Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling


ABABABABABABABABABABABABABABABABABAEMUMABABEPEABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERYMM

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABTRAITOR
Pasient- og brukerombudet
Helse- og sosialombudet 2011:
Med hånda på rattet?
Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne – Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo.
Ombudet for brukere av helse- og sosialtjenester i Oslo.
Instruks fra Oslo bystyre § 1.
Formål: Innenfor sitt arbeidsområde skal ombudet arbeide for at det ikke blir gjort urett mot personer bosatt i Oslo kommune, og som er brukere av helse- og sosialtjenester, og at administrasjonens tjenestemenn og andre som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.

ABFEIIGABABABABABABABABABABABABABABABABABAEMUMABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERYMM

Forutsetninger, kjennetegn og utfordringer for et ombud: 
Legitimitet i fravær av instruksjonsmyndighet
Kompetanse
Talerør 
Fleksibilitet i arbeidsmetoder.
Ubyråkratisk ved behov, respekt
Ansikt til ansikt, sosial intelligens
Tid
Dialog – en forutsetning 
En vaktbikkje i dialog
DEN ENKELTE
Råd og veiledning
Muntlig eller skriftlig dialog med tjenestestedet
Deltakelse i møter
Bistand i saker til tilsynsmyndighetene

Ikke bare hør, men lytt til og bruk pasienten og brukerens tilbakemeldinger konstruktivt

Inviter med ombudet!
http://bit.ly/1hNvuhT

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELTYABAFRAUDABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEKRIABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE

Helse- og sosialombudet i Oslo – Årsmelding 2008
Side 12 – NÅR NØDEN ER STØRST SKAL HJELPEN GIS STRAKS:
Etter helselovgivningen har alle rett til øyeblikkelig hjelp fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten når det kan føre til alvorlig skade eller fare for liv og helse å utsette behandlingen.
Helsepersonell har plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp uansett om de er på jobb eller ikke. Slik fungerer det i helsetjenesten.
Hvordan er det så i sosialtjenesten?
Hvilke rettigheter har en som plutselig står uten mat, bolig eller andre livsnødvendigheter og ikke har midler til å anskaffe dette selv?
Det følger av sosialtjenestelovens forarbeider at lovens § 5-1 sammenholdt med alminnelige nødrettsbetraktninger gir rett til nødhjelp i en akutt krisesituasjon.
En nødssituasjon foreligger dersom en persons livsopphold er truet, det vil si at en mangler mat, bolig eller andre livsnødvendigheter.
Retten til nødhjelp utløses uavhengig av årsaken til hjelpebehovet.
Dette innebærer at søknader om nødhjelp ikke kan avslås med henvisning til at den oppståtte situasjonen kunne vært forhindret eller at man normalt har midler til å sørge for sitt livsopphold.
Når det søkes om nødhjelp må sosialtjenesten vurdere den faktiske situasjonen på søknadstidspunktet. Det avgjørende er om søkeren har tilstrekkelig mat eller midler til å gjøre nødvendige innkjøp frem til vedkommende igjen kan sørge for sitt livsopphold.
Det er i utgangspunktet ingen formkrav til søknaden.
Dersom en person har gjort sitt behov kjent for sosialtjenesten skal dette følges opp av sosialtjenesten.
Det kan altså ikke stilles krav til at søkeren skal fremme en skriftlig søknad for å få hjelp.
Om nødvendig må sosialtjenesten bistå med å fylle ut en søknad for klienten.
Underskrift kan i så fall innhentes senere.
Krav til dokumentasjon må tilpasses hva klienten kan fremskaffe raskt. Det kan med andre ord ikke stilles de samme kravene til dokumentasjon som ved søknad om ordinært livsopphold.
Søknaden skal behandles umiddelbart, vanligvis samme dag som den er fremsatt.
Dersom søknaden ikke kan behandles samme dag skal klienten henvises til Sosial vakttjeneste. Ombudet ser at dette ikke følges i alle saker.
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESERVABAELLOOOOOOOABABABABABABABABABABABABABABABETHIVAI
En kvinne henvendte seg til ombudet og forklarte at hun tre dager tidligere hadde kontaktet sosialtjenesten fordi hun ville søke om nødhjelp og stønad til smerteplaster hun var avhengig av. Kvinnen hadde minus på konto og det ville ta omtrent en måned før hun fikk penger igjen.
Kvinnen fortalte at hun hadde fått beskjed om at hun måtte gjerne søke, men at hun ikke ville få hjelp da hun kunne skylde seg selv for den oppståtte situasjonen.
På den bakgrunn dro kvinnen fra sosialkontoret uten å levere søknad.
Ombudet tok kontakt med sosialsjefen om saken.
Sosialkontoret innvilget deretter nødhjelp med 50 kr dagen frem til trygdeutbetaling.
Ombudet påklaget vedtaket da vi mente utmålingen var for lav.
Vi stilte også spørsmål ved avslag på søknad om støtte til smerteplaster.
Sosialkontoret omgjorde vedtaket og innvilget ytterligere 50 kr dagen, og ga også støtte til smerteplaster. (2008/0671)
OBS: MERK DERE DETTE, SETT OPP MOT DEN BEHANDLINGEN DE GAV MEG I DOKUMENTAREN I TI DELER SOM ER LINKET TIL UNDER!
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLLLLL
Side 17: Dokumentasjonskrav i sosialtjenesten
Ombudet møter stadig spørsmålet om hvilken type og i hvilket omfang sosialtjenesten lovlig kan kreve dokumentasjon fremlagt (…)
Hva som er viktig og hva som haster skal ikke bare vurderes ut fra sosialtjenestens ønske om å få saken fullstendig opplyst.
Det må også tas hensyn til hva saken betyr for den enkelte klient og hvor vesentlig det er for han eller henne å få en rask avgjørelse.
I enkelte tilfeller er det riktig å risikere en objektivt feil avgjørelse fremfor å risikere å gi avslag til en person med et stort hjelpebehov.
Dette betyr at sosialtjenesten må bære risikoen hvis det ikke kan skaffes til veie tilstrekkelig dokumentasjon.
Nødhjelpsaker er et eksempel på dette.
Her vil følgene for den enkelte klient kunne bli store dersom det treffes en feil avgjørelse.
Hvis kontoutskriften viser et kontantuttak dagen før søknad om nødhjelp leveres, bør sosialtjenesten som hovedregel akseptere en forklaring om at pengene er brukt opp.
I motsatt fall kan klienten komme i en svært vanskelig situasjon.
Det er viktig å ha i minne at det i nødhjelpssaker dreier seg om små beløp for sosialtjenesten, men som likevel vil kunne være av stor betydning for den enkelte klient som står uten andre midler.
http://bit.ly/1HdQSM4

ABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISK

Årsmelding Helse- og sosialombudet i Oslo 2002  – Side 55 – 59
8.5. Ventetid
Forvaltningslovens § 11a slår fast at forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.

Bystyret har
utarbeidet retningslinjer som stiller krav om to uker saksbehandlingstid ved søknader om
sosialhjelp og fire uker ved klagesaker.
8.6 Personellets oppførsel
I 2002 kom det inn 127 oppførselsklager på sosialtjenesten til ombudets kontor.
Mangel på respekt overfor klienten og en avvisende holdning både fra kontoret og den enkelte saksbehandler regnes som  oppførselsklager.
Det samme gjelder når sosialkontoret bagatelliserer og omdefinerer det problemet klienten presenterer.
I de fleste oppførselsklagene blir det klientens ord mot kontoret eller saksbehandlerens ord.
Dette er et vanskelig vurderingsgrunnlag for ombudet.
Det et viktig prinsipp at det er klientens opplevelse av situasjonen som er utgangspunktet for de råd ombudet gir eller henvendelsen som foretas.
http://bit.ly/1dzuPmZ
Flotte ord og føringer som ble kastet av svin til godtroende borgere.
Her bevises imidlertid hva som i realiteten tok plass når jeg henvendte meg til Ombudet for hjelp og bistand med å overleve massive represalier og gjengjeldelser fra både ledelse og ansatte ved sosialtjenesten i Bydel St.Hanshaugen, som gikk ut på at de gikk sammen om å indirekte ta mitt liv ved gjentatte ganger å nekte meg livsnødvendig bistand i form av tilstrekkelig livsopphold under full viten om at jeg har diabetes. 33 dager sto jeg helt uten mat og penger dette året (2014) under deres absolutte viten, og i ca. tre måneder samlet mottok jeg kun 70 kroner dagen!:

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEDIE

Måten Ombudet opptrådte på var hinsides all logikk – i den grad at det ble svært betimelig å kunne slutte at her eksisterte et kameraderi sosialtjenesten og dem imellom, så jeg laget en dokumentar i 10 deler om avvikene og la ut bevis i form av lydopptak:
Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
http://bit.ly/1iH36Dj
Avskrift fra lydopptakene av det samkjørte og nedrige maktmisbruk jeg har erfart og stadig erfarer, er her satt i noenlunde kronologisk rekkefølge fra hovedposten som er nr.1:
2. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7
3. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
4. Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
5. Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
6. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
MERK: I posten vises bl.a brevet Stavrum og Kristensen sendte meg 09.04.2014 der de truet meg med å avslutte saken etter at jeg åpenbart ironisk hadde spurt Stavrum om hun gikk på stoff, siden hun hadde klart å anføre sprett springende gale datoer hva angikk alle mine klagemål på sosialtjenesten i sin eneste henvendelse dit, og kvittert med et «F*EN»!
Altså – INGEN beklagelse av egne graverende tjenestefeil og ønske om å rette opp disse, kun en klar advarsel til meg – den svakere stilte part!
http://bit.ly/1iiNiqA

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

Her kan man høre det påfølgende lydopptaket av telefonsamtalen jeg hadde med Stavrum, der hun raljerer med meg på det mest uanstendige. Under videoen er gjengitt mailen jeg skrev til henne samme dag:
Ane Stavrum raljerer med min innstendige bønn om bistand 24.04.2014
Hør spesielt fra 4:25 minutter inne i opptaket, og jeg siterer Stavrum fra 5:41:
«Fylkesmannen er etter min erfaring ganske strenge – det er ikke så veldig mye mer å hente – SELV IKKE FOR DIABETIKERE! Stavrum: 6:17: For å si det så, vi har hatt andre saker med diabetikere hvor det liksom er på 70 kroner og det har ikke vært en eneste krone ekstra å få fra Fylkesmannen i så måte!»
http://bit.ly/1F6tpiA

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGGEN

MERK VIDERE: DAGEN ETTER DENNE SAMTALEN, SENDER SOSIALSJEFEN VED NAV ST.HANSHAUGEN (t/v på bildet) MEG FØLGENDE PROKLAMERING:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4
Samme dag – 25.04.2014, altså dagen etter at jeg hadde hatt overnevnte samtale med Stavrum, pratet vi igjen på telefon – det vil si – helt til hun slang på røret. Hun fortalte at hun hadde snakket med min (innklagede og politianmeldte) saksbehandler Line Tunsve:

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

Ane Stavrum, Helse , sosial og eldreombudet legger på røret
MERK: 1:40 formidler Stavrum meg at Tunsve hadde opplyst henne om at de nå hadde skrevet et saksfremlegg som ville sendes meg innen kort tid! Overnevnte trusselbrev var altså datert denne dagen – 25.04.2014!
Videre, at sosialtjenesten holdt på å behandle min klagesak fra 09.02.2014 som de hadde sagt at var så omfattende at de ikke hadde klart å gjøre den ferdig enda!
2:54 spør jeg Stavrum om hun hadde understreket i samtalen med Tunsve at jeg er diabetiker og har levd 6 år på minste sosialhjelps norm, men hun snakker det bort.
Men når jeg ikke vil slippe dette sentrale tema og går henne på klingen ved å gjenta i samme normale toneleie: Ja men GJORDE du det? – så tar Stavrum helt av!:
«Vet du hva – du klarer fint å skriver klager selv, og jeg finner meg ikke i at du bruker denne tonen til meg»!
Lytt:
http://bit.ly/1qKUOhX
Overnevnte samtale er gjengitt i Del 6 av dokumentaren.
Min klage på sosialtjenesten av 09.02.2014 (Her fulgte også to omfattende klager til, med sentral tilleggsinformasjon som er gitt utdrag fra i Del 4 av dokumentaren):
Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBENøyaktig en måned tidligere – 24.03.2014 gikk samtalen mellom Stavrum og meg slik:
Ane Stavrum nekter å bistå meg i sak med Nav
Hør fra ca. 4:33. min. inne i opptaket: Stavrum nekter fremdeles konsekvent å bistå meg i forhold til sosialtjenesten, og påstår at jeg som er skrivefør, fint kan klare meg selv iht. å klage!
4:55: «Vi går ikke inn i den saken her»!
 (3:50: Du har ikke rett til å bytte saksbehandler, det er sosialkontoret som bestemmer hvem som er saksbehandler)! ***
Les også orienteringen som står under opptaket, og les Del 5 i denne dokumentaren, der brevet jeg selv ble beordret til å forfatte uten bistand er vist.
http://bit.ly/1Gh7UMy
Les herunder: Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/25uoQZv
Og ikke minst: Nav – Rett til å bytte saksbehandler og Navkontor
http://bit.ly/185OCul
7. Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl. (Utdrag):
M: Men herfra så sier de at det er ikke noe mere VI kan gjøre enn at du sjøl må dra opp også klage på det vedtaket – SELV!
Jeg: Ja men jeg må jo få noe hjelp av Ombudet når de ikke innvilger meg NØDHJELP – dette er på TREDJE dagen – det er HELG – og jeg er diabetiker med mange andre fysiske diagnoser!
M: Ja men du må OPP da – og så klage SELV!
Jeg: Men jeg har da lest mange saker om at dere går inn i akutte situasjoner hvor man ikke har fått nødhjelp, og ringer de – som Mehus sa han skulle gjøre.
Hva er grunnen til at dere ikke skulle gjøre det nå?! (…)
http://bit.ly/1rrzdaG
8. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek (Utdrag):
Meek sier at hun har skrevet et notat på at jeg har vært hos dem i dag, at jeg er uten midler, at jeg har fått avslag på nødhjelpssøknaden min og at hun har kontaktet sosialtjenesten (uten resultat) og foreslår at jeg kommer og leverer det skriftlige avslaget fra overnevnte i luka hos Ombudet.
Her må jeg skyte inn – Hvorfor kan da ikke Ombudet ringe og be sosiatjenesten FAXE avslaget!
Skal jeg, med sterkt forverret helsetilstand – uten penger til mat og i allefall ikke til offentlig transport, hute meg helt ned til dem igjen!?
Og – ikke minst – på Ombudets egne sider står at man må skrive under på et samtykkeskjema, for at Ombudet i det hele tatt skal kunne gå inn i en sak og hjelpe!
Det opplyste ingen av de til da fem personene jeg hadde hatt kontakt ved Ombudet meg om – ikke en gang når jeg fysisk sto hos dem nede på deres kontor! (…)
http://bit.ly/1huJFgt
9. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
10. Ombudet – Anna Ryymin (utdrag):
Hør spesielt fra 7:40 min, inne i opptaket:
Ryymin: Så står det her at du har klaget, men hva tenker du at Ombudet skal gjøre for deg da hvis du har fått et avslag og du har klaget?
Jeg: Vet du .. jeg er diabetiker og nå er jeg så sliten og kjenner at det summer oppe i hodet, så…
Ryymin avbryter livsfarlig manipulerende, under eksplisitt viten om hva både egen og hele embetets stillingsinstruks angår – og projiserer det hele over på meg:
Men du ringer ned til Ombudet, hva er det du TENKER at Ombudet skal kunne gjøre for deg?!
For hvis du forteller meg det, så kan jeg avklare om det er noe vi kan eller ikke kan bidra med.
http://bit.ly/RSWSXk

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

Lydopptaket med Ryymin – jeg snakker med forværelset først, med en dame som er helt bortreist!:
http://bit.ly/1GE83Ih
DOKUMENTAR SLUTT.

ABEBASS

Jeg fremhever andre lydopptak med sosialtjenesten og de samme skadevoldere:
11.04.2014 – Randi Trøeng avslår nødhjelp og sier at de har full mulighet til dette!
http://bit.ly/1oNTgCg
Posten med overnevnte lydopptak nedtegnet:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
10.05.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Min (innklagede og politianmeldte) saksbehandler Line Tunsve krever kontoutskrifter for hele året
Tunsve påla meg å innlevere dokumentene innen tre dager, for hvis ikke, så kunne hun ikke garantere meg at jeg i fremtiden ville motta mine faste månedlige økonomiske ytelser (jeg må søke sosialtjenesten ca. hver 5. måned om økonomiske ytelser i vent på at uføresøknaden min skal bli behandlet på tredje året – og det var dette saken gjaldt).
Tunsve forstod akkurat hvor syk jeg var, for i den tapede telefonsamtalen spurte hun meg rett ut der man kan høre at jeg hostet så jeg holdt på å spy: «Har du et astmaanfall akkurat nå»?
Jeg holdt på å sette livet til på den lange reisen til banken og opp til kontoret og hjem den dagen!
http://bit.ly/12XV9of
Enda et lydopptak med Tunsve:
Urederlig pakk med beslutningsmyndighet – Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1HJkD81
Overnevnte opptak er nedtegnet i Del 3 av dokumentaren:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
10.06.2014 – Randi Trøeng krever kontoutskrift for siste 14 dager
Seksjonsleder ved Nav St.Hanshaugen Randi Trøeng følger opp maktmisbruket og krever kontoutskrifter fra meg for også de siste 14 dagene i mai måned (hun har ellers mottatt disse for hele året frem til midten av mai) – etter at jeg på det tidspunkt samtalen tar plass, har stått totalt uten mat og penger i flere dager!
Allikevel legger hun til dette kriteriet, enda nødhjelp skal utbetales samme dag – senest dagen etter, og det uavhengig av årsak. Det er forbudt å sette utilbørlige dokumentasjonskrav.
Hun vet jeg har diabetes, men effektuerer spinngal vilkårlighet, og en kan høre at jeg er kraftig forbannet.
Jeg siterer min fastlege Dr (…) – Spesialist i allmennmedisin ordrett fra hans erklæring av 03.06.2014 som sosialtjenesten har radbrukket og benyttet seg av for egen svinske agenda.
«Det bekreftes hermed at overnevnte (meg) har kronisk sykdom (diabetes) som krever stabil medisinering og kosthold lavt på sukkerinnhold, hvilket ofte er dyrere enn vanlig kost. Diabetes kan raskt utvikle seg livstruende dersom den ikke behandles, enten ved manglende medisinering eller feil kosthold grunnet pengemangel (…) Det presiseres at manglende medisinering av diabetikere kan være livstruende, og det oppfordres derfor kraftig til at der finnes en løsning på hendes akutte pengemangel som vil være helsemessig forsvarlig.»
Til denne legens tydelige tale og min tilleggsmail av 5/6 med bred redegjørelse for den oppståtte situasjon, responderer sosialtjenesten ordrett i sitt avslag av 2014/04552 øverst på side 3 (sitat):
«Du har lagt med legeuttallelse som påpeker at det er viktig for deg med stabil medisinering og kosthold med lavt sukkerinnhold. Sosialtjenesten finner det bekymringsverdig at du velger å prioritere din gjeld isteden å prioriter din helse»!
http://bit.ly/1kv370h

ABEBJORNG

TRØENG FORHØRER MEG VEDR KONTOUTSKRIFT 22.08.14
http://bit.ly/1CRy98m
Seksjonsleder Randi Trøeng ved Nav St.Hanshaugen sosial forhører meg vedr. kontoutskrift fredag 22.08.2014 etter søkt nødhjelp dagen før over mail.
Søknaden ble avslått fordi jeg ikke hadde lagt ved kontoutskrift – selv om det ble helg – hvilket de da ikke har anledning til å gjøre iflg. regelverket, og jeg hadde t.o.m vært behjelpelig med å lime inn lovverket for dem fra Helse-, sosial og eldreombudet som gikk slik:

ABABILLLLL

Lov om sosiale tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen
§ 18 gir meg rett på akutt hjelp i en nødssituasjon. Dette innebærer:
• Retten til hjelp utløses uavhengig av årsaken til behovet.
• Krav til dokumentasjon må tilpasses hva jeg klarer å fremskaffe raskt.
• Sosialtjenesten må vurdere min faktiske situasjon på søknadstidspunktet.
• Retten til hjelp tilkommer alle, uavhengig av nasjonalitet, bosted og økonomiske forhold.
• Søknaden skal behandles raskt, vanligvis samme dag som den er fremsatt (sitat slutt)
Full kontoutskrift helt tilbake fra april måned ble imidlertid levert seksjonsleder Randi Trøeng den dagen som viste at saldo per inneværende var kr 8,- !
(Fra før hadde de fulle kontoutskrifter for hele dette året, urettmessig innkrevd av min saksbehandler Line Tunsve, som dekket alt frem til 1. juni)

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESITTE

Vi går inn på et lite rom, og Trøeng setter seg ned og studerer hele kontoutskriften demonstrativt nøye, peker på et punkt midt i rekken 13:36, og ber meg så høytidelig om å redegjøre for «hva jeg har brukt 79 kroner til – fordi hun ikke klarte å se hvor og til hva disse pengene var brukt»!
Lytt herfra og til hun går ut for å «diskutere med en annen om de akter å innvilge meg nødhjelp eller ikke» – og spol så til 26:50 min. inne i opptaket da hun kommer tilbake.
Ca. 21:14 min. inne i opptaket spør jeg en annen sekssjonssjef ute i resepsjonen mens jeg venter hvordan de vil håndtere saken hvis jeg nekter å forlate kontoret på grunn av at de mest sannsynlig ikke vil gi meg nødhjelp.
Her fremgår at vakten ikke har myndighet til fysisk å kaste meg ut, men at de vil tilkalle politiet.
Rett etter min forespørsel, skriver personen frenetisk på sin mobil, og jeg antar at meldingen går til Trøeng som hadde gått opp «for å diskutere med en annen om hva de skulle beslutte»!
28:05 min. inne i opptaket når Trøeng er tilbake igjen og sier at jeg kun vil få kr. 500,- å leve for en hel uke, fremhever jeg det hun allerede vet, bl.a at de dette året har latt meg stå hele 33 dager til sammen uten mat og penger.
Og ca. 28:37 kan man høre at Trøeng innrømme at hun er godt kjent med min helsesituasjon:
«Du HAR helseproblemer, du ER diabetiker»!
Min respons: Men jeg står jo som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå, UTEN mat og penger – det er de FAKTISKE forhold i dag, og da er det ingen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det, da er det å sørge for et FORSVARLIG livsopphold for en diabetiker! Og det er ikke 70 kroner dagen i en uke med alt det jeg har gjennomgått …
Trøeng avbryter uten skam, vett og forstand, og med fravær av å gå i dialog som alltid:
«Det er det vi gir deg nå»!
Jeg protesterer, men Trøeng snakker over meg og sier at kontoret nå er stengt.
Psykopaten fremholder med smør i stemmen:
Så vi må skynde oss å fatte det vedtaket slik at du kan få kontantkortet!
– Skal vi det? – Jeg regner med at du vil HA det?

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEVEKE

Trøeng sto på dette tidspunkt rett overfor meg med ca. 15 cm. klarering inne på det lille kontoret med et tilfreds hånflir rundt kjeften, og håpet mest sannsynlig inderlig på at hennes ufattelige provokasjoner skulle medføre at jeg dyttet henne inn i veggen eller slo til henne – fly forbannet som hun utvilsomt registrerte at jeg var, slik at de en gang for alle kunne stadfeste at jeg var en ustabil «bruker».
Således ville de automatisk bli kreditert i alle sine avvik overfor meg – både gamle og nye, helt uten kritisk granskning av samtlige klageinstanser i fremtiden.
Den tilfredsstillelsen ga jeg henne ikke!
Det er liten tvil om at hun strategisk stilte seg opp for å fremprovosere en voldelig reaksjon, når følgende beskjed tidligere var publisert fra eget kontor:
Osloby.no – Advarte i juni mot dårlig sikkerhet på Oslos Nav.kontorer
Nav St.Hanshaugen 09.07.2013:
Det skjer noe nesten hver uke, sier vekter Soraya Lahouri – Dessverre er denne saken ubehagelig aktuell, sier Sigurd Røeggen, som er leder for de kommunale tjenestene ved Nav-kontoret (…)
http://bit.ly/1oj1bTN
Og da burde jo utvilsomt disse «formidlere av dårlige nyheter» sørge for – i langt større grad enn dette, å verne om egen sikkerhet?

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABHOLM

Om tidligere helseombud Petter Holm:
NRK Østlandssendingen 29.03.2010 – Helse- og sosialombudet sparket
Oslo kommune har sagt opp Petter Holm som byens helse- og sosialombud. Oppsigelsen kommer etter rapport om økonomisk rot (…)
http://bit.ly/1kDwnSl
E24 16.09.2010 – Brukte 360.000 på ett lederkurs
Han har i dag sluttet og i alt fem personer har hatt stillingen i 2008-2009.
Holm bodde i likhet med de andre kursdeltagerne på Solstrand Hotell & Bad i Bergen. Han bodde der i totalt syv uker og tre dager, fordelt på fire kursopphold i 2008 og 2009 (…) Under de to siste oppholdene oppgraderte Holm rommet sitt for 6600 kroner. Med oppgraderinger, kost og losji kom totalregningen på 95.023 kroner. I forbindelse med lederkurset fløy Holm med «full flex»-billetter på reisene mellom Torp og Bergen. For fire t/r-billetter betalte ombudet 16 323 kroner.
http://bit.ly/1DEe5K2
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESOCIALO
Liv Serine Helgesen 14.07.2007 – Oslo byrådets hevn
Det skal være vanskelig å få sosialhjelp! uttalte helse- og sosialbyråd Listhaug på et fagmøte om sosialklienter i regi av Kirkens Bymisjon i 2006.
Så vanskelig at sosialklienter dør langt tidligere
Byrådsavd: Har du opplevd at ombudet ikke har villet hjelpe deg?
Klient: Ombudet har avslått og gjøre mer.
Sosialsjefen var tidligere ansatt ved Helse – og sosialombudet, det er hennes tidligere kolleger som sitter der og behandler mine saker.
Byrådsavd: Har du snakket med ombudet selv?
Klient: Har ringt ombudet Petter Holm flere ganger i løpet av denne perioden, men han ringer ikke tilbake. Snakket med ham en gang. To dager etterpå hadde han likevel ikke gjort noe med saken.
Byrådsavd: Ombudet skulle gjerne være befolkningens mulighet for å få en uhildet hjelp utover sosialtjenesten.
Klient: (sukker dyp) Jah…?
Byrådsavd: Ja.
Klient: Dette er ansvarsfraskrivelse hele veien. Sosialsjefen følger ikke opp intensjonene med sosialtjenesteloven. Har nå gått på sosialhjelpens eksistensminimum i mer enn syv år. Det har vært et helvete!
Klient: Kunne du ringe ombudet?
Byråd: Ja for å høre om de kan kontakte deg. Det er det eneste jeg kan gjøre. Poenget er at sosialombudet skal kunne ta det opp saker når befolkningen mener det har blitt begått feil og mangler.
Klient: Kan du være snill å ringe meg tilbake når du har snakket med dem, slik at jeg vet…
Byrådsavd: Best at de gjør det.
To dager senere har klienten fremdeles ikke hørt noe fra byråd eller sosialombudet, og kontakter da igjen byrådsavdelingen for Helse- og sosiale saker.
Byrådsavd: Ja. Snakket med helse og sosialombud Petter Holm samme dag som jeg snakket med deg. Han sa at ombudet ikke kunne gjøre mer, fordi man ikke kommer videre ved sosialkontoret når klienten allerede har fått noe hjelp (…)
http://bit.ly/1DRKtYb

ABAAAAV

Rolf Solvang svarer overnevnte innlegg:
Ulovlig avvisning på sosialkontor
(…) I år ut og år inn har vi opplevd at Oslo Kommune lar være å betale ut de pengene de fattige har krav på. Dette er å stjele fra de fattige for å sikre sitt eget skinn som kommunens ledere. Det er mange sosialkontorarbeidere som ser dette tydelig, men deres politiske ledere tvinger dem til å fortsatt begå lovbrudd ved å praktisere sosialloven i strid med intensjonene. Den rødgrønne regjeringen veileder kommunene til å tro at to tredeler av de statlige (SIFO) livsoppholdssatser er tilstrekkelig som sosialhjelpssatser.
I artikkelen hevdes det fra byrådsavdelingen at de livoppholdsløse klientene har rettsikkerhet – det er bare å klage saken inn for Oslos helse og sosialombud.
Jeg har hørt på tidligere sosialombud Helge Hjort som sier at han i løpet av 15 år påviste systematiske lovbrudd innen sosialsektoren, men at Oslo Kommune aldri tok ansvar og rettet opp disse ulovlighetene.
Klage kan man, medhold kan man få, men kommunen innrømmer aldri sine feil. Petter Holm bør trekke seg fra sin stilling og ikke kaste blår i øynene på de fattige.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEDAGABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERJA

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Postboks 8019Dep.
  0030 Oslo
  Ref:
  200706340-/MOMVår ref:2008/1161Saksbeh.:Sigrun HoelDato: 13.03.2008
  HØRINGSUTTALELSE OM NY MIDLERTIDIG FOLKETRYGDYTELSE (ARBEIDSAVKLARINGSPENGER) OG KOMMENTARER TIL DOKUMENTET ARBEIDSEVNEVURDERINGER I NAV
 • Når den kommunale sosialtjeneste og NAV stat skal arbeide side om side, er det viktig at en er klar over forskjellen på folketrygdloven og sosialtjenesteloven kap. 5 – og også klar over at sosialtjenesten alltid
  vil være forpliktet til å gi nødhjelp uansett årsak til hjelpebehov.
Dag Jenssen
dekan
Marja Lundell
avdelingsdirektør
http://bit.ly/aIbtb1

ABEBAW

Leder i BA.no 16.08.2007 – Mer til sosialklienter
«Arbeidslinjen» som ligger til grunn for sosialstøttesatsene er fornuftig politikk. Den må imidlertid ikke bli en unnskyldning for trakassering og dårlig rettssikkerhet.
SOSIALSTØTTEN skal sikre at alle har penger til nødvendig livsopphold. Hva dette er, er i høy grad overlatt til den enkelte kommune og det enkelte sosialkontor å vurdere.
Satsene varierer fra 5763 kroner per måned i den kommunen som gir mest, til 3170 kroner i måneden i den som gir minst.
http://bit.ly/1DJG1L4
Dette var altså realitetene for hele 8 – ÅTTE år siden – vi skriver 2015!
Inntil dette årsskiftet hadde satsene kun steget til kr. 6263,- for aleneboende i Oslo, hvilket utgjør skarve 500 kr – FEMHUNDRE KRONER økning i hele dette tidsrommet!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABENÆSABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETIL

NRK Norge 18.09.2014 – Sosialklienter har den dårligste klageordningen i norsk forvaltning
Svært få sosialklienter klager over avgjørelser, viser en oversikt fra Helsetilsynet.
Nå ber jusprofessor Kristian Andenæs staten ta ansvar for rettssikerheten til sosialklientene.
Sammenliknet med at 120.800 personer ifølge SSB i fjor mottok sosialhjelp, utgjør antall klagesaker bare litt under tre prosent av antall saker det klages over.
Det er et forsvinnende lite antall som klager, det har det alltid vært, og ut ifra den kjennskapen vi har til kvaliteten på avgjørelsene i sosialetaten, så kan vi med sikkerhet si at det er en masse dårlige og feilaktige vedtak som aldri blir påklaget, hevder professor ved juridisk fakultet i Oslo, Kristian Andenæs (…)
http://bit.ly/1J4DlYt

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEIDE

Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
Politiker: «Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.»
http://bit.ly/1uGbR45
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Nav – Fylkesadministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje:
http://bit.ly/1zpafCk
Lydopptaket av overnevnte på Youtube:
Slik møtes man når man forsøker å ta rede på hvor man skal henvende seg for å få bytte til en ekstern saksbehandler siden sosialkontoret man tilhører ved Nav St.Hanshaugen er inhabilt!
Samtaler med Fylkesadministrasjonen, 02180, samt Byråd for eldre og sosiale tjenester.
http://bit.ly/1wzslKp
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEFANTA
Lydopptaket er også nedtegnet i følgende post, med svar fra politiker Ivar Johansen:
Nav – uprofesjonalitet og manipulering. Lydopptaket med bl.a Byrådet i elefantens decennium!
Utdrag: Inger Elisabeth Salvesen – spesialrådgiver for EST (Byrådet for eldre og sosiale tjenester) har altså blitt orientert om et inhabilt Sosialkontor, en Sosialleder og et Ombud som har sendt meg trusselbrev og en Bydelsdirektør (samt sosialtjeneste) som er politianmeldt for grove lov- etikk og regelbrudd – hun utviser forferdelse, men er allikevel så frekk at hun våger å villede meg med at hun rett og slett IKKE VET om Byrådet vil eller kan gå inn og se på en sak som dette! (…)
http://bit.ly/1y37fFQ

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGGENABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISKABABABABABABABABABABABABABABOLT

Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker 13 mars 2015
Det er en himmelvid forskjell på å misbruke sin stilling som den sterkere part i offentlig virke helt til det punkt at man bevisst utøver indirekte mordforsøk – og å være den rettsløse borger som vitterlig rammes av ugjerningen!
De forbrytelser i offentlig tjeneste som her er bevist at er begått med vitende, vilje og absolutt forsett, er pålagt å møtes med sanksjoner!
Det sier seg selv at når jeg som diabetiker ikke har muligheter for å overholde et strikt kostholds- og medisinregime hver eneste bidige dag på bakgrunn av sosialtjenestens illvilje og bevisste tjenesteforsømmelse, så kan dette bli fatalt, og min fastlege har spesifisert overfor dem:
«Livstruende»!
http://bit.ly/18UVVpn
06.04.2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 2)
Dette er en serie hvor jeg blant annet dokumenterer ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen.
Her vises blant annet full mailutveksling mellom meg og Maria Badea – Leder i HSK (Helse- og sosialkomiteen) St.Hanshaugen (H) – Medlem i BU (Brukerutvalget) (H) og Medlem i Styret St Hanshaugen Høyre, som jeg – via de absurde svar hun etterhvert ga meg, kom til å slutte at ble gitt meg fordi Bydelsdirektøren evt. satte foten ned hva belysningen av min varsling angikk, som Badea skriftlig hadde lovet meg å ta opp både i utvalg og komite!
http://bit.ly/1iaDtGA
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1
http://bit.ly/1vHVQZM
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2
http://bit.ly/1GebaUZ
Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering
http://bit.ly/1JzOx00
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt):
http://bit.ly/1EPAFzf
Helse,- sosial- og eldreombudet
http://bit.ly/1GYMzX6
«Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014
http://bit.ly/1ohUJiA
***Nav – Rett til å bytte saksbehandler og Navkontor
http://bit.ly/185OCul
Mine Youtubekanaler:
http://bit.ly/ZEuJGK
http://bit.ly/1M1hr8u
http://bit.ly/17JCOht
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2015
M T O T F L S
« mar   jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: