Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sosialtjenesten St.Hanshaugen nekter diabetiker hjelp til medisiner over helgen


ABABAYYYYYYYYYDet er en himmelvid ubalanse i det å misbruke sin stilling som den sterkere part i offentlig virke helt til det punkt at man bevisst utøver indirekte mordforsøk – og å være den hjelpe- og rettsløse borger som vitterlig rammes av ugjerningen!
Allikevel er det kun de Navansatte med et stort antall udugeligheter i sin midte som er beskyttet mot alle eventualiteter via Fagforening og Straffelov:
http://bit.ly/1zhPOa5
De forbrytelser i offentlig tjeneste som her er bevist at er begått med vitende, vilje og absolutt forsett, er pålagt å møtes med sanksjoner!
Det sier seg selv at når jeg som diabetiker ikke har muligheter for å overholde et strikt kostholds- og medisinregime hver eneste bidige dag på bakgrunn av sosialtjenestens  illvilje og bevisste tjenesteforsømmelse, så kan dette bli fatalt, og min fastlege har spesifisert overfor dem:
«Livstruende»!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

Sosialtjenesten ved Nav St.Hanshaugen nekter diabetiker hjelp til livsnødvendige medisiner over helgen – fredag 13.03.2015.
MERK: Samtalen med «fagkonsulent for oppfølging» – Line Tunsve starter 1:08:27 minutter inne i opptaket, siden jeg ønsket å belyse det sedvanlige totale fraværet til kontorets vakttelefon av å besvare samtaler over like lang tid:
http://bit.ly/1NTk4Nq
Jeg forventet å motta mitt oppdelte livsopphold den 15 – som vanlig.
Siden 15 nå faller på en søndag, «visste» jeg at det normalt ville bli utbetalt før helgen.
Men det ble det slett ikke!
Jeg forklarer Tunsve – når jeg etterhvert får tak på henne, at de vet jeg er diabetiker, og står nå fullstendig uten mat, penger og medisiner.
Innen 1:20:30 min. inne i samtalen har jeg flere ganger repetert at jeg har vært vant til at pengene kommer inn den 15, og fortsetter nå:
SITAT FRA LYDOPPTAKET:

ABABABABABABABABABABABABABABABETHIVAI

Hva skal jeg gjøre nå jeg står uten penger, mat og medisiner? Det er tre dager til jeg får penger faktisk, og det ANTE ikke jeg så mye jeg har hatt å gjøre med å klage på deres mange fornuftsstridige vedtak – du har ikke fulgt opp brukermedvirkningen på et punkt, disse årene med meg!
Og når jeg snakker til deg så er du så frekk å vri deg unna (jeg hermer etter henne): «Jeg sitter på et annet kontor, det er noen andre som skal ha kontoret» – så – HVA GJØR JEG NÅ!?!
Tunsve responderer – verken mer eller mindre 1:21:01: «Du får penger den 16!»
Jeg: Men hva gjør jeg NÅ? Jeg trenger medisin i dag også – det holder ikke til mandag, og den kommer fra utlandet og er dyr!
Tunsve – fremdeles uten snev av basal fornuft 1:21:22: «Du vil motta penger den 16!»
Jeg: HVA SA DU?
Tunsve: «Du vil motta penger den 16, sier jeg!»

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESOCIALO

Jeg: Hørte du hva jeg sa til deg nå?  Nå stiller jeg deg et spørsmål, jeg står her i nødsituasjon, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre –  er DET ditt svar til meg?!
Tunsve 1:21:36: «Du vil få pengene»…
Jeg avbryter: JEG ER DIABETIKER, og jeg forventer sier jeg … jeg vet ikke HVOR mange ganger jeg har sagt det nå – HVA I ALL VERDEN ER DET DU HOLDER PÅ MED!? Hva skal jeg gjøre nå uten penger i helgen, spør jeg –  jeg forventet å få det i dag!?

HELE 16 SEKUNDER VENTER JEG PÅ RESPONS FRA TUNSVE, MEN HUN FORHOLDER SEG  TAUS!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESOXIAL

Jeg spør henne 1:22:04: Er det «skal vi vente hverandre ut-leken» du holder på med nå?!
Tunsve: «Nei altså jeg HAR ikke noe mer å tilføre enn det jeg har sagt!»
Jeg 1:22:15: Så jeg som diabetiker som da eventuelt har «misforstått det hele» da, som dere ynder å kalle det, jeg skal stå uten mat og penger og medisiner i helgen – jeg har ikke mer diabetesmedisin igjen!…
Tunsve: «Jeg har ikke noe mer å tilføye!»
Jeg: Det synes du er forsvarlig?
Total taushet fra Tunsve igjen!
Jeg repeterer: Mener du at det er forsvarlig – du som saksbehandler ved sosialtjenesten?!
TAUSHET!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESERV

Jeg fortsetter: Din egentlige stillingstittel, hva var det for noe igjen (jeg hadde vitterlig glemt det i farten, så opprørt jeg var – men når jeg sjekker, så er det «Fagansvarlig for oppfølging» – hvilket ansvar som hun herunder massakrerer totalt!)
Tunsve: «Jeg har ikke noe mer å uttale meg om! Jeg tenker at denne samtalen er ferdig!»
 Jeg forteller henne 1:22:55 at dette klippet vil gå rett til Helsetilsynet, hvorpå hun responderer med en trygghet i stemmen som kun de som sitter inne med internviten om et dyptgripende kameraderi sosialtjenesten og klageinstansene imellom innehar:
«Da kan Helsetilsynet ta kontakt med meg, det går helt fint»!
Jeg responderer i min avmakt, og med vissheten om at jeg på grunn av den fagansvarliges standhaftige nekt av bistand kan risikere å gå i diabeteskoma med –  at jeg håper at neste bombe som kommer vil treffe henne, og samtalen avsluttes.

ABAELLOOOOOOOABABAYYYYYYY

Tunsve fremholder altså sin nekt av økonomisk hjelp – selv til medisiner helt uten å gå inn i dialog med meg og diskutere de faktiske forhold, totalt uten annen begrunnelse enn at hun ønsker å avslutte samtalen og at pengene vil komme hele tre dager etter – mandag, selv etter at jeg minner henne om at hun for lengst har mottatt erklæring fra min fastlege der han først konkretiserer:
«Diabetes kan raskt utvikle seg livstruende ved manglende medisinering eller feil kosthold grunnet pengemangel.»
Så avslutter han, der termen «livstruende» igjen fremheves:
«Det presiseres at manglende medisinering av diabetikere kan være livstruende, og det oppfordres derfor kraftig til at det finnes en løsning på hennes akutte pengemangel, som vil være helsemessig forsvarlig!
Erklæringen er datert 03.06.2014, og stemlet mottatt av sosialtjenesten dagen etter.

ABABABABARACRAT

Det var slett ikke menneskelig mulig å få saksbehandleren med i noen som helst form for dialog!
Dagen før, hadde jeg til alt overmål skrevet mail til sosialtjenesten der jeg presiserte at jeg forventet livsoppholdet utbetalt før helgen, siden de hadde unlatt å gjøre dette en gang tidligere før en helg.
Tunsve gav meg heller overholdet ingen opplysninger om hva jeg var ment å gjøre for å få tak i penger nok til å hente ut medisinene – hvem ellers jeg kunne kontakte!.
Det ble jeg først opplyst om i påfølgende telefonsamtale med Fylkesmannen:
«Sosial vakttjeneste»!

ABABABABABABABABEGELEGE

Etter samtalen med Tunsve ringte jeg Fylkeslege Petter Schou og fikk snakke med assisterende Fylkeslege som var svært forståelsesfull og oppegående, og som forklarte meg hvilken avdeling jeg skulle be om å bli satt til etter å ha konstatert:
«Dette er en hastesak»!
Men der svarte de ikke, først etter en lang stund.
Og en mann av de oppsiktsvekkende tungnemme kom i telefonen.
Han fikk tak i Tunsve og ringte meg opp igjen – kun for å gjenta på papegøyerams, Tunsves løgner!
Hør hva som deretter skjedde når jeg kontaktet
Ambulant Akuttjeneste ved legevakten Oslo (tlf: 23 48 70 90)
Først ble jeg nektet bistand i kommende medisinkrise denne fredagen 13.03.2015.
Jeg ble møtt under en hver kritikk, av en helt unik undermåler av rang!
Man hører at jeg etterhvert gir opp, og forlanger å få snakke med annen person:
http://bit.ly/1Emkmac
MERK: Samtalen starter 17.17 min. inne i opptaket, fordi jeg ville bekrefte hvor lang tid det tar før noen der nede tar telefonen:
Deretter ringer Kine ved samme tjeneste meg opp:
http://bit.ly/1Bluk71

ABAVVVVVVVVVVVVVVABAVVVVVVVVVVVABAVVVVVVVVABAVVVVVVVVV

La meg supplere med det følgende, for virkelig å illustrere alvoret i saken:
24.09.2006 – Anmeldte sosialkontoret (RB.no)
Om Odd Erik Anderssen (Skårer):
Forrige fredag oppsøkte han sosialkontoret for å søke nødhjelp til mat (…)
Jeg har kronisk sukkersyke og er avhengig av mat på grunn av blodsukkeret, forteller Anderssen (…)
I et rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet er det slått fast at sosialtjenesten må vurdere søknader om akutt hjelp raskt, helst samme dag.
Dersom søker hevder å være helt uten midler før en helg, må søknaden vurderes med dette utgangspunkt (…)
Samme dag anmeldte advokat Thomas Thorstensen de ansvarlige ved sosialtjenesten i Lørenskog for å ha unnlat å yte Odd Erik Anderssen nødvendig hjelp da han fredag var i en nødssituasjon.
(Jeg tilføyer – lik som meg, og her nektet Nav St.Hanshaugen meg – ikke bare mat, men også livsnødvendige medisiner)!
(Art. forts): Thorstensen mener sosialtjenesten har brutt sine plikter etter Sosialtjenesteloven § 5-1, og dermed også brutt Straffelovens § 242 ved å ikke hjelpe et menneske i nød (…)
http://bit.ly/1ia4bDb
Les mer om Straffeloven, etiske retningslinjer, lydighetsplikt og tjenestepåtale i posten:
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»! :

ABEDIABEt

Justis- og beredskapsdepartementet – Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)
6.15 Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.
Straffeloven 1902 § 242 første ledd rammer den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand.
Det kreves en positiv handling som fremkaller den hjelpeløse tilstanden, jf. «hensetter». Det behøver ikke å være noe pliktforhold mellom personene.
Med «hjelpeløs tilstand» menes at situasjonen volder fare for liv, kropp eller helse, se til illustrasjon Rt. 1948 side 246, Rt. 1954 side 674 og Rt. 1969 side 941.
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40.
Medvirkning er særskilt nevnt og dermed straffbar.
Den øvre strafferamme er fengsel inntil 3 år (…)
http://bit.ly/1hs7hT9
Overnevnte lagrede lov er nå flyttet til dette nettstedet:
Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning)
Straffeloven 1902 § 242 annet ledd rammer den som forlater noen i hjelpeløs tilstand eller lar noen forbli i hjelpeløs tilstand når han plikter å dra omsorg for vedkommende.
Her kreves det altså i motsetning til første ledd ikke at vedkommende selv har forårsaket den hjelpeløse tilstanden – annet ledd rammer unnlatelse av å oppfylle en handleplikt (…)
Plikten til å «dra omsorg» kan følge av lov, avtale, offentlig stilling (…)
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40.
http://bit.ly/1FxICIm
ABABABABABABASKYTTET
Dette er langt fra første gang Tunsve og hennes nærmeste overordnede – Seksjonsleder Randi Trøeng – «radarparet» har herjetmed meg (LYDOPPTAKENE):
Line Tunsve og hennes angivelige oppfatning av Lov om brukermedirkning
http://bit.ly/1bmftEF
Les herunder posten: Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial (Utdrag):
Jeg spør Tunsve om hvordan hun har tenkt å ivareta brukermedvirkningen med meg, fordi den jo ikke var hensynstatt så langt (…)
Da svarte Tunsve at hun ville gjennomgå klagen av 9/2 og søknaden av 12/2 og kontakte meg «hvis det var noe de lurte på»!
DETTE er altså Tunsves angivelige oppfatning av «BRUKERMEDVIRKNING»!
http://bit.ly/1nu4Tyt
Line Tunsve sier hun har 14 UKERs behandling av klage på rekvisisjon
(Utdrag): Hun sier hun skal bruke inntil 14 uker på å behandle påklaget innvilget ytelse sommersko til diabetiker med lymfødem slik at jeg først vil få svar oppunder jul! Påklaget, fordi det overhodet ikke lå noen gyldig grunn for å gi meg skoene på rekvisisjon, og påklaget fordi at de hadde påført rekvisisjonen mitt fødselsnummer – hvilket kan gi opptil 3 måneders fengsel. Loven er krystallklar på det punktet, men Tunsve mente at denne ikke gjaldt for dem («de var ueninge i dette») og at Fylkesmannen måtte avgjøre saken!
http://bit.ly/1C2pjEo

ABAVVVVVV

Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering (LYDOPPTAK AV OPPSIKTSVEKKENDE IGNORANSE AV BISTAND, SAMT MANIPULERING TIL Å AKSEPTERE AVVIK!)
5.40 min. inne i samtalen: Ane Stavrum ved Helse-, sosial og eldreombudet Oslo står fast på at Fylkesmannen er rett instans for å klage når sosialtjenesten nekter å utbetale nødhjelp, selv etter at jeg har tilkjennegitt for henne – først skriftlig per mail der sak er forklart og nå muntlig, at jeg – som diabetiker atter en gang har stått uten mat og penger i to dager og det blir helg – og i februar, hele fem dager!
Men Stavrum bistår slett ikke med sin faglige ekspertise og adgang på ressurser, men velger i stedet å fremheve at når «man» klager på dette igjen (sitat): «så er det ikke så veldig mye mer å hente (hos Fylkesmannen) – selv ikke for diabetikere» (…)
Stavrum står hele veien steilt ved sitt valg av taktikk om å avfeie meg ut fra egne antipatier og omfavne sosialtjenestens tilgang på å utøve konsekvensfrie avvik over en lav sko, og 6:20 responderer hun forsyne meg i samme gate som i minuttet før – at hun har hatt andre saker med diabetikere (sitat): «hvor det også er liksom på 70 kroner dagen – og det har ikke vært en eneste krone ekstra å få fra Fylkesmannen i så måte» !!!
http://bit.ly/1JzOx00
24.03.2014 – Annet opptak med Stavrum der hun igjen konsekvent nekter å bistå meg i forhold til soialtjenesten, og påstår at jeg som er skrivefør, fint kan klare meg selv iht. dette! Selv om jeg fremhever at sosialtjenesten avslår alt jeg søker om –  livsnødvendigheter innbefattet – og leser opp for henne regelverket som tilsier at Ombudet plikter å hjelpe, er hun rask til å finne frem til avsnittet som gir kontrabeskjed – om at det ikke er alle saker Ombudet behøver å gå inn i, og understreker for meg at min sak står for henne som nettopp en slik! Dypt rystende!:
Ane Stavrum nekter å bistå meg i sak med Nav
http://bit.ly/1Dp8EOT
Hele dokumentaren om Ombudet er vist her:
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
http://bit.ly/1iH36Dj

ABABABABABABABABABABABABIBROMYA

Nav St.Hanshaugen sosial – Min saksbehandler Line Tunsve krever kontoutskrifter for hele året
(Utdrag): Tunsve påla meg å innlevere dokumentene innen tre dager, for hvis ikke, så kunne hun ikke garantere meg at jeg i fremtiden ville motta mine faste månedlige økonomiske ytelser (jeg må søke sosialtjenesten ca. hver 5. måned om økonomiske ytelser i vent på at uføresøknaden min skal bli behandlet på tredje året – og det var dette saken gjaldt).
Tunsve forstod akkurat hvor syk jeg var, for i den tapede telefonsamtalen spurte hun meg rett ut der man kan høre at jeg hostet så jeg holdt på å spy: «Har du et astmaanfall akkurat nå»?
Jeg holdt på å sette livet til på den lange reisen til banken og opp til kontoret og hjem den dagen!
http://bit.ly/12XV9of
Randi Trøeng krever kontoutskrift for siste 14 dager
http://bit.ly/1N21QGo
TRØENG FORHØRER MEG VEDR KONTOUTSKRIFT 22.08.2014
Seksjonsleder Randi Trøeng ved Nav St.Hanshaugen sosial forhører meg vedr. kontoutskrift fredag 22.08.2014 etter søkt nødhjelp.
Hør spesielt fra 27 min. inne i opptaket. 
Jeg påminnet om at jeg hadde bedt om forhøyede minstesatser ut fra mine sykdommer, men Trøeng blåste som vanlig en lang marsj i det.
Til slutt – 28:38 hører man henne innrømme: «DU HAR HELSEPROBLEMER, DU ER DIABETIKER!
Jeg svarer: Men jeg står jo nå som diabetiker og med helseproblemer som du vitterlig innrømmer nå – UTEN mat og penger – DET er den faktiske saken i dag!
Og da er det ikke noen retorikk som skal ligge til bakgrunn for det – da er det å sørge for et forsvarlig livsopphold til diabetiker, og det er ikke 70 kroner dagen!
Men Trøeng overkjører meg totalt, hun gir f*en i det jeg har å si, og prater hele tiden over meg. Jeg mottar kun minste nødhjelps satser! :
http://bit.ly/1FXIYYS
Randi Trøeng – Avslag nødhjelp
http://bit.ly/1qpGpGj
Les herunder posten: Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLLL

Stortinget
Innst. O. nr.73 (2008–2009)
6. Voldslovbrudd
6.1.13 Forsømmelse av hjelpeplikt
Straffeloven 1902 knesetter en generell hjelpeplikt i tilfeller hvor det foreligger en klar fare for tap av menneskeliv (…)
Straffeloven 1902 statuerer en alminnelig hjelpeplikt ved oppfordring om bistand fra en offentlig tjenestemann.
Straffelovkommisjonen foreslår en bestemmelse i tråd med gjeldende rett som rammer den som unnlater å hjelpe noen som er i livsfare.
Kommisjonen foreslår at bestemmelsen også skal ramme den som unnlater å hjelpe noen som står i fare for å bli påført en betydelig skade på legeme og helse.
http://bit.ly/1AVq8v3
Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).
Anden Del. Forbrydelser.
22de Kapitel. Forbrydelser mod Liv, Legeme og Helbred.
§ 242 og § 243:
http://bit.ly/1EokrHP

ABABABABABABABAHAUG

 Om sosialtjenestens anledning til fritt å utøve skjønn:
Møte med voldsutsatte klienter i NAV
Organiseringens innvirkning på den sosialfaglige oppfølgingen
Institutt for klinisk medisin
Det medisinske fakultet – UNIVERSITETET I OSLO
01.05.2012 Side 6 – 2.6 Yrkesetisk grunnlagsdokument
Sosionomenes yrkesetiske grunnlagsdokument (FO 2010) har blant annet som målsetting å bidra til å styrke yrkesutøvernes etiske bevissthet og handling og bidra til å sette kritisk søkelys på sosialtjenestene.
Som sentrale prinsipper kan nevnes sosionomenes moralske varslingsansvar dersom de gjøres kjent med forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper, ivaretakelse av brukernes rettigheter og sosionomenes individuelle ansvar for å holde et høyt faglig nivå samt at den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Så selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet er det den enkelte yrkesutøveren som står inne for konsekvensene.
Dokumentet viser til at sosialfaglig arbeid forutsetter evne til faglig og moralsk dømmekraft og utøvelse av skjønn (…)
http://bit.ly/14hd8HS

ABABILLLLLLLLL

Utdrag fra overnevnte dokument:
Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere 2010:
Side 5: Likeverd og ikke-diskriminering
Alle mennesker er likeverdige og har krav på et verdig liv (…)
Tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet
Disse menneskelige verdiene ligger til grunn for etablering av en etisk og faglig basert relasjon mellom brukeren/klienten og yrkesutøvere (…)
Varslingsansvar
Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere blir gjennom sitt arbeid kjent med en rekke forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper og har et moralsk ansvar for å gjøre disse forholdene kjent.
Yrkesutøveren skal bidra til at forhold som rammer utsatte grupper eller individer, får samfunnsmessig oppmerksomhet (…)
Likhet for loven
Brukernes rettigheter skal ivaretas i all yrkesutøvelse.
Ivaretakelse av rettssikkerheten er en særlig utfordring der den enkelte yrkesutøvers skjønn er bestemmende for hva som gis av ytelser og tjenester.
ABAIRAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Individuelt ansvar
(…) Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse (…)
Side 7 – 3.2 Lojalitet
(…) Sosionomer (…) må ofte velge mellom forskjellige interesser.
Den primære lojaliteten skal være overfor den mest utsatte parten (…)
I situasjoner hvor krav om effektivitet eller stramme budsjetter vil ramme den enkelte bruker/klients rettigheter eller behov, rangerer lojalitet ovenfor klient/bruker over lojalitet mot kolleger og arbeidsgiver (…)
S. 8 – 3.4 Myndighet og makt
Helse- og sosialfaglig arbeid innebærer utøvelse av makt, myndighet og sosial kontroll.
(…) Sosionomer (…) har ansvar for å tydeliggjøre og vedkjenne seg maktforholdet i relasjonen med brukeren/klienten.
Yrkesutøverne er satt til å forvalte samfunnets helse- og sosialpolitikk, med de muligheter og begrensinger det kan innebære.
Et eksempel på dette kan være bruk av vilkår for tildeling av økonomisk stønad, som må baseres på en grundig faglig og etisk vurdering og med utgangspunkt i brukerens/klientens selvbestemmelsesrett (…)
Det er en nødvendig del av yrkesutøverens kompetanse å kunne utøve myndighet på en slik måte at den det gjelder ikke føler seg krenket (…)

ABABABABARACRAT

Side 8 – 4.2 Lojalitet
Yrkesutøveren må ha kunnskap om brukere/klienters rettigheter slik at de får den hjelp de har krav på.
Det forutsetter at yrkesutøveren har mot til å si i fra, kan treffe faglige og etiske avgjørelser og stå inne for konsekvensene av disse (…)
Side 9 – 4.3 Varslingsansvar
(…) Sosionomer (…) har et ansvar for å påpeke forhold som skaper sosiale problemer og bidrar til sosial utstøting eller uverdige livsvilkår.
Offentlig ansatte yrkesutøvere har plikt til å varsle ad tjenestevei til de politiske beslutningsorganene (…)
Side 12 – 5.3 Hvem kan klage til yrkesetisk råd
5.3.1 Alle som i møte med barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere mener å ha opplevd etisk kritikkverdig praksis fra yrkesutøvernes side, kan fremme klage overfor yrkesetisk råd.
Dette gjelder også om yrkesutøveren ikke er medlem av FO (…)
5.3.3 Klage kan også fremmes av bruker/klient eller yrkesutøver overfor samfunnsinstitusjoner, for eksempel tjenestesteder (…)
http://bit.ly/1AlPh5C
ABABABABABABABABABABABABABABOLT
ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014 der han med all tydelighet lar meg forstå at han kun konsentrerer seg om å slå ring rundt sine underordnede i stedet for å behandle den omfattende varslingen som jeg hadde sendt ham over flere måneder, som omhandlet vedvarende og kontinuerlig maktmisbruk fra Randi Trøeng og Line Tunsve. Der fremgår at både de, han som leder ved dette kontoret, samt de innklagede aktører ved Nav Nordstrand sosial står mannsterke mot meg – varsleren, som kun i ytterste maktesløshet har utgitt etterprøvbart materiale på min blogg om den samkjørte og utstrakte forvaltningskriminalitet som begge kontor ustraffet har effektuert overfor meg gjennom svært mange år! (utdrag):
Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1″ som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.
Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og  sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen (…)
I følge arbeidsmiljøloven § 4-1 pkt 1. skal arbeidsmiløet i virksomheten være fullt ut forsvarlig.
For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak.
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter (…)
http://bit.ly/1mPFVX4
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBIKNUttalelsene fra sosialsjefen faller hardt på egen urimelighet og han skyter seg selv i foten uten å nøle, men er for uintelligent til selv å registrere at det er egen fot han treffer!
De forhold jeg har vært tvunget til å leve under – som mottaker av minste sosialhjelps norm på snart 7. året, er så spektakulært groteske at normalt mentalt utrustede mennesker vil oppfatte de monumentale avvikene fra forsvarlig saksbehandling og ivaretakelse av helse som jeg har avslørt på min blogg rimelig kjapt.
Ikke minst har sosialsjefen oppfattet avvikene krystallklart gjennom min pågående varsling.
De forhold som der fremgår er sterkt kritikkverdige, og Røeggen har et udiskutabelt overordnet og lovpålagt ansvar for å holde orden i eget hus – hvilket han dr*ter i!
Hvorfor er det viktig at jeg skal anonymisere de ansvarlige aktører?
Det bør da være en selvfølge at de ønsker å stå inne for hvert ord de har sagt med stolthet, de er da offentlige «tjenestemenn»
Videre –  Hvis de innklagede og politianmeldte aktørene bare har vært på jobb og utført arbeidet sitt på en etisk forsvarlig og profesjonell måte som de kan stå inne for med hevet hode – da skal de jo rent ut være stolte av omtalen jeg har gitt dem slik at alle kan se hvordan disse møter og behandler sine kunder!
For hvorfor skal det i så måte være feil å kringkaste den kvalitet, omtanke og forsvarlighet som sosialsjefen iht. de beskyttende vinger han holder over skadevolderene må mene at jeg som kunde av Nav blir møtt med?
Når denne kameratgjengen ved to kontor samstemt uttrykker at de finner det belastende å bli «uthengt og sjikanert» – kanskje alt ikke står så bra til allikevel bak lukkede dører der de har ubegrensede blankofullmakter til å herje vilt med den enslige, eldre, funksjonshemmende og forsvarsløse borger som de bare lyster?!
Navansatte er offentlige tjenestemenn med det ansvar og de lovpålagte plikter som deres gebet fordrer, og deres gjerninger skal derfor både granskes, og tåle offentlighetens lys!
Når de velger å anvende skjønnet til ugunst for borgeren, så er konsekvensene ikke-eksisterende!
Jeg har ikke gjort annet enn å gjengi skadevolderenes ugjerninger korrekt på min blogg godt underbygget av lydopptak, og har overhodet ikke lagt på noe usant eller overdrevet vitnesbyrdene.
Forbrytelsene i offentlig tjeneste er høyst etterprøvbare!
Jeg dokumenterer ned til hvert komma i nedtegnelser av lydopptak sanheten, hvori bevisføringen og sannhetsgehalten selvsagt er uangripelig og særdeles etterprøvbar – aktørenes gjøren og laden i offentlig virke, der de opererer i fagorganisert og samlet flokk.
Jeg står alene.
Derfor skyter «mafiabossen» seg selv i foten.
Han har unnlatt å behandle mine klager og sett bort fra min varsling. Deretter går han og hele resten av kujontroppen etter meg med konsekvente represalier og gjengjeldelser, samtidig som de påberoper seg beskyttelse!
FEIGE, DUMME TARVELIGE SVIN!

ABEBDEGT

 Les min varsling om overnevnte forhold her:
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2
Til Fylkesmannen – HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp.
Oslo 22.07.2014  – KLAGE PÅ SOSIALTJENESTEN NAV ST.HANSHAUGEN FOR BEVISSTE DRAPSFORSØK GJENTATTE GANGER DETTE ÅRET VED UNNLATELSE AV Å UTBETALE NØDHJELP TIL 52 ÅR GAMMEL DIABETIKER I CA. 33 DAGER TIL SAMMEN, OG ELLERS UTBETALE MEG UFORSVARLIGE MINSTESATSER 70 KRONER DAGEN OVER FLERE MÅNEDER – SELV MED LEGEERKLÆRING PÅ AT DETTE VIL VÆRE LIVSTRUENDE.
http://bit.ly/1GebaUZ
Del 1
Ikke minst, viser jeg til den tapede telefonsamtalen jeg hadde med Røeggen av 08.04.2014 – kun et par uker før han sendte meg trusselbrevet, hvor tydelig fremgår at vi begge var på det rene med at min saksbehandler var Line Tunsve! (…)
I trusselbrevet fremgikk tydelig at jeg skulle vite at to Navkontor gikk mannsterke mot meg  (…)

F
ørst halvannen måned etter – 6. juni, skriver sosiallederen instillingen til Fylkesmannen som jeg her påklager, der han konsekvent utelater å sitere meg på alle de avvik jeg varslet om 09.02.2014 og endog har politianmeldt!
Essensielt å merke seg, er at han absolutt ikke nevner trusselbrevet han sendte meg i mellomtiden med et pennestrøk, men velger å skjule dette for Fylkesmannen!
http://bit.ly/1vHVQZM
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H

ABABAYYYYYYYY

LYDOPPTAK: Sosialtjenesten Nav Nordstrand nekter diabetiker forsvarlig livsopphold
http://bit.ly/1FXMrGU
Opptaket nedtegnet:
Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende!
http://bit.ly/1afyEQ3
Ifbm. overnevnte opptak og post:
Sosialtjenesten i bydel Nordstrand fortsatte å nekte meg som er diabetiker forsvarlig livsopphold, og lot meg leve 11 dager til på minstesats nødhjelp etter at jeg hadde besvimt og ambulanse kom. Samtalen er med min saksbehandler Marte Lie Albert.
Fylkesmannen ved rådgiver Rigmor Hartvedt brukte over et år på å besvare klagen, og lot sosialtjenesten selv få pønske ut hvor mye mer de aktet å tilstå meg etter mordforsøket som hun overhodet ikke refset dem for!
Jeg hadde samtidig innklaget sosialtjenesten for gjentatte brudd på taushetsplikt, hvilket Hartvedt forsøkte å få meg til å trekke i samme telefonsamtale som hun kondolerer meg med min mors nylige bortgang.
Hartvedt er klar over at jeg nylig har funnet mamma død i hjemmet, og vi snakker en stund om dette (LYDOPPTAKET 02.04.2013):
http://bit.ly/1zEAvmi
Opptaket nedtegnet:
Klagen til Fylkesmannen 2012 der rådgiver bedyrer at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke faller under deres mandat å behandle!
http://bit.ly/1F5bzc2
Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESOS

Les også bakgrunnen for samtalen med Marte Lie Albert og hennes famøse gjentakelser i utbasunering om at de hadde utbetalt meg to husleier og en telefonregning – som om DET på noen måte skulle kunne veie opp for utpiningen av meg som diabetiker, på 70 kroner dagen gjennom en hel måned! Uansett – Hennes nervøse notoriske repetisjon av deres «gavmildhet» i mangel av fornuftige argumenter og lovpålagt dialog, var samtidig tatt fullstendig ut av sin reelle kontekst!:
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
http://t.co/9p5HXIZ6Sd

STEIN LANGELANDOm skjønn, og grundig opplæring av saksbehandlere allerede i år 2006:

Dagensperspektiv.no – Utdrag fra art. i Ledelse AS: Superetat skal helbrede trygdelandet Norge

Navdirektør Tor Saglie:

NAV-rådgiverne må, som allmennlegene, finne seg i å bli observert i konkrete situasjoner.
Hvordan en opptrer og ikke opptrer i forhold til pasienter eller brukere.
Rådgiverne bruker sin egen personlighet i dette møtet, og tilbakemeldinger fra kollegaer på hvordan man faktisk virker på et annet menneske, blir en viktig del av opplæringen.
NAV tar også i bruk både film og e-læring (…)
Den nye NAV-byråkraten som skal dyrkes frem, er ingen byråkrat i ordets mytebefengte forstand.
Rollen skal ikke være regelforvalter eller paragrafrytter.
Derfor foretrekker Saglie begrepet rådgiver.
«Dette skal være en person som har en profesjonell stolthet i å finne gode løsninger for det enkelte mennesket (…)
«Skal vi lykkes i dette arbeidet, må vi se enkeltmenneskets situasjon spesielt (…)
Den nye NAV-rådgiveren skal legge bak seg den strenge regelforvaltningen og bruke mer skjønn (…)
http://bit.ly/18Ltnvu
Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERTZBEGYNNELSEN – MED LYDOPPTAK INKLUDERT:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
Det viser seg å være løgn, og Nav sender meg rett over på sosialen få uker etter.
Hertzberg – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
I første av to opptak av 19.06.2008 hører man at Hertzberg sier at han har mottatt en mengde dokumentasjon og mail fra meg for å utrede saken så fort som mulig, at han selv har en klar innstilling om hva «de» bør gjøre i saken, men at han først må samtale «med en saksbehandler ved Nav Nordstrand» før han kontakter meg igjen!:
http://bit.ly/1CHBLLt

ABABABABABABAKKEFI

NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik
http://bit.ly/1EBuUju
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 3.
DD (veileder i annen bydel): Bydel Nordstrand er et jævla rottereir!
VI HAR SÅ MYE PROBLEMER DER! Det er helt grusomt!
Nav Nordstrand – Det er en ukultur!
Enkelte steder, så samler det seg en ukultur.
Det er sånne personer som har vært der lenge, som kjenner hverandre, og som tenker at “nei, vi gjør sånn og sånn“. Og de ser på brukere som om de ikke er mennesker lenger! (…)
http://bit.ly/cvsadn

ABELDEREI

Slik går det når man bl.a politianmelder Bydelsdirektør Ellen Oldereid (bildet) ved St.Hanshaugen for unnfallenhet og fravær av inngripen overfor forvaltningskriminaliteten som utøves av sosialtjenesten her.
Da stanses all rett til å få sin sak belyst i råd, utvalg og komiteer!:
Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene. Del 2
http://bit.ly/1iaDtGA


ABABABABABABABEGJERD

14.12.2014: Til Hilde Haugsgjerd – Aftenposten sletter all kritikk av din kronikk i kommentarfeltet!
Utdrag fra Aftenpostens debattregler:
«I spesielle tilfeller modererer vi ekstra strengt. Det kan være i artikler der kilder er i en svært sårbar situasjon»!
Og hvem er vel mer sårbare enn forvaltningsbermen i Nav – eller oligarkene in spe – Haugsgjerd og avisredaksjonene? …
http://bit.ly/1yRrr1h
Nav – Servilt om ikke «å henge ut» notoriske forvaltningskriminelle:
http://bit.ly/1Ah5CnN
Utdrag fra posten: Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus.

ABABABABETZER

Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter
Dokument 12:31 (2011-2012), Innst. 187 S (2013-2014)
Saksordfører: Michael Tetzschner (H)
Innstilling avgitt 07.05.2014
«Forslagene om rett til tilfredsstillende levestandard og helsehjelp, oppnådde ikke et tilstrekkelig flertall og ble følgelig ikke vedtatt.»
http://bit.ly/1BAtVRq
Underslag av rettighetsbestemmelser, og politikerenes lokkebete.
«Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans».
http://bit.ly/1mN34Of

ABAGLAV

Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
Utdrag – Ombudsmannen uttalte at kommunen ikke hadde rettslig grunnlag for å reagere på den ansattes bruk av ytringsfriheten, og ba om at den skriftlige advarselen ble trukket tilbake.
Uttalelsene lå innenfor den ansattes ytringsfrihet, slik den nå er nedfelt i Grunnloven § 100 (etter endring 30. september 2004) og Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) Artikkel 10.
Det er i samfunnets interesse at ansatte kan ytre seg om forhold i den offentlige forvaltning.
Ytringene var ikke i strid med den ansattes lojalitetsplikt.
http://bit.ly/1nWE4DU

ABAGGAM

ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
Med dette brevet har sosiallederen blamert seg kraftig og avslørt både dyptgripende inkompetanse og en farlig lederstil, men det er faktisk hans minste problem.
Hans største problem er at han totalt har overkjørt en funksjonshemmet seniorinnbygger og ignorert en omfattende, men saklig og godt underbygget varsling om grove misligheter i foretaket som har satt mitt liv og helse i alvorlig fare
http://bit.ly/1mPFVX4
I forbindelse med overnevnte innlegg, skriver jeg samme dag på Venstres FB-side det følgende:
Utdrag fra Torkild Strandvik sin blogg 08.04.2011:
Venstre vil føre tilsyn med NAV Sosial på St. Hanshaugen
(…) Man feiltolker retningslinjer og gir ikke brukerne den servicen de har rett på.
I mange tilfeller avviser man søknader på feil grunnlag og det er avdekket svært mange avvik knyttet til mottak, behandling og vurdering av søknader om sosial stønad (…)
Dersom det viser seg at NAV St. Hanshaugen ikke leverer etter lover og forskrifter så må vi som ansvarlige politikere gripe inn og rette opp.
Borgerne skal få den hjelpen de har rett på, det skulle bare mangle i et av verdens rikeste land. Venstre på St. Hanshaugen lover å følge nøye med.
http://bit.ly/hHrJuF
I blogginnlegget jeg har postet i dag, fremgår tydelig av dokumentarserien jeg linker til, at NAV Sosial St. Hanshaugen ikke leverer etter lover og forskrifter.
Hva har Venstre tenkt å gjøre med dette?
Jeg imøteser et snarlig svar – enten her eller på min e-post: emmali1@msn.com, og takker så mye for det.
Mvh. Jeanine Horntvedt
http://on.fb.me/1kL9doj
Per 19 mai 2014 har jeg ikke mottatt et eneste tilsvar!

ABEBETTE

Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/1lsXbma
ABANNEBINNEGALABEHAISABEBAKEOABEBEHUSABEBAMMEN
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
http://bit.ly/1iH36Dj
Avskrift fra lydopptakene av det samkjørte og nedrige maktmisbruk jeg har erfart og stadig erfarer, er her satt i noenlunde kronologisk rekkefølge fra hovedposten som er nr.1:
2. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7
3. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
4. Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
5. Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
6. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
7. Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
8. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
9. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
10. Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk
07.03.2014 – Helse,- sosial- og eldreombudet
http://bit.ly/1npbNm6
Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014
http://bit.ly/1ohUJiA
Forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)
Maktbastionens mest veloverveide maskespill
http://bit.ly/QUoqLx

(Lagret) 07.02.2013 – Amnesty International: Ingen klagemekanisme i FN for nordmenn
(…) Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSKR) skal beskytte retten til adekvat bolig, mat, vann, sanitærforhold, helse, arbeid, sosial sikkerhet og utdanning.
Klagemekanismen skal bidra til at de mennesker som får sine rettigheter krenket kan søke oppreisning og rettferdighet gjennom FN-systemet (…)
Norge bør tilslutte seg for å være troverdige i menneskerettighetsspørsmål.
Det er nå på høy tid at Norge tilslutter seg avtalen slik at norske myndigheter er troverdige når de kritiserer andre land for ikke å ta sitt menneskerettighetsansvar på alvor, og for å sikre at norske borgere får mulighet til å fremme sin sak for FNs klagemekanisme dersom deres rettigheter krenkes og de heller ikke får oppreisning og kompensasjon i det norske domstolsystemet, avslutter Ekeløve-Slydal (…)
Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om Norge skal bli part i protokollen (…)
Ett av kravene i kampanjen er å få regjeringer til å sørge for at ofre for menneskerettighetsbrudd har reelle og effektive klagemuligheter (…)
http://bit.ly/YG05oE

ABEFENN

Fra «Kunnskap og makt»:
“En ting er å lage et opplegg for bekjempelse av fattigdom som myndighetene ikke vil/ikke klarer å gjennomføre på grunn av lojalitet til, eller motstand fra, aktører som har interesser i at det ikke blir gjennomført. Da kan vi med Rule og Weiss si at det ikke er kunnskap ”vi” mangler for å løse problemet, men vilje og/eller makt” !
Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 12, februar 2000, ISBN 82-92028-12-9
http://bit.ly/1iD58EZ

ABEBAISU

 

Facebookgruppe jeg startet 12 april 2014 – Politianmeldelser av Nav Sosial:
Nav bryter lover og menneskerettigheter daglig. Både i lov- etikk og regelverk står nedfelt at offentlige tjenestemenn kan straffes ved brudd på dette.
Jeg oppfordrer alle borgere til å komme med informasjon om de politianmeldelser av Nav Sosial som de har levert inn men som politiet har henlagt, samt orientering om de saker som vitterlig har blitt behandlet.
Link gjerne til saker herunder som er funnet på nettet også.
Jeg ønsker en systematikk og en oversikt over i hvilken utstrekning varsling om grov forvaltningskriminalitet henlegges.
I dag hersker det lovløse tilstander – og det har det allerede gjort i mange år!
Maktsyke hevngjerringe små individer uten selv et snev av basal integritet og ryggrad, har fritt leide til å herje med mennesker i behov av bistand – i den grad og utstrekning som de bare lyster.
Ingen konsekvenser rammer.
Sosial- og forvaltningskriminaliteten etaten utøver får noen ganger spaltepass i avisene, uten at det innebærer annet enn at ordene er satt på trykk!
Jeg håper selvsagt at medlemmene her inne vil presentere navn på skadevolderene hva angår hver eneste sak, men det er naturligvis ikke et krav – det får bli opp til den enkelte å avgjøre.
Men jeg kan uansett garantere at det ikke vil være straffbart å legge ut sådant.
Ei heller er det straffbart å legge ut lydopptak på Youtube og andre steder av samtaler en selv deltar i.
Samtlige politiske partier har begått – og begår grov sosialkriminalitet ved sitt fravær av inngripen og unnlatelse av å gi Nav konkrete instrukser for å endre på en totalt ødeleggende og katastrofal forvaltningspraksis som har ødelagt uttallige menneskeliv.
Derfor er det nå på høy tid at vi innbyggere i dette landet gjør vår borgerplikt!
http://on.fb.me/1hIRhr4
Jeanines blogg – Når offentlig sektor misbruker makt, på Facebook:
http://on.fb.me/1knxm3k
ABECONLAD
06.04.2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)
Maktbastionens mest veloverveide maskespill – Som klovner og feiginger, viste de seg å være når det virkelig gjaldt!:
http://bit.ly/QUoqLx
Del 2:
Dette er en serie hvor jeg blant annet dokumenterer ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen.
Her vises blant annet full mailutveksling mellom meg og Maria Badea – Leder i HSK (Helse- og sosialkomiteen) St.Hanshaugen (H) – Medlem i BU (Brukerutvalget) (H) og Medlem i Styret St Hanshaugen Høyre, som jeg – via de absurde svar hun etterhvert ga meg, kom til å slutte at ble gitt meg fordi Bydelsdirektøren evt. satte foten ned hva belysningen av min varsling angikk, som Badea skriftlig hadde lovet meg å ta opp både i utvalg og komite!
http://bit.ly/1iaDtGA
Del 1:
Hva i helvete er det Brukerorganisasjonene driver med? Får de i det hele tatt betalt? I såfall for hva da?
Det er Brukerorganisasjonene og Fattignorge som skulle ha talt borgerenes sak og fått historier om forvaltningskriminalitet ut, opp og fram!
Men hva har vi hørt fra den kanten?
Hvilke himmelropende radikale endringer til det bedre for borgerens beste har de arbeidet med å få til?
http://bit.ly/1gF3cWm
Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:
http://bit.ly/1doeQdU
Fast og langvarig praksis i Nav
http://bit.ly/NOzeYX
Nav kan ikke nekte lydopptak!
http://bit.ly/1pihBNA
Innlegget forkortet på Origo:
http://bit.ly/1grrJUI
Opptak i møtet med Nav
http://bit.ly/1xwkjCd

ABEBAKOLA

17.03.2014 opprettet jeg en ny sone på Origo:
Forvaltningskriminaliteten i Nav
Del 1: «Her står i realiteten sjefsposøren i bingen og faktisk vedgår at de Navansatte ikke ANER hva de har drevet med vedrørende etatens absolutte hovedfokus – Arbeidslinja i alle disse år!»
http://bit.ly/1qN5Mm5
(På Blogg):
http://bit.ly/1fBmlZ1
Del 2 (Bl.a om «Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014″)
http://bit.ly/NpiKGH
(På Blogg):
http://bit.ly/1ohUJiA
Innlegget som fulgte overnevnte poster:
Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX
To siders billedcollage som illustrerer forvaltningskriminaliteten i Nav!:
http://bit.ly/1qNf6X8

ABCONGRASS

 

14.03.2014 – Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
Vår korrupte journaliststand ser ikke lenger enn til sjefspisken og fredagspilsen, og ihjeltier en personlig tragedie som nesten ikke er å ta innover seg, mens Navbastionen atter en gang får den fulle og hele oppmerksomhet – og strategisk unnlatt er et kommentarfelt! (…)
http://bit.ly/1fYhtTG
Nav – Uten sanksjonsmuligheter?
http://t.co/R7mqt5d8gB
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
http://bit.ly/1kG8kBi
Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1
«Det oppleves livstruende å bli “trenert”, man føler seg personlig trakkasert ved denne åpenbare “utfintingen” i alle ledd, man mister kontakten med følelsen av eget verd og egen evne til å tenke rasjonelt.
Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.»
http://bit.ly/1fetcaA
02.03.2014 – Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
04.03.2014 – Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
http://bit.ly/1eSrobL

ABEHAUGEN

22.02.2014 – Journaliststandens tabuemne
«Nav-kontoret på St. Hanshaugen doblet vaktholdet i sommer etter trusler og bråk.»
DET ER EN GRUNN TIL AT DE HAR MÅTTET DOBLE VAKTHOLDET, OG DETTE KAN JEG BEVISE AT BL.A VIL VÆRE PÅ BAKGRUNN AV DE UEGNEDE AKTØRER SOM DER VIRKER, OG SOM RALJERER MED HJELPETRENGENDE SØKERE PÅ DET MEST UANSTENDIGE!:
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2

abergin

Filmskaper Johansen:
«Jeg har konsentrert meg om Fredrikstad og Sarpsborg, fordi jeg vet at det er noen som driver og filmer i de andre byene (…)
Norske Media er kjøpt og betalt»!
Videre: «Vanlige mennesker har overhodet ingen rettssikkerhet i Norge (…)
Norske Media klarer å fjerne Statsministeren i løpet av en uke, hvis dem er hypp på å gjøre det (…) så dem har makta til det, men velger å ikke gjøre det.
Hvorfor? Dem er redd for jobben sin – dem som alle andre.
Sjefene sitter over sjefene. Visse Redaktører HAR fått sparken ved å gå i mot systemet, så Redaktørene i seg sjøl er også redd for SIN jobb.
Derfor fortsetter Systemet (…)
http://bit.ly/1guq4x4
http://bit.ly/17jggCU
ABEKONGEN
Kongens nyttårstale 2013
http://bit.ly/1gnOTs5
Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT:
http://t.co/mPjzdKHski
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV
16.12.2013 – Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud underslår klager
(Til Navdirektør Joakim Lystad Oslo 19.01.2012)
De skriver: (Utdrag) «Vi ber om at søknaden registreres som mottatt den 22.09.2011, og at bruker informeres om hvem som blir saksbehandler for saken hennes, samt dennes kontaktinformasjon».
Jeg vil herunder informere om at deres instrukser på ingen måte har blitt tatt seriøst av de ansvarlige (…)
http://bit.ly/18KZsQM
Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning‏ fra juristen som tok min sak
http://bit.ly/1DmrnIo
15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
Utdrag fra mail jeg sendte Jurist og politiker der jeg siterer fra bevisopptakene de hadde mottatt:
(Min daværende fastlege) bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak», at det var tydelig at alle kjente mitt navn der borte (Nav Nordstrand), at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer og ikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte»
(Ca. 3 minutter inne i opptaket hører man denne innrømmelsen!)
http://bit.ly/1efqCqA
14.12.2013: Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
Jeg har nettopp vært hos Navs «expertlege»!
Der ble jeg seksuelt fornedret!
Alt er festet til tape med overmåte god lydkvalitet, og overgrepet er sendt Helsetilyn, Fylkeslege, Navdirektør m.fl.
Media har også fått saken tilsendt men ønsker IKKE å skrive om det, siden det er meg!
Og meg kan de mislike så mye de vil, men med sin ihjeltielse av mine erfaringer rammer de også svært mange andre som ikke tør si fra siden Navlegen er Gud som skal bestemme om uføretrygd skal innvilges eller ikke!
Er det noen som kan tipse meg om en journalist utenfor Amedia som ikke er korrupt?
http://bit.ly/1dyKGQb
Riksrevisoren ønsker større åpenhet – Hva skjer med de trygdede?
http://bit.ly/18ZfXya
Nav – Ettersendelse til Krav om uførepensjon
http://t.co/Fqd1zKJaUo

ABestad

29.11.2013 – Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist
Navdirektørens absolutte fokus – forsvarstalen for sine ansatte, avsluttes med de sedvanlige forsøk på sensur og knebling ved at han atter en gang retter en advarende pekefinger til media om at terskelen for hatske utfall mot hans ansatte er senket med alle borgermeninger som får utfolde seg fritt i kommentarfelt på nettet!
Lystads uttalelser tidligere – 04.09.2013: Frykter effekten av Nav-hets:
«Den offentlige debatten om Nav må foregå på riktig side av skillet mellom konstruktiv kritikk og farlig hetsing.
Vi vil ha slutt på hetsingen av Nav-ansatte i nettavisenes kommentarfelt og i sosiale medier, og vi ønsker en mer nyansert fremstilling i den offentlige debatten.
Vi mener mediene må være varsomme og noen ganger stenge kommentarfelt»
– Pressen valgte å gjøre knefall, og denne måneds artikler om temaet på nettet ble derfor heller ikke ledsaget av et kommentarfelt – verken i Dagens Næringsliv eller i Dagbladets tidligere artikkel – ei heller på deres FB-sider!
STERKT bekymringsverdig!
http://bit.ly/1b5f6Xd

ABABABABABABABABABABABABELTEN

SSB-FORSKER STOLTENBERG!
http://bit.ly/15OJgfC
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!:
JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens vilkår, har et rettskrav på uførepensjon.

Det er ikke opp til forvaltningens skjønn om klager skal tilkjennes uførepensjon eller ikke.

Det fremstår som dypt urettferdig at klager, som åpenbart er ute av stand til å ta arbeid på grunn av sin helse, skal leve på sosialhjelp (…)
http://t.co/ivDnxXirsC
08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
http://t.co/KHJqn192FB

ABABABABABABABABABABABABHOE

Mine svar til Jonas Gahr Støres:
Den viktigste stemmen
«Jeg oppfatter «eksklusiviteten» som ren diskriminering, en rangering av menneskeverd og et markant skille mellom «verdige» og «uverdige» trengende!»
http://t.co/GpCw0IDGgk
Viktig å lese, og jeg har svart:
Hvorfor jeg ikke lenger leser Dagens Næringsliv
http://bit.ly/162f4i2

 ABABABASTATE

Nye Meninger (blant flere andre medier) har slettet mine innlegg og stanset debatter jeg har startet over en lav sko gjennom en årrekke.
Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!: Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!
http://t.co/9aOJrtROE5
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
Jeg startet også debatt om dette innlegget 17.08.2013  i Vårt Land, som de slettet etter to dager, med følgende “begrunnelse”:

Hei
Du har tidleare fått sletta eit innlegg. Du går vidare i same gate som det forrige.
Eg har sletta også det nye, med navngiving og sterke skuldingar mot enkeltmenenske og ein nær sagt uleseleg tekst,
Dersom du framleis vil vere på forumet, må du finne ei heilt anna form.
Helsing
Johannes Morken
Debattredaktør
http://bit.ly/19Av1lQ
Grete Knudsen og riksglefseren Martin Kolberg:
http://t.co/pX4KP55xdB
Hva som skjer når man klager til Fylkesmannen på sosialtjenestens multiple lovbrudd:
04-07.2013 – Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz

ABABABABABABABABABABABABLAND

04.07.2013 – Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vedrørende sosialtjenesten Bydel Nordstrand
http://t.co/sAgin8CMYz
Klagen til Fylkesmannen der rådgiver forsikrer meg om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke kan behandles:
http://t.co/yfvAx54KxQ
13.06.2013: Til leder for Nav Nordstrand sosial – Massive unnlatelser av lovpålagt oppfølging av søker fortsetter!‏
http://t.co/eZNPnKUd0X
29.05.2013: I GÅR BLE MITT INNLEGG OM LØFTEBRUDD FRA POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN SLETTET FRA NYE MENINGER ETTER ET DØGN MED NESTEN 1000 TREFF – I DAG ER DET OGSÅ SLETTET FRA VÅRT LAND!:
NYE MENINGER:
http://t.co/THNs9h3vFw
HAR «NOEN» STORTINGSREPRESENTANTER GREPET INN?

ABABABABABABABABABABABABERKEN

LES BLOGGINNLEGGET  MED GJENGIVELSE AV HELE POSTEN SOM BLE SLETTET, OG KORRESPONDANSEN SOM FULGTE MELLOM DEBATTREDAKSJONENE OG MEG:
http://t.co/J9OIUDeAwh
Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://t.co/memEc3wrZ6

ablaiiiiii

NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4:
http://t.co/l3HmgAn7kf
Del 5 (utdrag): Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i»
“Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett”! (…)
Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg!” (…)
Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er “en rovdrift på et menneske” (…)
Jeg sier: “For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL”
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst! (…)
Vi snakker mer, og jeg fremhever Sosialtjenestens skriftlige advarsler om at de vil dele opp mitt livsopphold igjen, hvis jeg våger å søke nødhjelp flere ganger.
Reiertsen konstaterer at dette er trusler!
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså!”
Hun sier at VG-journalisten hun kjenner må se på alt sammen, “snakke med deg “og “gå et par runder på hvordan vi skal legge det ut”, og at “det her vil nok ta en liten måned vil eg tru”! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4

ABKARINANDERSEN

13.02.2013 – Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen.
http://bit.ly/XBXaAo

AHEIDI

Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser 
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.  
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen»!
http://t.co/lPadlwHj
Opptak i møtet med Nav
http://bit.ly/oZdafr

ABABABABAABABABABABABABISK 

Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Hegnar Media 02.08.2012 
Advokat/professor dr. juris Olav Torvund, Bing Hodneland advokatselskap DA:
«Blogger er ikke en offentlig ytring»
http://bit.ly/R0t1qK
Viktig informasjon i blogger, blir fortsatt kneblet (Aftenposten):
«Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg»
http://bit.ly/mKgzM

abarl

Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
“Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop”.
Om Jarle Petterson:
http://bit.ly/10DQl3C
Pettersons kommentar falt (jeg har fått den tilsendt på mail) etter at jeg hadde lagt ut i skrift det tapede innholdet på iNorden – den samme informasjonen som jeg la ut på Aftenposten debatt, men som gikk med i dragsuget når avisen slettet mange års opplysninger etter 22.juli 2011!:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Varslingen ble senere lagt inn på blogg i følgende poster:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste
http://bit.ly/dZxQ3D
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep. (Viktig tilleggsinformasjon som jeg la inn i bloggpost senere, med bred orientering om det lov- og regelverk som er brutt med i min sak)
http://bit.ly/qBXUGT

ABABABABABABABABABABABABEHETA

Ytterligere knebling av borgermeninger:
17.10.2012 – Meninger-seksjon forsvinner fra ABC Nyheter
Vi i ABC Nyheter har besluttet å legge ned vår «Meninger»-seksjon
Utdrag fra et av svarene:
«En kan lure på om det foregår en systematisk begrensning av den muligheten «en borger» har for meningsutveksling?
I fjor høst la de ned Aftenposten Debattsentral. Her er ingen debattinnlegg tilgjengelig, selv ikke for forfatteren!
Her har i prinsippet Aftenposten beslaglagt private åndsverk, produsert gjennom mange år.»
http://bit.ly/Ztr38o

ABABABABABABAULLLU

På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
På Nav med balltre (Del 1)
http://bit.ly/PFW66m
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
En av år 2012 viktigste kronikker
http://t.co/wk8mwVyt
For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!
http://bit.ly/7zrZC
Presset til taushet – Del 1 av 2
http://bit.ly/12JFi84
Presset til taushet” Del 2 av 2.
http://bit.ly/12CDqw

ABABABABABABAEKT

Nav Brukermedvirkning
http://bit.ly/HxZFOY
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Den virkelige årsaken til at Etater og bydeler har fått dårligere tjenester
http://bit.ly/mPCJBe
Klagen til Nav som satte i gang hele det omfattende maktmisbruket. Ikke tidligere publisert:
http://bit.ly/zI7BVg

ABABABABANAV

Les for sammenlikning hvordan “første sortering mennesker” er ment å bli møtt og behandlet når de varsler om trakassering litt nede i denne posten –
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dZxQ3D
(Utdrag fra innledningen av overnevnte informasjon):
MERK:
NAV selv vært med på å skape følgende retningslinjer for en etisk, rederlig og korrekt håndtering som er forventet å ta plass når en person varsler om utilbørlig opptreden av ulike slag, i samarbeid med JUM og Arbeidstilsynet: (…) (SITAT SLUTT)
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
Nav – Henvisning til riktig myndighet og andre bestemmelser:
http://bit.ly/hzKFYB
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Nav Arbeid og sosial bryter systematisk og bevisst ned helse og livskvalitet hos sine kunder – Slik skaper etaten uføretrygdede:
http://bit.ly/eOMfax

abone_brekke

Tone J. Brekke
Ordførerkandidat for Nannestad FrP
Mine hjertesaker :
(…) De siste 4 årene har vi som lokalpolitikere og ombudsmenn blitt kontaktet av mange brukere som har kommentarer på hvordan tjenestene blir levert (…)
Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.
At saksbehandlerne skal ”hevne” seg.
Dette har vi sett både i byggesaker, sosialsaker, skolesaker og saker som har dreid seg om omsorg av pårørende (…)
 http://bit.ly/X4BEko

ABABABABARACRAT

UTDRAG FRA Inger Helene Rambøl Kaspersen
L41 Masteroppgave: 
Ledelse som muliggjør myndiggjøring?
Om ledelse av ansatte og myndiggjøring av brukere i sosialtjenesten:
(…) Sandvik og Risdal (2007) identifiserer en lang rekke hersketeknikker som kan gjøres bruk av for å kontrollere en situasjon:
Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse, vold, trusler om vold, objektgjøring, påføring av skyld og skam, autoritetsbruk, avbrytelser, bagatellisering, båssetting, ekskludering, ironisering, bruk av fremmedord, faguttrykk og feil navn, umyndiggjøring, usakliggjøring.
Blikkontakt og kroppsspråk kan også brukes for å sette den andre ut av spill.
Personell kan fanges av en organisasjonskultur som mangler vilje til å stille kritiske spørsmål om egne arbeidsrutiner (Da Silva 2006:232).
Vist lengre utdrag fra i posten: Ondskapen i byråkratiske organisasjoner:
http://bit.ly/edArzz
VIKTIG Å LESE HERUNDER:
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM

ABABABABABAVGANNDRI

ÅTTE SÆRLIG OPPLYSENDE POSTER SOM BLIR SENTRALE Å LESE, HVA ANGÅR SOSIALTJENESTEN (Bildet: Sosialleder ved Nav Nordstrand – Vildgun Steinhaugen):
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf

ABEBASS

  • Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.
    http://bit.ly/aYmRUA
  • Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
    http://bit.ly/asA4eH
    Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reinsvollsveen
    http://bit.ly/dyKpip

ABITTER

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Overnevnte viser innledningen til min opprinnelige varsling om grove lov- og regelbrudd i forvaltningen Bydel Nordstrand som jeg i første rekke sendte fungerende Helse- og sosialombud K. Halvorsen 04.03. 2010.
Da hun fullstendig ignorerte denne og unnlot oppfølging med delegering til relevante myndigheter som jeg der ba om, laget jeg en serie i 6 deler her på bloggen, som bygger på deler av de 19 vedleggene som fulgte varslingen:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen:
Del 1 – Utdrag:
“Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger (…)
http://bit.ly/UWJSJI
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Bevisene jeg fører er ugjendrivelige, da alle møter og telefonsamtaler jeg refererer fra er tatt opp på bånd med utmerket lydkvalitet:

ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT

Del to og tre i denne serien, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosiallederen ved Nordstrand sosialkontor.
Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Snedig nok hadde de ikke innkalt sosialsjefen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.
Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for “Veien videre mot arbeid” som det ble opplyst i møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for det oppsiktsvekkende kameraderiet som pågår i Bydelen – alle navngitte aktører i mellom.
Etter møtet som jeg var med på og tapet, geleidet jeg personen (X) til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse.
Hun gikk også ut på toalettet og kastet opp.
X ble såpass dårlig av behandlingen at hun en tid etter måtte trappe opp til dobbel dose blodtrykksmedisiner:
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Slik kan de opptre – helt konsekvensfritt, våre integritetsløse totalitære «herskere» som opptrer i innavlet klikk og innehar Diplomaters immunitet overfor stemmeløse innbyggere, siden de aldri blir sett i kortene – trass eksplisitt varsling.

ABIV

Les for sammenlikning den store oppstandelse Liv Signe Navarsetes agering skapte, iht. utskjelling av Sandra Borch:
Jeg gikk over streken og det skal ikke gjenta seg
http://bit.ly/SL9ds4
Diplomaters immunitet:
http://bit.ly/xn4H46
Det er forskjell på borgere her i dette landet.
Det foregår en åpenlys grotesk rangering av menneskeverd, og av hvor mye den ene må tåle – og den andre ikke – og det skal altså stå på hvor mye mediemakt den enkelte har!
Jeg er direkte frastøtt og forferdet over landets kyniske journalister som – uvisst av hvilken grunn, har underslått og tiet ihjel den omfattende varslingen om aldeles utenkelige forhold som jeg jevnlig har sendt dem gjennom hele 4 år og 5 måneder – vi skriver desember 2012!:

ABERNALIST

Borgernes beste.
(…) Pressefolk forkynner titt og ofte at de er svært så moralske i sin yrkesadferd, og at de gjennom sitt arbeid tjener borgernes beste.
I denne sammenheng understreker de at medienes selvkontroll er en godt fungerende instans, og at demokratiske likhetsidealer og toleranse er ledestjerner som ligger i bunnen av all god journalistikk (…)
Men ifølge den tidligere universitetslæreren, dikteren og filosofen Bengt Nerman er det ikke selvstendige uavhengige individer som styrer skuta.
I redaksjonene sitter den mektige stilen i veggene som en slags Gud Fader, normene overføres fra de eldre medarbeiderne til de yngre, journalistene får sprøytet inn holdningene og stilen i blodet som et dop.
De skriver for at de andre i redaksjonen skal synes godt om dem, og oppfører seg i så måte som flokkdyr (…)
http://bit.ly/W3FCuw

ABABEGOOOOOOOOOOOOOOO

VIDERE OM SYSTEMATISK KNEBLING AV  YTRINGER
Tenk alltid på hva folk vil si. Og ta den sterkestes parti. Taust om de fattige i Kommunevalget 2011
http://bit.ly/nBg09T
Serien jeg startet 07.09.2011 –  “TENK ALLTID PÅ HVA FOLK VIL SI OG TA DEN STERKESTES PARTI” med 653 kommentarer, rakk å oppnå 333212 treff i løpet av drøye to måneder.
18.11.2011 ble denne slettet fra Nye Meninger uten at jeg ble varsel på forhånd om dette, ei heller gitt sjanse til å lagre innholdet.
I serien systematiserte jeg artikler, tidsskrifter, rapporter m.m. hvorav en god del av materialet var samlet over år, og diskuterte dem opp mot dagens praksis for å avdekke sammenhenger vedrørende Nav og fattigdom samt debatterte uverdige samfunnsforhold generelt.
Størsteparten av tiden sto tråden på listen over «Mest Lest».
Det falt tydeligvis «enkelte» tungt for brystet.
Derfor konstruerte debattlederen en diskusjon dagen før serien ble fjernet, som skalkeskjul for slettingen.
Essensen i denne, dreier seg hovedsakelig om sjikane av både meg og annen debattant: 
“Hvordan blir Nyemeninger.no bedre?”
http://bit.ly/Sylr4f

ABABABABABABABABABOUL

Oppsummering av gangen i overtrampet står vist fra min kommentar 18 og på neste side i takkformegtalen til Øystein Helmikstøl – ansvarlig for slettingen med tittelen: «DAGSAVISEN SUGER RÆV». Leve Dagsavisen! Og i “Tyvenes jul” – side 2:
http://bit.ly/RwKjfO
Noe av innholdet i de 653 kommentarene ble også sitert og gjennomgått i debattene jeg startet i Aftenposten, men debattforumet der har også omsider blitt slettet… noe jeg kommenterte her:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/LJEJCn
Redaksjonen stengte enda en debatt, men denne var jeg forberedt og hadde lagret innholdet:
Debattredaktørene på Dagsavisens Nye Meninger stenger debatter i stedet for å utestenge notorisk trakasserende debattanter
http://bit.ly/M29kZB

ABESaglie

Tidligere Navdirektør Tor Johan Saglie og Toril Lien Utvik, ignorerte samtlige og gjentatte  varslinger fra meg:
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd:
http://bit.ly/c4jHqu
Herunder viser jeg til debatten tidligere Rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet Kristin Floer startet på Nye Meninger 09.01.2012, hvor jeg gikk inn og spurte om hennes syn på at Navdirektøren hadde bedrevet forskjellsbehandling mellom henne og meg:
Arbeid for alle?
Floer svarte meg ikke, men Heidi Stakset oppklarte «mysteriet» grundig.
Jeg siterer hennes svar i sin helhet:
Slu strategi
Forskjellsbehandlingen skyldes at Navdirektør Tor Saglie brukte Kristin Floer til å skape mediaoppmerksomhet rundt seg selv og sin etat.
Hun hadde gått ut i mediene, og dermed kunne han følge opp- via mediene.
Omdømme har alt å si.
Når det kommer en til- Jeanine Horntvedt- som også er høyt utdannet- er hun uinteresssant.  
Navdirektøren kan ikke gjøre mediestuntet to ganger.
Kristin Floer ble brukt  for  Navdirektørens omdømme. 
Dette er ledernes- og politikerens taktikk for å holde på makten og posisjonene (…)
http://bit.ly/SoOCe6

?????????????????????????????????????????

(Tilbake til den slettede serien på NM):
Kommentarene jeg ba om at måtte bli oversendt meg da jeg ikke hadde lagret disse ble oversett, og lenge sto de heller ikke oppført i kommentarlinjen på profilen min.
Etter flere klager fra meg kom endelig kommentarfeltet opp igjen, og det går nå an å søke etter alle innlegg som ble fjernet.
Krav om gjeninnsetting av serien ble aldri besvart.
Innleggene som ble sensurert, har blitt samlet i bloggposter:

ABABABABABAABABABABABABABTAT

Del 1 – Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
Del 2 – Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Del 3 – Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Del 4 – Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Del 5. Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Del 6 – ME og Fibromyalgi
http://bit.ly/xXGryv
Del 7 – Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)!
http://bit.ly/vZ5qgK
Del 8: Arbeid og pensjon – Del 1 av 2
http://bit.ly/w3Crqv
Del 9: Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE

ABABABABABABABABABABUNITY

Diplomaters immunitet (Nye Meninger)
http://bit.ly/xn4H46
Arbeidslivet ønsker ikke å rekruttere disse arbeidstakerne. (Nye Meninger)
http://bit.ly/MgPRHE
SØKELYS PÅ VALGFLESK (Nye Meninger)
http://bit.ly/NfD2y2
Vaksinen mot svineinfluensa, kan smitte deg med Guillian-Barre syndromet
http://bit.ly/KiXtV
Folkehelseinstituttet: – Denne vaksinen er helt trygg! (Nye Meninger)
http://bit.ly/NLUdJ6
De visste!
http://bit.ly/SQ68X0
Vi opplyses ikke om at de nye lyspærene kan være livsfarlige
http://bit.ly/1UN8x4
Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.
Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: «Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo
Trekk en regel opp av hatten, og tolk den løsrevet fra sin kontekst med bind for øynene
http://bit.ly/uBBidG

 ABABABABABABABABABABEMBUD

Klagen på Nav og deres samarbeidspartner OPT til Sivilombudsmannen 22.03.2008
http://bit.ly/r8yIEg
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
ABABABABABABABABABOLO
Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet (abcnyheter)
Dette er loven som både Statsministeren, Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og andre makttopper som står ansvarlige for at Nav skal fungere som et best mulig tjenestetilbud til landets borgere, bevisst, og over år har brutt med på alle måter:
http://bit.ly/MRQGbX
OVERNEVNTE INNLEGG PÅ BLOGG, OG NOE REDIGERT:
http://bit.ly/La5XGL
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet? (ABC-nyheter)
http://bit.ly/Ylzdub
På blogg:
http://bit.ly/1tgpQ0G
KRONIKK: De tause, feige, unnvikende og kalkulerende
http://bit.ly/5PFSA
De tause, feige, unnvikende og kalkulerende – Del 2
«Vi har å gjøre med en etat som er så hardkokt i å motstå pålegg i lovgiving og rundskriv at det må meget tydelig tale til for at det skal ha sjanse til å slå gjennom»
http://bit.ly/R5Dbp9

Stortinget

Fattigdom – Professor refser regjeringen for ikke å ta tak.
http://bit.ly/RiuI21
Maktapparatet, historieforfalskningen, KGB og de pårørende
http://bit.ly/S1WDRi
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
Fra Aetat til neandertalregimet Nav – De ansvarlige
http://bit.ly/HzCfFm
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.
http://bit.ly/Hbby95

ABABABAVIANER

NAV BRUKERMEDVIRKNING
http://bit.ly/HxZFOY
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Nav – Henvisning til riktig myndighet og andre bestemmelser:
http://bit.ly/hzKFYB
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
Makten til og definere virkeligheten
http://bit.ly/hZQ5M5
Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”?
http://bit.ly/2dW62P

ABABABABABABABABABABOLIO

Svar til Roar Flåthen
http://bit.ly/yCZmxU
Slik styres Oslo – Del 2:
http://bit.ly/w5K9sm
Dommere og etikk
http://bit.ly/r1scJE
De vant over Nav
http://bit.ly/nYfYWb
Har byråkrater makt?
http://bit.ly/ovi3Uy
Oslos administrasjon
http://bit.ly/oULSNL
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax

ABABABABABABABABABABABIONEN

Riksrevisjonens undersøkelse av Navs innsats for et inkluderende arbeidsliv
http://bit.ly/r152uM
25.06.2014 – Knusende kritikk mot Nav: Bruker lengre tid og får færre i jobb
Nav bruker lengre tid på å få folk med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeid, og stadig færre av dem kommer tilbake til arbeidslivet.
Riksrevisjonen retter knusende kritikk mot Nav etter å ha gått gjennom en rekke enkeltsaker fra perioden 2008–2013.
http://bit.ly/1laLZqo
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv
Er det på tide å skifte ut enkelte ansatte i Arbeidstilsynet?
http://bit.ly/iWMwN
Psykopater i lederstillinger
http://bit.ly/2EDKau
Ti bud til en ung mann som vil frem i verden
http://bit.ly/V3FYs

Kicking out

Attføringsutvalg og attføringsarbeid
http://bit.ly/PXKyvP
Knusende Nav-Rapport atter en gang:
http://bit.ly/dJHLm4
Nav innrømmer lovbrudd
http://bit.ly/iBN6J5
Hanne Bjurstrøm – Landets mektigste kvinne
http://bit.ly/hV6UFx
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto
Forvaltning i de lukkede rom
http://bit.ly/x81tpi

ABABABABABABABABABABABHARASS

Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?
http://bit.ly/NatM0
Er arbeidssøkere og trygdede arbeidssky, eller er de nektet grunnlovsfestede rettigheter?
http://bit.ly/J8hRG
Uskyldige mennesker må bøte med livet i NAVs menneskefiendtlige system!
http://bit.ly/VrYMS
UHURU oppfordrer deg til å skrive til Nav, og om etatens angivelige spesialistkompetanse på blogging:
http://bit.ly/gbEltH
Sykefraværet og apekattenes anklager
http://bit.ly/bvPOeJ
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N

ABAKOPLO

Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Klagen til Nav som satte i gang hele det omfattende maktmisbruket. Ikke tidligere publisert:
http://bit.ly/bZSsti
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt

ABABABABABABABABABABABABLIEABABABABABABABABABABABABCVIK

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
NAV: “Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen”.
http://bit.ly/AFuBO
NAV-direktør trekker seg
http://bit.ly/z497m
Navdirektør Tor Saglie går av.
http://bit.ly/a2VVwK

ARegjeringen_1158233c3

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
http://bit.ly/bHqUv7
Medarbeider på Nav Nordstrand Sosial legger på røret midt i forklaring:
http://bit.ly/i4Ie74

ABABABABABABABABABABABABABULTUR

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 1
http://bit.ly/UWJSJI
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9

ABEBEDIOTA

Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM
Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.
http://bit.ly/aYmRUA
Sjefsgrisen Napoleon fordeler knapphetsgoder etter prinsipper som han ikke ønsker å etterleve selv
http://bit.ly/dmG4Xz
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD

ABEBETEC

Skam deg Axel West Pedersen!
http://bit.ly/NG0IB
Forespørsel fra formidlingsavdelingen Universitetet i Bergen om mine synspunkter på forskning og folket, tilknyttet evalueringen av Nav-reformen
http://bit.ly/qmW3BS
Atter sensurert – denne gang av Adresseavisen, i mitt svar til artikkel “Kommunaldirektør Tor Åm kalte klager gal
http://bit.ly/9Meif1
Blogguniversets Persona Non Grata
http://bit.ly/EBvwK
Informasjonen som knebles i det offentlige rom (Bloggvalget)
http://bit.ly/P4mQ5
Viktig informasjon i blogger, blir fortsatt kneblet;
http://bit.ly/mKgzM
Det største eventyr jeg har lest
http://bit.ly/bZteIU
Vi er innbyggere, ikke brukere og klienter
http://bit.ly/bpaNlF
Manglende system for å sikre attjenestemottakere ved Nordstrand Sosialsenter mottar forsvarlige tjenester
http://bit.ly/24PmgK

ABAAAAV

PERSONVERN
http://bit.ly/lSu72H
Bak kulissene i Nav. Brudd på Vær Varsom-plakaten
(Innlegg på Origo, med utdrag fra en av alle mine mail som gikk til Navledelsen – direktørene Tor Saglie og Toril Lien Utvik)
http://bit.ly/aORy12
ORIGO: Nav og Sosial – Kameraderiet i forvaltningen
http://bit.ly/fI5EZu
Nav og sosialkontor
http://jeanine.bloggnorge.com/2011/03/29/hei-verden/
Kritiske spørsmål til Regjeringen er unntatt offentlighet til etter valget. Riksrevisoren «på ferie til 24.09.2009:
http://bit.ly/r9C8Go
Konseptet i NAV-skandalen kopieres og videreføres til sykehussektoren
http://bit.ly/agPdc

ABEBLAGGE

Tøyendramaet
http://bit.ly/9tZtt1
Norsk narkotikapolitikk og fattigdom
http://bit.ly/fs4mv
Muligheten til å løfte flere mennesker ut av fattigdom, som den sittende regjering har gitt blanke blaffen i!
http://bit.ly/diRP2W
Kommer til makten på gale premisser?
http://bit.ly/15oswx
Nå må slike komatøse ultrastupide ignoranter FJERNES PERMANENT fra sine stillinger en gang for alle!
http://bit.ly/ccN9YD
Jeg vil på det sterkeste anbefale alle mennesker, både de som sliter og de som sitter med makten til å ta en titt på denne videoen fra Fattigdomshøringen 2009
“The little girl who stopped Norway for 10 minutes with this speech against poverty in Norway. In the panel stands three ministers and five party leaders. On the stand: Johanna Engen, Fattighuset. Event: Fattigdomshøringen 2009.Yongstorget, Oslo 28. august”.
http://bit.ly/9y84y8

 ABFEIG

Øvrige debatter jeg startet i Aftenposten som belyser forholdene i Nav;
Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak.
Denne ble sperret av debattledelsen i Aftenposten 14.07.2008 etter ca. 3 måneder, og hadde til da opparbeidet seg ca. 40.000 treff.
Men artikkelserien/debatten fortsatte å bli lest, og gikk like før 22. juli 2011 og avviklingen av debattforumet, mot hele 300.000 treff.
http://bit.ly/bsX8tp
Kritikk av NAV “skjules”;
http://bit.ly/iktzQr
NTL beskytter ikke sine medlemmer mot maktmisbruk fra NAV;
http://bit.ly/ifj6A5
Ledelsen i NAV forsvarer vilkårlighet med største selvfølgelighet;
http://bit.ly/e4JNAP
Toppledelsen i NAV tar fra meg livsoppholdsgrunnlaget;
http://bit.ly/fw024m
Slik kveler NAV kritikken de gjøres kjent med;
http://bit.ly/glCLi9
Kunder av Nav tvinges i kne
http://bit.ly/dT9OPs

IMG_7211

FB-gruppe jeg administrerer/er med på å administrere:
Jeanines Blogg – Når offentlig sektor misbruker makt
https://www.facebook.com/jeaninesblogg
NAV-når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg enda lenger ned
Her står også belyst en god del av forholdene i en rekke innlegg og diskusjoner:
http://bit.ly/7uzrr0

ABECHRISTMSS

«Til de det måtte angå» – Uredigert sammenfatning vist i serien «Kommandosoldatene» på Nye Meninger (nå oppdatert men ikke offentliggjort siden debatten ble stengt) som ble sendt 22. juli- kommisjonen:
http://bit.ly/JVnpx8
http://bit.ly/LrN3Z8
“Hvor er kommandosoldatene? Det skulle jo vært helikopter her for lenge siden” (Nye Meninger)
http://bit.ly/MdMO1p
Minnemarkeringen 22. juli 2012
Ord om ufattelige tap som de pårørende og etterlatte har erfart – fremført direkte til de som fysisk ikke var der:
http://t.co/yVFnQvVM
Maktapparatet, historieforfalskningen, KGB og de pårørende
http://bit.ly/UgkBPg
25.06.2013 – Sorgen etter 22. juli var ikke for alle
Det var ikke «hele Norge» som deltok i den offentlige sorgen etter terrorangrepene 22. juli. Fire av ti ble hjemme, og deltagelsen i sørgemarkeringer fulgte klare politiske, sosiale og kulturelle skillelinjer.
http://bit.ly/1hVhVRy
21.12.2012 – Frykten etter 22. juli
Vi som jobbet med 22. juli-saken så lite til statsministerens ønske om mer åpenhet. Kritisk journalistikk ble avfeid som jakt på syndebukker, helt til 22. juli-kommisjonen kom.
I 22. juli-atmosfæren var selv etterlatte engstelige for å rette kritikk. Da kunne de bli stemplet som bitre og traumatiserte.
http://bit.ly/1feqO3y
Aung San Suu Kyi og båtfolkets hedersdag
Når passet det vel bedre å hedre «båtfolket» – landets ypperste helter med medaljen for edel dåd, enn akkurat dagen da Aung San Suu Kyi ankom Norge!
http://bit.ly/NJXSUv
Debatten jeg startet 15.08.2012 – Stoltenbergs gode venn og forlover Øystein Mæland
Utdrag: «Men Utøya viser at det var en feilvurdering av statsminister Stoltenberg å få sin personlige venn og forlover som er militærnekter, utnevnt til politidirektør (…)
Mæland tilhører vennegjengen til Jens Stoltenberg fra ungdomstiden. Han satt i sentralstyret i AUF da Jens Stoltenberg var leder.
Da han var 28 år gammel, var Mæland politisk rådgiver for Thorvald Stoltenberg i Utenriksdepartementet.
Senere har han vært statssekretær i Justisdepartementet i flere perioder.»
http://bit.ly/SHgh6D
Har det følgende blitt drøftet i 22. juli- kommisjonens Rapport?
(Om Sissel Hammer)
http://bit.ly/PW8XBx
Dagbladet 16.08.2012 -Mæland har trukket seg
«I kveld meldte statsminister Jens Stoltenberg seg inhabil i saker som gjelder Øystein Mæland, fordi de to er nære venner og Mæland var Stoltenbergs forlover da han giftet seg.
Like før Debatten startet på NRK 21.30 meldte justisminister Grete Faremo seg også inhabil i forhold til Mæland.»
http://bit.ly/PunXw3
13.10.2012 – De nye elitene:
Statskuppet
«Politidirektør Øystein Mæland forlot frivillig sin stilling, etter at justisminister Grete Faremo såret hans ego. Da var bare å ringe advokatene og kreve en lottogevinst i kompensasjon.
Som «rådgiver» får han beholde direktørlønnen i ett år. I tillegg får han 350.000 for å studere i tre måneder, pluss en fallskjerm på 713.000 når han endelig forlater Justisdepartementet mot slutten av neste år.
Mæland var knapt innom jobben som politidirektør, men rakk å presentere en intern hvitvaskingsrapport angående 22. juli.
Nå kan han forlate jobben med et par millioner kroner i lomma. Som etablert statlig leder, og forlover for statsminister Stoltenberg, vil han antagelig gå rett over i en ny, statlig toppjobb.
For der solidaritet for 40 år siden var et fenomen som tilhørte arbeiderklassen, er den i dag mest synlig blant de nye elitene, i pervertert form. De beskytter sine privilegier og nettverk med stor iherdighet. Det er på tide at vi andre innser at dette ikke er noen «ukultur», men selve kulturen.»
http://bit.ly/1gDqA7g
Voldsromantiker på Utøya
Er det passende å invitere som hovedgjest en slik museumsvokter og diktaturvenn på årsarrangementet for 22. juli?
http://bit.ly/NVa2yL
AUF først!
http://bit.ly/LQJTus
AUFs eierskap til 22. juli:
http://bit.ly/NjDgmE
Ledelsen i AUF bør skiftes ut etter respektløse avgjørelser av historiske dimensjoner (Side 50 i «Kommandosoldatene):
http://bit.ly/LOae0t
Ikke for sent å snu – Bjørn M. J. Ihlers kronikk i Aftenposten som omgående slettet 4-5 av mine svar, men lot de neste fire stå igjen:
http://bit.ly/O3EYaY
Såret som aldri vil gro (Art. av pårørende til en av ungdommene som ble drept på Utøya)
http://bit.ly/LYPYcJ
Rørt av vår egen kjærlighet
Ordstrømmen om 22. juli har tippet over i selvmedlidenhetsporno. Kronikk.

KRONIKK
Heidi Helene Sveen

Samfunnsviter og skribent

http://bit.ly/NcooHH
Er det nok nå?
De siste dagene har sosiale medier flommet over av folk som er lei mediedekningen, markeringene og oppmerksomheten rundt 22. juli.
CORNELIA KRISTIANSEN
ckr@dagbladet.no
KOMMENTAR
http://bit.ly/Ma34pD
Bør Delta delta?
http://bit.ly/TBlgYA
12.04.2012 – Elin Ørjasæter: AUF-sensur av ansatte
«AUF, ved generalsekretær Tonje Brenna, hevder at Adrians versjon ikke stemmer. Hun beskylder ham altså, indirekte, for løgn. Erik Møller Solheim derimot bekrefter Adrians versjon.»
http://bit.ly/NciB3g
02.08.2012 – Tonje Brenna fra AUF til Statsministerens kontor
Tonje Brenna går fra stillingen som generalsekretær i AUF til å bli politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg (Ap).
http://bit.ly/NcpEui
01.08.2012 – Politiet slettet lydlogg fra 22. juli
Politiet i Asker og Bærum har slettet lydloggen fra 22. juli. Dermed er det umulig for 22. juli-kommisjonen å ettergå innholdet i samtalene til og fra operasjonssentralen
«Ja, det er riktig at samtalene er slettet. Det er noe som skjer automatisk etter en viss tid, bekrefter politimester Torodd Veiding i Asker og Bærum politidistrikt overfor VG (…)
Politimester Veiding opplyser til VG at de i motsetning til Oslo og Nordre Buskerud politidistrikter, aldri fikk noen anmodning fra 22. juli-kommisjonen om å ta vare på de historiske samtalene.»
http://bit.ly/QtM7WE
01.08.2012 – Utøya-foreldre fortviler over norsk rettssystem
Åpent brev – adressert til det norske juridiske systemet og norske foreldre til Utøya-ofre:
(…) I brevet understreker de hvor grusomme Breiviks handlinger var, og at han ikke bør få sone i en spesialbygget klinikk. De kritiserer også at den norske stat bruker store ressurser på å ta godt vare på ham.
For å rette opp feilene politiet gjorde, og andre feil som ble begått, bør dommerne og representanter fra rettssystemet behandle saken mye strengere, skriver de (…)
http://bit.ly/M3Nhrk

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
About these ads

Occasionally, some of your visitors may see an advertisement here.

Tell me more | Dismiss this message

Innleggsnavigasjon

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
ABABAYYYYYYYYYABABABABABABABABABABABABABABABABRSTISABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISKABABABABABABABABABABABABABABOLTABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUSOLOABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE

02.02.2015 – Helges kamp mot NAV opprører mange: – Flere har fortalt om folk som har bukket under og tatt sitt eget liv

Hvorfor ikke akkurat jeg har tatt mitt liv er fordi jeg har barn, men Nav har uansett bidratt til å forkorte livet mitt med flerfoldige år via sine massive avvik fra lov- etikk og regelbrudd der mine mange sykdommer ikke er hensynstatt:
http://bit.ly/1D3AxK1
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2015
M T O T F L S
« feb   apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: