Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav – Servilt om ikke «å henge ut» notoriske forvaltningskriminelle.


ABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEPHANTHU
Ifbm. art. av 26.02.2015 – Kjennelse i PFU: Kjendismegler må tåle søkelys på NAV-støtte, konkluderte PFU med at Nettavisen ikke hadde brutt god presseskikk! :
«Redaksjonen valgte å bruke fullt navn og bilde, i flere artikler, om en person som ikke har gjort noe ulovlig, men som har mottatt midler fra NAV man kan stille spørsmål ved. Nettavisen understreker at hensikten med de påklagede artiklene var å belyse NAVs praksis, men det kan ikke, slik utvalget ser det, være tvil om at omtalen rammer klageren» skriver PFU og fortsetter:
«Utvalget har imidlertid kommet til at det i det påklagede materialet ikke foreligger brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, om varsomhet med identifisering av personer i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Selv om det kan hevdes at det ikke er klageren som står for det klanderverdige, men NAV eller «systemet», vil utvalget likevel mene at klageren må akseptere at han ble omtalt slik han ble».
http://bit.ly/2bsv0UC

 

 

Så – hvor lenge må vi vente på at det skal det gå den andre veien – der pressen utleverer forvaltningskriminelle aktører med navn og bilde?!
Svært lenge ser det ut, siden alle som blir begunstiget spalteplass av iøynefallende medier er nøye håndplukket for å synge den samme forkastelige visa!:
Forskning.no 14.02.2015 Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Høgskolen i Lillehammer
Velg riktig kommune om du trenger sosialhjelp – av Margareth Konst (utdrag):
Nav-kontorer utøver skjønn ulikt når de vurderer søknader om utbetaling til sosialhjelp. Dette fører til store forskjeller mellom de laveste og de høyeste sosialhjelpsutbetalingene.
Det var også variasjoner i gjennomsnittlig utbetaling av økonomisk støtte til den enkelte mottaker fra fylte 18 år. I 2007 varierte det mellom cirka 16 000 og 52 000 kroner, og i 2012 mellom 11 000 og 24 000 kroner (…)
Vi ønsker ikke å henge ut Nav-kontor, men det er avdekket problemer som må tas på alvor, sier Solheim (…)
Funnene viser at skjønnsutøvelsen ikke bare varierer fra kommune til kommune eller Nav-kontor til Nav-kontor, men også internt på det enkelte Nav-kontor (…)
Også maler for fatting av vedtak bør bli bedre, mener forskerne.
Vi ser at våre funn bekreftes både av annen forskning og av Helsetilsynets rapporter (…)
http://bit.ly/1JUxqJG

ABAFRAUD

Mitt svar:
Hva da «ønsker ikke å henge ut»!?
Kontorene som ikke føler for å utbetale anstendig livsopphold til hjelpetrengende borgere skulle da i all anstendighets navn bli offentiggjort med både navn og bilde av verstingene!
Styrkeforholdet mellom borger og Nav er mildest talt rått parti, og avvikene etaten utøver med vitende, vilje og forsett, kan ikke annet enn fordre full publisering.
De herjer i stor utstrekning med mennesker som har alvorlige sykdommer men som mange ganger ikke på langt nær tilståes den økonomiske støtte de lovfestet har krav på, og derav vil dø mange år før tiden på grunn av den absurde forvaltningskriminalitet som begås!
Da er det slett ikke snakk om å «henge ut» de ansvarlige for lydløse og effektive mordforsøk – det er kun en ansvarsfraskrivelse feiginger benytter seg av , og som brennmerker deres «avsløringer» som søplete!.
En servil, meningsløs og bent fram uanstendig «journalistikk» som via denne unnfallenhet gir uberettiget kreditt til yrkesforbrytere og bidrar til at deres ugjerninger aldri vil oppnå den flombelysning som kreves for at kujoner og deres inhabile ledere blir tvunget til å ta seg kraftig sammen og/eller bli løst fra sitt embete slik at anstendig personell kan slippe til!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIES

 

 

 

 

 

Aanne-mette-bakke

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIEABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEITTERSABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEJÆVLERPÅETBRETT

Noen ringe eksempler, med enkelte skadevoldere navngitt og avbildet: KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Overnevnte viser innledningen til min opprinnelige varsling om grove lov- etikk og regelbrudd i forvaltningen Bydel Nordstrand som jeg i første rekke sendte fungerende Helse- og sosialombud K. Halvorsen 04.03. 2010.
Da hun fullstendig ignorerte denne og unnlot oppfølging med delegering til relevante myndigheter som jeg der ba om, laget jeg en serie i 6 deler her på bloggen, som bygger på deler av de 19 vedleggene som fulgte varslingen:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen:
Del 1 – Utdrag:
“Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger (…)
http://bit.ly/UWJSJI
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
X og timen hos saksbehandler DD etter møtet i Attføringsutvalget 2009 (utdrag):
DD sier deretter ordrett at de som sitter i Attføringsutvalget må være “en hel hop av folk som “ikke har snøring på noe av det de driver med, borte i den bydelen der” og at det ikke går an å bedrive slik konsekvent overkjøring.
DD: Bydel Nordstrand er et jævla rottereir!
VI HAR SÅ MYE PROBLEMER DER! Det er helt grusomt!
Nav Nordstrand – Det er en ukultur!
Enkelte steder, så samler det seg en ukultur.
Det er sånne personer som har vært der lenge, som kjenner hverandre, og som tenker at “nei, vi gjør sånn og sånn“. Og de ser på brukere som om de ikke er mennesker lenger!
De ser på dem som “de er litt i veien”!
http://bit.ly/cvsadn
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

Bevisene jeg fører er ugjendrivelige, da alle møter og telefonsamtaler jeg refererer fra er tatt opp på bånd med utmerket lydkvalitet.
Mine Youtubekanaler:
BEVISENE: Lydopptakene av forvaltningskriminaliteten i Nav:
http://bit.ly/ZEuJGK
http://bit.ly/1M1hr8u
http://bit.ly/17JCOht
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
http://bit.ly/bHqUv7
Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.
http://bit.ly/aYmRUA

ABAGGAM

ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
Med dette brevet har sosiallederen blamert seg kraftig og avslørt både dyptgripende inkompetanse og en farlig lederstil, men det er faktisk hans minste problem. Hans største problem er at han totalt har overkjørt en funksjonshemmet seniorinnbygger og ignorert en omfattende, men saklig og godt underbygget varsling om grove misligheter i foretaket som har satt mitt liv og helse i alvorlig fare
http://bit.ly/1mPFVX4

ABABABABABABABABABABABABABABABABRSTISABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISKABABABABABABABABABABABABABABABABABEADH

Nav – Fylkesadministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje:
(…) Sosiallederen kunne heller kalt meg inn på teppet og gitt meg en midt på trynet.
Alvorlighetsgraden av den ageringen hadde faktisk ikke vært i nærheten av det overgrepet han her utsetter meg for, ved å ikke ta min omfattende varsling om grove misligheter i foretaket på alvor, og la meg – som diabetiker gå i flere uker tilsammen helt uten penger, samt overleve flere måneder på minste sosialhjelps norm – 70 kroner dagen.
Dette vil lede til sterk forverring av sykdommer (jeg har også flere) og jeg vil gå mot en alt for tidlig død.
http://bit.ly/1zpafCk
Lydopptaket av overnevnte på Youtube:
Slik møtes man når man forsøker å ta rede på hvor man skal henvende seg for å få bytte til en ekstern saksbehandler siden sosialkontoret man tilhører ved Nav St.Hanshaugen er inhabilt!
Samtaler med Fylkesadministrasjonen, 02180, samt Byråd for eldre og sosiale tjenester.
http://bit.ly/1wzslKp
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEFANTA
Lydopptaket er også nedtegnet i følgende post, men svar fra politiker Ivar Johansen:
Nav – uprofesjonalitet og manipulering. Lydopptaket med bl.a Byrådet i elefantens decennium!
Utdrag – Inger Elisabeth Salvesen – spesialrådgiver for EST (Byrådet for eldre og sosiale tjenester) tar telefonen.
Jeg: Men dere tar INGEN enkeltsaker, eller så grove saker som dette som du mener eller uttrykker at du synes det er?
Salvesen (29:49): Jeg kan ikke uttrykke meg noe spesielt om det du har (…)
Jeg sier at jeg forstår det, men hvis man – helt hypotetisk antar at det jeg fremlegger er riktig og dere får dokumenter på det, ville dere gått inn i en slik sak da?
S: Det vet jeg ikke!
Salvesen har altså blitt orientert om et inhabilt Sosialkontor, en Sosialleder og et Ombud som har sendt meg trusselbrev og en Bydelsdirektør (samt sosialtjeneste) som er politianmeldt for grove lov- etikk og regelbrudd – hun utviser forferdelse, men er allikevel så frekk at hun våger å villede meg med at hun rett og slett IKKE VET om Byrådet vil eller kan gå inn og se på en sak som dette! (…)
http://bit.ly/1y37fFQ
Min fastlege understreket TO ganger i en og samme erklæring overfor Nav at deres utbetaling av utilstrekkelig livsopphold for meg som er diabetiker ville være livstruende – og han brukte altså termen «livstruende» uten at Nav reagerte eller endret sine «beslutninger»!
De presterte å forfalske uttalelsen overfor Fylkesmannen og satte den inn i en totalt annen kontekst!
Jeg holder på med en særs utfyllende klage til Sivilombudsmann og politi og har tydeligvis enda ikke avgått ved døden, men ageringen fra Nav har langt på vei forverret allerede alvorlige sykdommer som har progrediert merkbart, og medisnineringen er derav sterkt trappet opp.
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Advertisements

One comment on “Nav – Servilt om ikke «å henge ut» notoriske forvaltningskriminelle.

  1. siriubostad
    mars 2, 2015

    Reblogged this on siriubostad.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

februar 2015
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 000 andre følgere

%d bloggers like this: