Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav 2008 – Tor Saglies rådgiver gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!


 NAV-DIREKTØR TOR SAGLIE
Dagbladet 20.12.2009 – Det går inn på meg når folk har grunn til å være sinte på oss
Jeg tenker på brukerne våre hver eneste dag.
Det går inn på meg når det feiles og folk har grunn til å være sinte på oss.
Først og fremst undersøker jeg om feilene som er begått er systemmessige, slik at de kan ryddes av veien.
Jeg tar hver eneste henvendelse alvorlig og følger dem opp, sier Tore Saglie, uten å vike med blikket.
http://bit.ly/hfMywy
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLL
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd (utdrag):
NTL (Norsk Tjenestamannslag): At Jeanine blir sendt tilbake til OPT og den som står bak det som oppleves som utilbørlig oppførsel, kan anses som en negativ reaksjon på varslingen. – Viser her til arbeidsmiljølovens § 2-5 (…)
Jeg spør om P.P (Tom Pettersen) kan gjenta hva de to tilbudene bestod i?
P.P: Det er altså Arbeid med Bistand – fortsatt hos OPT (som pkt. 1.)
Jeg: – Og personen som jeg innklaget for overgrep – samt en annen person til stede, av en eller annen grunn…
P.P: Av hensyn til DEG!
Av hensyn til BREDDEN og KVALITETEN i tilbudet, i og med at du åpenbart ikke har den nødvendige tilliten til den personen du velger å kalle for en overgriper, SÅ SETTER VI INN EKSTRA RESSURSER!
P.P innskyter at vi må stoppe situasjonen med det som har vært, og spør meg om jeg er villig til å gå inn i tiltaket med de premissene som i dag ligger til grunn!
Jeg svarer at det jo ikke bare er ”å stoppe det som har vært” når jeg blir bedt om å gå tilbake til overgriper som eneste alternativ!
P.P svarer at neida,DET FINNES ET ALTERNATIV TO, OG DET ER AT DU SIER DEG VILLIG TIL Å BLI MED PÅ EN UTREDNINGSSITUASJON AV DIN PSYKISKE HELSE”!
Min spontane reaksjon var å begynne å le, for skal man ta dette med humør, så måtte jo en del lik som meg ha begynt å lure på om de var med på skjult kamera! (…)

ABABABABABABABABEGELEGE

Legen (fra Nav) gjentar to ganger at han godt kan forstå at jeg ønsker meg en annen tilrettelegger ut fra min opplevelse av det hele – Men svaret fra Nav er åpenbart nei!
Det eneste andre alternativet de har sier han, for å opprettholde yrkesliv, er en annen variant og den er ikke svelgelig for deg i det hele tatt.
”DET ER EN VEI OM Å SYKELIGGJØRE DEG”!
Jeg svarer at ja, og at det vil da være et utenkelig overgrep!
Legen svarer: «DETTE ER BEKLAGELIGVIS DE ENESTE TO TEORETISKE ALTERNATIVENE VI SITTER MED!»
Jeg: Så jeg blir TVUNGET TIL å gå tilbake til overgriper med andre ord?
Legen: Det høres sånn ut! – For det eneste alternativet vi har er det andre alternativet, og det er ikke aktuelt.
http://bit.ly/d0Ms37
LYDOPPTAKET:
http://youtu.be/1HCMA6g2fyM

ABAIRAMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Subject: VS: Jeanine ber om hjelp vedr. møtet med Nav Nordstrand Trygd 29.04.2008
Date: Thu, 15 May 2008 15:07:07 +0200
From: Tor.Saglie@nav.no
To: (emmali1@msn.com)
Jeanine
Jeg viser til din e-post av 1. mai 2008 med vedlegg. I vårt brev til Departementet av 21.02.2008 konkluderer direktoratet med at “NAV Oslo har gitt Jeanine den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter”.
Jeg anbefaler derfor at du stiller deg velvillig til de tilbudene som du i etterkant har mottatt fra NAV Oslo.
Mvh
Tor Saglie
ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Til Nav direktør Tor Johan Saglie                                                                     Oslo 18.06.2008 – 2:19:45 AM
Dette er en hastesak, og jeg ber om at De må være så snill å svare meg i løpet av dagen da jeg er pålagt å igjen møte Kalland og Stenberg  i OPT i morgen kl. 10.00.
I løpet av møtet ble jeg svært syk på grunn av det jeg beskriver under som tok plass.
OPT og NAV kjenner godt til at jeg har svært høyt blodtrykk og andre sykdommer jeg må ta medisiner for.
Min helsetilstand er enda svært redusert, og jeg har ikke fått konsentrert meg om noen søknader eller oppfølging av disse  i det hele tatt.
I forrige møtet tilkjennega jeg at jeg nettopp hadde vært gjennom en større belastning i tillegg til situasjonen med NAV og OPT.
Allikevel valgte de å møte meg på den måten de gjorde;
OPT leverer ikke kvalitetssikrede tjenester, og jeg krever således umiddelbart å bli overflyttet til en annen bedrift hvor bistanden er den samme, men med en annen tilrettelegger.
Hvis dette ikke er mulig omgående, krever jeg å beholde min yrkesrettede attføring samt husholdspengene uten stans i disse, frem til annet sted kan fremskaffes.
Jeg befinner meg tross denne klagen i tiltak. Det er ikke min feil at det følgende har oppstått;
I møtet med ”tilretteleggerne” 12.06.2008 ble det utvist et grovt og samkjørt maktmisbruk, represalier, personangrep, gjengjeldelse og negative reaksjoner på min varsling om trakassering og manipulering fra Kalland i OPT, knyttet til mine uttalelser i media (Aftenposten debatt).
Jeg forventer at Stenberg og Kalland på dette tidspunkt selv har forstått at deres oppførsel ikke kan passere, og at De derfor har mottatt en avviksrapport, samt erklæring om inhabilitet etter det grove maktmisbruket som de utøvet overfor meg på møtet.
Hendelsene er politianmeldt!
De har sørget for å plassere meg i det samme arbeidsmarkedstiltaket i OPT på Brynseng hvor jeg tidligere har varslet om grov trakassering og manipulering, begått mot meg av ”tilretteleggeren” der; Astrid Helle Kalland.
Varslingen gikk til hennes sjef, direktøren for OPT; Trond Torolf Stenberg. Han tok ikke dette på alvor, forsvarte sin ansatte, og henla varslingen.
Dette varslet jeg igjen om til ledelsen i NAV som heller ikke tok meg på alvor, men hvor jeg tvert i mot ble møtt med grovt maktmisbruk og represalier fra to aktører; Ingrid Raab og June M. Fjeld på møtet de hadde innkalt meg til 20.12.2007 på grunnlag av varslingen.
(Opptakene er vist her: Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.)
http://bit.ly/cxAIYM
Jeg varslet om samtlige overgrep fra alle aktører til Dem og fylkesdirektør Torild Lien Utvik, uten å bli hørt eller ivaretatt denne gangen heller.
Deretter gav De et klarsignal til NAV arbeid, om å ”gjeninnsette meg i overgrepstiltaket”. Ikke bare hos den personen som jeg varslet om at hadde trakassert meg, men De valgte også å sette inn på ”tilretteleggingstimene” sammen med henne – direktøren for OPT; Trond Torolf Stenberg, hennes sjef som ikke tok min varsling på alvor!
Der har jeg møtt de tre gangene jeg har fått beskjed om hittil en gang i uken.
Siden det haster for meg å motta en tilbakemelding på hvordan jeg skal forholde meg til maktmisbruket referert til, håper jeg at De kan agere ut fra gitte opplysninger i denne korte klagen på OPT, Kalland og Stenberg.
Jeg ber om endelig å bli trodd.
Jeg vil ettersende referat fra møtet 12.06.08 hvis De skulle opplyse meg om at De trenger å gå igjennom det, før De gir meg et tilsvar om hvordan De akter å forholde Dem til denne saken.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERTZ

Fra: Hertzberg, Haakon B.
Sendt: 18. juni 2008 – 10:05:33 AM
Til: Jeanine Horntvedt
Emne: Haster; Følgende forhold er politianmeldt, og jeg har blitt alvorlig syk. Ber om svar fra Dem i dag.
Viser til din mail til Tor Saglie i går 18. juni 2008.
Ettersom De ber om en tilbakemelding innen kl 10:00 i dag , ber vi deg kontakte oss snarest for avklaring av situasjonen.
Jeg kan kontaktes på tlelfon 91 62 34 36
Med vennlig hilsen
Haakon Hertzberg
fung. seksjonssjef
Juridisk seksjon // Arbeids- og velferdsdirektørens sekretariat
Arbeids- og velferdsdirektoratet

LYDOPPTAKENE:

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

 

I første av to opptak av 19.06.2008 hører man at Hertzberg sier at han har mottatt en mengde dokumentasjon og mail fra meg for å utrede saken så fort som mulig, at han selv har en klar innstilling om hva «de» bør gjøre i saken, men at han først må samtale «med en saksbehandler ved Nav Nordstrand» før han kontakter meg igjen!:
Hertzberg 3:01 – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
http://bit.ly/1HfcUhh
I andre opptaket samme dag:
http://bit.ly/1MUi0TS
– forteller han meg at han ikke hadde fått tak i de personene han skulle snakke med på Nav, men at han hadde samtalet «med noen av direktørene her» og sier:
«Vi stoler på det du skriver»!
Derfor, sa han, behøvde jeg ikke møte hos OPT denne dagen hvis jeg følte at det ville få alvorlige konsekvenser for min helse – og at jeg skulle overbringe aktørene i OPT at dette var beskjeden fra direktoratet!
Så ba han meg om å skaffe bekreftelse fra lege på fraværet, hvilket jeg etterkom.
Der bekreftet legen at mitt blodtrykk var blitt forhøyet siden siste måling, og at et ytterligere møte i OPT med samme påkjenninger ikke var å anbefale.
Attesten ble faxet til OPT, ledelsen i Nav og mine saksbehandlere.
Hertzberg: «Dette skal anses å være fravær pga sykdom. Det skal ikke stoppe ytelsene»!
1:12 – Jeg spør om de vil jobbe for å få meg over i et annet tiltak med en annen tilrettelegger.
Men Hertzberg svarer at han jobber mest strategisk og ikke med enkeltsaker:
Hertzberg 1.32 – Jeg vil be om at det vurderes nøye hva som er kommet frem i mailene som du har sendt til Tor Saglie, så kommer vi til å følge opp, vi vil ha informasjon om hvordan dette går fremover, og så blir det en dialog med da Nav Oslo og med Nav Nordstrand Arbeid…
Jeg bryter inn og spør hva det er de skal se an.
Hertzberg 02:01 –  Det at du får den oppfølgingen du trenger!
Jeg svarer at jeg fremdeles ikke forstår helt – hva han skal påse at …
Hertzberg responderer igjen med at han jobber overordnet og at han ikke går inn i konkrete saker, og fortsetter:
2:25 – Men det vi vil si her, er at vi skal følge det opp, og kommer til å be Nav Arbeid om en vurdering av hvilke tiltak man iverksetter eller hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
(samtalen avsluttes).ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLLLLL
Forhistorien – Først fremhever jeg sjokkvideo av siste møtet jeg hadde med OPT (samarbeidspartner av Nav) en uke tidligere, der de to innklagede aktørene i OPT som Navledelsen hadde tvunget meg å gå tilbake til etter min varsling til dem om uakseptable forhold – hvis jeg da ikke «ønsket» å underkaste meg en omfattende psykologisk utredning» – som de så vennlig tilbød meg som «andrevalg» for at jeg ikke skulle miste attføringen, utøvde samkjørte grove represalier overfor meg:
LYDOPPTAK VARSLING GJENGJELDELSER FRA OPT 12.06.2008
http://youtu.be/ZYSdtrV5kyE
Ca. 44 minutter inne i opptaket, avslører direktøren i OPT – Trond Torolf Stenberg at de er godt kjent med varslingen jeg hadde gått ut med på Aftenposten debatt etter at jeg opplevde trakassering fra min såkalte «tilrettelegger» i foretaket – Astrid Helle Kalland, og represaliene regner over mitt hode!
Stenberg var Kallands sjef som jeg gikk til i første instans og varslet om hennes uakseptable opptreden.
Han avfeide meg kontant, og sendte meg kun en kort tilbakemelding per brev (utdrag):
«Når det gjelder noe av klagens innhold oppfatter jeg at du i flere sammenhenger berører forhold som tangerer Astrid Helle Kallands personlighet på en negativ måte. De forholdene vil jeg avvise.»
Varslingen gikk da fra meg til ledelsen i Nav som åpenbart syntes at de håndterte denne forbilledlig ved å ignorere denne totalt, og i stedet tvinge meg tilbake til foretaket og innklagede Kalland – denne gang med hennes sjef til stede som hadde avvist min varsling i første hånd, og true meg med å ta fra meg hele Attføringen hvis jeg ikke etterkom deres ordre som ble presentert for meg som «tilbud»!
Hvis jeg hadde vært i et arbeidsforhold og blitt behandlet på dette vis, ville jeg antakeligvis blitt tilkjent millionerstatning.
Men vi Navrammede har åpenbart og beviselig ingen rettigheter!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLLLLLL

Jeg illustrerer hva jeg mener, via følgende informasjon:
Utdrag fra Arbeidsmiljøsenteret 01.07.2014:
Oppsigelser: Spillereglene må følges
Arbeidsgivere må – så langt mulig – foreta nødvendige undersøkelser for å sikre at viktige beslutninger fattes på et korrekt rettslig og faktisk grunnlag (…)
Hva gjelder faktum, synes ledelsens undersøkelser å ha vært ensidig basert på beretninger fra misfornøyde kollegaer uten noen kryssjekk fra annet hold (…)
I den foreliggende saken ble arbeidstaker syk som følge av måten «drøftelsesmøtet» ble gjennomført på.
Fordi hun i følge retten ikke visste hva slags møte hun gikk til, og ikke ellers heller hadde fått forvarsler som skulle gjøre det klart at arbeidsforholdet ville bli avsluttet, ble sjokket så stort at hun ble langvarig syk (…)
Ordlyden i arbeidsmiljøloven krever kun at oppsigelsesspørsmålet skal «drøftes» med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte før beslutningen treffes, men stiller ikke nærmere krav til for eksempel innkallingen.
Den aktuelle kommunens saksbehandling er egnet til å illustrere hvor store skader en arbeidstaker kan påføres når arbeidsgiver ikke opptrer tilstrekkelig skånsomt.
En informativ innkalling til drøftelsesmøtet overlevert på en hensynsfull måte vil normalt være med på å dempe belastningen arbeidstaker påføres i en oppsigelsesprosess.
I mange sammenhenger vil dette også være nødvendig for at arbeidstaker skal få tilstrekkelig grunnlag til å forberede seg til møtet, slik at drøftelsene reelt medvirker til opplysning av beslutningsgrunnlaget slik formålet med lovens bestemmelse er (…)
http://bit.ly/1HgGpml

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELTY

Så skjer dette:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/1HhdTRJ
Utdrag fra overnevte post:
Samme dag som NB (Astrid Helle Kalland) utsetter meg for denne utrolige manipuleringen og jeg velger å være kritisk og konfrontere henne med gjengjeldelsene og represaliene som de begge utsatte meg for i siste møtet av 12.06.2008, skriver hun og direktøren meg ut av tiltaket i OPT etter jeg har gått ut av døren, i en gjennomgående falsk rapport uten min viten.
Hun var til og med så frekk at hun gav meg noen oppgaver for å villede meg optimalt, og avsluttet seansen med:
«Og så tar vi alt når jeg kommer tilbake fra ferie»!
Jeg ble altså holdt fullstendig i mørket om den falske rapporten som de innklagede aktører i OPT hadde planlagt å skrive samme dag uten min viten, ja bak min rygg, trass i at regelverket på dette området var klinkende klart:
«Sluttrapport skal skrives i samarbeid med brukeren»!
Les om dette og hint i følgende post som belyser og setter i kontekst de monumentale avvikene fra lov- og regelverk som innklagede aktørene med vitende og vilje har effektuert:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
Mine økonomiske ytelser ble stanset tre dager før vedtaket i det hele tatt var meg bekjent og i hende.
Tre av de mange innklagede aktørene i Nav godkjente og undertegnet denne forbrytelsen i offentlige tjeneste som sendte meg rett over på sosialen. En av dem var Eirin Bjerke (omtalt)
Jeg mottok orienteringen 19.07.2008.
Stans av ytelsene var datert 16.07.2008.
Jeg varslet øyeblikkelig ledelsen i Nav om dette.
De reagerte overhodet ikke…
Les:
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring – og her river jeg blant annet OPT sin intrigante rapport i filler!:
http://bit.ly/btWVJt
Jeg tar også for meg deres falsum litt langt nede i følgende post, der jeg konfronterer Kalland (hennes korte, feige tilsvar vises også):
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N

ABAFRAUD

Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken – (utdrag):
Haakon Hertzberg, Tor Saglies rådgiver løy for meg da han lovet at jeg ville motta hjelp som gjorde at min helsetilstand ikke skulle forverre seg.
Dette er hva som i stedet tok plass, etter alle forbrytelser begått i offentlig tjeneste som toppledelsen i Nav nå var særdeles kjent med:
Monday, June, 30 2008
Varsel om stans av attføringsytelser / Avslag på yrkesrettet attføring
I henhold til forvaltningslovens  § 16 varsles du om at NAV Oslo Sør Arbeid vurderer å stanse dine attføringsytelser fra og med 14.07.08.
Årsaken til at vi vurderer å stanse ytelsene:
Viser til basismøte ved Nordstrand trygd 29.04.08 hvor NAV arbeid forklarte at du ikke fylte aktivitetskravet, og dermed ikke vilkårene for fortsatt attføring, hvis du ikke var villig til å møte opp i tiltak som NAV arbeid vurderte som nødvendig og hensiktsmessig.
Det tilbudet som NAV arbeid gav deg var AB ved OPT.
Du gav beskjed om at du ikke kom til møtet ved OPT 19.06.08 og fakset NAV arbeid en legeattest.
I følge legeattesten kunne du ikke møte til samtale av medisinske årsaker. Videre står det at et ”nytt møte vil medføre en liknende fysisk og psykisk påkjenning.
Du ble på basismøte 29.04.08 informert om at AB ved OPT var det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg på attføring.
Hvis du ikke ønsker eller føler deg i stand til å delta i det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg, må NAV arbeid vurdere om fortsatt yrkesrettet attføring er hensiktsmessig.
Vennligst ta kontakt innen 14.07.08 med tilbakemelding om du ønsker å fortsette med AB med ved OPT.
Vær oppmerksom på at attføringspengene dine blir stanset fra og med 14.07.08 uten nærmere varsel hvis du ikke ønsker å gjenoppta AB ved OPT.
Videre vil det vurderes hvorvidt er hensiktsmessig å fortsette med yrkesrettet attføring  jmf. ftrl§ 11-6 som kan videre føre til avslag på fortsatt yrkesrettet attføring.
Med hilsen
Eirin Bjerke
NAV Nordstrand arbeid
http://bit.ly/aPvIGw
ABABEGOOOOOOO
Unntatt Offentlighet
Offhl §5a jf fvl §13
Vår ref. Dato:
08/2-4-AJB 15.01.2008
MOBBING FRA NAV
Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til tidligere korrespondanse i saken, senest ved din e-post av 10. januar 2008.
Du ønsker en nærmere forklaring på hvorfor Likestillings- og diskrimineringsombudet ikke kan behandle trakassering av funksjonshemmede utenfor arbeidslivet.
For å kunne anses som diskriminert etter dagens lovgivning er det en forutsetning at man faller innenfor et diskrimineringsgrunnlag. I tillegg er det må handlingen man mener er diskriminerende ha skjedd på et område som er omfattet av lovgivningen.
De ulike diskrimineringslovene gir beskyttelse mot diskriminering og trakassering på ulike diskrimineringsgrunnlag og på ulike områder.
Eksempelvis er diskriminering og trakassering på grunn av kjønn forbudt gjennom likestillingsloven, mens diskrimineringsloven forbyr diskriminering og trakassering på grunn av etnisitet.
Funksjonshemming er beskyttet gjennom arbeidsmiljølovens kapittel 13.
Likestillingsloven og diskrimineringsloven gjelder på alle samfunnsområder, mens arbeidsmiljøloven bare gjelder i arbeidslivet.
Funksjonshemmede er altså bare beskyttet mot diskriminering og trakassering i arbeidslivet.
Dette er bakgrunnen for at du, som funksjonshemmet, ikke er beskyttet mot diskriminering og trakassering fra NAV, da NAV er ikke din arbeidsgiver, men en offentlig tjenesteyter.
Som nevnt i vårt brev av 10. januar 2008, pågår det nå et omfattende lovarbeid med sikte på å gi bedre beskyttelse mot diskriminering for funksjonshemmede.
Vi håper dette var oppklarende.
Med vennlig hilsen
Lars Christensen
Underdirektør
Anne Jorun Ballangrud
Førstekonsulent

ABABAABABABABABABABABABABABABABABOTENO

Fundamentalt motstridende opplysninger iht. overnevnte, er samlet i denne posten:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken (utdrag):
«Informasjon, vilkår og krav til tiltaksdeltaker – Arbeid med bistand (AB
Her opplyses det blant annet at AB kan brukes i forbindelse med overgang fra skolegang til arbeid. (Jeg var da mellom Universitet og jobb, mottok yrkesrettet attføring, og «lærte meg å skrive CV og skrive jobbsøknader» i OPT som er en AB –bedrift).
Deretter under skrivets pkt. 5; «GENERELLE VILKÅR I HENHOLD TIL LOV OG AVTALEVERK» fremheves:
«ORDINÆRE LOVER OG AVTALER FOR ARBEIDSLIVET GJELDER. DETTE GJELDER ARBEIDSMILJØLOVEN, FERIELOVEN, LOV OM YRKESSKADEFORSIKRING OG LOV OM SKADEERSTATNING«!
Anita Busch (NTL): At Jeanine blir sendt tilbake til OPT og den som står bak det som oppleves som utilbørlig oppførsel, kan anses som en negativ reaksjon på varslingen. – Viser her til arbeidsmiljølovens § 2-5 (…)
En aktør som mottok varslingen fra meg – Bjørn Lau, dr.philos, Avdelingsdirektør STAMI, responderte:
«Jeg ser momenter her som kan være av betydning for vår forskning i området organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.»
http://bit.ly/9LkGgP

ABABABCOOL

 

NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ

ABABABABABABABABABABABABLIEABABABABABABABABABABABABCVIK

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGGENABABABABABABABABABABABABIBROMYAABABABABABABABABABABABABABABABETHIVAI

Sosialtjenesten St.Hanshaugen nekter diabetiker hjelp til medisiner over helgen 13.04.2015
OPPDATERT pga teknisk feil – Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker:
Det er en himmelvid forskjell på å misbruke sin stilling som den sterkere part i offentlig virke helt til det punkt at man bevisst utøver indirekte mordforsøk – og å være den rettsløse borger som vitterlig rammes av ugjerningen!
De forbrytelser i offentlig tjeneste som her er bevist at er begått med vitende, vilje og absolutt forsett, er pålagt å møtes med sanksjoner! (…)
Uttalelsene fra sosialsjefen faller hardt på egen urimelighet og han skyter seg selv i foten uten å nøle, men er for uintelligent til selv å registrere at det er egen fot han treffer! (…)
Jeg dokumenterer ned til hvert komma i nedtegnelser av lydopptak sanheten, hvori bevisføringen og sannhetsgehalten selvsagt er uangripelig og særdeles etterprøvbar – aktørenes gjøren og laden i offentlig virke, der de opererer i fagorganisert og samlet flokk.
Jeg står alene.
Derfor skyter «mafiabossen» seg selv i foten.
Han har unnlatt å behandle mine klager og sett bort fra min varsling. Deretter går han og hele resten av kujontroppen etter meg med konsekvente represalier og gjengjeldelser og påberoper seg beskyttelse!
FEIGE, DUMME TARVELIGE SVIN!
http://bit.ly/18UVVpn
BEVISENE: Liste med oversikt over lydopptakene av forvaltningskriminaliteten i Nav (oppdateres stadig):
http://bit.ly/1M1hr8u
http://bit.ly/ZEuJGK

ABEBDEGT

Mitt svar til Nettavisen og Ranabladets artikler av  27.03.2015:
«Syke blir friske av brev fra Nav»
Jeg leste overskriften i et sidefelt til en annen nyhet, og tenkte at nå har underholdningskonseptet 5080 atter kommet opp med en glitrende satire.
Men den gang ei!
Jeg krever derfor at følgende problemstilling skal rettes like stort søkelys mot:
Hva vil sanksjonene være når Nav selv bedyrer at jeg ikke skal bli sykere av å være i tiltak hos deres samarbeidspartner (OPT) der jeg har orientert etatens øverste ledelse om at «tilrettelegger» bedriver trakassering – og at hun (og heretter også) hennes sjef fortsetter å ramme meg med gjengjeldelser overfor varslingen
når Nav ignorerer denne og beordrer meg tilbake til OPT i lys av ubehandlet klage under tvang fordi at de ellers vil ta fra meg attføringen på dagen – og jeg pga denne samlede belastningen utvikler forhøyet blodtrykk og må trappe opp medisineringen – og løftet fra Nav om bistand kun er en nattsvart løgn – de sender meg rett over på sosialen – der jeg har mottatt minstesatser livsopphold og mange ganger langt under det i straks 7 år med alvorlige sykdommer som Nav kjente til allerede i år 2007 !?
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
http://bit.ly/1HW3qYC
http://bit.ly/194332I

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBORG

Min respons til sosialpolitiker Erlend Wiborg i art. i DN.no 27.03.2015: «Viktig å ta dem som snylter»:
http://bit.ly/1bBxkaI
Hvem skal «tas» Wiborg?!
Dreier det seg ensidig om mennesker som bedrar Nav, eller også om Navansatte som bedrar borgerene?!
Både du og jeg og mange andre sitter selvsagt inne med fasiten på overnevnte spørsmål, fordi jeg og mange med meg har kjempet en beinhard kamp over flere år med å nå frem med vår varsling via debattsider, FB, Twitter blogg og andre fora vedrørende de utstrakte forbrytelser i offentlig tjeneste som denne etaten systematisk begår mot retts- og forsvarsløse mennesker – når de virkningsløse «klageinstansene» kun viser seg å være det mest kyniske spill for galleriet!
Allikevel sitter både du og mange andre politikere og beslutningstakere kun rolig i taktisk taushet og bivåner materialet uten å foreta dere noe som helst
Og i dag kan vi til alt overmål lese: «Frisk av et brev» – «Sykemeldte friskner til» – «Syke blir friske av brev fra Nav»!
Jeg krever derfor at følgende problemstilling skal rettes like stort søkelys mot:
Hva vil sanksjonene være når Nav selv bedyrer at jeg ikke skal bli sykere av å være i tiltak hos deres samarbeidspartner (OPT) der jeg har orientert etatens øverste ledelse om at «tilrettelegger» bedriver trakassering – og at hun (og heretter også) hennes sjef fortsetter å ramme meg med gjengjeldelser overfor varslingen når Nav ignorerer denne og beordrer meg tilbake til OPT i lys av ubehandlet klage under tvang fordi at de ellers vil ta fra meg attføringen på dagen – og jeg pga denne samlede belastningen utvikler forhøyet blodtrykk og må trappe opp medisineringen – og løftet fra Nav om bistand kun er en nattsvart løgn – de sender meg rett over på sosialen – der jeg har mottatt minstesatser livsopphold og mange ganger langt under det i straks 7 år med alvorlige sykdommer som Nav kjente til allerede i år 2007!?
BEGYNNELSEN MED TILHØRENDE LYDOPPTAK kan leses i denne posten:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOO

Det viser seg å være løgn, og Nav sender meg rett over på sosialen få uker etter.
Hertzberg – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
Vær god å svare meg på det, Wiborg – og så skal du og dine like endelig gå Nav fundamentalt bedre etter i sømmene generelt, med en grundig kartlegging av etatens samkjørte menneskeplaging satt i system!
De særdeles etterprøvbare vitnesbyrdene er for lengst servert dere på sølvfat, og her er hva jeg erfarer i dag – evigvarende og kontinuerlige sanksjoner for å ha gått ut offentlig på min blogg og navngitt skadevolderene i alle ledd:
Les posten:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
– og ikke minst herunder:
ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014 (utdrag):
Flere ansatte (har) følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og  sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen (…)
For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak.
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter.
http://bit.ly/1mPFVX4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mars 21, 2015 av i Politikk.
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2015
M T O T F L S
« feb   apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: