Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Lydopptak av samtaler med sosialtjenesten Bydel St.Hanshaugen, avslører samkjørt, konsekvent maktmisbruk


ABABAVVABABABABABABABABABABABABIBROMYAABAVVVVVV
 
22.07.2014 sendte jeg Fylkesmannen to klager på sosialtjenesten Nav St.Hanshaugen for bevisste drapsforsøk på 52 år gammel diabetiker gjentatte ganger dette året, ved unnlatelse av å utbetale nødhjelp i til sammen 33 dager og ellers gi meg minstesatser 70 kroner dagen over flere måneder – selv med legeerklæring de mottok der legen flere ganger understreket at slik behandling kunne være livstruende.
Helse-, sosial og eldreombudet ble samtidig klaget inn, for samkjørt grov raljering og nekt av bistand i samme tidsrom:
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
http://bit.ly/1iH36Dj
Jeg understreket at det for lengst hadde gått et mønster i de mange regel- etikk og lovovertredelsene.

 

Den andre klagen dreiet seg om sosialsjef Sigurd Røeggens trusselbrev til meg, som svar på min omfattende klage til og på sosialtjenesten av 09.02.2014 om deres umiddelbare stans av økonomisk stønad – reisepenger til funksjonshemmet seniorinnbygger – uten å gi meg verken forhåndsvarsel eller begrunnelse m.m, og der sekssjonssjef Randi Trøeng i tapet telefonsamtale tilkjennega at kontoret ikke praktiserte forvaltningsloven samt bedrev grov raljering overfor meg herunder –  hvilket jeg også politianmeldte og sendte Fylkesmannen som kopi uten at han foretok seg noe som helst.
Her kan man høre lydopptaket med Trøeng av 10.01.2014 som jeg la ut på Youtube. Sosialsjefen nektet å spille av dette når han fikk det, med mange bortforklaringer involvert:
https://www.youtube.com/watch?v=_Pf_ntQq3YQ
abaABEBAD
I overnevnte samtale, kan man høre at Trøeng besvarer mitt spørsmål om hvorfor ytelsen ble stanset – på denne måten:
«Det er kort vei mellom din bolig og vårt kontor»!
Videre – når jeg spør henne om det ikke er slik at Forvaltningsloven tilsier at man skal få et varsel i god tid før en løpende ytelse stanses, svarer hun meg ordrett:
«VI praktiserer IKKE det, og jeg mener at det ikke ER slik!»
Klagen av 9/2 m.fl. og samtalen vist til over, er nedtegnet  utdrag fra i dette blogginnlegget:
Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE
(Jeg tilføyer 11.12.2014 siden dette innlegget ble lagret som kladd for lenge siden, at Fylkesmannen som hadde mottatt og hørt på bevisopptakene, ga sosialtjenesten fullt medhold i å ta fra meg stønaden, til og med uten varsel selv om han hadde fått lydopptaket der man hørte den spektakulære raljeringen!)
Jeg understreket i klagen til Fylkesmannen 22/7, at avvikene sosialtjenesten stadig effektuerer har eskalert stort fra det tidspunkt jeg sendte inn varslingen av 9/2 omtalt som «Hovedklagen«, og krevde hastebehandling siden nekt av nødhjelp og tilsvarende forhold som er med på å sette liv og hele i fare, alltid skal følges opp raskt av denne instans, og at sosialsjef Sigurd Røeggen har mottatt kopi av alle klagene per mail uten å reagere.

 

Fylkesmannen presterte så å sende klagene mine tilbake til sosialtjenesten og avkreve svar fra dem på overnevnte avvik som de først trenerte i nær fem måneder å svare på – og da endelig besvarte henvendelsen, skjulte de glatt sine kriminelle handlinger omstendelig  som regelen er – hvilket jeg påklaget uten gehør!
Fylkesmannen ignorerte altså fullstendig de plikter som jeg hadde sitert for ham i klagene at var fordret av instansen ved å ikke ta akutt affære jfr. Kap.4– men lot skadevolderene trenere saken som de selv lystet, og i sitt eget tempo :
Sitat fra min klage – forhold som Fylkesmannen selvsagt er svært godt kjent med, det er hans fordømte gebet, og som jeg til og med fremhevet uten at det hjalp det skapte grann!:
Forholdene som her påklages, er lovpålagt en hastebehandling fra Fylksmannen, jfr. Fylkesmennenes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 – raskere behandling når Fylkesmannen selv Fører saksbehandlingen (utdrag):

 

ABEHELSETI

Rapport Fra Helsetilsynet 6/2011 – mars 2011

Side 9 – 2. Klagers rettssikkerhet
Fordi tjenestemottakere med krav på ytelser etter kapittel 4 har særskilte hjelpebehov, stilles det krav til forvaltningen om rask avklaring i denne type saker.
Fordi den samlede saksbehandlingstiden for opphevede vedtak antas å være betydelig lengre enn ved endring, anbefaler Statens helsetilsyn at fylkesmannsembetene i størst mulig grad endrer vedtak framfor å oppheve og sende saker tilbake til kommunen for nytt vedtak.
Sistnevnte innebærer forlenget saksbehandlingstid, og kan utgjøre en fare for klagers rettssikkerhet (sitat slutt)
http://bit.ly/1j5XsGL
Her er litt om hva klagen videre omhandlet, og jeg har tatt kortversjonen her da mine opprinnelige klager til Fylkesmannen vil være for lange å sitere.
Lydopptakene går til både Helsetilsynet, Fylkes, Sivilombudsmannen og Navdirektørene i dag :

 

LYDOPPTAK 27.02.2014 Line Tunsve og hennes angivelige oppfatning om brukermedvirkning.
Her minner jeg bl.a om at jeg har skrevet en rekke mail til dem de tre siste dagene og klaget siden de ikke innvilget meg tilstrekkelig nødhjelp – jeg hadde forlangt denne med livsoppholdssatser, men fikk kun 70. kr. dagen som raskt ble brukt opp siden jeg er avhengig av forsvarlig kosthold som diabetiker.
Ca. 1:55 min. inne i samtalen, leser jeg opp fra lovverket hva slags bistand hun plikter å effektuere, og blir møtt med total ignoranse.
Fredag 19.02.2014 mottok jeg altså 500 kroner, som var ment å vare til den 28/2 i hele NI dager!
Jeg krevde mer, med begrunnelse i at de var nødt til å hensynsta min alder og helsesituasjon og at bakgrunnen for søknaden var omstendigheter som lå utenfor min kontroll – hviket prellet av som vann på gåsa.
Tunsve responderte med at hun hadde lest nesten alle mine mail, men agerte slett ikke på det alarmerende innholdet, og brøt således både med loverk, reglement og etiske retningslinjer.
http://youtu.be/owlaCLAv0ls
Deler av samtalen er nedtegnet her:
Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt

 

Bakgrunnen var at jeg hadde måttet låne penger av bekjente for å betale en stor veterinærregning på nær 5000 kr, for min kjære ni år gamle firbente venn.
Vedkommende måtte ha pengene tilbake straks, og dette tok jeg av livsoppholdet på kun 6200 kr når dette kom neste måned. Samtidig var jeg nødt til å betale en telefonregning pålydende 3000 kr!
Det var innlysende at jeg satt igjen uten penger, men sosialtjenesten tok slett ikke utgangspunkt i de faktiske forhold og skrev i sin «begrunnelse» for avslaget at jeg måtte tegne forsikring på hunden! –
Dette har jeg selvsagt ikke råd til, og responderte med at jeg som har levd på minste sosialhjelps norm hele 6 år ikke har råd til å betale en slik sum per måned som vil være meget høy pga hundens alder, hvilket de meget vel var inneforstått med.
Jeg understreket også i min klager på avlivningsforsøket der jeg måtte sitte hele 5 dager uten mat og penger at sist sosialtjenesten valgte å gjøre dette, besvimte jeg og våknet med store brystsmerter og ambulanse ble tilkalt, hvilket jeg gjentok i samtalen og at ambulansepersonellets utskrift, selvsagt ligger i «mappa mi»!
Selv etter denne «debatten» mottok jeg overhodet ingen økonomisk bistand, og sto helt uten mat og midler i hele fem dager tilsammen.

 

08.04.2014 – Urederlig pakk med beslutningsmyndighet Nav St.Hanshaugen sosial – Line Tunsve raljerer på det groveste med min søknad om nødhjelp med livsoppholdssatser
http://youtu.be/_rkyEWDvg0Q
Her fremgår av Ombuders skjema hvilke rettigheter lovverket fastslår at man har krav på:
KLAGE OVER VEDTAK OM AVSLAG PÅ NØDHJELP
http://bit.ly/1u8dbzz

 

ABANNEBINNEGAL

24.03.2014 – Ane Stavrum nekter å bistå meg i sak med Nav
http://youtu.be/G3YU8LtADhs
25.04.2014 – Ane Stavrum, Helse , sosial og eldreombudet legger på røret
http://youtu.be/aDq5aQJjDy8

 

ABEGEGGEN

11.04.2014 – Randi Trøeng avslår nødhjelp og påstår at de har full mulighet til dette!
https://www.youtube.com/watch?v=MJZUsRYkWTI
 LYDOPPTAKET NEDTEGNET: Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
20.05.2014 Jeg lå til sengs med kraftig influensa.
Saksbehandler Line Tunsve ringte meg denne dagen og påla meg å innlevere kontoutskrifter for hele året innen tre dager, for hvis ikke, så kunne hun som hun sa ikke garantere meg at jeg i fremtiden ville motta mine faste månedlige økonomiske ytelser (jeg må søke sosialtjenesten ca. hver 5. måned om dette i vent på at uføresøknaden min skal bli behandlet på tredje året – og det var det saken gjaldt).
Tunsve forstod akkurat hvor syk jeg var, for i den tapede telefonsamtalen spurte hun meg rett ut der man hører at jeg hostet så jeg holdt på å spy: «Har du et astmaanfall akkurat nå»?
Jeg holdt på å sette livet til på den lange reisen til banken og opp til kontoret og hjem den dagen!
På mitt spørsmål til Tunsve om hvorfor hun krevde en såpass omfattende dokumentasjon, svarte hun etterhvert at det forrige kontoret jeg tilhørte (Nav Nordstrand) mente at jeg hadde fått uberettigete utbetalinger vedr. bostøtte, men da ble jeg forbannet fordi dette ikke var tilfellet og sa at jeg kunne bevise det via lydopptak!
Jeg spurte henne hvorfor hun da ikke tok og anmeldte meg til politiet, så kunne jeg endelig få en Advokat og ta svinestien kraftig fatt!
Men da feiget hun ut og svarte: «forholdene hører under det andre kontoret, og ikke oss» – hvilket i realiteten er en betydelig unnlatelse og ansvarsfraskrivelse av hennes lovpålagte plikter!
Så jeg tok henne på det, og sa at trygdesvindel er svindel – og det skal anmeldes uavhengig av hvilket kontor man tilhører – men da ønsket Tunsve naturlig nok plutselig ikke å gå dypere inn i materien, og avsluttet samtalen:
http://bit.ly/1omTodv

 

 

Jeg ringte Boligkontoret her i bydelen umiddelbart og tapet samtalen fordi dette dreiet seg om grove beskyldninger, men øverste leder ble like rødglødende rasende som meg på mine vegne, og sa at beskyldningene savnet fullstendig rot i virkeligheten!
Hun gikk inn i min historikk – både gammel og ny, og sa at hun kunne understøtte fullt ut at Boligkontoret aldri noensinne hadde utbetalt meg en eneste krone urettmessig – hvilket jeg også visste fra før at var riktig!
10.06.2014 Seksjonsleder ved Nav St.Hanshaugen Randi Trøeng krevde kontoutskrifter fra meg for også de siste 14 dagene i mai måned – etter at jeg på det tidspunkt samtalen tar plass, har stått totalt uten mat og penger i flere dager!
Allikevel legger hun til dette kriteriet enda nødhjelp skal utbetales samme dag – senest dagen etter, og det uavhengig av årsak.
Det er forbudt ved lov å sette utilbørlige dokumentasjonskrav.
Hun vet jeg har diabetes.
Spinngal vilkårlighet, og en kan høre at jeg er kraftig forbannet.

 

 

Jeg siterte for henne min fastlege spesialist i allmennmedisin ordrett fra hans erklæring til sosialtjenesten av 03.06.2014 som de har radbrukket og benyttet seg av for egen svinske agenda.
«Det bekreftes hermed at overnevnte (meg) har kronisk sykdom (diabetes) som krever stabil medisinering og kosthold lavt på sukkerinnhold, hvilket ofte er dyrere enn vanlig kost.
Diabetes kan raskt utvikle seg livstruende dersom den ikke behandles, enten ved manglende medisinering eller feil kosthold grunnet pengemangel.
Det presiseres at manglende medisinering av diabetikere kan være livstruende, og det oppfordres derfor kraftig til at der finnes en løsning på hendes akutte pengemangel som vil være helsemessig forsvarlig.»
Til denne legens tydelige tale og min tilleggsmail av 5/6 med bred redegjørelse for den oppståtte situasjon, responderte sosialtjenesten ordrett i sitt avslag av 2014/04552 øverst på side 3 (sitat):
«Du har lagt med legeuttallelse som påpeker at det er viktig for deg med stabil medisinering og kosthold med lavt sukkerinnhold.
Sosialtjenesten finner det bekymringsverdig at du velger å prioritere din gjeld isteden å prioriter din helse»!
LYDOPPTAKET: Randi Trøeng krever kontoutskrift for siste 14 dager
http://bit.ly/1kv370h

 

ABEGEGGENABAGGAM

11.06.2014 – Sosialsjef Sigurd Røeggen (bildene) mottar beskjed om sterkt forverret helsetilstand for diabetiker.
Min fastleges skriftlige erklæring til sosialtjenesten med tydelig beskjed om at utilstrekkelig økonomisk bistand kan medføre fare for liv og helse, ble ignorert!
http://bit.ly/1kvazZa
Men han hadde rørende omsorg for egne trakasserende underordnede som raljerte med meg på det mest uanstendige, og tok dem varmt i forsvar overfor meg – denne plagsomme varsleren som han jo helst håpet at ville sykne tilstrekkelig hen og dø.
Det er intet annet som kan sluttes av ageringen med å sende meg følgende brev etter å ha mottatt kopi av alle mine gjentatte klager:
ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4
31.07.2014 – Line Tunsve påstår hun har 14 UKERs behandling av klage på rekvisisjon
http://youtu.be/G1S8uISJhfA
20.12.2013 – Sølvi Kristoffersen ved Nav St.Hanshaugen Forvaltning tar anmeldt Nav-leges ordre om at jeg bør undersøkes av psykiater, som påskudd for å avslå uføretrygd for meg:
http://youtu.be/7Sk7r20Gc5I

 

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune – utfyllende kommentarer
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.
http://bit.ly/94gw4Q

 

 

LOV 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn m.m.
§15. Avskjed.
En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:
a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter,
b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen (…)
http://bit.ly/ax9MxC

 

 

Justis- og politidepartementet:
9.17 TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET – AVSKJED AV EMBETSMANN: Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg (…)
Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende.
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten.
Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten (…)
Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
http://bit.ly/dERX7U

 

 

Forbrydelser i den offentlige Tjeneste; § 120.
«Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift (…) eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.»
§ 123. Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar (…)
§ 124. En offentlig Tjenestemand, som retsstridig benytter sin offentlige Stilling til at formaa eller at søge at formaa nogen til at gjøre, taale eller undlade noget, straffes med Bøder eller Tjenestens Tab.
§ 125. En offentlig Tjenestemand, der forleder eller tilskynder nogen ham i offentlig Tjeneste underordnet eller hans Opsyn undergiven Tjenestemand til at forbryde sig i denne Tjeneste, eller som bistaar ham dermed eller vidende lader ham gjøre det eller som misbruger sin offentlige Stilling til at tilskynde en anden offentlig Tjenestemand til Forbrydelse i Tjenesten eller til at bistaa ham dermed, straffes efter de samme Straffebud som denne.
Straffen kommer til Anvendelse uden Hensyn til, om den anden Tjenestemand paa Grund af god Tro eller af andre Grunde ikke er strafskyldig.
http://bit.ly/1At9NQv

 

 

AVSKJED AV OFFENTLIG TJENESTEMANN
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
9.17.2 Gjeldende rett
(…) Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll.
Skyldkravet er forsett.
Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år.
http://bit.ly/dCTSqY

 

 

Justis- og Politidepartementet
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)
Kapittel 19. Vern av offentlig myndighet og tilliten til den
§ 171 Tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.

 

 

§ 172 Grovt uaktsom tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes grovt uaktsom tjenestefeil.
§ 173 Misbruk av offentlig myndighet
Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
 • a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt,
  b) bryter sin tjenesteplikt med forsett om å oppnå vinning for seg eller andre,
  c) bryter sin tjenesteplikt med alvorlig ulempe, skade (…)
  eller d) på andre måter misbruker offentlig myndighet.

 

STRAFF

 

 • LOV 2005-05-20 nr 28: Lov om straff (straffeloven)
 • § 266. Hensynsløs atferd
 • Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
  http://bit.ly/m0rwRc 
 • Justis- og beredskapsdepartementetOt.prp. nr. 22 (2008-2009) 6.15
 • Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.
 • Straffeloven 1902 § 242 første ledd rammer den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand.
 • Det kreves en positiv handling som fremkaller den hjelpeløse tilstanden, jf. «hensetter». Det behøver ikke å være noe pliktforhold mellom personene.
 • Med «hjelpeløs tilstand» menes at situasjonen volder fare for liv, kropp eller helse, se til illustrasjon Rt. 1948 side 246, Rt. 1954 side 674 og Rt. 1969 side 941.
 • Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40.
 • Medvirkning er særskilt nevnt og dermed straffbar. Den øvre strafferamme er fengsel inntil 3 år (…)
  http://bit.ly/1hs7hT9

 

ABEBILOM
 • SOM – Om å klage (…) Men hvis det offentlige bruker veldig lang tid på å behandle saken din eller ikke svarer i det hele tatt, kan du klage til Sivilombudsmannen på sen saksbehandling eller manglende svar – mens saken fortsatt er til behandling.Hvis du mener at det offentlige har opptrått på en hensynsløs, krenkende eller annen belastende måte, kan du klage på dette.
 • https://www.sivilombudsmannen.no/klage/

 

ABAKT

Lydopptak av utstrakt og pågående grov forvaltningskriminalitet overfor funksjonshemmet seniorinnbygger som fortløpende effektueres av ansatte og ledelse ved Nav St.Hanshaugen sosial, Nav Arbeid og Helse-, sosial og eldreombudet er samlet her på Youtube:
http://bit.ly/1ux6Zlm
Innlegget vil oppdateres!
Situasjonen har gått fra galt til verre:
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker 13.03.2015:
http://t.co/Dj5zgMZ1mD

 

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2014
M T O T F L S
« nov   jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: