Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Svikere! Omsorgsplan 2015 i helse- og sosialtjenesten


ABABABABABABABABABABABABIERT

Välfärdsstaten i arbete (SOU 2011:2)
Av Finansdepartementet, Bilaga 8–12 till Långtidsutredningen 2011
S. 239:  «I Norge beslutade man 2005 om en omfattande omstrukturering på både på central och lokal nivå, vilken går under namnet NAV (Ny arbeids- og velferdsetat).
På central nivå så slogs Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet samman till et gemensamt departement (Arbeids- og Velferdsdirektorat).
På lokal nivå inrättades ett slags one-stop-shop där klienten tas emot på samma ställe oavsett om hon behöver besöka kommunens socialtjänst eller arbetsförmedlingen»
http://bit.ly/1zK8IBb

ABABABABABABABABRULES

HUSK – Dette har skjedd:
24.11.2010: Fem svære reformer har rullet ut over velferdsstaten de siste årene:
Sykehusreformen, barnevernreformen, Nav-reformen, pensjonsreformen, samhandlingsreformen.
Hvordan har de endret grunnpillarene i velferdsstaten?
Arne Backer Grønningseter og Inger Lise Skog Hansen ved Fafo undersøkte det.
De leste 63 NOUer og 47 stortingsmeldinger. De fant seks tendenser, som de presenterte på FO-kongressen i Trondheim i dag.
Skjerpet arbeidslinja
For det første har arbeidslinja blitt skjerpet siden velferdsmeldingen i 1995. Arbeidslinja nevnes selv i meldingene om barnevernet og kriminalomsorgen.
Arbeid framstilles i disse meldingene som en plikt og et gode, påpekte Arne Backer Grønningseter.
Over den samme 15-årsperioden forsvinner sosialbegrepet mer og mer ut av de offentlige dokumentene.
Sosialdirektoratet forsvinner og blir Helsedirektoratet.
Sosialdepartementet blir Arbeidsdepartementet.
Det er symptomatisk, mener Fafo-forskerne.

ABAGGO

FO-erne spiller også en rolle, det påpekte statssekretær i Arbeidsdepartementet, Gina Lund (Ap), formulerte det slik i sin hilsningstale til FO-kongressen:
Kvalifiseringsprogrammet i Nav er en kjempesuksess.
Jeg takker FOs medlemmer for deres bidrag til å utvikle metodikken i arbeidsevnevurderingen, sa Lund (…)
http://bit.ly/1ybXfPj
(Overnevnte er lagret materiale, siden Fontene av en eller annen grunn er nøye med å slette alle sine eldre artikler fra Google-søk)!
Vedrørende hønsehjernen Gina Lunds ros til FO, les:
Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!
«Kvalifiseringsprogrammet er med på å dekke over hvor mange arbeidsuføre sosialhjelpsmottakere vi har»
http://bit.ly/SUUDCW

ABABABABABABABADVOKAT

Sosialdepartementet
Sosialdepartementet var navnet på departementet for sosiale saker i periodene 19131993 og 20022004.
I den første perioden lå også helsesaker inne blant oppgavene, men fra 2002 skilte sosial- og helsesakene lag.
Den siste sosialministeren var Dagfinn Høybråten.
Ansvaret for sosiale saker ligger i dag hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet. (Feil referanse, se år 2014 som linken forøvrig leder til – Arbeids- og sosialdepartementet)!
http://bit.ly/1yjHWEr

ABABABABABABABADVOKAT

Etter opprettelsen av Departementet for sosiale saker, handel, industri og fiskeri i 1913 har departementet gjennomgått en rekke omorganiseringer og navneendringer (…):
 • 2004-2005: Arbeids- og sosialdepartementet
 • 2006-2009: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • 2010-2013: Arbeidsdepartementet
 • 2014- : Arbeids- og sosialdepartementet
 • http://bit.ly/1I88J6l
 • ABABABABABABABADVOKAT
 • Sosial- og helsedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) var i perioden fra 2002 til 2008 et norsk statlig direktorat under Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Som del av en prosess med flytting av oppgaver mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og SHdir i 2008 og 2009, skiftet SHdir navn til Helsedirektoratet 1. april 2008.
SHdir hadde som overordnet mål å sikre «Sosial trygghet og god helse» i Norge (…)
Direktoratet ble etablert 1. januar 2002 ved å slå sammen ressurser fra Statens helsetilsyn, Statens institutt for folkehelse, Statens helseundersøkelser, Sosial- og helsedepartementet, Statens tobakksskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Rusmiddeldirektoratet, Giftinformasjonssentralen, Etat for rådssekretariater, Sekretariatet for Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, Sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering og Rikstrygdeverket.
http://bit.ly/1BsiRVH
Men etter følgende dokumentutgivelse ble «Sosial trygghet» utradert fullstendig, og kun arbeidet for god helse stod igjen etter at nye koster ga blaffen i og overholde de oppgaver som var dem pålagt! Sitatet er lagret, og jeg finner det ikke igjen med søkemonitorene i sin helhet:

ABEGOODFA

Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement
Sosial- og helsedirektoratet
Postboks 7000 St. Olavs plass
0130 OSLO
Vår ref
200800415-/RS
29.01.2008
Statsbudsjettet 2008 – kap. 720 Sosial- og helsedirektoratet – tildeling av bevilgning
Innledning

(…) I sin oversendelse 10. januar 2008 har Sosial- og helsedirektoratet en oversikt over oppgaver for 2007 som ikke ble utført i 2007, men som skal utføres i 2008.
Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at oppgavene gjennomføres i 2008.
Sosial- og helsedirektoratets avviksrapport skal også omfatte disse oppgavene.
Det er forutsatt at Sosial- og helsedirektoratets oppgaver under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområder skal overføres til NAVdir tidlig i 2008.
Inntil organisasjonsprosessen er gjennomført er foreløpig oppdragsportefølje fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet innarbeidet i tildelingsbrevet til Sosial- og helsedirektoratet (…)

ABEGOODFA

1.2. Direktoratets ansvar, hovedoppgaver og roller
Direktoratets tre roller
Sosial- og helsedirektoratet er som fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet (…)
Direktoratet har en rekke faste forvaltningsoppgaver, jfr. Delegeringsskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, herunder myndighet til å anvende og fortolke lov og regelverk innenfor sosial- og helsesektoren.

I forvaltning ligger det å administrere og fortolke sosial- og helselovgivningen på vegne av departementene.
Forvaltningsrollen innebærer
Informasjon, veiledning og rådgivning
Revisjon og utvikling av regelverk
Tilsynsoppgaver på deler av lovgivningen
Fungere som klageinstans
Behandling av enkeltsaker på noen områder
ABosial_og_helsedirektoratet
Spesielle oppdrag:
• Sosial- og helsedirektoratet skal i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet – med forankring i Nasjonal helseplan (2007-2010) – ha ansvaret for arrangementet av en årlig helseplankonferanse.
• Sosial- og helsedirektoratet skal som ledd i oppfølgingen av Nasjonal helseplan (2007-2010) utarbeide en helhetlig rapport som gir en status og analyse av vesentlige sider av helse- og omsorgsområdet (…)
Direktoratet som forvaltningsorgan
• Sosial- og helsedirektoratet skal arbeide for å effektivisere og forbedre egen saksbehandling
• Direktoratet skal i samarbeid med departementet arbeide for å utforme tilskuddsordninger slik at disse i større grad bidrar til å oppfylle overordnede prioriteringer og mål
• Direktoratet skal videreutvikle sitt interne styrings- og kontrollsystem
• Direktoratet skal styrke sin rolle som kompetanseorgan innen helse- og sosiallovgivningen
Sosial- og helsedirektoratet skal sikre at vedtatt politikk iverksettes på helse- og sosialområdet.
Målet er at politikken skal realiseres i tråd med de føringer som departementene gir (…)

ABEPP

1.3. Visjon og hovedfokus

Sosial- og helsedirektoratets visjon er: ”Sosial trygghet og god helse for hele befolkningen”.
Direktoratet skal ha følgende hovedfokus i arbeidet:
Bedre kvalitet i sosial- og helsetjenesten
Dette betyr systematisk arbeid for at tjenestene skal være virkningsfulle, trygge og sikre, involvere brukere og gi dem innflytelse, være samordnet og preget av kontinuitet, utnytte ressursene på en god måte, og ta i bruk den best tilgjengelige kunnskapen.
Riktig prioritering av tjenester, pasienter og brukere er en grunnleggende forutsetning for god samlet helsetjeneste (…)
Direktoratets arbeidsmåte skal være kunnskapsbasert, tverrfaglig og helhetlig, og skje i samarbeid med andre aktører nasjonalt og internasjonalt.
ABosial_og_helsedirektoratet
1.4. Overordnede prioriteringer for 2008
Nasjonal helseplan 2007 – 2010
Sosial- og helsedirektoratet skal prioritere mål og innretning slik det er skissert i den nasjonale helseplanen (…)
Direktoratet som iverksetter av politikk
• Sosial- og helsedirektoratet skal særlig prioritere arbeidet med sosial ulikhet i helse
• Sosial- og helsedirektoratet skal prioritere arbeid med sikte på økt bruk og utbytte av individuell plan som verktøy

ABABEGOOOOOOOOOOOOOOO

• Sosial- og helsedirektoratet skal prioritere arbeidet med å understøtte implementering av kvalitetsstrategien i helse- og sosialtjenesten
• Sosial- og helsedirektoratet skal prioritere arbeidet med implementering og gjennomføring av Omsorgsplan 2015 i helse- og sosialtjenesten
Sosial- og helsedirektoratet skal styrke samarbeidet med Arbeids- og velferdsdirektoratet for å sikre at NAV-reformen og helserefusjonsprosjektet blir en suksess, herunder forberede og klargjøre overføringen av forvaltningsområdet helserefusjon til Sosial- og helsedirektoratet gjennom et mottaksprosjekt.
Direktoratet bør også videreutvikle sin bestiller- og brukerrolle når det gjelder IKT-systemene i Arbeids- og velferdsetaten som benyttes på helserefusjonsområdet
• Sosial- og helsedirektoratet skal prioritere arbeidet med gjennomføring av kvalifiseringsprogrammet for utsatte grupper (…)
ABosial_og_helsedirektoratet
 2.3. Sosiale tjenester
Langsiktig mål og styringsparametere:
M.3.1 Sikre økonomisk og sosial trygghet
• Gjennomførte tiltak for å styrke kompetanse og kvalitet i sosialtjenesten, herunder innenfor områdene boligsosialt arbeid, økonomisk rådgivning og innsats overfor barn og unge i risikogrupper.
• Gjennomførte tiltak for å bidra til integrere og utvikle sosialtjenestens kompetanse i de nye NAV-kontorene.
• Utvikle og rapportere på kvalitetsindikatorer for sosialtjenesten (…)
Departementet vil komme tilbake til saken i eget brev.
Øke kompetansen knyttet til økonomisk rådgivning.
Utrede muligheter for å knytte økonomisk rådgivning sterkere til utdanninger med relevans for NAV- kontorer.
Frist 1.6.2008.
Delta sammen med Husbanken i videre innsats for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, herunder bidra i arbeidet med et nytt rundskriv om boligsosialt arbeid og i oppfølgingen av den nye avtalen mellom KS og regjeringen om boligsosialt arbeid (…)
ABosial_og_helsedirektoratet

 

MÅL OG RESULTATKRAV ETTER TVERRGÅENDE OMRÅDER
3.1. Kvalitet og prioritering
Langsiktige mål:
SHdir skal bidra til å sikre befolkningen likeverdig tilgang til sosial- og helsehjelp av god kvalitet.
SHdir skal ha særlig fokus på områder hvor det avdekkes variasjon i sosial- og helsehjelp, og områder hvor det er behov for nasjonal koordinering på tvers av helsetjenestenivå.
SHdir skal bidra til at tjenestene utvikles og forbedres i samsvar med prinsippene som er nedfelt i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten.
Spesielle oppdrag for virksomhetsområdet
• Lede Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering.
Følge opp de av rådets anbefalinger som krever en koordinerende aktivitet
• Videreutvikle grunndata og nasjonale indikatorer for hele sosial- og helsetjenesten, med utgangspunkt i de seks kjennetegnene ved god kvalitet som er angitt i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (og i tråd med overordnede føringer i Nasjonal helseplan) og St. meld nr. 25 Mestring muligheter og mening.
• Ivareta Norges deltakelse i OECDs kvalitetsindikatorprosjekt (…)

ABABABABABABABABVIS

M.3.5.2 God tilgang på kvalifisert personell i helse- og sosialtjenesten
Styringsparametere:
Gjennomførte tiltak for å sikre tilstrekkelig tilgang på kvalifisert personell i helse- og sosialtjenesten (…)
Kap. 720 Sosial- og helsedirektoratet Post Driftsutgifter
Sosial- og helsedirektoratet tildeles 358 938 000 kroner for 2008.
Det er innarbeidet et krav på 3,4 mill. kroner til effektivisering.
Det er bevilget 1,5 mill. kroner til faglig oppfølging av sykefraværsutvalget, og det er overført 1 mill. kroner til oppfølging av de nasjonale strategiene innenfor miljø- og helseområdet (…)
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Sosial- og helsedirektoratet tildeles 44 321 000 kroner.
Det vises til St.prp. nr. 1 og omtale i dette brev under kap. 3.6 Elektronisk samhandling, statistikk og dokumentasjon (…)
http://bit.ly/rVyeVB

ABABERVIC

Linken er uvirksom i dag.
Og når jeg skriver inn søkeordene, kommer jeg rett og slett til omtalte og ferdigstilte plan:
Årsrapport 2008 – Omsorgsplan 2015
Men der står intet matnyttig å lese til hjelp og støtte for mottakere av sosialhjelp om den kvalitetsstrategi som Sosial- og helsedirektoratet lovet at skulle implementeres og iverksettes:
«Sosial- og helsedirektoratet skal prioritere arbeidet med implementering og gjennomføring av Omsorgsplan 2015 i helse- og sosialtjenesten»!:
– Under punkt 2.5 «Partnerskap med familie og omsorgssamfunn», blir det kort og godt henvist til «håndbok om helse- og sosiale tjenester» på side 19, i et kort avsnitt – ellers er hele fokuset rettet mot skole, utdanning, helse og demens, og målgruppen er primært helsefagarbeidere og sykepleiere!
http://bit.ly/1vWRWO1
 SVIKERE!

ABABABABABABABABABABABABHOE

Men selvsagt helt i tråd med fokuset den unnfallende Gahr-Støre satte på «reell brukerinnflytelse» i sin kronikk – Den viktigste stemmen, der borgere under jernhælen på sosialtjenesten som ingen talspersoner, rettigheter eller motmakt har, atter, kalkulerende og kynisk ble utelatt! (sitat):
I 1999 vedtok Stortinget den aller første pasientrettighetsloven. Vi fikk rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester, rett til medvirkning og informasjon. Et par år etter fikk vi fritt sykehusvalg og rett til å velge fastlege. I dag er det en selvfølge at pasienter skal ha medvirkning og medbestemmelse. Det fører til at lege og pasient kommer bedre til sin rett. Det handler om rett til å vite. Og mulighet til å medvirke (sitat slutt).
Da gikk jeg i svart!
Mine svar til Jonas Gahr Støres:
«Jeg oppfatter «eksklusiviteten» som ren diskriminering, en rangering av menneskeverd og et markant skille mellom «verdige» og «uverdige» trengende!»
http://t.co/GpCw0IDGgk
Og ved å belyse dette store sviket – også i posten vist til under her, så var det ikke spesielt uventet at større aviser innenfor Amedia fant det mest formålstjenlig å kneble meg.
Jeg startet debatt om overnevnte innlegg 17.08.2013  i Vårt Land:
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!

ABABABABABABABABABABABABERKEN

Avisen slettet denne etter to dager, med følgende “begrunnelse”:

Hei
Du har tidleare fått sletta eit innlegg. Du går vidare i same gate som det forrige.
Eg har sletta også det nye, med navngiving og sterke skuldingar mot enkeltmenenske og ein nær sagt uleseleg tekst,
Dersom du framleis vil vere på forumet, må du finne ei heilt anna form.
Helsing
Johannes Morken
Debattredaktør
http://bit.ly/19Av1lQ
ABABABABABABABABABABABABABABABOOLD 01.01.2015 – Brukte 726 mill. på å stoppe frafall – elever dropper ut som før

http://bit.ly/1Bnsg0z

Les også: Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav 
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “Svikere! Omsorgsplan 2015 i helse- og sosialtjenesten

 1. elvile jill
  januar 3, 2015

  når innleggene dine blir sletta fra så mange steder, du får avslag hos så mange advokater og navansatte må ha «oppfølging» for å takle å jobbe med deg som klient, da er det på tide du går inn i deg selv og spør hva som er grunnen til det. Innleggene du skriver og opptakene du legger ut hvor du mener du blir utsatt for overgrep og maktmisburk, viser at du ikke er i stand til å vite hva disse traumene egentlig innebærer. Det er ikke nav det er noe galt med i din situasjon slik du beskriver det, men deg. Stakkars, stakkars deg!

 2. Jeanine
  januar 3, 2015

  Jeg synes ikke synd på meg selv, jeg er godt voksen og har vært klar nok i hodet til å fremlegge et vitnesbyrd av de ganske sjeldne her i landet gjennom hele 7 år under ekte navn og bilde. Her dokumenteres lov- etikk og regelbrudd i stor stil, og alle mine påstander kan etterprøves. Du derimot, er kun et anonymt nettroll med falsk adresse, som adresserer meg i et blogginnlegg som uansett er totalt uvedkommende for temaet.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2015
M T O T F L S
« des   feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: