Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Natalia Olsen og varslingen om fryktkulturen i Nav


ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEALIAOLSABEBDEGT

Jeg kan ikke få uttrykt min takknemlighet stort nok!
Som jeg fremhevet til Nordlys art. på Facebook 21.01.2015, siden avisen ikke har kommentarfelt:
Natalia – en rettskaffen dame med integriteten i behold!
Måtte mange følge etter!
SISTE: Utdrag fra Velferd – Utgave 2. 2015:
Etter at hun sto fram med sin historie har Natalia Olsen fått en rekke henvendelser fra Nav-ansatte i ulike deler av landet som forteller om lignende erfaringer. – De kan bekrefte at det finnes en fryktkultur i Nav, sier varsleren (…)
Nav står i en særstilling blant våre offentlige foretak og forvalter en tredjedel av landets statsbudsjett.
Med sine nær 20.000 ansatte vil det med stor sannsynlighet finnes brodne kar i organisasjonen, og man vil selvsagt også kunne begå feil.
Ingen vil være tjent med en kultur der kritikkverdige forhold holdes skjult bak tykke vegger av misforstått lojalitet til egen arbeidsgiver (…)
Det hevdes at ti prosent av varslerene blir utsatt for gjengjeldelse (…)
http://bit.ly/1Hvg3NG
http://bit.ly/1xhRdNu

ABEGU

Man kan videre lese i overnevte magasin at Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud er den som har hatt Natalias sak i direktoratet!
Ja hvorfor ikke – hvem ellers!
«Ryddegutten» er allestedsnærværende når det kommer til varsling, og det er regelrett sjokkerende hvordan denne ynkelige posøren som er et oppkomme av tomme gjengangerfraser stadig slipper unna med de opp i dagen for alle å skue, tarvelige manøvre som han begår på vegne av etaten for utilbørlig å dekke bedragerske kolleger!
Les posten:
Tjenestedirektør i Nav – Bjørn Gudbjørgsrud, kjenner seg aldri igjen!
http://bit.ly/1q1ZQbC
(Utdrag): I artikkelen «Varslere blir sett på som illojale», gikk Gudbjørgsrud også ut og bagatelliserte forholdene i velkjent stil:
«Follett har fått mye støtte og heder for kritikken hun rettet mot systemet og NAV. Reaksjonene i etterkant ble en stor påkjenning, og sosionomen har nå valgt å forlate stillingen sin i attføringsbedriften hun har jobbet hos de fire siste årene (…)
Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV, har tidligere avvist kritikken som kommer frem i Folletts kronikk. NAV er ikke interessert i å delta i NRK. nos sak om varslere, og ønsker heller ikke å svare for hvordan NAV imøtekommer kritikk fra varslere (…)
http://bit.ly/10DNhkm
ABEGANG
Og det er uten tvil det tryggeste for hyklerene  i Nav.
For det ville medføre pandemoniske konsekvenser om bevismaterialet ble utredet av eksterne uhildede aktører og skadevolderene i Nav ble stilt til veggs.
Glasshuset ville knuses, flere ledere på alle nivå ville måtte ta sin hatt å gå, og i første rekke Gudbjørgsrud.
Det sier seg selv at Lystad også måtte bli erstattet!
Derfor lirer direktøren av seg patetiske flosker for å redde eget og kameratgjengens feige skinn, og lar seg ikke affektere av det faktum at alle Navrammede via denne form for hersketeknikk atter en gang overlates til oss selv og kampen mot vindmøller mens helse, liv og fremtid går tapt.
Og nettopp derfor er Gudbjørgsruds kalde kjappe ansvarsfraskrivelse helt forkastelig.
Han vet utmerket godt hva som foregår, og er godt oppdatert på forholdene av den enkle grunn at han både er lesefør, og «den innerste sirkels» primus motor!
Allikevel velger han å stikke alt under en stol og stevne samvittighetsløst på, uten å bekymre seg for de fatale konsekvenser som rammer mennesker som blir destruert av et utilnærmelig og trakasserende Nav.
For han vet at denne stormen vil blåse av. Det gjør den alltid. Korrupte makttopper besørger det!
Avsløringer som dette dukker opp med jevne mellomrom uten at media følger opp og går Nav og poolitikere på klingen helt til påkrevde endringer tar plass.
Utdrag fra de splitter pine rablende gale narsissisters høyborg:
Fast og langvarig praksis i Nav
25.03.2014 – Nav tapte i retten, men fortsetter som før
«Hvis en enkeltstående dom i lagmannsretten avviker fra det som er langvarig praksis i Nav og Trygderetten, vil den ikke føre til praksisendring i Nav, sier Mikalsen»
http://bit.ly/NOzeYX

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIES

Utdrag fra en av mine mange klager på Nav: Verken mine krav om bytte av sosialkontor eller brudd på taushetsplikt var debattert overhodet!
Slik har den patetiske dilettanten det for vane å kvitte seg med ubehageligheter – ingen fornuft eller faglig forsvarlighet innbefattet:
På Nav med balltre – Del 2:
Sitat fra «konklusjon» fra Direktør Styringsenhet fylkeslinjen, Bjørn Gudbjørgsrud
Vår ref: 11/9598 Vår dato: 11 mai 2012:
Serviceklage.
Vi viser til dine oversendelser av 13 og 14 april med flere klagepunkter både mot Arbeids- og velferdsetaten og mot andre.
I oversendelsene blir det også vist til tidligere oversendelser.
På bakgrunn av sakens opplysninger finner Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke å ville kommentere enkelthetene i dine påstander.
Saken anses som avsluttet fra vår side.
Med vennlig hilsen Bjørn Gudbjørgsrud
http://bit.ly/1EDi83M
Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud underslår klager
Sjokkert reaksjon på dette, fra politikeren som tok et møte med meg sommeren 2012 og fikk forevist direktørens respons:
«MEN HAN HAR JO IKKE SVART DEG! HAN HAR JO IKKE SVART…»
http://bit.ly/18KZsQM
Lydopptaket:
http://bit.ly/1EL2Z2Y
No sh*t Sherlock!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLL

16.01.2015 – NAV-ansatt varsler saksøker staten
Natalia Olsen varslet om det hun opplevde som fryktkultur, maktmisbruk og trakassering i NAV i Troms. Nå ser saken ut til å ende for retten (…)
Nordlys har fått tilgang til avviksmeldingen. Der heter det blant annet at fylkesdirektørens lederstil gjør «en utrygg på hvor mye en kan si uten å havne i kulden. Ytringsnivået er meget lavt».
– Direktoratet ble oppfordret å intervjue ansatte som var utsatt for dette, men ingen ville snakke med oss. Alt skulle foregå skriftlig til en kontaktperson i direktoratet. Mange henvendte seg dit med sine historier. Samtlige var redd for å bli identifisert i frykt for represalier, hevder hun (…)
Ifølge Breirem beskriver notatet «en virksomhet med store arbeidsmiljøproblemer som en konsekvens av fylkesdirektørens lederstil».
I Olsens opprinnelige avviksmelding ba hun om anonymitet. Likevel hevder hun at hun ble identifisert som varsler. Deretter skal hun ha opplevde det hun beskriver som negative reaksjoner – utskjelling, trusler om oppsigelse og fratakelse av arbeidsoppgaver (…)
http://bit.ly/1xWHQfR
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLYYYYYYYYYYYVidere utdrag fra art:
Olsen varslet om også dette til Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Ifølge henne skal de ha spurt fylkesdirektøren om det stemte, noe han avviste.
Det forholdt direktoratet seg til, sier hun (sitat slutt)
En bør her stanse opp litt og ha i mente at innklaget fylkesdirektør som de partiske taktikerene med sin sinnsvake konklusjon og renkespill har konstatert at er i besittelse av guddommelig troverdighet og innehar vern som hos diplomater, sto for denne «spøken» for en for en god tid siden:
10.02.2010 – NAV-direktøren i Troms, Stein Rudaa, sendte en vits om uføretrygdede til sine ansatte i en e-post. Det har skapt sterke reaksjoner (…)
http://bit.ly/15ydQRz

ABACOOOOOOOOOO

I tillegg merket jeg meg følgende svar til art. vist i begynnelsen av denne posten:
Nils Erik Olsen Hvor lenge skal denne direktøren få lov til å herje med folk? Han har vært en kilde til konflikter i årevis, både som rådmann og andre plasser han har vært «leder». Han er et levende bevis på at oppsigelsesvernet på ledernivå i det offentlige er uhyggelig sterkt (sitat slutt)
Jeg googlet litt rundt på bakgrunn av Olsens påstander, og det viser seg at han har rett!
Nordlys 15.04.2003 – Splitt og hersk fra rådmannen
Fagforeningsleder Bjørn Willumsen mener rådmann Stein Rudaa forsøker å undergrave de tillitsvalgte gjennom klassiske splitt- og herskmetoder.
Leder i Tromsø kommunale Tjenestemannsforening (TKTF), Bjørn Willumsen:
Stein Rudaa er en rå leder. For dette går direkte på Rudaas lederstil, som går helt tilbake til den ufattelige behandlingen av Anniken Anixstad (…)
Det er flere enkeltpersoner som er blitt offer for denne lederstilen. Vi snakker her om et arbeidsmiljø som kan gå på liv og helse løs, sier Willumsen (…)
Han beskylder Stein Rudaa i å bedrive skinndemokrati i sak etter sak. Det kjøres prosesser, men avgjørelsene er allerede fattet (…)
http://bit.ly/1BFIdmp

ABEBS

Nordlys 11.04.2003 – Sykt arbeidsmiljø
Sylvi Fjellheim-saken og Annikken Annexstad-saken gjør at ansatte i Tromsø kommune ikke lenger tør si fra hvis de mener ledelsen tar feil, eller er faglig uenig med toppledelsen.
http://bit.ly/15aibcB
Nordlys 12.04.2003 – Har en meget sterk sak
Fjellheim-saken er oppsiktsvekkende mener LO-advokat Elisabeth Grannes. Fjellheims tidligere underordnede ga henne god score i en organisasjonspsykologisk kartlegging som er gjennomført.
http://bit.ly/1woVibK

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABENEKKEN

A.A på Facebook (bildet)
Hva har blitt gjort -og hva gjøres fra NRF´s side? Først tok vår regjering rekvisisjonsretten til behandling i utlandet fra oss kronikere, og nå tar de særfradraget for store sykdomsutgifter?
Dette er forkastelig! Livet som kroniker er tungt, slitsomt og lite «inntekstfremmende» i utgangspunktet og nu legges ytterligere bører på våre skuldrer og kropp!
Vi trenger høylytt protest nå, ikke bare samtaler i lukkede rom!
Hva blir det neste utspillet fra regjeringen? «Kronikerne her til lands får Staten i et økonomisk uføre?»
Dette begynner å ligne en vendetta!
Hvis problemet er at NAV ikke skiller friske fra syke…skal da vi som kronisk syke bære denne regningen alene?
Fra ei fortvilt Annikken i Tromsø!

 

 

Her siterer jeg fra andre varslingssaker som tok plass noen år tilbake:
12.01.2009 – Stevner sosialkontoret i Skedsmo for mobbing:
Ledelsen ved Skedsmo sosialkontor beskyldes for trakassering, mobbing og utfrysing av en ansatt.
I morgen møter kommunen i retten, og må også svare for knusende kritikk fra både Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten.
Det er en 39 år gammel sosionom og Lørenskog-kvinne som nå går rettens vei mot Romerikes største kommune.
Det er en omfattende sak som i tre dager vil bli brettet ut i Nedre Romerike tingrett:
•Forsøk på isolasjon og tilbud om sluttpakke etter at hun som nyansatt og tillitsvalgt varslet om det hun mener var kritikkverdige forhold.
Forhold som hun mente skapte et uholdbart arbeidsmiljø for mange ansatte ved kontoret.
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULL
•Massiv mobbing og trakassering på arbeidsplassen – rettet mot 39-åringen.
Forsøk på nedbryting i forbindelse med omorganisering, der bare hun flyttes over i annen stilling mot sin vilje.
•En 20 siders knusende rapport fra bedrifthelsetjenesten.
•Pålegg fra Arbeidstilsynet etter inspeksjon, etter at sosionomen selv varslet tilsynet.
•Ledere som driver splitt og hersk.
•Engstelige ansatte – og tillitsvalgte som ikke tør si hva de egentlig mener, føler og opplever.
•Gråt og fortvilelse – og galopperende sykefravær og høy turnover (…)
http://bit.ly/aoHFpZ
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLLLLL
12.02.2009 – Anker ikke mobbedom:
Skedsmo anker ikke den enstemmige dommen fra Nedre Romerike Tingrett i mobbe- og varslingssaken sosionom Cecilie Storbakk (39) anla mot kommunen (…)
Formelt var det ordføreren i Skedsmo kommune som var stevnet i rettssaken som omhandlet varsling av kritikkverdige forhold, mobbing og trakassering ved Skedsmo sosialkontor (…)
Retten mener det er bevist at Storbakk ble utsatt for såkalt gjengjeldelse etter varsling av kritikkverdige forhold da hun ble omplassert (…)
http://bit.ly/cNYDAM
06.12.2005: Konfliktene ved sosialkontoret
Avisartikkel om konfliktene, deretter metoderapport fra journalist Torstein Davidsen om saken som vant SKUP-prisen i 2004 med samme tittel.
http://bit.ly/gXVtk8
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLL

Metoderapport, SKUP-prisen 2004 – Konfliktene ved sosialkontoret Kilden i andre enden av røret er oppbragt:
Jeg sitter med et anonymt brev fra ansatte i sosialtjenesten. Hvis det som står her stemmer, er det noe av det verste jeg har sett av arbeidsmiljøproblemer!
Et halvt år senere: 13 ansatte ved sosialtjenesten har engasjert advokat med krav om at sosialsjefen, sosiallederen og en ekstern konsulent må gå umiddelbart (…)
http://bit.ly/1GuD6IN
PFU-sak 057/05
(…) Dagen før leseravstemningen på nettsidene 6. januar ble det via RB kjent at tolv ansatte ved sosialkontoret hadde søkt advokathjelp og krevde sosialsjefens og sosiallederens avgang.
Samme dag som avstemningen uttrykte Lørenskogs ordføreren håp om en løsning utenfor rettsapparatet (…)
http://presse.no/pfu-sak/05705/

ABEBILOM

Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
Utdrag – Ombudsmannen uttalte at kommunen ikke hadde rettslig grunnlag for å reagere på den ansattes bruk av ytringsfriheten, og ba om at den skriftlige advarselen ble trukket tilbake.
Uttalelsene lå innenfor den ansattes ytringsfrihet, slik den nå er nedfelt i Grunnloven § 100 (etter endring 30. september 2004) og Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) Artikkel 10.
Det er i samfunnets interesse at ansatte kan ytre seg om forhold i den offentlige forvaltning.
Ytringene var ikke i strid med den ansattes lojalitetsplikt.
http://bit.ly/1nWE4DU

ABAILOOOOOOOOO

Etiske retningslinjer for statstjenesten Revidert 26. april 2012.
Statsansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser.
1.1 Hensynet til innbyggerne Både som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter statsforvaltningen- og dermed den enkelte ansatte å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte individ (…)
2.1 Lydighetsplikt – Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete.
Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk (…)
Verken administrativt eller politisk overordnete skal instruere eller oppfordre underordnete til å gi feilaktige eller villedende opplysninger.
Det er en rett, og i noen tilfelle følger det også av lojalitetsplikten, at den underordnete skal gjøre den overordnete oppmerksom på dette.
I noen tilfelle kan det være riktig for statsansatte å gå utenfor virksomheten med sin kunnskap eller mistanke om uriktige eller villedende opplysninger som har blitt gitt (…)
http://bit.ly/1tG8QDJ

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLLLLLL

Les også:
Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker (utdrag):
Siden jeg er opptatt av vår sosiale og økonomiske velferd, ønsker jeg derfor å bidra til varslingen rundt NAV (…)
I NAVet som knakk forteller Lislerud om tre ansatte i NAV som anonymt sto fram i Aftenposten.
De hevdet at tjenesteveien var en bomvei for å si fra om arbeidsforhold, og at ansatte som sa ifra, ble tiet i hjel.
De tre beskrev NAV-kulturen som en lydighetskultur, og de var særlig kritiske til ledelsen i NAV (…)
I ABC Nyheter står det en artikkel om at NAV nekter for knebling av ansatte (ABC nyheter 15.10.10).
Bakgrunnen for debatten er et dokument som NAV har publisert om hvordan ansatte skal opptre overfor Riksrevisjonen, som slår fast at diskusjon om egen arbeidssituasjon eller overordnede sine beslutninger ikke må forekomme (…)

ABAKSNAKK

Jeg har til dags dato ikke hatt konflikter av betydning verken på skole eller arbeidsplass.
Når jeg er ny i NAV, og kampen om plassene og posisjonene er et faktum, erkjenner jeg daglig at konfliktnivået er høyt.
Ufrivillig blir jeg utestengt fra viktige diskusjonsarenaer, og enda oftere blir jeg utsatt for direktiver fra medarbeidere som sitter på samme nivå som meg i hierarkiet.
Jeg hører for første gang i mitt liv utsagn som “det er ikke sant det de andre sier om deg” (…)

ABEBALLS

Min øverste leder slutter i jobben, og han som får ansvaret i hennes sted før vi organisatorisk er plassert i NAV i mars 2008, reiser med kona til utlandet.
Han er borte til julebordet finner sted samme år.
Da har vi vært fysisk samlokalisert i et sant mareritt i NAV i vel et halvt år (…)
Konsekvensene blir svak framdrift i det lokale integrasjonsarbeidet og utilstrekkelig kvalitet i oppfølging av brukerne (…)
http://bit.ly/1lsXbma

ABABAPP

01.03.2006 – Her er statens millionklubb
Oslo (ANB): «De tre toppsjefene i den nye etaten som skal hjelpe arbeidsledige, trygdede og sosialklienter får alle lønn i millionklassen. Statens millionærklubb teller nå 13.»
http://bit.ly/1itFjb0

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESKOLEN


Høgskolen i Oslo og Akershus 04.06.2014: Truede organisasjonsidentiteter i NAV?
Hvordan påvirker kritikk mot en organisasjon de ansattes syn på organisasjonen?
«Tidligere studier har lagt vekt på at ansatte i liten grad anerkjenner slik kritikk, og at de istedenfor mobiliserer ulike forsvarsmekanismer med mål for øyet å bevare en positiv forståelse av organisasjonen.»
http://bit.ly/1lS4Z1j

ABAHUGG

26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/1rAWGq2

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Nav – Sentraladministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje (lydopptak)
http://bit.ly/1ysB0EZ
Lydighetskultur i Nav.
Magasinet Velferd 2009-8
Ansatte som sier ifra om tingenes tilstand blir tiet i hjel.
Heller ikke fagforeninger blir hørt.
NAVs lydighetskultur er streng og sprer frustrasjon og avmakt blant ansatte.
Denne ukulturen har en stor del av skylda for at NAV-reformen er i krise, sier NAV-ansatte.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELOGUE

Kritikk ties i hjel:
I samtaler med flere NAV-ansatte, som alle vil være anonyme, får Velferd høre om en lydighetskultur og en topptung ledelse som skaper stor frustrasjon blant de ansatte:
Jeg ble tiet i hjel da jeg forsøkte å ta opp ting.
Jeg satt selv i en lederstilling.
Men mine ledere svarte rett og slett ikke på mine henvendelser, forteller en tidligere NAV-leder.
Vedkommende forteller om en favoriseringskultur, der medarbeidere rangeres som gode og dårlige.
Det gjør noe med mennesker, de reduseres, det går på selvtilliten løs, sier han.
Vedkommende orker ikke lenger en lederjobb, fordi han opplever at han ikke kan ta ansvar for sine ansatte lenger.
Han beskriver bruk av gammeldags ledelsesfilosofi, som bygger på skremselsteknikker i stedet for å tro på det gode i mennesket.
Folk er redde for å prate fordi du blir tatt så hardt.
Denne kulturen er ødeleggende for at NAV kan gjøre en god jobb, sier han.
http://bit.ly/flymh8
(Overnevnte art. er i dag fjernet fra alle søkemonitorer, men jeg lagret den for lenge siden)
Satt inn i posten: Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax

ABEBARGE

Civita 09.12.2013: Lederansvar i forvaltningen må ha konsekvenser (utdrag):
«Sanksjonene som brukes mot forvaltningen er underlagt en juridisk struktur som pulveriserer det personlige lederansvaret og bidrar til å skjule hvem som er gode og mindre gode ledere.
Man bruker nemlig foretaksstraff, som er utviklet for regulering av private foretak, og anvender dette på forvaltningen, uten å ta hensyn til at dette er en lite egnet reaksjonsform mot offentlige virksomheter (…)
Vi har altså å gjøre med en reaksjonsform for det offentlige som savner enhver fornuftig begrunnelse.
Og det mest slående med denne formen for straff er at den ikke retter seg mot lederen for forvaltningsvirksomheten på noe mer enn en avledet og fjern måte (…)
http://bit.ly/1e1ZBa4

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABRAKRA

Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
Fra Aetat til neandertalregimet Nav – De ansvarlige
http://bit.ly/HzCfFm
Listen over alle bloggposter
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2015
M T O T F L S
« des   feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: