Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering


ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERROR

27.01.2015 – Flere klager på NAV
Fylkesmannen mottok 50 prosent flere klagesaker på sosiale tjenester hos NAV i fjor.
Men færre fikk medhold i klagene.
Det ble nesten 40 flere klager på sosiale tjenester hos NAV i fjor.
I 2013 fikk 31 prosent av klagerne medhold.
Året etter var det bare 21 prosent som fikk medhold i klagene sine.
Både Fylkesmannen og NAV mener det er viktig at folk klager, men frykter at klagene er et uttrykk for at det er blitt tyngre for mange å håndtere de daglige utfordringene (…)
Merethe Solstad tror klagene er et symptom på en negativ utvikling i samfunnet.
– Jeg tror det skyldes en økende arbeidsledighet og økte vanskeligheter for den mest sårbare brukergruppa hos oss.
http://bit.ly/15EM5Gn

ABEDE

Men nei, det utgjør slett ikke det store og overordnede bildet, og du skal VITE og ikke TRO før du slipper til i media – hvilket jeg tør påstå at du så allikevel gjør!
Derfor skal jeg fremheve noen sentrale og reelle årsaksforhold som ligger til grunn for klagesaboteringen!:
Fylkesmannen gir mange ganger Nav medhold i opplagte saker, der det foreligger ugjendrivelige dokumentasjonsbevis  på at forvaltningen har begått grove saksbehandlingsfeil.
Monica Treu – rådgiver ved sosial- og familieavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo- og Akershus er en av «verstingene» hva gjelder dette, hvilket er godt dokumentert i egen sak som vil bli lagt ut her på bloggen i en post om kort tid!
Ansatte hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus
http://bit.ly/15HRzQv
Videre underbygging: Les sitatet fra Sosionom Krishna Chudasama, tidlig i følgende post:
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1
http://bit.ly/1vHVQZM
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERNTABABABABABABABABABABABABABABABABABAEMUM

Her vises eksempler på Helse-, sosial og eldreombudets regelrette raljering med mennesker som ber om hjelp, samt en professors hykleri.

19.01.2015 var Eileen Monica Luca så vennlig å informere professor Jan Fridthjof Bernt om følgende lydopptak av telefonsamtale mellom Ane Stavrum for Ombudet og meg på hans FB-side, og anførte:
Hva kan gjøres…
Dette gjør et meget sterkt inntrykk…
Syke og fortvilede mennesker drives til desperasjon…
Og når så mange i utgangspunktet resurssterke og velfungerende mennesker opplever det samme, så kan det ikke være tilfeldig (sitat slutt):
Ane Stavrum raljerer med min innstendige bønn om bistand
http://bit.ly/1yKkSyx
Men opptaket gjorde slett ikke inntrykk på professoren.
Hans første manøvre var å fremlegge gjengs manipulerende taktikk, som gikk ut på at det var problematisk å «henge ut» en saksbehandler på denne måten, at hans mening var at Stavrum utførte jobben sin med oppriktighet og at personfokuset ble en avsporing av debatten – man fikk heller adressere det hele mot politikerenes uvilje!
(Vedr. om å «henge ut» – les posten: Nav – Servilt om ikke «å henge ut» notoriske forvaltningskriminelle):
http://bit.ly/1Ah5CnN
Min respons til professoren, hvor jeg bl.a gjengir sitat fra opptaket:
Bernt – du anfører bl.a. dette i ditt svar til Luca (jeg kommenterer det overnevnte, og fortsetter):
Her er slett ingen politisk uvilje involvert.
Det fremgår tydelig at det er uviljen hos en inkompetent aktør som står sentralt!
Påstanden underbygges mer enn godt nok når man hører henne bagatellisere og raljere med det faktum at jeg er diabetiker og ikke får hjelp!
For Ombudet har makt til å hjelpe i langt større grad enn det Stavrum gir uttrykk for – se linkene nedenfor.
Og når ingen bistand er å få, og «hjelpeinstansene» er mer forkusert på å raljere enn å bistå, så er det mer enn på høy tid å rette søkelyset mot de uvillige aktører!
ABAIRAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Hvis du hører ca. 5.40 min. inne i samtalen, så står Stavrum fast på at Fylkesmannen er rett instans for å klage når sosialtjenesten nekter å utbetale nødhjelp.
Dette, etter at jeg har tilkjennegitt for henne – først skriftlig per mail der sak er forklart og nå muntlig, at jeg atter en gang har stått uten mat og penger i to dager og det blir helg – og i februar, hele fem dager!
Hun svarer at når man klager på dette igjen, «så er det ikke så veldig mye mer å hente (hos Fylkesmannen) – selv ikke for diabetikere» (som hun jo vet at jeg er!
5:50 minner jeg Stavrum om det jeg hadde skrevet i mailen – at jeg ikke kunne leve for 70 kroner dagen fordi det setter mitt liv og helse i fare! (Derfor krevde jeg mere penger, fordi utpiningssatsene naturlig nok var brukt opp)! – og at ambulansen hadde kommet sist jeg fikk så lite og leve for!
Og jeg fortsetter:
Da blir det ingen Fylkesmann og klageinstans når jeg sitter her uten mat og penger og det blir helg (og ny skjerv ikke kommer før den 30!) !
6:20 responderer Stavrum fadderullan meg at hun har hatt andre saker med diabetikere «hvor det også er liksom på 70 kroner dagen – og det har ikke vært en eneste krone ekstra å få fra Fylkesmannen i så måte» (sitat slutt) !!!
6:48 minner jeg henne igjen på at jeg er diabetiker og har stått uten mat og penger i to dager – «det er kun de forholdene som er viktige nå»!
Men Stavrum rabler bare på som om hun ikke har hørt et kvidder av det jeg har informert om tidligere i samtalen!
7:44 kommenterer jeg samtalen for meg selv.
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERAU
Men her er saken Bernt, så du kan se hvor voldsom den er, siden du tilkjennega at du ikke kjente nok til bakgrunnen:
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242: Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
http://bit.ly/1iH36Dj
Professoren svarer også Luca bl.a dette, enda han forstår så meget bedre (siste setning):
Jeg har ikke posisjon eller kapasitet til å intervenere i enkeltsaker på annen måte enn som kommentator når media legger frem konkrete spørsmål for meg. Men jeg foreleser også en del for tilsatte i sosial- og trygdeetaten, og litt for egne studenter i et kurs om etikk i forvaltningen, og håper at noe av det jeg sier fester seg.
Jeg møter mange positive mennesker som vil så vel, men der rammebetingelsene – bemanning, budsjettrammer og intern «lojalitet» kveler mye av idealismen (sitat slutt).

Oppsiktsvekkende manipulering og nattsvart løgn!

ABABABABABABABABABABABHARASS

For de ansatte har slett ikke lojalitetsplikt mot ledelsen når disse oppfordrer til maktmisbruk.

Dette er nedfelt i både lovverk og retningslinjer! :
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune- utfyllende kommentarer
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.
Ledere har ikke anledning til å bruke sanksjoner mot ansatte som tar avstand fra og bekjemper uetisk forvaltnings- og forretningspraksis.
Kommunen ledere skal legge til rette for en kultur i virksomhetene som sikrer at informasjon – også kritiske ytringer – når frem til riktig nivå.
Kommunens ledere har ansvar for at samarbeidsklimaet er slik at de ansatte ikke er redd for å si fra om kritikkverdige forhold av frykt for represalier.
Det vises til retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold i Oslo kommune.
Ledere skal etablere en prosess som sikrer at de etiske regler er lest og forstått av alle ansatte (…)
http://bit.ly/KUJHkA

ABEBAW

Og Professoren svarer meg atter – etter først å ha adressert meg som «Jeanette Horntveit», og feiler igjen etter min rettelse av denne uforståelige generaltabben til en professor å være som i regelen signaliserer – «du er meg totalt uvedkommende»… :
«Horntveit, jeg skal selvsagt ikke oppkaste meg til ekspert på din sak, det er det bare du som er. Så det jeg sier er ikke ment å trekke noe fra eller unnskylde det du forteller oss om. Men på en eller anen måte henger veldig mye av det som er galt i helse- og omsorgstjenestene sammen med at våre politikere ikke tar alvorlig de store belastninger som skapes av det ganske hykleriske systemet vi har etablert når det gjelder hjelpetilbudet til de som står svakest» (sitat slutt)

ABABABABABABACRAAT

Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse
(…) Bernt har slett ikke hatt interesse av å følge opp temaet og være pådriver for at denne lettelsen av borgerenes byrder skulle tre i kraft, hvilket tydelig fremgår av diskusjonen vi hadde på FB i september 2014.
Men mye og si om ingenting via luftige svadafraser som han meget vel forstår at ikke holder mål, er han god på!
Er han kun styresmaktenes nyttige idiot?: (…)
http://bit.ly/1Bfinmx

 

IGNORANCEEE

Les også:
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):
At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll.
Saken er at de rett og slett ignorerer lov, etikk- og regelverk siden de kan, da ingen konsekvenser rammer!
For utformingen av forarbeidene var tydelige nok:
Borgeren skulle stå i sentrum! (…)
http://bit.ly/1BqC0qB
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1mPFVX4

 

ABAHARDLOOK

Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over de ansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!
Det gir overhodet ingen mening.
Hvem er «Systemet»? (…)
http://bit.ly/1pD9z3j
Nav – Fylkesadministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje
Nav – uprofesjonalitet og manipulering. Lydopptaket med bl.a Byrådet i elefantens decennium!(Lydopptak med avskrift)
http://bit.ly/1y37fFQ
http://bit.ly/1zpafCk
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq

ABABABABABABASKYTTET

Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
2009 – Er det på tide å skifte ut enkelte ansatte i Arbeidstilsynet?
Vi registrerer at Navs ledelse ikke evner å ta tak i åpenbare urimeligheter og ukulturer som utspiller seg på lokalnivå, men baserer seg på kronisk ansvarfraskrivelse med typisk henvisning til Nav-reformens innkjøringsproblemer ved nærmest enhver anledning, sier (Adv) Anders H. Rosenberg (…)
http://bit.ly/iWMwN
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
Vi rettmessig forbannede og krenkede Navrammede borgere, har intet sikkerhetsnett mot den farlige fagorganisert etatsbermen som i dag til og med er underlagt «dobbel beskyttelse» mht. omtalte ivaretakelse via straffeloven!
For akkurat hvilke sanksjoner er det åpenbart uskikkede tjenestemenn som trakasserer, trenerer og utøver represalier erfarer overfor borgeres berettigete varsling?!
INGEN!
http://bit.ly/1zhPOa5
Sivilombudsmannens bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd:
Vel, vel vel!
Når Sivilombudsmannen, borgerenes siste håp, selv presiserer at han er godt kjent med at Nav nedtoner hindringene som følge av brukerens sykdom eller funksjonshemning for å kunne tvinge syke mennesker ut i arbeid – hvilket er formidable lov- etikk og regelbrudd som udiskutabelt skal sanksjoneres etter straffeloven – og kun sitter der og kåserer over dette faktum samt bevitner at ingen affære blir tatt, er dette samtidig et bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd, og en resignert aksept av en totalitær og lovløs institusjon.
http://bit.ly/1ruVfxj

ABEBS

NRK 20.02.2012 – NAV Østfold granskes
Advokat Geir Myhrvold:
Jeg har sendt et tyvetall henvendelser til Sivilombudsmannen (…)
Han har i mange år hatt mange klientoppdrag innenfor NAV sitt saksfelt, og sier han stadig opplever at etaten ikke svarer på forespørsler, eller ikke ferdigstiller klager.
Jeg må ofte purre på sakene til både NAV Forvaltning Østfold, som er saksbehandlingsenheten i fylket, NAV Østfold som er administrasjonsenheten i fylket, NAV Arbeids og velferdsdirektoratet som er overordnet forvaltningsenhet på landsbasis, og også direkte til Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.
Ingen av de nevnte instanser har gitt respons tilbake i de sakene dette dreier seg om, hevder han.
Det er en håpløs situasjon at offentlig forvaltning kan opptre på en slik måte, sier han videre.
Brukerne av NAV må kunne forvente at etaten løser sakene innenfor rimelig tid, og at de er kontaktbare og forsøker å rydde opp når de får tilbakemelding om opplagte uregelmessigheter.
Det virker heller ikke som om NAV legger noe prestisje i å opptre korrekt og i samsvar med forvaltningsloven og egne retningslinjer om svartider og kundebehandling.
http://bit.ly/28M7AJn
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2015
M T O T F L S
« des   feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: