Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson – Den uthvilte morgenstrategen!


 

ABABABABAABABABABABABABISKDet er få som har beskrevet realitetene bedre enn Renate Nordby Sandnes i skrivekonkurransen KlasseNorge på Radikal Portal 12.12.2014, der hun tar utgangspunkt i at Arbeidsministeren og de uføre kan ha mer til felles enn det han tror etter å ha lest en artikkel om Eriksson med overskriften «Uthvilt morgenstrateg»!:
Hva med oss uføre som står opp om morgenen, Robert Eriksson? (utdrag):
En ufør vil utvilsomt tenke: heldig er han som har evnen til å våkne uthvilt! Det har ikke kronisk syke mennesker som anser en god natts søvn som en luksus (…)
Mange får sove gjennom deler av natten også, men våkner komplett utmattet.
De beskriver hvordan de fortsatt er like trøtte og utslitte, etter å ha vært våken en time på morgenen, som da de la seg (…)
Du forstår arbeidsminister, at selv om kroppen til kronikere sover, er hjernen fortsatt aktiv.
Den reagerer på alle smertesignalene som sendes og som gjør at eieren av hjernen aldri når REM-søvn, den restituerende nattesøvnen.

'The beatings will continue until morale improves.'

Du sier: « Jeg har et veldig godt sovehjerte. Treffer hodet puta, sovner jeg. … Da gjelder det å bruke tiden godt til å sove, ellers går det utover humøret, helsa og konsentrasjonen.»
Nå ble jeg imponert. Arbeidsministeren oppgir, som helt frisk, at det blir fryktelig slitsomt å fungere dagen etter om du ikke har fått nok eller god nok søvn.
Jeg tror de kronisk syke anser din utfordring med søvn for å være et luksusproblem. En følelse du antagelig aldri har kjent på: medisinsk utmattelse.
Det er den type utmattelse som kreftpasienter får under en cellegift-kur. All energi man ordinært har samlet i løpet av nattesøvnen blir aldri erstattet.
For det skjer aldri at man får restituerende søvn.
Fatigue kalles det på det medisinske fagspråket. Enkelte av de syke er litt mer heldig. De er bare vanlig utmattet.
De føler de har en av sine beste dager hva gjelder energi, som når du har drevet med flyttesjau noen dager eller etter en trettende valgkamp.
Og NÅ, nå skal du gå på jobb!
Med tilsynelatende godt humør, fortrengte helseplager og forsøk på konsentrasjon (…)
http://bit.ly/1yT4VGh
http://radikalportal.no/om-oss/

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIES

Stortinget – Møte torsdag den 7. februar 2008 kl. 10
President: Thorbjørn Jagland
Sak nr. 2
Interpellasjon fra representanten Per Rune Henriksen til arbeids- og inkluderingsministeren
Per Rune Henriksen (A) [11:10:58]:
Einar Gerhardsen i sin tid ble spurt om hva som var det viktigste han hadde oppnådd i politikken, svarte han med de berømte ordene:
Ingen skal lenger måtte stå med lua i hånden.
Den norske velferdsstaten bygger på at vi alle har rett til en hjelpende hånd fra samfunnet når vi trenger det.
Vi har utviklet et omfattende sett av rettigheter med dertil hørende lov- og forskriftsregulert regelverk.
Regelverket skal på den ene siden sikre rettssikkerheten til mottakeren av støtte, men skal også sikre at samfunnets hjelpende hånd rekkes ut til dem som trenger det.
Med regelverk følger byråkrati og saksbehandlere på forskjellige nivåer (…)
ABABABABABABABABABABOULNERA
NAV-reformen gjennomføres for å gi bedre tjenester til brukerne, og sammen med regelverksendringer skal vi redusere byråkratiet.
Brukerne og deres behov skal stå i sentrum, ikke diagnoser og rigide regelverksfortolkninger.
Når vi ikke lykkes med denne målsettingen, får det konsekvenser.
NAVs anseelse svekkes alvorlig.
Det er et problem for oss alle, fordi det påvirker de ansattes motivasjon og evne til å gi den service de vil og kan gi.
Det påvirker også brukernes bilde av NAV, og dermed vår holdning til etaten.
Men den kanskje desidert mest alvorlige konsekvensen av svikt i møte med brukerne er at det oppstår klasseforskjeller blant brukerne.
De ressurssterke som selv har kompetanse og ressurser, eller har venner eller familie som har det, vil kunne kjempe seg fram til positive vedtak.
De svakeste brukerne som kanskje har mer enn nok med å manne seg opp til å ringe til NAV, blir taperne.
Hvis det skjer, kommer vi tilbake til den tiden hvor man stod med luen i hånden.
NAVs opptreden overfor brukerne er dermed ikke bare et spørsmål om offentlig service, det er også et spørsmål om demokrati og likeverd.
ABABABABABABABABABABOULNERA
Åse Gunhild Woie Duesund (KrF) [11:51:10]:
I interpellasjonen refererer representanten Per Rune Henriksen på en presis måte reaksjoner fra brukere av NAV som også jeg har fått.
Jeg har fått både brev fra og møtt personer som ikke synes at NAV er blitt enklere å forholde seg til.
De opplever selv at de som brukere får følelsen av å være et nødvendig onde, og at et komplisert og omfattende regelverk og skjemaer blir brukt mer som en beskyttelse mot brukerne enn som et hjelpemiddel (…)
Storting, statsråd, departement og direktorat har i denne sammenheng bare én hovedoppgave, nemlig å sørge for at brukernes behov er i sentrum og styrende for prioritering både av tid og penger i NAV-systemet (…)
Et dokument med tittelen «Strategisk plan for Arbeids- og velferdsetaten» trekker opp hovedretningen for utviklingen i NAV fram mot 2010.
Planen viser med all tydelighet at NAV-ledelsen er den aller første til å understreke hvor viktig det er å være nær og å bruke tid sammen med den enkelte bruker.
NAVs visjon er å gi mennesker muligheter.
En av de tre grunnverdiene som skal underbygge visjonen, er å være til stede, og da ikke minst gjennom innlevelse.
Den andre grunnverdien er å være tydelig i samspill med brukerne, og den tredje grunnverdien er å være løsningsdyktig sammen med brukeren.
Stortinget har ikke vært involvert i utviklingen av dette dokumentet, men det er ikke vanskelig å gi sin helhjertede støtte til dette.
Her beskrives noe av hele intensjonen med NAV-reformen, nemlig å sette brukeren i sentrum og samle alle ressurser på ett sted for å gi best mulig og individuelt tilpasset hjelp (…)
http://bit.ly/12TUcXi

ABABABABABABEGELEGE

Advokat: Nav-legenes virksomhet – et uverdig narrespill
«I dette dokumentet står det at det er viktig at legens lojalitet ligger hos Nav.»
Intervjuer spør herunder Dr. Terland direkte:
I forhold til legeeden og forpliktelsen man har som lege i forhold til pasient – Hvor står DET i forhold til dette?!
Dr. Terland: Nei det står i strid til legeeden, for vi er forpliktet til å ivareta pasientens helse! (…)
http://bit.ly/1G7SzL9
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq
ABABABDOMM
Sivilombudsmannens bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd:
Vel, vel vel!
Når Sivilombudsmannen, borgerenes siste håp, selv presiserer at han er godt kjent med at Nav nedtoner hindringene som følge av brukerens sykdom eller funksjonshemning for å kunne tvinge syke mennesker ut i arbeid – hvilket er formidable lov- etikk og regelbrudd som udiskutabelt skal sanksjoneres etter straffeloven – og kun sitter der og kåserer over dette faktum samt bevitner at ingen affære blir tatt, er dette samtidig et bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd, og en resignert aksept av en totalitær og lovløs institusjon.
http://bit.ly/1ruVfxj
 ABACABL
Fibromyalgipasienters kamp mot Nav – 19 år etter at vi ble innrømmet rettigheter.
http://bit.ly/1rXbo0u
ME og Fibromyalgi
http://bit.ly/xXGryv

ABABABABABABABABABABABEMYALGI

Forstå Ups og Downs på Fibromyalgi
De fleste mennesker med en kronisk sykdom er alltid syke.
Virkningene på kroppen av kreft, et virus eller en degenerativ sykdom er ganske konstant.
Det er forståelig forvirrende å se noen med FM være ute av stand til å gjøre noe på mandag, men fullt i stand til det på onsdag.
Se på det på denne måten: Alles hormoner svinger, og selv ting som vekt og blodtrykk kan stige og falle i løpet av en dag, uke eller måned. Alle systemer og stoffer i kroppen fungerer på den måten, stigende og fallende i respons til ulike situasjoner.
Forskning viser definitivt at FM involverer unormale nivåer av flere hormoner og andre stoffer. Fordi disse tingene går alltid opp og ned, noen ganger er en eller flere stoffer i normalsonen og andre ganger ikke. Jo flere ting som er ut av sonen, jo verre vil de føle seg (…)

ABABABABABABABULLYYY

Noen mennesker tror FM pasienter følelsesmessig ute av stand til å håndtere stress, fordi en stressende situasjon vil generelt gjøre symptomene verre.
Det som er viktig å forstå er at vi reagerer på stress både følelsesmessig og fysisk.
En fysisk reaksjon, inkluderer et rush av adrenalin og andre hormoner som hjelper på å sparke kroppen din inn i «overdrive» slik at du kan håndtere det som skjer.
Personer med FM har ikke nok av disse hormonene, som gjør stresset veldig hardt på kroppen sin og kan utløse symptomer.
Også når vi snakker om «stress» mener man den emosjonelle typen, som kan komme fra din jobb, timeplan, eller personlig konflikt.
Mange ting faktisk føre til fysisk stress, som for eksempel sykdom, mangel på søvn, ernæringsmessige mangler og skader.
Fysisk stress kan ha samme virkning som emosjonelt stress (…)
http://bit.ly/1vR3alJ
Informasjonen er hentet her:
http://fmcfsme.com/

????????????????????????????????????????

10.12.2014 – Aktivitetsplikt på verdigheten løs
Regjeringens forslag om aktivitetsplikt viser en dømmende holdning overfor sosialhjelpsmottakere, mener Britt Silseth, leder i Seksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet.
Når krav om aktivitet blir lovfesta, mister loven om sosiale tjenester i Nav litt av sin betydning, sier Asmyhr.
Hun mener forslagsstillerne trenger å minnes på at hver enkelt sosialhjelpsmottaker fortjener å bli behandlet med tillit og respekt.
Ordningen med tvungen aktivitetsplikt skal i tillegg administreres, tiltak skal gjennomføres og brukerne skal følges opp faglig, noe som krever ressurser, legger Asmyhr til (…)
http://bit.ly/137xYsB
ABABAILO
BRUKERUNDERSØKELSENE I NAV
Den har av årsaker som har med personvern å gjøre ikke inkludert sosialhjelpsmottakere, heter det.
http://bit.ly/1rzynyv

ABABABABABABABULLYYYY

Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede
«Restarbeidsevnen!»
«Arbeidslinja!»
Dette er hva alle festtaler og evigvarende repriser koker ned til, og intet annet!
http://bit.ly/1jMlYCz

ABABACILO

Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!:
http://t.co/wxUWgsUwFf
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner
http://bit.ly/gxBqXt
http://bit.ly/1p6ij4U
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den desember 15, 2014 av i Politikk med stikkord , , , , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2014
M T O T F L S
« nov   jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: