Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Blandede artikler om Nav – Del 1


AABABABERLESABABABABABABABABABPEARLS
Nav-reformen:
Sykepleien.no 10.04.2015 – Nav skjønn(er)?
Mye er sagt om Nav. Men etaten er ikke som du tror. Den er mye verre.
Hva skjer? Jo, ansatte i Nav støtter ofte opp om hverandre, og avgjørelsen som saksbehandlere tidligere i systemet tok før dem. Selv om Nav selv kaller det for å gi saken en ny vurdering.
Slik dolkes syke mennesker ofte igjen og igjen i en fra før knalltøff hverdag (…)
I Nav er du fullstendig prisgitt deres «skjønn». Det kan fort bli en «lever du fortsatt var det vel ikke så alvorlig vel?»-argumentasjon.
Ifølge en kjennelse i Trygderetten skal behandlende lege eller spesialist vektlegges mest i saker hvor det er motstrid eller tvil. Det høres fint ut, men virkeligheten er en annen. Saksbehandlere i Nav, selv uten noen form for medisinsk-faglig kompetanse, kan brutalt sette erklæringer fra leger såvel som spesialister til side (…)
I domstolene tillegges erklæringer fra spesialister innen medisin eller psykiatri betydelig. De er som oftest helt avgjørende. Men ikke i Nav.
Legeerklæringer går for å være bare veiledende, og knapt nok det, på veien til det Nav kaller for en helhet! Enda dårligere blir din egen formening tatt hensyn til. 
Etaten kan fritt se saker fra de sidene de selv mener er mest relevante, og konkludere med at det er gjort en grundig «helhetsvurdering» (…)
http://bit.ly/1E8R0fJ
E24 10.04.2015 – Burde benytte sjansen til å knuse hele Nav
Førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf, ved Handelshøyskolen BI ser ingen fremtid for Nav, og mener like greit at organisasjonen bør legges ned.
http://bit.ly/1PrZAfw
NRK.no 10.04.2015 – Det var et feilgrep å etablere Nav
Nav-direktøren fikk sparken, men flere mener det er systemet som er problemet.
Professor Terje P. Hagen, som ledet en ekspertgruppe som har evaluert Nav, mener man må innrømme at reformen var et feilgrep.
http://bit.ly/1CDv1t0

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELESSMEN

Behandlet som «dritt»:
Fotograf, forlegger, tekstforfatter og sterkt engasjert innen idrett, matkultur og friluftsliv – Tommy Tindlund (54) i Fredrikstad – har jobbet hundre prosent og vel så det siden han var 17 år gammel.
Da han bokstavelig talt gikk i bakken opplevde han en ukultur og systemsvikt han mener gjennomsyrer Nav (…)
Jeg opplever at det ikke er bare politiske bestemmelser og selve Nav-systemet som kollapser, men kanskje først og fremst den ukultur som har fått utviklet seg blant de ansatte (…)
Jeg er mer enn villig til å møte Nav-sjefen i Fredrikstad for å berette om mine erfaringer. Men noe av det mest fortvilte er jo at du ikke kommer gjennom til ledelsen. Skranken står i veien.
Det føles som om det er umulig å oppnå personlig kontakt.
Nav er blitt et ytterst lite kundevennlig system.
Men kanskje denne oppfordringen gjennom avisa kan være en nøkkel? (…)
http://bit.ly/1IzOBwY
10.04.2015 – Oppsagt Nav-direktør beholder lønnen
Joakim Lystad beholder lønnen når han nå blir spesialrådgiver – i departementet til mannen som har gitt ham sparken, Robert Eriksson (Frp).
Lystad blir nemlig overført til en ny stilling som spesialrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet, og skal utføre arbeidsoppgaver etter nærmere avtale.
Han vil beholde stillingens basislønn i gjeldende delkategori, bekrefter Nav overfor E24 (…)
Dermed beholder den oppsagte Nav-lederen både lønnen – og altså sjefen (…)
http://bit.ly/1FuD3Xl
ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over de ansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!
Det gir overhodet ingen mening.
Hvem er «Systemet»? (…)
http://bit.ly/1pD9z3j
ABABERVIC
Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar:
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt! (…)
http://bit.ly/1lrSNTR
18.02.2015 – Trusler og vold får forskrift
Arbeidsmiljøloven skal få en forskrift om vold og trusler. FO har fått gjennomslag.
http://bit.ly/1znzZK9
ABABABABABABASKYTTET
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
Vi rettmessig forbannede og krenkede Navrammede borgere, har intet sikkerhetsnett mot den farlige fagorganisert etatsbermen som i dag til og med er underlagt «dobbel beskyttelse» mht. omtalte ivaretakelse via straffeloven!
For akkurat hvilke sanksjoner er det åpenbart uskikkede tjenestemenn som trakasserer, trenerer og utøver represalier erfarer overfor borgeres berettigete varsling?!
INGEN!
http://bit.ly/1zhPOa5
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELAIKOABABABABABABABABABABABABERIKOO
Stortinget
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila-Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav
Innst. 416 S (2012–2013)
Kildedok: Dokument 8:111 S (2012–2013)
Dato: 04.06.2013
Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
Sidetall: 15 Til Forslag 5
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at gjeldende lovverk forbyr i dag ikke bytte av saksbehandler.
Flertallet mener det er viktig at ansatte utøver godt faglig skjønn i sin kontakt med brukere.
Bytte av saksbehandler er mulig, og skal skje ved inhabilitet etter gjeldede regelverk.
Det er muligheter til å søke om bytte av Nav-kontor.
Flertallet er enig i at dette er et viktig forhold og forventer at ansatte praktiserer mulighetene på en smidig måte og at brukere opplyses om hvilke muligheter som gjelder.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet erkjenner videre at i enkelte situasjoner kan forholdet mellom bruker og saksbehandler/veileder bli så anstrengt at det blir vanskelig å få til et konstruktivt samarbeid.
Det er derfor nødvendig å sikre at brukerne i slike tilfeller kan få rett til å skifte saksbehandler/veileder.
Det er viktig at muligheten til å bytte saksbehandler/veileder ikke overlates til skjønnsmessig behandling hos den enkelte saksbehandler/veileder eller det lokale Nav-kontor.
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERAU
I tillegg vil det være behov for å legge til rette for at brukerne i helt spesielle tilfeller kan få rett til å bytte Nav-kontor.
Disse medlemmer er kjent med at gjeldende lovverk ikke forbyr det å bytte saksbehandler, slik flertallet påpeker, men vil understreke at det er en vesentlig forskjell mellom det at det ikke er noe forbud mot skifte av saksbehandler, og det å sikre retten til den enkelte bruker å kunne få skifte saksbehandler, slik disse medlemmer ønsker.
Disse medlemmer fremmer på den bakgrunn følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan brukerne sikres rett til å bytte veileder i arbeids- og velferdsetaten, samt at det gis mulighet i helt spesielle tilfeller for brukerne til å kunne skifte Nav-kontor.»
Til Forslag 9
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, merker seg at Fremskrittspartiet ikke har konkrete endringsforslag til de normer for saksbehandlingstid som Nav følger.
Flertallet er enig i at det er viktig med effektiv saksbehandling og at det er viktig for mange å få hurtige avgjørelser.
Imidlertid må dette veies opp mot kvaliteten på selve vedtaket.
Det er ikke heldig dersom feilprosenten stiger selv om saksbehandlingstiden går ned.
Sakene er forskjellige og noen saker er mer kompliserte enn andre.
Det avgjørende må være å finne den gode balansen mellom riktig vedtak og effektiv saksbehandling.
Flertallet viser til de tiltak som er iverksatt og at disse gir positive resultater (…)
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet konstaterer at det fortsatt er slik at svært mange brukere blir rammet av lang saksbehandlingstid, feilutbetalinger, ett tungrodd byråkrati, som igjen fører til at alt for mange ikke får riktig ytelse til riktig tid.
Disse medlemmer mener derfor det er behov for at man på nytt foretar en gjennomgang av dagens saksbehandlingsfrister innen Navs ytelsesforvaltning, og at man får mer ansvarliggjørende og forpliktende saksbehandlingsfrister.
Disse medlemmer fremmer på den bakgrunn følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nye og forpliktende saksbehandlingsfrister innen Navs ytelsesforvaltning.»
http://bit.ly/1AW1XBb
På denne bakgrunn – Vær med å signere:
Krav om 4-ukers frist for Nav å oversende klager til Fylkesmannen selv om ikke ferdigbehandlet.
Takk for at du signerer!:
http://t.co/gMIhV4CqFT

ABACOOOOOOOOOO

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7)
Innst. 15 S (2011–2012) Kildedok: Prop. 1 S (2011–2012) Dato: 28.11.2011 Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Komiteen ser svært alvorlig på at Helsetilsynets landsomfattende tilsyn i 2010 avdekket flere lovbrudd og utilstrekkelig styring i behandlingen av økonomisk sosialhjelp i Nav-kontorene.
Dette gjaldt mangelfulle arbeidsprosesser knyttet til kartlegging, vurderinger og beslutninger og at det blant annet ikke er foretatt individuelle vurderinger av stønadsbehovet (…)
Helsetilsynet skal følge opp avdekkede lovbrudd/avvik inntil forholdet er rettet opp ved det enkelte kontor.
Komiteen understreker viktigheten av at tilsynsrapportene fra Helsetilsynet blir brukt aktivt av alle Nav-kontorene i deres arbeid for å sikre at praksis er i samsvar med loven, og slik at de mest vanskeligstilte møtes av en forvaltning med rutiner og kompetanse som sikrer at rettighetene etter loven blir ivaretatt (…)
Forts: 4.4 Kap. 605 og kap. 3605 Arbeids- og velferds-etaten (…)
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er tilfreds med den økte bevilgningen til driften. Etaten har vært gjennom en vanskelig periode.
Bevilgningsøkningen skal bidra til at etaten fortsatt har en ressursramme som sikrer god oppfølging av brukere og viderefører etatens arbeid med å forbedre ytelsesforvaltningen (…)
Komiteen viser videre til Stortingets behandling av St.prp. nr. 51 (2008–2009) Redegjørelse om situasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen, jf. Innst. S. nr 220 (2008–2009) og Innst. S. nr. 190 (2008–2009) hvor Stortinget la til grunn bedret kapasitet og kompetanseløft ved de lokale Nav-kontorene, og vil understreke viktigheten av at direktoratet har en samlet kompetansestrategi for hele arbeids- og velferdsforvaltningen.
For å nå målet om reelle arbeidsmuligheter for alle er god og tett oppfølging vesentlig (…)
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet vil peke på at Nav-reformens overordnede målsetting var flere i arbeid – færre på trygd, det skulle bli enklere for brukerne og organiseringen skulle tilpasses brukernes behov, samt at man skulle forme en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
Dette er målsettinger som fortsatt ligger fast.
Disse medlemmer mener de siste fire årene har vist at Nav har stått overfor en rekke utfordringer, og at målsettingene langt fra er innfridd.
Disse medlemmer mener mye av skylden for de utfordringer og problemer Nav har stått overfor er feilorganisering, manglende politiske styringssignaler fra ulike arbeidsministere, manglende kompetansebygging internt i Nav, samt mangelfull kontroll og oppfølging fra regjeringens side.
Disse medlemmer viser til at våren 2008 ble det opprettet forvaltningsenheter.
Intensjonen med disse enhetene var å sørge for at Nav-kontorene lokalt skulle kunne frigjøre tid for å yte full oppmerksomhet til sine kjerneoppgaver, som blant annet oppfølging av brukerne.
I tillegg skulle det sikre en mer effektiv og helhetlig saksbehandling.
Disse medlemmer mener det i ettertid er lett å se at disse målsettingene ikke ble nådd ved opprettelse av forvaltningsenheter.
Resultatet har vist seg snarere å bli det stikk motsatte.
Disse medlemmer viser til Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) rapport 5/2011 hvor det slås fast, sitat:
«Nav-ansatte mener at resultatene av opprettelse av forvaltningsenheter har vært negative eller at de ikke har ført til bedringer for brukere eller Nav-systemet.
Et flertall av medarbeiderne mener at forvaltningsenhetene har ført til tap av kompetanse i Nav-kontorene, at servicen til brukerne har blitt dårligere, at det har blitt mer dobbeltarbeid i saksbehandlingen og at saksbehandlingen ikke går raskere nå enn tidligere.»
Og videre slås det fast, sitat:
«Ikke i noen av enhetene mener et flertall at Nav-kontorene har fått frigjort tid til å veilede og følge opp brukerne.» (…)
http://bit.ly/1ErFFGl
ABABABCISS Flere jurister i NAVs førstelinje
Juristforbundet finner det foruroligende når ekspertgruppen rapporter at mange brukere føler at de som skal veilede i førstelinjen, ikke kan regelverket.
Dette går utover NAVs legitimitet, men enda alvorligere påbekostning av enkeltbrukernes rettssikkerhet (…)
http://bit.ly/1xDXuPg
12.03.2015 – Nav herser med folk
«Nav påpeker selv at klagesakene til Fylkesmannen og brukerombudet er svært få?»
http://bit.ly/1wZKqsb
Jaså?:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
11.02.2015 – Statistikk over alle klagesaker behandlet av sosialseksjonen i 2014
(…) Fylkesmannens gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2014 var 1,7 måneder.
Dette er en nedgang fra 3,2 måneder i 2013.
Bydelenes gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2014 var 3,2 måneder (samme som 2013) (…)
Vi vil spesielt bemerke at vi i 2014 så en økning i mottak av saker på NAV-området og våre restanser pr. 31.12.14 var 145 saker, mot 48 pr. 31.12.13.
http://bit.ly/17lRyU3
11.02.2015: Droppet 3.900 tiltaksplasser
Nav fikk penger til 57.700 tiltaksplasser for 2014, men 3.900 av dem ble aldri brukt. Dermed måtte Nav sende et tresifret millionbeløp tilbake til staten, uten å gi noe tilbud til 3.900 personer med nedsatt arbeidsevne. Tjenestedirektør i Nav, Bjørn Gudbjørgsrud, bekrefter tallet (…)
http://bit.ly/1zZHLwi
Litt bakgrunn for etatens katastrofale inkompetanse og vilkårlige herjing med landets innbyggere som avstedkommer både de negative samfunnsmessige konsekvenser som artikkelen belyser, og andre fataliteter:
Nav-ansatte kjenner ikke arbeidslivet – Magasinet Velferd Publisert: 17. februar 2014
«En av Navs hovedoppgaver er å få folk i arbeid. Men Nav-ansatte mangler kunnskap om arbeidslivet og har lite kontakt med arbeidsgivere, ifølge en intern rapport om ressurssituasjonen i Nav (…)
«Når du spør meg om arbeidsmarkedet hos oss, må jeg være ærlig å si at det har jeg begrenset kunnskap om», vedgår en Nav-medarbeider som er gjengitt i rapporten.
Rapporten bekrefter det vi har visst en stund; at det har vært for lite kompetanse, trykk og satsing på markedsarbeidet.
Å bli bedre på dette området er en av våre hovedprioriteringer, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav.»
http://bit.ly/1fBmlZ1
Her står i realiteten B.G og faktisk vedgår at de Navansatte ikke ANER hva de har drevet med vedrørende etatens absolutte hovedfokus – Arbeidslinja i alle disse år!
 ABAFRAUD
ATTER:
Rapporter fra tilsyn med kommunale tjenester i NAV – Kvalifiseringsprogrammet
I 2014 gjennomførte Fylkesmannen i Oppland 5 landsomfattende tilsyn med kommunale tjenester i NAV. Tema for tilsynet var Kvalifiseringsprogrammet.
Vi fant at 4 av 5 kommuner ikke sikret forsvarlig tildeling og gjennomføring av Kvalifiseringsprogrammet.
Vi gjennomførte også 5 tilsyn i 2013.
http://bit.ly/1DZ5e3g
Advokatbladet 2013/10: Lydopptak i retten: – Gjør det selv, da vel!
Kristian Foss i Gille advokater har skapt debatt om lydopptak i retten. Dommerne skylder på pengemangel.
Det handler ikke om kroner og øre; det handler om vilje, mener Foss (…)
Stortinget bestemte i 2005 at lyd- eller videoopptak av forklaringer skal gjøres også i Norge.
Sivilombudsmannen har kritisert manglende gjennomføring av vedtaket.
FN har kritisert land som ikke gjør lydopptak i retten.
Men norske domstoler stritter imot (…)
Sorenskriver Kirsti Ramberg i Trondenes trekker også frem at det er ønskelig å gjøre opptak for å dokumentere bevinsføringen i tingretten i tilfelle saken ankes. – Vi mener det hadde vært en stor fordel med lyd- og bildeopptak fra rettsforhandlinger.
Dette hadde styrket rettssikkerheten og spart vitner (i alle fall noen) for flere runder i retten, sier sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen (…)
http://bit.ly/1wzr2S6
Domstol.no: Opptak i retten
Fornyet gjennomgang av Domstoladministrasjonens forslag om opptak av parts- og vitneforklaringer i retten avgitt 28.01.2015
http://bit.ly/1AdmpvC
Dagsavisen 14.02.2015 – Debatt på Stortinget om tap av trygd – av Tor Sandberg
BLIR HØRT: Uførereformen, som har ført til at mange uføre er blitt fattigere, blir nå gjenstand for en historisk debatt i Stortinget
På slutten av forrige stortingsperiode ble det vedtatt en endring av Stortingets forretningsorden.
Den innebærer at de ulike komiteene på eget initiativ kan reise en sak til debatt i Stortinget.
Nå blir denne retten benyttet for aller første gang, og det av arbeids- og sosialkomiteen.
– Vi har fått usedvanlig mange henvendelser fra uføre som forteller at de har kommet dårligere ut økonomisk.
Det var aldri meningen med uførereformen, så nå vil vi til bunns i dette, sier andre nestleder i komiteen, Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet (…)
 http://bit.ly/1AjnRJm

ABABABCOOL

Trygderettens behandling av saker om arbeidsavklaringspenger
19. desember 2014 (sak 2014/1275)
Saken gjelder hvilken betydning det har for Trygderettens behandling av saker om arbeidsavklaringspenger (AAP), at Nav ikke har innvilget den ankende bruker arbeidsrettet tiltak.
http://bit.ly/1xPEO1X
09.01.2015 – Trygderetten bør gjøre mer for å sikre rettssikkerhet i arbeidslinja
Sivilombudsmannen kritiserer Trygderettens behandling av flere ankesaker om arbeidsavklaringspenger, fordi retten anså sin kompetanse mer begrenset enn det var grunnlag for.
I samme uttalelse 19. desember 2014 (sak 2014/1275) ber ombudsmannen Arbeids- og sosialdepartementet huske på at når lovforslag fremmes, må Stortinget også få analyser av forslagets konsekvenser for borgernes rettssikkerhet (…)
http://bit.ly/1wBQr8l
29.01.2015: Varierende oppslutning om arbeidslinja
Lærere i sosial arbeid er mindre overbevist enn veiledere i Nav om at arbeid alltid er bedre enn trygd, ifølge studier av oppslutningen om arbeidslinja i disse gruppene (…)
Lærerne er kritiske til bruk av insentiver, vilkår og sanksjoner som virkemidler i arbeidsrettingen, viser Terums studier.
«Grunnen kan være at lærerne oppfatter at dette kommer i konflikt med klientens rett til selvbestemmelse», mener han.
http://bit.ly/1Dj9Bnx
Nav 03.02.2015 – Slutter opp om arbeidslinjas mål, men skeptiske til virkemidlene
«Det at relativt få av lærerne har NAV-relatert praksiserfaring, påvirker sannsynligvis innholdet i utdanningen. Samtidig oppgir vel en tredjedel av de spurte at de bruker eksempler fra NAV i undervisningen. Sosionomutdanningen har flest lærere med NAV-relatert erfaring, og det er også disse som oftest bruker NAV-eksempler.»
http://bit.ly/1CVeswQ
Herunder er det kritisk viktig å merke seg:
Når man kommer på svartelista hos Nav – Del 1
Eva Jacobsen – Klinisk psykolog:
«NAV har i senere tid begynt å kjøpe tjenester fra psykologer til behandling av det de kaller lettere psykiske og sammensatte lidelser (…)
NAV skal stå for mesteparten av henvisningene står det, og dersom behandleren opplever at den henviste ikke ønsker tilbudet eller ikke møter til avtalt time skal man umiddelbart underrette NAV-kontoret om dette skriftlig (…)
Er det greit å takke nei til terapi eller kommer man på svartelista hos NAV? (…)
http://bit.ly/REoJcO
bomb with fuse

(Følgende artikkel er i dag slettet fra alle søkemonitorer, men jeg hadde kopiert både innholdet og lagret link for mange år siden):
Fra Tidskrift for Den norske legeforening 06.12.07 Strategi for bruk av trygdemedisinsk kompetanse i NAV (Utdrag):
5) Ansettelsesforhold.
De rådgivende legene skal som hovedmodell være ansatt i NAV.
For å kunne fremstå troverdig og gjøre en god jobb i den nye, dialogskapende pådriverrollen, kreves en klar forståelse for og lojalitet til NAVs intensjoner og mål.
En slik forståelse og lojalitet kan vanskelig oppnås gjennom outsourcing av tjenesten.
http://www.medisinstudent.no/id/136500.0

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHIPPO

Lege, om de korrupte rådgivende overleger i Nav:
http://bit.ly/1Eoh4FA
Regjeringen – Ny lov om sosiale tenester gir brukarane betre rettstryggleik
http://bit.ly/1FJXhxu
Forskning.no 02.2015 – Fra forskningsmiljøene.
En artikkel fra Høgskolen i Lillehammer (utdrag):
Det var også variasjoner i gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk støtte til den enkelte mottaker fra fylte 18 år. I 2007 varierte det mellom cirka 16 000 og 52 000 kroner, og i 2012 mellom 11 000 og 24 000 kroner (…)
Vi ønsker ikke å henge ut Nav-kontor, men det er avdekket problemer som må tas på alvor, sier Solheim (…)
Funnene viser at skjønnsutøvelsen ikke bare varierer fra kommune til kommune eller Nav-kontor til Nav-kontor, men også internt på det enkelte Nav-kontor (…)
Også maler for fatting av vedtak bør bli bedre, mener forskerne.
Vi ser at våre funn bekreftes både av annen forskning og av Helsetilsynets rapporter (…)
http://bit.ly/1JUxqJG
Jeanine Horntvedt: Hva da «ønsker ikke å henge ut»!? – Kontorene som ikke føler for å utbetale anstendig livsopphold til hjelpetrengende borgere skulle da i all anstendighets navn bli offentiggjort med både navn og bilde av verstingene!
Styrkeforholdet mellom borger og Nav er mildest talt rått parti, og avvikene etaten utøver med vitende, vilje og forsett, kan ikke annet enn fordre full publisering.
De herjer i stor utstrekning med mennesker som har alvorlige sykdommer men som mange ganger ikke på langt nær tilståes den økonomiske støtte de lovfestet har krav på, og derav vil dø mange år før tiden på grunn av den absurde forvaltningskriminalitet som begås!
Da er det slett ikke snakk om å «henge ut» de ansvarlige for lydløse og effektive mordforsøk – det er kun en ansvarsfraskrivelse feiginger benytter seg av , og som ikke gjør deres «avsløringer» troverdige.
En servil, meningsløs og bent fram uanstendig «journalistikk» som via denne unnfallenhet gir uberettiget kreditt til yrkesforbrytere og bidrar til at deres ugjerninger aldri vil oppnå den flombelysning som kreves for at kujoner og deres inhabile ledere blir tvunget til å ta seg kraftig sammen og/eller bli løst fra sitt embete slik at anstendig personell kan slippe til!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIES

Politikerene lyver og bedrar oss såpass kontinuerlig, at vi spent ikke kunne ha hatt noe styresett her i landet, hvis det gikk an å sanksjonere overfor ulovlighetene.
Ikke for det, vi kunne ha tatt dem lettere før år 2008:
08.02.2008: Politiske løftebrudd blir tillatt
Nå kan politikere love og lyge – uten å risikere fengselsstraff.
Løftebrudd fra politikere kan straffes med et og et halvt år i fengsel, men nå vil Stortinget fjerne denne sovende paragrafen fra straffeloven.
Du var kanskje ikke klar over det, men du har hatt muligheten til å gå til sak mot politikere som har brutt et løfte.
Strafferammen er 1,5 år i fengsel (…)
http://www.nrk.no/nyheter/1.4765145
Dagbladet 15.04.2015 – Store systemers problem
Sosial- og velferdsminister Robert Eriksson sparket NAV-direktøren. Men problemene består.
http://bit.ly/1btlP4T

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABNAVJ

Samlede lydopptak av forvaltningskriminaliteten i Nav:
Thomas Aquinas sier: «Den menneskelige lovgivning får bare karakter av lov i den grad den er i samsvar med fornuften; hvorav følger at den har sin autoritet fra den evige lov. Men i den monn den avviker fra fornuften kalles den ond, mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold.»
Det er registrert en markert økning av trusler og vold mot Navansatte.
Et stadig økende antall borgere tar saken i egne hender, siden den dyptgripende sosialkriminaliteten Nav effektuerer kun bemøtes med repeterende tåketaler fra definisjonsmakten, og alvorlige avvik kamufleres til å omhandle «lang ventetid på telefon».
Når ingen klageinstanser har reelle sanksjonsmuligheter overfor Nav og både «Servicklager» og annen varsling om de massive krenkelser som skadevolderene i etaten bedriver blir avfeid med få pennestrøk, må man gå til til andre ikke-voldelige ytterligheter.
Som å legge ut lydopptak med forvaltningsbermen.
Så får vi se hvor lang tid denne metoden tar før trollene sprekker.
Frem til nå, består utgivelsene av det mest sjokkerende bevismateriale noen her til lands har offentliggjort av samkjørte og veloverveide forbrytelser i offentlig tjeneste.
Uttalelsen fra Politiker og sykepleier Laila Marie Reiertsen (FrP) der hun fastslår at dette dreier seg om personforfølgelse, er også festet til tape.
Flere opptak vil legges inn de nærmeste dagene:
http://bit.ly/1B6B7X7

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETHICSA

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Kirsti Bergstø om bedre muligheter for Nav til å bruke skjønn og løse feil som oppstår i enkle saker som ikke omhandler trygdesvindel
Dokument 8:93 S (2014–2015)
Til Stortinget
Bakgrunn
Sammendrag
Nav har i dag en praksis som gjør at små feil, som åpenbart ikke er trygdejuks, kan gi brukere av Nav store økonomiske tap og skape svært mye unødvendig arbeid for Nav, klageinstanser og trygderetten.
Dette forslaget har som mål å få en politisk presisering av at Nav i disse tilfellene skal ha rammer for å bruke skjønn som er til det beste for brukere av etaten.
Målet er også at Nav frafaller krav av denne typen saker for de som er omfattet av det tidligere regelverket for uførepensjon før innføringen av ny uføretrygd i 2015, samt å hindre vedtak som synes åpenbart urimelige (…)
http://bit.ly/1Dk50Tm
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELESSMENSpot on!:
19.10.2011 – Ikke ekstra utbetaling til fattige
Stortinget tok juleferie med å avvise et forslag fra Fremskrittspartiet om å pålegge kommunene å bevilge sosialhjelpsmottakere 25 prosent ekstra utbetaling før jul (…)
Dette tilsvarer rundt 1.000 kroner. I alt ville den ekstra tusenlappen ha kostet staten om lag 170 millioner kroner, som Frp ville dekke inn ved å ta fra Oljefondet (…)
Per Olaf Lundteigen (Sp) benyttet anledningen til å ta et oppgjør med Frp fordi partiet etter hans mening opptrer med to ansikter, et som er raust når det gjelder engangstilfeller og et annet som sier nei til alle kollektive ordninger som sikrer alle hjelp når de trenger det (…)
Halvorsen mener at det er gode grunner til at Stortinget skal fastsette hjelpen, blant annet fordi Frps kommunestyrerepresentanter er blant dem som ofte velger å holde hånda minst over dem som trenger det mest.
Jeg håper Frps engasjement ikke er et engangstilfelle og at det ikke går over når jula er over, sa hun.
http://bit.ly/1bRuqil
Men det vet vi jo alle at det var!
Et par år etter:
Osloby.no 29.11.2013 – Oslo kutter sosialhjelpen med 45 millioner
FrP fikk støtte i å kutte 45 millioner kroner i sosialhjelpsbudsjettet!
KUTT: Sosialhjelp – 45 millioner (foreslås at kuttet opprettholdes hvert år fram til 2017)
http://bit.ly/1Dq1Biy
Når systemet svikter – Søkelys på Nav
METODERAPPORT TIL SKUP 2013 (utdrag):
ULTIMAT HISTORIE:
Vi startet jakten på en ultimat historie som kunne sette dagsorden og samtidig kunne gi et bilde av situasjonen i Nav.
Vi kontaktet brukerorganisasjoner og trygderetten, men fant i løpet av noen uker ut at den sterkeste leserhistorien hadde vi innenfor våre egne rekker – dersom John Rasmussen hadde krefter til å fortelle den. (DAGBLADJOURNALIST)!
http://bit.ly/1N44TQ7
Nei Dagbladet!
Rasmussens historie er stygg, men hans historie er på ingen måte «den sterkeste» blant alle skjebner her ute!
Avskyelig innsidehandling!
13.03.2015 – KS skeptisk til å lovfeste aktivitetsplikt
Om lag to av tre kommuner har allerede innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere.
http://bit.ly/1buDzg7
RBnett.no 11.03.2015 – Truet med å brenne ned NAV-kontoret
Molde-kvinne må møte i retten for skremmende oppførsel.
http://bit.ly/1HIxnO6
Som jeg tidligere har belyst:
Hvorfor er det bare Nav-bermen som velger å gå inn med storslegga når de føler seg fornærmet eller truet og finner stor tilfredsstillelse i og kverulere med og anmelde selv «filleting» fra frustrerte borgere som d
e har tråkket en gang for mye på tærne – kun fordi de føler for det og de vet at de vanvittig nok får gehør hos påtalemyndighetene?
Kan det komme av at der arbeider mange regelrette svin og psykopater i Nav?
For mennesker i andre bedrifter og konsern forstår jo å anvende sunt bondevett?!:
Truet banksjefen med halshugging
«I dommen heter det at tiltalte var en frustrert kunde som var fortvilet over at han hadde gått tom for penger.
Retten mener at mannen på en ufin og svært unødvendig måte ga uttrykk for sin frustrasjon, men har lagt vekt på at kundebehandleren oppfattet trusselen som tullprat.
Retten har derfor i sin frifinnende dom lagt vekt på at kvinnen hverken ble redd eller trodde at noe ville skje med konsernsjefen».
http://bit.ly/18Bz1Uw
06.03.2015 – Hodejeger kritiserer Nav-direktør:
Nav behandler arbeidsledige som fem-åringer
Når ansatte på MH Wirth mister jobben, kommer fylkesdirektøren i Nav med råd som vil være selvfølgeligheter selv for en fem-åring, mener hodejeger.
Siden nedgangen i bransjen begynte, har jeg fått mange tilbakemeldinger fra folk som er frustrert over Nav-systemet. De forteller meg at de føler de blir umyndiggjort. Ikke bare Nav. Dette gjelder også såkalte «eksperter» i markedet, folk som jobber med karriererådgivning og som lever av å fortelle arbeidsledige at de må ha CV på to sider, bilde på toppen av CV og komme ti minutter før intervjuet begynner og for all del ikke være seg selv. Arbeidsledige settes på kurs i fire uker, der de lærer at man må smile pent, ha et godt håndtrykk og komme til jobbintervju på tiden. Dette gjelder menneskers liv og brød, de fortjener noe bedre. De fortjener ikke minst at en fylkesdirektør i Nav legger litt mer i det, i alle fall mer enn det hun kom med, sier Falk Hansen (…)
http://bit.ly/1OtGxn9
Stortinget Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren
Dokument nr. 15:674 (2014-2015)
Innlevert: 24.02.2015
Sendt: 25.02.2015
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 04.03.2015 av finansminister Siv Jensen:
(…) Videre nevnes at en annen konsekvens av at forskuddstrekket for uføreytelsen nå følger reglene for lønn og ikke pensjon, er at forskuddstrekket fordeles over 10,5 måneder og ikke 11 måneder som tidligere.
Det trekkes ikke skatt i juni og bare halv skatt i desember, og dermed blir trekkprosenten noe høyere de andre månedene for å kompensere for det.
Jeg viser også til at for uføretrygdede under varig tilrettelagt arbeid har man beholdt regelen fra det gamle regelverket om at de kan tjene inntil 1 G årlig i tillegg til uføreytelsen.
For andre uføretrygdede er regelen at arbeidsinntekt over en beløpsgrense på 0,4 G årlig fører til reduksjon av uføretrygden.
http://bit.ly/1BSIwLF
Fontene.no 04.03.2015 – Nav kritisert for konsulentbruk
Da byråkratiet i Nav skulle effektiviseres, skjøt konsulentbruk i været og mye gikk galt.
Vi trenger konsulenter til å utvikle IKT-systemer. Vi kan ikke kjøpe hyllevare, sier Gudbjørgsrud som også legger til at han som tjenestedirektør ikke har behov for konsulenthjelp til å styre Nav.
http://bit.ly/1buLR7F
«Vi kan ikke kjøpe hyllevare, sier Gudbjørgsrud»!
Nehei !?:
Gode løsninger for våre 2,8 millioner brukere er viktigst. Viktigere enn bråk fra Brekk, sier utviklings­direktør Ingunn Midttun Godal i Nav:
Vi leter alltid først etter offentlige fellesløsninger eller data-«hyllevare» før vi utvikler selv.
Men vi må ta utgangspunkt i brukernes behov og gjøre et effektivt utviklingsarbeid ut fra dette (…)
http://bit.ly/1zcNMYS
Altinn-sjef om Nav-unnskyldning: «Bare tull»:
http://bit.ly/ZXDEno
02.07.2012 – Bygger Nav 2.0 for 3,3 milliarder kr.
(It-direktør Nina) Aulie vil ikke si mye om teknologivalg som eventuelt ligger bak de nye systemene, men sier at Nav helst bruker hyllevare så lenge det er mulig, og utvikler der det er nødvendig. For at vi skal klare å gjennomføre dette har vi selv en viktig rolle som systemintegrator (…)
http://bit.ly/1eVKUB3
Les mer her:
http://bit.ly/17PPi79
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Blandede artikler om Nav – Del 1

  1. Tilbaketråkk: Blandede artikler om Nav – Del 1 | Blopp.no

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2015
M T O T F L S
« feb   apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: