Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2


 

ABABCOP

Til Fylkesmannen – HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp.
Oslo 22.07.2014  – KLAGE PÅ SOSIALTJENESTEN NAV ST.HANSHAUGEN FOR BEVISSTE DRAPSFORSØK GJENTATTE GANGER DETTE ÅRET VED UNNLATELSE AV Å UTBETALE NØDHJELP TIL 52 ÅR GAMMEL DIABETIKER I CA. 33 DAGER TIL SAMMEN, OG ELLERS UTBETALE MEG UFORSVARLIGE MINSTESATSER 70 KRONER DAGEN OVER FLERE MÅNEDER – SELV MED LEGEERKLÆRING PÅ AT DETTE VIL VÆRE LIVSTRUENDE.
KLAGE PÅ FLERE AKTØRER VED HELSE-, SOSIAL OG ELDREOMBUDET FOR SAMKJØRT RALJERING OG NEKT AV BISTAND I SAMME TIDSROM. KRAV OM TILBAKEBETALING AV FOR KNAPPE YTELSER M.M.
Jeg krever – som loven fordrer, hastebehandling av denne min klage på sosialtjenesten Nav St.Hanshaugens multiple nekt av nødhjelp og forsvarlig livsopphold gjennom dette året overfor meg – en handicappet 52 år gammel kvinne – diabetiker, med 14 andre sykdommer og fysiske diagnoser. Det har for lengst gått et mønster i lovovertredelsene.
Annen klage på samme Navkontor blir også sendt over mail til Fylkesmannen i dag.
Denne klagen skal leses som nr. 2 av disse, og i kontekst sammen med den andre klagen av i dag, med overskrift:
«Nav St.Hanshaugen sosial – *Stans av reisepenger m.m. Påklaging» – med saksnr. oppgitt til meg over telefon fra Fylkesmannen: 2014/13500 som ble mottatt av denne 30.06.2014, siden avvikene har eskalert stort fra det tidspunkt jeg sendte inn «Hovedklagen» til og på sosialtjenesten av 09.02.2014 som Fylkesmannen m.fl. mottok kopi av, og klagepunktene er formentlig flettet inn ihverandre.
En av sosialtjenestens innstillinger i saken der de har forsøkt å dekke over sine lovbrudd, ligger horribelt nok ubehandlet hos Fylkesmannen på 3. måneden har jeg nylig fått vite i telefonsamtale med denne instans, og blir tidlig påklagd her.
Skadevolderene er nå som av min Hovedklage av 09.02.2014 på og til sosialtjenesten med kopi til Fylkesmannen m.fl, min saksbehandler ved sosialtjenesten fagkonsulent for oppfølging Line Tunsve, hennes sjef – seksjonsleder Randi Trøeng og leddet over henne igjen – sosialsjef Sigurd Røeggen.
Jeg beklager for skriften som noen steder er svært forstørret. Jeg er ikke datakyndig og klarer ikke å rette dette opp, og er alt for sliten til å skrive det om.

 

 

Forholdene som her påklages, er lovpålagt en hastebehandling fra Fylksmannen, jfr. Fylkesmennenes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 – raskere behandling når Fylkesmannen selv fører saksbehandlingen (utdrag):
Rapport Fra Helsetilsynet 6/2011 – mars 2011
Side 9 – 2. Klagers rettssikkerhet
Fordi tjenestemottakere med krav på ytelser etter kapittel 4 har særskilte hjelpebehov, stilles det krav til forvaltningen om rask avklaring i denne type saker.
Fordi den samlede saksbehandlingstiden for opphevede vedtak antas å være betydelig lengre enn ved endring, anbefaler Statens helsetilsyn at fylkesmannsembetene i størst mulig grad endrer vedtak framfor å oppheve og sende saker tilbake til kommunen for nytt vedtak.
Sistnevnte innebærer forlenget saksbehandlingstid, og kan utgjøre en fare for klagers rettssikkerhet (sitat slutt)
http://bit.ly/1j5XsGL
På denne bakgrunn krever jeg at Fylkesmannen selv endrer de vedtak jeg her påklager.

 

 

En annen valid grunn for dette, er at avvikene kan etterprøves som samkjørte og bevisst ondsinnede via bevismateriale, bl.a i form av en god rekke lydopptak som Fylkesmannen vil få tilsendt på CD. De er absurde – både hver for seg og samlet sett.
Herunder fremhever jeg Sivilombudsmannens uttalelse 7. oktober 2010 (sak 2009/167)
Av forvaltningsloven 10. februar 1967 §17 første ledd følger det at et forvaltningsorgan skal påse «at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».
Det samme prinsippet gjelder ved klageinstansens behandling av en klagesak, jamfør forvaltningsloven §33 femte ledd.
En konsekvens av dette er at klageinstansen i utgangspunktet er forpliktet til å ta alle foreliggende opplysninger i betraktning ved vurderingen av saken, se blant annet Høyesteretts dom gjengitt i Rt-2000-402 (…)
På denne bakgrunn må det legges til grunn at tilsynet i fylket i utgangspunktet vil være forpliktet til å ta også skjulte lydopptak i betraktning, dersom dette inngår som en del av de foreliggende opplysningene i saken (…)
http://bit.ly/1iskn2c


Skadevolderene ved Nav St.Hanshaugen sosial er altså de samme aktører som jeg ba Fylkesmannen om avskjed for i min Hovedklage på og til dem av 09.02.2014 som Fylkesmannen mottok kopi av over mail fra meg uten å foreta seg noe.
Det er denne klagen med to tilleggsmail fra meg av 12 og 20.02.2014 som det videre omfattende og samkjørte maktmisbruket fra sosialtjenesten spinner videre på og som varsles om her.
Den andre klagen jeg sender inn over mail i dag, inneholder mine argumenter til sosialsjefens endelige «besvarelse» av Hovedklagen av 9/2 som han har brukt nær 5 måneder på å behandle, til Fylkesmannen!
SAK – KLAGEPUNKTER:
Nav St.Hans Haugen sosials gjentatte avslag på min søkte nødhjelp med livsoppholdssatser og totalignorering av brede begrunnelser fra meg om hvorfor!
De har avslått dette kontinuerlig, og latt meg leve i flere uker til sammen fullstendig uten mat og penger.
Etterhvert – enkelte ganger, har nødhjelp endelig blitt gitt, men med minstesatser 70 kroner dagen – noe som totalt har strukket seg over flere måneder, selv på bakgrunn av deres viten om umulige forhold som jeg har sannsynliggjort at har ligget utenfor min kontroll – de har rett og slett tiet alle mine innsigelser ihjel og derav unnlatt å kommentere sakens faktiske forhold.
De har med bokstavelig talt dødsforakt omdefinert legeerklæring der min fastlege refser sosialtjenesten, og to ganger understreker at for lite livsopphold vil være livstruende for en diabetiker.


Per postgang, har jeg mottatt trusselbrev fra sosialsjefen (bildet) der han mer enn tydelig indikerer at jeg må slutte å skrive om forholdene på min blogg, og avslutter:
«Vi ønsker at du bidrar til et godt og konstruktivt samarbeid slik at vi kan bistå deg på best mulig måte»! – Les utdypning i den andre klagen som sendes inn i dag: (kopiert inn i Del 1 av denne serien som jeg satt inn på bloggen i går 11.12.2014):
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1
http://bit.ly/1vHVQZM
Til slutt, på bakgrunn av egne massive avvik og unnlatelse av adekvat bistand som de glatt har valgt å projisere over på meg, har de fra juli måned 2014 delt opp livsoppholdet mitt i to, trass massive protester jeg har sendt dem over mail, med skriftlige trusler om at de vil gi meg ukesposjoneringer hvis jeg fremmer flere søknader om nødhjelp!
De har også – til min store forferdelse sendt meg rekvisisjon på innkjøp av sko etter innvilgelse av min søknad om dette og påført min fødselsdato, med «grunn» – at jeg ikke kan styre mine penger!
Jeg har påklaget dette direkte til dem over mail 30.06.2014, men de har tiet meg ihjel – nå på 4. uken.
Dette er svært ødeleggende for min livskvalitet og mobilitet.

 

 

Les hele klagen i vedlegget:
* Vedlegg fra Horntvedt til klagen: «HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m.» – Ulovlig rekvisisjon.
Sosialtjenesten har for lengst mottatt fyldig erklæring fra lege om at jeg har lymfødem og sliter sko raskt, og er i behov av gode fleksible og støttende sko.
Nå kan jeg bare sitte her. For jeg går IKKE til noen butikk med en rekvisisjon fra sosialtjenesten når forholdene de har lagt til grunn ikke er min feil!
MERK herunder at i samme tidsrom som rekvisisjonen på kjøp av sko ble gitt, satte sosialtjenesten penger rett inn på min konto til innkjøp av nytt kjøleskap som jeg hadde søkt om og fått innvilget!

 

 

BEGYNNELSEN:
Det hele startet med at jeg varslet om flere alvorlige avvik begått av sosialtjenesten i dette Fylkesmannen må merke seg, og allerede belyst – min «Hovedklage» av 09.02.2014 på og til sosialtjenesten hvor jeg blant annet påklaget sosialtjenestens *stans av reisepenger – utdypet i den andre klagen jeg sender inn i dag.
Der krevde jeg også avskjed for Seksjonsleder Randi Trøeng og min saksbehandler Line Tunsve.
Denne må oppfattes som sentral bakgrunn for de videre forhold belyst i denne klagen, siden jeg allerede der bl.a gjorde omfattende rede for min livs- helse- og økonomiske situasjon.
Alle sosialtjenestens pågående avslag og «argumenter» f.om. Hovedklagen av 9/2 og etter, bygger konsekvent på en jevn rekke av deres tidligere lovstridige beslutninger. Mine synspunkter og innsigelser har uten unntak blitt underslått, og lov om brukermedvirkning, har følgelig vært et ikke-tema.
Alt under sosialleder Sigurd Røeggens absolutte viten, som har mottatt fra meg kopi av alle klager og søknader jeg har sendt inn over mail.
Sosialtjenesten har anført falske forklaringer i protokoll, begått formidable utelatelser av sakens fakta samt utelatt alle mine argumenter i deres «innstillinger» til Fylkesmannen.
ABEHAIS

Samtidig klager jeg inn Helse-, sosial og eldreombudet ved Ombudets leder Anne – Lise Kristensen (bildet), samt
Spesialkonsulent / teamleder Anna Ryymin
Spesialkonsulent / teamleder Lars Bjørn Mehus
Spesialkonsulent Ane Stavrum
Spesialkonsulent Ragnhild Meek
– for ikke å ha bistått meg under hele denne tiden, og raljert med meg på mest infame vis når jeg søkte bistand fra dem etter at sosialtjenesten hadde nektet meg nødhjelp, og påsken 2014 sto like om hjørnet (ikke Mehus – men han mottok dog alle mailene fra meg om sosialtjenestens maktmisbruk som Ane Stavrum fikk tilsendt på mail fra meg senere fordi Ombudet først feilaktig hadde oppgitt til meg at det var han som var min saksbehandler der).
Det vil være meningsløst å legge påklagingen av Ombudets misbruk av myndighet og groteske nekt av bistand overfor meg under egen klage, siden alle forhold her beskrevet, formentlig er godt flettet inn i hverandre.
Jeg klarer ikke å attache vedlegg, så beskrivelsen av Ombudets lovbrudd, sendes Fylkesmannen i mail for seg i dag som skal tilhøre denne klagen, med overskrifter:
Vedlegg fra Horntvedt til klagen: «HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m.» –  Innledning av klage på Helse-,sosial og eldreombudet‏
Vedlegg fra Horntvedt til klagen: «HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m.» – Ombudet ved Lars Bjørn Mehus
Vedlegg fra Horntvedt til klagen: «HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m.» – Mailene i saken.
Vedlegg fra Horntvedt til klagen: «HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m.» – Ombudet ved Ane Stavrum nekter å bistå.
Vedlegg fra Horntvedt til klagen: «HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m.» – Ombudet ved Ragnhild Meek.
Vedlegg fra Horntvedt til klagen: «HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m.» – Ombudet ved Anna Ryymin‏.

 

 

 • Der bekreftes at Ombudet dannet en felles front overfor meg under de månedene jeg klaget inn avslagene fra sosialtjenesten om nødhjelp og utilstrekkelig livsopphold, og lydopptakene av hele seansen levner ingen tvil om at «noen har snakket sammen» om å unngå å bistå meg med forsett.
  Sosialtjenesten har endatil underslått saken(e)s fakta for Fylkesmannen, og fullstendig unnlatt å orientere ham om alle de ukene til sammen som de lot meg leve helt uten mat og penger – en påstand som er høyst etterprøvbar via dokumentene i saken samt lydopptak.
  Disse vil sendes Fylkesmannen på CD per postgang.
  Utdyping
 • *HER REDEGJØRES FOR HISTORIEN BAK OPPDELINGEN AV LIVSOPPHOLDET MITT, OG FLERE KRAV FREMMES HERUNDER:
  Jeg starter med å vise til en av mine sosialklagesaker om unnlatt nødhjelp som ligger ubehandlet på tredje måneden hos Fylkesmannen, der jeg nylig fikk oppgitt av denne instans over telefon at saksnummeret for denne var 02978, og datoen innkommet fra Nav St.Hanshaugen sosial 24.04.2014. Vedkommende sa at jeg hadde påklaget vedtaket 11.04.2014.
  Fylkesmannen sendte meg kopi av dokumentet på oppfordring fra meg, siden jeg ikke orket å lete etter dette i papirkaoset her hjemme da jeg er alvorlig syk.
  Hun sa at saken ikke var lagt til noen saksbehandler enda, og at det var to til tre måneders ventetid før denne i det hele tatt ville bli FORELAGT en saksbehandler! (tapet) og at saksnummeret fra sosialtjenesten var 2014/10676, undertegnet (min saksbehandler) Line Tunsve og seksjonsleder Randi Trøeng.

 

 

 • Men jeg har som sagt mottatt kopi av dokumentet, og der står til overskrift:
  Saksnr: 2014/03099! Men – er riktig nok datert 24/4!
Dette forstår jeg INGENTING av, og ber Fylkesmannen utrede selv.
I dokumentet står forøvrig at i saksdokumentene ligger min klage av 15.04.2014, min søknad over mail av 08.04.2014, (2014/02901) – min klage av 11.04.2014 (2014/02978) og mine tilleggsopplysninger til klage av 15.04.2014.

MERK:
Her følger for Fylkesmannen MINE kommentarer til sosialtjenestens gjennomgående falsum, som seksjonssjef Grete Finstad sa at var greit at jeg kom med etter sosialtjenestens satte frist av 20/6 for å kommentere i overnevnte sak som jeg ber om at vil bli behandlet øyeblikkelig.
Sosialtjenesten mottok store deler av mine kommentarer som vises nedenfor, over mail fra meg 27.06.2014.
Jeg kopierer rett og slett de søknader/klager som sosialleder Sigurd Røggen, saksbehandler Line Tunsve m.fl. har mottatt fra meg over mail men underslått for Fylkesmannen i sin overnevnte innstilling, og starter med nevnte klage av 8/4, som jeg sendte sosialtjenesten over mail på det tidspunkt.

 

 

(Mailen sitert i sin helhet, starter):
(8/4-14): BAKGRUNN VISES I RELEVANT UTDRAG FRA TIDLIGERE MAIL MED KRAV SOM IKKE ER OPPFYLT FRA SOSIALTJENESTENS SIDE. (sitert utdrag fra under) OG JEG BER OM AT ALT JEG HER HAR SØKT OM OG KLAGET PÅ UTBETALES MEG STRAKS, DA JEG PER I DAG 8 APRIL 2014 STÅR FULLSTENDIG UTEN MAT OG PENGER. HVIS TUNSVE ER SYK ELLER HAR FERIE, BER JEG OM AT MAILEN OVERSENDES ANNEN SAKSBEHANDLER DA DETTE HASTER!:
Til sosialleder Sigurd Røeggen Oslo 27.03.2014
De har frist frem til utgangen av mandag 31. mars å svare meg på denne purringen!
De har overhodet ikke reagert på min omfattende varsling med tilhørende krav av 09.02.2014 – på snart 8. uke.
Ei heller på søknaden min av 12.02.2014 som jeg ba Dem uttrykkelig om å delegere til egnet saksbehandler.
Ei heller på min klage av 20.02.2014 – «KLAGE PÅ IGNORANSE AV KLAGESAK 09.02.2014 OG TILHØRENDE KLAGE AV 12.02.2012, MONUMENTAL VILKÅRLIGHET, SANKSJONER OG RALJERING, SAMT FRAVÆRENDE BRUKERMEDVIRKNING»
Ei heller har De reagert på innholdet i de mail jeg sendte saksbehandler og innklagede Line Tunsve som De mottok kopier av, datert 24, 25 og 26.02.2014.
Da sikter jeg spesielt til mailen av 25.02.2014 med heading:
Til Tunsve med kopi til sekssjonssjef Sigurd Røeggen
– som viser at jeg – med multiple sykdomstilstander – flere av dem alvorlige, av Tunsve ble nektet livsoppholdssatser – ja nødhjelp i noen form i det hele tatt i en hel uke, enda jeg i min søknad hadde henvist til at det i min mappe ligger utskrift fra hjembesøk Legevakt fra sist jeg fikk nødsatser å leve for (fra det forrige sosialkontoret) etter at jeg hadde besvimt, kastet opp og hatt voldsomme brystsmerter (belyst i mailen av 24/2)


Jeg viser til Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014 Prioritering Sosiale tjenester i Nav:
Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker hvor det er viktig å gripe inn raskt, og klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (…)
Fylkesmannen skal foreta tilsynsmessig oppfølging av henvendelser fra tjenestemottakere, pårørende, ansatte eller andre om hendelser hvor det er grunn til å vurdere om kommunens sosiale tjenester i Nav drives på en måte som kan ha skadelige følger for tjenestemottaker, eller på annen måte er uforsvarlig og ulovlig (…)
Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp (…) Sitat slutt.
Og da jeg ringte Helse- sosial og eldreombudet, kunne spesialkonsulent og teamleder Anna Ryymin fortelle meg at nødhjelpssatser slett ikke heller behøvde å ligge på bunnivå som er 70 kroner dagen, men kunne HEVES hvis forholdene talte for det, sik at de ble tilpasset den enkelte borgers reelle behov!
Men DE reagerer altså enda ikke, selv om innklagede og politianmeldte Line Tunsve besørget at jeg fysisk sto HELT UTEN PENGER for en hel uke!
Hun nektet meg faktisk nødhjelp i noen som helst form!
DENNE HJELPEN BER JEG OM AT ETTERBETALES MEG!
Unnlatelsen forringet min helse svært og ytterligere! Jeg har bl.a diabetes og høyt BT!


Tunsve avslo også stor telefonregning, og stor veterinærregning på nær kr. 5000,- totalt uten å drøfte de faktiske forhold vedr. min helse og økonomi, som i varslingen av 9/2 og søknaden av 12/2 sto at måtte vektlegges kraftig!
Tunsve vedgikk t.om.m i tapet telefonsamtale at hun hadde lest disse, men vektla det ikke i det hele tatt!
*** Dermed vil jeg være på kr. 0 når jeg får aprilytelsen! (…)
I tapet telefonsamtale har Tunsve bekreftet at hun har lest varslingen samt all påfølgende mail fra meg som DE herregud har sendt til HENNE, der jeg gjør omfattende rede for at jeg ligger langt under minstenorm når alle faste utgifter er betalt, og at jeg er mottaker av minstenorm på 6! året!
Dette har selvsagt medvirket til at jeg aldri har kunnet spare opp penger til uforutsette utgifter.
Jeg ble bedt om å «tegne forsikring på hunden» som «begrunnelse» for hvorfor veterinærregningen ble avslått!
HVOR INNE I HELVETES TRAKASSERENDE OG UTSPEKULERT ER DA IKKE DET?!

 Tunsve vet like godt som jeg at hun plikter å realitetsbehandle søknader, altså behandle de ut fra de fakta som gjelder PÅ SØKETIDSPUNKTET!
Uansett – En forsikring på «gammel hund» (9 ÅR SOM JEG SKREV) , har jeg for lengs sjekket opp at vil være minimum kr. 1400,- per måned – hvilket jeg ikke klarer!
Derfor ber jeg om at avslagene på veterinær – og telefonregning blir omgjort – og det i min favør, og viser til fvl:
Alle feil som begås av ansatte i forvaltningen, skal, ved ny behandling, effektueres slik at den som har blitt utsatt for feilen skal komme gunstigst mulig ut.
Forarbeidene til fvl samt kommentarutgaver stadfester dette (…)
Jeg ber om at De påser at min overklaging av veterinær og telefonregning samt avslag på noen som helst form for økonomiske ytelser gjennom en hel uke også blir behandlet på rett vis, og at de søkte ytelsene rettmessig blir tilstått meg – det haster!
(Utdrag fra mailen av 27/3 slutt)


MERK
Som fremgår av det jeg allerede har belyst, har jeg ingen penger igjen fra livsoppholdet som ble utbetalt meg for april, i dag 8 april 2014!
Det kommer av at jeg har måttet betale tilbake store deler av det jeg hadde lånt av privatpersoner til den store veterinærregningen på kr. 4600 og telefonregningen på kr. 3000!
Enda står mye igjen å betale!
Derfor ber jeg om at begge regningene dekkes i sin helhet, så jeg får anledning til å overleve resten av måneden, og forventer da at dere IKKE jævles med å gi meg nødhjelp med satser på 70 kroner dagen ut fra den massive informasjon dere sitter med ut fra min varsling av 9/2 samt i flere etterfølgende mail fra meg vedr. min helsetilstand og det regnskap som der er dokumentert at setter liv og helse i fare, så lite jeg sitter igjen med.
Jeg krever at saksbehandler tar kontakt med meg over mail, og skriver hvor mye jeg vil gå utbetalt i dag!
Jeg minner herunder om følgende:
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
§ 15 a. (elektronisk kommunikasjon)
«Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre (…)
Alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon dersom forvaltningsorganet har lagt til rette for dette, det skjer på den anviste måten og ikke annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.»
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

 

Jeg kommuniserte i allefall de siste FEM årene over e-post med både saksbehandlere og ledere ved Nav Nordstrand sosial, og lik forvaltningspraksis skal utøves ved alle Navkontor.
Et annet eksempel:
Nav Rundskriv
§ 11-11 Oppfølging
Det stilles ikke krav om at NAV og bruker må møtes fysisk i forbindelse med oppfølgingen. Likevel vil det i  mange tilfeller være hensiktsmessig med oppfølgingsmøter ved NAV
Dersom deltakelse i aktiv behandling og/eller arbeidsrettede tiltak eller andre tilfeller hindrer personlig oppmøte, kan oppfølging skje på andre måter (eksempelvis ved brev, telefon, e-post) (…)
http://bit.ly/eJAPTO
Det burde ikke være andre kriterier for sosialdelen og de borgere som ikke kan arbeide – hva gjelder å kommunisere via epost!
Hvis akkurat DETTE kontoret allikevel mener seg i særklasse og at dere har klart å lage et smutthull i loven vedr. dette, ber jeg om å få tilsendt en link til «spesialloven» som bekrefter at dere ikke har mulighet for å besvare borgerenes e-post til dere –  slik Tunsve har påstått overfor meg at er tilfellet i en tidligere telefonsamtale (tapet)
Jeg ber om øyeblikkelig respons og økonomisk hjelp til det jeg for lengst har søkt om – i dag – og at svaret overbringes meg via mail, for deres dypt uetiske behandling av meg er i ferd med å ta livet mitt og jeg står nå totalt uten penger og mat ut april måned!


*
** Hvis atter et avslag, så må dere denne gang rette dere etter lovverket og ta med min orientering rundt egen livs-helse og økonomiske situasjon, og drøfte denne konkret opp mot at jeg plutselig skulle ha råd til å betale en veterinæregning på nesten kr. 5000,- m.m. ut fra de faktiske forhold som forelå på tidspunktet den aktuelle dagen hunden var syk og måtte akutt dit, og gi en plausibel begrunnelse for hvordan dere kom frem til at jeg der og da hadde økonomi til å kunne betale dette store beløpet av egen lomme.
Min totale situasjon er til fulle beskrevet varslingen som dere mottok 9/2, men i inneværende avslag har dere ikke kommentert denne med et pennestrøk.
Hvis dere ignorerer overnevnte igjen, vil Sivilombudsmannen således ikke kunne trekke i tvil at dere bevisst, og med hensikt, vitende, vilje og absolutt forsett har utført grove forbrytelser i offentlig tjeneste.
Da går også varslingen til politiet (som mest sannsynlig henlegger denne på grunn av manglende kapasitet) og helt opp til Statsadvokaten samt til andre instanser.
Lykke til!
(Sitat fra min mail til sosialsjefen og saksbehandler m.fl. av 8/4 slutt)


MERK:

Under følger kopi av min klage til sosialsjefen, saksbehandler m.fl. av 15.04.2014.
Heller ikke fra denne, har de innklagede og politianmeldte Tunsve og Trøeng tatt med en eneste linje av mine kommentarer i sin «innstilling» til Fylkesmannen, langt mindre fremhevet kritisk viktige sitater fra mailen/søknaden fra meg av 8/4!
Jeg siterer:
OSLO 14 APRIL 2014 (Jeg tok feil, mente 15 – det fremgår og av mailoversendelsen)
TIL DEN SAKSBEHANDLER SOM ER TIL STEDE ONSDAG 16 APRIL OG FÅR OMGJORT DETTE!
Jeg klager med dette på det lille beløpet på kr. 1800,- som jeg fikk å leve for i går 14 april ut april måned, fra søknadsdato 08.04.2014 og til 29 april da mai-livsoppholdet kommer.
Dette vil være hele 21 dager, og beløpet utgjør i snitt ca. 70 kroner dagen!
Som kjent for sosialtjensten er jeg diabetiker og bruker medisiner for dette samt høyt blodtrykk, jeg er straks 52 år og har nå levd i hele 6 år på minste sosialhjelps norm.
Det var ikke min feil at min hund på 9 år ble syk og måtte akutt til veterinær og at regningen ble såpass høy som godt og vel kr. 4600,- 19.02.2014!
Dere ble også gjort kjent med at høy telefonregning pålydende kr 3000,- måtte ut samtidig, men avslo hjelp både til denne og veterinæregningen, noe som er påklaget.
Pengene fikk jeg utrolig nok låne av bekjente som et engangstilfelle!
Hvordan er jeg ment å «ta meg inn» på kr. 1800 for nær en hel måned?
Det går ikke!

 

 

Sosialtjenesten er kjent med at jeg må kjøpe inn medisiner for sykdommene, og også mat og medisiner til min hund som nå må ha spesialkost for diare, samt Zoolac melkesyrebakterier.
Jeg skylder også flere legeregninger som må betales for at jeg skal bli innvilget konsultasjon igjen, og flere andre regninger.
Mange års feilmedisinering (jeg vant pasientskadeerstatningen) gjør at jeg må bruke (…)
Dette har med nød og neppe skranglet igjennom – men ikke alltid i de årene jeg har mottatt minstenorm!

Hvis dere opprettholder å sette meg på minste nødhjelps satser i nær en hel måned vil jeg aldri kunne ta meg inn igjen hva noe som helst angår av livsviktige anliggender i hverdagen, og ny telefonregning på kr. 3000 har allerede kommet.
Ikke minst – Dere er kjent med at ambulansen kom sist sosialtjenesten utpinte meg en hel måned på 70 kroner dagen, utskriften ligger i mappa mi og er nærmere beskrevet i min søknad om nødhjelp av 8. april.
*** Jeg ber om at satsen på 1800 kroner utvides, og at jeg vil få utbetalt full livsoppholdssats fra 8 april og ut måneden!
Jeg ber om at beløpet blir satt inn på min konto i morgen tidlig onsdag 15 april 2014 før dere drar på påskeferie.


«Begrunnelsen» dere ga for å avslå nødhjelp med livsoppholdssatser var også ugyldig!
Jeg viser til Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn
6.3.3 Prøving av rettsanvendelsen
Fremgår det ikke av Nav-kontorets vedtak at søknaden er vurdert etter § 19, er rettsanvendelsen feil.
Det er også feil rettsanvendelse hvis Nav-kontoret har lagt en for snever tolkning av bestemmelsen til grunn.
Det fremgår av ordlyden i § 19, samt rundskrivet til lov om sosiale tjenester i Nav pkt. 4.19.1, at bestemmelsen skal fange opp ulike utgifter og situasjoner som ikke omfattes av livsoppholdet.
Har Nav-kontoret for eksempel avslått en søknad etter § 19 med den begrunnelse at økonomisk stønad ikke er ment å dekke en konkret type utgift, som gjeld, eller at stønaden etter § 19 kun er ment for helt akutte situasjoner, er dette en for snever tolkning av bestemmelsen (…)
På dette grunnlaget ber jeg om at fullt livsopphold utbetales meg i morgen onsdag, da forholdene som oppsto beviselig ikke var noe jeg var herre over!
Mange takk.
(Sitat fra min klage av 15/4 slutt).

 Så påstår sosialtjenesten i samme innstilling til Fylkesmannen at jeg har sendt dem en klage 11.04.2014. Den finner jeg overhodet ikke på min mail verken på ut- eller innboks. Jeg ber Fylkesmannen om å sende meg kopi av denne umiddelbart da jeg selvsagt ikke kan kommentere denne i det nåværende.
Men jeg kan kommentere det overnevnte!
Hva sosialtjenesten også underslår, er at de lot meg leve TOTALT uten mat og penger i hele  8 – ÅTTE dager før de innvilget meg minste sats nødhjelp i april 2014!
Dette påklager jeg sterkt!
Til alt overmål har de forsøkt å skjule at det vitterlig ga meg minstesatser nødhjelp ved å flette inn «LIVSOPPHOLD» for Fylkesmannen i sin innstilling (og jeg understreker og uthever):
«Klager har i vedtak 2014/02901 av 09.04.14 fått avslag på søknad om nødhjelp. Hun påklaget dette den 11.04.2014. Avslaget ble omgjort 11.04.2014 og klager ble ytt nødhjelp for en kort periode for deretter å bli innvilget livsopphold, men etter en redusert sats». Klager fikk utbetalt til sammen kr 1.818,- ekstra til nødhjelp/det mest nødvendige livsopphold for perioden 08.04.14 – 30.04.14. Sosialtjenesten vurderer derfor at klager er ivaretatt for april» (sitat slutt)
Jeg ber Fylkesmannen merke seg stort at de i vedtaket deretter, har trukket frem Lov om sosiale tjenester i Nav der de fremhever at «Økonomisk stønad ikke skal tilgodeses kreditorer» – alt mens de velger å skjule for Fylkesmannen mitt vektige argument, fremhevet for dem i klagen jeg sendte av 15. april   – (fra Statens Helsetilsyn), som de uansett er seg meget bevisst i kraft av sitt embete, uten at det skulle være nødvendlig med en påminnelse:
«Har Nav-kontoret for eksempel avslått en søknad etter § 19 med den begrunnelse at økonomisk stønad ikke er ment å dekke en konkret type utgift, som gjeld, eller at stønaden etter § 19 kun er ment for helt akutte situasjoner, er dette en for snever tolkning av bestemmelsen» (sitat slutt)

http://bit.ly/OXuMbh


Jeg fremhever sosialtjenestens sterkt villedende term LIVSOPPHOLDSSATSER, på bakgrunn av min telefonsamtale med seksjonsleder Grete Finstad nylig som leste dette avsnittet opp for meg, når jeg sjokkert spurte hvorfor dette vedtaket hadde ligget uvirksomt hos Fylkesmannen i hele TRE måneder uten at en saksbehandler enda var satt på saken!
Men uansett så burde Fylkesmannen SELV ha fanget opp at sosialtjenesten kun innvilget meg minste nødsatser kr. 1800,- for nær en hel måned – såpass nøye bør en innstilling ettergås – og saken blitt lagt til hastebehandling etter lovverket!
Jeg viser herunder til
Agderposten 18. juli 2014
Alvorlig for Nav-brukere
«I halvparten av sakene som Fylkesmannen undersøkte hos Nav Arendal, er saksbehandlingstiden uforsvarlig lang. Saksbehandlingen tok opptil 72 dager. Nav lover bedring».
Men her er saken den at ALLE mine klager til Fylkesmannen har tatt bemerkelsesverdig lang tid – alt fra 7-8 månder til over et år før ferdigbehandlet – og da alltid i sosialtjenestens favør.
Dette vil jeg be Sivilombudsmannen om å se nærmere på.
Jeg har allerede klart å sannsynliggjøre at Fylkesmannen har medløpere for sosialtjenesten i sin midte – noe som ble konstatert med Fylkesmannens rådgiver Rigmor Hartvedt, og hennes vanvittige beskjed til meg i samme telefonsamtale der hun kondolerte med min mors bortgang – vedr. min store klage på Nav Nordstrands nekt av forsvarlig livsopphold (med flere punkter) som førte til et stort illebefinnende der ambulanse ble tilkalt, hvilket utløste påfølgende totalignoranse fra sos.tjenesten som deretter lot meg leve på 70 kroner dagen i hele 12 dager til – et direkte drapsforsøk som Hartvedt brukte over et år på å ferdigbehandle – totalt uten kritikk av ugjerningen, her hun besvarte mitt spørsmål om klagepunktet – brudd på taushetsplikt:
«Vi (Fylkesmannen) har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!»
Store deler av saken kan leses her, og vil straks bli overklaget til Sivilombudsmannen siden fristen på 18 måneder snart går ut:
http://t.co/CjLZAnGTwz

 

JEG KREVER AT JEG SKAL PRIORITERES DENNE GANG, OG AT SAKENE JEG SENDER INN I DAG, SKAL TILDELES EN PROFESJONELL OG UHILDET SAKSBEHANDLER FOR RASKEST MULIG SAKSBEHANDLING – FOR JEG KOMMER TIL Å DØ UNDER DE REPRESALIER JEG NÅ ERFARER!
Det råder ingen tvil om at avslaget fra Tunsve og Trøeng ble gitt med vitende vilje og forsett, fordi de faktiske forhold som jeg omstendelig redegjorde for i min søknad av 08.04.2014 om at jeg totalt uforskyldt var kommet i en regelrett UMULIG økonomisk situasjon som medførte at jeg ikke hadde igjen noen penger til livets opphold, var forhold som det ikke var menneskelig mulig å fatte avslag på med en faglig forsvarlig begrunnelse.
En sådan var da heller ikke gitt!
Men Trøeng og Tunsve avslo allikevel og tilbakeholdt sentrale fakta i saken, og med «responsen» som ble gitt meg fra Randi Trøeng i påfølgende tapede telefonsamtale, vil siste rest av evt. tvil rundt ageringen fjernes.
Først siterer jeg et utdrag fra selve «vedtaket» med avslag om nødhjelp – «begrunnelsen» de hadde satt for denne:
Saksnummer 2014/02901 Saken gjelder NØDHJELP VEDTAK Søknaden avslås med hjemmel i § 18 og 19.
«Det er fremmet en søknad om nødhjelp. Du har innlever inn en kontoutskrift som viser at du har tatt ut kr. 6200 den 29.03.14.
Sosialtjenesten ser det som vanskelig å kunne anse at du står uten midler til det mest nødvendigste når du velger å ta ut alt på en gang (???!??)
Vedtaket fortsetter i samme villedende spor:
Sosialtjenesten anbefaler deg å ikke ta ut alle dine penger på en gang da det vil være letter å få de til å holde over hele perioden.

 

 

Du skriver i din søknad at du har lånt penger for å betale tilbake privat gjeld, grunnet veterinærregning og høye telefonregninger.
Økonomisk sosialhjelp skal ikke tilgodese kreditor, jf. Hovednr. 35 – liv om sosiale tjenester i NAV.
Du har tidligere søkt om å få disse regningen dekket. Du har fått avslag og har påklaget avslaget. Klagen er fortsatt under behandling.
Vi vurderer at du har tilstrekkelig med midler til å ivareta nødvendig livsopphold etter § 18 i lov om sosiale tjenester i NAV.
Du har derfor ikke rett til økonomisk sosialhjelp etter denne bestemmelsen.
Etter samme lovs § 19 kan det i «særlige tilfeller» ytes hjelp til en person som skal kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.
Etter en konkret vurdering finner vi heller ikke at det er særlige grunner som gjør at økonomisk sosialhjelp bør innvilges etter lov om sosiale tjenester i Nav § 19″. (Sitat slutt).
Jeg ber Fylkesmannen merke seg også dette: Underskriftsfeltet med «Vedtakberettiget» står tomt – helt uten signatur!

 

Jeg krever at Fylkesmannen leser herunder – for bevisets stilling den tapede telefonsamtalen jeg hadde med sekssjonssjef for sosialkontoret Randi Trøeng den aktuelle dato – 11.04.2014, som jeg også vil oversende ham på CD, der det tydelig fremgår at hun raljerer stort med meg vedr. min umulige situasjon.
Når denne samtalen tok plass, hadde jeg allerede levd helt uten mat og penger i 3 dager fra søknadsdato 8 april og gått rett fra Ombudets kontor med deres klagemal i hånden som jeg hadde levert sosialkontoret.
Telefonsamtalen tok plass like etter at jeg kom hjem. Allikevel gjorde hun seg dum, og sa at de ikke klarte å gi meg penger før helgen. Pengene ble til alt overmål først satt inn på min konto onsdag før skjærtorsdag – minstenorm 70 kr. dagen!:
* Vedlegg fra Horntvedt til klagen: «HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m.» – Randi Trøeng 11.04.2014.
Videre, tar jeg med et essensielt utdrag for dette påklagede vedtaket fra en av mine forutgående mail til sosialtjenesten av 24.02.2014 som Fylkesmannen skal merke seg, for at sakens helhet skal være så godt opplyst som mulig. Der informerer jeg atter om illebefinnendet.

 

 

Det dreier seg om veterinærregningen som jo er grunnlaget for sosialtjenestens videre herjing med meg – En utgift jeg som har levd hele 6 år på minste sosialhjelps norm ikke kunne bære men som de heller ikke innvilget meg støtten jeg søkte om til: (sitat)
24.02.2014: (…) Videre fremhever jeg sterkt hva som skjedde sist sosialtjenesten (bydel Nordstrand) lot meg leve på nødhjelp med min svært dårlige helsetilstand i juli 2011 (nå har jeg levd nesten 6 år på minste sosialhjelps norm)
Det medførte at jeg ble gradvis dårligere og til slutt besvimte, våknet med store brystsmerter og kastet voldsomt opp. Ambulanse ble tilkalt, og jeg ble undersøkt på stedet.
Utskriften fra ambulansepersonellet ligger i «mappa mi» som dere fikk tilsendt fra Nordstrand i desember 2013!
Dette skal IKKE skje igjen, jeg kan miste livet! Derfor søkes *** livsoppholdssatser for nødhjelp i dag.


Jeg er så syk at jeg har brukt de 500 kronene jeg fikk fredag for å leve for fredag, lørdag og søndag – enda var dette ikke nok.

Fredag 21.02.2014 søkte jeg skriftlig om livsopphold for nødhjelp på skjema ved kontoret fem minutter før stengetid, der en stor veterinærregning jeg hadde betalt pålydende ca. 4650 kr var lagt ved samt begrunnelse for denne (…)
Jeg mener at jeg på papiret hadde husket å søke om å få dekket hele veterinærregningen også, men Inger Døskeland som kom ned den dagen med et kronekort pålydende kr. 500,- som var ment å vare helt til 28/2 påstod at jeg IKKE hadde søkt om å få denne dekket.
Hvis det skulle være tilfellet krever jeg nå hele veterinærregningen dekket, på bakgrunn av de sterkt belastende helse – og økonomiopplysninger som fremgår av klage i epost til Sigurd Røeggen sendt 09.02.2014, som jeg ba ham om at måtte legges ved min søknad om økonomisk bistand til både husleierestanse, ekstra livsopphold, telefonregning m.m. som han også mottok 12.02.2014 og som jeg presiserte at hastet meget, siden myndighetsmisbruket fra daværende «saksbehandlere» Trøeng og Tunsve som varslingen av 9/2 primært handlet om, hadde forsinket prosessen stort!
I de to mailene vises med all tydelighet at jeg ligger ca. kr 2800,- under forsvarlig livsopphold hver måned, hvilket jeg også ba om å få tilstått heretter (12/2).
Med all denne informasjon i bunn, kan det således sluttes bortenfor en hver tvil at jeg ikke klarer å bære Veterinærregningen i det hele tatt!
I «mappa mi» ligger bred oversikt over alle mine sykdommer som jeg også linket hele listen til i mailene til Røeggen av 9/2 (…) Sitat fra min mail av 24.02.2014 slutt.

 

Dette er altså de faktiske forhold som strekker seg langt tilbake i tid, men som sosialtjenesten konsekvent har underslått for Fylkesmannen!
HER REDEGJØRES FOR YTTERLIGERE HISTORIE BAK OPPDELINGEN AV LIVSOPPHOLDET MITT, OG FLERE KRAV FREMMES HERUNDER:
24.02.2014 – Jeg overklaget minstenorm nødhjelpssatser jeg fikk tildelt, men dette ble aldri ble tatt til følge (Utdrag fra min mail til sosialtjenesten og SOSIALSJEFEN, og jeg ber Fylkesmannen lese alle mail fra meg i sin helhet – også denne):
FØLGENDE MÅ AKUTT UTBETALES MEG I DAG: (Påklaging av «Vedtak» av 21.02.2014 fra Inger Døskeland med Saksnummer 2014/01583 med «VURDERING»: «Vi har vurdert at du har tilstrekkelig med midler til å ivareta livsopphold etter § 18 i lov om sosiale tjenester i NAV. Dette da du er innvilget tilstrekkelig livsopphold for februar».
MEN HELE LIVSOPPHOLDET MITT FORSVANT JO MED DEN STORE VETERINÆRREGNINGEN JEG MÅTTE BETALE OG SOM VAR LAGT VED MED BRED BEGRUNNELSE! (belyses senere i denne klagen)


1. «Nødhjelp» i den forstand at jeg er i behov av hjelpen i dag, men med livsoppholdssatser som jeg redegjorde for i søknaden.
Døskeland har valgt å skjule mine begrunnelser for adekvat bistand ved å yte meg «matpenger – kun 70 kroner dagen»!
Det er straffbart! Hun ga meg 500 kroner på et kort, som var ment å holde til 28/2!

Det kan godtas at beløpet var så lite siden jeg kom like før stengetid fredag, men det er INGENTING som kan forsvare «beslutningen» om å pine meg på et såpass lite beløp gjennom en hele uke!
500 kroner har såvidt berget meg gjennom tre dager, men jeg står helt uten penger og mat i dag siden mine sykdommer krever langt dyrere kost enn det friske mennesker har (dette VET dere – legeerklæringer med bekreftelse ligger i mappa) og min dårlige helsetilstand skal ikke forverres på grunn av at DØGENIKTER i sosialtjenesten ikke opptrer korrekt og retter seg etter loven i sitt embete!
Derfor krever jeg LIVSOPPHOLDSSATSER for nødhjelp fra og med i dag og frem til den 28/2 samt veterinærregningen dekket!
Herunder skal vektlegges stort, det faktum at sosialtjenesten er vel kjent med min helsetilstand (…) (sitat slutt).


Utdrag fra min mail av 25.02.2014:
Til Tunsve med kopi til sekssjonssjef Sigurd Røeggen
Trass min siste søknad/klage med omfattende informasjon rundt svært dårlig helsetilstand som følger under her og som Røeggen også mottok kopi av, så har dere nektet meg nødhjelp (med livsoppholdatser) altså I DET HELE TATT, fra i går jeg søkte og til den 28.02.14 (sitat slutt)
Utdrag fra min mail av 26.02.2014
Til Nadia Gran med kopi til sosialsjefen og ledelsen i Bydelen
Etter loven plikter sosialtjenesten å ta utgangspunkt i søkerens faktiske forhold av dagen og avklare dem i samarbeid med denne for å yte hensiktsmessig bistand, etter lov om brukermedvirkning.
Det er som vanlig ikke gjort! (…)
Mottaket forteller meg fremdeles at et vedtak ble fattet i går, men at ingen økonomisk ytelse lå i bunn.
Med dette bryter dere stort med lov og regelverk, og jeg er altså uten mat og midler! (sitat slutt)
INGEN ADEKVAT REAKSJON, OG INGEN SØKTE ØKONOMISKE MIDLER BLE TILSTÅTT MEG! JEG STO HELT UTEN PENGER!
ABEGT
(Så siterer jeg igjen for Fylkesmannen deler av min klage til sosialleder Sigurd Røeggen av 27.03.2014 (omtalt tidligere i denne posten)
Hele mailen fra meg kan leses her:
http://bit.ly/RSVtjC
Men jeg mottok slett ingen respons!
Hvis jeg fikk noen, var ikke realitetsbehandling innbefattet, og slett ingen etterbetaling! Den ber jeg om å motta nå!KRAV: JEG KREVER FULLT LIVSOPPHOLD FRA DATOEN JEG SØKTE OM DETTE – 21.02.2014 OG FREM TIL 28.02.2014, NØDHJELPEN PÅLYDENDE KR. 500,- FOR DETTE TIDSROMMET TRUKKET FRA.KRAV: JEG KREVER VETERINÆRREGNINGEN PÅLYDENDE KR. 4600 DEKKET, DA OMSTENDIGHETENE SOM FORELÅ ALDRI HAR BLITT REALITETSBEHANDLET!
* JEG KLAGER PÅ SOSIALTJENESTENS IGNORERING AV MIN PURRING PÅ NØDHJELP MED LIVSOPPHOLDSSATSER SOM JEG SENDTE DEM OVER MAIL 16.04.2014. OPPRINNELIG SØKNADSDATO VAR 08.04.2014.
HELE ÅTTE DAGER GIKK UTEN AT JEG MOTTOK VERKEN EN KRONE ELLER EN RESPONS FRA SOSIALTJENESTEN – (MINSTESATSER BLE INNVILGET FØRST ETTER ÅTTE DAGER – DAGEN FØR SKJÆRTORSDAG) – HVILKET LEDET MEG TIL Å INVOLVERE HELSE-, SOSIAL OG ELDREOMBUDET SOM OVERHODET IKKE BISTO MEG DE HELLER.
Hendelsesforløpet kan også leses på min blogg:
Dokumentar – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
http://bit.ly/1oFGW6c

 

22.04.2014 purret jeg på sosialtjenesten igjen over mail, og siterer her et utdrag:
«Jeg er rystet over at dere ikke klarte å omgjøre vedtaket med overnevnte informasjon i bunn som jeg sendte dere før påske, og ber om at denne blir hensynstatt og at vedtaket om nødhjelp omgjøres til livsoppholdssatser i dag FRA 08.04 OG TIL 30.04.2014!
Jeg har tidligere fremhevet i søknad at Ryymin ved Ombudet har opplyst meg om at nødhjelpssatser kan være ET HVERT BELØP OPPAD, der 70 kroner er MINSTESATS!
Med henblikk på min helsesituasjon med multiple legeerklæringer i bunn – samt utskriften fra legevaktutrykningen som ligger i «mappa mi» sist jeg ble avspist med nødhjelp en måned, ber jeg om at disse faktiske forhold hensynstas, da liv og helse dokumenterbart blir satt i fare med minstesatsene!
Line Tunsve har oppgitt til meg i telefonsamtale at min utdyping av de totale forhold – økonomi/helse som jeg redegjorde for i hovedklagen på sosialtjenesten av 09.02.2014 er lest!
(Herunder skal Fylkesmannen lese følgende telefonsamtale mellom Tunsve og meg:):
http://bit.ly/1k1QJ2H
JEG STÅR TOTALT UTEN MAT OG ØKONOMISKE MIDLER I DAG, OG HAR GJORT STORE DELER AV PÅSKEN! (sitat slutt)
Sosialtjenesten ignorerte også dette totalt, og lot meg atter stå fullstendig uten mat og penger i hele åtte dager til som allerede belyst, trass klar dokumentasjon på at dette ikke ville være forsvarlig ytelse for 52 år gammel diabetiker – og som jeg presiserte 22 april at ikke hadde vært tilstrekkelig og at jeg derfor da sto igjen uten penger!

 

ABANNEBINNEGAL

Fredag 25.04.2014 etter påske ringte jeg min saksbehandler ved Ombudet – Ane Stavrum (bildet), som fortalte at hun hade pratet med min saksbehandler Line Tunsve ved sosialtjenesten, som hadde meddelt henne at «de holdt på å behandle min hovedklage av 09.02.2014!
Samtalen er tapet og ligger ute på Youtube:
Ane Stavrum raljerer med min innstendige bønn om bistand. (Hør spesielt 5:40 og 6:15 minutter inne i opptaket)
http://bit.ly/1yKkSyx
MERK: Dette vil være samme dato som trusselbrevet jeg mottok fra sosialsjefen ble utststedt, der han gikk i totalforsvar for sine innklagede og politianmeldte ansatte!:
http://bit.ly/1mPFVX4
Det var denne sjikanen Tunsve oppgav for Stavrum som «behandling av min klage av 9/2»!
(Jeg tilføyer i dag jeg utgir denne klagen på blogg – 12.12.2014 at jeg først nå plutselig oppdager at jeg har satt gal tekst til feil opptak – Overnevnte opptak tok plass torsdag 24/4, men TEKSTEN skulle vært lagt til under følgende opptak av fredag 25/4 på Youtube under headingen):
Ane Stavrum, Helse-, sosial og eldreombudet legger på røret.
1:03,1:45 og 2:06 minutter inne i samtalen, kommer hennes utsagn om samtalen med Tunsve!:
http://bit.ly/1qKUOhX
(Klagen til Fylkesmannen av 27.02.2014 forts):
Les herunder den andre klagen jeg sender inn til Fylkesmannen i dag, for vurdering av helheten i det gjennomgripende misbruket av myndighet som er utøvd.
VEDR. BRUKERMEDVIRKNING: I telefonsamtale jeg hadde med Tunsve 27.02.2014 spurte jeg henne bl.a om hvordan hun hadde tenkt å ivareta brukermedvirkningen med meg, fordi den jo ikke var hensynstatt så langt.
Først forsøkte hun seg med å si at jeg ville bli innkalt til et møte fordi jeg bl.a hadde søkt om Individuell plan, men det tok jeg henne kraftig på fordi jeg der og da sto i en prekær situasjon med utilstrekkelig livsopphold og regninger samt boforhold som sto i fare og som hastet! (Boforholdet ble sikret – som eneste adekvate innvilgelse)
Da svarte Tunsve at hun ville gjennomgå (hoved)klagen fra meg av 9/2 og søknaden av 12/2 som jeg hadde sendt dem og kontakte meg «hvis det var noe de lurte på»! Opptaket vil sendes Fylkesmannen!
DETTE er altså min saksbehandlers angivelige oppfatning av «BRUKERMEDVIRKNING«
Men det er intet mindre enn grovt harselas – Mennesket er tilsatt som Fagkonsulent hos Nav og vet i kraft av sitt gebet uomtvistelig mye bedre – hvilket hun også etter regelverket PLIKTER, så det er ren bevisst raljering hun drar overfor meg!
Helt frem til den dag i dag, har hun heller ikke tatt kontakt med meg for samarbeid om IP!

 

 

KRAV: Jeg krever fulle livsoppholdssatser utbetalt meg fra 8 april og frem til 30. april 2014, minste nødhjelpssatser trukket fra.
* JEG KLAGER PÅ NAV ST.HANSHAUGEN SOSIAL SITT VEDTAK AV 06.06.2014 MED SAKSNR. 2014/04552 – AVSLAG PÅ MIN SØKNAD OM NØDHJELP MED KRAV OM LIVSOPPHOLDSSATSER AV 04.06.2014 DER DE PÅ SIDE TO ANFØRER:
«DU ER I TIDLIGERE VEDTAK BLITT VARSLET OM AT DERSOM DU FORTSATT SØKER OM NØDHJELP VIL SOSIALTJENESTEN TA EN VURDERING Å UTBETALE 2 GANGER PER MÅNED» – (OG INTET MER VEDRØRENDE  TRUSSELEN DER – HVILKEN JEG OGSÅ PÅKLAGER), SAMT PÅ DERES TOTALE IGNORERING AV MIN TILLEGGSMAIL MED SENTRAL INFORMASJON AV 05.06.2014.
* JEG KLAGER PÅ SOSIALTJENESTENS VEDTAK MED SAKSNR. 2014/04614 AV 12.06.2014 SOM DE SENDTE MEG EN UKE SENERE, DER DE – HELT UT AV DET BLÅ PLUTSELIG HADDE VALGT Å EFFEKTUERE BESLUTNINGEN I SITT FORRIGE VEDTAK OM HERETTER Å DELE OPP MITT LIVSOPPHOLD I TO SKJERVER FRA 1. JULI 2014 MED YTTERLIGERE ET TRUSSELBILDE VEDLAGT OM AT HVIS JEG SØKTE NØDHJELP EN ENESTE GANG TIL, SÅ VILLE JEG RISIKERE Å MOTTA UKEPOSJONERINGER – HVILKET JEG OGSÅ PÅKLAGER PÅ DET STERKESTE, OGSÅ DET FAKTUM AT DE LOT MEG LEVE HELT UTEN MAT OG PENGER CA. EN UKE FRA 4 – 10 ELLER 12 JUNI, OG DERETTER KUN UTDELTE MINSTESATSER NØDHJELP UT RESTEN AV MÅNEDEN!
KRAV: JEG KREVER FULLE LIVSOPPHOLDSSATSER FRA 4 JUNI 2014 OG UT MÅNEDEN, MINSTE NØDHJELPSSATSER FOR DETTE TIDSROMMET TRUKKET FRA.

 

 

I atter en søknad fra meg – denne gang av 4/6 – 14 om nødhjelp med livsoppholdssatser (belyst over), tok sosialtjenesten i sitt avslag og bagatelliserte og omdefinerte problemene jeg der presiserte (utdypes under), og underslo sentrale fakta i denne – som sedvanen er.
De har bevisst satt mitt liv og helse i alvorlig fare ved å underslå alvorlighetsgraden i flere legeerklæringer – også den siste av mai 2014.
I sitt siste avslag projiserer de sine unnlatelser av adekvat og forsvarlig oppfølging av meg hva gjelder både min siste søknad og flere andre søknader om det samme tidligere i år – nødhjelp med livsoppholdssatser – over på meg, i samme sekvens som de omdefinerer min fastleges siste erklæring som de også mottok 4/6 – 14.
«GRUNNEN» FOR AVSLAGET SOM DE PRESENTERER PÅ VEDTAKETS SIDE 2, ET INTET MINDRE ENN DEN JEG VISER SITAT FRA UNDER, OG HER (SOM ALLTID), UTELATER SOSIALTJENESTEN TOTALT Å BELYSE MINE ANFØRSLER OG FAKTISKE HELSESITUASJON – SAMTIDIG SOM DE ER SÅ FREKKE Å MANIPULERE ERKLÆRINGEN FRA MIN FASTLEGE FOR EGEN AGENDA!
– DE ANVENDER LEGENS TYDELIGE BESKJED OM AT UTILSTREKKELIGE MIDLER FRA ETATEN VIL VÆRE LIVSTRUENDE FOR MEG SOM ER 52 ÅR OG HAR DIABETES, SOM UNDERSTØTTELSE FOR ETATENS EGNE STERKT URIMELIGE OG LOVSTRIDIGE VILKÅR VED Å RADERE VEKK – NETTOPP TERMEN «LIVSTRUENDE» OG DEN ALVORLIGHETSGRAD SOM FREMGÅR AV HELHETSKONTEKSTEN HVOR LEGEN INTET MINDRE ENN REFSER ETATEN!:
«DU ER I VEDTAK 2014/02978 INFORMERT OM AT DET VED EVENTUELL NY NØDHJELPSSØKNAD VIL BLI VURDERT OM LIVSOPPHOLDET SKAL DELES OPP I 2 UTBETALINGER PER MÅNED FOR Å SIKRE AT DET VARER FOR HELE MÅNEDEN. DET ER INNLEVERT UTTALLELSE FRA DIN FASTLEGE SOM SIER AT DET ER VIKTIG FOR DEG Å HA ET GODT KOSTHOLD OVER HELE MÅNEDEN OG DET VIL FRA JULI BLI UTBETALINGER TO GANGER I MÅNEDEN. VED EN EVT. NY SØKNAD OM NØDHJELP VIL SOSIALTJENESTEN TA EN VURDERING PÅ OM DET SKAL UTBETALES UKENTLIG FOR Å SIKRE AT DU HAR NOK MIDLER TIL NØDVENDIG LIVSOPPHOLD SOM MAT OG MEDISINER»! (Sitat slutt).
* MEN FAKTUM ER JO AT JEG FRA SØKNADSDATO 4 JUNI OG HELT FREM TIL DEN 10 JUNI – NÆR EN HEL UKE, STO TOTALT UTEN PENGER OG MAT – ATTER EN GANG, FØR SOSIALTJENESTEN – ETTER AT JEG I MELLOMTIDEN HADDE KJEMPET FORTVILT FOR MITT LIV VIA KLAGEMAIL OG NYTTELØSE FORSØK PÅ Å NÅ DEM OVER TELEFON, OMSIDER VALGTE Å TILSTÅ MEG ALLER KNAPPESTE YTELSER – 70 KRONER PER DAG FRA SØKETIDSPUNKTET 4 JUNI OG UT MÅNEDEN – SELV ETTER MIN INNGÅENDE FORKLARING TIL DEM OVER MAIL AV 5/6 PÅ HVORFOR JEG VAR KOMMET I DENNE SITUASJONEN, OG LEGENS KLARE INSTRUKS OM AT FOR KNAPPE YTELSER VIL VÆRE LIVSTRUENDE MED DE SYKDOMMER JEG HAR.
MEN I VEDTAKENE TIER SOSIALTJENESTEN ALLE FAKTA IHJEL, OG MANØVRERER MED BOKSTAVELIG TALT DØDSFORAKT SENTRALE OPPLYSNINGER RUNDT FOR Å VIRKE TIL EGEN FORDEL SLIK AT DE KAN RAMME BORGEREN (MEG) PÅ VERST TENKELIGE VIS.
ABABABABABABABABEGELEGE
Jeg siterer min fastlege Dr. Nørager ordrett fra hans erklæring av 03.06.2014 som sosialtjenesten (belyst over) har radbrukket:
«Det bekreftes hermed at overnevnte (meg) har kronisk sykdom (diabetes) som krever stabil medisinering og kosthold lavt på sukkerinnhold, hvilket ofte er dyrere enn vanlig kost. Diabetes kan raskt utvikle seg livstruende dersom den ikke behandles, enten ved manglende medisinering eller feil kosthold grunnet pengemangel. Hun forteller at hun ikke har noen penger lenger nå (kan selv forklare hva hun har brukt dem til) og derfor trenger hjelp til både kost og medisin. Det presiseres at manglende medisinering  av diabetikere kan være livstruende, og det oppfordres derfor kraftig til at der finnes en løsning på hendes akutte pengemangel som vil være helsemessig forsvarlig.»
 
Til denne legens tydelige tale og min tilleggsmail av 5/6 med bred redegjørelse for den oppståtte situasjon, responderer sosialtjenesten ordrett i sitt avslag av 2014/04552 øverst på side 3 (sitat):
«Du har lagt med legeuttallelse som påpeker at det er viktig for deg med stabil medisinering og kosthold med lavt sukkerinnhold.
Sosialtjenesten finner det bekymringsverdig at du velger å prioritere din gjeld isteden å prioriter din helse»!
JEG SITERER FRA OVERNEVNTE AVSLAG PÅ MIN SØKNAD OM NØDHJELP MED KRAV OM LIVSOPPHOLDSSATSER, OG HAR SKREVET RETT AV VEDTAKET.
DE MANGE SKRIVEFEIL SOM NAV HAR BEGÅTT, ER SOSIALTJENESTENS EGNE.
MINE KOMMENTARER TIL DE MANGE FALSUM SOM DER ER NEDTEGNET, STÅR PÅFØRT UNDER NOEN AV SEKVENSENE I KLAMME:
Saksnummer 2014/04552 Saken gjelder NØDHJELP VEDTAK
Søknaden avslås med hjemmel i § 18 og 19

 

 

FAKTISKE FORHOLD (TRUSSEL):
(…) Du er i tidligere vedtak blitt varslet om at at dersom du fortsatt søker om nødhjelp vil sosialtjenesten ta en vurdering å utbetale 2 ganger per måned.
VURDERING
(…) Det er foretatt en helhetlig og individuell vurdering av din situasjon.
(JEG: LØGN! – MED PÅSTANDEN OM AT HELHETLIG OG INDIVIDUELL VURDERING AV MIN SITUASJON ER FORETATT, NEDTEGNER DE URIKTIG FORKLARING I DOKUMENT BEVISST, HVILKET RAMMES AV STRAFFELOVEN!)

Vedtaket fortsetter: Begrunnelsen følger under:
Nødhjelp. Det er fremmet en søknad om nødhjelp med en tilleggsmail. (Av 5/6).
(JEG: Her unnlater de fullstendig å ta med mine anførsler og synspunkt i tilleggsmailen der jeg hadde strevd med å redegjøre omstendelig for hvorfor jeg var kommet i denne situasjonen slik loven fordrer. Under full ignorering av sine lovpålagte plikter, underslår de brukermedvirkningen totalt, og fortsetter bare):
Du har ikke lagt med noen dokumentasjon på at du står uten penger.
Det er lagt med dokumentasjon gjennom en kvittering på betlet kr. 2.9944,39 og en telefon regning som hadde forfall 19.03.14 pålydende kr. 2.944,39.
Det opplyses ikke på kopien av kvitteringen når den ble betalt.
(JEG: Det er LØGN! På den stemplede kopien fra sosialtjenesten som jeg fikk med meg, vises tydelig på kvitteringen at denne er påført dato betalt – 30.05.2014)!

Vedtaket fortsetter:
Du opplyser på din søknad at den ble betalt 30.05.14.
Videre opplyser du at du har betalt privat gjeld vedr. veterinær regning til din hund og gravstøtte etter din avdøde mor.
Sosialtjenesten kan ikke se at du har søkt om gravferdstøtte etter din mors bortgang.
(JEG: Da dødsfallet inntraff i fjor, hørte jeg under Nav Nordstrand, før jeg flyttet hjem hit til barndomshjemmet hvor jeg fant mamma død. Jeg søkte da sosialtjenesten flere ganger om økonomisk hjelp til gravstøtte da det ikke var mer penger igjen i boet, og understreket i søknadene over mail at jeg ikke kunne søke Nav om dette, siden resten av hele gravferden beløp seg til nesten kr. 40.000 som mamma selv hadde. Nav dekker ikke utgifter over ca. kr. 21.000 uansett)
All informasjonen ligger uansett i «Mappa mi» som sosialtjenesten så infamt og til stadighet sakser seg ut bruddstykker fra for egen vinning og for å gi et skinn av at informasjonen er korrekt, hvilket sliter ut meg ytterligere da jeg blir nødt til å overklage deres uriktige forklaringer i protokoll ved å finne frem i store mengder papirer – noe som også er deres hensikt).

 

 

Vedtaket fortsetter:
Du har lagt med legeuttallelse som påpeker at det er viktig for deg med stabil medisinering og kosthold med lavt sukkerinnhold.
Sosialtjenesten finner det bekymringsverdig at du velger å prioritere din gjeld isteden å prioriter din helse.
Videre finner sosialtjenesten det bekymringsverdig at du ikke benytter deg av muligheter for å søke om gravferdsstøtte ved din mors bortgang (Nav gir bare inntil et visst beløp, gravferden kostet mer, og da gir ikke Nav hjelp – og det VET de») –  og søker om forhøyet grunnstønad grunnet din fysiske helse.
(JEG: I tilleggsmailen jeg skrev til sosialtjenesten 05.06.2014 belyser jeg klart at jeg HAR søkt forhøyet Grunnstønad – men har mottatt avslag, noe de også meget vel kunne ha funnet ut selv hvis de bare gad. Men det er ikke poenget. Deres agenda er å trekke faktiske forhold ut av sin kontekst som forhalingsteknikk for å utmatte og provosere den andre part, og forlede en eventuell klageinstans siden de konsekvent har unndratt de faktiske forhold og mine synspunkt fra et hvert vedtak de har kommet opp med!)

Vedtaket fortsetter:
Sosialtjenesten er kjent med at dokumentasjon kravet for å søke om nødhjelp er lavere enn ved økonomisk sosialhjelp. Sosialtjenesten kan imidlertid ikke se at du har lagt med noe dokumentasjon som tilsier at du står uten midler.
(JEG: LØGN!)
Vi vurderer at du har tilstrekkelig med midler til å ivareta nødvendig livsopphold etter § 18 i lov om sosiale tjenester i NAV. Du har derfor ikke rett til økonomisk sosialhjelp etter denne bestemmelsen.
(Sitatet fra «vedtaket» til sosialtjenesten er slutt).

 

* Vedrørende min saksbehandlers stadige repetisjon i «begrunnelse» av sine løpende avslag til meg dette året om at jeg ikke skal prioritere å betale gjeld til andre, som til dyrlege, telefon og nå sist enda en telefonregning jeg måtte ut med i år – samt gravstøtten til min mor.

DETTE UTGJØR HELE BAKGRUNNEN FOR DAGENS SITUASJON, HVOR SOSIALTJENESTEN HAR VALGT Å DELE OPP MITT LIVSOPPHOLD FRA 1. JULI 2014.
AVGJØRELSEN ER BASERT PÅ OMSTENDIGHETER JEG SELV IKKE HAR VÆRT HERRE OVER, EN INFORMASJON SOM SOSIALTJENESTEN KONSEKVENT HAR VALGT Å TILBAKEHOLDE. BRUKERMEDVIRKNINGEN HAR VÆRT TOTALT FRAVÆRENDE. SOSIALTJENESTEN HAR ALDRI SAMHANDLET MED MEG FOR Å HENSYNSTA MINE SYNSPUNKTER, HVILKET OGSÅ FREMGÅR TIL FULLE AV ALLE LYDOPPTAKENE.
JEG UTDYPER:
Dagen etter min søknad av 4 juni (altså 5 juni), sendte jeg sosialtjenesten en mail med tilleggsopplysninger der jeg gjorde omfattende rede for hvorfor jeg sto uten mat og midler, og opplyste igjen om forhold som sosialtjenesten er meget vel kjent med fra før (jeg ber Fylkesmannen lese denne i sin helhet, og legger den i eget vedlegg til denne saken):
* Vedlegg fra Horntvedt til klagen: «HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m.» – Mail til sosialtjenesten av 5/6.
– Sosialtjenestens nekt av å dekke veterinærregning pålydende ca. kr 4650,- i februar 2014 når min lille Theo (hund) på 9 år ble akutt syk – min informasjon til dem om at jeg måtte dekke gravstøtten til min mor på kr. 3200 i mai som jeg fikk lån til av bekjente – hvis ikke ville de ha fjernet den, under lovnad å tilbakebetale med mine kommende junipenger, og de to siste telefonregningene fra februar og nå mai, pålydende ca. kr. 3000 hver som jeg også hadde oppgitt for dem at jeg fikk låne til via venner og bekjente som engangstilfeller, og tilbakebetale i deler over flere måneder. Den siste telefonregningen, betalte jeg dog i sin helhet med livsoppholdet for juni som utgjør ca. kr. 6250,- månedlig, samtidig som jeg tilbakebetalte privatlånet til mammas gravstøtte.
Det var mine oppgitte grunner til sosialtjenesten for at jeg sto fullstendig uten mat og midler 4. juni 2014.


Disse vet at jeg har minste sats grunnstønad ca. kr. 648,- som ble innvilget meg for mange år siden for å ha telefon siden jeg er så syk at jeg sjelden kommer meg ut. Denne kontakten med omverdenen – spesielt via internett, kan jeg således ikke miste, og regningene må betales. I løpet av over 6 år på minste sosialhjelps norm, har sosialtjenesten (da Nordstrand) kun hjulpet meg med EN telefonregning alt i alt!
Men siden denne sosialtjenesten hadde nektet meg all hjelp til alt det overnevnte så måtte jeg supplere med grunnstønaden til telefon og bruke av denne for å overleve som best jeg kunne.
Derfor kunne ingen penger spares opp til telefonregningene, og hele livsoppholdet for juni måned pålydende kr. 6200 gikk ut i en skjerv til mine gode hjelpere med lån til gravstøtte (3200,-) og til å betale i sin helhet den siste telefonregning (3000,-) denne gangen.
SOM FREMGIKK AV MIN HOVEDKLAGE 09.02.2014 foretok jeg der en omfattende spesifisering av mine utgifter (utdrag av 9/2):
«Dette betyr at jeg kun har sittet igjen med langt under kr. 3100,- til egen øvrig ernæring – (alt utenom brød), klær, sko, husholdsartikler, toalettartikler, medisiner, lege, fritidsaktiviteter, andre regninger og alle andre livsnødvendigheter og ekstrautgifter hver måned – I DE SISTE FIRE AV SEKS ÅR!» (sitat slutt).

Disse sentrale fakta av enorm betydning for min helse og velbefinnende har konsekvent blitt utelatt fra de faktiske forhold i alle sosialtjenestens påfølgende vedtak!
De overnevnte formål til store utlegg som jeg hadde søkt om, hadde en totalsum pålydende hele 14.000 kroner – hvilket uomtvistelig bidro til å sette meg i totalt uholdbar økonomisk situasjon.
Nettopp fordi sosialtjenesten ga meg avslag på ALT – alle de store regningene jeg hadde lånt til, har jeg flere ganger de siste månedene vært nødt til å søke sosialtjenesten om nødhjelp med livsoppholdssatser, siden jeg i hele 6 år har levd på minste sosialhjelps norm og aldri har hatt muligheter til å legge av en eneste krone til uforutsette ting.
Men Sosialtjenesten hensynstar aldri de faktiske forhold rundt min økonomiske situasjon – noe som tydelig fremgår i mine nevnte daterte klager, og samtlige av mine argumenter går fullstendig upåaktet hen!

 

 

I sitt avslag på å dekke veterinærregning og/eller gi meg ekstra livsopphold så jeg kom meg på fote igjen, skrev de rett og slett dette i vedtaket med Saksnummer 2014/01595:
«Sosialtjenesten er av den vurdering at utgifter til veterinær ikke er en pliktmessig ytelse» – Videre: «Sosialtjenesten anbefaler deg å tegne forsikring for dyr»! (Sitat slutt)
Dette, med deres absolutte viten om at jeg kun sitter igjen med kr 3100 i måneden til vanlig. Det er allment kjent at forsikring for «gamle dyr» er skyhøy i de få selskapene som providerer dette – ca. 1400 eller mer per måned!
Jeg HAR altså en hund som aldri har vært syk, jeg har ikke hatt råd til å betale forsikring for ham de siste seks årene jeg har mottatt sosialhjelp og har heller aldri søkt dem om ekstra utgifter jeg har hatt på ham!
HVA mente så sosialtjenesten jeg skulle ha gjort når min 9 år gamle venn plutselig fikk store smerter og måtte hasteopereres?
Søknaden er overhodet ikke realitetsbehandlet!

Med sosialtjenestens overnevnte «begrunnelse» (satt i flere vedtak) om at jeg ikke skal prioritere gjeld, oppfordrer de samtidig til svindel.
Det er udiskutabelt både ulovlig og straffbart for privatperson å svindle andre mennesker for penger, hvis straff må trone på lik linje med at man svindler Nav for penger!

 

 

Når tillitsfulle mennesker med nesten like dårlig økonomi som meg (jeg har ingen foreldre i livet) velger å låne meg penger til overnevnte livsnødvendige formål (bl.a veterinær) og jeg løftegir dem at jeg skal betale lånene tilbake, så er jeg forpliktet til å overholde dette – hvilket er gjort!
Juridisk sett, er en muntlig lovnad like bindende som en skriftlig.
Og rådmann Elfrid Boine i Karasjok, har i artikkelen linket til under, bekreftet at man selv må legge ut for sine utgifter og få disse refundert av Nav i etterkant:
Finnmark Dagblad 18.06.2014:  «Amund må velge mellom mat eller medisiner»
http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article7427469.ece
Det har jeg aldri hatt anledning til å gjøre av det lille beløpet jeg mottar månedlig – der jeg som vist i klagen av 9/2 sitter igjen med ca. kr 3100 i måneden til alle formål!

 

MERK: 10 juni 2014 ringte seksjonsleder Randi Trøeng ringte meg opp og krevde kontoutskrift fra meg for de siste to ukene – nær en uke etter at jeg hadde søkt nødhjelp med livsoppholdssatser 4/6 og mottatt avslag på dette 6/6 – der dette kravet hun fremsatte i samtalen overhodet ikke var skriftlig stilt i vedtaket – hvilket jeg også fremhevet for henne.
På dette tidspunkt hadde jeg stått totalt uten mat og penger i hele 6 dager!
I vedtaket ble påpekt så fromt at de flere ganger hadde forsøkt å ringe meg – hvilket Trøeng også gjorde et stort nummer av i telefonsamtalen – men – HVA DA FOR?:
Hvis det hadde vært oppriktig viktig for sosialtjenesten å evt. tillegge at de hadde glemt å skrive i vedtaket at jeg måtte innlevere også siste 14 dagers kontoutskrift før de kunne realitetsbehandle min nødhjelpssøknad og mente at et sådant ekstremt påbud ville kunne bli etterprøvd som legitimt i en sak om nødhjelp, så kunne de ha sendt en mail til meg om at jeg ØYEBLIKKELIG måtte ta kontakt med dem!
Nødhjelp er som kjent en HASTESAK, og ingen personvernshensyn brytes hvis de gir en slik nøytral beskjed over mail!

 

Men saken var den – hvilket jeg også gjorde Trøeng stort oppmerksom på, at Line Tunsve (min saksbehandler) hadde ringt meg (20.05.2014) kort tid før denne min søknad og krevd kontoutskrifter fra meg for hele året (f.o.m. januar t.o.m. mai) – hvilke jeg innleverte, enda hun i telefonsamtalen tydelig kunne høre at jeg hadde kraftig influensa!
Hun påla meg å innlevere dokumentene innen tre dager, for hvis ikke, så kunne hun ikke garantere meg at jeg i fremtiden ville motta mine faste månedlige økonomiske ytelser (jeg må søke sosialtjenesten ca. hver 5. måned om økonomiske ytelser i vent på at uføresøknaden min skal bli behandlet på tredje året – og det var dette saken gjaldt).
Tunsve forstod akkurat hvor syk jeg var, for i den tapede telefonsamtalen spurte hun meg rett ut der man kan høre at jeg hostet så jeg holdt på å spy: «Har du et astmaanfall akkurat nå»?
Jeg holdt på å sette livet til på den lange reisen til banken og opp til kontoret og hjem den dagen!
Lydopptaket på Youtube: (20/5-14):
Nav St.Hanshaugen sosial – Min saksbehandler Line Tunsve krever kontoutskrifter for hele året:
http://bit.ly/12XV9of
På mitt spørsmål til Tunsve om hvorfor hun krevde en såpass omfattende dokumentasjon, svarte hun etterhvert at det forrige kontoret jeg tilhørte (Nav Nordstrand) mente at jeg hadde fått uberettigete utbetalinger vedr. bostøtte, men da ble jeg forbannet fordi dette ikke var tilfellet!
Jeg spurte henne hvorfor hun da ikke heller anmeldte meg til politiet, så kunne jeg endelig få en Advokat og ta svinestien kraftig fatt!
Men da feiget hun ut og svarte at «forholdene hørte under det andre kontoret, og ikke oss»!
Jeg tok henne på det, og sa at trygdesvindel er svindel – og det skal anmeldes uavhengig av hvilket kontor man tilhører – men da ønsket hun ikke å gå dypere inn i materien, og avsluttet samtalen som er tapet, og skal sendes Fylkesmannen.
EN SINNSVAK VILKÅRLIGHET OG MISBRUK AV MAKT SOM JEG PÅKLAGER STERKT!
(Vist lengre utdrag fra i denne posten):
Lydopptak av samtaler med sosialtjenesten Bydel St.Hanshaugen, avslører samkjørt, konsekvent maktmisbruk
http://bit.ly/1vHE0G5

 

Tilbake til samtalen med Trøeng:
Dokumentene innlevert, viste altså saldo og bevegelser på min konto helt fra 1. januar og frem til 16 mai 2014, og derfor spurte jeg Trøeng om hvorfor kravet hennes nå om innlevering av kontoutskrift fra de to siste ukene i mai ikke sto som et krav i avslaget hvis dette var så essensielt for korrekt saksbehandling.
I sitt tilsvar presterte Trøeng å projisere hele saksbehandlingsfeilen over på meg og raljere vilt som sedvanen er (ordrette sitat fra lydopptaket som vil sendes Fylkesmannen):
«Ja DET avslaget, det har verken jeg skrevet eller godkjent så det var ikke jeg helt klar over at det mangler der, MEN DETTE ER JO NOE DU OGSÅ VET VELDIG GODT at når du søker om en akutt stønad så må vi vite»
– (jeg avbryter):»Etter all den dokumentasjonen jeg har inngitt og dere har fått kontoutskrift helt frem til 16 mai, så er dette UTILBØRLIG KRAV OM DOKUMENTASJON – det er du som seksjonssjef like vel bevandret i som det jeg er»!
Videre fremhevet jeg for Trøeng at jeg nå hadde stått totalt uten mat og penger fra søknadsdato i hele SEKS DAGER – så jeg spurte henne hvordan hun mente at jeg skulle kunne ta meg til byen og få en kontoutskrift og opp igjen til deres kontor og levere denne – uten penger til sporveien?
«Skal jeg snike på trikken»?!
Trøeng svarte meg: «Jeg anbefaler verken deg eller andre å begå ulovligheter»!
IGJEN – SINNSVAK VILKÅRLIGHET OG BEVISST MISBRUK AV MAKT SOM JEG PÅKLAGER STERKT!
Sosialtjenestens avvik fra følgende myndighetskrav – og jeg har sikkert uteglemt noen punkter også, som jeg er sikker på at Fylkesmannen vil fange opp ved gjennomgang: (jeg lister opp)

 

 

Etterprøvbare påstander:
Nav St.Hanshaugen sosial leverer ikke tjenester etter lover og forskrifter.
De har utøvd et omfattende, strukturert og samkjørt misbruk av myndighet over et svært langt tidsrom, som har fått skadelige følger for alvorlig syk tjenestemottaker og seniorinnbygger (meg): Irreversible skader i kroppen grunnet flere måneder på utilstrekkelig og feil kosthold som vil bli raskt progredierende siden jeg har sykdommen diabetes, og en eneste dag uten riktig kostholdsregime kan avstedkomme store konsekvenser.
Sosialtjenesten praktiserer ikke bruk av forsvarlige sosialhjelpsnormer i utmålingen av økonomisk stønad.
De sikrer ikke at vedtakene herunder, bygger på en konkret og individuell vurdering av hjelpebehovet.
Det er den faktiske situasjonen på søknadstidspunktet som skal legges til grunn for vurdering og utmåling av økonomisk stønad, hvilket så godt som aldri er hensynstatt i mitt tilfelle.

 

 

Sosialleder Sigurd Røeggen har som ettertrykkelig bevist, ikke sikret at kravene til forsvarlig saksbehandling overholdes ved håndtering av mine klager, trass en god rekke muntlige og skriftlige varslinger om dette fra meg.
I stedet gikk han kun i forsvar for sine ansatte i et trusselbrev han sendte meg, som endelig tilsvar på min omfattende klage av 09.02.2014 – der ikke et eneste av lovbruddene jeg hadde ført bevis for i min ca. 40 sider lange klage var nedtegnet eller drøftet:
http://bit.ly/1mPFVX4

Innstillingen til Fylkesmannen) tok ham over ti uker å skrive, og var datert 25.04.2014 med saksnr. 2014/ 5282. Der ble alle mine veldokumenterte klager av 9, 12, 20, 24, 25 og 26 februar samt en purremail jeg sendte 27 mars (alle er utdypet tidligere i denne klagen) – hvis samtlige han hadde mottatt kopi av og som hadde kostet meg et hav av krefter jeg ikke hadde å skrive, totalt pulverisert, samtidig som han slo jernring rundt etatens egne uegnede saksbehandlere – Utdypet i den andre klagen jeg sender Fylkesmannen i dag.


Denne siste gangen sosialtjenesten lot meg stå nesten en uke uten penger og mat igjen (etter min søknad av 4/6), ringte jeg fortvilt opp flere ansvarlige aktører ved kontoret men ingen av dem tok telefonen gjennom to dager i strekk.
Da var det plutselig en operatør ved 02180 som foreslo at jeg kunne ringe sosialsjef Røeggens mobil, hvilket jeg gjorde.
Han tok ikke denne telefonen heller, men man kan høre på opptaket jeg gjorde at jeg la igjen beskjed på svareren hans der jeg med all tydelighet forklarte hva jeg mente om den kritiske situasjonen, og at jeg som diabetiker i mangel av penger og sunt kosthold for lengst hadde måttet gå over på «gjestebeholdningen» i huset – så som ekte sjokolade, potetgull, is og liknende, hvilket hadde medført et skyhøyt blodsukker og en dobling av forsvarlig dose av medisinene jeg tar for diabetes.

Jeg ba sosiallederen agere akutt!
Beskjeden gikk også over mail til etaten med kopi til ham.
Trass sosialtjenestens nå inngående kjennskap til kritisk helsesituasjon gjennom min harde kamp for å nå frem og endelig motta den bistand og hjelp jeg var i behov av, reagerte sosialsjefen overhodet ikke.
De utposjonerte meg atter kun 70 kroner dagen gjennom en hel måned så nær som 4 dager!

Viktig blir det herunder å fremheve pkt. 4 i min klage og søknad til sosialtjenesten av 12/2 med kopi til sosialsjefen (som fulgte hovedklagen av 9/2 der jeg søkte om ekstra livsopphold) Jeg siterer:
4. På bakgrunn av overnevnte redegjørelse i klagen av 9/2 over min fatale økonomiske situasjon som har ledet til sterk forverring av helsetilstand (les hele), søker jeg også om ekstra økonomisk tilskudd pålydende kr. 2500,- per måned slik at jeg har et håp om å klare å overleve til jeg får uføretrygd, med iverksettelse 29 februar 2014.
Hvis søknaden avslås trass all informasjon dere nå sitter inne med, vil jeg først som sist presisere at dere etter loven er pålagt å grundig konkretisere avgjørelsen, og kunne vise til at avslaget er basert på solid gjennomgang av relevante dokumenter/legeerklæringer m.m. (spesifisert) og ikke minst på mine egne uttalelser som ligger til grunn i saken både før og etter samarbeid med dere (brukermedvirkning), samt bevise at søkeren ikke vil kunne komme til å bli skadelidende.
Fylkesmannen har understreket det overnevnte i flere påtalte avvik tidligere – se posten jeg linker til under, og således vil det være på det rene at dere med dette er gjort grundig kjent med pliktene som embetet medfører hvis jeg evt. må se meg nødt til å klage både dit og til Sivilombudsmannen.
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
I så måte vil dere ikke stille sterkt, og jeg ber dere samtidig ha i mente både Straffeloven og Lov om offentlige tjenestemenn (Sitat slutt).
Avslaget kom 03.03.2014, med Saksnummer 2014/01780 uten begrunnelse overhodet.

 

 

KRAV: Jeg krever at ekstra livsopphold per måned stort kr. 2500,- skal innvilges meg øyeblikkelig med tilbakevirkende kraft helt fra søknadsdato, grunnet sosialtjenestens massive tjenesteunnlatelser og bevisste forbrytelser i offentlig tjeneste.
(MERK: Dette kravet er utdypet i min klage/søknad av 06.07.2014)!
De innklagede aktørers graverende og kontinuerlige misbruk av myndighet, har bidratt til å forverre min helsetilstand markant!
JEG VIL FREMHEVE TO SAKER SIDEN DE HAR MANGE LIKHETSTREKK MED MIN, NYLIG SENDT MEG OVER MAIL PÅ MIN FORESPØRSEL FRA ADVOKATEN SOM VANT FREM MED BEGGE DISSE – OG BER FYLKESMANNEN MERKE SEG DETTE STORT I SIN AVGJØRELSE, SIDEN HER ER FLERE LIKHETSTREKK SOM SAMMENFALLER MED AVVIKENE BEGÅTT I MIN SAK. JEG BER HAM REAGERE AKUTT PÅ, AT UT FRA DE FORHOLD SOM FREMGÅR AV MINE TO KLAGER, SÅ HAR SOSIALTJENESTEN TIL SAMMEN LATT MEG STÅ FULLSTENDIG UTEN PENGER OG MAT I HELE 33 DAGER ELLER MER I LØPET AV DE SISTE FEM MÅNEDENE, OG JEG HAR ALDRI KLART Å TA MEG INN IGJEN!
SOM FREMGÅR AV FØRSTE SAK SOM VANT FREM, HADDE PERSONEN – FORSTÅ MEG RETT – «KUN» LEVD UTEN PENGER OG MAT I SYV DAGER!

ADVOKAT THORSTENSEN

24.09.2006 – Anmeldte sosialkontoret (RB.no)
Odd Erik Anderssen fikk ikke penger til mat da han møtte opp blakk og utsultet på sosialkontoret i Lørenskog.
Jeg har kronisk sukkersyke og er avhengig av mat på grunn av blodsukkeret, forteller Anderssen (…)
Thorstensen mener sosialtjenesten har brutt sine plikter etter Sosialtjenesteloven § 5-1, og dermed også brutt Straffelovens § 242 ved å ikke hjelpe et menneske i nød.
Det er helt utrolig at det kan gå en uke før man får svar når man søker om nødhjelp. Jeg er sjokkert over at et sosialkontor ikke tar mennesker mer på alvor, sier advokaten (…) (6)
http://bit.ly/1ia4bDb
(Jeg siterer noen relevante sammenhenger fra den andre saken, siden den ikke er lagt ut på nettet):
(…) Samboer fikk utbetalt dagpenger den 21 .September med kr. 2.163,-.
Sosialtjenesten fant det da rimelig å anta at søker og samboeren hadde brukt deler av midlene de hadde mottatt i denne perioden til innkjøp av nedvendige matvarer. Særlig nar det ikke var opplyst om noen uforutsett hendelse eller utgift som hadde vanskeliggjort matinnkjøp. Sosialtjenesten fant derfor ikke grunnlag for a innvilge nødhjelp.
I klagen anfører klager at «rett til nødhjelp utløses ved a konstantere at man ikke har penger.» Sosialtjenesten uttaler at dette teoretisk sett kan være riktig, men det a være uten penger er ikke alltid ensbetydende med a være uten mat i huset.
(MERK: HER KOMMER POENGET SOM ER RELEVANT FOR HVORDAN SOSIALTJENESTEN HAR BEHANDLET OGSÅ MEG):
Klager var tidligere i måneden ytt matpenger med kr. 735,- til livsopphold.
Videre er ikke årsaken til hjelpebehovet relevant, det avgjørende er om det foreligger er reelt behov for akutt hjelp.
*** Det er derfor ikke av avgjørende betydning hvorvidt klager fikk tildelt matpenger tidligere i måneden.
Lovens forarbeider Ot.prp. nr. 29 1990-91 s. 79 viser at retten til nødhjelp utløses «uavhengig av arsaken til hjelpebehovet.»
Det nedlegges pastand om at vedtaket av 26.09.2007 skal omgjøres til gunst for klager, slik at han får etterbetalt nødhjelp for perioden 24.09.07 – 01.10.07. (Sitatene fra Advokaten slutt).

 

SIVILOMBUD

 

Hvis ikke Fylkesmannen denne gang agerer på de ubestridelige bevis som her er blitt ført for sosialtjenestens gjentatte avvik og mønster av lovovertredelser mot meg, så skal disse to klagene med omfattende tilleggsinformasjon oversendes vår nye Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.
Da vil jeg også levere inn enda en politianmeldelse hvor jeg vil fremheve overnevnte rettssaker, som Advokaten vant frem med for sammenlikning.
Jeg vil bli svært overrasket hvis min – på mange måter identiske sak, blir henlagt hos politiet som tidligere i år, siden her ikke skal være forskjellsbehandling ut fra sosial rang eller annet.
I så måte vil jeg ta saken videre til Riksadvokaten, hvilket jeg har full anledning til.
Riksrevisjonen vil også motta kopi, samt alle politikere og relevante organisasjoner m.fl. som også fikk kopi av Hovedklagen av 9/2.

YOUTUBE

 

Saken vil selvsagt også da legges ut på blogg, og langt flere lydopptak av evt. ubehandlet varsling bli lagt ut på Youtube. Dette til ren orientering.
Og jeg fremhever sterkt for Fylkesmannen at samtlige innklagede aktører ved Nav St.Hanshaugen sosial til alt overmål er klar over at jeg tar opp samtalene med dem, hvilket fremgår innledningsvis i flere av opptakene.
KRAV om etterbetaling av økonomiske ytelser er flere, fremsatt tidligere i denne klagen.
Min fastlege har allerede presisert i sin erklæring av 3 juni 2014 at «der (må) finnes en løsning på hendes akutte pengemangel som vil være helsemessig forsvarlig.»!
Og det er IKKE minstesatser nødhjelp og totalt fravær av økonomisk bistand som blir utbetalt/ikke utbetalt til en seniorinnbygger med diabetes!
Sosialtjenesten har, med sine utstrakte og samkjørte forbrytelser i offentlig tjeneste – herunder  massiv vilkårlighet og uforsvarlig saksbehandling m.m. forkortet min levetid med flere år!Jeg ber om at Fylkesmannen selv endrer sosialtjenestens vedtak.
Disse må ikke under noen omstendigheter få tilgang på å «utmåle størrelsen av beløpet selv» som denne instans i en rekke andre saker har besluttet, siden det klart fremgår av denne klagen at ingen tillit til profesjonell tjenesteytelse hos denne innklagede instans bør kunne krediteres heretter.

 

 

Som i min hovedklage av 09.02.2014 krever jeg igjen avskjed for Sekssjonssjef Randi Trøeng og min saksbehandler Line Tunsve, og jeg krever det samme for sosialleder Sigurd Røeggen på bakgrunn av de multiple lov- regel og etikkbrudd som her er presentert men som han – med lederansvar og lovpålagte plikter herunder, har valgt å ignorere.
Saksbehandlingstiden og oppfølgingsformen må reflektere sakens alvorlighet, og jeg minner om at henvendelser som denne, som omfatter fare for liv, helse og overgrep alltid skal følges opp av Fylkesmannen.
Han skal også lese mailen jeg sendte sosialtjenesten 02.07.2014 der jeg etterlyser livsoppholdet mitt for juli måned som ikke ble satt inn før 4 juli etter at at de hadde utpint meg på minste nødhjelpssatser i nær hele juni måned!
Samt min søknad av 24.06.2014 der omtrent alt jeg søkte om ble avslått – utenom kjøleskap (sko fikk jeg på rekvisisjon)!
Disse er vist til her (sendes instansen i dag over mail som alle andre vedlegg hver for seg, siden jeg ikke aner hvordan man attacher mail):
Vedlegg fra Horntvedt til klagen: «HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m.» – Fravær av livsopphold 3 dager i juli.
Vedlegg fra Horntvedt til klagen: «HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m.» – Søknad av 24.06.2014.
Disse påklager jeg også sterkt, og ber om at Fylkesmannen vil endre de avslåtte formål til min gunst.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt

 

 

AVSLÅTT MED TOTALT FRAVÆR AV FORANKRING I SUNT VETT OG FORSTAND!
FYLKESMANNEN GA ALTSÅ SOSIALTJENESTEN FULLT MEDHOLD ETTER DENNE MIN KLAGE SOM BLE SENDT HAM (vist både her og i Del 1), OG UNDERSLO ALLE SENTRALE BEVIS OG ANFØRSLER FRA MEG!

 

 

Statens Helsetilsyn valgte også å legge varslingen ettertrykkelig død, og løy meg «rett opp i ansiktet»!
Utdrag fra posten – Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial):
Statens Helsetilsyn 15.02.2016
Til Jeanine Horntvedt vedr. sosialtjenesten i bydel St. Hanshaugen
Vi viser til din epost av 20.1.2016.
Helsetilsynet er en overordnet nasjonal faginstans for tilsyn og klagesaker om sosiale tjenester.
Vi går ikke inn i enkeltsaker på området.
http://bit.ly/28THamH

Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1

http://bit.ly/18Gonvx

 

 

Mandag 24.03.2014 Ane Stavrum nekter å bistå meg i sak med Nav (Lydopptak på Youtube):
http://bit.ly/1Dp8EOT
HER FORTSETTER DOKUMENTAREN JEG LAGET OM DET SÅKALTE «OMBUDET» I KRONOLOGISK REKKEFØLGE:
HOVEDINNLEGG: Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
http://bit.ly/1iH36Dj
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk

 

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mars 7, 2015 av i Politikk.
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2015
M T O T F L S
« feb   apr »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: