Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Mine svar til kronikken på NRK Ytring: Du gjør meg sjuk, NAV!!!


ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIESABABABABABABABABABABABABABABOLT
Utdrag fra kronikken til Johan Hauknes på NRK Ytring:
Du gjør meg sjuk, NAV!:
Denne historien er ikke bare min. Mange er i samme situasjon som meg. Det er like mye på vegne av dem jeg tar opp hansken.
Om jeg kan gi hjelp til andre i samme situasjon, er det verdt mer enn kreftene det tar (…)
Arbeidsavklaringspenger (AAP), tildeles kun for fire år. I fjor søkte jeg derfor om uføretrygd, med min lege på laget.
I begynnelsen av juni i år fikk jeg avslag, hilsen NAV Forvaltning. Dermed forsvant også AAP.
Jeg har verken rett på uføretrygd eller stønad, fordi jeg har gått ut AAPs funksjonstid.
NAV Forvaltning mener, uten å kjenne meg, at min lege tar feil!
Jeg ringte NAV og spurte om det virkelig er NAVs mening at jeg skal være helt uten inntekt.
Svaret jeg fikk er avslørende: – Lover og regler er slik.
NAV Forvaltning har gjort et vedtak, og det kan ikke jeg gjøre noe med.
Og så kommer slaget i ansiktet: – Du kan søke om sosialstønad til livsopphold!
Svaret fra NAV er like vondt som det er dumt (…)
Så kan jeg klage.
Men jeg kan bare klage til NAV – ikke til en uavhengig institusjon som all god forvaltningspraksis tilsier.
Enkel rettslogikk medfører at NAV er inhabil i vurderingen av klagen (…)
http://www.nrk.no/ytring/du-gjor-meg-sjuk_-nav_-1.12476805

ADVOKATSIVRTSEN

15.10.2013 : Dersom man etter fire år med arbeidsavklaringspenger fremdeles har riktig bistandsbehov, og dersom man fremdeles følger en plan for å komme seg tilbake i arbeid, er det lite som tilsier at Nav med loven i hånd bør kunne avslutte den økonomiske ytelsen. Regjeringen bør derfor forsikre seg om at Nav er svært forsiktige med å bruke fireårsregelen som begrunnelse for sine avslag når «Nav-bomben» smeller neste år.
http://bit.ly/1GkNJxI
07.08.2013 – I mars kan 68.200 miste Nav-stønad samtidig
Tror du Nav klarer å behandle statusen til alle de 62.800 før 1. mars neste år?
Huitfeldt: Etter reglene er det mulig å få arbeidsavklaringspenger i åtte måneder ekstra.
Antyder du at dette blir løsningen for mange?
Det er det ikke mulig å si noe om nå. Jeg har spurt Nav om anslag, men det kan de ikke gi.
http://bit.ly/1eSzykQ
ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Arbeidsavklaringspenger: Ingen automatisk stopp i april 2014
Publisert 31.08.2013
ARBEIDSAVKLARINGSPENGER, AAP, NAV, UFØRE:
Det er ikke slik at vi automatisk vil stoppe utbetaling av arbeidsavklaringspenger til de som 1. mars 2014 har mottatt denne ytelsen i fire år, sier tjenestedirektør i NAV, Bjørn Gudbjørgsrud (…)
De som vurderes for uførepensjon kan få forlenget AAP i inntil åtte måneder mens søknaden om uførepensjon blir behandlet.
http://bit.ly/1p0eREe

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEMMYTOM

AAP i maks 4 år?
Det er mange som er urolige for å miste retten til stønad fra NAV tidlig i 2014, siden arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført for fire år siden i mars 2010.
NFF samarbeidende advokat tar opp problemstillingen i medlemsbladet nr 3/13 som kommer ut i begynnelsen av oktober.
Hennes konklusjon er at de som oppfyller kravet om minst 50% arbeidsuførhet på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke skal ha opphold i ytelser – så lenge hovedårsaken til at en person ikke kan være i arbeid er medisinske grunner, og det er NAV som er skyld i forsinkelser underveis i prosessen.
Se gjerne hennes konklusjon: Fibromyalgibladet 3/2013
«Formålet med en bestemmelse er alltid viktig.
Som det fremkommer er bl.a. hensikten med begrensningen på fire år å understreke at det påligger også NAV plikter.
Dersom NAV ikke har nok ressurser til å klare å bli ferdig med utredning, avklaring og oppfølging innen fire år, hva så?»
http://www.fibromyalgi.no/Nyheter/AAP-i-maks-4-aar
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIEDABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETA
Som regelen er, startet moderatorene med å slette et av mine tilsvar.
Jeg stilte spørsmål ved dette med svaret innlagt, som deretter vitterlig fikk stå:
Hvorfor er denne min kommentar slettet?!:
Til Johan Hauknes: Vedr. din setning: «Ikke fordi det er et system uten empati, som er ganske så ubehjelpelige når det gjelder tiltak som kan få deg opp igjen.»
Nav er pålagt nettopp dette, og det står sentralt i deres instrukser:
Å bistå deg med Skreddersydde tiltak som nettopp skal få deg opp igjen og evt. inn i arbeidslivet i den utstrekning du selv mener å klare – deltid eller heltid.
Det er nedfelt i etatens regelverk at du har en lovpålagt rett til å medvirke i prosessen, og at dine argumenter er pålagt å bli hensynstatt av etaten i stor grad.
Dette er krystallklare retningslinjer og direktiv, men de blir sjelden kommunisert (etatens notoriske brudd på opplysningsplikt), og hyklerske mekanismer som tåkelegger, forsvarer og beskytter uskikkede ansattes søplete agering og avvikspraktisering florerer i stedet i stor stil.
Tjenesteavvikene som flere Navansatte holder i hevd forsøkes dempet ved at realitenene manipulereres, og aktørenes sabotering av eget eksplisitte ansvar for å ivareta borgerenes beste unnskyldes med noe så diffust som at de er underlagt «et uetisk system» og at «budsjett må holdes» – men NEI, det er slett ikke denne evneveike tanketomme kollektive psykosen som beleilig skal stå som rådende!
For en må for all del ikke glemme de etiske retningslinjer, som for virksomheten er hugget i stein.
De ansatte PLIKTER å gjøre seg kjent med dem, det er et lederansvar å påse at de er lest, forstått og overholdt, og der fremgår at brudd på disse vil medføre alvorlige konsekvenser – så som tap av tjenesten.
Forvaltningstilsatte som bevisst velger å overse det lov- etikk og regelverk som hører inn under deres stillingsinstruks både må og skal sparkes på dagen – hvilket overnevnte direktiver også klart understøtter, men det har meg bekjent aldri skjedd.
Problemet er at de fagforeningsbeskyttede individer som begår utstrakte og kalkulerende avvik overfor menigmann aldri må svare for de forbrytelser som de med vitende, vilje og absolutt forsett begår i tjenesten.
Og DET må endres og settes full flombelysning på – i går!
Full orientering om bl.a de lovpålagte tjenesteytelser til ansatte i Nav kan leses her:
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
http://bit.ly/1DqZEse
Hvor betent disse sannhetens ord er, vil du oppfatte hvis du leser fra hovedsiden på min blogg der fremgår at jeg har utgitt avsløringer om maktmisbruk fra etaten i egen sak komplett med lydopptak som bevis for dennes avvikspraktisering overfor både meg og andre i hele 8 år, uten at en eneste henvendelse fra meg til pressen har kommet på trykk.
Dagsavisen har sperret meg fra å kommentere på livstid.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERAUABABABABABABABABABABABABABABABETHIVAI

Til Hauknes – Vedr. din setning: «Sånn er lover, forskrifter og regler, og det kan ikke vi gjøre noe med, var svaret.»,
– vil jeg sterkt fremheve følgende post, da innholdet har stor relevans iht. den komplette ansvarsfraskrivelse du har blitt møtt med, og hvor jeg bl.a har sitert fra Redegjørelse for Stortinget 24.01.02:
Fra ord til handling – Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Normans redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor.
Denne ikke bare bør, men SKAL stå som rådende, da her ble lagt hovedfundamentet som Nav skulle bygges på!:
«Enkeltmenneskene må være det daglige fokus for arbeidet, og det må være grunnlaget vi måler resultatene opp mot. Alt annet – organisering, forvaltningsrutiner, økonomistyring og rapportering – er bare støttefunksjoner».
Så her følger naturlig:
At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll.
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav
http://bit.ly/1CnEFWg
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETHISCOPL Til HaABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHARASSMENLOPuknes:
Du skriver – «Så kan jeg klage. Men jeg kan bare klage til NAV – ikke til en uavhengig institusjon som all god forvaltningspraksis tilsier. Enkel rettslogikk medfører at NAV er inhabil i vurderingen av klagen.»
Og selvsagt har du rett.
Jeg underbygger:
Etiske regler – Utfyllende kommentarer Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007 5 – Habilitet
En rekke lover setter etiske standarder for ansattes handlinger og opptreden.
Forvaltningslovens habilitetsregler står i en særstilling fordi de gjelder innenfor kommunens totale ansvarsområde og for alle som opptrer på kommunens vegne.
De gjelder for alle typer beslutninger som for eksempel myndighetsutøvelse, tjenesteytelse (…)
Habilitetsreglene skal sikre at de som tar beslutninger og de som tilrettelegger for beslutninger er upartiske, og at de ikke kommer i konflikt med kommunens interesser eller innlater seg i forhold som kan virke uheldig på deres handlefrihet og dømmekraft.
Habilitetsreglene innebærer blant annet at man skal fratre behandlingen av en sak når man selv:
står i sterkt motsetningsforhold til en part i saken (…)
eller det foreligger andre forhold som er egnet til å svekke tilliten til den ansattes upartiskhet.
http://bit.ly/KUJHkA

ABABABAABABABABABABABABABABABOLEABAELLOOOOOOOOOO

INHABILITET
Regjeringen.no § 6 – Forvaltningsloven § 6 – inhabilitet ved gjentatt behandling av en sak 04.10.2007
Forvaltningsloven kapittel II gir alminnelige bestemmelser om når en offentlig tjenestemann er inhabil.
At vedkommende er inhabil innebærer at han eller hun ikke kan ”tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse” i saken.
Reglene gjelder i alle forvaltningssaker (…)
Der tjenestemannen selv er part i saken, er vedkommende uten videre inhabil etter forvaltingsloven § 6 første ledd bokstav a.
Det samme gjelder der tjenestemannen har en tilknytning til en part i saken som nevnt i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b til d (…)
De absolutte inhabilitetsgrunnene suppleres av den skjønnsmessige bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 annet ledd.
Etter § 6 annet ledd første punktum er en offentlig tjenestemann inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller å treffe avgjørelse i en forvaltningssak ”når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet”.
http://bit.ly/1cWZwFK

ABEBALIKABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELESSMEN

Jonn Arthur Aas til kronikken:
Nav må se den enkeltes behov. Derfor blir det feil å behandle alle likt. Jeg kjøper aldri kjole både til datteren min og sønnen min. Ulik og tilpasset behandling gir rettferdighet. Vi må tilstrebe rettferdig behandling istedet for hodeløs likebehandling.
Jeg svarer:
Men det er ikke bare noe som skal tilstrebes, Aas.
Rett til Individuelle vurderinger er både nedfelt i lovverk, retningslinjer og rundskriv.
Jeg underbygger med utdrag fra Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 9. Fylkesmannens tilsynsvirksomhet

SE EGET BLOGGINNLEGG:

Nav – Kvalifikasjonsprinsippet er et ikke-tema hva angår ansettelsesprosessene i etaten:

http://bit.ly/1HsWLD5
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULL
Videre informasjon vedr. etikkdelen:
Etiske regler – utfyllende kommentarer
Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007 Personlig ansvar
Møte med kommunens brukere:
Kommunens ansatte skal ivareta prinsippene for god forvaltningsskikk og sørge at kommunens makt og myndighet overfor innbyggerne ikke misbrukes.
Kommunens ansatte skal i sin tjenesteutøvelse alltid opptre med saklighet, respekt og høflighet overfor innbyggerne og brukerne.
Dette gjelder også når den andre parten opptrer uhøflig og respektløst.
Den ansatte har i slike tilfelle likevel rett til å markere sine grenser på en rolig og behersket måte.
Det stilles særlige krav til hensynsfullhet overfor brukere som står i avhengighetsforhold til kommunen.
Kommunen skal ta hensyn til særskilte behov hos brukeren i kommunikasjon, ved utforming av vedtak og levering av tjenester (…)
Lovlige vilkår – usaklige/ utenforliggende hensyn -forbud mot vilkårlighet i forvaltningen
Myndighetsutøvelse og tjenesteytelser skal utføres innenfor lovmessige rammer.
Det er ikke tillatt å ta usaklige eller utenforliggende hensyn – for eksempel la seg lede av personlige sympatier/antipatier (…)
Prinsippet om likebehandling -forbud mot usaklig forskjellsbehandling
Ingen skal urettmessig begunstiges eller favoriseres, og ingen skal urettmessig stilles i ugunstig posisjon.
Dette betyr at det skal tilstrebes at like tilfeller skal behandles likt, samtidig som det alltid skal foretas en konkret vurdering etter beste skjønn i hvert enkelt tilfelle (…) !!!
http://bit.ly/KUJHkA
Overnevnte sitat er hentet fra posten:
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
http://bit.ly/1DqZEse

ABABABABKASTEABABAYYYYYY

Utdrag fra posten:
Sivilombudsmannen og borgerenes klagerett, samt Navs omdefinering av enkeltvedtak
Kapittel 5. Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV 5.47.2.4
Saksbehandlingen
5.41.2.2 NAV-kontoret skal sørge for at alle som henvender seg får sine interesser ivaretatt.
NAV-kontoret har plikt til å gi informasjon og veiledning om tjenester, rettigheter og plikter etter loven (…)
NAV-kontoret har plikt til å bistå de som trenger det med å søke om tjenester.
Dette omfatter å identifisere hjelpebehov og å peke på omstendigheter som kan ha særlig betydning for resultatet i det konkrete tilfellet (…)
5.41.2.3 NAV-kontoret skal sikre at saken er så godt opplyst som mulig før det treffes en avgjørelse.
Hvilke opplysninger som er nødvendige i den enkelte sak må alltid vurderes i forhold til tjenestemottakers situasjon og tjenesten det søkes om (…)
NAV-kontoret må sørge for at tjenestemottakers hjelpebehov er ivaretatt også mens saken er til behandling (…)
5.41.2.4 Alle søknader om tjenester skal vurderes individuelt, og både innvilgelser og avslag skal begrunnes.
Den individuelle vurderingen skal foretas konkret i hver sak ut fratjenestemottakers behov på søknadstidspunktet, tjenesten det er søkt om og formålene i loven, og skal ligge til grunn for avgjørelsen som tas.
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker (…)

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHARASSABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABISERI

5.42.1 Om bestemmelsen
(…) Tjenestemottaker skal ut fra sine forutsetninger aktivt gis mulighet til å bidra til å utforme tjenestetilbudet.
Tjenestemottaker skal medvirke og ha innflytelse i hele søknadsprosessen, fra henvendelse, søknad og kartlegging av behov til vedtak og utforming og tilrettelegging av tjenestetilbud.
Manglende medvirkning kan føre til at rettsanvendelsen eller skjønnsutøvelsen i saken ikke er korrekt, og at avgjørelsen eller tjenesten som følge av dette ikke er forsvarlig.
Brukermedvirkning gir bedre tjenester, samtidig som den enkelte deltar og ansvarliggjøres i samhandlingen med NAV (…)
NAV-veileder må være seg bevisst at samarbeidet med tjenestemottaker ikke er mellom likeverdige parter.
NAV-kontoret som tjenesteyter er den sterke part, og utøver myndighet.
Tjenestemottakers rett til å medvirke i egen sak, står også i NAV-loven § 15 som gjelder for NAV-kontoret som helhet.
I NAV er brukermedvirkning omtalt som den innflytelse bruker har i forhold til beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet der vedkommende selv er berørt (…)

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHARASSOIPabbort

5.42.2 Nærmere om bestemmelsens innhold [Endret 6/13]
(…) NAV-kontoret må sørge for at tjenestemottaker får mulighet til å legge fram sin situasjon og uttale seg om egen sak ved å skape rom for dialog.
Tillit og trygghet i relasjonen er vesentlig for samarbeid og videre oppfølging.
At NAV-veiledere har relasjonskompetanse er grunnleggende for å lykkes i oppfølgingsarbeidet (…)
NAV-kontoret er tillagt myndighet til å beslutte tjenestens form og innhold.
Kontoret skal i alle vurderinger legge stor vekt på hva tjenestemottaker mener og ønsker, hvis dette er innenfor lovens formål og rammer (…)
http://bit.ly/1HomIGb
http://bit.ly/1yNZSsj

Men realitetene er imidlertid disse: MERK:

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHELSE

HELSETILSYNET – Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2010 med sosiale tjenester i Nav
Kommuner bryter loven ved henvendelser om økonomisk stønad
Rapport fra Helsetilsynet 4/2011 – Februar 2011
Side 10 – 3.1 Lovbrudd i 45 av 50 kommuner.
I 24 av 50 kommuner er det rapportert lovbrudd knyttet til manglende styring ved hjelp av prosedyrer, rutiner og tiltak som skal sikre at praksis er i tråd med lov- og forskriftskrav.
Kommunene har ikke sikret at ansatte som skal arbeide med sosial stønad har den nødvendige kompetansen til å utføre oppgavene.
I omtrent halvparten av de undersøkte kommunene mangler opplæring og opplæringsplaner på områdene lovforståelse, ferdigheter, fagkunnskap eller generell kunnskap om saksbehandling.
Meldinger om feil eller uheldige forhold etterspørres i liten grad av overordnede, og meget sjelden av kommunens øverste ledelse.
De fleste kommuner mangler rutiner for dette.
I de tilfellene hvor meldinger om feil eller uheldige forhold faktisk formidles til kommuneledelsen, blir meldingene ofte ikke fulgt opp, og følgelig heller ikke brukt i kommunens forbedringsarbeid!
http://bit.ly/1ySVWqh
Les mer i posten:
Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer (Oversikt)

ABABABCOOLABEBETTE

Olav Bjørkelund til kronikken:
Opprettholdes vedtaket om avslag, vil saken sendes videre til NAV Klageinstans som vurderer den på uavhengig grunnlag. Ingen tror vel på en slik påstand? I mitt tilfelle innrømmet den ene av saksbehandlerne i ettertid av avslaget (via telefon) at ledelsen i NAV Hordaland hadde hatt telefonisk kontakt med dem.
Jeg svarer:
Les herunder: Underslag av rettighetsbestemmelser, og politikerenes lokkebete.
(Utdrag fra HELSETILSYNETS TILSYNSMELDING 2004: Sosionom Krishna Chudasama – Sosialombud mellom tjenester og bruker (…)
Refleksjon
Tildeling av økonomisk stønad er i stor grad overlatt til fagpersoner som bestemmer og utøver forvaltningens skjønn.
Fylkesmannen har begrenset mulighet til å føre tilsyn med det som skjer i møte mellom brukere og fagperson.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans (…)
http://bit.ly/1KLw2JD

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBORG

Verd å huske på  i samme slengen, er FrP sosialpolitiker Erlend Wiborgs famøse innspill:
«Viktig å ta dem som snylter»
Mitt svar: ‘Hvem skal «tas» Wiborg?!
Dreier det seg ensidig om mennesker som bedrar Nav, eller også om Navansatte som bedrar borgerene?!
Både du og jeg og mange andre sitter selvsagt inne med fasiten på overnevnte spørsmål, fordi jeg og mange med meg har kjempet en beinhard kamp over flere år med å nå frem med vår varsling via debattsider, FB, Twitter blogg og andre fora vedrørende de utstrakte forbrytelser i offentlig tjeneste som denne etaten systematisk begår mot retts- og forsvarsløse mennesker – når de virkningsløse «klageinstansene» kun viser seg å være det mest kyniske spill for galleriet!
Allikevel sitter både du og mange andre politikere og beslutningstakere kun rolig i taktisk taushet og bivåner materialet uten å foreta dere noe som helst
Og i dag kan vi til alt overmål lese: «Frisk av et brev» – «Sykemeldte friskner til» – «Syke blir friske av brev fra Nav»!
Jeg krever derfor at følgende problemstilling skal rettes like stort søkelys mot:
Hva vil sanksjonene være når Nav selv bedyrer at jeg ikke skal bli sykere av å være i tiltak hos deres samarbeidspartner (OPT) der jeg har orientert etatens øverste ledelse om at «tilrettelegger» bedriver trakassering – og at hun (og heretter også) hennes sjef fortsetter å ramme meg med gjengjeldelser overfor varslingen når Nav ignorerer denne og beordrer meg tilbake til OPT i lys av ubehandlet klage under tvang fordi at de ellers vil ta fra meg attføringen på dagen – og jeg pga denne samlede belastningen utvikler forhøyet blodtrykk og må trappe opp medisineringen – og løftet fra Nav om bistand kun er en nattsvart løgn – de sender meg rett over på sosialen – der jeg har mottatt minstesatser livsopphold og mange ganger langt under det i straks 7 år med alvorlige sykdommer som Nav kjente til allerede i år 2007!?
BEGYNNELSEN MED TILHØRENDE LYDOPPTAK kan leses i denne posten:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
Det viser seg å være løgn, og Nav sender meg rett over på sosialen få uker etter.
Hertzberg – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
http://bit.ly/1CHBLLt
Vær god å svare meg på det, Wiborg – og så skal du og dine like endelig gå Nav fundamentalt bedre etter i sømmene generelt, med en grundig kartlegging av etatens samkjørte menneskeplaging satt i system!
De særdeles etterprøvbare vitnesbyrdene er for lengst servert dere på sølvfat, og her er hva jeg erfarer i dag – evigvarende og kontinuerlige sanksjoner for å ha gått ut offentlig på min blogg og navngitt skadevolderene i alle ledd:
Les posten:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
http://bit.ly/18UVVpn
– og ikke minst herunder:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen (utdrag):
Flere ansatte (har) følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen (…)
For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak.
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter.
http://bit.ly/1mPFVX4
Posten vil oppdateres.

ABAFRAUD

Les også:
Om psykisk syke og Navs kriminelle krav!
http://bit.ly/1Ezzi6q
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
De åndsforlatte ynkryggene og posørene skulle hatt seg en på trynet kort og godt, og blitt sparket for bevisst ignoranse og harselas rundt forsvarlig yrkesutøvelse!
http://bit.ly/1JmOFyM
Sivilombudsmannen og borgerenes klagerett, samt Navs omdefinering av enkeltvedtak
http://bit.ly/1yNZSsj
Sivilombudsmannens bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd:
Vel, vel vel!
Når Sivilombudsmannen, borgerenes siste håp, selv presiserer at han er godt kjent med at Nav nedtoner hindringene som følge av brukerens sykdom eller funksjonshemning for å kunne tvinge syke mennesker ut i arbeid – hvilket er formidable lov- etikk og regelbrudd som udiskutabelt skal sanksjoneres etter straffeloven – og kun sitter der og kåserer over dette faktum samt bevitner at ingen affære blir tatt, er dette samtidig et bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd, og en resignert aksept av en totalitær og lovløs institusjon.
http://bit.ly/1ruVfxj
Blandede artikler om Nav – Del 1
http://bit.ly/1B9cpQS
Om skikkelige mennesker i forvaltningen:
Jan Fridthjof Bernt : Det er klart vi må være hardere med tjenestemenn og folkevalgte som forsømmer sine plikter og opptrer uetisk. Men problemet stikker dypere enn dette. Virkelig ille blir det først når skikkelige mennesker lar seg gjøre til redskaper for et uetisk system. «Vi må jo holde budsjettet.»
Jeg svarer professoren: Bernt – jeg registrerer med vantro at du fastholder (sitat)
Så jeg gjentar atter:
Forvaltningstilsatte som bevisst velger å overse det lov- etikk og regelverk som hører inn under deres stillingsinstruks har aldri vært i nærheten av å besitte den genuine og ulastelige integritet som karakteristikken «skikkelig menneske» fordrer, da et sådant eksemplar av arten alltid vil være tro mot seg selv og aldri fravike sine grunnbegreper om moral og etikk! (…)
http://bit.ly/1EPAFzf
 GUL TRØYE NAV
27.01.2012 – NAVs målstyring skaper frustrasjon

NTL NAVs Jørund Gustavsen og Hans-Martin Solberg fortalte på LOs  NAV-konferanse hvilke absurde utslag målstyringa i etaten kan ha. (…)

På et kontor i Oslo hadde de dugnad for å ta unna sakene. Ledelsen bestilte pizza, og de plukka frem alle de sakene som ikke hadde nødvendig dokumentasjon vedlagt.

Disse ble gitt avslag, og på denne måten fikk man fattet mange vedtak og pyntet på tallene (…)

Det har blitt en organisasjonskultur preget av måltall, konkurranseutsetting og gule ledertrøyer til de som leverer best på måltallene (…)

http://bit.ly/1758Qja

10.04.2012 – Nav-ansatte bekymret over interne konkurranser
NTL Nav har i januar sendt brev til Nav-direktør Joakim Lystad der de uttrykker sterk bekymring for de målstyringsverktøyene som brukes i etaten.
Gjennom målekort, intern konkurranse, ledertrøyer og annen premiering ønsker ledelsen å øke produktiviteten på Nav-kontorene og i forvaltnings- og spesialenhetene (…)
Men gode resultater på målekortet betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten er god.
At du har hatt mange oppfølgingssamtaler, laget mange handlingsplaner eller fått folk ut i tiltak, sier ikke noe om den faglige kvaliteten på arbeidet du har gjort.
Vi hører at mange steder utfører man oppgaver som ser pent ut på målekortet.
Oppgaver som allerede er talt negativt på målekortet, nedprioriteres fordi det da ikke gir gevinst å behandle saken.
http://bit.ly/NnP60j

ABACARRAP

16.01.2015 – Juksekultur i Nav:
Etter at et hovedverneombud slo alarm om en juksekultur blant NAV-ansatte, ble det bestilt en rapport om saken. Den konkluderer med at NAV-ansatte jukset med de såkalte målekortene, som skal måle aktiviteten ved NAV-kontorene.
Rapporten ble klar februar 2013, men har ikke blitt offentliggjort før nå, skriver avisen.
Målstyring ved bruk av målekort ble innført i NAV fra 2010. Hensikten var å øke effektiviteten gjennom å sette tallfestede krav til hvor mange konkrete velferdsoppgaver hvert enkelt NAV-kontor kunne forvente å produsere.
Ifølge Dagbladet ble målstyringen ledsaget av en sterk konkurransekultur, der man blant annet brukte ledertrøyer og klatretrøyer etter modell fra Tour de France: Det NAV-kontoret som var best fikk gul ledertrøye, kontoret med størst forbedring fikk den prikkete klatretrøyen.
I 2012 slo imidlertid et av hovedverneombudene alarm, og mente at NAV-kontorer bevisst jukset med målekortene for å framstå som mer effektive enn det de i virkeligheten var.
http://www.dagensperspektiv.no/2015/juksekultur-i-nav

ABABABABAABABABABABABABISK

Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

Mine Youtubekanaler:
BEVISENE: Lydopptakene av forvaltningskriminaliteten i Nav:
http://bit.ly/ZEuJGK
http://bit.ly/1M1hr8u
http://bit.ly/17JCOht
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

3 kommentarer på “Mine svar til kronikken på NRK Ytring: Du gjør meg sjuk, NAV!!!

 1. ladypenelope2015
  august 3, 2015

  Kjempe bra Jeanine.
  Her står det mye nyttig for meg i min sak som jeg kan bruke.

  • Jeanine
   august 3, 2015

   Utmerket! Riktig lykke til 🙂

 2. Trollat
  august 5, 2015

  Janises..

  Stemmer som pokker…… Har ikke Oxford som …..Jeppp Sant =sant

  Skal prøve å stå på KRAVA …. så lenge jeg lever

  🌠🌠👓👓👓👓👓👓👓👓👓👓👓👓

  Den mandag 3. august 2015 skrev «Jeanines Blogg. Når offentlig sektor

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den august 3, 2015 av i Du gjør meg sjuk, Johan Hauknes, NAV!, NRK Ytring, Politikk med stikkord , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2015
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: