Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Advokat: Nav-legenes virksomhet – et uverdig narrespill


ABABABABABABABADVOKAT

Øyvind Miller, advokat i Drammen:
Årlig utsettes mange tusen mennesker for et uverdig narrespill. Vi kan ikke lenger godta at Nav-legene skal ha rett til å sitte med «fasitsvaret» i uføresaker.
MITT INNLEGG i Dagens Medisin (18/2011) kommenteres i Dagens Medisin (20/2011) av Bjørn B. Hanssen, tillitsvalgt for legene i Nav klageinstans.
I velkjent Nav-stil forkynner den tillitsvalgte at «systemet» er uklanderlig:
Nav-legene er kolleger med faglig integritet, lang og bred klinisk erfaring samt kunnskap om det regelverket som Nav skal forvalte.
Det er da grunn til å minne om at meget kritiske synspunkter på Navs håndtering av medisinske spørsmål har kommet fra mange hold, blant annet i tidligere trygdelege, dr.med. Ole Terlands innlegg i Bergens Tidende (10.10.2008), i psykiater Dag Coucherons innlegg i Dagens Medisin (20/2010), i spørsmål fra representanten Laila Marie Reiertsen i Stortingets spørretime (15.12.2010) og sist, men ikke minst, i Brennpunkt-programmet (04.10.2011).
ABAVVVVVVVVVVVVVVVV

IGNORANSE.

(…) I praksis opplever vi derimot at Nav-legene nærmest rutinemessig ignorerer diagnoser og vurderinger fra fastlegen. Likeledes neglisjeres utredninger fra legespesialister, som normalt bygger sine vurderinger på grundig undersøkelse av pasienten.
Men doktor. Hanssen ser ingen pasienter i Nav og fastslår at «det er slik det skal være».

LOVLIG?

Ikke alle er enig i dette. Som kjent sier Navs regler at sykmelding fra lege skal bygge på personlig undersøkelse av pasienten.
En fastlege med deltidsstilling i Nav har altså som kliniker kun rett til å sykmelde den pasient han har undersøkt, mens (Nav-legen) – etter bare å ha forholdt seg til sakspapirer – kan fastslå at pasienten ikke fyller de medisinske vilkårene for uførepensjon.
Ikke underlig at mange trygdesøkere spør om denne «ordningen» kan være lovlig.
ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
RUTINEMESSIG.
Som kjent produserer Nav en mengde statistikk på ulike områder. Men vi savner statistikk som viser hvor mange uføresøknader hver enkelt Nav-lege behandler per år, hvilke diagnoser det gjelder, og i hvor mange av disse sakene Nav-legen tilrår avslag?
Interessant ville det også være å få opplyst antallet tilfeller der Nav innvilger uførepensjon i strid med Nav-legens tilråding.
Men Nav vil selvsagt ikke utarbeide – og langt mindre publisere – denne typen statistikk.
I så fall ville vi få presentert et tallfestet og ugjendrivelig bevis for et kjent faktum:
I uføresaker gir Nav-legene nærmest rutinemessig uttalelse i søkerens disfavør.
ABECIA

NARRESPILL.

Som tillitsvalgt for legene i Nav burde Bjørn B. Hanssen ta nødvendig initiativ slik at det kan frembringes relevant tallmateriale som konkret grunnlag for en vurdering av Nav-legenes virksomhet.
Da ville vi trolig også ha få bekreftet det som er mitt inntrykk fra Navs praksis i Buskerud; at det, med få unntak, bare er kreftpasienter i eller nær terminalfase som innvilges uførepensjon – uten først å måtte gå de sedvanlige klage- og ankerundene.
Legene i Nav leverer med stor lojalitet og pålitelighet det deres arbeidsgiver ønsker.
På landsbasis dreier det seg årlig om mange tusen mennesker som utsettes for dette uverdige narrespillet.
Derfor kan vi ikke lenger godta at Nav-legene skal ha rett til å sitte med «fasitsvaret» i uføresaker.
Kronikk og debatt, Dagens Medisin 02/2012
http://bit.ly/1s4TbyF

 

ABACABLBrennpunkt 04.10.2011
NAV- diagnose mens du venter (TV-dokumentar)
«Dersom du søker hjelp fra NAV blir saken din vurdert av innleide og ansatte leger du knapt får møte. Brennpunkt undersøker hvem legene er og hva NAV vet om dem».
Merk dere spesielt avsnitt 3 i reportasjen under visningsvinduet: «Lege uttaler seg» som kommer etter innslaget om den arme mannen som ble henvist av Nav til Gynekolog med plager som sto så himmelvidt langt derfra:
Alvorlig lungesykdom!
Hans stakkars hardt prøvede kone, oppgitt og sarkastisk leende i bakgrunnen…
Hennes mann var av «Navintelligentsiaen» henvist til Gynekolog og ikke til lungespesialist…
Nav – (tåper og tølperes boltreplass) derimot, hevdet at overlegen var svært erfaren, hadde «bred kompetanse» og at han ikke uttalte seg som Gynekolog «i denne saken»!
Jeg siterer Brennpunkts reporter ordrett fra neste innslag:
Dette er landets rådgivende overleger. De er ansatt i Nav.
Jobben deres er bl.a å vurdere legejournaler og papirer til klienter i Navsystemet.
De skal ikke treffe pasienten, men gi råd til saksbehander som deretter skriver vedtak.
Disse legene har klare føringer på hvordan de skal tenke.
Det kan lege Ole Terland fortelle!
Han har selv vært Rådgivende overlege i Nav.

 

ABACALOP
(En av sakene sladdet, vises i bildet) med ledsagende kommentar:
«I dette dokumentet står det at det er viktig at legens lojalitet ligger hos Nav.»
Intervjuer spør herunder Dr. Terland direkte:
I forhold til legeeden og forpliktelsen man har som lege i forhold til pasient – Hvor står DET i forhold til dette?!
Dr. Terland: Nei det står i strid til legeeden, for vi er forpliktet til å ivareta pasientens helse!
Det er den vi har i fokus, med den gamle legeeden med å lindre, trøste og helbrede hvis det er mulig, så jeg synes det står på tvers av legeeden!
Mannlig reporter: Brennpunkt har kartlagt de Rådgivende overlegene i Nav.
Vår oversikt viser at det ikke er et krav at de behandler saker som passer til utdannelsen.
Terland kommer igjen i bildet og vedgår at han ikke hadde kompetanse på alle saker han fikk – så som kompliserte ortopediske fremstillinger, hud, nevrologiske sykdommer.
På spørsmål om hva han gjorde i de sakene, svarer Terland at han avgjorde dem etter beste evne og skjønn.
Reporter spør hva han tenker om den jobben «i dag.»
Terland svarer at han synes at iht flere avgjørelser så bør legene ha adekvat kompetanse!
På listen Brennpunkt har mottatt fra Nav over de «Rådgivende legene» og hva de «kan», så viser det seg at informasjonen ikke samsvarer med oversikten Nav har gitt dem.
Flere av de ansatte Navlegene er ikke tatt med der!
Assisterende direktør i Nav – Yngvar Åsholt begynner å drikke vann, når spørsmålet kommer opp – hva legene deres er «eksperter» på!
(Jeg behøver nok ikke å gå inn på det psykologiske aspektet som herunder – og ufrivillig, avdekkes):
Reporter: Og så har vi sjekket Statens Autorisasjonskontor for Helsevesenet, og der er det tidvis ganske store forskjeller… (…)
Så er det noen (på listen) dere opererer med som er «Arbeidsmedisiner» – som ikke er «Arbeidsmedisinere»… (hun spesifiserer en av dem, og henviser bl.a til Legeforeningen der personen heller ikke er oppført som dette!)
http://bit.ly/1cx635K
ABACARRAP

Tilbake til Dr. Ole Terland – De sjokkerende avsløringer om at Navlegens lojalitet skal ligge hos Nav – samt Advokat Millers uttalelser, samsvarer meget godt med følgende informasjon:
(Artikkelen er i dag slettet fra alle søkemonitorer, men jeg hadde kopiert både innholdet og lagret link for mange år siden):
Fra Tidskrift for Den norske legeforening 06.12.07
Strategi for bruk av trygdemedisinsk kompetanse i NAV
(Utdrag): 5) Ansettelsesforhold.
De rådgivende legene skal som hovedmodell være ansatt i NAV.
For å kunne fremstå troverdig og gjøre en god jobb i den nye, dialogskapende pådriverrollen, kreves en klar forståelse for og lojalitet til NAVs intensjoner og mål.
En slik forståelse og lojalitet kan vanskelig oppnås gjennom outsourcing av tjenesten.
http://www.medisinstudent.no/id/136500.0

ABACALLK

04.10.2011 – Spesialister tjener millioner på NAV
(NRK Brennpunkt:) «Leger skriver spesialisterklæringer på samlebånd for NAV, og tjener millionbeløp på oppdragene. Det viser en oversikt Brennpunkt har laget. Innleide NAV-leger tjener millioner på å skrive spesialisterklæringer og NAV har ingen oversikt over hvilke leger som brukes eller i hvilket omfang de produserer spesialisterklæringer.»
http://bit.ly/18iLgU4
http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7817817
Brennpunkt 04.10.2011 – Sjekk din egen NAV-lege
Her kan du sjekke leger som skriver spesialisterklæringer for NAV.
Brennpunkt har kartlagt hvem de er og hva de har tjent på NAV-oppdragene.
http://bit.ly/1sdASSd
http://bit.ly/1vxmwfK
Listen over ansatte, rådgivende NAV-leger finner du her:
http://bit.ly/1w8b6mk

alice-in-wonderland

Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der! (Lydopptaket av samtalen er linket til i posten)
http://t.co/u5eiFV10xV
Nav kan ikke nekte lydopptak!
http://bit.ly/1pihBNA
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv

ABADAG

Eriksson vil ha ny vurdering av sykmeldte
Kommentarer til art:
Rune Myhre · Toppkommentator · Bergen University College:
Og hvem skal kontrollere at lege nr to gjør en bedre jobb, denne regjeringsutviklingen kan få en til å etterlyse en omfattende legesjekk av personer som skal sitte i regjering, legesjekk på spesielle avd.

ABABABABABABEGELEGE

Frank Simonsen · Toppkommentator · Søgne
«En uavhengig lege»? Uavhengig av NAV også?
Denne «uavhengige» legen skal kun gå inn og vurdere saken når det er INNVILGET sykemelding – for å kontrollere at avgjørelsen var rett.
Han skal ikke RUTINEMESSIG gå inn og «kvalitetssikre» – også når fastlegen gav AVSLAG på sykemelding.
Blir det AVSLAG på sykemeldingen, stoles det automatisk på fastlegens vurderingsevne!
BLIR det sykemelding, er fastlegen plutselig ikke lenger nødvendigvis fullt ut kompetent.
Er du syk, skal du på sett og vis stilles for «retten». Fastlegen er din «forsvarer» – mens en «uavhengig» lege kommer inn som dømmende énmannsjury.
Mandatet til disse «uavhengige» er klart som dagen:
De skal inn og omgjøre så mange sykemeldingsvedtak som mulig.
Og hvilken mye bedre legeutdannelse har den «uavhengige» legen, da?
Hvorfor blande inn fastlegene i det hele tatt, hvis denne «arbeidsministeren» mener at en slik über-lege uansett vet best?

ABABABABABABEGELEGE

Markus Geissler · Toppkommentator · Kopervik
Isteden å legge opp til et fungerende helsesystem som per i dag har stor skyld for lange sykefraværsperioder kommer han med mistro mot alle leger i Norge.
Han sparer seg ikke, å trør i ethvert fettfat.
Denne mannen er bare ikke brukende.

ABABABABABABEGELEGE

Hans Petter Svendsen ·
Uavhengige leger hva er det? Skal de ha full tilgang til mine medisinske data?
Skal de ha min sykehistorie?
Hvordan er det tenkt at disse uavhengige skal jobbe.
Hvem lønner disse uavhengige og hvilke studie peker på at disse gjør en bedre jobb enn de vi har i dag?
Forslaget oser av mistillit til dagens ordning og jeg håper jeg kan reservere meg mot at enda flere skal vurdere meg hvis det skulle bli nødvendig (…).

 

Dr 2

 

Geir Ove Johansen · Toppkommentator · Jobber for NorDan As
Vi har jo fastleger som vi går til. Denne sykemelder oss hvis han finner ut at vi trenger det.
Dette er en person som de fleste har brukt en god stund og han kjenner historikken til pasienten.
Nå skal altså en helt fremmed person som aldri har møtt pasienten før se om han kan stille en annen diagnose?
Må si at jeg har lyst til å se på stillingsinnstruksen som blir gitt lege nr 2.

ABABABABABABEGELEGE

  • Dag Vidar Madsen Til syvende og sist er det jo bare pasienten sjøl som vet svaret.
    Noen kan yte mye på tross av alvorlige skavanker. Andre kan Ikke!
    Et sykdomsbilde kan være sammensatt.
    Pasientrettigheter burde omfatte selvbestemmelse i mye større grad, enn det vi ser i dag.
    Ingen andre enn pasienten selv, vet hvor skoen trykker.
http://bit.ly/1wIJfvS
ABABABABAABABUGGELIOg hva ble det så til med denne saken!?:
2005: Bør pasienten kunne skrive i egen journal?
J C Frich P Fugelli 
Dokumentasjon av pasientens egen sykdomsopplevelse og personlige vurderinger i journalen kan trolig bli bedre. En mulighet kan være at pasienten selv får skrive i journalen.
http://tidsskriftet.no/article/1173302
17.09.2013: Vil la pasienter skrive i journalen
Professor Per Fugelli vil gi pasientene muligheten til å skrive kommentarer i egen journal – og ny lovparagraf som gir legene plikt til å lese den.
http://bit.ly/1iwMTRa
Det tenker jeg at styresmaktene har full kontroll på at aldri vil skje, ja – slik som «utviklingen» ser ut nå med spinngale Eriksson i høysetet!
05.09.2014 – Brukerhistorier kan bedre og utvikle helsetjenestene
Åpne journalen for pasientens egne notater
I Nesby og Salamonsens kronikk trekker de også frem boken Journalen av sosialmedisiner Per Fugelli fra 2013.
Den handler blant annet om verdien av å åpne journalen for pasientens egne notater.
Fugelli skriver blant annet:
«Pasienten vil ha godt av å bli hørt, og legen vil kunne få innblikk i aspekter rundt sykdomsopplevelsen som kan ha medisinsk relevans (…)
pasientens rett til å skrive om egen sykdomsopplevelse er et ledd i demokratiseringen av forholdet mellom helsetjenesten og befolkningen.»
http://bit.ly/1IeAgGb
27.08.2014 – Fugelli ble Årets Oslo-lege
http://bit.ly/1G7SqHG

ABABAYYYYYY

12.01.2010 – Mona Sahlin: – Den svenske sykelønnsordningen er vanvittig:
«Reporter sier at de har et system med standardiserte sykemeldinger i sykeforsikringen.
Man får et bestemt antall uker for en bestemt diagnose.
Han spør hva Sahlin synes om det.
Hun svarer at det er vanvittig!
Sykdommene slår ulikt ut på oss som individer: “er vi unge, gamle, menn eller kvinner?
Hvilken type arbeid har vi?
Det finnes mennesker som er alvorlig syke med for eksempel kreft, men som allikevel enda kan stå i sin jobb.
Så er det de med hardt og fysisk krevende arbeid som ikke kan arbeide.»
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.6943173
Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Og så endrer vi språket og definisjonene igjen, da vet dere:
Sykefravær skal bli til jobbnærhet
http://bit.ly/1FXDHgs

 

Da er overgrepssaken «avgjort»:
Navs såkalte lege «spesialist» Robin Holtedahl fikk inge ripe i lakken av Fylkeslegen etter å ha nedverdiget meg seksuelt ved konsultasjon hos ham 11.11.2013 etter at Nav hadde pålagt meg å møte hos nettopp ham før deres neste avslag om krav om uførepensjon ble satt, vedr. seniorinnbygger med bekreftede 15 fysiske medisinske diagnoser – hvorav flere alvorlige!
Bevis i form av lydopptak ble lagt ved saken og bekreftet mottatt av saksbehandler, men denne valgte altså å både se bort fra, og omhyggelig unngå å kommentere beviset!

ABABERSEL

Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR
Fast og langvarig praksis i Nav
01.04.2014 – Deloitte Advokatfirma Trondheim:
NAV kjører sitt eget løp
«Det er en skremmende etatsholdning som her kommer til uttrykk.
Det er veldig alvorlig og et demokratisk problem når domstolene mangler legitimitet hos en statlig etat.
Det er nesten vanskelig å vite hvor man skal begynne (…)
http://bit.ly/NOzeYX

ABABABABABABABABTILSYN

09.12.2014 – Stort sprik mellom strenge og liberale dommere i Trygderetten
Aftenposten har analysert over 26.000 uføredommer:
Etter å ha fått avslag på saken sin i Nav-systemet, går hundrevis av nordmenn hvert år til Trygderetten.
Resultatene viser at hvilken dommer saken havner hos, har vesentlig betydning for hvem som vinner frem (…)
ABABABABABABABABRULES
I de 4053 avgjørelsene hvor den strengeste legen mellom 1998 og 2013 var meddommer, ble utfallet medhold i 6,3 prosent av sakene.
I de 1860 sakene som ble avgjort i samme periode der en av de mest liberale var med, ble utfallet 32,5 prosent medhold.
Muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser er hoveddiagnosen i over 70 prosent av sakene i Trygderetten, ifølge Mogstad og Kostøl.
I veldig mange av disse sakene er det ikke mulig å verifisere hvorvidt pasienten har diagnosen eller ikke.
Det er rom for å bruke mye skjønn, sier Mogstad (…)
Knut Brofoss, Trygderettens leder (…) sier dette kan gi store utslag i saker der innslaget av skjønn er betydelig, slik det er i uføresaker.
På en måte kan man si at vi står overfor et rettssikkerhetsparadoks:
Dommerens uavhengighet er sentralt, men samtidig åpner det for at ulike dommerpersonligheter kommer til ulike resultater (…)
Brofoss er kritisk til at Aftenposten publiserer en liste med dommernes navn (…)
http://bit.ly/12jF8Je
VG 28.03.2015 – Undersøkelse avslører store sprik:
Her er den «snille» og den strengeste dommeren i Høyesterett
Mens Clement Endresen (66) er den «snilleste» dommeren i Høyesterett utmerker Magnus Matningsdal (64) seg med å avsi de strengeste straffene.
Tre av fire, hele 75 prosent, har jobbet enten hos Regjeringsadvokaten eller i Justisdepartementets lovavdeling – eller begge streder. Det er altså et smalt sosialt miljø vi snakker om og trolig er det få andre land som overgår Norge i ensidighet på dette området, sier Bakke.
http://bit.ly/1DIGFtP
 ABACABL
Vedr. Mogstads uttalelser i  artikkelen over:
Fibromyalgipasienters kamp mot Nav – 19 år etter at vi ble innrømmet rettigheter.
Det følgende utdraget jeg viser til under, går helt tilbake til 1995.
På tross av at det allerede på dette tidspunkt ble behørlig vektlagt at  fibromyalgipasienter skal ha de samme rettigheter og vurderes i forhold til de samme regler for vilkår til uførepensjon som andre, blir vi  j*vlet med av Nav som aldri før i dag – hele 19 år senere!
VI HAR STÅTT PÅ STEDET HVIL!:
Stortinget – Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i enkelte andre lover (…)
Denne gruppen pasienter, f.eks. fibromyalgipasienter, skal ha de samme rettigheter og vurderes i forhold til de samme regler for vilkår til uførepensjon som andre (!!!)
Disse medlemmer vil imidlertid anta at en del av dem som har mer diffuse muskel- og skjelettlidelser, sansynligvis vil få enda større problemer med å få uførepensjon etter de nye reglene.
Disse er ofte i en situasjon der de ikke betraktes som syke nok til å få uførepensjon.
Samtidig er de ikke friske nok til å være i arbeid.
Mange blir heller ikke arbeidsføre etter tilbud om rehabilitering og attføring.
Disse medlemmer synes erfaringene så langt med lovendringen/forskriftsendringene i 1991 tyder på at det ble gjort for vanskelig å få uførepensjon for enkelte lidelser.
Disse medlemmer kan derfor ikke nå være med på lovendring som vil skjerpe kriteriene i lovteksten.
Den lovtolking som legges til grunn i den omtalte fibromyalgisaken i Trygderetten, bør i stedet også komme til uttrykk i forskriftene til loven (…)
http://bit.ly/1rXbo0u

ABABABABABABABADOMMEr

Viktig blir det herunder å lese den informasjonen jeg sammenfattet i juli 2011:
Dommere og etikk
Det er ikke lett å klage på dommere, sier Wille. – Det er vanskelig å føre bevis for en holdning eller oppførsel, eller en muntlig uttalelse i retten uten å få støtte fra andre aktører som var tilstede.
Mange kvier seg for å klage på dommere, særlig på mindre steder, der man er prisgitt den samme dommeren hele tiden.
Derfor nevner vi i vår høringsuttalelse at lyd og bildeopptak i retten ville være et godt bidrag til å bevise hva som har foregått i retten, sier hun (…)
http://bit.ly/1ItzZPQ
Advokatbladet 2013/10: Lydopptak i retten: – Gjør det selv, da vel!
Kristian Foss i Gille advokater har skapt debatt om lydopptak i retten. Dommerne skylder på pengemangel.
Det handler ikke om kroner og øre; det handler om vilje, mener Foss (…)
Stortinget bestemte i 2005 at lyd- eller videoopptak av forklaringer skal gjøres også i Norge.
Sivilombudsmannen har kritisert manglende gjennomføring av vedtaket.
FN har kritisert land som ikke gjør lydopptak i retten.
Men norske domstoler stritter imot (…)
http://bit.ly/1wzr2S6
Å rotte seg sammen for å knuse andre
http://bit.ly/1rsye9k
Lege, om de korrupte rådgivende overleger i Nav:
http://bit.ly/1Eoh4FA
Nav – Uten sanksjonsmuligheter?
Regjeringen snur etter klagestorm
Leger som ikke tar sykmeldingskurset, vil likevel ikke miste retten til å sykmelde. – Klokt, sier fastlege Gisle Roksund.
«Selv om regjeringen fremdeles omtaler kurset som obligatorisk, blir det altså i praksis gjort frivillig siden det ikke er sanksjonsmuligheter» (…)
http://t.co/R7mqt5d8gB
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2014
M T O T F L S
« nov   jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: