Nav – Rett til å bytte saksbehandler og Navkontor


ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABNAVJ
Radio Haugaland 28.10.2008 – Krever rett til å bytte saksbehandler i NAV
FFO krever at det innføres en rett for brukere av NAV-tjenester til å få oppnevnt en ny saksbehandler.
En slik rett vil omfatte flere tusen brukere som i dag er prisgitt den saksbehandleren man først får tildelt i NAV.
Alt for mange NAV-brukere melder fra om et anspent og vanskelig forhold til sin saksbehandler. Dette går ofte ut over samarbeidet mellom bruker og NAV, noe som igjen kan medføre at man ikke lykkes i for eksempel et attføringsløp, sier Ovesen.
I henhold til Kommunehelsetjenestelovens § 2-1 a, har pasienter lovfestet rett til å skifte fastlege inntil to ganger årlig.
– Etableringen av NAVs kontorer over hele landet stiller langt større krav til et godt samarbeid mellom den enkelte bruker og den eller de saksbehandlerne vedkommende forholder seg til. Når dette ikke fungerer settes mye på spill. En rett til bytte av saksbehandler kan gi store utslag på hvorvidt man får til et vellykket resultat, mener FFO.
– Vi har derfor bedt Stortinget om å ta retten til å bytte saksbehandler inn i den nye loven som Arbeids- og sosialkomiteen nå behandler, sier Ovesen.
http://radioh.no/krever-rett-til-a-bytte-saksbehandler-i-nav/
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETERJEOGROBERT
Stortinget
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila-Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav
Innst. 416 S (2012–2013)
Kildedok: Dokument 8:111 S (2012–2013)
Dato: 04.06.2013
Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
Sidetall: 15 Til Forslag 5
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, viser til at gjeldende lovverk forbyr i dag ikke bytte av saksbehandler.
Flertallet mener det er viktig at ansatte utøver godt faglig skjønn i sin kontakt med brukere.
Bytte av saksbehandler er mulig, og skal skje ved inhabilitet etter gjeldede regelverk.
Det er muligheter til å søke om bytte av Nav-kontor.
Flertallet er enig i at dette er et viktig forhold og forventer at ansatte praktiserer mulighetene på en smidig måte og at brukere opplyses om hvilke muligheter som gjelder.
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet erkjenner videre at i enkelte situasjoner kan forholdet mellom bruker og saksbehandler/veileder bli så anstrengt at det blir vanskelig å få til et konstruktivt samarbeid.
Det er derfor nødvendig å sikre at brukerne i slike tilfeller kan få rett til å skifte saksbehandler/veileder.
Det er viktig at muligheten til å bytte saksbehandler/veileder ikke overlates til skjønnsmessig behandling hos den enkelte saksbehandler/veileder eller det lokale Nav-kontor.
I tillegg vil det være behov for å legge til rette for at brukerne i helt spesielle tilfeller kan få rett til å bytte Nav-kontor.
Disse medlemmer er kjent med at gjeldende lovverk ikke forbyr det å bytte saksbehandler, slik flertallet påpeker, men vil understreke at det er en vesentlig forskjell mellom det at det ikke er noe forbud mot skifte av saksbehandler, og det å sikre retten til den enkelte bruker å kunne få skifte saksbehandler, slik disse medlemmer ønsker.
Disse medlemmer fremmer på den bakgrunn følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan brukerne sikres rett til å bytte veileder i arbeids- og velferdsetaten, samt at det gis mulighet i helt spesielle tilfeller for brukerne til å kunne skifte Nav-kontor.»
Til Forslag 9
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, merker seg at Fremskrittspartiet ikke har konkrete endringsforslag til de normer for saksbehandlingstid som Nav følger.
Flertallet er enig i at det er viktig med effektiv saksbehandling og at det er viktig for mange å få hurtige avgjørelser.
Imidlertid må dette veies opp mot kvaliteten på selve vedtaket.
Det er ikke heldig dersom feilprosenten stiger selv om saksbehandlingstiden går ned.
Sakene er forskjellige og noen saker er mer kompliserte enn andre.
Det avgjørende må være å finne den gode balansen mellom riktig vedtak og effektiv saksbehandling (…)
Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet konstaterer at det fortsatt er slik at svært mange brukere blir rammet av lang saksbehandlingstid, feilutbetalinger, ett tungrodd byråkrati, som igjen fører til at alt for mange ikke får riktig ytelse til riktig tid.
Disse medlemmer mener derfor det er behov for at man på nytt foretar en gjennomgang av dagens saksbehandlingsfrister innen Navs ytelsesforvaltning, og at man får mer ansvarliggjørende og forpliktende saksbehandlingsfrister.
Disse medlemmer fremmer på den bakgrunn følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nye og forpliktende saksbehandlingsfrister innen Navs ytelsesforvaltning.
http://bit.ly/1VhiTwg
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNOREPå denne bakgrunn – Vær med å signere:
Krav om 4-ukers frist for Nav å oversende klager til Fylkesmannen selv om ikke ferdigbehandlet.
Takk for at du signerer!:
http://t.co/gMIhV4CqFT
I dag kan sosialtjenesten bruke hvor lang tid som helst hva gjelder ignorering av klager som er svært presserende, og derav utsettes et anselig antall borgere for største vilkårlighet fra offentlig myndighet som kan sette både liv og helse i alvorlig fare uten at noen konsekvenser rammer.
Jeg har flere ganger fått tilbakemeldinger fra saksbehandler om at de angivelig skal ha «stor arbeidsmengde» og at vedkommende derfor ikke kan ferdigbehandle klager fra meg før det har gått ca. 8-14 uker.
Min varsling har gått til Sivilombudsmannen, som rett og slett tar saksbehandlers «redegjørelse» til inntekt og responderer med at han ingenting kan gjøre.
Jeg krever at det nå endelig skal iverksettes!

ABAFRAUD

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7)
Innst. 15 S (2011–2012) Kildedok: Prop. 1 S (2011–2012) Dato: 28.11.2011 Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Komiteen ser svært alvorlig på at Helsetilsynets landsomfattende tilsyn i 2010 avdekket flere lovbrudd og utilstrekkelig styring i behandlingen av økonomisk sosialhjelp i Nav-kontorene.
Dette gjaldt mangelfulle arbeidsprosesser knyttet til kartlegging, vurderinger og beslutninger og at det blant annet ikke er foretatt individuelle vurderinger av stønadsbehovet (…)
Helsetilsynet skal følge opp avdekkede lovbrudd/avvik inntil forholdet er rettet opp ved det enkelte kontor.
Komiteen understreker viktigheten av at tilsynsrapportene fra Helsetilsynet blir brukt aktivt av alle Nav-kontorene i deres arbeid for å sikre at praksis er i samsvar med loven, og slik at de mest vanskeligstilte møtes av en forvaltning med rutiner og kompetanse som sikrer at rettighetene etter loven blir ivaretatt (…)
Disse medlemmer mener mye av skylden for de utfordringer og problemer Nav har stått overfor er feilorganisering, manglende politiske styringssignaler fra ulike arbeidsministere, manglende kompetansebygging internt i Nav, samt mangelfull kontroll og oppfølging fra regjeringens side.
Disse medlemmer viser til at våren 2008 ble det opprettet forvaltningsenheter.
Intensjonen med disse enhetene var å sørge for at Nav-kontorene lokalt skulle kunne frigjøre tid for å yte full oppmerksomhet til sine kjerneoppgaver, som blant annet oppfølging av brukerne.
I tillegg skulle det sikre en mer effektiv og helhetlig saksbehandling.
Disse medlemmer mener det i ettertid er lett å se at disse målsettingene ikke ble nådd ved opprettelse av forvaltningsenheter.  Resultatet har vist seg snarere å bli det stikk motsatte.
Disse medlemmer viser til Arbeidsforsk-ningsinstituttets (AFI) rapport 5/2011 hvor det slås fast, sitat:
«Nav-ansatte mener at resultatene av opprettelse av forvaltningsenheter har vært negative eller at de ikke har ført til bedringer for brukere eller Nav-systemet.
Et flertall av medarbeiderne mener at forvaltningsenhetene har ført til tap av kompetanse i Nav-kontorene, at servicen til brukerne har blitt dårligere, at det har blitt mer dobbeltarbeid i saksbehandlingen og at saksbehandlingen ikke går raskere nå enn tidligere.»
Og videre slås det fast, sitat:
«Ikke i noen av enhetene mener et flertall at Nav-kontorene har fått frigjort tid til å veilede og følge opp brukerne.» (…)
http://bit.ly/1ErFFGl
ABEBEGLELEStortinget – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Laila-Marie Reiertsen og Vigdis Giltun om et mer helhetlig, effektivt og brukervennlig Nav
Dokument 8:111 S (2012–2013)
Dato: 24.04.2013
Utgiver: Representanter
Sidetall: 8
Regjeringen har ved flere anledninger siden 2009 uttalt at man vil vurdere innføringen av Nav-ombud, og at man vil fremlegge en egen sak for Stortinget om dette.
Fire år er snart gått uten at regjeringen har fremlagt egen sak om Nav-ombud.
Forslagsstillerne mener det er behov for et Nav-ombud etter modell fra pasient- og brukerombudet, og for å legge til rette for dialog mellom Nav og brukerne, og sikre at ikke mangelfull oppfølging og bistand skal føre til et for dårlig tilbud til brukerne.
Forslagsstillerne ønsker at et Nav-ombud opprettes fra januar 2014.
Forslagsstillerne erkjenner videre at i enkelte situasjoner kan forholdet mellom bruker og saksbehandler/veileder bli så anstrengt at det blir vanskelig å få til et konstruktivt samarbeid.
Det er derfor nødvendig å sikre at brukerne i slike tilfeller kan få rett til å skifte saksbehandler/veileder.
Det er viktig at muligheten til å bytte saksbehandler/veileder ikke overlates til skjønnsmessig behandling hos den enkelte saksbehandler/veileder eller det lokale Navkontor.
I tillegg vil det være behov for å legge til rette for at brukerne i helt spesielle tilfeller kan få bytte Navkontor (…)
http://bit.ly/1IfqMYt

ABABABABABABABABABABABABERIKOO

Påtrengende underlig er det, at forslagsstillerene ikke presiserte og løftet frem den dialog Robert Eriksson (FrP) hadde med Arbeidsministeren over to år tidligere – 21.03.2011, der han – med bakgrunn i historien til en forvaltningsrammet borger, presiserte at man i spesielle tilfeller bør kunne få bytte Navkontor.
Arbeidsministerens svar, var at Nav Fylke normalt vil kunne vurdere om det er hensiktsmessig at bruker får bytte til et annet Nav-kontor i særlige tilfeller der forholdet mellom bruker og det lokale Nav-kontoret ble opplevd som fastlåst.
Hun anførte at dette etter hennes vurdering, vil være en hensiktsmessig måte å håndtere slike saker på:
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1092 (2010-2011)
Innlevert: 21.03.2011
http://bit.ly/foQ2xP
Siden Arbeidsministeren benyttet seg av termen «normalt» (sett) så er det rimelig å kunne anta at denne løsningen har blitt praktisert i flere saker tidligere, og at ordningen følgelig må være godt kjent blant både Navansatte og ledere.
Det er slett ikke rimelig å slutte at mennesker i såpass overordnede posisjoner er så fundamentalt lite oppdaterte!
Og hvorfor gikk det over to år før saken ble lagt frem – og samme drøvtygging ble presentert, i stedet for at denne ble forfulgt nitidig på sin fremdrift?
Det er fordi maktens posører rett og slett ikke ønsker å gi mer makt til oss ubemidlede!
Og det er altså ingen grunn til å tro at spesielt den ene forslagsstilleren – nemlig Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson selv, er rammet av kognitiv svikt, hvilket jeg tidligere har belyst her:
ABAHUGG
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE

 Jeg er langt fra den eneste som er kraftig forvaltningsrammet!:
Bevis for et av sosialtjenestens mange mordforsøk på funksjonshemmet borger (lydopptak lagt ut på Youtube).
Sosialtjenesten i bydel Nordstrand fortsatte å nekte meg som er diabetiker forsvarlig livsopphold, og lot meg leve 11 dager til på minstesats nødhjelp etter at jeg hadde besvimt og ambulanse kom.
Fylkesmannen ved rådgiver Rigmor Hartvedt brukte over et år på å besvare klagen, og lot sosialtjenesten selv få pønske ut hvor mye mer de aktet å tilstå meg etter mordforsøket som hun overhodet ikke refset dem for! :
http://bit.ly/1MPwqWt
Opptaket nedtegnet:
http://bit.ly/1afyEQ3
25.02.2015 (på Navgruppa jeg er med på å administere) Bengt-Ole Nordström Til Jeanine:
«Det var ved samme NAV-kontor sangen «Mitt NAV» oppsto. Da jeg skrev en artikkel til Aftenposten om saken, hadde de ikke plass til å trykke den. Det var da det ble en sang isteden, men jeg begynte for alvor å lure på hva slags samfunn vi lever i…» (sitat slutt)

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERAU

Mitt svar: Takk for nyttig opplysning, det setter jeg stor pris på!
Men det er klart at pressen har plass til både dine, mine og mange flere borgeres vitnesbyrd om spektakulært maktmisbruk fra Nav.
De velger derimot stadig å bryte med Vær Varsom- plakaten, og det er Nav og politikerene som knebler dem.
Teksten i låta du ga ut er meget treffende, og sangen i sin helhet. Jeg satte den inn mot slutten av en bloggpost (jeg linker) for en tid siden, og kommenterte:
MITT NAV av Bengt Ole Nordstrøm:
Avslutning: «DEN NESTE KOMMER KANSKJE INN MED EN GRANAT»!
http://bit.ly/1F8ZB1m
http://bit.ly/1D3AxK1
Det er jo Robert Eriksson som er lakei under de store fiskene nå, og her er et utdrag fra mailen jeg sendte ham for en tid tilbake:
26.01.2014 – Til Arbeids (og sosial)minister Robert Eriksson: (…)
Din partikollega Laila Marie Reiertsen tok omsider et to timers møte med meg som jeg sa ja takk til siden hun skriftlig hadde lovet meg å sette journalist på saken!
Det viste seg å være løgn, hvilket jeg også varslet deg om siden jeg ble orientert om at nettopp du var en av de medlemmer som satt i «Fraksjonen» som ble fortalt meg at skulle behandle min klagesak på Reiertsens ufattelig nedrige løftebrudd!
Men … der satt til alt overmål også Reiertsen selv… :
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 3 – Utdrag:
ablai5
«Jeg ringte Stortinget 06.03.2013 og forklarte saken for Reiertsens Rådgiver siden hun selv ikke var til stede.
Hun sa at uke 6 var fra 4-9 februar (2013) som svar på mitt spørsmål om når uke 6 var og «Fraksjonen» skulle ha møte.
Hun kunne opplyse om at der for FrP, satt tre medlemmer:
Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen!
http://bit.ly/1LCjvn6
Del 5:
http://t.co/YAGNqwUHh4
Maktapparatet inkludert innklaget aktør og hennes parifeller sto sammen i solidaritet mot en enslig funksjonshemmet kvinne som trodde på at hun endelig skulle få hjelp, og handlingen – eller rettere sagt fraværet av en gjennomgang som også skulle ha vært upartisk, blir således hinsides avskyelig og nesten ikke til å begripe!
Ingen tok tatt tak i det store svik som godt betalt politiker viste seg å utøve overfor syk og utslått ubemidlet borger etter at Nav hadde «gjort sitt beste»!
Hun var jo en av dere!
Og enklaven skal beskyttes for en hver pris!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELAIKO

Møtet med Laila Marie Reiertsen FrP 14.08.2012 – Lydopptaket presentert på Youtube:
Politikeren konstaterer – nesten en time inne i opptaket at det i min sak dreier seg om personforfølgelse fra Nav.
Ellers fremgår der at hun stadfester at de fremsetter trusler og driver rovdrift på meg, og at deres agering utøves bevisst!
Hun lover meg at hun skal presentere saken – som hun uttaler at er den verste hun har sett for en journalistvenn av henne i VG fordi denne «bør ut»!
Men dette ble aldri noe av…
http://bit.ly/1FMVHP2
Les også mailen hun mottok kopi av fra meg, min varsling om forholdene ved sosialtjenesten Nordstrand som gikk til flere sentrale aktører:
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://bit.ly/1vqO2Cf
Der står også linket til de andre delene i denne dokumentaren.
http://bit.ly/1JKV9fx
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4

bomb with fuse

FORVALTNINGSKRIMINALITET (MIN YOUTUBEKANAL)
Thomas Aquinas sier: «Den menneskelige lovgivning får bare karakter av lov i den grad den er i samsvar med fornuften; hvorav følger at den har sin autoritet fra den evige lov. Men i den monn den avviker fra fornuften kalles den ond, mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold.»
Det er registrert en markert økning av trusler og vold mot Navansatte.
Et stadig økende antall borgere tar saken i egne hender, siden den dyptgripende sosialkriminaliteten Nav effektuerer kun bemøtes med repeterende tåketaler fra definisjonsmakten, og alvorlige avvik kamufleres til å omhandle «lang ventetid på telefon».
Når ingen klageinstanser har reelle sanksjonsmuligheter overfor Nav og både «Servicklager» og annen varsling om de massive krenkelser som skadevolderene i etaten bedriver blir avfeid med få pennestrøk, må man gå til til andre ikke-voldelige ytterligheter.
Som å legge ut lydopptak med forvaltningsbermen.
Så får vi se hvor lang tid denne metoden tar før trollene sprekker.
Frem til nå, består utgivelsene av det mest sjokkerende bevismateriale noen her til lands har offentliggjort av samkjørte og veloverveide forbrytelser i offentlig tjeneste.
Uttalelsen fra Politiker og sykepleier Laila Marie Reiertsen (FrP) der hun fastslår at dette dreier seg om personforfølgelse, er også festet til tape.
Flere opptak vil legges inn de nærmeste dagene:
http://bit.ly/1B6B7X7

ABACABAHATT

08.02.2008: Politiske løftebrudd blir tillatt
Nå kan politikere love og lyge – uten å risikere fengselsstraff.
Løftebrudd fra politikere kan straffes med et og et halvt år i fengsel, men nå vil Stortinget fjerne denne sovende paragrafen fra straffeloven.
Du var kanskje ikke klar over det, men du har hatt muligheten til å gå til sak mot politikere som har brutt et løfte.
Strafferammen er 1,5 år i fengsel (…)
http://www.nrk.no/nyheter/1.4765145

ABEBILOM

Eksempler på klager
Under finner du eksempler på saker som viser saksgangen i forvaltningen før saken kan sendes til ombudsmannen.
http://bit.ly/1FluDma
Saksgang for klagen
Klagen blir umiddelbart tildelt en saksbehandler som går gjennom klagen og foretar en vurdering av om den kan behandles her. Dersom saken ikke kan behandles, vil du få beskjed om dette i løpet av to uker. Uansett vil du i løpet av to uker få et foreløpig svar med informasjon om når du vil få høre nærmere herfra.
Vi vil deretter vurdere om det er grunnlag for å ta saken opp med det innklagede forvaltningsorgan. Vanligvis tar denne vurderingen mellom fire og ti uker (…)
http://bit.ly/1Djumhy
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V

En kommentar om “Nav – Rett til å bytte saksbehandler og Navkontor

  1. Min personlig mening er at måten NAV arbeider virker som om at de har satt seg mål for lenge siden <>!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s