Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Ukvalifiserte tølpere i Nav, tvinger borgere ut av kvalifiseringsprogram uten at innholdet i tjenesten er oppfylt!


aroble
Følgende spørsmål rundt hva en Navrammet borger konkret kan foreta seg for å motta akutt og nødvendig bistand når ukvalifisert personell i etaten bevisst unnlater å gjøre jobben de er betalt for og langt fra oppfyller den faglig forsvarlige standarden som er dem pålagt – hvilket avstedkommer vidtrekkende alvorlige konsekvenser for både den det gjelder samt dennes nærmeste, vil straks bli rettet til Arbeid- og sosialminister Robert Eriksson, dog med en lett redigering av overskriften.
SAK:
Saken gjelder en henvendelse jeg har mottatt fra en person, der vedkommende har fått klar beskjed fra sin veileder i kvalifiseringsprogrammet om å flytte vekk fra hus og gjerne hjemsted til en rimeligere bolig, som reaksjon på at borgeren valgte å stille spørsmål ved veilederens beslutning om at tjenesten for denne nå ville bli stanset – helt uten at noen av de faglige kriteriene for avgjørelsen lå til grunn, og straks ville bli satt maktesløs i et stort økonomisk uføre.
Det tar som kjent svært lang tid å ta saken til Fylkesmannen, og store økonomiske og menneskelige belastninger vil undertiden ramme personen, da her intet annet ligger til grunn enn veilederens steile arroganse.
Under, følger litt lektyre om lovbrudd som er begått i denne gate tidligere, avvik som ruller og går uten at noen verdens ting skjer og den evigvarende runddansen brytes av.
Her konstateres altså avvik på løpende bånd, men det er ikke pålagt en rettslig standard noen vegne fra for å fange opp ageringen fra de råtne eplene i systemet som herunder velger å rasere borgerens liv.
Så hva vil gjøres med de store og unødvendige belastningene som rammer så veldig mange av landets innbyggere?
Hvordan kan vi raskt får avklart urettferdige beslutninger fra Navansatte som aldri skullle ha sittet med beslutningsmyndighet om menneskers velferd – uten å gå den lange veien om Fylkesmannens trege mølle?
Ikke minst: Hvordan kan uttallige avvik av denne type avdekkes uten at politikerene som sitter med ansvaret – og du som øverste ansvarlige statsråd for de kritikkverdige forhold – reagerer på plankekjøringskriminaliteten og inkorporerer nye klare direktiv for tiltaket, som kvalitetssikrer de rettigheter borgeren skal ha?
Kan det være fordi det absolutt ikke er ønskelig for dere, siden agendaen var lyssky i utgangspunktet?

 

 

Her sikter jeg til det følgende:
Magasinet Velferd – Kvalifiseringsprogrammet skyter bom
Treffer dem som trenger det minst
Tekst: Annbjørg Lyssand, sosialarbeider, Bergen. Publisert: 20.12.2012
Kvalifiseringsprogrammeter omtalt som regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom.
Programmet er en kjempesatsing som ikke treffer, skriver sosialarbeider Annbjørg Lyssand i denne kronikken.
«Kvalifiseringsprogrammet er med på å dekke over hvor mange arbeidsuføre sosialhjelpsmottakere vi har»
https://www.velferd.no/artikler/aktuelt/treffer-dem-som-trenger-det-minst

 

 

Les mer om kvalifiseringsprogrammet og hvilke maktens aktørers velbefinnende det er ment å tjene her:
Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!
http://bit.ly/1gsbJUt

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEWINNNNNABABABABABABABABABABABABABABOLT

PLANKEKJØRINGEN – Oppslagene dukker opp med jevne mellomrom uten at synlige endringer tar plass!:

19.06.2014 – NAV Bømlo kommune får skarp kritikk etter tilsyn
Alvorlege lovbrot vart avdekte under tilsyn med Nav Bømlo kommune i mai.
Dette gjeld særleg for folk som treng litt ekstra hjelp for å komma seg i jobb og dermed kan ha rett til eit såkalla kvalifiseringsprogram.
Manglande kompetanse, manglande rettleiing og oppfølging av brukarane, og dårleg kommunikasjon er blant avvika, eller lovbrota, som er funne.
* Bømlo kommune sikrar ikkje tilstrekkeleg kartleggings-, vurderings- og avgjerdsprosessar ved handsaming av søknad om kvalifiseringsprogrammet.
* Bømlo kommune sikrar ikkje at kvalifiseringsprogramma er individuelt tilpassa. Kommunen sørgjer ikkje for at deltakarane får forsvarleg oppfølging i programmet.
http://bit.ly/1jCcoxv

 

 

01.10.2014 – Fylkesmannen i Buskerud: Rapport etter tilsyn med Nav Drammen
Fylkesmannen førte 27. og 28. august, tilsyn med Nav Drammen. Tilsynet handlet om Nav Drammens tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram, etter lov om sosiale tjenester i Nav.
Tilsynet avdekket ett avvik når det gjaldt gjennomføring av kvalifiseringsprogram (…)
Drammen kommune v/Nav Drammen sikrer ikke gjennomføring avkvalifiseringsprogram i tråd med lov og forskrift
Dette er avvik fra lov om sosiale tjenester i Nav § 30, jf §§1 og 2 i forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad og §4 i forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Internkontroll
Plikten til å drive egen kontroll av tjenestens faglige nivå#, innebærer blant annet at kommunen skal etablere tiltak for å forebygge brudd på lov om sosiale tjenester i Nav.
Dette innebærer både å identifisere de delene av arbeidet der det er særlig fare for at det svikter, og deretter å sette inn tiltak for å forhindre at det skjer.
Kommunen skal også etablere tiltak som gjør det mulig å forsikre seg om at tjenestene rent faktisk holder det nødvendige nivå.
Fylkesmannens observasjoner av kommunens ledelses manglende styring av gjennomføring av kvalifiseringsprogram, synliggjør at kommunens egen kontroll på dette punktet ikke er tilfredsstillende.
http://bit.ly/1HhOQts

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHARASSEABAIRAMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Kvalifiseringsprogrammet
Stans av programmet
NAV-kontoret kan stanse programmet for den enkelte dersom det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold.
Saklige grunner er:
 • tilbud om høvelig arbeid (målet med programmet)
 • omfattende fravær fra programmet, og da særlig illegitimt fravær
 • sykdom som enten er så alvorlig eller så langvarig at det er usikkert om personen kan gjennomføre programmet, eller det er usikkert i hvilke tidsrom det kan skje.
En beslutning om stans av kvalifiseringsprogram er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.
http://bit.ly/1dQ6SKX

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLLLAJEANINE PÅ NAV

Som Advokat Gro Sandvold fremhevet i Fibromyalgibladet 3/2013: 
AAP I MAKS FIRE ÅR?
«Formålet med en bestemmelse er alltid viktig.
Som det fremkommer er bl.a. hensikten med begrensningen på fire år å understreke at det påligger også NAV plikter.
Dersom NAV ikke har nok ressurser til å klare å bli ferdig med utredning, avklaring og oppfølging innen fire år, hva så?»
http://www.fibromyalgi.no/Nyheter/AAP-i-maks-4-aar
Selvsagt vil dette også gjelde for dem som er i Kvalifiseringsprogrammet, prisgitt undermålere som aldri skulle hatt et gebet hvor samhandling med mennesker inngikk!

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABNAVJABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUSLEIL
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
All den negative behandling vi opplever og alle de sjofle triks vi blir utsatt for er bare symptomer på at noe er fundamentalt galt.
Sannheten er at det er de politiske mål og krav til bedre ledighetsstatistikk som har første prioritet.
Virkeligheten er at det er stykk/antall-målene som overskygger absolutt alt.
Ambisiøse saksbehandlere har lenge skjønt at det er disse resultatene som teller også når det gjelder lønnshopp og avansement.
Derfor blir vi kasteballer i et spill der det er en enkel sak å manipulere med ledighetstallene.
Spillet gjør det også mulig å skyve ledige over på attføring, uføretrygd eller ingenting.
Det bidrar således til å produsere tapere og tragiske menneskeskjebner i hopetall.
Ingen synes å bry seg om kostnadene er der like fullt bare et annet sted.
Det er et tankekors at denne regjeringen som skal bekjempe fattigdom selv (…) er masseprodusent av nye fattige!
http://bit.ly/1HRZq03

ABABILLLLLABAELLOOOOOOO

Arbeids- og sosialdepartementet St.meld. nr. 9 (2006-2007)
Arbeid, velferd og inkludering
13 Kvalifiseringsprogram for utsatte grupper med ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden
Kvalifiseringsprogrammet/kvalifiseringsstønaden skal i likhet med introduksjonsordningen ha et sterkt fokus på aktivitetskrav. Samtidig tilsier forskjeller mellom målgruppene at innholdet i krav­ene ikke nødvendigvis skal være det samme i de to ordningene.
Kvalifiseringsprogrammet må i større grad tilpasses individuelt til målgruppens ulike forutsetninger og behov.
Det som kan overføres er de positive erfaringene som er gjort med en fast normert stønad og beregningen av denne, brukermedvirkning, trekk ved fravær og permisjon, samt kravet til tett og individuell oppfølging (…)
13.6.4 Kartlegging og avklaring
(…) NAV-kontoret skal sammen med andre aktuelle instanser og i nært samarbeid med søkeren utforme et kvalitetsmessig godt og individuelt tilpasset tilbud til den enkelte (…)
Bred, helhetlig og individuell tilnærming involvering, motivering og ansvarliggjøring.
Tilretteleggingen av tiltakene fordrer et tett samarbeid med aktuelle instanser.
Dette kan omhandle (…) arbeidsgivere (…)
http://bit.ly/1tg67ks

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHARASSOLPPABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELESSMEN

Les mer her: 
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq
Vedlegg 6: Om rettssikkerhet
Samarbeid og informasjonsutveksling mellom Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten – rettslige muligheter og begrensninger:
1. Innledning – oversikt
Krav som er satt til å ivareta brukernes rettssikkerhet må ivaretas på en betryggende måte i forbindelse med organisering og gjennomføring av en samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten.
Viktige elementer av rettssikkerhetsprinsippene som direkte eller indirekte kommer til uttrykk i forvaltningsloven og enkelte særlover er:
 • Legalitetsprinsippet: Når det offentlige utøver makt og myndighet i forhold til enkeltindivider, kreves både prosessuell kompetanse (riktig fremgangsmåte), personell kompetanse (riktig organ/person) og materiell kompetanse (riktig innhold) for myndighetsutøvelsen. En annen måte å definere legalitetsprinsippet på, er at det trengs lovhjemmel for å pålegge plikter eller frata rettigheter.
 • Offentlighetsprinsippet: Forvaltningens dokumenter skal være åpne for innsyn fra den berørte parts og fra allmennhetens side.
 • Det kontradiktoriske prinsipp: Myndighetsutøvelsen skal skje i samhandling med den beslutningene angår. Reglene om innsynsrett ivaretar bl a dette prinsippet.
 • Saklighetsprinsippet: Forvaltningens avgjørelser skal hvile på saklige hensyn, dvs hensyn som er relevante for saken, og det skal ikke trekkes inn utenforliggende hensyn.
 • Likebehandlingsprinsippet: Like tilfeller skal behandles så likt som mulig. Avgjørelsene skal være likeartet.
 • Utredningsprinsippet: En sak skal utredes tilstrekkelig og være tilfredsstillende opplyst før avgjørelse tas.
 • Forutberegnelighetsprinsippet: Avgjørelser skal fattes på bakgrunn av normer som berørte parter er kjent med på forhånd. Dette innebærer bl a at brukere skal få mulighet til å gjøre seg kjent med bestemmelser som gir adgang til kommunikasjon av opplysninger uten hinder av taushetsplikt.
 • Forsvarlighetsprinsippet: Forvaltningens avgjørelser skal bygges på betryggende saksbehandling som drives frem så hurtig og forsvarlig som mulig. Innsyn kan være viktig for å sikre at forsvarlighetsprinsippet blir etterlevd.
 • Personvernprinsippet: Personer skal ha herredømme over opplysninger som angår dem selv, og sikres at opplysninger som er gitt til et bestemt formål ikke benyttes til andre formål.
 • Forholdmessighetsprinsippet: Forvaltningen bør bare bruke sin skjønnsmessige kompetanse der det er nødvendig, og bare der de samlede fordeler oppveier ulempene.
Dette blir i første rekke en gjennomgang av noen av forvaltningslovens prosessuelle og (delvis) materielle regler.
I tillegg kommer de krav til saksbehandlingen av betydning for rettssikkerheten som stilles i særlover, i den utstrekning det her stilles strengere krav, samt andre hensyn som bør tas ifm samordning og samlokalisering.
http://bit.ly/1IUSu16
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den juli 10, 2015 av i Politikk med stikkord , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juli 2015
M T O T F L S
« apr   aug »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: