Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Fylkesmannen – saksbehandlingstid og klagebehandling


ABABABABABABABABRULES
Oslo 14. februar 2001 – Difi Rapport 2001:03
Prosjektnavn: Kvalitet i saksbehandling – Fylkesmannen som rettssikkerhetsintans
Prosjektleder: Raghild Castberg Greni /Jørn-Flemming Nordvi – Forord: Vivi Lassen
Statskonsult har på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjennomført en undersøkelse om hvordan Fylkesmannen utfører sine rettssikkerhetsoppgaver.
http://www.difi.no/sites/difino/files/r2001-03.pdf
HELSETILSYNET –  03.09.2009
Retningslinjer for fylkesmennenes behandling av klager som gjelder økonomisk sosialhjelp IK-2/2009
Erstattet av Internserien 5/2013
http://bit.ly/1NFdc3g
Elementer som bør inngå i Fylkesmannens vedtak
Vedlegg til
Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav. Internserien 5/2013. Statens helsetilsyn, april 2013:
http://bit.ly/1BSWxmp
Sjekkliste for mottak av klage.
Vedlegg til Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav. Internserien 5/2013.
Statens helsetilsyn, april 2013.
Orientering om at Fylkesmannens vedtak er endelig og ikke kan påklages ( fvl § 28 tredje ledd første punktum)
Fylkesmannens vedtak om avvisning kan påklages til Arbeids- og velferdsdirektoratet (fvl § 28 tredje ledd)
– adgangen til innsyn i sakens dokumenter – (fvl § 18)
– adgangen til å få dekket eventuelle saksomkostninger
Har klageren hatt utgifter i forbindelse med klagen og får medhold, må han/hun få orientering om adgangen til å få dekket eventuelle saksomkostninger.
Typisk er utgifter til advokat.
Der Fylkesmannen behandler søknad om sakskostnader som første instans, er Arbeids- og velferdsdirektoratet klageinstans. (fvl § 36) (…)
http://bit.ly/1NLoNjj

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEVENT

Trude Gunnes og Tom Kornstad
Ventetid på uførepensjon
Kvalitetsforskjeller på tvers av NAV-kontorer
(SSB) Rapporter 45/2012
http://bit.ly/WQl6U7
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1
http://bit.ly/1vHVQZM
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2
http://bit.ly/1GebaUZ
Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering
Fylkesmannen gir mange ganger Nav medhold i opplagte saker, der det foreligger ugjendrivelige dokumentasjonsbevis på at forvaltningen har begått grove saksbehandlingsfeil (…)
http://bit.ly/1JzOx00
Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 4.
Krav til forsvarlighet
Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.
2.4.1 Om bestemmelsen
Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.
Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard.
Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)
http://bit.ly/1HomIGb

ABABABABABABABABABABABABABABABETHIVAI

Underslag av rettighetsbestemmelser, og politikerenes lokkebete.
«Fylkesmannen har begrenset mulighet til å føre tilsyn med det som skjer i møte mellom brukere og fagperson.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans».
http://bit.ly/1mN34Of
Artikler
Ad saksbehandlingen i NAV 2
Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad svarer i Dagens Næringsliv 18. april 2012 på kronikken fra adv.flm. Hagen.
– Jeg er glad for at NAV-sjefen tar kritikk og erkjenner at NAV ikke gjør en god nok jobb, kommenterer Hagen, og jeg håper at vi snart vil oppleve at NAV behandler sakene med den nødvendige kvalitet og innen forsvarlig tid.
http://bit.ly/1IWpBPw

AbaBOTTTT

09.03.2012 – NAV slaktes i ny rapport
I rapporten fra Riksrevisjonen avdekkes det også at svært mange av klagene som brukerne leverer til NAV, ender i omgjøring av vedtak.
Hele 35 prosent av klagene omgjøres i første klageinstans.
I neste nivå gjøres ytterligere 10 prosent av vedtakene om.
Det øker sjansen for at brukeren ikke får det han har krav på, og det går jo på rettssikkerheten løs, sa Jørgen Kosmo da rapporten ble lagt frem.
http://bit.ly/1CXPAp6
25.06.2014 – Knusende kritikk mot Nav: Bruker lengre tid og får færre i jobb
Nav bruker lengre tid på å få folk med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeid, og stadig færre av dem kommer tilbake til arbeidslivet.
Riksrevisjonen retter knusende kritikk mot Nav etter å ha gått gjennom en rekke enkeltsaker fra perioden 2008–2013.
http://bit.ly/1laLZqo
02.08.2014 – Slik svarer Nav:
Kan vi som Nav-brukere stole på at saksbehandlingen i Nav er forsvarlig?
Navdirektør Joakim Lystad:
Ja, brukerne kan stole på at saksbehandlingen i Nav er forsvarlig (…)
Både advokat Anders Rosenberg og advokat Sven Morten Torsnes, som har representert klienter som har vunnet frem, uttrykker bekymring for at de svakeste Nav-brukerne ikke får det de har krav på, fordi de ikke orker eller tør å gjennomføre en klageprosess.
Hva er deres holdning til det? (…)
http://bit.ly/1qR7l5d

ABEBDEGT

24.03.2014 – Disse Nav-kontorene fikk flest klager
Fylkesmannen behandlet 385 klager på avslag om sosialhjelp i fjor.
Fylkesmennene har krav om å behandle 90 prosent av klagene innen tre måneder.
http://bit.ly/1ENoEdE
VIRKELIG!
Hvorfor bruker de alt fra 5 – 13 måneder på hver eneste klage fra meg da!?
FOR 15 ÅR SIDEN:
REGJERINGEN –  Raskere saksbehandling hos fylkesmennene
Saksbehandlingstiden hos fylkesmennene har gått radikalt ned. Mens det i 2000 – 2001 i gjennomsnitt tok 11 måneder å få behandlet en klagesak i forbindelse med plan- og bygningsloven, var behandlingstiden første tertial 2005 nede i 2,7 måneder.
For klagesaker i tilknytning til sosialtjenesteloven har saksbehandlingstiden i samme periode gått ned fra 2,9 til 1,5 måneder (…)
Etter at Riksrevisjonen påtalte at flere fylker fortsatt hadde svært lang saksbehandlingstid, la moderniseringsminister Morten A. Meyer i oktober 2004 fram en tiltaksplan for å redusere behandlingstiden. Det er denne planen som nå har båret frukter.
http://bit.ly/1IAbxdP
REGJERINGEN – Tiltaksplan for raskere saksbehandling hos fylkesmennene
Pressemelding | Dato: 13.10.2004
Nr.: 48/2004
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Øystein Hauge, tlf. 22 24 49 82
Fylkesmennene er klagemyndighet i saker der kommunene treffer vedtak etter sosialtjenesteloven (…)
Dette er saker som ofte har stor betydning for borgerne og for næringslivet.
For å få redusert saksbehandlingstiden i slike saker har Moderniseringsdepartementet presentert en tiltaksplan for fylkesmennene som skal bringe den gjennomsnittlige behandlingstiden ned i høyst tre måneder i alle fylker innen 1. mai 2005 (…)
Jeg er opptatt av at alle borgere og næringslivet får raskere svar på sine klager, sier Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.
http://bit.ly/1Ja5gGE

ABAELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

TILTAKSPLANEN:
Mål:
Ingen av fylkesmannsembetene skal ha lengre gjennomsnittlig behandlingstid enn 3 måneder for klager etter sosialtjenesteloven og plan- og bygningsloven pr 30.04.2005 (…)
3. Fortløpende lederoppmerksomhet er grunnleggende for rask saksbehandling og for at det skal feste seg en kultur i organisasjonen om at dette er viktig.
http://bit.ly/1IApCrD
NRK Østfold 22.11.2004 – Raskere Fylkesmann
Kortere behandlingstid
I september i fjor var gjennomsnittlig behandlingstid for sosialsaker 95 dager. På samme tid i år var den redusert til 53 dager.
I følge leder for familie- og sosialavdelingen, Jens Nygaard, er årsaken dyktige vikarer og at myndigheten til å fatte vedtak er flyttet ned til hver enkelt saksbehandler.
Tvunget av staten
Forklaringen bak vikarbruken og flyttingen av myndighet er statlige krav. Fylkesmannen i Østfold brukte alt for lang tid på saksbehandling.
Vi har jo krav på oss fra sentralt holdt at vi kan maksimalt tre måneders behandlingstid, og det var jo et krav vi ikke oppfylte, sier Nygaard (…)
http://bit.ly/19UG7mC

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOO

Lovdata: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
§ 6. Opplæring av kommunens personell
Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av kommunens personell i arbeids- og velferdsforvaltningen. Kongen kan gi forskrifter om opplæringen.
§ 7. Kommunens økonomiske ansvar
Den enkelte kommune skal sørge for nødvendige bevilgninger for å yte tjenester som kommunen har ansvaret for etter denne loven.
§ 8.Statens ansvar og myndighet
Departementet skal
A: følge med at loven og forskriftene og andre bestemmelser som gjelder for tjenester etter denne loven, blir anvendt riktig og på en måte som fremmer lovens formål på en god og hensiktsmessig måte (…)
E: sørge for at det finnes et forsvarlig tilbud for utdanning av personale, og at de som skal anvende loven ellers, får forsvarlig veiledning (…)
http://bit.ly/1NL5bde

ABEBAGGE

SOM – SIVILOMBUDSMANNEN – Spørsmål og svar:
Når kan jeg klage til Sivilombudsmannen?
(…) En avgjørelse i en (…) sosialsak må først ha vært klaget inn for fylkesmannen. Dersom du også etter endelig avgjørelse i en slik klagesak mener det er begått feil eller urett, kan du klage hit.
Kan jeg klage til Sivilombudsmannen på manglende svar / sen saksbehandling?
Ombudsmannen kan behandle klager på manglende svar fra og sen saksbehandling i forvaltningen. Du må imidlertid selv først ha sendt et brev til forvaltningen der du minner om saken. Hvis du deretter ikke får svar innen rimelig tid, kan du sende en klage til ombudsmannen. Kopi av påminnelsen bør legges ved klagen hit (…)
http://bit.ly/1DBCCzv
Forvaltningskriminaliteten i Nav
Del 2 (Bl.a om «Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014)
http://bit.ly/1ohUJiA
Bufdir.no – Rettsdata L10.02.1967 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).(*)(1)
Kortform: forvaltningsloven
Forkortelse: fvl.
Departement: Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
Sist endret: L15.08.2014 nr. 58 i kraft fra den tid Kongen bestemmer
http://bit.ly/1C3NX59
Skjema for oversendelse av klagesaker etter sosialtjenesteloven

Veiledning

Veiledning
Fylkesmannen i Hedmark har utarbeidet et verktøy som vi håper vil bidra til raskere behandling og oversendelse av klagesaker etter sosialtjenesteloven
Verktøyet er et informasjonsskriv som består av et skjema som skal ligge øverst ved oversendelse av saken, en oversikt over hvilke dokumenter som skal følge med, hva klagesaksfremstillingen bør inneholde samt en kort oversikt over noen av forvaltningslovens krav til klagesaksbehandlingen.
Informasjonsskrivet har blitt diskutert på Fagnettverket for sosiale tjenester i Nav, og vi takker for konstruktive innspill og positive tilbakemeldinger. Fylkesmannen har også forelagt dokumentet for Nav-lederne i Hedmark på et av vår Nav-ledermøte.
Det var enighet om at dette er et nyttig verktøy og at skjemaet skal brukes ved oversendelse av klagesaker til Fylkesmannen. 
http://bit.ly/1buL0nr
Behandlinginorge.no – Her finner du fastleger og legespesialister
http://www.behandlinginorge.no/tjenester
Reklamer

Én kommentar på “Fylkesmannen – saksbehandlingstid og klagebehandling

  1. Lisa Mari
    april 6, 2015

    Reblogged this on Myblog's Blog.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den april 5, 2015 av i Nav, offentlige kontor, Politikk, Samfunn med stikkord , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2015
M T O T F L S
« mar   jul »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: