre punkter i klagen, jeg ba bl.a ettertrykkelig om å få bytte Navkontor.
Verken krav om bytte av kontor eller brudd på taushetsplikt var debattert overhodet!
Sitat fra «konklusjon» fra Direktør Styringsenhet fylkeslinjen, Bjørn Gudbjørgsrud):
Vår ref: 11/9598 Vår dato: 11 mai 2012:
Serviceklage.
Vi viser til dine oversendelser av 13 og 14 april med flere klagepunkter både mot Arbeids- og velferdsetaten og mot andre.
I oversendelsene blir det også vist til tidligere oversendelser.
På bakgrunn av sakens opplysninger finner Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke å ville kommentere enkelthetene i dine påstander.
Saken anses som avsluttet fra vår side.
Med vennlig hilsen Bjørn Gudbjørgsrud
I det to timer lange møtet med FrP-politiker Laila Marie Reiersen en tid etter, får hun bl.a lese «svaret» fra overnevnte figur, og man kan høre på lydopptaket at hun roper sjokkert:
«Men han har jo ikke SVART deg – han har jo ikke svart»!
Helsetilsynet blant flere andre ble også orientert om forvaltningskriminaliteten via mail, men forholdt seg tause.

YOUTUBE

Tilhørende lydopptak 18.08.2009:
Nav Klage og Anke Sør ved fagleder Hege Hauge som akkurat da stilte som fungerende direktør for Siri Camilla Thommesen, bekrefter løgner fra Anne Mette Bakke ved Nav Nordstrand Arbeid vedr. min sak:
http://youtu.be/gnfmt_nsfk4
De andre to lydopptakene:
Enhetsleder ved Nav Nordstrand – Anne Mette Bakkes bidrag til underslag av dokumenter i sak
Ca. 3:02 minutter inne i denne samtalen orienterer jeg Bakke om at jeg vil skrive om dette (på min blogg som allerede flere ansatte og Steinhaugen ved dette kontoret skriftlig har bekreftet for meg at de kjenner til uten å kommentere dette videre – samt at lydopptak er gjort) og hun responderer:
«Ja for all del»!
http://youtu.be/kLA4s_RAlKU

 

sigurd røeggen eøs

MERK HERUNDER: Når jeg fire år senere mottar Trusselbrevet fra Sosialsjef Sigurd Røeggen (t/v) ved Nav St.Hanshaugen som jeg har hørt under siden mai 2013, presterer han å skrive det følgende vedr. sine gode kolleger ved Nav Nordstrand, det råder slett ingen tvil om at «noen har snakket sammen»!:
(Utdrag) – Viser til omfattende e-postkorrespondanse fra deg etter at din sak ble overført fra Nav Nordstrand til Nav St.Hanshaugen.
Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1» som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.
Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og  sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen (sitat slutt)
Jeg bemerker:

 

I brevet lar sosialsjefen meg med all tydelighet forstå at han kun konsentrerer seg om å slå ring rundt sine underordnede i stedet for å behandle den omfattende varslingen som jeg hadde sendt ham over flere måneder, som omhandlet vedvarende og kontinuerlig maktmisbruk fra Seksjonsleder Randi Trøeng, og min saksbehandler Fagkonsulent for oppfølging  – Line Tunsve (disse to operer i team).
Overnevnte brev, var sosialsjefens endelige respons på min omfattende varsling av 09.02.2014 med tilleggsinformasjon av 12. og 20.02, og kun dette eneste punktet valgte han seg altså ut, alt mens han underslo alle de avvik fra hans underordnede som jeg hadde forelagt ham (…)
Hvis de innklagede og politianmeldte aktørene bare hadde vært på jobb og utført arbeidet sitt på en etisk forsvarlig og profesjonell måte som de kunne stå inne for med hevet hode – da skulle de jo rent ut være stolte av omtalen jeg har gitt dem slik at alle kan bevitne hvordan disse møter og behandler sine kunder!
For hvorfor skal det være feil å kringkaste den kvalitet, omtanke og forsvarlighet som sosialsjefen iht. sin respons og de beskyttende vinger han holder over skadevolderene må mene at jeg som kunde av Nav blir møtt med?

ABEKT

Når denne kameratgjengen ved to kontor samstemt uttrykker at de finner det belastende å bli «uthengt og sjikanert» – er dette intet annet enn kalkulerende rå manipulering, som understøtter bortenfor en hver tvil at her foregår systematiske og målrettede mordforsøk bak lukkede dører, der hevngjerrig personell innehar vide blankofullmakter til å utøve represalier overfor en enslig, eldre, funksjonshemmet og forsvarsløs borger uten definisjonsmakt som har tillatt seg å varsle om fullstendig uakseptable forhold.
For jeg dokumenterer ned til hvert komma i nedtegnelser av lydopptakene sannheten og grelle realiteter vedrørende forbryterenes ugjerninger i offentlig virke som man samtidig kan høre på Youtube at er fullstendig rystende, hvori bevisføringen og sannhetsgehalten selvsagt er uangripelig og særdeles etterprøvbar der det fremgår at de opererer i fagorganisert samlet flokk, og over ÅR tar i bruk alle utenkelige midler for å  tilintetgjøre meg som varsler – selv nekt av økonomisk bistand til livsnødvendige medisiner og diabeteskost – hvilket også skadevolderene ved Nav Nordstrand holdt i hevd:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker (Fredag 13.03.2015)
http://bit.ly/1V7lEve
Jeg står alene.
Derfor skyter «mafiabossen» seg selv i foten.
Han har unnlatt å behandle mine klager og sett bort fra min varsling.
Deretter går han og hele resten av den fagorganiserte kujontroppen etter meg med konsekvente represalier og gjengjeldelser og påberoper seg beskyttelse!
FEIGE, DUMME TARVELIGE SVIN!
http://bit.ly/1mPFVX4

YOUTUBE

Nytt opptak med Bakke når hun ringer meg opp igjen senere samme dag. Dette er også nedtegnet i posten jeg har vist et stykke over her (klagen til Trygderetten)
MERK: Ca. 2:05 minutter inne i denne samtalen som også er tapet, spør jeg Bakke om jeg har mulighet for å ta med meg Advokat i Trygderetten – men hun responderer med at «hun tror ikke det» og at jeg kun ville motta en uttalelse derfra!
3:20 sier jeg at jeg får ta og ringe til de i Kristiansand «for det er jo egentlig de jeg skal kjefte på da og ikke deg – så det beklager jeg».
Bakke presterer å respondere:
Det du kan gjøre, det er å sørge for at du har alle data fra oss, sånn atte det du ikke … altså atte det – vi har gjort VÅR jobb, så vi er helt sikre på det! (LØGN)!
http://youtu.be/4shlu-RFBok

 

Male Doctor Writing On Medical Document

Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?:
Jeg har all grunn til å tro dette, etter at min forrige fastlege endret sin erklæring om 100 % uføretrygd for meg fundamentalt – kun to dager etter at Nav hadde mottatt denne.
Legg godt merke til datoene som anføres i denne posten.

ABEGE

Her er min redegjøring over hva som tar plass når forvaltningsbermen sitter med blankofullmakter fra Regjeringen til å utøve sanksjoner av utenkelige format, og fastlegene spiller på deres lag som marionetter: (…)
Fra Navdirektør Joakim Lystads brev til meg av 26.09.2011 – hans svar på min mail med krav om at han måtte holde overoppsyn med min uføresøknad på bakgrunn av alle represalier jeg hadde erfart fra bl.a ansvarlige utredere.
(Utdrag fra svaret)
«Vi ber om at søknaden registreres som mottatt den 22.09.2011, og at bruker informeres om hvem som blir saksbehandler for saken hennes, samt dennes kontaktinformasjon».
Men jeg ble aldri informert om dette, hvilket enhetsleder Anne Mette Bakke personlig sørget for (her vises langt nede i posten, den absurde mailutvekslingen som gikk mellom henne og meg).
Det er derfor rimelig å slutte at det var hun selv som stod bak hele treneringsprosessen, personen som jeg allerede hadde klaget inn som inhabil i saken – og da blir det jo ikke noe «moro» å stadfeste dette overfor den forvaltningsrammede som således ville kunne risikere å motta profesjonell og forsvarlig bistand fra annet hold enn fra den innklagede klikken ved Nav Nordstrand

 

 

Utdrag fra mitt tilsvar til Bakke 03.02.2012: «DET var dråpen!
Finner De stor tilfredsstillelse i og k*dde med folk eller står det ikke helt bra til med deres fortolkningsevne?
Jeg skal ha navnet jeg ber om, og jeg skal ha det NÅ!
Navdirektør Joakim Lystad følger med på denne absurde mailrekken, og vanvittig nok står De standhaftig ved deres beslutning om å ignorere hans brev til meg med krav som jeg tidligere her har sitert fra, om at jeg skal få vite navnet på saksbehandleren (altså vedkommende jeg hadde ved Nav Arbeid i 2011, da direktørens brev med pålegget er av september 2011) !
HVEM var det som satt med min sak frem til årsskiftet?
http://bit.ly/HRY6sB
(NAVNET BLE ALDRI GITT MEG!)

 

GREGORY STARR.jpg

Jurist Gregory Starr (i midten på bildet), var så vennlig å legge igjen disse kommentarene til meg i følgende post 02.11.2010:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
Jeg har samme opplevelsen: Nav Nordstrand (Anne Mette Bakke) behandler ikke klager.
Mine klager gjaldt individual amo tiltak etter folketrygdlovens pgr 11-6, et tjenestemisligholds tiltak mot teamleder Wenche Mundal og en klage om maktmisbruk: sjablongsmessig innsettelse i et tiltak som umuligens kunne ha ført til arbeid.
Disse klagene ble framsatt i perioden mai-september 2008 og er per dagens dato ubehandlet.
Disse ble årlig tatt opp med Sivilombudsmannen som velger å avsluttte saken etter Bakke forsikrer skriftlig at klagene har blitt sendt til behandling.
Motbevisene er imidlertid at saksmappen omfatter intet oversendelsesbrev…et rutinert men absolutt krav når saker oversendes innenfor Nav (…)
Bakke har så mye autonomi at ingen innenfor Nav kan irettesette henne, ombudet vil ikke ta Nav saker og Trygderetten mener at klager på klagebehandling er til side av dens mandat.
Til Jeanine og andre som opplever at Bakke ikke behandler klager:

 

Dr Edvard Vogt hos Universitet i Bergens juridiske Fakultet mener at vi burde framlegge en klasseaksjon i retten mot Bakke og Nav Nordstrand.
Vogt er en pioner med denne type rettsake som ble nylig importert inn i Norge fra USA.
Er vi flere kan vi viser at Bakke har et mønster av lovovertredelser.
Dette mønsteret er i seg selv et separat tiltale grunnlag og kan forsterke et evt birettsak om tjenstemislighold (managlende klagebehandling er en immplisitt overtredelse av forvaltningsloven og er også en klar overtredelse av ulovfestet forvaltningsrett.
Med en rettsak kunne vi reformere Nav Nordstrand med sikte på tilregnelighet i tilfelle overtredelser av lov og sedvane. PR kunne føre til at Bakke måtte finne mer passende arbeid (…)
http://bit.ly/1Eetsai

 

ADVOKATT

Osloadvokatene 17. mai · (På Facebook):
«Hvis du får avslag på søknad fra NAV kan vi hjelpe deg med klagen. Du har rett til advokat etter forvaltningsloven § 12. NAV skal «påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes», jfr. § 17. Det er et strengt krav.»
«Det er et strengt krav.» – meg midt i ryggen!
– Hvis jeg noensinne blir gitt opplysninger om det er noen forbindelser med gjengen forøvrig og denne figuren…:
Lydopptak av Sølvi Kristoffersen ved Nav St.Hanshaugen Forvaltning fredag 20.12.2013.
Hun var den siste «saksbehandler» i rekken som avslo min søknad om uføretrygd på bakgrunn av innklaget «Nav-spesialist» Robin Holtedahl sin påstand om at jeg måtte gå til psykolog etter at jeg varslet om at han hadde nedverdiget meg seksuelt under «undersøkelsen», og anklaget meg for å ha en sterkt sviktende virkelighetsoppfatning.
Men overgrepet var tatt opp på bånd og ble sendt Fylkeslegen – hvis saksbehandler lot som om alt var i skjønneste orden og ikke kunne finne noe galt – fullstendig uten å ta lydopptaket i betraktning og diskutere beviset som lå helt opp i dagen der.
http://bit.ly/1tav5iw

 

Utdrag fra posten – Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat:
Jeg: Du forstår hva jeg forklarte deg nå – du forstår alvorligheten i det?!
Sølvi Kristoffersen: Æ høre hva du si ja. Æ diskuterer ikkje det me dæ – det gjør ikkje æ, for det er no som ikkje vedgår denna saken så vidt æ kan se!
Jeg: «Det vedgår ikke saken» at dere tar en innklaget leges uttalelser til inntekt?!
S.K: Dette kjenne æ ikkje tel i det hele tatt – En lege som det du snakke om, kan allikevel ha faglige kvalifikasjoner å gjøre den jobben som han har betalt for! Det er en «helt annen sak»! Det kan ikkje æ forholde meg til overhodet! (…)
Jeg: Lydopptakene har dere verken kommentert eller spurt etter, og jeg lurer på hvorfor det! For denne saken er jo basert på helt…
S.K avbryter: Men æ kan ikkje gå inn og diskutere enkeltsider ved saken som du oppgir å syns er veldig viktig for dæ (MERK) – OG SOM VI IKKE HAR KJENNSKAP til.
Jeg avbryter: Dere har jo KJENNSKAP til det når Jurist har skrevet i sin innstilling…
S.K avbryter: Du kan ikkje konfrontere mæ med lydopptak som vi ikkje har sport om eller vi ikkje har bedt om! Det er ikkje DE faktaopplysniga vi træng for å vurdere om rætt til uførepensjon er oppfylt! (…)

http://bit.ly/28LVkIJ

 

Jeg forstår ikke hvordan Osloadvokatene kan påstå at «NAV skal «påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes», jfr. § 17. Det er et strengt krav.« – når Kujontroppen selv presterer å valse opp med det følgende under § 17 i eget Rundskriv som slår ihjel alle tegn til forsvarlig praksis med sin tarvelige hjemmesnekrede lovløshet:
Forvaltningsloven – Saksbehandlingsrundskriv – Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak
§ 17 første ledd [Endret 4/16] Omfanget av utredningsplikten
Når det gjelder spørsmålet om hvor grundige undersøkelsene skal være fremgår det av forvaltningsloven § 17 første ledd at saken skal være «så godt opplyst som mulig».
Når det gjelder kravet til grundighet eller intensitet i utredningen kan ikke loven tas på ordet (…)
http://bit.ly/28MRKC2
– hvilket leder meg til:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)!

 

KNUT

Professor og forskninsleder Knut Fossestøl – Regler og skjønn i norsk forvaltnings- og velferdsforskning
En kritisk analyse med særlig fokus på velferdsstatens rettighetsorientering – Oppdragsgiver: Norges forskningsråd:
OM NAV: For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet (…)
I utdannelser” uten spesialisert innsikt i noe enkelt felt”, som for eksempel sosialarbeiderutdanningen, vil verken innsikt i mål-middel sammenhenger eller lovtolkning stå i sentrum.
I stedet vil ”personlig moral og verdier fungere som en sterk styringsmekanisme” (op.cit.) (…)
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler.
http://bit.ly/vZ5qgK
14.12.2013: Nav — Overprøving av uføregrad — Grov manipulering
http://bit.ly/1dyKGQb

 

 

Del to og tre i en serie i seks deler jeg laget om ondskapen og kameraderiet i Bydel Nordstrand, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosialsjef Vildgun Steinhaugen.
Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosialsjefen, så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Snedig nok hadde de ikke innkalt Steinhaugen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.
Etter møtet som jeg var med på og tapet, geleidet jeg personen (X) til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse.
Hun gikk ut på toalettet og kastet opp (…):
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 2
Del 3
STEINGALE
Vildgun Steinhaugen (bildet) på LinkedIn: Assisterende bydelsdirektør 2011 – Nåværende (5 år)
«Har jobbet tett på og nært opptil bydelsdirektør og har siden 2012 vært bydelsdirektørens stedfortreder. Har ansvar for gjennomføring av ulike prosjekter deriblant etablere omsorg+ i bydelen. Trives godt i samspillet mellom administrasjon og politikk.»
http://bit.ly/1sMU7sC
Om lederen rett under henne, som var instruert til å gjøre det så ubehagelig som mulig for meg – Marit Gunnes:

 

MARIT GUNNES

Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet (utdrag):
LYDOPPTAK med Marit Gunnes (bildet) som dette innlegget forøvrig handler om –  uakseptabel behandling jeg erfarer gang på gang fra denne kanten da hun både har vært min forrige saksbehandler Trude Amundsens teamleder i nær to år, nå for Rivandi – og følgelig sitter med øverste beslutningsmyndighet for denne type vedtak (over henne er sosialsjef Vildgun Steinhaugen), fortalte meg imidlertid da jeg ringte opp igjen at livsoppholdet jeg skulle få utbetalt for 14 dager fra 16 august ville bli utposjonert i deler til meg litt av gangen (OG VIL BLI TRUKKET FRA MITT EGET KOMMENDE LIVSOPPHOLD 16.08) og gitt ut allerede nå 03.08.10 (500 kr som jeg skal leve på i hele 9 dager) slik at jeg naturlig nok ser for meg en fremtid der umulig livssituasjon  raskt vil bli fullstendig uholdbar og mer prekær enn noen gang – hvis overhodet mulig.
Gunnes utelukket fremdeles nødhjelp!
Jeg kunne komme og hente «litt» i dag, men hun ante angivelig ikke hvor «mye» dette ble enda… (ca. kl 14.00 – de stenger 15.00).
http://bit.ly/26bedLy
Mer om saken:

ABFEIIG

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler:
Jeg ringer straks opp Rivandis teamleder Marit Gunnes:
Jeg: Er det du som har godkjent at en diabetiker med mange tilleggssykdommer ikke får noen penger å leve på til mat nå i nesten 14 dager?
Gunnes: Du har fått mulighet til å få henta ut resten av livsoppholdet ditt – Du får delt opp det i deler (…)  I september vil det OGSÅ bli vurdert, men livsoppholdet ditt for August, kan du få ut i deler (!!!)
Jeg: Jeg vil ikke ha det i DELER, da vil jeg ha det ut i en skjerv! (…)
Gunnes: DU MÅ FORHOLDE DEG TIL DET VEDTAKET SOM ER FATTA!
Jeg svarer at jeg ikke “skal forholde meg til noe vedtak som er fattet“, jeg forsøker å gå inn i en dialog med deg – en fornuftig mellommenneskelig dialog, du må jo skjønne at jeg er i krise og at jeg er veldig fortvilt? (…)
Jeg skal ikke komme og hente “noe av mitt livsopphold” der – jeg skal ha full nødhjelp, evt. skal jeg ha FULL livsoppholds utbetaling som dere skal utbetale fra den 16 til den 30 (august 2010) så jeg får områ meg litte grann.
I mellomtiden får jeg meldt dere til politiet og gått inn med advokat og Helse- og sosialombudet.
Men først skal jeg ha en DIALOG MED DEG, og jeg skal ha et SKIKKELIG livsopphold å leve for NÅ og fram til den 16!
Gunnes – fullstendig uinteressert og med det største nedlatende tonefall (ordrett):
DA FORSTÅR JEG DEG PÅ DEN MÅTEN, AT DU IKKE ØNSKER Å HENTE LIVSOPPHOLD HER I DAG!
http://bit.ly/aD9pT9
I posten På Nav med Balltre (Del 1) viser opptak fra da jeg fredag 06.01.2012 ble fjernet fra Nordstrand sosialsenter av to vektere som Teamleder Marit Gunnes tilkalte.
Gunnes mente åpenbart at det var nødvendig å gå sammen med den første vekteren hun hadde tilkalt for å få med seg en ekstra vakt slik at de kunne klare å kaste ut en 50 år gammel dame som satt rolig og ventet på informasjon:
http://bit.ly/PFW66m

 

Mer om de inhabile aktørene ved Bydel Nordstrand som skulle forberede min søknad om uføretrygd – hvilken tok meg totalt syv år å få tilstått!:
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve (Ingjer) og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
LYDOPPTAK ÅR 2009: Jeg – Dere skjønner jo hva Diabetes innebærer?
A (Trude Amundsen Sørheim) – Ja, det skjønner vi, vi vet jo godt hva det er, det vet vi men…(…) Ja. Eeh ja. Altså det blir mer at du på en måte tenker atte den satsen som er på livsopphold, den er for liten, sånn helt generelt…
Jeg – Nei men jeg lever jo i dette, og det har gjort meg mye sykere enn det jeg har behøvd å være på grunn av at kostholdet er så elendig fordi at det er alt for lite penger (…)
A – Det jeg prøver å si, er at vi har, altså man har en sånn livsoppholdssats.
Man har jo en fastsatt livsoppholdsnorm. Den gjelder jo for alle.
Og det er jo mange som synes det er veldig vanskelig å få det til å gå rundt, med den satsen (…)
Jeg siterer Trude Amundsens øverste sjef – Vildgun Steinhaugen fra journal som jeg fant i ettertid, der hun personlig tilkjennegir at hun er klar over min helsetilstand:
Saksfremlegg Saksnr: 2003/01562 Dato 18.08.2003.
“Det fremkommer i tillegg fra klagers side at hun har diabetes og astma. Disse sykdommene forsterkes av langvarig stress»
Dokumentert av lege Svein Høegh Henriksen 12.06.02.
http://bit.ly/bHqUv7
LES HER OM DET SAMLEDE LOV- ETIKK OG REGELVERK SOM INGEN AV BYDELSKONTORENE NOENSINNE HAR FORHOLDT SEG TIL I MIN SAK ELLER FORMIDLET, OG SOM AMUNDSEN SÅ INFAMT MANIPULERER MEG TIL Å TRO AT IKKE EKSISTERER:
Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF

 

TRUDE AMUNDSEN SØRHEIM

Trude Amundsen Sørheim (ååå sååå søt og uskyldig faenskapen fremstår på bildet), virker i dag (2016) som «Jobbkonsulent for Delecto AS» iflg. hennes profil på LinkedIn:
http://bit.ly/1W6JTyU
Utdrag fra hennes graverende Forbrytelser i offentlig tjeneste overfor meg:
Nedtegnet fra lydopptak av telefonsamtale 09.06.2009, i posten:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6.
Jeg – Som sagt – Mener du at det er medisinsk forsvarlig av sosialkontoret som vet hvor syk jeg er, jeg har diabetes og skyhøyt blodtrykk, å leve ut måneden på 60 kroner dagen – i dag er det niende og jeg søkte den fjerde juni om å få utvidet livsopphold for å kunne ha et forsvarlig kosthold for å overleve på best mulig måte (Fra 4. juni hadde jeg stått helt uten penger og forsvarlig mat).
Synes du da at det er forsvarlig å snakke med din overordnede og bli enige om at jeg skal ha 60 kroner dagen nå i over 20 dager å leve på med min sykdomstilstand?
KK – (Trude Amundsen Sørheim): Ja vi vet at du har diabetes eeh og du sier du har høyt blodtrykk, men vi vet så lite … Hva innebærer det? Altså HVA … Er det medisiner som du må legge ut for nå, eller…

 

Jeg – Men du forstår jo at en diabetiker – en hver idiot forstår jo at en diabetiker er nødt til å ha et forsvarlig kosthold, og når man i tillegg har et skyhøyt blodtrykk og har vært innlagt på akutten på Ullevål 3 – TRE ganger i løpet av en 7 ukers tid, så er det klart at det er noe galt! (…)
– Så må du få omgjort NØDHJELPS- vedtaket til å gjelde som LIVSOPPHOLD – så må jeg få det utbetalt i morgen, for jeg kan ikke leve på 60 kroner dagen slik min helsetilstand er nå – du vet jo hva diabetes og høyt blodtrykk er for noe?
KK  – Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt.
Jeg – Nei, og siden du ikke betviler det og vet hvordan situasjonen er, hvordan kan du forsvare det at jeg skal leve på 60 kroner dagen?
KK – Jeg har også rammer og regler å forholde meg til her! (…) !!!
Jeg – Og så behandler du søknaden at livsopphold skal gjelde fremfor nødhjelp fra i morgen, det forelegger du for din sjef (RR) (og Vildgun Steinhaugen som til sist kontrollerer vedtaket) i følge det jeg har forklart deg i dag og tidligere, og fra bekreftelsene du har fått fra min fastlege.
KK – Jeg har sagt at jeg vil drøfte det om livsopphold med min leder ja! (Marit Gunnes = RR) (…) Så får vi bare se, men jeg kan ikke love noen ting.
Men som vi ser det, sånn ut fra situasjonen din, så er det klart at du trenger hjelp, for du er sjuk!
Men om dette er rette sted – sånn på lang sikt, det trokke vi.
http://bit.ly/23jQ2cc
(AVSLÅTT)!
ABAKT
Tapet møtereferat fra første møtet med representanter for Nordstrand Sosialsenter 14 Juli eller August 2008
Første møte Nordstrand Sosialkontor med Trude Amundsen Sørheim (KK) min nye saksbehandler) og Malin Karina Larsen (JJ) Tiltakskonsulent:
KK og JJ forteller meg at de har hørt at det har vært konflikter med Nav Arbeid, og ber meg fortelle litt om hva jeg har tenkt fremover.
Jeg forteller om konfliktene i detalj, at jeg har vært gjennom en belastning uten like og opplyser dem om at jeg har skrevet flere innlegg om disse forholdene på Aftenposten Debatt, samt hvor de kan finne dem.
MERK: Møtet med Konsulent Kolstø står først, i samme innlegg: Del 5 der jeg bla. presiserer:
Fra Helsetilsynets egne retningslinjer (sitat):
(…) Den individuelle planleggingen skal sikre at det foretas nødvendige kartlegginger og at det etableres et samarbeid på tvers av sektorer, etater og nivåer for at tjenestemottakeren skal få et helhetlig tilbud (…)
Prinsippet om felles ansvar er begrunnet i at tjenesteyterne ikke skal kunne fraskrive seg ansvar før rollefordeling og ansvar for oppfølging er tydelig forankret og avtalt (St.meld nr 21,1998-99).
Den delen av kommunens helse- og sosialtjeneste eller helseforetaket som tjenestemottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å igangsette planarbeidet!
Jeg har aldri mottatt noen form for bistand med å utrede en svært vanskelig situasjon både med Nav arbeid og sykdom, ingenting har blitt koordinert, og ingen individuell plan er skrevet siden attføringen ble tatt fra meg i juli 2008! (…)
http://bit.ly/cdYGKF

 

AVNOR

Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
Med det følgende, bevises underslaget av klager på sosialsjefen som hun og hennes leder Bydelsdirektør Per Johannessen (de to til venstre på bldet) står ansvarlige for å ha gått sammen om å stanse, samt flere lov- og pliktbrudd begått mot meg fra sosialtjenesten over flere år – noe som lederen regelrett bagatelliserer og fraskriver seg alt ansvar for:
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial (flere lydopptak av graverende raljering fra sosialtjenesten, der de også bevisst underslår penger fra meg, og bevis foreligger via opptakene):
http://bit.ly/1V7TLmM
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Så går jeg tilbake til posten – «NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det», der jeg belyser forbindelsene mellom de navngitte aktørene som samarbeidet om å trakassere meg og utsette meg for monumentale belastninger på kropp, sjel økonomi og helbred (utdrag)
Forbindelsene utdypet:

 

Det viste seg at det eksisterte et nært samarbeid mellom Smørvik, de innklagede Eirin Bjerke og Ingrid Raab ved Nav Nordstrand Arbeid og de to aktørene Trude Amundsen Sørheim (KK) og Malin Karina Larsen (JJ) som disse «overleverte meg til» på Nordstrand Sosialkontor (først lagt under Nav i desember 2010) når Bjerke & Raab m.fl. skrev meg ut av tiltaket AMB – Arbeid Med Bistand på bakgrunn av falsk forklaring som de hadde lagt til grunn  (fra deres samarbeidspartner OPT) sommeren 2008, stanset Attføringspengene mine og makulerte vedtaket som tilsto meg Attføring ut år 2010 (nærmere belyst på denne bloggens hovedside):
http://bit.ly/1EsU4CL
Lydopptak –  utdrag fra 1. møte: JJ avslutter med å gi meg visittkortet sitt, og sier at hun skal ta kontakt med meg ”når hun har avklart litt mer med Nav over hva vi skal gjøre videre”!
I den forbindelse spør jeg om hun skal kontakte andre aktører i Nav enn de jeg har innklaget, som jeg ikke vil tro at er de beste og kommunisere med heretter.
Hun spør hvem de jeg har innklaget vil være, og jeg gir henne navn som hun skriver ned  (bl.a Ingrid Raab og Eirin Bjerke).
Det virket som om KK (Sørheim) og JJ kjente godt til de to innklagede som hadde vært mine saksbehandlere ved Nav Arbeid, da de omtaler disse ved fornavn.
De responderer faderullan meg;
”Så det er «Ingrid» og «Eirin» som har vært dine saksbehandlere”?
http://bit.ly/aSnrTJ

 

Jeg fortsetter litt langt nede i posten:
«Nav – Hittil upubliserte tapede møtereferater tilknyttet klagesaken»:
Deretter blir all hjelp unnlatt, flere uker av mitt livsopphold “forsvinner”, jeg får delt opp livsoppholdet i ukerater som gjør at jeg ligger 470 kroner under minste sosialhjelps norm hver måned etter tre akuttinnleggelser ved Ullevål, veiledningsplikten blir brutt, avtaler blir brutt, møtereferat blir underslått og makulert, jentene innhentet aldri min legejournal etter at de fikk meg til å skrive under på fullmakt til at de kunne gjøre det, og klager på ledelsen ved sosialkontoret blir arkivert hos Bydelsdirektør Per Johannessen (sosiallederens sjef) uten behandling!: (…)
http://bit.ly/1J0M3qi

ablaiiiiii

NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA! (LYDOPPTAK) Utdrag:
BAKGRUNN: DETTE ER EN KLAGEN AV 19.07.2012 SOM FYLKESMANNEN ENDA IKKE HAR FERDIGBEHANDLET – VI SKRIVER 23.05.2013.
Det dreier seg om at sosialtjenesten i Bydel Nordstrand – med deres grundige og mangeårige kjennskap til min sterkt reduserte helsetilstand pga minstesatser sosialhjelpsnorm over da fire år, atter en gang lot meg leve på 70 kroner dagen en hel måned etter at jeg uforskyldt hadde blitt frastjålet hele månedens livsopphold.
Selv ikke etter at jeg opplyste dem om at jeg hadde besvimt, kastet opp og hatt voldsomme brystsmerter med påfølgende legevaktbesøk hjem, endret de sin «beslutning» som forøvrig aldri kom med noen valid begrunnelse (selvsagt) – det ville jo også ha vært en umulighet!
FRA VARSELET OM AMBULANSETILKALLINGEN BLE SENDT DEM – MEN IGNORERT, MÅTTE JEG LEVE HELE 11 DAGER TIL PÅ 70 KRONER DAGEN.
«Beslutningstakerene» var: Marit Gunnes, Anette Jørve Ingjer og Marte Lie Albert som arbeider ved dette Navkontoret:
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE
VIKTIG ORIENTERING I SENERE POST AV 08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
(Jeg kommenterer postsendingen hun mottok fra meg):
CD NR. 2 FRA JEANINE – OPPTAK NAV ARBEID (IKKE SATT I REKKEFØLGE, FOR DATAEN TULLER MED MEG)
Opptak 1Lege Strekerud ringer meg opp 09.02.2012 (SVÆRT VIKTIG BEVIS – Jeg opplyser ham her om at Nav har gitt meg avslag på uføretrygd. Det bekreftes at legen ikke en gang HER informerer meg om at han hadde sendt Nav kontrabeskjed i en annen erklæring som han skrev til dem uten min viten 25.01.2012 – hvilket var utslagsgivende for at Nav avslo søknaden (Jeg var kun kjent med legens første erklæring av 23.01.2012!)
Han later faktisk som han ikke forstår det døyt av avslaget som jeg leser opp for ham, og ber meg indignert om telefonnr. til Nav!
Opptak 2 – Dr. Strekerud ringer meg opp en gang til 09.02.2012 etter han har snakket med Gunnar Øye, Anne Mette Bakke i Nav m.fl. Her oppfattes at jeg enda ikke forstår at legen hadde sendt Nav kontrabeskjed om uføre.

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANTIUY

Legen bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak», at det var tydelig at alle kjente mitt navn der borte, at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer og ikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte» (Ca. 3 minutter inne i opptaket hører man denne innrømmelsen ordrett!)
Videre, rett etterpå, bekrefter han: «Etter å ha hatt en liten ringerunde og «forhørt meg litt der borte, så ble det tydelig at «alle kjenner din sak»!
Jeg sier at han selv har hørt at de er ilske på meg der borte, og legen bekrefter: «Ja jeg merker jo det».
ALLIKEVEL manipulerer han meg sterkt til å godta hyppige ansvarsgruppemøter med overgriperene i etaten, ellers vil han ikke lenger være min fastlege!
Opptak 3Lege Strekerud 14.02.2012 NAV er interessert i et møte (Han sier han har snakket med Anne Mette Bakke, og overbringer beskjed fra henne om at hun ønsker et skriftlig samtykke fra meg som gir dem fullmakt til å utveksle informasjon om meg på tvers av avdelingene).
Her bekrefter han også at han allerede har mottatt fra meg hele mailrekken som har gått mellom meg og Bakkesom viser at hun ikke er riktig klok!
Jeg kollapser etter denne svært opprørende samtalen!
Mailrekken ble siden satt inn i følgende post som er absolutt essensiell å lese,der jeg også siterer fra alle de andre overnevnte opptakene med legen:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient? http://bit.ly/HRY6sA
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4:
http://t.co/l3HmgAn7kf

 

BUREAUCRAT

Del 5 – Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett”! (…)
Jeg sier: For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL…
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4

 

MARI NYSÆTHER

Min varsling gikk blant annet til Yrkesetisk Råd som er forpliktet til å ta i mot klager fra allmennheten og sette fokus på Forbrytelser i offentlig tjeneste, siden jeg husket en Sosionom – Mari Nysæther (bildet over) med takknemlighet som hjalp meg for mange år tilbake som jeg plutselig oppdaget at arbeidet der, (men hun gav også faen), og i posten «Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav«, siterer jeg et relevant utdrag fra Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere 2010:
Likhet for loven – Brukernes rettigheter skal ivaretas i all yrkesutøvelse.
Ivaretakelse av rettssikkerheten er en særlig utfordring der den enkelte yrkesutøvers skjønn er bestemmende for hva som gis av ytelser og tjenester (…)
Sosionomer (…) må ofte velge mellom forskjellige interesser. Den primære lojaliteten skal være overfor den mest utsatte parten (…)
I situasjoner hvor krav om effektivitet eller stramme budsjetter vil ramme den enkelte bruker/klients rettigheter eller behov, rangerer lojalitet ovenfor klient/bruker over lojalitet mot kolleger og arbeidsgiver (…)
Vilkår for tildeling av økonomisk stønad, må baseres på en grundig faglig og etisk vurdering og med utgangspunkt i brukerens/klientens selvbestemmelsesrett (…)

 

YRKESETISK RÅD

– Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse (…)
Side 12 – 5.3 Hvem kan klage til yrkesetisk råd
5.3.1 Alle som i møte med barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere mener å ha opplevd etisk kritikkverdig praksis fra yrkesutøvernes side, kan fremme klage overfor yrkesetisk råd.
Dette gjelder også om yrkesutøveren ikke er medlem av FO (…)
5.3.3 Klage kan også fremmes av bruker/klient (…)
5.4.3 Klagen oversendes den innklagete for kommentarer.
5.4.4 Kommentarer fra den innklagete oversendes klageren, slik at vedkommende har mulighet til ytterligere kommentarer.
5.4.5 Den innklagede blir så bedt om å komme med en sluttkommentar (…)
Side 13 – 5.4.6 Yrkesetisk råd drøfter klagesaken i møte, med bakgrunn i dette etiske dokumentet.
Rådet kommer med en skriftlig vurdering i saken, som sendes begge parter med alle saksdokumenter vedlagt (…)
5.4.7 Ved grove brudd på FOs etiske verdier, kan rådet foreslå skarpere reaksjoner overfor yrkesutøveren, for eksempel suspensjon eller eksklusjon fra FO.
I slike tilfeller følges vedtektenes bestemmelser.
5.4.8 Yrkesetisk råd vurderer om klagebehandlingen skal offentliggjøres.
http://bit.ly/1CnEFWg
http://bit.ly/1YzBrIT

 

Bakke er fullstendig skrupplelløs når det kommer til kalde, kjappe og lettbeinte bagatelliseringer:
Nettavisen 2009: Lurt for 400.000 kroner etter NAV-møte
Jeg stolte på ham, han var jo under NAV-systemet, sier Aas til iOslo.no.
Politiadvokat Anders Gustav Bjørnsen, som var aktor i saken, bekrefter NAV-koblingen.
– NAV har ikke noe med svindelen å gjøre, men kontakten med KI Kompetanse er formidlet av NAV.
Kursene fra KI Kompetanse fremstår som et kurs i regi av NAV, sier Bjørnsen til iOslo.no (…)
Leder Anne-Mette Bakke i NAV Nordstrand arbeid og trygd:
(…) At en av våre brukere og en ansatt hos en kursarrangør velger å ha et forretningssamarbeid er helt utenfor vår styring. Det at han er ansatt hos en kursholder som vi kjøper kurs av, er ikke det samme som at han er ansatt hos oss, sier hun.
Reporteren: Retten har lagt til grunn at kurslederen ble oppfattet som NAV-ansatt, og at brukeren derfor stolte mer på ham enn han kanskje ville gjort ellers.
http://www.nettavisen.no/2605214.html

 

scare

Vilkårlighet, tilfeldighet, forskjellsbehandling – sosialhjelpssatsene i kommunene.
Innspill til Fagforbundets Fattigdomskonferanse den 22. oktober 2008 – Advokat Kjetil Edvardsen:
  • Hvis man vurderer å klage, klager man i praksis på “den saksbehandleren” hvis skjønn man i stor grad er avhengig av i det daglige.
  • Det oppleves som ubehagelig for de fleste.
  • Hvis man likevel klager, blir forsvinnende få klager omgjort.
  • Det er så godt som umulig å få bistand fra en advokat etter lov om fri rettshjelp, og det ligger i sakens natur at den det gjelder ikke selv har ressurser til å fremme et søksmål (…)
http://bit.ly/1Ek3oLc

 

INHABIL

Etiske regler – Utfyllende kommentarer Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007 5 – Habilitet
En rekke lover setter etiske standarder for ansattes handlinger og opptreden.
Forvaltningslovens habilitetsregler står i en særstilling fordi de gjelder innenfor kommunens totale ansvarsområde og for alle som opptrer på kommunens vegne.
De gjelder for alle typer beslutninger som for eksempel myndighetsutøvelse, tjenesteytelse (…)
Habilitetsreglene skal sikre at de som tar beslutninger og de som tilrettelegger for beslutninger er upartiske, og at de ikke kommer i konflikt med kommunens interesser eller innlater seg i forhold som kan virke uheldig på deres handlefrihet og dømmekraft.
Habilitetsreglene innebærer blant annet at man skal fratre behandlingen av en sak når man selv:
står i sterkt motsetningsforhold til en part i saken (…)
eller det foreligger andre forhold som er egnet til å svekke tilliten til den ansattes upartiskhet.
http://bit.ly/KUJHkA

 

INHABILITET
Regjeringen.no § 6 – Forvaltningsloven § 6 – inhabilitet ved gjentatt behandling av en sak 04.10.2007
Forvaltningsloven kapittel II gir alminnelige bestemmelser om når en offentlig tjenestemann er inhabil.
At vedkommende er inhabil innebærer at han eller hun ikke kan ”tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse” i saken.
Reglene gjelder i alle forvaltningssaker (…)
Der tjenestemannen selv er part i saken, er vedkommende uten videre inhabil etter forvaltingsloven § 6 første ledd bokstav a.
Det samme gjelder der tjenestemannen har en tilknytning til en part i saken som nevnt i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b til d (…)
De absolutte inhabilitetsgrunnene suppleres av den skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 annet ledd.
Etter § 6 annet ledd første punktum er en offentlig tjenestemann inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller å treffe avgjørelse i en forvaltningssak ”når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet”.
http://bit.ly/1cWZwFK

ALT OM KVALIFIKASJONSPRINSIPPET I NAV:

 

Nav – Kvalifikasjonsprinsippet er et ikke-tema hva angår ansettelsesprosessene i etaten:

Utdrag fra Nav Rundskriv –  Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 9. Fylkesmannens tilsynsvirksomhet
2.9.1 Om bestemmelsen
For å påse at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter overfor innbyggerne og for å styrke den enkeltes rettssikkerhet, har staten etablert tilsyn og prøvingsadgang for enkeltvedtak.
Tilsyn skal bidra til likebehandling i kommunen og redusere ubegrunnede forskjeller ved tildeling av stønader og tjenester.
Fylkesmannen er tillagt tilsynsmyndigheten, og har både rett og plikt til å føre tilsyn.
Tilsyn utføres overfor virksomheter som yter tjenester etter loven.
Dette gjelder uavhengig av om det er kommunen selv som gir tjenestetilbudet, eller om kommunen har valgt å oppfylle sine plikter ved kjøp av tjenester fra private leverandører.
Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av de individuelle tjenestene.
Kommunen må følge bestemmelser som regulerer tildeling av tjenestene, som kravene til forsvarlighet, individuelle vurderinger, brukermedvirkning og saksbehandling.
Disse bestemmelsene er derfor omfattet av tilsynet.
I tilsynet kan det i tillegg kontrolleres om kommunen ved sin internkontroll i tilstrekkelig grad sikrer lovpålagte plikter (…)
Fylkesmannen har hjemmel i kommuneloven til å pålegge kommunen å korrigere de forhold som er i strid med bestemmelsene fylkesmannen fører tilsyn med (…)

 

4.17.2.5 Kapasitet og kompetanse
(…) Det er en forutsetning at veiledning, utover saksorienterte opplysninger, gis av faglig kvalifisert personale.
Bestemmelsen pålegger likevel ikke bestemte kvalifikasjonskrav eller utdanningsbakgrunn for dem som skal gi råd og veiledning.
Sosialfaglig skjønn og behovet i det enkelte tilfellet skal likevel danne ytre rammer for den råd og veiledning som gis.
Den som arbeider med informasjon, råd og veiledning utføre tjenesten på en slik måte at tjenestemottaker får den hjelp og støtte som vedkommende har behov for.
Det kreves at den enkelte ansatt som utfører tjenesten har evne til innlevelse i andres problemer, skape en god dialog med tjenestemottaker, bidra til å avklare hjelpebehovet og kunne samarbeide godt med andre involverte hjelpeinstanser (…)
Innenfor NAV-kontorets ansvarsområde alle tjenestemottakere sikres tilgang til kvalifisert råd og veiledning tilpasset sakens kompleksitet og den enkeltes individuelle behov (…)
http://bit.ly/1HsWLD5

 

ALT OM AVVIKSRAPPORTERING OG INTERNKONTROLL I NAV:

 

Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?

Om Nav-intelligentsiaen igjen, som angivelig ikke har kjennskap til noen verdens ting – selv ikke basiskunnskapen for embetet som ble implementert for godt over et decennium siden – AVVIKSRAPPORTERING!
§ 10. Statens helsetilsyns tilsynsvirksomhet
Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med kommunenes virksomhet i arbeids- og velferdsforvaltningen (…)
§ 11. Tilskudd fra staten – Staten skal yte årlig rammetilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter (…)
§ 7. Kommunens økonomiske ansvar
Den enkelte kommune skal sørge for nødvendige bevilgninger for å yte tjenester som kommunen har ansvaret for etter denne loven (…)
2.7.1 Om bestemmelsen
Kommunen skal sørge for bevilgninger til dekning av utgifter til de tjenester som NAV-kontoret er pålagt å yte etter loven.
Søknad om tjenester som en tjenestemottaker har krav på, skal ikke avslås av økonomiske grunner.
Nivået og omfanget av tjenestene må være forsvarlig  (…)
Kommunen skal drive generell forebyggende virksomhet rettet mot befolkningen generelt og spesielt mot utsatte grupper for å søke å forhindre at personer havner i vanskelige livssituasjoner.
NAV-kontoret har en plikt til å medvirke i dette arbeidet.

 

Kontoret har et særlig ansvar ovenfor personer som faller utenfor eller får utilstrekkelig hjelp fra andre statlige eller kommunale velferdsordninger.
Det skal rettes spesielt oppmerksomhet mot forhold som er av betydning for de sosialt vanskeligstilte, (og) personer utenfor arbeidslivet (…)
NAV-kontoret har et ansvar for å synliggjøre forhold som motvirker målene loven skal fremme, og å arbeide for at slike forhold forbedres (…)
Den som arbeider med informasjon, råd og veiledning må utføre tjenesten på en slik måte at tjenestemottaker får den hjelp og støtte som vedkommende har behov for.
Det kreves at den enkelte ansatt som utfører tjenesten har evne til innlevelse i andres problemer, skape en god dialog med tjenestemottaker, bidra til å avklare hjelpebehovet og kunne samarbeide godt med andre involverte hjelpeinstanser (…)
Innenfor NAV-kontorets ansvarsområde må alle tjenestemottakere sikres tilgang til kvalifisert råd og veiledning tilpasset sakens kompleksitet og den enkeltes individuelle behov (…)
Kommunen har ansvar for å gi nødvendig opplæring til ansatte som yter tjenesten (…)

 

4.18.1.3 Stønad til livsopphold er en skjønnsmessig ytelse
Økonomisk stønad er en skjønnsmessig ytelse. NAV-kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn ved utmåling av stønad.
Dette innebærer at det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre tjenestemottaker et forsvarlig livsopphold.
Stønaden skal utmåles med bakgrunn i den enkeltes faktiske behov, og NAV-kontoret skal utrede hjelpebehovet i samarbeid med vedkommende.
Det skal foretas en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak, det vil si for hver enkelt tjenestemottaker og eventuelt for hver gang tjenestemottaker søker (…)
Bruk av skjønn kan føre til ulikheter i stønadsnivået.
Så lenge forskjeller er saklig begrunnet i ulike individuelle behov, er det i samsvar med loven (…)
4.18.1.5 Stønadsnivået
Det er ikke nærmere presisert i loven hvilke utgifter som skal dekkes av stønaden til livsopphold. Loven gir veiledning om stønadsnivået i formålsbestemmelsen og i kravet om at alle skal sikres et forsvarlig livsopphold.
Stønadsnivået skal fastsettes med bakgrunn i den konkrete og individuelle behovsprøvingen som er foretatt (…)
Et stønadsnivå som ikke sikrer mottakeren et forsvarlig livsopphold og som ikke bidrar til å fremme lovens formål i den enkeltes situasjon, vil være i strid med loven (…)
En søknad kan ikke avslås ved å vise til at tjenestemottaker har inntekter over statens eller kommunens satser for tilsvarende husholdningstype.
Det er heller ikke adgang til å fastsette stønadsbeløpet i henhold til satser alene uten å ha foretatt individuelle vurderinger (…)

 

4.18.2.3 Enslige
Alle som bor alene og har ansvar for å forsørge seg selv regnes som enslige.
Ved vurdering av behov for tjenestemottakere i denne gruppen, må det tas hensyn til at vedkommende er alene om alle utgifter til boligen, som husleie, strøm og kommunale avgifter, og til husholdet, som innbo, husholdningsartikler og medier og kommunikasjon (…)
4.18.2.8 Nærmere om helse, alder og ulike livssituasjoner
I beregningen av økonomisk stønad skal det tas hensyn til utgifter som er vanlige for personer i tilsvarende alder og livssituasjoner.
Hvis tjenestemottaker er ung og i starten av voksenlivet vil behovene være andre enn for mottakere som er godt voksne (…)
For eldre tjenestemottakere uten mulighet til fremtidig inntektsøkning, vil det være rimelig å ta hensyn til at den økonomiske situasjonen er varig og at levestandarden for aldersgruppen er høyere enn for unge voksne.
Tjenestemottakers helsesituasjon kan ha betydning for stønadsbehovet.
Personer med fysiske eller psykiske plager kan ha behov for dekning av utgifter som følger av plagene og som personer uten slike plager ikke har.
Forutsetningen er at slike utgifter ikke dekkes av folketrygdloven.
Dette kan for eksempel gjelde særlige utgifter til diett, klær, tilpasset innbo eller fritidsaktiviteter.
Se nærmere under helse under vurdering av tjenestemottakers utgifter.
Forhold knyttet til helse kan også få betydning for stønadsbehov i tilknytning til bolig, for eksempel fordi personen ikke kan bo i en bolig med trapper eller i en leilighet med støy (…)
http://bit.ly/1JmOFyM

 

MERK: VEDR. OVERNEVNTE INFORMASJON UNDER SISTE NUMMER – «OM ALDER«, LES BL.A OM DEN KALKULERENDE VILLEDENDE RESPONS SOM INNKLAGEDE SKADEVOLDER RANDI TRØENG VED NAV NORDSTRAND ST.HANSHAUGEN PRESTERER Å GI MEG I TAPET TELEFONSAMTALE I MAI 2016 (Dette står om tidlig på hovedsiden av bloggen):
http://bit.ly/1EsU4CL
(Forts): 4.18.2.33 Vurdering av tjenestemottakers utgifter
(…) Økonomisk stønad er en skjønnsmessig ytelse. Dette innebærer at det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre tjenestemottakeren et forsvarlig livsopphold.
Hvis ytelsen er til livsopphold i en svært begrenset tidsperiode, kan det være grunnlag for å dekke kun løpende utgifter i perioden, mens det ved mer langvarig behov for økonomisk stønad skal tas hensyn til for eksempel årlige og terminvise utgifter.
Noen utgifter er nødvendige for å sikre en person et forsvarlig livsopphold i samsvar med formålsbestemmelsen.
Dette er utgifter som ligger i kjerneområdet av livsoppholdsbegrepet, og som NAV-kontoret alltid har plikt til å ta med i vurderingen av stønadsbehov og ved utmålingen av stønad.
Andre utgifter kan være del av livsoppholdet, avhengig av den konkrete situasjon.
NAV-kontoret skal utrede hjelpebehovet i samarbeid med tjenestemottaker.
Den enkeltes behov må alltid vurderes konkret i forhold til de utgifter vedkommende opplyser å ha.
Hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre den enkelte et forsvarlig livsopphold vil variere ut fra de personlige forholdene.
I vurderingen av hva som er nødvendige utgifter skal det tas hensyn til alle som omfattes av stønaden (…)

 

4.18.2.34 Utgifter som er eller kan være nødvendige for å sikre et forsvarlig livsopphold
Kjerneområdet i livsoppholdsbegrepet omfatter de helt grunnleggende behov, som mat (…)
NAV-kontoret har alltid plikt til å vurdere den enkeltes behov for slike nødvendige utgifter.
Andre utgifter kan være del av livsoppholdet, avhengig av den konkrete situasjon.
Dette kan dreie seg om flere utgifter enn de som står nevnt i det følgende.
Det kan være åpenbart urimelig å ikke dekke utgifter utover kjerneområdet i livsoppholdet hvis utgiftene er nødvendige for å sikre et forsvarlig livsopphold for den enkelte.
Økonomisk stønad utmåles og utbetales som regel som én kontantytelse og det er i utgangspunktet opp til den enkelte å disponere midlene.
4.18.2.35 Mat og drikke (…)
Personer som av medisinske grunner er avhengig av spesielle dietter, kan ha krav på trygdeytelser til dekning av ekstrakostnadene dette innebærer.
I enkelte tilfeller kan vedkommende likevel ha behov for ekstra ytelser til mat (…)

ABABERVIC

4.19.1.4 Vedtak og klage
Avgjørelser om økonomisk stønad i særlige tilfeller er enkeltvedtak.
NAV-kontoret må følge de krav til saksbehandling som følger av denne loven, forvaltningsloven og uskrevne normer om god forvaltningsskikk.
MERK – MERK: Enkeltvedtak kan påklages til fylkesmannen.
Selv om stønad etter bestemmelsen ikke er en pliktmessig ytelse, kan fylkesmannen vurdere om det er åpenbart urimelig å ikke yte hjelp eller om nivået på innvilget stønad er åpenbart urimelig.
Vedtaket kan i slike tilfeller omgjøres (…)
http://bit.ly/1JmOFyM

 

Fylkesmannens lovbrudd

http://bit.ly/1XZJJLF

 

Mine svar til kronikken på NRK Ytring: Du gjør meg sjuk, NAV!!!

http://bit.ly/1hffihc

 

Kommunevalget 2015 – En påminnelse om medias dyptgripende sensur av borgermeninger som tok plass i 2011.

http://bit.ly/1NBhVr5

 

Svikere! Omsorgsplan 2015 i helse- og sosialtjenesten

SHdir hadde som overordnet mål å sikre «Sosial trygghet og god helse» i Norge (…)
Men etter følgende dokumentutgivelse ble «Sosial trygghet» utradert fullstendig, og kun arbeidet for god helse stod igjen etter at nye koster ga blaffen i og overholde de oppgaver som var dem pålagt! (…)
http://bit.ly/1ywFqGn

 

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2016
M T O T F L S
« mai   jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: