Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav – Kvalifikasjonsprinsippet er et ikke-tema hva angår ansettelsesprosessene i etaten.


Most people don't know that the nursery rhyme used to be: 'The Butcher, the Baker, the Candlestick Maker, and also that Biker Guy from the village people.'

 Les også posten:
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
http://bit.ly/1JmOFyM

Ukvalifiserte søkere favoriseres, og ansettes strategisk foran fagpersonell.

Professor: «Lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler (…) Det rettslige grunnlags- materialet gir rom for stort skjønn, og anvendelsen av skjønnet – enten det skjer av jurister eller ikke-jurister – synes i stor grad å være forbundet med vilkårlighet, makt og systeminteresser, enn med rettssikkerhetens kår i samfunnet.
Hatland hevder at hvis det skal utøves skjønn og dette skal foretas av ikke-jurister, bør det være et kvalifisert eller profesjonelt skjønn, og ikke et skjønn uttøvet av administrative beslutningstakere av typen trygdefunksjonærer eller ansatte i arbeidsmarkedsetaten.
”Skal skjønnet ha legitimitet”, heter det, ”må det ledsages av en anerkjent profesjonell fagliggjøring” (Holgersen 1992:136; Hatland 1993) (sitat slutt)
Her belyses kjernen i problemene hva angår de gjentatte avvik fra forsvarlig yrkesutøvelse som Nav jevnlig over flere år har fått påpakk for av Helsetilsyn- og Fylkesmann, og som våre overbetalte og underpresterende politikere og div. klageinstanser er godt kjent med men alltid har fortiet og tåkelagt når de en sjelden gang må uttale seg om problemene i organisasjonen:
Nav har skapt sin egen totalitære stat i Staten, og oppkonstruerer til stadighet hjemmesnekrede påfunn som har vist seg at står over over Norges Lover, les:
Fast og langvarig praksis i Nav
http://bit.ly/NOzeYX
Flere politikere undervurderer allmennheten grovt med sine spill for galleriet.
For de har i årevis nedsatt komiteer og utvalg over en lav sko som kun bidrar til å trenere utpiningen av «massene», i stedet for straks å besørge at mennesker blir innrømmet et anstendig livsopphold ut fra de lovkrav de har på dette så de klarer å komme seg på fote igjen i krisesituasjoner og får reell klagerett på Navs multiple lovbrudd, sjikane og tvang som daglig begås av uttallige uegnede fagforeningsbeskyttede ansatte og deres ledere i Navkontorene uten at de notorisk avvikspraktiserende aktører må stå til rette for sine opplagte og utbredte forbrytelser i offentlig tjeneste.
Uopprettelige skader – fysisk psykisk og materielt, påføres syke, funksjonshemmede og trengende mennesker som stiller maktesløse overfor den pågående, åpenlyse og godt planlagte forvaltningskriminaliteten som Nav til stadighet begår og holder i hevd!
Jeg krever av våre politikere – svikerene som aldri har gått reelt inn for å rydde opp i avvikene på et eneste punkt, at de nå tar akutt affære ved å innrømme og håndtere de problemstillinger som her belyses, hvilket til alt overmål er deres fordømte plikt!:

ABABACAWARD

Utdrag fra Nav Rundskriv –  Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 9. Fylkesmannens tilsynsvirksomhet
2.9.1 Om bestemmelsen
For å påse at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter overfor innbyggerne og for å styrke den enkeltes rettssikkerhet, har staten etablert tilsyn og prøvingsadgang for enkeltvedtak.
Tilsyn skal bidra til likebehandling i kommunen og redusere ubegrunnede forskjeller ved tildeling av stønader og tjenester.
Fylkesmannen er tillagt tilsynsmyndigheten, og har både rett og plikt til å føre tilsyn.
Tilsyn utføres overfor virksomheter som yter tjenester etter loven.
Dette gjelder uavhengig av om det er kommunen selv som gir tjenestetilbudet, eller om kommunen har valgt å oppfylle sine plikter ved kjøp av tjenester fra private leverandører.
Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av de individuelle tjenestene.
Kommunen må følge bestemmelser som regulerer tildeling av tjenestene, som kravene til forsvarlighet, individuelle vurderinger, brukermedvirkning og saksbehandling.
Disse bestemmelsene er derfor omfattet av tilsynet.
I tilsynet kan det i tillegg kontrolleres om kommunen ved sin internkontroll i tilstrekkelig grad sikrer lovpålagte plikter (…)
Fylkesmannen har hjemmel i kommuneloven til å pålegge kommunen å korrigere de forhold som er i strid med bestemmelsene fylkesmannen fører tilsyn med (…)

 

4.17.2.5 Kapasitet og kompetanse
(…) Det er en forutsetning at veiledning, utover saksorienterte opplysninger, gis av faglig kvalifisert personale.
Bestemmelsen pålegger likevel ikke bestemte kvalifikasjonskrav eller utdanningsbakgrunn for dem som skal gi råd og veiledning.
Sosialfaglig skjønn og behovet i det enkelte tilfellet skal likevel danne ytre rammer for den råd og veiledning som gis.
Den som arbeider med informasjon, råd og veiledning utføre tjenesten på en slik måte at tjenestemottaker får den hjelp og støtte som vedkommende har behov for.
Det kreves at den enkelte ansatt som utfører tjenesten har evne til innlevelse i andres problemer, skape en god dialog med tjenestemottaker, bidra til å avklare hjelpebehovet og kunne samarbeide godt med andre involverte hjelpeinstanser (…)
Innenfor NAV-kontorets ansvarsområde alle tjenestemottakere sikres tilgang til kvalifisert råd og veiledning tilpasset sakens kompleksitet og den enkeltes individuelle behov (…)
Kommunen har ansvar for å gi nødvendig opplæring til ansatte som yter tjenesten (…)
http://bit.ly/1IJAOAT

HELSEDIREKTORATET

MERK: HELSEDIREKTORATET VEILEDER I SAKSBEHANDLIG OG DOKUMENTASJON

Side 12 KAPITTEL 1 – Lover, forskrifter og forvaltningsrettslige prinsipper
I dette kapitlet redegjøres for enkelte begrep og forvaltningsrettslige prinsipper i saksbehandlingen. Det gis også en kortfattet gjennomgang av de mest sentrale lover og forskrifter som kommer til anvendelse i saksutredningen.
Forholdet mellom lov, forskrift, merknader til forskrift, rundskriv, faglige veiledere og faglige retningslinjer.
En lovtekst har høyere rang enn forskrift.
En forskrift er alltid gitt med hjemmel i lov.
En forskrift inneholder utfyllende bestemmelser om et rettsforhold som er regulert i en lovtekst.
Innholdet i lov og forskrift er bindende (…)
Et rundskriv vil inneholde en fortolkning og presisering av hvordan en overordnet forvaltningsmyndighet og politiske myndigheter ønsker at bestemmelser i lov eller forskrift skal forstås og praktiseres.
Et rundskriv vil kunne gi føringer ved bruken av ordene ”skal ”,” kan” eller ”bør”.
”Skal ” er en plikt til å følge føringer som er lagt i et rundskriv.
” Kan” innebærer at forvaltningen kan velge hvordan de vil utøve sitt skjønn innenfor rettslige rammer, mens ”bør” er en tilrådning som ikke er bindende.
http://bit.ly/1G5OYLv

ABABILLLLL

Derfor må vi stanse tvert, og ta et dypdykk i den angivelige «kompetanse» og «faglige kvalifikasjoner» som Navansatte er lovpålagt å inneha. Les:
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
http://bit.ly/1JmOFyM

ABABABCOOL

For det er HER vi løper rett på nøkkelproblematikken – årsakene til at ukvalifiserte og lett formbare aktører (gjerne bekjente av etatsbermen) strategisk ansettes foran fagpersonell, slik at de kan sitte trygt og fagforeningsbeskyttede i organisasjonen – alt mens de massakrerer menneskers helse, liv og rettigheter uten at verken Sivilombudet eller Fylkesmannen griper inn!:
Nav er en vernet bedrift og en oppbevaringsplass for feige integritetsløse småkonger og menneskeplagere som stadig rekrutterer hverandre internt til nye og gjevere stillinger og belønner «driftige» medarbeidere som ignorerer saker som er av stor betydning for den Navrammede borger med gule ledertrøyer under heftige tilrop fra resten av gjengen!
Den udugelige ledelsen i Nav ønsker det nettopp slik, og politikerene griper slett ikke inn overfor denne lett gjennomskuelige og horrible avvikspraksis tatt i betraktning det eksplisitte overordnede ansvar de er pålagt å oppfylle – nemlig å sikre at innbyggerne vil motta forsvarlige og kvalitetssikrede tjenester og påse at Nav retter seg etter kvalifikasjonsprinsippet i ansettelsesprosessen!
Den uegnede ansatte skal jo «få jobben gjort» etter deres stilltiende samtykke:
Det vil si, å eliminere «problemet» – les: borgeren, effektivt, ved helt å unnlate å svare på eller trenere, manipulere og feilbehandle klager til etaten slik at den som klager gir opp underveis.
Politikerene har nå i flere år fått kjennskap til flere tusen eksempler på dette via ulike kanaler, men sitter taktisk tause i ro med sine fete lønninger og frynsegoder mens de sløve og selvgode hegner om sitt mantra «ARBEIDSLINJA», og skrider først ut i rampelyset når de skal sole seg i artikler om de angivelige gode prosjektene Nav har fått til – hvilke så godt som utelukkende er jobbrelatert!
ABABABABATOPP
Bevisene:
NRK.no 06.07.2010: NAV klages til Sivilombudsmannen
NAV i Kåfjord ansatte en ufaglært selv om det kom søknader fra personer med høyere utdannelse (…)
Kommunen ønsket søkere med høyere utdanning og fikk flere godt kvalifiserte søkere.
Men likevel valgte de en ufaglært.
Tone Lise Mikkelsen er utdannet sosionom og spesialpedagog.
Hun var en av søkerne til stillingen og hun føler seg forbigått.
Det er en urettferdig ansettelse som er foretatt fordi den personen som er ansatt har kun videregående skole, sier Mikkelsen.
Hun har allerede tatt opp saken muntlig med Sivilombudsmannen og tilbakemeldingen hun har fått er at de synes det er en merkelig avgjørelse (…)
NAV-leder Liv-Merete Jensen i Kåfjord: Det var en samlet vurdering som ble lagt til grunn (…)
– Så utdannelsen var ikke så viktig allikevel?
Det er som sagt en helhetsvurdering som ligger til grunn, sier hun (…)
http://www.nrk.no/…/distrikt/troms_og_finnmark/1.7199301

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEFOOLASABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGALL

Ergoterapeutene.org
På jobbjakt – hva er dine rettigheter – Nr 3 juni 2010
I offentlig sektor (kommuner, stat og helseforetak) gjelder det såkalte kvalifikasjonsprinsipp.
Det vil si at arbeidsgiver plikter å tilsette den som er best kvalifisert.
Dette prinsippet er dels begrunnet i at borgerne skal få best mulig offentlige tjenester og dels begrunnet i at man skal unngå kameraderi, korrupsjon osv.
En offentlig arbeidsgiver ansetter ikke på vegne av seg selv, men på vegne av fellesskapet – borgerne – som sådan.
http://bit.ly/1MaIxig
MEN SMÅKONGENE I NAV VELGER ALTSÅ GLATT Å IGNORERE SINE FORPLIKTELSER HERUNDER OM Å ANSETTE DEN BEST KVALIFISERTE SØKEREN, OG HERSKER I STEDET SUVERENT VIA EGNE RUNDSKRIV SOM ER FORFATTET SÅPASS EVNEVEIKT AT ALLE, SELV MED ET HALVT ØYE, EVNER  Å REGISTRERE AT  NOEN AV FØRINGENE SNUR SEG TVERT RUNDT OG BITER HVERANDRE I HALEN!
Jeg siterer:
«Det er en forutsetning at veiledning, utover saksorienterte opplysninger, gis av faglig kvalifisert personale.
Bestemmelsen pålegger likevel ikke bestemte kvalifikasjonskrav eller utdanningsbakgrunn for dem som skal gi råd og veiledning (…) 
Innenfor NAV-kontorets ansvarsområde må alle tjenestemottakere sikres tilgang til kvalifisert råd og veiledning tilpasset sakens kompleksitet og den enkeltes individuelle behov «!

ABABABABABABAHØL

Fontene.no 06.12.2013: Sosionomer inn på Navs ønskeliste
Fløiten mener det er et tydelig signal når Nav på sine hjemmesider lister opp kompetansebehov uten å nevne sosialfaglig kompetanse.
Da Fontene oversendte spørsmål om dette til Navs pressekontakt, var sosionom ikke nevnt i opplistingen av yrkesgrupper Nav har behov for.
Det var derimot jurister, audiografer og fysioterapeuter.
I løpet av de få timene som gikk før tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud ringte tilbake, hadde sosionom dukket opp på listen.
Det er en ren inkurie at det ikke har stått på våre nettsider før. Det gjør det nå, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud (…)
(Og så tar tullingen bedagelig loven i egen hånd som så mange ganger før, og villeder):
Det finnes ikke noen standardkrav til hvilke profesjoner som skal være representert på et Nav-kontor, det er opp til hvert enkelt kontor. Slik må det være, mener Gudbjørgsrud.
– Vi stiller ulike krav, men ikke ned på profesjons-/utdanningsnivå (…)
Jeg er mer opptatt av den samlede kompetansen enn hvilken spesifikk utdanning den enkelte ansatte har.
http://bit.ly/1JtAr2D

ABEGU

Poster om Gudbjørgsrud:
http://bit.ly/1M4Np6Q
Tjenestedirektør i Nav – Bjørn Gudbjørgsrud, kjenner seg aldri igjen!
http://bit.ly/1q1ZQbC
Les i denne forbindelse mer om utredningen jeg fremhevet i innledningen av denne posten:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)!
Professor Knut Fossestøl – Regler og skjønn i norsk forvaltnings- og velferdsforskning
En kritisk analyse med særlig fokus på velferdsstatens rettighetsorientering (Utdrag):
For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet.
Dette skaper en rettsanvendelse som er mer primitiv og enklere enn den som vi finner i rettssaker.
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler.
http://bit.ly/vZ5qgK

ABABERVIC

10.03.2015 – Arbeidspress på NAV fører til flere klager
I fjor fikk Fylkesmannen i Østfold 385 klager fra personer som ikke var fornøyd med den økonomiske sosialhjelpen de fikk fra sin hjemkommune (…)
Leder ved NAV Fredrikstad, Arne Hæhre (…) er heller ikke enig i at det bør ansettes flere sosionomer og velferdsvitere:
Jeg har i grunn ingen kommentar til det.
Jeg tror det er flere yrkesgrupper som kan egne seg til å jobbe på NAV-kontor.
Vi skal representere samfunnet, også når det gjelder ansatte.
http://bit.ly/1C3QSAf
Og det er her udugeligheten bevisst velger å tåkelegge realitetene – lik som Gudbjørgsrud, og unnlater lik som ham fullstendig å orientere om KVALIFIKASJONSPRINSIPPET og dets spesifikke krav, som spesielt Nav-kontoret har å etterkomme vedr. ansettelsesprosessen!
INGEN journalister eller politikere har noensinne gått Nav på klingen vedrørende denne sentrale problemstillingen, enda de er godt kjent med følgende:

ABEBAGGE

Juristkontakt.no – Tema: Ansettelser i offentlig sektor:
Vi i advokatkontoret i Juristforbundet har i den senere tid mottatt stadig flere henvendelser fra medlemmer som opplever at de blir forbigått i ansettelsesprosesser, skriver advokatfullmektigene Mette-Sofie Kjølsrød og Roar T. Wægger. 
Av advokatfullmektig Mette-Sofie Kjølsrød og advokatfullmektig Roar T. Wægger i Juristforbundet
En av utfordringene vi ser i denne forbindelse er at en del arbeidsgivere anser medlemmene som overkvalifiserte, og finner tilpassede forklaringer til hvorfor de ikke anses kvalifisert.

I denne artikkelen vil vi redegjøre for hva kvalifikasjonsprinsippet er, hva du kan gjøre i ansettelsesprosesser, og hva Juristforbundet kan bistå deg med.

Kvalifikasjonsprinsippet
 Ved ansettelser i statlig og kommunal sektor er arbeidsgiver forpliktet til å ansette den best kvalifiserte søkeren til den stilling som skal besettes, det såkalte kvalifikasjonsprinsippet.
Kvalifikasjonsprinsippet er ulovfestet med noen få unntak, se blant annet opplæringsloven, men er slått fast både i rettspraksis, forvaltningspraksis, ombudmannspraksis og i juridisk teori.
Rettskildemessig har kvalifikasjonsprinsippet formell lovs rang, og fravik må således være forankret i lov eller i forskrift gitt med hjemmel i lov.
Sivilombudsmannen har ofte definert prinsippet slik:
“Siktemålet i en tilsettingssak er i alminnelighet å finne frem til den søkeren som etter en helhetsvurdering må anses som best kvalifisert for stillingen. Ved kvalifikasjonsvurderingen må det tas utgangspunkt i de kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningsteksten. For øvrig vil sentrale momenter være utdanning, praksis og personlig skikkethet.” (…)
http://www.juristkontakt.no/Tema/Ansettelser-i-offentlig-sektor/

Thomas Braut Svendsen

Rekruttering i privat og offentlig sektor – SBDL
SKREVET AV Thomas Braut Svendsen og Ine Hagen
PUBLISERT – Personal og Ledelse Nr 7 – 2014
I utgangspunktet er det opp til arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett å bestemme hvem som skal ansettes og på hvilke vilkår.
HR-medarbeidere som har håndtert rekrutteringsprosesser vet imidlertid at en slik prosess ikke er fri – den er underlagt en rekke føringer (…)
Rekrutteringsprosesser flest har til formål å finne frem til den søkeren som etter en samlet vurdering er best kvalifisert for stillingen.
Dette blir styrende for hvordan prosessen håndteres. I privat sektor kan dette utgangspunktet rettslig sett fravikes.
Selv om forretningsmessige føringer normalt tilsier at man også innen privat sektor søker å ansette den best kvalifiserte, er det rettslig sett ingenting i veien for å ansette familiemedlemmer eller bekjente, selv om andre søkere skulle være bedre kvalifiserte.
Annerledes er det i offentlig sektor.
Her følger det av kvalifikasjonsprinsippet at den best kvalifiserte søkeren skal tilsettes.
Kvalifikasjonsprinsippet er ulovfestet, men har også kommet til utrykk i lov, se opplæringslova § 10-5.
Det sentrale hensynet bak prinsippet er å sikre at forvaltningen rekrutterer personer med best mulig kompetanse i forhold til de oppgavene det offentlige skal utføre.
Videre må avgjørelsen skje på en måte som sikrer likebehandling og som hindrer at det blir tatt usaklige hensyn.
Kvalifikasjonsprinsippet legger altså føringer for hele rekrutteringsprosessen i det offentlige (…)
Kravene som stilles må imidlertid være i samsvar med kvalifikasjonsprinsippet i det offentlige, diskrimineringsreglene og eventuelle kvalifikasjonskrav i særlovgivning eller tariffavtale.
I offentlig sektor må den ledige stillingen, samt krav og preferanser til søkerens kvalifikasjoner som følge av kvalifikasjonsprinsippet, beskrives i utlysningsteksten på en dekkende måte.
Potensielle søkere skal kunne gjøre seg opp en mening om stillingen er av interesse og om søkerens kvalifikasjoner passer (…)
Kvalifikasjonsprinsippet vil i utgangspunktet også tilsi at man i det offentlige heller ikke bør lempe på de utlyste kvalifikasjonskravene for å kunne ansette en av søkerne som ikke oppfyller kravene.
I slike tilfeller bør det foretas ny utlysing, slik at det åpnes adgang også for andre til å melde seg som søkere på de nye premissene (…)
http://bit.ly/1MOPeXn

ABABABABABABABABABABABABABABABAABECILS

Kompetanse i NAV-kontoret
Overordnede prinsipper og føringer
Vedlegg: «Kompetansetiltak for å møte utfordringene og nå målene»
Versjon 2.0 Datert 20.12.2007 og revidert etter drøfting med Arbeids- og velferdsforvaltningens hovedorganisasjoner:
S. 14 – 5. Aktørers roller og ansvar for kompetanseutvikling i NAV-kontorene:
Utgangspunktet for gjennomføring av reformen er et likeverdig partnerskap mellom Arbeids og velferdsetaten og hver enkelt kommune for å etablere NAV-kontor (…)
Det følger av det alminnelige arbeidsgiveransvaret at arbeidsgiver skal sørge for at de oppgavene som ligger til eget ansvarsområde blir ivaretatt på tilfredsstillende måte.
I dette, ligger ansvaret å sørge for at nødvendig kompetanse er til stede.
Dette betyr at staten har ansvaret for å sikre at egne tilsatte og de medarbeidere i kommunen som får tildelt ansvar på vegne av staten, har nødvendig kompetanse.
Tilsvarende gjelder for kommunen.
Dette forholdet er også behandlet i veilederen til lokal samarbeidsavtale pkt 12 (…)
http://bit.ly/1pHavCX

ABEHAI

02.03.2014 – Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
16.12.2009: NAV-reformen fungerer ikke
«Reformens «far» legger skylden på regjeringen og Nav-ledelsen.
Sier de har gjennomført en annen reform en storinget ba om (…)
Høybråten fra art. Utålmodighet om Nav-tiltak:
Reformen har i altfor stor grad vært overlatt til etatsledelsen.
Det har vært for liten politisk styring med reformen sier han, og presiserer at hans kritikk er rettet mot Regjeringen og statsrådens ansvar for å følge opp Stortingets intensjoner (…)
http://t.co/wxUWgsUwFf
Dette ledet meg til –
ABABCAST
– Lise Christoffersen (A) som spilte uvitende, og fornærmet almuens intelligens grovt i Stortinget 11.02.2014:
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
http://bit.ly/1gbHFbU
I posten: Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner, linket jeg til denne sjokkerende meddelelsen fra Høybråten som han hadde fått publisert ti måneder tidligere, der han påstod at Nav-reformen i altfor stor grad hadde vært overlatt til etatsledelsen:
Dagsavisen 23.02.2009 «Utålmodighet om NAV- tiltak» av Dagfinn Høybråten:
(…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg.
Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget (…)!
Kronikken har lenge vært kjemisk renset vekk fra alle søkemonitorer, og det bekrefter jo i aller høyeste grad det bedritne kameraderiet som eksisterer mellom politikerene og pressen!
http://bit.ly/1KSNGbF

ABAKOBAARS

Jacob Aars ved Uni Rokkansenteret 26.10.2011 – Tar ikke ansvar for Nav-kontorene
Politikerne har abdisert.
Det er rådmennene som utøver kommunenes eierskap til Nav-kontoret.
At politikerne ikke engasjerer seg mer i Nav, forklarer han på denne måten:
Det kan skyldes at lokalpolitikerne ønsker å skyve ansvaret for reformen over på staten.
Men det kan også skyldes at de opplever at de har liten innflytelse og handlingsrom.
At politikerne setter seg på sidelinjen, kan være et tegn på resignasjon (…)
http://bit.ly/xBGjLt
26.10.2011: Kommunepolitikerne på sidelinjen i NAV-samspillet
Kommunepolitikerne føler lite eierskap til sine lokale NAV-kontor selv om det er de som er eiere (…)
Kun drøyt 50 prosent av ordførere og rådmenn sier de har en ansvarsfølelse ovenfor sine NAV-kontor.
http://bit.ly/yOwBtf

ABABABABABABABABABABABHEIDIFO

06.05.2013: Heidi sa opp jobben etter kraftig kritikk av NAV-systemet
Heidi Follett tok et kraftig oppgjør systemet til egen arbeidsgiver og NAV i sin kronikk. Det endte med at hun sa opp jobben sin.
Nå kan hun ende opp som klient hos NAV-systemet hun kritiserte.
Mye av støtten har kommet fra folk som jobber i bransjen. Sosionomer som Follett, og ansatte på NAV-kontor har takket henne for å ha tatt bladet fra munnen.
– Men alle henvendelsene har kommet direkte til meg, og ikke i det offentlige rom. Folk tør ikke stå fram som støttespillere.
Og man kan jo spørre seg hvorfor de ikke vil ta en åpen diskusjon, sier hun, og tror det er fryktkulturen og mangelen på rom for å ha selvstendige meninger som stopper folk (…)
Selv ser hun ironien i at hun nå er i en situasjon som etter hvert kan føre til at hun selv havner på den andre siden av bordet og i NAV-systemet.
Som sosionom ønsker hun fortsatt å jobbe med å bidra til at folk skal få et bedre liv, men tror at alle dører for lignende jobber er lukket i fremtiden.
– Det sier litt om hvor utrolig stigma det er å snakke om dette.
Jeg har betalt en høy pris for det.
http://bit.ly/1MOmlcW

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELESSMEN

Utdrag fra vinnerkronikken i NRK Ytrings konkurranse 24.04.2013 – «Dumskapens system» av Heidi Follett:
«Jeg har passivt sett hvordan dine stønader blir trukket tilbake på diffust grunnlag. Uforståelige og urimelige krav og regler blir tredd nedover hodet ditt.
Jeg har vært med på det. Jeg har sett deg vri deg i stolen når jeg trår over grensen for allmenn folkeskikk (…)
Systemet går fri, og du sitter igjen med svarteper.
Valgene dine latterliggjøres (…)
Eliteklikkens lever i sin egen bisarre verden og rekrutterer hverandre til stadig nye stillinger.
Det stilles ingen spørsmål ved den overbetalte toppledelsens evne til å forvalte sitt samfunnsansvar (…)
http://bit.ly/18t7orR

VARSLEREN I SVERIGE

Expressen.se 25.03.2015 – Visselblåsaren som fick sin upprättelse
Erica Wallberg agerade visselblåsare och larmade Expressen om de kaotiska förhållandena i hemtjänsten.
Då blev hon utskälld av sin chef i Österåkers kommun för att hon läckt till medier – och tvingades sluta med omedelbar verkan (…)
Fallet anmäldes till Justitieombudsmannen (JO).
Erica slog larm i augusti 2013.
Nu, snart två år senare, kritiserar JO hennes chef för att ha brutit mot grundlagen.
Chefens handlande strider, enligt JO, mot tryckfrihetsförordningens förbud mot repressalier, som innebär att en arbetsgivare inte får straffa en anställd som använder sin meddelarfrihet, alltså talar med medier.
Jag är jätteglad, JO:s beslut är en upprättelse för mig. Jag följde mitt samvete och nu bekräftar JO efter nära två år att jag gjorde rätt.
Det är farligt om människor inte vågar använda sin meddelarfrihet, det är rättighet som vi har och som är skyddad i grundlagen, säger Erica Wallberg, som inte längre arbetar i vården (…)
http://bit.ly/1CRax3G

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEALIAOLS

21.01.2015 – Natalia Olsen og varslingen om fryktkulturen i Nav
http://bit.ly/1GvrhC0
Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse, vold, trusler om vold,objektgjøring, påføring av skyld og skam, autoritetsbruk, avbrytelser, bagatellisering, båssetting,ekskludering, ironisering, bruk av fremmedord, faguttrykk og feil navn, umyndiggjøring, usakliggjøring.
Blikkontakt og kroppsspråk kan også brukes for å sette den andre ut av spill.
Personell kan fanges av en organisasjonskultur som mangler vilje til å stille kritiske spørsmål om egne arbeidsrutiner (Da Silva 2006:232).
Vist lengre utdrag fra i posten: Ondskapen i byråkratiske organisasjoner:
http://bit.ly/edArzz

ABEAJK

Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
Jeg reflekterer også i forhold til oppfølgingsplanen som jeg og konstituert leder har fylt ut, og hvor elendig den er som oppfølgingspapir.
To NAV-ansatte klarte ikke å fylle ut det papiret som kunne sikret meg bedre ivaretakelse nå.
Snakk om å skli i egen skit (…)
Når jeg skal på disse meningsløse møtene i Arbeids- og velferdsdirektoratet, får jeg beskjed fra resepsjonen om å registrere meg inn, selv om jeg har elektronisk inngangskort til eget hus, med ”NAV” på.
Like lite gjelder dette i NAV-direktoratet som et bonuskort fra Expert ville gjort.
Selv om jeg etter hvert lærer meg å ha med meg invitasjonene til møtene hvor rommet de skal være i også står, er møtene som oftest flyttet uten varsel til noen.
En liten romlek i stengte korridorer blir da resultatet hver gang.

ABEBAIF

De som arrangerer møtene, og som opplever vår vrede når dette skjer, smiler enten fåret eller de ler, og jeg vil vel si at dette ikke hjelper på misnøyen eller de gryende konfliktene at det på oss virker som om strategene synes romleken er morsom …
Utslitt av flying og innholdsløs møteaktivitet, er vi flere som etter hvert nekter å stille på de minst viktige møtene (…)
http://bit.ly/1lsXbma

ANAVBOSS

17.12.2009: Intern Nav-kritikk ties ihjel
«Eva», «Anne» og «Marit» treffer Aftenposten i en privatbolig ett sted i Norge.
De jobber på ett av mange Nav-kontorer som har flere enn hundre ansatte.
For dem er det livsviktig at ingen vet at det er de som snakker, men føler et sterkt stort behov for å si fra om forholdene (…)
Det er ikke ledelse i det hele tatt. De driver bare med logistikk og styring, sier «Anne».
Hun synes det er spesielt oppsiktsvekkende at de samme lederne i etaten som har ansvar for oppfølging av sykmeldte, ikke klarer å overføre tankegangen til egen etat og egne ansatte (…)
I tillegg opplever vi at brukerne ikke får den behandlingen de har krav på, sier «Marit» (…)
http://bit.ly/1tTjhkw

ABEHOYN

KORRUPT – KORRUPT – KORRUPT:
Dagens medisin 05.04.2011 – Flest klager på Nav
I fjor fikk Sivilombudsmannen i alt 2959 klagesaker og forespørsler.
Omkring halvparten av alle sakene blir avvist.
Av dem som blir behandlet, avsluttes 60 prosent uten kritikk eller henstilling.
Med andre ord; klagen blir avvist.
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2011/04/05/flest-klager-pa-nav/
LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.
§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
http://bit.ly/ff70r7

ABADIALOG

Fra Likestillings – og diskrimineringsombudet LDO:
Hvordan går jeg frem for å undersøke om jeg er utsatt for diskriminering?
– Du har krav på å få vite hvilke formelle kvalifikasjoner, som utdanning og praksis osv, til den som ble ansatt, se lovens § 14.
På den måten kan du finne ut hva arbeidsgiver har vektlagt, og om du er den best kvalifiserte til stillingen.
Dersom du etter dette mener at du er den best kvalifiserte for stillingen bør du kontakte ombudet.
http://www.ldo.no/no/Tema/Funksjonsevne/SoSFunksjonsevne/

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABAELESSMENKO

Tilknyttet denne posten:
Mine svar til kronikken på NRK Ytring: Du gjør meg sjuk, NAV! (Utdrag):
Politikerne har nå i flere år fått kjennskap til flere tusen eksempler på dette (etatens umenneskelige behandling av syke og uføre) via ulike kanaler, men sitter taktisk tause i ro med sine fete lønninger og frynsegoder mens de sløve og selvgode hegner om sitt mantra «ARBEIDSLINJA», og skrider først ut i rampelyset når de skal sole seg i artikler om de angivelige gode prosjektene Nav har fått til – hvilke så godt som utelukkende er jobbrelatert!
Her er bevisene:
http://t.co/qUqhO4bUzq
Forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)
Maktbastionens mest veloverveide maskespill
http://bit.ly/QUoqLx
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den august 6, 2015 av i Politikk med stikkord , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2015
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: