Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1


ABABABABABABABABTILSYN
Hos Fylkesmannen er ansatt flere «rådgivere» og saksbehandlere som har et nært og tett samarbeid med skadevolderene i Nav.
De legger kun Navansattes anførsler til grunn, og hopper flere bukker over den forvaltningsrammede borgers redegjørelse og bevis for at massive avvik fra forsvarlig tjenesteutøvelse har tatt plass.
Denne blir tiet ihjel, og de få avsnittene fra lovverket som saksbehandleren velger å ta med, er intetsigende generelle fraser, og ikke de relevante utdrag som gagner og beskytter borgeren og ivaretar dennes interesser – ei heller når man selv har nedtegnet disse i klagen for å underbygge uttalelser!
De blir underslått!

ABAFAG

Utdrag fra HELSETILSYNETS TILSYNSMELDING 2004 – Sosionom Krishna Chudasama
Sosialombud mellom tjenester og bruker (…)
Refleksjon
Tildeling av økonomisk stønad er i stor grad overlatt til fagpersoner som bestemmer og utøver forvaltningens skjønn.
Fylkesmannen har begrenset mulighet til å føre tilsyn med det som skjer i møte mellom brukere og fagperson.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans».
http://bit.ly/1mN34Of

 

Klagen jeg her viser i sin helhet, fikk overhodet ikke gehør.
Fylkesmannen ga fullt medhold til sosialtjenesten, og ikke et eneste punkt av mine anførsler og krav ble hensynstatt – langt mindre nedtegnet og diskutert!
Om litt poster jeg i eget innlegg navnet på saksbehandleren og viser den oppsiktsvekkende avgjørelsen som ble fattet!
Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014 Prioritering: Sosiale tjenester i Nav:
Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker hvor det er viktig å gripe inn raskt, og klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (…)
Behandling av tilsynssaker
Oppdrag
Fylkesmannen skal foreta tilsynsmessig oppfølging av henvendelser fra tjenestemottakere, pårørende, ansatte eller andre om hendelser hvor det er grunn til å vurdere om kommunens sosiale tjenester i Nav drives på en måte som kan ha skadelige følger for tjenestemottaker, eller på annen måte er uforsvarlig og ulovlig.
Resultatkrav

Saksbehandlingstiden og oppfølgingsformen må reflektere sakens alvorlighet.
**** Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp.
http://bit.ly/1hgjnQZ
Dette er en slik sak, og blir sendt Fylkesmannen i to deler i dag over mail.
*Jeg ber om at denne delen leses først.
Jeg krever at sakene blir vurdert i sin helhet og samlet, fordi mange av saksforholdene formentlig er flettet inn i hverandre og avdekker grov forvaltningskriminalitet som er begått av sosialtjenesten i Bydel St.Hanshaugen overfor meg – en funksjonshemmet 52 år gammel seniorinnbygger, de siste 7 måneder:
Oslo 22.07.2014: Påklaging av Nav St.Hanshaugens opprettholdelse av vedtak om stans av reisepenger m.m. i deres innstilling til Fylkesmannen‏‏
Påklaging av sosialtjenestens vedtak til Fylkesmannen med Vår ref (saksnummer): 2014/12505/00008420-OS som er signert sosialsjef Sigurd Røeggen og (min saksbehandler) Line Tunsve ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste, 02.06.2014.

Fylkesmannen forklarte meg nylig over telefon, at deres ref er: 2014/13500. og ble mottatt der
30.06.2014.
Seksjonsleder Grete Finstad, sa at det var greitt at jeg avleverte mine kommentarene nå, og at det ikke gjorde noe at fristen av 20.06 som sosialtjenesten hadde satt var overskredet.

 

MERK:
Denne klagen skal altså leses i kontekst opp mot den andre klagen jeg sender Fylkesmannen over mail i dag, med overskrift:
«Til Fylkesmannen – HASTER – Påklaging av flere av Nav St.Hanshaugen sosials avslag nødhjelp m.m».
– som gjelder flere saker med samme avvik – nekt av nødhjelp og minstesatser 70 kr. per dag.

Dette, siden avvikene har eskalert stort fra Hovedklagen jeg sendte på og til sosialtjenesten 09.02.2014 med kopi til Fylkesmannen som ikke foretok seg noen verdens ting (antakelig fordi han har måttet vente som jeg nesten FEM måneder på sosialsjefens tilsvar), og at sakene formentlig er flettet inn i hverandre.
Herunder, inngår klage på flere ansatte i Helse-, sosial og eldreombudet (nærmere spesifisert i den andre delen).
Stans av reisepenger.
Nå først – etter nær fem måneder, har sosialtjenesten endelig avgitt svar til Fylkesmannen på min omfattende hovedklage av 09.02.2014, der oppsiktsvekkende forvaltningsfeil ble varslet om, og endog politianmeldt.
MERK: Fylkesmannen mottok kopi av min klage over mail, men foretok seg ingenting.


MINE KOMMENTARER:
Sosialtjenesten har i sin innstilling til Fylkesmannen begått formidable underslag av sakens fakta, og nedtegnet en utspekulert seleksjon av materiale som ikke på noen måte er representativ for den reelle kontekst – alt som forsøk på å dekke over egne graverende tjenesteunnlatelser, og for å villede klageinstansen med uriktige opplysninger.
Mine mange argumenter har de totalt utelatt.
Her belyser jeg de faktiske forhold hva angår sosialtjenestens umiddelbare stans av økonomisk løpende ytelse reisepenger gjennom to år, og starter med å vise til den groteske måten jeg som hjelpeløs forvaltningsrammet borger ble møtt på da jeg stilte spørsmål vedrørende dette:
Fredag 10. januar 2014 ringte jeg seksjonsleder Randi Trøeng ved Nav St.Hanshaugen sosial og krevde svar på hvorfor de plutselig hadde tatt fra meg – en funksjonshemmet 52 år gammel borger, hele reisetilskuddet jeg har mottatt som løpende økonomisk ytelse gjennom hele to år – og det uten at forhåndsvarsel var gitt meg om at dette ville bli stanset.
Ytelsen uteble rett og slett 20 desember 2013 (15.12. blir vel riktigere å gå ut fra siden dette var julemåneden og beløpet skulle vært utbetalt tidligere).
Samtalen er tapet, med Trøengs viten.

Trøeng responderte etterhvert, og det først etter flere unnvikelser av å besvare mitt enkle spørsmål:


«Det er kort vei mellom din bolig og vårt kontor»!
Videre – når jeg spurte henne om det ikke er slik at Forvaltningsloven tilsier at man skal få et varsel i god tid før en løpende ytelse stanses, svarte hun meg ordrett:
«VI praktiserer IKKE det, og jeg mener at det ikke ER slik!»


Jeg leverte inn bevisopptaket av denne graverende raljeringen på CD til sosialleder Sigurd Røeggen kort tid etter, og omfattende klage over lovbruddene m.m. ble sendt inn over mail til ham og flere saksbehandlere 09.02.2014 (DEN STORE HOVEDKLAGEN SOM BLIR ESSENSIELL FOR KLAGEINSTANSEN Å LESE) med tilleggsmail av 12 og 20.02.2014 (LIKEENS).
På bakgrunn av overnevnte lovbrudd politianmeldte jeg kontoret 06.03.2014 og la ved opptaket, men saken ble allikevel henlagt «Som avgjort utenfor straffesak» 10.03.2014 med «Vår referanse 12882463 15820/ 14-1 Dok.nr: 04 i Politiets meddelelse til meg av 04.04.2014.
Hele TI uker gikk, og så mottok jeg fra sosiallederen 25.04.2014 ikke en saklig respons på varslingen av 9/2 der han tok for seg alle dennes klagepunkter – bl.a stans av reisepenger og besvarte dem etter uttallige purringer fra meg, men et sterkt forurettet brev med saksnummer 2014/ 5282 som jeg oppfattet som truende, der han kun hadde valgt seg ut et lite fragment av klagen (mitt spørsmål om hvorfor ikke navnet på min saksbehandler Line Tunsve var oppført på vedtakene) og gikk stort i forsvar overfor både sine og annet kontors ansatte, samt tilkjennegjorde at det forrige kontoret jeg tilhørte og dette hadde diskutert meg grundig seg imellom (sitat):
«Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1″ som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.
Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og  sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen» (sitat slutt)
Sosialsjefen viste så til Arbeidsmiljølovens § 4 – 3, og skrev at denne innebar en beskyttelse mot trakassering av ansatte, og fortsatte:
«Dette innebærer også trakassering fra klienter»! (sitat slutt)
http://bit.ly/1mPFVX4


INTET om de lov- etikk og regelbrudd jeg hadde varslet ham – som øverste leder om 912 og 20/2, og som også inneholdt langt flere punkter enn overnevnte forhold.
Min påstand er at det kan holdes for sannsynlig at Nav St.Hanshaugen sosial har funnet det for godt å ikke opplyse om saksbehandleres identitet generelt overfor mange av sine søkere – kanskje alle for det jeg vet, og at sosiallederen velger å benytte seg av en slik graverende tjenestefeil for å kunne projisere denne over på meg –  ja rent ut benytte seg av den som «rettferdiggjørelse» for det misbruk av myndighet han valgte å utøve!

For viktig å merke seg, er at han – i sin innstilling til Fylkesmannen, har valgt å utelate trusselbrevet han sendte meg fra dennes viten, og ikke har nevnt det med et pennestrøk i opprettholdelsen av avslag reisepenger!

Kommunal Rapport 25.08.2009 – Mener Nav bryter god forvaltningsskikk
Sivilombudsmannen og Forbrukerrådet refser Nav for å skjule identiteten til saksbehandlerne sine, noe som gjør det vanskelig for brukerne å klage på vedtak.
Navs praksis bryter med god forvaltningsskikk, og muligens også med forvaltningslovens veiledningsplikt, sier kontorsjef Bjørn Dæhlin hos Sivilombudsmannen til Kommunal Rapport.
På grensen til et rettssikkerhetsproblem, sier underdirektør Terje Kili i Forbrukerrådet (…)
Forvaltningslovens paragraf elleve pålegger forvaltningen en veiledningsplikt, som Nav kan hevdes å bryte når svar på klager ikke inneholder navn på saksbehandler, sier Dæhlin (…)
Hvis brukeren har en innsigelse mot vedtaket til Nav, så blir det et problem uten et navn på en person, sier Forbrukerrådets underdirektør.
http://kommunal-rapport.no/apenhet/2009/08/mener-nav-bryter-god-forvaltningsskikk
På bakgrunn av overnevnte informasjon ber jeg Fylkesmannen om å gå dette kontoret grundig etter i sømmene, og ta rede på om sosialtjenesten i Bydel St.Hanshaugen har for vane å skjule identiteten på sine saksbehandlere generelt! Er dette tilfellet eller ikke?
Jeg krever selvsagt tilbakemelding på denne utredningen!
Sosialsjefens brev til meg er i såfall – men også uansett en dekkoperasjon for herunder å la meg få vite at både dette og det andre kontoret er kraftig forbannet på meg og at jeg bør – «hvis vi skal få til et godt samarbeid videre» som han avrunder med – slutte å vitne om forholdene på min blogg!
For de faktiske og svært etterprøvbare forhold dreier seg i realiteten om at Sosialsjefen ALDRI har vært av den oppfatning at det har vært ukjent for meg at min saksbehandler er Line Tunsve!
BELEGG FOR PÅSTAND:

I
vedtaket om avslag reisepenger til Fylkesmannen som jeg jo også skal motta kopi av, har Tunsve signert, så også i tidligere avslag med uriktige nedtegnelser i dokument som sosialtjenesten har sendt.
Fylkesmannen og som de plikter å gi meg kopi av (et eksempel: 24/4-14 saksnr. 2014/03099 som jeg også påklager hos Fylkesmannen i dag – se den andre klagemailen), samt at 02180 alltid har opplyst meg om at Tunsve er min saksbehandler når de krever at jeg må opplyse om dette i forkant som vilkår for at de i det hele tatt kan sette meg over, og som endatil fremgår av  alle de tapede telefonsamtaler Tunsve og jeg har hatt!
I tilleggsmailen av 12.02.2014 til min hovedklage av 9/2 minnet jeg sosiallederen igjen på mitt krav om bytte av saksbehandler fra Line Tunsve til en annen – (hvilket Røeggen konsekvent har totalignorert)!

Og flere bevis på at sosiallederen visste bortenfor en hver tvil at jeg kjente saksbehandlers identitet, fremgikk av min mail til ham av 27.03.2014 som jeg har gjengitt utdrag fra i den andre klagen av i dag.
Ikke minst, viser jeg til den tapede telefonsamtalen jeg hadde med Røeggen av 08.04.2014, kun et par uker før han sendte meg trusselbrevet, hvor tydelig fremgår at vi begge var på det rene med at min saksbehandler var Line Tunsve!
Der lovet han meg til alt overmål at hun – «min saksbehandler» han kalte henne, skulle ta kontakt med meg! (sitat fra tapet samtale):
Røeggen: «Så vil du at jeg skal gi beskjed til din saksbehandler nå? Er det et ønske fra deg, så kan jeg GJØRE det! Nå med EN gang!» (han refererer her til Line Tunsve)
Les hele innlegget – «Telefonsamtalen med Sigurd Røeggen», og jeg ber Fylkesmannen merke seg stort at denne samtalen tok plass kun ca. to uker før han sendte meg trusselbrevet!:
http://bit.ly/1mHN9x7
Her står nedtegnet fra opptak, telefonsamtalen med Tunsve, da hun ringte meg opp samme dag, og tilkjennega at dette var på bakgrunn av beskjed hun hadde fått fra Røeggen om å kontakte meg!:
Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
Hele brevet fra Røeggen kan leses her, samt mine kommentarer til dette:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4
Lydopptakene vil sendes Fylkesmannen! (De ble sendt)!

 

 

LES HERUNDER POSTEN:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/29lZXgA

 

MERK: Hvis Fylkesmannen ikke ønsker å lese overnevnte tre innlegg fordi de er bloggposter, ber jeg om å øyeblikkelig bli kontaktet, da vil jeg kopiere dem og sende dem som mail!
For overnevnte, er sentrale bevis for en tarvelig forvaltningskriminalitet, der den sterkeste part med inderlig forurettethet og siktemål, har gått sammen om å ta knekken på en funksjonshemmet enslig og utslått eldre kvinne som har levd på minste sosialhjelps norm i over 6 – seks år!

Så: Sosiallederens brev av 25.04.2014 med Vår ref (saksnr.): 2014/ 5282 kan på overnevnte bevisgrunnlag ikke tolkes som annet måte enn som ren veloverveid sjikane, og agendaen «hemmeligholdelsen» av saksbehandlers navn, ble kun benyttet som påskudd fra Røeggens side for å gi meg et skremmeskudd pga mine vitnesbyrd på blogg og Youtube, og trekke siste rest av «kampånd» ut fra meg siden han der heller ikke nevnte noen av de kritisk viktige klagepunkter fra meg i hovedklagen av 9/2 men overså denne totalt!
I trusselbrevet fremgikk tydelig at jeg skulle vite at to Navkontor gikk mannsterke mot meg – (en enslig funksjonshemmet seniorinnbygger som i over seks år har erfart en forvaltningskriminalitet av det helt spektakulære, og vitnet om forholdene på min blogg ut fra de lydopptak som foreligger av forbrytelsene begått i offentlig tjeneste).

F
ørst halvannen måned etter – 6. juni, skriver sosiallederen instillingen til Fylkesmannen som jeg her påklager, der han konsekvent utelater å sitere meg på alle de avvik jeg varslet om
09.02.2014 og endog har politianmeldt!
Essensielt å merke seg, er at han absolutt ikke nevner trusselbrevet han sendte meg i mellomtiden med et pennestrøk, men velger å skjule dette for Fylkesmannen!)


Derimot understreket han at CDen jeg leverte inn (med bevisopptakene), ikke kunne åpnes fordi de var redde for å få virus i systemet og at jeg hadde oppgitt at jeg hadde virus på min PC!
DETTE var det eneste punktet han valgte seg ut fra min omfattende varsling av 09.02.2014!
Så tar han med som smør på flesk at sosialtjenesten slett ikke har diskstasjon på sine datamaskiner på grunn av virusfare!
Uansett – saken er den at jeg rett og slett uttrykte meg uheldig i min hovedklage av 09.02.2014 da jeg skrev (dette han sikter til) at et virus på maskinen ikke tillot meg å sende klagen i kopi til mer enn så og så mange personer ad gangen (jeg sendte kopi til ca. 30 aktører).
Det dreiet seg slett ikke om virus, men om min utilstrekkelige dataforståelse vedrørende innstillinger på maskinen!
Jeg har ikke virus på min maskin!

Her er uansett lydopptaket med Trøeng som bekrefter forbrytelsene i offentlig tjeneste, de andre opptakene vil sendes over CD:
Jeg krever at Fylkesmannen hører gjennom også dette, og baserer sin avgjørelse i saken bl.a på bakgrunn av bevisene som her fremgår:
RANDI TRØENG NAV ST HANSHAUGEN SOSIAL LYD OG BILDER
https://www.youtube.com/watch?v=_Pf_ntQq3YQ
Både sosiallederen og min saksbehandler Line Tunsve har lest min Hovedklage av 09.02.2014 og brukt nær FEM måneder på å «behandle» denne og sende inn til Fylkesmannen!
Allerede der hadde jeg strevd med å bl.a finne frem til vedtakene fra Nav Nordstrand som inneholdt begrunnelser for å innvilge meg reisetilskudd – MERK: og påført både dato og saksnummer for dette, slik at sosialtjenesten skulle slippe å lete seg frem i dokumentene, hvilket kanskje ville ta dem svært lang tid.
Jeg gjorde altså deres jobb.
Allikevel valgte de bevisst å unndra alle de faktiske forhold for Fylkesmannen som jeg der påviste, og i stedet dra en plate for denne instansen om at de «i et overføringsmøte» med Nav Nordstrand der jeg tidligere tilhørte, «fikk høre fra dem at de ikke var et sentrumsnært kontor, men at Nav St.Hanshaugen var det»!
Altså en MUNTLIG beskjed som er lovstridig, da den ikke er nedtegnet noe sted!
http://bit.ly/1dyKGQb


OG – Til og med en hver LEKMANN begriper at i en sak som denne, så kreves det at man må gå tilbake til det opprinnelige vedtaket for innvilgelse av den økonomisk ytelsen som basis for en videre konklusjon!
Man kan ikke karakterisere dette som latterlig en gang.
Men man både kan og bør slutte bortenfor en hver tvil at her er begått forsettlig unndragelse av kjennsgjerninger, og anført uriktig forklaring i protokoll (dokument) av øverste leder og dennes underordnede (Line Tunsve).

Jeg krever at lovbruddet skal medføre faktiske konsekvenser jf. – Lov om offentlige tjenestemenn.
HER FØLGER DE FAKTISKE FORHOLD VEDRØRENDE BAKGRUNNEN FOR AT SOSIALTJENESTEN I BYDEL NORDSTRAND TILDELTE MEG REISEPENGER i 2011, UOMTVISTELIG KJENT FOR BÅDE SOSIALLEDEREN OG SAKSBEHANDLER HELT FRA 9/2.

 

UNDER, SITERER JEG RELEVANTE UTDRAG FRA MIN KLAGE AV 09.02.2014 SOM DISSE MEGET VEL HAR LEST I DE NÆR FEM MÅNEDER DE HAR HATT PÅ SEG TIL DETTE, MEN SOM DE TOTALT HAR UNDERSLÅTT FOR FYLKESMANNEN.
I MIN ANDRE KLAGE SOM JEG SENDER HIT I DAG, ER VIST FLERE MAIL FRA MEG SOM HAR GÅTT TIL BÅDE SAKSBEHANDLER OG SOSIALLEDER VEDR. PURRING PÅ DERES TRENERING AV SVAR, OG NYE FORHOLD SOM HAR KOMMET TIL I SAKEN!:
ABLAAN
09.02.2014: Reisepenger
«Jeg søkte sosialtjenesten Nordstrand om å få dekket lånet min kjære sønn tok opp for meg av godhet og omsorg, fordi deres misligholdte informasjonsplikt bidro til å forverre en optimalt vanskelig situasjon – de faktiske forhold tatt i betraktning.
For saken var den skrev jeg, at ordningen «Flexitransport» startet opp i Bydel Nordstrand i år 2010 – hvilket de aldri opplyste meg om! Der kostet hver reise rundt i flere bydeler kun 35 kroner!
Jeg fant selv ved ren tilfeldighet ut – sent i 2011, at ordningen fantes – da hadde den eksistert ET HELT ÅR!
MEN NAV NORDSTRAND SOSIAL IGNORERTE ALLE MINE HENVENDELSER, DE TVANG MEG TIL Å LEVE PÅ OPPDELTE SMULER HVER UKE, OG FLERE AV MINE REGNINGER GIKK TIL INKASSO!
12 april 2011 søkte jeg Nav Nordstrand om bl.a ekstra livsopphold – kr. 2500,- pr måned på bakgrunn av svært dårlig helsetilstand som uvergelig hadde blitt forverret, etter årevis på minste sosialhjelps norm.
11.05.2011 avslo de kravet (saksnr. 2011/02248), med «begrunnelsen» at jeg hadde tilstrekkelige midler til å ivareta et forsvarlig livsopphold (MERK – DETTE ER ESSENSIELT): på bakgrunn av at jeg var innvilget ekstra stønad til transport!
(Medisinutgifter sto det der også –  men det var løgn. Jeg har journalarkene her hvor står at Grunnstønad minste sats ble innvilget meg til telefonhold siden jeg er for syk til å komme meg særlig ut)!


10.06.2011 påklaget min daværende fastlege Dr. Terje Normann ved Grønland helsesenter (som senere sluttet) avslaget, og understreket at der var oppfordret at mitt livsopphold måtte forhøyes.
Jeg siterer ham videre: «Overnevnte (jeg) har over lang tid hatt et polymorft sykdomsbilde involverende flere organsystemer. Hun er medisinert mot hypertensjon og diabetes mellitus. I tillegg er en sund livsstil og et sundt kosthold viktig for denne behandlingen (…) (sitat slutt).
Sosialtjenesten ignorerte også dette!
Orientering om alt det overnevnte ligger da også sist i «mappa mi» som Tunsve og Trøeng har fått oversendt, og angivelig har gjennomgått grundig! Det er en av de siste oppdateringer som faktisk finnes der!
Jeg er uforskyldt mottaker av minste sosialhjelps norm på snart 6. året! Forsøk å ta innover dere det!
Og «begrunnelsen i Nav Nordstrand Sosials avslag på min søknad om forhøyet livsopphold, var da også nettopp at jeg hadde ytelsen reisepenger som angivelig (i følge dem) bidro til å ivareta et forsvarlig livsopphold!

Denne ytelsen tok Trøeng og Tunsve fra meg!

Siden oversikten over de sykdommer og skader jeg har som også er bekreftet i «mappa» er lang, ber jeg mottakerene av denne klagen om å klikke på linken til posten under i min blogg på WordPress – Jeanines Blogg – Når offentlig sektor misbruker makt, der disse står oppført.
Det er svært relevant for saken, siden de innklagedes viten om funksjonsnedsettelsene ble underslått i vedtaket om stans av reisepenger!
Les fra headingen:
LISTEN OVER SKADER OG SYKDOMMER JEG HAR (…)
Les gjerne hele posten og flere, for jeg er – som der bevitnes, i stort behov av den akutte hjelp og bistand som jeg har vært unntatt fra i snart seks år under et samkjørt, veldokumentert og høyst etterprøvbart myndighetsmisbruk fra ledelse og saksbehandlere ved Nav Nordstrand:
Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://t.co/aYgQWvIeq
Vedrørende markert Osteochondrose som der bl.a er fremhevet og som jeg har i flere nivå i bryst, nakke og rygg – om hva det betyr:
Tidsskr Norsk Lægeforening 2005; 125-298 – 9 Nr 3 – 3 februar
«Osteokondrose er en av de vanligste årsakene til invalidiserende halthet hos gris, hest og hund.
Den gir også alvorlig leddlidelse hos menneske (…)
Osteokondrose kjennetegnes (…) av at hele blodkar dør samtidig
Brusken som mottar blodforsyning fra disse karene vil da nekrotisere.
Den døde tilvekstbrusken vil ikke kunne omdannes til beinvev, men blir stående som et bløtt, nekrotisk vev.»
http://tidsskriftet.no/article/1139943

 

HVA SOM VIDERE UTELATES AV SENTRALE OPPLYSNINGER FOR SAKEN ETTER TRØENG OG TUNSVEs BEDYRELSE AV «GRUNDIG GJENNOMGÅTT MAPPE» I VEDTAKET»:

1. Min tidligere saksbehandler Hanne Marte Johansen ved Nav Nordstrand sosial sin fyldige innstilling til TT-tjenesten av 13.10.2011 om at sosialtjenestens vurdering var at jeg burde få innvilget TT-kort på bakgrunn av svært dårlig helsetilstand.
Derfor valgte de å tilstå meg ytelsen reisepenger til søknaden om TT-kort evt. gikk igjennom! Men søknaden ble avslått!
2. Min fastlegespesialist Dan M. Nøragers innstilling av 15.11.2012 om det samme!

BEGGE ERKLÆRINGENE LIGGER OGSÅ I «MAPPA MI» I TILLEGG TIL RØNTGENBESKRIVELSENE!
INTET AV DETTE ER TATT MED FOR Å BELYSE DE FAKTISKE FORHOLD ETTER TRØENG OG TUNSVES PÅSTÅTTE «GRUNDIGE GJENNOMGANG» AV MAPPA I VEDTAKET DE FORFATTET 20.12.2013!
De anfører tvert i mot i «vedtaket» på side 2 under «reisepenger» dette:
«Sosialtjenesten er kjent med at du tidligere er ytt hjelp til reisepenger tilsvarende månedskort fra sosialtjenesten på NAV Nordstrand.
NAV Nordstrand har begrunnet dette i at de ikke er et sentrumskontor.
Sosialtjenesten St. Hanshaugen vurderer det slik at du må benytte deg av basisbeløpet til utgifter til reise innen Oslo» (…) !


JEG KAN IKKE HUSKE AT OVERNEVNTE PÅSTÅTTE UTTALELSE STÅR NEDTEGNET NOE STED EN GANG – MEN I SÅ MÅTE VIL DEN VÆRE TATT UT AV ALLE SAMMENHENGER OG SIN RETTE KONTEKST, HVILKET ER ETTERPRØVBART! (Jeg har allerede fremsatt krav om å få tilsendt kopi av «uttalelsen»). (ALDRI FÅTT)!
OG VIDERE, VEDR. «NAV NORDSTRAND ER IKKE ET SENTRUMSKONTOR» – DET VAR DA OGSÅ BELIGGENDE I OSLO!
Uansett – Hva har «sentrumskontor» å gjøre med noe som helst, når de faktiske forhold bekreftet av bl.a legespesialist er at jeg ikke kan bevege meg mer enn korte avstander om gangen og kan ikke bære noenting!?

Skal jeg da (med noen får eksempler som burde illustrere vanviddet godt nok (…) gå helt ned til Oslo S med koffert hvis jeg skal reise med tog og besøke noen – eller ta meg til byen eller til Frognerparken – eller rundt i hovedstaden i det hele tatt? GALSKAP!
JEG SOM IKKE KAN GÅ MER ENN FÅ MINUTTER OM GANGEN OG MÅ LEGGE MEG RETT NED I LANGE PERIODER SÅ FORT JEG KOMMER HJEM!


Jeg er også et menneske som er berettiget livskvalitet, og skal kunne delta i samvær og aktiviteter på lik linje med alle andre mennesker!
Da er jeg også avhengig av transport som tar meg dit, og at de økonomiske ytelsene er såpass tilstrekkelige at jeg har penger til overs og sette av til dette!
NÅR STØNADEN TIL TRANSPORT FRATAS MEG, RYKER BUDSJETTET ENDA MER SOM NYLIG SPESIFISERT!

BARE KOSTEN JEG ER I BEHOV AV SOM DIABETIKER – HVIS REGNES UT FRA FORSVARLIG NIVÅ, VIL BELØPE SEG TIL CA. KR. 5000,- PER MND! ALENE!

JEG BER OM AT BEHANDLINGEN AV MEG MÅ SIDESTILLES MED DRAPSFORSØK!
Karin Andersen (AP) – sunn og frisk og i fullt arbeid, måtte se seg nødt til å avbryte «eksperimentet» hun iverksatte i 2010 med å leve på minste sosialhjelps norm i en ringe måned – for ikke å bli syk!
Fra samme «Vedtak» side 2 – «Vurdering etter § 19» våger Trøeng og Tunsve attpåtil å påstå at de har tatt «en konkret gjennomgang» av saken!
I vedtaket er saksbehandlers navn utelatt, og i stedet står «Oppfølging 1!:
Saksnr. 2013/10203
Under «Faktiske Forhold» på side to, er nedtegnet ytterligere uriktig informasjon/falsum:

«Du har søkt om uføretrygd men fått avslag da du ikke ønsker å gjennomføre time med rådgivende spesialist hos Nav».
Det er falsk påstand!
Jeg møtte opp hos Navs rådgivende «spesialist» (Robin Holtedahl (bildet) når jeg skulle – 11.11.2013!
Der ble jeg fornedret seksuelt, hvilket til alt overmål ble grundig belyst i min første søknad til dette kontoret i Bydel St.Hanshaugen av 18.12.2013 som jeg har stemplet kopi av her, og slett ikke er å misforstå på et eneste punkt!
ABEHAUGEN

I søknaden understreket jeg at jeg var jeg litt sent ute med å søke om livsopphold, reisepenger og husleietilskudd NETTOPP PÅ GRUNN AV AT JEG FREMDELES VAR I SJOKK OVER GRAVERENDE SEKSUELL FORNEDRELSE FRA DEN RÅDGIVENDE LEGEN JEG HADDE VÆRT I TIME HOS OG AT NAV FORVALTNING I BYDEL ST.HANSHAUGEN HADDE AVSLÅTT MIN SØKNAD OM UFØRETRYGD PÅ BAKGRUNN AV NAVLEGENS UTTALELSER MENS VARSLINGSSAKEN PÅGIKK! (Dette skrev jeg på tilleggsarket til søknadsskjemaet – jeg har kopi av alt her)
(Fylkeslegen har i skrivende stund opprettet tilsynssak)
De innklagede aktørene – Trøeng og Tunsve måtte dermed uomtvistelig fra «dag 1″ha oppfattet at jeg befant meg i en særdeles belastende livs- og helsesituasjon, og burde som fagpersoner som er pliktet å ha søkerens beste i mente, ha tatt tak i dette og gjort det de kunne gjøre for å ikke forringe min livskvalitet ytterligere!

De må ha forstått at mailen jeg sendte dem med forespørsel om møte pga vanskelig livssituasjon ville innbefatte mye av denne problemstillingen – og de konsekvenser den medførte!
Jeg skulle ha blitt møtt med profesjonalitet, tillitvekkende dialog, god ivaretakelse og fornuftig skjønn, iht. alle lover, regler og instrukser:
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering –  S. nr. 148 (2006-2007) Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007) Dato: 14.03.2007
1.2 Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av (…)
http://bit.ly/gks5jM
Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV 5.47.2.4:
NAV-veileder må være seg bevisst at samarbeidet med tjenestemottaker ikke er mellom likeverdige parter. NAV-kontoret som tjenesteyter er den sterke part, og utøver myndighet (sitat slutt)

 

Det ble jeg ikke – tvert i mot!
I stedet valgte de å gjøre det bekvemt for etaten ved å underslå sakens faktiske forhold i «vedtaket» for egen vinning og med forsett, iht. deres utelatelse av å fremheve flere forsvarlige begrunnelser som vitterlig lå til grunn for min forlengest tilståtte ytelse.
Min påstand er at underslaget av kritisk viktig informasjon åpenbart var ment å tjene etaten selv, og den angivelige uttalelsen fra det forrige kontoret – løsrevet fra all sammenheng og fullstendig tatt ut av sin kontekst ble fremhevet som skuebrød for å «rettferdiggjøre» aktørenes stans av sentralt viktig økonomisk tilskudd til en funksjonshemmet hjelpeløs borger på bekostning av dennes dårlige helse, og som ut fra «Mappa» kan leses at er i sterkt behov av ytelsen – hvilket er godt understøttet med alle legeerklæringer og røntgenbeskrivelser som også ligger der!
Hvis da «uttalelsen» sto oppført der i det hele tatt … … … det blir et sentralt spørsmål!

Dette gjør deres agering spesielt ynkelig og ugjenkallelig!

Min påstand er at det aldri i noen av vedtakene fra Nav Nordstrand lå en skriftlig begrunnelse sentralt i bunn om at jeg fikk ytelsen reisepenger fordi «de ikke var et sentrumsnært kontor!»
IMG_7211
Jeg krever avskjed for begge aktørene, med loven i hånd:
AVSKJED AV OFFENTLIG TJENESTEMANN
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
9.17.2 Gjeldende rett
(…) Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll.
Skyldkravet er forsett.
Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år.
http://bit.ly/dCTSqY
§ 146. Med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar straffes den, som uberettiget bevirker eller medvirker til, at en til nogen anden rettet skriftlig Meddelelse ved at tilintetgjøres, skjules eller holdes tilbage enten overhovedet ikke eller ikke i betimelig Tid kommer frem til Vedkommendes Kundskab.
http://bit.ly/WUlrnU
**** Dokumentasjon og lydopptak i saken, beviser at handlingen er utført med vitende, vilje og absolutt forsett, og jeg fremhever noen av de sanksjoner som da skal iverksettes:
Fra Moderniseringsdepartementet – Etiske retningslinjer for statstjenesten:
1. Generelle bestemmelser
Statsansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser (…)
En handling eller unnlatelse i tjenesten vil kunne bli bedømt som en tjenesteforsømmelse, og kan føre til tjenestelige reaksjoner.
Handlinger eller unnlatelser i tjenesten kan også være så grove at de fører til påtale og straffereaksjoner (…)
2.1 Lydighetsplikt
Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete.
Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.
Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet (…)
Slik sett utfyller retningslinjene de eksisterende rettsreglene (…)
http://bit.ly/fh6uzT              

SITAT FRA MIN HOVEDKLAGE AV
09.02.2014 SLUTT.


Ingen av mine argumenter var tatt med i sosialtjenestens slappe og intetsigende innstilling til Fylkesmannen som tok dem nesten FEM MÅNEDER å forfatte!
Sosialtjenesten har også underslått for Fylkesmannen i inneværende skriv at jeg 9/2 krevde aktørenes avgang.
Fylkesmannen var en av mange mottakere som fikk kopi av overnevnte mail fra meg 9/2, men foretok seg ingenting.

Det ledet som vist til et videre massivt og pågående misbruk av myndighet fra sosialtjenesten overfor meg i månedene som fulgte, og  som flere ganger på det nærmeste har tatt livet av meg.
Jeg synes at fraværet av respons er meget underlig, bl.a hva Fylkesmannens opplysningsplikt angår – og viser til det følgende:

 

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I (for Fylkesmannen) Internserien 2/2009 Saksbehandler: seniorrådgiver Camilla Svenningsen og seniorrådgiver Lisa Husby Sande
Godkjent av: direktør Jan Fredrik Andresen. Denne versjonen ble godkjent: 5. mai 2013 Vurderes innen: 31. desember 2014 – Side 14:
2.2 Hva Fylkesmannen gjør når det mottar informasjon om hendelser
2.2.1 Vurder om Fylkesmannen er rett myndighet
Fylkesmannen må avklare om de er rett myndighet til å behandle henvendelser, eller om de hører under en annen myndighet, eventuelt en annen avdeling innenfor samme embete.
Returner henvendelsen til avsender hvis den er sendt til feil myndighet og inneholder taushetsbelagt informasjon.
Informer om hvem som er rett adressat for henvendelsen.
Side 15
2.2.4 Avklar om pasienten/brukeren har et ønske om hvordan informasjonen skal følges opp.
I tilfeller der en pasient/bruker informerer om hendelser, er det ikke alltid at det fremgår tydelig hvordan pasienten ønsker at informasjonen skal følges opp.
I slike tilfeller skal Fylkesmannen avklare om pasienten/brukeren ønsker en vurdering av om det foreligger pliktbrudd, dvs. at det opprettes tilsynssak, eller om pasienten fremmer en rettighetsklage.
http://bit.ly/1cz7bsG
Sitat slutt.
Mine funksjonshemminger endrer seg ikke ved at denne sosialtjenesten fremhever at de er et sentrumsnært kontor det er bevisst underslag av sakens faktiske forhold i signifikant utstrekning, og tjenestefeilen blir spesielt graverende når de sitter inne med uttalt viten om disse!
De har ikke en gang følt for å oppfylle de mest basale plikter for embetsverket hva oppfyllelse av dokumentasjonskrav angår, og således forbigått dette totalt.
Jeg siterer fra legeerklæringen av 15.11.2012 (som jeg viste til i hovedklagen av 9/2) men som sosialtjenesten har unndratt fra Fylkesmannens viten blant mye annet:
«Kvinne med multiple diagnoser og fysiske plager og skavanker. Angitt gangdistanse ca. 100 meter. Deretter kommer uttalt verk i hoftene og nedre del av ryggen og tungpust. Forsøker hun å gå videre, kan dette provosere hosteanfall som kan vare 1/2 – 1 time. Ryggsmertene kan ha sammenheng med høydereduserte skiver C5/C6 med affeksjon av intervertebralformainia Th 12/L1 og scoliose. Spirometri hos dr. Strekerud 2012 viste restrikrivt bilde, som kan forklare hendes tungpust. Har også hatt flere besvimelsesepisoder med innleggelse på Ullevål, som hende utrygg å ta offentlig transport. Ut fra en samlet vurdering anser jeg det som hensiktsmessig at hun tildeles TT-kort.»
ABAILALLL

I klagen av 9/2 fremgikk også at jeg fikk avslag på det følgende som jeg i skrivende stund ikke har orket å påklage videre.
Jeg siterer fra denne:
(…) 29.10.2013, skrev derfor fastlegen erklæring til Nav om at jeg burde få innvilget det jeg allerede hadde søkt om:
*Hjertepute
*Massasjepute
*Støttekorsett
*Sirkulasjonstrener (for begynnende nevropati i føttene – jeg har bl.a diabetes)
*Trillebag med sittefunksjon (min forrige bag gikk i stykker og jeg har ikke annet – jeg kan ikke bære, men sosialtjenesten har også tidligere avslått støtte til denne også – lik som nå)

Samtlige røntgenutskrifter som bekreftet min dårlige funksjonsevne ble lagt ved søknaden og stemplet mottatt av sosialtjenesten i Bydel Nordstrand, samt at jeg linket til relevante rundskriv som Nav selv hadde utarbeidet – hvilke beviste at intet av det jeg søkte om var mulig å få gjennom Folketrygden – hvilket sosialleder Løken også hadde pålagt meg å undersøke selv i mailen!
Jeg lå altså nede for telling etter et ekstremt hardkjør og midt inne i en sorgprosess, men fikk overhodet ingen bistand med å ta rede på overnevnte fra de som var pliktet å hjelpe, og som i sitt virke skal ha god kunnskap om diverse stønader, lover og regler! Les: Forvaltningsloven av 10. februar 1967
(Utdrag): «Dette er en lov som gir bestemmelser om saksbehandling av for eksempel din søknad om tjenester.
Følgende bør du vite om denne loven:
At de som tilbyr tjenester, skal gi deg informasjon om tjenestene og veiledning om hvordan du går frem for å motta tjenestene».
http://bit.ly/l2y49i

 

BULLYW

PÅ TOPPEN AV DET HELE BLE ALT  JEG SØKTE OM AVSLÅTT!

19.11.2013 la legen til det følgende:
«Det vurderes at følgende hjelpemidler vil kunne hjelpe betydelig til en bedre hverdag og formentlig også forsinke eller helt stoppe ytterligere helseforverring (…)
Hun er etterhvert ganske fortvilet over hendes daglige situasjon som hun føler at blir verre og verre og tiden går med ventetid og saksbehandlinger (…)
Men sosialtjenesten ignorerte Legens innstilling tvert!
SITAT FRA KLAGEN AV 9/2 SLUTT


I klagen av 9/2 viste jeg altså til vedtak med saksnummer, der omfattende valide begrunnelser for hvorfor sosialtjenesten i bydel Nordstrand innvilget meg reisepenger.
Jeg vil herunder sitere de viktigste punktene i vedtaket som denne sosialtjenesten selvsagt innehar, men også skjuler for Fylksmannen:
1. Min tidligere saksbehandler Hanne Marte Johansen ved Nav Nordstrand sosial sin fyldige innstilling til TT-tjenesten av 13.10.2011 om at sosialtjenestens vurdering var at jeg burde få innvilget TT-kort på bakgrunn av svært dårlig helsetilstand:
(DENNE SITERER JEG HER):

Saksnr: 2011/15584/00000795-OS
(…) Den siste tiden har Horntvedt opplyst om at hennes helse stadig forverres.
Dette er bekreftet gjennom legeerklæring fra hennes fastlege Dr. Normann som har infor om at søker er henvist til Ullevål sykehus for videre utredning av meget høyt blodtrykk.
Horntvedt opplyser også om at hun har vært innlagt ved Ullevål universitetssykehus grunnet svært høyt blodtrykk som førte til at hun gjentatte ganger har besvimt. (Bekreftelser via legejournaler på tre akuttinnleggelser ved sykehuset over kort tid ligger i mappen).

 

Det ble derfor i mai måned vurdert som rimelig å innvilge søker stønad til transportutgifter da hun opplyste at hun var i behov av transport for å gjennomføre hensiktsmessig behandling og utføre ukentlige innkjøp.
Med i vurderingen var søkers opplyste redsel/angst for å benytte offentlig transport på grunn av besvimelsesfaren (…)
Horntvedt har store problemer med mobiliteten ved lengre avstander (…)
Horntvedt har informert at hun lider av følgene sykdommer: Diabetes, astma, svulst på nyrene, høyt blodtrykk, Van Willebrands sykdom (blødersykdom) xhantofranulom i hypofysen, søvnapne av alvorlig grad, muskel og skjellettlidelser, markert osteocondrose og fibromyalgi. Hun opplyser også om at hun får lymfedrenasje to ganger i uken (lymdødem medfødt) (…)
På denne bakgrunn ser vi det som hensiktsmessig at Horntvedt får innvilget TT-kort da dette vil kunne være med på å bidra til en bedring i hennes livs- og helsesituasjon».

SITAT SLUTT
Jeg legger til: ET GANSKE ANNET BILDE ENN DET SOSIALTJENESTEN HAR MALT FOR FYLKESMANNEN!

DET FØLGENDE ER UTDRAG FRA ANNET VEDTAK OM TRANSPORTUTGIFTER SOM SOSIALSJEFEN OG MIN SAKSBEHANDLER VED NAV ST.HANSHAUGEN HADDE Å FORHOLDE SEG TIL, MEN SOM DE OGSÅ HAR UNDERSLÅTT:
30.11.2011 VURDERING (Saksnummer 2011/05880)
TRANSPORTUTGIFTER (innvilges)
(…) Nav Nordstrand har også særlig vektlagt at du opplyser å ha behov for transport for å kunne utføre dagligdagse gjøremål slik som innkjøp til husholdningen, apotek, legebesøk osv. Det er også vektlagt ditt behov for å kunne følge opp avtaler med lege med tanke på videre utredning av din helse (…)
Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken anser sosialtjenesten at det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å yte støtte til det søkte formål jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 19. (SITAT SLUTT)
Jeg krever at Fylkesmannen også tar i betraktning det store tap jeg har lidt ved at ytelsen reisepenger ble stanset, og den sterkt begrensede livskvalitet- og tap av livsutfoldelse dette har medført for meg i alle disse månedene.
Derfor holder ikke et «beklager at det har tatt lang tid» på noen måte fra sosialsjefen og hans underordnede!


MINE KRAV VEDRØRENDE STANS AV LØPENDE ØKONOMISK YTELSE REISEPENGER M.M i 6. PKT:

1. Jeg krever ytelsen reisepenger etterbetalt meg øyeblikkelig fra den måned ytelsen urettmessig opphørte på bakgrunn av ulovlig forvaltningspraksis som endog er understøttet med lydopptak.
Det vil være fo.m. desember måned 2013 og frem til dags dato, altså 8 måneder nå i juli, à 630 kr.
Ytelsen skal deretter fortsette å løpe, til jeg har fått avklart om jeg får TT-kort eller ikke.
Herunder fremhever jeg det følgende fra Helsetilsynet – Internserien 5/2013: Side 39 – 6.2.2
Hvilket tidspunkt skal det tas utgangspunkt i ved prøvingen av faktum?
Ved klage over økonomisk stønad etter § 18 skal Fylkesmannen som hovedregel prøve klagerens rett til tjenester i perioden Nav-kontoret har fattet vedtak for, med utgangspunkt i søknadstidspunktet.
Dette vil derfor være utgangspunktet for Fylkesmannens prøving av faktum.
Fylkesmannen kan ta hensyn til nye faktiske forhold hvis de har betydning for saken, uavhengig av om disse var kjent forNav-kontoret da de fattet sitt vedtak.
I tillegg må Fylkesmannen ta hensyn til klagerens påstander, og hva klagen gjelder, jf. pkt. 5.1. Fylkesmannen må gjøre en konkret vurdering i hver sak av hvilken tidsperiode som skal prøves.
Eksempler på ulike sakstilfeller:
Ved klage over Nav-kontorets avslag på økonomisk stønad må Fylkesmannen ta stilling til rettigheten på søknadstidspunktet.
Hvis Fylkesmannen endrer Nav-kontorets vedtak, vil klageren som hovedregel ha rett på stønad fra søknadstidspunktet og så lenge situasjonen er uendret.
http://bit.ly/OXuMbh

2. Jeg krever at samtlige forhold i min klage av 9/2 skal leses og behandles av Fylkesmannen, og minner om at han mottok kopi av klagen av 9/2 denne dato uten å foreta seg noe – verken ut fra forholdene som der fremgikk, eller ut fra den opplysningsplikt dette organet har (tidligere linket til i denne klagen)
3. Av min hovedklage 9/2 fulgte to tilleggsmail, av 12 og 20.02.2014.
Disse er ikke kommentert i inneværende innstilling fra sosialsjefen.
Derfor krever jeg at Fylkesmannen behandler dem, og spesifiserer:
12/2 søkte jeg sosialtjenesten blant annet om forhøyet livsopphold, og presiserte at dette var knyttet til hovedklagen av 9/2 der jeg punkt for punkt hadde satt opp oversikt over alle mine månedlige utgifter (som må leses i det dokumentet da det blir for langt å gjengi her), og avsluttet med det følgende (sitat fra 9/2):
(NÅR NAV ST.HANSHAUGEN NÅ HAR FJERNET REISEPENGENE, BETYR DETTE AT JEG MÅ TA DE AV OVERNEVNTE «BUDSJETT» OG VIL DA SITTE IGJEN MED CA. KR. 2550,- PER MÅNED SOM DIABETIKER!) Under kr. 650,- per uke. (sitat slutt)


Videre sitat fra 12/2: (…) 4. På bakgrunn av overnevnte redegjørelse i klagen av 9/2 over min fatale økonomiske situasjon som har ledet til sterk forverring av helsetilstand (les hele), søker jeg også om ekstra økonomisk tilskudd pålydende kr. 2500,- per måned slik at jeg har et håp om å klare å overleve til jeg får uføretrygd, med iverksettelse 29 februar 2014.
Hvis søknaden avslås trass all informasjon dere nå sitter inne med, vil jeg først som sist presisere at dere etter loven er pålagt å grundig konkretisere avgjørelsen, og kunne vise til at avslaget er basert på solid gjennomgang av relevante dokumenter/legeerklæringer m.m. (spesifisert) og ikke minst på mine egne uttalelser som ligger til grunn i saken både før og etter samarbeid med dere (brukermedvirkning), samt bevise at søkeren ikke vil kunne komme til å bli skadelidende.
Fylkesmannen har understreket det overnevnte i flere påtalte avvik tidligere – se posten jeg linker til under, og således vil det være på det rene at dere med dette er gjort grundig kjent med pliktene som embetet medfører hvis jeg evt. må se meg nødt til å klage både dit og til Sivilombudsmannen.
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
I så måte vil dere ikke stille sterkt, og jeg ber dere samtidig ha i mente både Straffeloven og Lov om offentlige tjenestemenn.
SITAT FRA 12/2 SOM HENSVISTE TIL KLAGEN AV 9/2 SLUTT.

Overnevnte har aldri blitt hensynstatt, og endelig avslag kom, med saksnr 2014 01726 den 04.03.2014 trodde jeg, siden overskriften var (jeg siterer):
«SØKNAD OM STRØM, TELEFON OG EKSTRA LIVSOPPHOLD».
Men- MERK –  i vedtaket, var min søknad om ekstra livsopphold ikke kommentert eller nevnt med et pennestrøk!
Det kom i annet vedtak nr. 2014/01780 med overskriften «Telefonregning og ekstra livsopphold rest 2014/0176» datert 03.03.2014.
Men der var heller ingen drøfting av de faktiske forhold, som jeg hadde utdypet i mine klager og søknader av 9 og 12/2!
Der var kun anført:
«Du har egen inntekt gjennom statlig bostøtte»! (sitat slutt)

OG SELVSAGT HAR JEG DET! Jeg har en husleie på nær 9000 kroner og en månedlig inntekt på kun 6200,-.
DERFOR MITT KRAV OM FORHØYET LIVSOPPHOLD SOM ALDRI BLE REALITETSBEHANDLET!
DETTE PÅKLAGER JEG PÅ DET STERKESTE!


I den andre klagen jeg sender Fylkesmannen i dag, fremgår alle videre lovbrudd som sosialtjenesten har effektuert på bakgrunn av overnevnte viten – hvilket gjør deres handlinger intet mindre enn uhyrlige.
Deres bevisste tjenesteunnlatelser må derfor forstås som drapsforsøk over et langt tidsrom.
Handlingene har forkortet min livslengde og ødelagt min livkvalitet betydelig!
MERK: Derfor krever jeg at min søknad av 12/2 med forutgående spesifikasjon av 9/2 med krav om forhøyet livsopphold stort kr. 2500,- per måned skal innvilges meg øyeblikkelig med tilbakevirkende kraft helt fra søknadsdato, grunnet sosialtjenestens samkjørte og massive tjenesteunnlatelser og bevisste forbrytelser i offentlig tjeneste, og at Fylkesmannen selv effektuerer dette.
4. Jeg krever sosialsjefens avgang på bakgrunn av de forhold som både her fremgår, og forholdene beskrevet i klagen av 27.06 som skal ferdigstilles og sendes Fylkesmannen i dag.
Kravet om flere aktørers avgang, ble også fremsatt hva angikk Trøeng og Tunsve i klagen av 9/2 -14.
Dette holder jeg selvsagt fast ved, og deres pågående lovstridige fremferd utdypes i den andre klagen jeg sender inn i dag.
Inkludert vil være bevisopptakene som Fylkesmannen skal få tilsendt og som jeg krever at han hører gjennom, på bakgrunn av det lovgrunnlag som fastslår at alle saksforhold skal belyses i så stor utstrekning som mulig.

 Herunder viser jeg til:
Sivilombudsmannens uttalelse 7. oktober 2010 (sak 2009/167)
http://bit.ly/1iskn2c
I lydopptakene jeg skal sende Fylkesmannen, vil fremgå at aktørene til alt overmål er klare over at samtalene blir tapet!
F M O A , I n f o s k r i v 3 / 2013, 30.05.2013
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Sosial- og familieavdelingen
Informasjonsskriv nr 3 / 2013
Side 7: NAV/Kommunens vurderinger:
Kommentere og vurdere alle klagers anførsler
Vurdere klagers hjelpebehov
Vurdering av konsekvenser av avslaget

http://bit.ly/1qBSfNk

Dette er altså ALDRI gjort!
Forvaltningskriminaliteten har vært gjennomgående over et langt tidsrom og med sosiallederens velsignelse, hvilket er uomtvistelig etterprøvbart!
Jeg viser i denne forbindelse til tapet telefonsamtale med sosialsjef Sigurd Røeggen 08.04.2014:
http://bit.ly/1mHN9x7
PKT 4. SLUTT

 

PKT 5: Jeg krever at jeg – inntil Trøeng, Tunsve og Røeggen blir fjernet fra sine stillinger, skal bli tildelt ny og uhildet saksbehandler som jeg skal kunne ha et normalt forhold til, bygget på tillit og kommunikasjon – denne skal heller ikke være Nadia Gran!
Dette er et tydelig krav jeg fremsatte i hovedklagen av 9/2, eller/og tilleggsklagene som fulgte denne av 12 og 20/2 men som sosialtjenesten har utelatt i sin innstilling til Fylksmannen.
PKT 6: Jeg krever – på bakgrunn av den skadevoldende, skremmende og ulovlige fremferd sosialtjenesten samkjørt og bevisst har begått overfor meg over lang tid, at Fylkesmannen selv opphever det ugyldige vedtaket og tilstår meg alle mine overnevnte krav.
Underbygging:
Fylkesmennenes behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 – raskere behandling når Fylkesmannen selv Fører saksbehandlingen.
Rapport Fra Helsetilsynet 6/2011 – mars 2011 Side 9 – 2. Klagers rettssikkerhet
Nærmere bestemt omhandler veilederen klager på uoppfylte rettigheter eller tjenester forankret i sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-e, jf. § 4-3.
Fordi tjenestemottakere med krav på ytelser etter kapittel 4 har særskilte hjelpebehov, stilles det krav til forvaltningen om rask avklaring i denne type saker.
Fordi den samlede saksbehandlingstiden for opphevede vedtak antas å være betydelig lengre enn ved endring, anbefaler Statens helsetilsyn at fylkesmannsembetene i størst mulig grad endrer vedtak framfor å oppheve og sende saker tilbake til kommunen for nytt vedtak.
Rapporteringer til Statens helsetilsyn fra 2009 viser at en del fylkesmannsembeter endrer flere vedtak enn tidligere, men det er fortsatt også såkalte ”opphevingsembeter”, der et flertall av klagesakene blir opphevet og sendt tilbake til kommunen for ny saksbehandling.
Sistnevnte innebærer forlenget saksbehandlingstid, og kan utgjøre en fare for klagers rettssikkerhet (…)
http://bit.ly/1j5XsGL

 

Jeg ber også om at Fylkesmannen tar i betraktning for sammenlikningsgrunnlag med mitt tilfelle, en sak jeg ønsker å anskueliggjøre helt fra år 2005 (vist rett etter min underskrift her), som bekrefter at en mottaker av sosial stønad allerede på det tidspunkt mottok langt større økonomisk bistand per måned enn det jeg noensinne har gjort.
Det skal være likebehandling, og i sosialtjenestens vurdering er de pliktet å legge til grunn søkerens alder og helsetilstand – hvilket ALDRI har blitt vektlagt av dette kontoret hva meg angår, og en skal ikke være nødt til å måtte kontakte Advokat for at ansatte i sosialtjenesten skal TVINGES til å gjøre sine plikter og oppfylle lovfestede rettigheter!
Jeg ber Fylkesmannen om rask behandling, siden sosialtjenesten har valgt å trenere en helt opplagt sak i hele fem måneder – hvilket har fratatt meg helse, livskvalitet og moblitet i massivt omfang.
OM ANNEN MOTTAKER AV SOSIALHJELP – SOM MOTTOK LANGT STØRRE ØKONOMISKE YTELSER I 2005 ENN DET JEG FÅR TILDELT I DAG (EN SOM FIKK DET HAN VERKEN HADDE RETT PÅ ELLER HADDE DOKUMENTERT, I MOTSETNING TIL MEG!):

 

 

Gran Kommune Helse- og sosialetaten
Til Fylkesmannen i Oppland Juridisk Avdeling V/Sveen 2626 Lillehammer
Vår dato 09.02.2005 Vår ref: HANA/2005/101/
SVAR TIL DERES BREV AV 31.01.2005, REF: 05/269
Georg F Rønning har bedt dere om bistand til å løse hans konflikt med sosialtjenesten (…)
(Så fremgår det av brevet at Rønning hadde søkt grunnstønad pga utlagt tarm etter kreftsykdom, og søkt om merutgifter til mat, klær og bilhold)!
Brevet fortsetter:
Det finnes ingen dokumentasjon fra lege som sier at Rønning trenger et kosthold som er dyrere enn «normalt». Heller ikke at han har klesslitasje i større omfang enn «normalt».
Men Gran kommune har likevel valgt å gi han kr 3134,- pr måned over kommunens norm for livsopphold (!!!)
Sosialtjenesten mener videre at Rønning skal være selvhjulpen med sine 7134 til livsopphold hver måned (…)
Vi i Gran kommune ved sosialetaten skal innrømme at Rønning har fått betydelig større økonomiske ytelser enn hva som er vanlig sosialhjelp.
Vi må innrømme at det er fordi Rønning og hans advokat har «presset» det gjennom, uten at det finnes dokumentasjon for Rønnings påståtte merutgifter for sitt kosthold, klesslitasje og sin psyke (…)
Som dere ser av vedlagte dokument, har Rønning gjennomsnittlig fått kr. 8620,– i ytelser pr måned fra sosialkontoret fra år 2004.
I tillegg har han hatt sin uføretrygd hver måned, slik at hans inntekter har vært ca kr 17.000,- netto pr måned, med godkjente utgifter pålydende kr 6500,- pr måned.
Med hilsen
Hanne Narten
Saksbehandler
Kopi: Rønning og advokat Viken
http://www.sosialklienten.info/sosial/gran.9.02.05.pdf
NOOO

Jeg ber om at overnevnte sak skal vurderes opp mot min, og at jeg vil motta en redegjøring for det massive avviket fra likebehandling.
Sosialtjenestens agering har nær tatt mitt liv, og de kommer til å lykkes i det hvis ikke Fylkesmannen agerer straks på mine to klager som sendes ham i dag 22. juli 2014!
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
FYLKESMANNEN GA ALTSÅ SOSIALTJENESTEN FULLT MEDHOLD ETTER DENNE MIN KLAGE SOM BLE SENDT HAM (vist både her og i Del 2), OG UNDERSLO ALLE SENTRALE BEVIS OG ANFØRSLER FRA MEG!

Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2

http://bit.ly/1GebaUZ

 

 

Statens Helsetilsyn valgte også å legge varslingen ettertrykkelig død, og løy meg «rett opp i ansiktet»!
Utdrag fra posten – Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial):
Statens Helsetilsyn 15.02.2016
Til Jeanine Horntvedt vedr. sosialtjenesten i bydel St. Hanshaugen
Vi viser til din epost av 20.1.2016.
Helsetilsynet er en overordnet nasjonal faginstans for tilsyn og klagesaker om sosiale tjenester.
Vi går ikke inn i enkeltsaker på området.
http://bit.ly/28THamH
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den desember 11, 2014 av i Politikk med stikkord , , , , , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2014
M T O T F L S
« nov   jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: