Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse


ABABABAMEN
Regjeringen
Pressemelding Nr.:63
Dato:11.10.2004
Lovutvalget for bedre harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen har avgitt sin innstilling
Publisert under: Regjeringen Bondevik II
Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet
Bakgrunnen for å nedsette utvalget var ønsket om å sikre helhetlige tilbud til brukere med sammensatte behov og bedre kommunenes mulighet for å gjennomføre dette: (…)
– hindre ansvarsfraskrivelse mellom tjenester og sektorer (…)
Utvalgets flertall foreslår:
Utvalget forslår videre at kommunen skal oversende klagen til fylkesmannen innen fire uker etter at den er fremsatt, selv om klagen ikke er ferdigbehandlet fra kommunens side.
Utvalgets medlemmer har vært:
Professor Jan Fridthjof Bernt (leder), Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen (…)
http://bit.ly/1CCzq1n
ABABACILO
Men dette åpenbart nødvendige kravet som ville ha sikret borgeres livskvalitet og helse betraktelig og skånet dem fra mange ekstrabelastninger, har man angivelig ikke klart å presse gjennom i løpet av hele 10 år!
Jeg ber om at det nå endelig må iverksettes!
For professor Jan Fridthjof Bernt har slett ikke hatt interesse av å følge opp temaet og være pådriver for at denne lettelsen av borgerenes byrder skulle tre i kraft, hvilket tydelig fremgår av diskusjonen vi hadde på FB i september 2014.
Men mye og si om ingenting via luftige svadafraser som han meget vel forstår at ikke holder mål, er han god på!
Er han kun styresmaktenes nyttige idiot?:

ABAELLOOOOOOOOOO

06.09.2014 sendte jeg følgende spørsmål til Professor Jan Fridthjof Bernt, som er en FB-venn av meg:
Hei, jeg håper at De kan ta Dem tid å svare på følgende spørsmål som er svært viktig å få utredet både for meg og flere borgere som har store vansker med å nå frem med klager:
Ble forslaget under godtatt – ble flertallet hørt i sitt forslag om at kommunen skal oversende klager til fylkesmannen innen fire uker etter at de er fremsatt, selv om disse ikke var ferdigbehandlet fra kommunens side?
Jeg viser til relevant utdrag fra
Pressemelding, 11.10.2004 (…) (Sitatet står innledningsvis)
Kan De i så fall linke til informasjonen? – Ja til opplysninger av alle slag som kan være oppklarende for spørsmålet.
Tusen takk.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
ABABABABLA Kort tid etter svarte professoren meg, og jeg viser den fortløpende diskusjonen:
Jan Fridthjof Bernt:
Nei, vårt lovutkast ble ikke vedtatt.
Det dannet i stedet utgangspunkt for Helse- og omsorgstjenesteloven og en utvidelse av Pasientrettighetsloven til Pasient- og bruker-(!)rettighetsloven.
Resultatet kan diskuteres i alle fall når det gjelder lesbarhet og nedtoningen av sosialtjenesten i loven, men det var vel avgjort et fremskritt.
Men forslaget vårt om frist for hvor lenge en klage kan bli liggende før den sendes til klagesinstansen, ble ikke tatt opp.
Her må vi nøye oss med Forvaltningslovens regel om at klager skal behandles «uten ugrunnet opphold».
ABAELLOOOOOOOOOOMitt svar:
Jeg forstår ikke at De kan si at «vi må nøye oss med Forvaltningslovens regler» når disse er alt for svevende og langt fra holder mål.
For saken er jo at dere faktisk ikke mottok svar på dette kritisk viktige spørsmålet.
Hadde dere selv ikke makt og myndighet til å forfølge dette?
Hvis ikke – kan De da være snill å gjøre rede for hvem det er som nå vil være de ansvarlige pådrivere – talerør for stemmeløse ubemidlede og rettsløse borgere for videre oppfølging av – og insistering på at
kommunen skal oversende klagen til fylkesmannen innen fire uker etter at den er fremsatt, selv om klagen ikke er ferdigbehandlet fra kommunens side?
Den graverende trenering mange av oss lenge har opplevd i alvorlige klagesaker når man varsler om at forvaltningen mange ganger setter ens liv og helse settes i fare, er fullstendig uholdbar.
Jeg viser til Erik Bye sine sannhetens ord om politikere:
“De er folkets tjenere!
De skal stå i givakt!
For oss!
I Demokratiet!
Det er noen av dem som tror at de har blitt HERRER!
Men der tar de faktisk feil!
Der må de en gang LÆRE at de tar feil!”
http://bit.ly/RRVS33
ABAELLOOOOOOOOOO
STORTINGET
Om Grunnloven
Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.
Grunnloven slår fast at det er folket som legitimerer makten
http://bit.ly/X7LRMA
Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,
C. Om Borgerret og den lovgivende Magt.
§ 49. Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.
http://bit.ly/WVXbL8
ABAELLOOOOOOOOOO
Krav om en faststsatt frist for oppfølging av behandling av klager bør således være av høy prioritet, og ikke noe forvaltningsrammede innbyggere bare må slå seg til tåls med.
Jeg er rystet over at temaet ikke ble forfulgt.
Vi er i sterkt behov av at rette myndighet formidler våre krav om at her må settes en klar frist.
Så – hvem skal vi henvende oss til som kan bistå oss med dette i dag?
Tusen takk.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
ABABABABLABernt svarte meg umiddelbart:
Vi var bare et utvalg som ble bedt om å utarbeide et forslag til ny lovgivning.
Det var opp til våre folkevalgte organer – Regjeringen og Stortinget – hvor mye de ville høre på oss.
Men det er faktisk mulig å bruke Forvaltningsloven som redskap når saksbehandlingen trekker ut.
§ 11a i loven lyder:
«Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.
Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar.
I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes.
Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.»
Denne bestemmelsen gjelder også i klagesaker, og også – og med særlig styrke – for det påklagede organets saksbehandling.
Klager må vurderes straks og sendes videre til klageorganet ganske umiddelbart».
Hvis dette ikke gjøres, bør det klages til Sivilombudsmannen.
ABAELLOOOOOOOOOOMin respons:
Takk for svar. Men dette holder ikke heller, og utgjør ikke noen som helst forskjell til eller fra.
Når man har klaget på vedtak fra Forvaltningen, regner det som regel represalier over ens hode i form av at de haler ut tiden for saksbehandling så langt det går, og favoriserer da ofte «legitimeringen» som fremgår av Deres tilsvar, om at de plikter å si fra hvis saksbehandlingen vil ta over en måned – hvilket den som oftest gjør.
Denne er ikke annet enn en ren gavepakke og plankekjøring til og for lovbryterene i Nav, og ivaretar på ingen måte borgerens interesser!
«Grunnet stor arbeidsbyrde» eller «liten bemanning» er andre sedvanlige påskudd sosialtjenesten (som jeg er kjent med) anvender for å trenere for dem ubehagelige saker, der søkeren arresterer dem på å ikke gjøre en forsvarlig jobb.
Dette tar Sivilombudsmannen for god fisk, hvilket jeg kan skrive under på siden han nettopp har ignorert min henvendelse om overnevnte:
– sosialtjenestens beskjed til meg om at det vil ta hele 14 uker på å behandle en klage på tilstått rekvisisjon av nødvendige helsesko pga lymfødem som lege har attestert, siden jeg klaget på at de ikke har noen grunn til å gi meg ytelsen på rekvisisjon!
Og så regner de med at nye påkjenninger kommer til for borgeren – mange ganger tilført fra Forvaltningen selv (som eksempelet her), og at den som klager roter bort viktige papirer og/eller ikke husker alle viktige momenter i den opprinnelige klagen som på et langt senere tidspunkt meget vel kan være forlagt, rotet bort osv.
MERK: Sivilombudet svarte meg altså, men bare med kort kommentar der han gjentok på papegøyerams sosialtjenestens påskudd om lite bemanning – at jeg måtte rette meg etter det, og sånn ble det med den saken!
ABABABABLABernt svarte:
Til syvende og sist dreier det seg oftest ikke om vrangvillige tilsatte i forvaltningen, men om en kombinasjon av altfor kompliserte regelverk og mangelfull bemanning.
Dette er i siste instans Stortingets og Regjeringens ansvar å rydde opp i.
ABAELLOOOOOOOOOOMitt tilsvar:
Takk. Siden jeg ikke evner å formulere meg klarere enn det jeg har gjort, og derav slutter at De ikke kommer til å gi meg et klarere tilsvar, så tolker jeg Dem dithen at verken De, Deres kolleger eller andre instanser som De nok har langt mer kunnskap om enn meg hvordan opererer, akter å forfølge dette spørsmålet videre.
Jeg er rystet.
For uten relevante talerør med reell påvirkningskraft, kan vi forvaltningsrammede skrive og protestere så mye vi bare orker om sosialkriminaliteten i vårt sterkt begrensede sfære, uten å bli hørt.
Jeg vil formidle dette videre på min blogg og i FB-grupper jeg administrer, og mener å huske at De selv har kritisert sosialtjenesten i klart språk en rekke ganger tidligere.
Det dreier seg slett ikke til syvende og sist om dette De legger frem, tvert i mot. Og jeg tør påstå at De vet så meget bedre.
Der er tilsatt – ikke bare vrangvillige aktører i Nav, men rent ut farlige, helseskadelige og infame skadevoldere som er seg svært så bevisste på hva det er de bedriver.
Vi som klager og varsler, rammes udiskutabelt av represalier og gjengjeldelser.
I det «skjulte» må vite, siden verken Fylkes- eller Sivilombudsmann har myndighet til å gå inn med adekvarte sanksjoner.
Men De er behørlig omtalt i mine siste bloggposter, og der fremgår bl.a at Byrådet plikter å behandle varsling om myndighetsmisbruk fra Forvaltningen:
ABAELLOOOOOOOOOO
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
http://bit.ly/1uGbR45
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
For å underbygge mine påstander om at det opererer uegnet personell i vårt «hjelpeapparat» som samkjørt bevisst og forsettlig går inn for å eliminere varslere, viser jeg til følgende post, samt til de lydopptak jeg har gjort av overgrepene, og blir glad hvis De tar Dem tid til å kommentere:
ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4
Lydopptak av utstrakt og pågående grov forvaltningskriminalitet overfor funksjonshemmet seniorinnbygger som fortløpende effektueres av ansatte og ledelse ved Nav St.Hanshaugen sosial, Nav Arbeid og Helse-, sosial og eldreombudet er samlet her på Youtube:
http://bit.ly/SmdKVI
ABABABABLABernt:
For all del: Jeg tviler ikke på at det skjer mye som dårlig tåler dagens lys i vår forvaltning, som i alle store organisasjoner.
Og det er trist hvis de som har ansvar som kontrollinstans eller vakthund, ikke tar denne oppgaven tilstrekkelig alvorlig.
Jeg mener ikke at vi skal finne oss i det.
Vi må tvert imot få mest mulig oppmerksomhet om svikt i systemet og hos enkeltpersoner.
Bare slik kan vi håpe på forbedringer.
Men vi må ikke gjøre dette utelukkende til et spørsmål om enkeltpersoner som svikter.
Ansvaret sitter på toppen, i Stortinget og hos oss som velgere når vi velger politikere som prioriterer skatteletter og markedsutsetting fremfor et bedre tilbud til de som trenger det mest.
ABAELLOOOOOOOOOOJeg svarer ham:
Riktig. Men vi går fremdeles rundt grøten Bernt, vi går i ring.
For kjernen av problemstillingen er udiskutabelt at ingen av oss maktesløse forvaltningsrammede vil bli hørt i kraft av oss selv og våre protester – uavsett hvilke parti som sitter i regjering, med de krav som De og Deres samarbeidspartnere fremla i utgangspunktet og som er diskutert frem og tilbake i denne tråden.
Deres forslag ble lagt dødt, og aldri behandlet.
Det er sakens faktum.
De sier selv at vi ikke skal finne oss i dårlig behandling fra forvaltningen som ikke tåler dagens lys og at det er trist dersom kontrollistansen svikter.
Og vi gjør heller ikke det.
Men vi når heller ikke frem med våre klager.
Ikke bare er det trist at kontrollinstansen svikter, det er regelrett kriminelt, og herunder begås åpenlyse lovbrudd – ustraffet!
«Hvem skal kontrollere kontrolløren» er et betimelig spørsmål.
Det er som De vet, ingen menigmann.
ABAELLOOOOOOOOOO
Hvordan mener De så at man skal kunne klare å få «mest mulig oppmerksomhet om svikt i systemet og hos enkeltpersoner»?
Herunder må jeg få rette oppmerksomheten mot meg selv og egen sak som et så godt eksempel som noen, hvor jeg har kjempet i over seks år med oppstart i Aftenposten debatt, i diverse andre debattfora, i FB-grupper og på blogg – uten å ha avstedkommet en eneste prosent av påkrevde endringer av Systemet og dets herjinger med varslere!:
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd
Under, viser jeg til et lite knippe tilbakemeldinger jeg har mottatt fra flere Navrammede som ikke ønsker å stå frem i all offentlighet, fordi de vet hvilke sanksjoner de kan risikere fra Nav:
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
– Hvis påstand prisvinner Heidi Follet også understøttet i klartekst – linket til i samme innlegg (utdrag fra hennes «Dumskapens system»):
ABAELLOOOOOOOOOO
«Denne kronikken har fått kjempestore konsekvenser, og jeg har sagt opp jobben min. Det har vært en enorm påkjenning, og jeg er i ferd med å avvikle arbeidsoppgavene mine (…)
Men alle henvendelsene har kommet direkte til meg, og ikke i det offentlige rom. Folk tør ikke stå fram som støttespillere.
Og man kan jo spørre seg hvorfor de ikke vil ta en åpen diskusjon, sier hun, og tror det er fryktkulturen og mangelen på rom for å ha selvstendige meninger som stopper folk.
Hun anbefaler derfor ingen å gjøre det samme som hun har gjort, nettopp fordi det er så vanskelig.
De mekanismene man kjemper imot er så sterke (…)
http://bit.ly/11hppJu
Så mitt spørsmål til Dem – etter solid underbygging av at enkeltindividers kamp mot urett aldri vil skape livsviktige endringer og at vi er i behov av talerør med reell påvirkningskraft, opprettholdes derfor fremdeles.
Hva vil bli gjort?

ABABABABLA

Jan Fridthjof Bernt:
Dessverre. Det finnes ikke noe enkelt svar dette. Det er ingen måte vi kan fullstendig avskaffe feil og urett.
Vi kan bare gjøre vårt beste, hver av oss, der vi er og med de krefter og ressurser vi har.
(Sitater fra diskusjonsrekken slutt).
Og dermed ble bildet jeg i mange mange år har hatt av professoren som jeg stort så opp til og mente at var et fremragende og modig talerør for armod og urett i samfunnet, knust i tusen biter.

ABABABABABABABABABABEMBUD

20.02.2012 – NAV Østfold granskes
Advokat Geir Myhrvold:
Jeg har sendt et tyvetall henvendelser til Sivilombudsmannen (…)
Han har i mange år hatt mange klientoppdrag innenfor NAV sitt saksfelt, og sier han stadig opplever at etaten ikke svarer på forespørsler, eller ikke ferdigstiller klager.
Jeg må ofte purre på sakene til både NAV Forvaltning Østfold, som er saksbehandlingsenheten i fylket, NAV Østfold som er administrasjonsenheten i fylket, NAV Arbeids og velferdsdirektoratet som er overordnet forvaltningsenhet på landsbasis, og også direkte til Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.
Ingen av de nevnte instanser har gitt respons tilbake i de sakene dette dreier seg om, hevder han.
Det er en håpløs situasjon at offentlig forvaltning kan opptre på en slik måte, sier han videre.
Brukerne av NAV må kunne forvente at etaten løser sakene innenfor rimelig tid, og at de er kontaktbare og forsøker å rydde opp når de får tilbakemelding om opplagte uregelmessigheter.
Det virker heller ikke som om NAV legger noe prestisje i å opptre korrekt og i samsvar med forvaltningsloven og egne retningslinjer om svartider og kundebehandling.
http://bit.ly/1BnjLTe
25.06.2014 – Knusende kritikk mot Nav: Bruker lengre tid og får færre i jobb
Nav bruker lengre tid på å få folk med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeid, og stadig færre av dem kommer tilbake til arbeidslivet.
Riksrevisjonen retter knusende kritikk mot Nav etter å ha gått gjennom en rekke enkeltsaker fra perioden 2008–2013.
http://bit.ly/1laLZqo
Sivilombudsmannens bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd
http://bit.ly/1ruVfxj

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):
At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll.
Saken er at de rett og slett ignorerer lov, etikk- og regelverk siden de kan, da ingen konsekvenser rammer!
For utformingen av forarbeidene var tydelige nok:
Borgeren skulle stå i sentrum! (…)
«FO-leder Mimmi Kvisvik påpeker at også brukere i rustjenester og rusbehandling, barnevernet og Nav trenger den type rettssikkerhet hvor den enkelte ansatte står faglig ansvarlig for sin praksis.«
Trenger… TRENGER faktisk!
Alt mens hun sitter der så taktisk og ruger i lønn på sentral informasjon som hun selv er i besitter – Det yrkesetiske fagdokumentet som ble utgitt allerede i 2010, samt klageadgangene allmennheten faktisk har, både til Yrkesetisk Råd og til Byrådet! (…)
http://bit.ly/1BqC0qB
Hun er like skyldig i fortielser som Bernt!
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
 
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2014
M T O T F L S
« nov   jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: