Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Husleiereguleringen og gjeldsordningen


ABABABABABABABABABABABABABABABOHANS

 


Politiker Ivar Johansen (SV) postet et innlegg på Navgruppa jeg administrerer 27.12.2014:
http://on.fb.me/1zmzKUG
Hun mister 50.000 kr i bostøtte med bare to ukers varsel
http://bit.ly/1xJOIBT
Mine spørsmål til Johansen i samme diskusjon, var – Vet du noe om dette:
§ 9 Dekning av alminnelige levekostnader
Husleietilskuddet skal sikre at tilskuddsmottaker har tilstrekkelige midler til å dekke alminnelige levekostnader etter at husleie er betalt.
Alminnelige levekostnader tilsvarer:
a) kr 7000 for husstander med en person (…).
ABABABABABABABADVOKAT
Mitt spørsmål er: Hvorfor i all verden står levekostnadene på stedet hvil fra hele 5 år tilbake – 2010 – da dette beløpet var nøyaktig det samme!?
28. desember 2014 kl. 00:06 svarer Johansen:
Jeg synes det – dessverre – gjennomgående er slik i offentlige støtteordninger.
Bystyreflertallet har f.eks. vedtatt sosialhjelpsnormer i Oslo for 2015 som f.eks. er lavere enn det som forventes av lønnsøkning for kommunens egne ansatte.
28. desember 2014 spør jeg Johansen:
Er det disse beløpene som gjelder fra 2015 – jeg siterer:
«Til sammenligning er veiledende satser for økonomisk sosialhjelp til livsopphold i Oslo kommune henholdsvis kr 6 262 og kr 9 830.»
28. desember 2014 svarer Johansen:
«Nei, 6.435 for enslig aleneboende, 10.102 for ektepar/samboere og 7.328 for enslig forsørgere»! (sitat slutt)
Fenomenalt!
Og videre:
Sosialtjenesten St.Hanshaugen har i lengre tid delt opp mitt månedlige livsopphold i to – ulovlig, og første 14 dager i januar 2015, gir de meg (aleneboende) – som tidligere før økningen, kun kr. 3131,-!
Gang det med to, og kom frem til…
Men det var heller slett intet annet å forvente fra den kanten!
Atter en klage sendes…

ABABABABABABABABABABABABABABAPAY

04.09.2009: Forbereder husleiesjokk
1. januar oppheves husleiereguleringa og mange beboere frykter skyhøye husleier. Nå er et eget informasjonskontor oppretta.
http://bit.ly/XdchAn
Artikkelen jeg linket til, er fjernet.
Min lagrede kommentar til overnevnte:
Her fremgår hvor mye både enslige og par skal sitte igjen med til livsopphold i husleieregulerte boliger i 2010; henholdsvis kr. 7.000 og kr. 11.000.
Dette overgår min forstand, siden beløpet for en enslig person i dag vil være langt mindre enn det mennesker som er under gjeldsordning var nødt til å greie seg med så langt tilbake som i 2006.
Da skulle de ha igjen kr 7989 i måneden (2005: kr. 7710,-)
Gjeldsordningsloven regnes til alt overmål for å være særdeles streng hva restbeløpet man blir sittende igjen med etter at kreditorene har mottatt sine penger per måned angår.
Hvordan kan så dette ha seg, vi skriver 2010?!
ABABABABABABABABABABABABABABABRENT
Her vises hva mennesker under gjeldsordning skal ha å leve for i måneden etter at de har betalt sine kreditorer i 2009;
Gjeldsordningsloven – veiledende livsoppholdssatser mv. gjeldende fra 1. juli 2009
http://bit.ly/hbdNqp
Enslige; 10 169,-
Par samlet; 18 790,-
Par, enkeltvis; 9 395,-
Ta for eksempel enslige mennesker som lever under denne strenge gjeldsordningen.
Disse skal altså ha over kr. 3 000 mer i måneden å rutte med enn mennesker som har blitt rammet av opphevingen av husleiereguleringen i år 2010!!??
Er det noen som finner logikk i dette?
Heikki Holmås skriver i sitt blogginnlegg; «Husleieregulering i Oslo» blant annet dette;
«Noen har ment at husleiereguleringen hindret vedlikehold av gårdene. Det er bare tull. Loven inneholdt klare regler for at husleien kunne justeres for å betale vedlikehold ved behov»
http://bit.ly/Z6Wous
Men ikke nok med det!
Hele 4 år etter at enslige borgere under gjeldsordning mottok 10715 kroner per måned, barberes beløpet med nær 3000 kroner!
Hvor er logikken her?!
Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet
Livsoppholdssatser
Nye livsoppholdssatser fra 1. juli 2014.
I saker etter gjeldsordningsloven kan skyldneren beholde deler av sin inntekt til å dekke bokostnader og forbruksutgifter (livsopphold).
Det er nå fastsatt ny forskrift om livsoppholdssatser som gjelder fra 1. juli 2014.
Satsene skal være et utgangspunkt for den skjønnsmessige vurderingen av hvor mye som kan settes av til å dekke utgifter til livsopphold.
ABABABABABABABABABABABABABABABRENT
Satsene som gjelder fra 1. juli 2014 er slik (kr. pr mnd):
a) kr 7 890 for enslig skyldner
b) kr 6 680 for skyldner som er gift eller samboer
c) kr 13 360 for skyldner som forsørger ektefelle eller samboer
Det gis følgende tillegg for barn:
a) kr 2 365 for barn som ikke har fylt 6 år
b) kr 3 135 for barn mellom 6 og 10 år
c) kr 3 960 for barn 11 år og mer
Den nye forskriften er ikke gitt tilbakevirkende kraft, og gjelder bare i saker hvor det er åpnet gjeldsforhandling etter 1. juli 2014 (…)
http://bit.ly/1snVNlK
Se hele forskriften her: (link i dokumentet)
For gjeldsforhandlinger som ble åpnet før 1. juli 2014 vil departementets rundskriv Q8 /2010 fortsatt gjelde:
1. Gjeldsordningssatser
1.1 Voksne 2010
Enslige: 10 715,- (…)
http://bit.ly/1BoKCyx

ABABABABABABABABABABABABABKKEN

Merk dere hvem som trumfet dette igjennom!:
Audun Lysbakken:
03.11.2011 – Lysbakken vil stramme inn gjeldsordning
http://bit.ly/1JVGpbf

ABABABABABABABABABABABABABABABOHRNE

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP):
13.06.2014 – Gjeldsordningen blir tøffere
I tillegg til å kutte i livsoppholdssatsene, vil regjeringen også samordne hvordan namsmenn bruker utleggstrekk.
Mens noen namsmenn har brukt sosialhjelpssatser har andre brukt gjeldsordningssatsene, som har skapt stor variasjon i hvor mye personer i gjeldsordning blir trukket.
Nå skal de nye livsoppholdssatsene brukes som utgangspunkt.
– Personer som skylder penger og trekkes i lønn får større forutsigbarhet, sier Horne (…)
http://bit.ly/1H5NMKM
Og i 2007 skulle enslige voksne ha hele 8487 kroner å leve for i måneden når husleien var trukket fra!
(I 2006 som vi ser i tabellen ved siden av, kr. 7989)! :
http://bit.ly/ebi04c
NI ÅR SENERE, skal altså mennesker skvises på et månedlig beløp som t.o.m. ligger under 2006-satsene!
Er Lysbakken og Horne SPLITTER PINE GALE!?

Stortinget

STORTINGET – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Røe Isaksen, Sylvi Graham og Linda C. Hofstad Helleland om utredning av endringer i ordningen for tvangstrekk i lønn eller annen inntekt
Dokument 8:31 S (2011–2012)
Dato: 24.11.2011
Utgiver: Representanter
Sidetall: 3
Tilhører sak
Representantforslag om utredning av endringer i ordningen for tvangstrekk i lønn eller annen inntekt.
(…) For forslagsstillerne er det grunnleggende at dersom en borger kommer i en situasjon der gjelden blir uoverkommelig stor, skal man i størst mulig grad gis mulighet til å gjøre opp for seg.
Men det er også grunnleggende at de personer som havner i en slik situasjon skal kunne beholde en stor nok del av sin inntekt til at den er mulig å leve av.
Forslagsstillerne er bekymret over at praktiseringen av lovverket kan undergrave skyldneres mulighet til å kunne gjøre opp for seg på en best mulig måte.
Dette vil for mange kunne føre dem inn i en spiral som leder inn i permanent fattigdom (…)
http://bit.ly/X3mlfK

ABABABABABABABABABABABABENSJON

Innspill til Statsbudsjettet for 2010
FATTIGDOMSBEKJEMPELSE HELHET OG SAMMENHENG
Kommunale gjeldsrådgivere/NAV har utilstrekkelig kapasitet og kompetanse
Statens Innkrevingssentral (SI) og NAV Innkreving (NAVI) oppleves som verstingene av kreditorer som det er ”umulig” å få til ordninger med».
http://bit.ly/dtEkM6
(Trykk på øverste linken i Google til PDF-dokumentet)

ABABABABABABABABABABABABABABABABOPSTA

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy, RigmorAndersen Eide og Knut Arild Hareide om en nasjonal dugnad mot fattigdom i Norge Innst. 178 S (2009–2010)
Kildedok: Dokument 8:20 S (2009–2010) Dato: 09.03.2010 Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen Sidetall: 16
Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om statlig minstenorm for sosialhjelpssatser for å sikre like gode ytelser over hele landet.
http://bit.ly/12CjAaN
Komiteen viser til at kommunen har plikt til å tilby gjeldsrådgivning og veiledning til personer med økonomiske problemer, og at dette tilbudet inngår som en obligatorisk tjeneste i Nav-kontorene.
Komiteen viser til at undersøkelser fra Forbrukerrådet viser at tilbudet ikke er tilfredsstillende i alle kommuner og ofte lite kjent for folk.
ABABABABABABABABABABABABABOØY
Komiteen vil understreke det offentliges ansvar for gjeldsrådgivning og at arbeids- og velferdsforvaltningen skal kvalitetssikre arbeidet gjennom kontinuerlig opplærings- og kursopplegg.
Komiteen mener det er meget viktig at arbeidet med gjeldsrådgivning i kommunene følges opp slik at tilbudet har nødvendig kvalitet og tilgjengelighet for alle.
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Kristelig Folkeparti, viser til at gjeldsrådgivning er et fag som krever kompetanse og kvalitetssikrede tjenester.
Gjeldsrådgivning bør skje i offentlig regi av rådgivere som mottar kontinuerlig opplæring og som kvalitetssikres gjennom opplærings- og kursopplegg i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Komiteen viser også til at det samarbeides med frivillige organisasjoner om rådgivning til mennesker med gjeldsproblemer og mener det er et godt supplement til den offentlige rådgivningen og at slikt samarbeid er positivt.
Komiteen viser til St.meld. nr. 26 (2008–2009) Om offentleg rettshjelp, jf. Innst. S. nr. 341 (2008–2009), der det drøftes en rekke tiltak som vil forbedre den offentlige rettshjelpsordningen.
Flere av tiltakene vil ha virkning særlig for de som er vanskeligst stilt (…)
Som en del av oppfølgingen av St.meld. nr. 9 (2006–2007) Arbeid, velferd og inkludering
http://bit.ly/1yGyHJp
er det dessuten etablert nye tiltak og forsøk innrettet særlig mot personer med nedsatt arbeidsevne.
Det er bl.a. kommet på plass et tilbud om arbeidsrettet rehabilitering, og det er blitt igangsatt et forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd.
Målet er å legge til rette for deltakelse i arbeidslivet for personer som ellers lett ville bli uførepensjonert.
ABABABABABABABABABABABABABABMOR
Fra 1. februar 2010 styrkes oppfølgingen av brukerne og brukernes rettigheter ytterligere ved at brukerne får rett til å få vurdert behovet for arbeidsevnevurdering, i forbindelse med at arbeidsavklaringspenger trer i kraft 1. mars.
Forslag VIII
Stortinget ber Regjeringen om å sikre gode rammevilkår for gjeldsrådgivning i regi av frivillige organisasjoner.
Generelt kan jeg opplyse om at i henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17 har alle rett på opplysning, råd og veiledning som kan løse eller forebygge sosiale problemer.
Alle kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer.
Tilbudet om økonomisk rådgivning inngår som en obligatorisk tjeneste i NAV-kontorene.
Mange kommuner har egne gjeldsrådgivere (…)
Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om styrking av ordningen med fri rettshjelp.
St.meld. nr. 26 (2008–2009) Om offentleg rettshjelp ble fremmet av Regjeringen 17. april 2009.
I meldingen drøftes en rekke tiltak som vil forbedre den offentlige rettshjelpsordningen.
Flere av tiltakene vil ha virkning særlig for de som er vanskeligst stilt.
Dette gjelder bl.a. en utviding av rettshjelpsordningen til også å omfatte gjeldsproblematikk, og en endring av den økonomiske behovsprøvingen fra utelukkende å se hen til rettshjelpsmottakerens inntekt og formue, som i dag, til også å ta utgiftene i betraktning.
ABABABABABABABABABABABABABABABEIDE
Det er grunn til å tro at enkelte av dem som i dag faller utenfor rettshjelpsordningen på grunn av for høy inntekt ikke har råd til å betale for rettshjelpen selv, fordi deres faste, nødvendige utgifter er store.
Meldingen drøfter også en ordning der alle, uavhengig av inntekt, kan få inntil én times gratis juridisk bistand hos advokat eller privat rettshjelper.
Med få begrensninger skal tilbudet gjelde alle typer saker.
Hensikten er å tilby bistand i enkle juridiske spørsmål, finne en løsning på problemet og eventuelt å henvise til andre rådgivnings- eller konfliktløsingstilbud for ytterligere bistand.
Erfaring fra liknende tiltak viser at svært mange juridiske problemer kan løses under en slik konsultasjon.
Det er i statsbudsjettet for 2010 bevilget 5 mill. kroner til igangsetting av pilotprosjekt med etablering av førstelinjetjeneste i ett fylke.
I tillegg er det satt av midler til oppstart i ytterligere ett fylke.
Prosjektet vil danne grunnlag for videre utvikling av ordningen.
http://bit.ly/1yI57Id

ABABABABABABABABABABABABABABESAK

STORTINGET – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Røe Isaksen, Sylvi Graham og Linda C. Hofstad Helleland om utredning av endringer i ordningen for tvangstrekk i lønn eller annen inntekt
Dokument 8:31 S (2011–2012)
Dato: 24.11.2011
Utgiver: Representanter
Sidetall: 3
Tilhører sak
Representantforslag om utredning av endringer i ordningen for tvangstrekk i lønn eller annen inntekt.
For forslagsstillerne er det grunnleggende at dersom en borger kommer i en situasjon der gjelden blir uoverkommelig stor, skal man i størst mulig grad gis mulighet til å gjøre opp for seg.
Men det er også grunnleggende at de personer som havner i en slik situasjon skal kunne beholde en stor nok del av sin inntekt til at den er mulig å leve av.
Forslagsstillerne er bekymret over at praktiseringen av lovverket kan undergrave skyldneres mulighet til å kunne gjøre opp for seg på en best mulig måte.
Dette vil for mange kunne føre dem inn i en spiral som leder inn i permanent fattigdom (…)
http://bit.ly/X3mlfK
Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet:
Rundskriv, 27.06.2006
Nr.: Q-08/2006
Gjeldsordningsloven § 1-3 annet ledd – skyldnerens egeninnsats overfor kreditorene, noen presiseringer og anbefalinger
http://bit.ly/16eZrK6
Nav – Tips og råd når økonomien svikter
Det er viktig å søke hjelp så tidlig som mulig, dersom man ikke selv får kontroll over økonomien.
Veiledningen NAV-kontorene eller kommunene tilbyr innebærer blant annet hjelp til å lage budsjett, hjelp til å kontakte kreditorer og å lage en plan for nedbetaling av gjeld, eventuelt hjelp til å kontakte mer profesjonell bistand.
http://www.nav.no/197606.cms
Nav er flinke til EN ting – å stadig omorganisere sidene sine slik at lagret materiale ikke kan finnes igjen!
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
St.meld. nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp
http://bit.ly/11NCMRo

ABAHUGG

Dagbladet 09.12.2014 – Galopperende skepsis
Unio-leder Anders Folkestad sa i sin innledningstale til konferansen i går at regjeringens fyndord «fornyelse, forenkling og forbedring»egentlig er en kamuflasje for «forverring».
En samlet fagbevegelse er rasende på arbeidsminister Robert Eriksson
At det nå blir generell adgang til å ansette folk i midlertidige stillinger blir opplevd av både LO, Unio, YS og til dels også Akademikerne, som en oppskrift på et tøffere og mer usikkert arbeidsliv.
Reaksjonene kom på stripe fredag. Tett opp til Erikssons pressekonferanse.
«Rettighetene til fast jobb blir svekket.»
«Boliglån blir vanskeligere å få.»
«Det blir økt fare for ulykker og uførhet.»
«Færre tør si ifra om uholdbare tilstander på jobben.»
«Pensjonsordningene blir svekket.» «Arbeidstakere blir skaltet og valtet
med» (…)
http://bit.ly/13WAlOJ

ABABABABABABABABABABABABABABABABLIEHAUG

06.02.2012- Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
 Til Finanskomiteen fra Byråden for helse- og sosiale tjenster – Notat nr.: 2/2013
Vår ref (saksnr): 201205696-16 Arkivkode 024

ABABABABABABABABABABABABABABABOHANS

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA IVAR JOHANSEN (SV) OM DISKRIMINERING PÅ BOLIGMARKEDET
Side 2 – Anniken.Hauglie: «Boligbygg Oslo KF informerer om leiepriser på sine nettsider (år 2013):
”Markedsleien for leiligheter i Oslo økte med 1,1% i tredje kvartal 2012, og har steget med 5,3% på ett år.
Det koster nå i gjennomsnitt 11 800 kroner per måned å leie en leilighet.
Samlet tilbud av leiligheter gikk kraftig opp i tredje kvartal – antall leiligheter til leie i Oslo har bare vært høyere i første kvartal 2009.
Det har vært en prisøkning i alle bydeler.
Leieprisene i sentrum vest har høyest priser med 12 650 kroner, mens Oslo sør har lavest priser med 10 450 kroner.
Gjengs leie økte med 1,5% tredje kvartal 2012.
Markedsleien er fortsatt høyere enn gjengs leie for alle typer leiligheter”
http://bit.ly/Ymn4WS
Når jeg klikker meg inn på dette dokumentet i Oslo kommune i juni 2017 kommer de opp «feilside», men dok. foreslår at jeg skal søke på følgende i stedet – dog uten resultat:
«996822 1 1.PDF 2013 02 Vedlegg»
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2015
M T O T F L S
« des   feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: