Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav


At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll.
Saken er at de rett og slett ignorerer lov, etikk- og regelverk siden de kan, da ingen konsekvenser rammer!
For utformingen av forarbeidene var tydelige nok:
Borgeren skulle stå i sentrum!
Sitat fra Redegjørelse for Stortinget 24.01.02 Fra ord til handling Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Normans redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor:
Vi ønsker ikke å gi de ansatte ro og fred, men vi ønsker å gi dem mulighet til å konsentrere seg om den jobben som skal gjøres og ansvar for selv å finne ut hvordan den kan gjøres bedre.
Istedenfor å pådytte enheter og ansatte bestemte løsninger, vil vi ansvarliggjøre de ansatte og de enhetene de jobber i.
Det i seg selv representerer en kulturendring.
Skal ansvarliggjøringslinjen virke, må imidlertid kulturen også forandres på andre måter.
For det første må det offentlige bli mindre innadvendt. Den jobben som skal gjøres, skal gjøres for alle de enkeltmenneskene som er avhengige av offentlige tjenester, offentlig myndighetsutøvelse og offentlige utfoldelsesarenaer.
Enkeltmenneskene må være det daglige fokus for arbeidet, og det må være grunnlaget vi måler resultatene opp mot.
Alt annet – organisering, forvaltningsrutiner, økonomistyring og rapportering – er bare støttefunksjoner!
http://bit.ly/h9w23k

abebsbek

FRA ORD TIL HANDLING (PDF-DOKUMENT):
Side 11: Det skal etableres særskilte leder- og organisasjonsutviklingsprogrammer for offentlig tjenesteytelse
http://bit.ly/hDWiMZ
Ja. Men var det var vel neppe med henblikk på at ledelsen i Nav skulle sendes på kurs for å lære seg basisferdigheter etter å ha virket flere år i embetet, ødelagt flere borgeres liv og skuslet bort milliarder?!

ABABACILO

«NAV-direktør Joakim Lystad sier NAV selv bestemmer hvordan etaten skal utvikles.»
Det proklamerte altså udugeligheten som nettopp fikk tydelig instruks fra høyeste hold om å starte i første klasse om igjen!:
Nav-sjefen sendt på lederkurs
Moderniseringsminister Jan Tore Sanner har plassert Nav-sjef Joakim Lystad på kurs i strategisk IKT-ledelse (…)
http://bit.ly/1uMnk0V
IKT-moderniseringen i Nav
http://bit.ly/1FM5WS4
Sannheten er at Nav lager egne rundskriv, lover og regler som det bare passer dem og agerer ut fra intern ukultur og antipatier overfor borgerene:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK

ABABABABCAMP

Minerva 22.12.2014 – Ansvarskultur brer seg fra toppen
Problemet er ikke først og fremst at det slås for hardt ned på feil og lovbrudd i det private.
Dårlig drift, og alvorlige brudd på lover og konsesjonsregler, bør naturligvis få konsekvenser for de ansvarlige.
Det betenkelige er at slike konsekvenser virker fraværende i det offentlige.
Det kan snarere se ut som det i det offentlige eksisterer en ansvarsforståelse der alvorlige feil gjerne forklares med at ”systemet” sviktet, mens ingen personer kan holdes ansvarlige.
Ansvarliggjøring av ledere og andre enkeltpersoner dreier seg om mange ulike forhold, og både om formelle og uformelle sanksjoner.
Men grunnleggende sett handler det om kultur.
Og ansvars- og ledelseskulturen brer seg fra toppen (…)
Fraværet av sanksjoner av noe slag mot ledere som ikke greier å sørge for at etatene de leder gjør jobben de er satt til, er uttrykk for en forvaltningskultur der ansvar er ”noe uforpliktende, noe ullent, som handler om alt og ingenting”, som Hanne Skartveit skrev i VG på lørdag.

ABABABASMOKA

Denne ansvarskulturen ble knesatt på øverste nivå i norsk forvaltning i forbindelse med oppgjøret om beredskapssvikten 22. juli.
Etter at kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde behandlet Gjørv-kommisjonens rapport, samlet Stortinget seg om et felles vedtak, som slo fast at «myndighetene» hadde sviktet.
Det var visst ikke mulig å plassere ansvaret mer presist enn dette.
Hverken daværende statsminister Jens Stoltenberg, daværende justisminister Knut Storberget, eller noen andre ledere, kunne holdes ansvarlige på noen annen måte enn at de beklaget feilene og fikk fortsette i sine posisjoner.
Heller ikke regjeringen kunne kritiseres eksplisitt.
Så lenge en slik ansvarsforståelse eksisterer på toppen i forvaltningen, er det vanskelig å se for seg at man med rimelighet kan kreve økt ansvarliggjøring av ledere og ansatte på lavere nivåer.

ABABABCOOL

At vi i norsk offentlig forvaltning nå har en kultur der lederansvar innebærer lite annet enn noen retoriske øvelser i mediene etter en skandale, er på mange måter noe norske politikere i fellesskap har sørget for gjennom sin unnvikende behandling av Gjørv-rapporten.
Dermed er det, typisk nok, tilsynelatende heller ingen som har ansvaret for denne forvaltningskulturen.
Men i virkeligheten er det selvsagt noen som har et større ansvar enn andre for måten dette ble håndtert, selv om mange har gjort en stor innsats for å tåkelegge dette ansvaret.
Den svake ansvarskulturen i norsk forvaltning står igjen som en sentral del av arven etter Jens Stoltenberg.
http://bit.ly/1wdJzML

ABABABABATOPP

Civita 09.12.2013: Lederansvar i forvaltningen må ha konsekvenser (utdrag):
«Sanksjonene som brukes mot forvaltningen er underlagt en juridisk struktur som pulveriserer det personlige lederansvaret og bidrar til å skjule hvem som er gode og mindre gode ledere.
Man bruker nemlig foretaksstraff, som er utviklet for regulering av private foretak, og anvender dette på forvaltningen, uten å ta hensyn til at dette er en lite egnet reaksjonsform mot offentlige virksomheter (…)
Vi har altså å gjøre med en reaksjonsform for det offentlige som savner enhver fornuftig begrunnelse.
Og det mest slående med denne formen for straff er at den ikke retter seg mot lederen for forvaltningsvirksomheten på noe mer enn en avledet og fjern måte (…)
http://bit.ly/1e1ZBa4

ABABABCISS

20.02.2009: Dårlig oppgavefordeling i Nav
Ni av ti Nav-ansatte har ikke fått tilstrekkelig opplæring i arbeidsoppgavene sine, viser en ny rapport (…)
Da mister man kontinuitet og sikkerhet til å drive god saksbehanding overfor brukerne.
Eriksom mener det er arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen (Ap) som har ansvar for å rydde opp i rotet.
Jeg synes dette er svært alvorlig.
Det er tydelig at vi har et ledelsesproblem i Nav, og det er arbeids- og inkluderingsminsteren som har et klart ansvar for å få reformen på føttene igjen. I dag ligger den dessverre i grøfta, sier Eriksen (…)
http://bit.ly/1xd5Mjv
Selv om journalisten har klart å skrive Erikssons navn feil hele tre ganger i artikkelen, er avsenderen bak dette tydelige budskapet uomtvistelig nåværende Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson!

ABELEKL

01.06.2011 – Nav ut mot egne arbeidsmetoder
(…) I dag er det for mye fokus på målstyring og tellinger, sier hovedtillitsvalgt i Nav, Jarle Berge.
Han vil jobbe smartere og mener systemet i dag legger vekt på enkle og overflatiske løsninger.
Hadde man jobbet med kvalitet i forhold til brukeren og tiltak så hadde det hjulpet brukeren over i mer varig arbeid, sier Berge (…)
Ifølge Nav-direktør Joakim Lystad bør det i fremtiden dreie seg mer kvalitet.
Jeg tror det er en felles oppfatning om at det har vært nødvendig å telle mye, og at det nå er på tide å dreie fokuset over på mer kvalitet, sier han (…)
http://bit.ly/1779rW9

LØGNER!:

Dagbladet 31.12.2013 – Skyld ikke på byråkratene!
Jan Tore Sanner (H): Som Jan Petersen pleide å si, «proppen sitter på toppen».
Når NAV-ansatte, sykepleiere, leger og lærere opplever mange krav og mye rapportering, er det fordi man fra toppen har økt antall mål og rapporteringskrav.
http://bit.ly/KgQO7k

ABABABABABABABABABABABABABABIAR

27.01.2012 – NAVs målstyring skaper frustrasjon
NTL NAVs Jørund Gustavsen og Hans-Martin Solberg fortalte på LOs NAV-konferanse hvilke absurde utslag målstyringa i etaten kan ha.
(…) På et kontor i Oslo hadde de dugnad for å ta unna sakene.
Ledelsen bestilte pizza, og de plukka frem alle de sakene som ikke hadde nødvendig dokumentasjon vedlagt.
Disse ble gitt avslag, og på denne måten fikk man fattet mange vedtak og pyntet på tallene (…)
Det har blitt en organisasjonskultur preget av måltall, konkurranseutsetting og gule ledertrøyer til de som leverer best på måltallene (…)
http://bit.ly/1758Qja

ABABABABABABABABABABABABIERT

10.04.2012 – Nav-ansatte bekymret over interne konkurranser
Navs ensidige fokus på måltall hindrer medarbeiderne i å utvikle gode tjenester og kan åpne for statistikkjuks.
Det mener tillitsvalgte i etaten.
Nå ber tillitsvalgte Nav om å fjerne målekortet, et av dagens hovedverktøy for å stimulere til økt innsats blant de ansatte (…)
Men gode resultater på målekortet betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten er god.
At du har hatt mange oppfølgingssamtaler, laget mange handlingsplaner eller fått folk ut i tiltak, sier ikke noe om den faglige kvaliteten på arbeidet du har gjort.
Vi hører at mange steder utfører man oppgaver som ser pent ut på målekortet.
Oppgaver som allerede er talt negativt på målekortet, nedprioriteres fordi det da ikke gir gevinst å behandle saken».
http://bit.ly/NnP60j
ABABAILO
BRUKERUNDERSØKELSENE I NAV
Utdrag fra «Mitt NAV» – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker, som belyser at mottakere av sosialhjelp så kalkulerende har blitt utelatt fra å ytre sin mening:
S. 71 – 73: Brukerundersøkelsen fra 2009
Undersøkelsen er basert på at 7400 brukere er intervjuet på telefon (…)
Den har av årsaker som har med personvern å gjøre ikke inkludert sosialhjelpsmottakere, heter det.
http://bit.ly/1rzynyv

ABABABABABABABABABABABABABABABLYS

Men når vi da endelig kom til orde og etaten fikk strykkarakter via innbyggerundersøkelsen over offentlige tjenester, stod kujonen Lystad der så slu med sitt konsulentinnhentede suppekok hvor han med stor pondus erklærte at andre land hadde det så mye verre, og at nordmenn er misfornøyd med tjenester som folk i mange andre land bare kan drømme om.
Døgenikten og styresmaktenes nyttige idiot valgte altså å synke helt ned på laveste mulige nivå – han projiserte hele fadesen han har stått ansvarlig for over på oss Navrammede, maktesløse borgere som er unntatt rettssikkerhet og reelle klageadganger!:
01.11.2013 – Bærebjelken i velferdsstaten
Nav scorer dårligst i innbyggerundersøkelsen over offentlige tjenester.
Nav-direktør Joakim Lystad tror noe av dette skyldes innbyggernes forventninger til sosiale ytelser.
http://bit.ly/1xBMoOV
22.01.2014 – Nav-ansatte bruker en fjerdedel av tiden på annet enn klienter
Kurs. Møter. Opplæring. Veiledning av kolleger. Administrasjon. Ledelse. Arkivering, post og telefonsamtaler som ikke har direkte med brukerne å gjøre.
Dette bruker ansatte på Nav-kontorene nesten en fjerdedel av arbeidstiden sin på (…)
Før påske har jeg ambisjon om å få satt ned et ekspertutvalg som skal gå gjennom Nav, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).
Både han og lederen av Stortingets Arbeids- og sosialkomité, Arve Kambe (H) mener de ansatte bør bruke mindre tid på administrasjon og byråkrati.
– At man bruker en fjerdedel av arbeidstiden til dette, kan ingen være fornøyd med, sier Kambe.
Eriksson minner om at Regjeringen har varslet at den vil foreta en helhetlig gjennomgang av Nav «i den hensikt å få avbyråkratisert etaten» og sørge for at det blir avsatt mer tid til oppfølging av brukerne.
 Jeg håper ekspertutvalget kommer med gode forslag om hvordan vi skal få til det, sier han (…)
http://bit.ly/1779AZQ

ABABAgros

Ekspertutvalgenes “uhildede” aktører og deres haleheng – Millioner sløses vekk!
Et totalt uinteressant og pyntelig bestillings- og blendverk, som overhodet ikke problematiserer hvordan etatens maktbrynde skal gripes an!

ABELDEREI

Slik går det når man bl.a politianmelder Bydelsdirektør Ellen Oldereid (bildet) ved St.Hanshaugen for unnfallenhet og fravær av inngripen overfor forvaltningskriminaliteten som utøves av sosialtjenesten her.
Da stanses all rett til å få sin sak belyst i råd, utvalg og komiteer!:
Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene. Del 2
http://bit.ly/1iaDtGA
Til slutt kommer jeg til sakens kjerne – Den enkelte Navansatte HAR faktisk et udiskutabelt ansvar – ene og alene for å utøve sitt embete med sunt og forsvarlig skjønn!
Når forvaltningsbermen ikke ønsker å forholde seg til dette kan illviljen sanksjoneres, og man har mulighet for å klage til Yrkesetisk råd!
Herunder, siterer jeg et relevant utdrag fra
Iren Moenalaiiiiiiii
Masteroppgave i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer
Møte med voldsutsatte klienter i NAV
Organiseringens innvirkning på den sosialfaglige oppfølgingen
Institutt for klinisk medisin
Det medisinske fakultet – UNIVERSITETET I OSLO
01.05.2012 Side 5 – 2.6 Yrkesetisk grunnlagsdokument
Sosionomenes yrkesetiske grunnlagsdokument (FO 2010) har blant annet som målsetting åbidra til å styrke yrkesutøvernes etiske bevissthet og handling og bidra til å sette kritisk søkelys på sosialtjenestene.
Som sentrale prinsipper kan nevnes sosionomenes moralske varslingsansvar dersom de gjøres kjent med forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper, ivaretakelse av brukernes rettigheter og sosionomenes individuelle ansvar for å holde et høyt faglig nivå samt at den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Så selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet er det den enkelte yrkesutøveren som står inne for konsekvensene.
Dokumentet viser til at sosialfaglig arbeid forutsetter evne til faglig og moralsk dømmekraft og utøvelse av skjønn.
Med å utøve skjønn menes at sosialarbeideren skal kunne overveie ulike sider ved sammensatte og vanskelige situasjoner, og kunne ta faglige avveininger mellom ulike interesser å hensyn.
Det er mange krav som møter den enkelte sosialarbeider ved utøvelse av sin yrkesrolle i sosialtjenesten i Nav, og mer rom for skjønn gjør sosialarbeiderens rolle både vanskeligere, viktigere og mer kunnskapskrevende enn tidligere.
Dette forutsetter videre at organisasjonen har klare regelverk og rutiner for sosialarbeideren å forholde seg til for å sikre at klientenes rettigheter blir ivaretatt på en god måte (…)
http://bit.ly/14hd8HS

AETICC

DOKUMENTET SOM VISES TIL:
Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere 2010:
Side 5: Likeverd og ikke-diskriminering
Alle mennesker er likeverdige og har krav på et verdig liv.
Diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, hudfarge, språk, kultur, klasse, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonshemning, religiøs tro eller politiske oppfatninger er ikke akseptabelt og må bekjempes.
Tillit, åpenhet, redelighet, omsorg og nestekjærlighet
Disse menneskelige verdiene ligger til grunn for etablering av en etisk og faglig basert relasjon mellom brukeren/klienten og yrkesutøvere (…)

ABABACHAK

Side 6: Konfidensialitet og taushetsplikt
Ivaretakelse av konfidensialitet er en nødvendig del av respekten for individets integritet.
Taushetsplikten er grunnlaget for tillit mellom yrkesutøveren og brukeren/klienten.
Dersom det skal gjøres unntak fra taushetsplikten må dette kunne begrunnes med at andre etiske hensyn veier tyngre (…)
Varslingsansvar
Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere blir gjennom sitt arbeid kjent med en rekke forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper og har et moralsk ansvar
for å gjøre disse forholdene kjent.
Yrkesutøveren skal bidra til at forhold som rammer utsatte grupper eller individer, får samfunnsmessig oppmerksomhet (…)
Likhet for loven
Brukernes rettigheter skal ivaretas i all yrkesutøvelse.
Ivaretakelse av rettssikkerheten er en særlig utfordring der den enkelte yrkesutøvers skjønn er bestemmende for hva som gis av ytelser og tjenester.
ABAELLA
Individuelt ansvar
Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere er forpliktet til å holde et høyt faglig nivå.
Dette gjelder faglig kunnskap, etisk refleksjon og kvaliteten i det konkrete, daglige arbeidet.
Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse (…)
Side 7 – 3.2 Lojalitet
Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere må ofte velge mellom forskjellige interesser.
Den primære lojaliteten skal være overfor den mest utsatte parten (…)
I situasjoner hvor krav om effektivitet eller stramme budsjetter vil ramme den enkelte bruker/klients rettigheter eller behov, rangerer lojalitet ovenfor klient/bruker over lojalitet mot kolleger og arbeidsgiver (…)

ABAIRAMMMMM

S. 8 – 3.4 Myndighet og makt
Helse- og sosialfaglig arbeid innebærer utøvelse av makt, myndighet og sosial kontroll.
(…) Sosionomer (…) har ansvar for å tydeliggjøre og vedkjenne seg maktforholdet i relasjonen med brukeren/klienten.
Yrkesutøverne er satt til å forvalte samfunnets helse- og sosialpolitikk, med de muligheter og begrensinger det kan innebære.
Et eksempel på dette kan være bruk av vilkår for tildeling av økonomisk stønad, som må baseres på en grundig faglig og etisk vurdering og med utgangspunkt i brukerens/klientens selvbestemmelsesrett (…)
Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere skal bruke sin innflytelse for å hjelpe brukeren/klienten til å synliggjøre de behov og den kompetanse brukeren/klienten har.
Det er en nødvendig del av yrkesutøverens kompetanse å kunne utøve myndighet på en slik måte at den det gjelder ikke føler seg krenket (…)

ABAELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Side 10 – 3.7 Taushetsplikt
Personvern er en grunnleggende verdi i helse- og sosialfaglig arbeid.
Absolutt taushetsplikt er en hovedregel.
Taushetsplikten skal forsvare individets rett til å bestemme over informasjon om seg selv, og er en forutsetning for en tillitsfull relasjon mellom yrkesutøveren og bruker/klient.
Unntak fra taushetsplikten gjøres primært med brukers/klients samtykke.
Om samtykke ikke foreligger skal vedkommende varsles før taushetsbelagt informasjon gis til andre.
Unntak fra taushetsplikten må begrunnes i at viktigere hensyn går foran (…)

ABABABABABABABABABABABABABIKT

Side 8 – 4.2 Lojalitet
Yrkesutøveren må ha kunnskap om brukere/klienters rettigheter slik at de får den hjelp de har krav på.
Det forutsetter at yrkesutøveren har mot til å si i fra, kan treffe faglige og etiske avgjørelser og stå inne for konsekvensene av disse (…)
Yrkesutøveren kan også måtte velge mellom hvem av brukerne som skal få hjelp først.
En slik lojalitetskonflikt kan innebære press om ikke å informere bruker/klient for å tilfredsstille arbeidsgivers krav om effektivitet, og dermed komme i konflikt med å være lojal mot den svakeste parten, jf. pkt. 3.2 og prinsippet om individuelt ansvar (…)
ABLAAN
Side 9 – 4.3 Varslingsansvar
(…) Sosionomer (…) har et ansvar for å påpeke forhold som skaper sosiale problemer og bidrar til sosial utstøting eller uverdige livsvilkår.
Offentlig ansatte yrkesutøvere har plikt til å varsle ad tjenestevei til de politiske beslutningsorganene (…)
Side 12 – 5.3 Hvem kan klage til yrkesetisk råd
5.3.1 Alle som i møte med barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere mener å ha opplevd etisk kritikkverdig praksis fra yrkesutøvernes side, kan fremme klage overfor yrkesetisk råd.
Dette gjelder også om yrkesutøveren ikke er medlem av FO (…)
5.3.3 Klage kan også fremmes av bruker/klient eller yrkesutøver overfor samfunnsinstitusjoner, for eksempel tjenestesteder (…)
ABADIALOG
5.4 Klageprosedyre
5.4.1 Klagen skal fremmes skriftlig til yrkesetisk råd.
Rådet kan være behjelpelig med å formulere klagen.
5.4.2 Klagen må inneholde hvem en klager på, omstendighetene rundt klagen og de etisk klanderverdige aspektene ved forholdet.
Det er ønskelig at klagen knyttes direkte til de etiske verdiene som er omtalt i dette dokumentet.
Ved klage fra en bruker/ klient må det vedlegges en signert godkjenning fra klageren om at den innklagete yrkesutøveren løses fra taushetsplikten i den spesielle saken.
5.4.3 Klagen oversendes den innklagete for kommentarer.
5.4.4 Kommentarer fra den innklagete oversendes klageren, slik at vedkommende har mulighet til ytterligere kommentarer.
5.4.5 Den innklagede blir så bedt om å komme med en sluttkommentar (…)
Side 13 – 5.4.6 Yrkesetisk råd drøfter klagesaken i møte, med bakgrunn i dette etiske dokumentet.
Rådet kommer med en skriftlig vurdering i saken, som sendes begge parter med alle saksdokumenter vedlagt.
Rådet kan også invitere til et møte mellom partene for å fremme kommunikasjon og gjensidig respekt.
5.4.7 Ved grove brudd på FOs etiske verdier, kan rådet foreslå skarpere reaksjoner overfor yrkesutøveren, for eksempel suspensjon eller eksklusjon fra FO.
I slike tilfeller følges vedtektenes bestemmelser.
5.4.8 Yrkesetisk råd vurderer om klagebehandlingen skal offentliggjøres.
http://www.fossumkollektivet.no/wp-content/uploads/2015/03/Yrkesetikk-FO-2011_lav1.pdf

 

ABABABABABABABABABABABABABRINY

16.09.2010 sendte jeg sosionom Mari Nysæther (bildet) en takkemail, for god bistand hun ga meg for flere år tilbake under en svært vanskelig periode, og viste til artikkelen jeg nettopp hadde lest som omhandlet henne:
Pris til Årets sosialarbeider
Sosionom Mari Nysæther fra Oslo er Årets sosialarbeider. Prisen ble delt ut til trampeklapp under FO-kongressen onsdag.
http://bit.ly/14hIbmJ
Og jeg fortsatte: GRATULERER! Jeg hadde så lyst til å sende blomster til dere med stor takk for alt dere hjalp meg med, for profesjonalitet, ryddighet og genuin omtanke og medmenneskelighet (Sitat fra mailen slutt)
Jeg spurte herunder om hun kunne finne frem (mail) adressen til Anita Waage som arbeidet ved samme kontor som jeg også ville takke, men Nysæther hadde ingen informasjon om henne.
Så beskev jeg inngående maktmisbruket som Nav Nordstrand sosial hadde begått overfor både meg og annen person samt linket til postene her på bloggen, og avsluttet:
Hvis du kan bistå meg på noen måte i hva jeg kan gjøre nå for akutt å komme ut av den låste situasjonen i et maktmisbruk som stadig eskalerer og ingen ende tar, vil jeg sette stor pris på det.
Jeg ble glad da jeg fant på nettet at du er medlem av Yrkesetisk Forbund, som blant annet behandler klager på yrkesutøvelsen til flere profesjoner, deriblant sosialabeidere.
Derfor har jeg et håp om at vi kan ta en samtale, og at løstninger kan finnes (sitat slutt)
ABABABABABABABABABABABABABRINYNysæther svarte meg 27.09.2010:
Hei
Jeg må få takke deg for en veldig fin og rørende tilbakemelding – etter alle disse årene!
Jeg ble veldig glad for å høre at du syntes det var til hjelp for deg, det vi prøvde å støtte deg med den gangen (…)
Jeg forstår at du selv etter hvert har fått det veldig vanskelig, og at du også strever i møte med forskjellige deler av hjelpeapparatet.
Jeg er litt i tvil om det er riktig av meg å ha et møte med deg, siden jeg nå er leder i en annen del av sosialtjenesten i Oslo enn der du tilhører, i Bydel Stovner.
Dette må jeg rett og slett få tenke litt på, og konferere med en kollega i yrkesetisk råd.
Jeg kommer tilbake til deg!
Med vennlig hilsen
Mari Nysæther
09.10.2010 svarte jeg:

Hei, og takk for det. Nå har det gått 10 dager, og jeg ser frem i mot din tilbakemelding (…) håper på råd rundt HVOR jeg kan henvende meg i hjelpeapparatet akutt for en slik utenkelig sak, hvor man kan være behjelpelige med å avbryte overgrepene umiddelbart.

Mvh Jeanine Horntvedt

Men da ble jeg kun møtt med total taushet!

Medlemmer av Yrkesetisk råd 2011 – 2015

http://bit.ly/1tHkM9M
Les også:

Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.

http://bit.ly/1nWE4DU

ABEBALIK

Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
http://bit.ly/1pD9z3j
Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQMABAELLOOOOOOOOOO
Hvordan står det til på våre sosialkontor? Fattignorge lørdag 29. mars 2008
(…) Fra FO og sosialtjenesten rettes det kritikk til foreningen fordi vi har gått ganske kraftig ut mot enkelte sosialarbeidere som vi mener har begått saksbehandlingsfeil eller tjenesteforsømmelser.
Vi har også gått til noen politianmeldelser, men disse er henlagt som ikke straffbare.
Kommunen sa i en pressemelding at sosialarbeiderene var «frikjent», men det er en misforståelse. Disse vedtakene ble gjort om, slik at det er en innrømmelse av saksbehandlingsfeil.
Det sies også at vi bør fokusere på systemet, og dempe kritikken av sosialarbeiderene.
Vi har forsøkt å få en dialog med sosialtjenesten og den enkelte sosialarbeider, uten at det har lykkes.
Vi inviterte også til en uformell aften både med medlemmer av FO og Delta, uten at det kom noen på disse møtene.
http://bit.ly/9L4i42ABAKVISE
Til Mimmi Kvisvik – Hvorfor kommer du på banen først nå!
14.05.2014 – «FO-leder Mimmi Kvisvik påpeker at også brukere i rustjenester og rusbehandling, barnevernet og Nav trenger den type rettssikkerhet hvor den enkelte ansatte står faglig ansvarlig for sin praksis.«
http://bit.ly/1nzynKk
Trenger… TRENGER faktisk!
Alt mens hun sitter der så taktisk og ruger i lønn på sentral informasjon som hun selv er i besitter – Det yrkesetiske fagdokumentet som ble utgitt allerede i 2010, samt klageadgangene allmennheten faktisk har, både til Yrkesetisk Råd og til Byrådet!
Les:
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
«Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.»
http://bit.ly/1uGbR45

ABAFRIII

Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Svært viktig informasjon om borgerenes rettigheter overfor Nav, og da spesielt sosialtjenesten:
Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld
http://bit.ly/1nKFjBFABEAJK
Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker (utdrag):

«Da jeg nylig igjen tok kontakt med fagforeningen min for å få hjelp til å forlenge permisjonstiden i parallelt med forlengelsen av arbeidsavklaringsperioden, var svaret at de ikke har tradisjon for å gå inn i enkeltsaker.
Mitt svar var å si opp et 20 år gammelt medlemskap.
Dette var ikke det jeg trodde fagforeninger stod for.
Fagforeningen hadde lite fokus på NAV der jeg var organisert, og kunne avkrefte at de hadde fått mange henvendelser fra ansatte som slet i min organisasjon.
Igjen møtte jeg altså hestene med skylapper overfor noe stort og voldsomt som ikke var intellektuelt fordøyd (…)
Jeg reflekterer også i forhold til oppfølgingsplanen som jeg og konstituert leder har fylt ut, og hvor elendig den er som oppfølgingspapir.
To NAV-ansatte klarte ikke å fylle ut det papiret som kunne sikret meg bedre ivaretakelse nå.
Snakk om å skli i egen skit (…)
http://bit.ly/1lsXbma

ABABABABABABABABABABABABABORTI

Den like skyldige i fortielser:
Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse
(…) Bernt har slett ikke hatt interesse av å følge opp temaet og være pådriver for at denne lettelsen av borgerenes byrder skulle tre i kraft, hvilket tydelig fremgår av diskusjonen vi hadde på FB i september 2014.
Men mye og si om ingenting via luftige svadafraser som han meget vel forstår at ikke holder mål, er han god på!
Er han kun styresmaktenes nyttige idiot?: (…)
http://bit.ly/1ukI4vM
 ABABABABERLOLAABABABERLES
Behandlet som «dritt»:
Fotograf, forlegger, tekstforfatter og sterkt engasjert innen idrett, matkultur og friluftsliv – Tommy Tindlund (54) i Fredrikstad – har jobbet hundre prosent og vel så det siden han var 17 år gammel.
Da han bokstavelig talt gikk i bakken opplevde han en ukultur og systemsvikt han mener gjennomsyrer Nav (…)
Jeg opplever at det ikke er bare politiske bestemmelser og selve Nav-systemet som kollapser, men kanskje først og fremst den ukultur som har fått utviklet seg blant de ansatte (…)
Jeg er mer enn villig til å møte Nav-sjefen i Fredrikstad for å berette om mine erfaringer. Men noe av det mest fortvilte er jo at du ikke kommer gjennom til ledelsen. Skranken står i veien.
Det føles som om det er umulig å oppnå personlig kontakt.
Nav er blitt et ytterst lite kundevennlig system.
Men kanskje denne oppfordringen gjennom avisa kan være en nøkkel? (…)
http://bit.ly/1IzOBwY

ABABABAMEN

23.12.2014 – Kronikk: Vold og manglende kompetanse
Manglende kompetanse og rutiner hos saksbehandlere i NAV øker risikoen for å bli utsatt for vold og trusler
http://bit.ly/1AEpPZ2
13.05.2014 – To nye rapporter med knusende dom:
Nav-reformen ga færre i jobb og flere på trygd
Jeg tror vi ville vært bedre stilt uten Nav-reformen.
Tidligere fungerte systemet på et vis, men med Nav har vi havnet helt i grøften, sier trygdeadvokat Anders Andersen (66).
http://bit.ly/13LwTGi
12.06.2014 – Nav-reform ga ikke færre på trygd
Den svært dyre og omfattende Nav-reformen som ble iverksatt i 2006, ble ikke den ventede suksessen. Vi kan i dag si at vi har rykket tilbake til start, sier forsker Jacob Aars.
http://bit.ly/1oXQs3n
25.06.2014 – Knusende kritikk mot Nav: Bruker lengre tid og får færre i jobb
Nav bruker lengre tid på å få folk med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeid, og stadig færre av dem kommer tilbake til arbeidslivet.
Riksrevisjonen retter knusende kritikk mot Nav etter å ha gått gjennom en rekke enkeltsaker fra perioden 2008–2013.
http://bit.ly/1laLZqo
Å rotte seg sammen for å knuse andre
«Arbetslinjen har nått vägs ände»!

ABABABABAKERi

Pressmeddelande 23 oktober 2014
Finansdepartementet
Ny styrning bortom New Public Management
http://bit.ly/1rsye9k

ABEGU

Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
17.02.2014 – Nav-ansatte kjenner ikke arbeidslivet – Magasinet Velferd
«En av Navs hovedoppgaver er å få folk i arbeid.
Men Nav-ansatte mangler kunnskap om arbeidslivet og har lite kontakt med arbeidsgivere, ifølge en intern rapport om ressurssituasjonen i Nav (…)
«Når du spør meg om arbeidsmarkedet hos oss, må jeg være ærlig å si at det har jeg begrenset kunnskap om», vedgår en Nav-medarbeider som er gjengitt i rapporten.
Rapporten bekrefter det vi har visst en stund; at det har vært for lite kompetanse, trykk og satsing på markedsarbeidet.
Å bli bedre på dette området er en av våre hovedprioriteringer, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav.
http://bit.ly/10qDmWq

ABABABABABABASKYTTET

Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
Vi rettmessig forbannede og krenkede Navrammede borgere, har intet sikkerhetsnett mot den farlige fagorganisert etatsbermen som i dag til og med er underlagt «dobbel beskyttelse» mht. omtalte ivaretakelse via straffeloven!
For akkurat hvilke sanksjoner er det åpenbart uskikkede tjenestemenn som trakasserer, trenerer og utøver represalier erfarer overfor borgeres berettigete varsling?!
INGEN!
http://bit.ly/1zhPOa5
Sosialhjelpsnormen må heves
http://bit.ly/1p0AJze

ABABABAVITE

Antihumanistisk Målstyringsideologi!
http://bit.ly/1wn87c1
Regjeringen – Milepæler i NAV-reformen
Oversikt over de viktigste hendelsene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av NAV-reformen.
http://bit.ly/1Df4vZL
Regjeringen – Tema Trygd og sosiale tjenester
Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.
http://bit.ly/14k7hBI
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1ltNrrR
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V

ABABABABABABABABABABABABABABABINGSACK

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2015
M T O T F L S
« des   feb »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: