Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten – Del 2


 ABABABABABABAVISE
Første del av denne dokumentaren ble sendt 20 aviser 17.10.2014 – som alle forholdt seg tause!:
Jeg sendte NRK bevismaterialet – ved å trykke nederst på Nyhetstips 03030 og skrive rett på skjemaet der kl. 11:28, samt at jeg sendte mail i tillegg!
Standardmal kom opp: Takk for ditt bidrag! Tips behandles etter pressens etiske normer, nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Ved bruk av tipset ditt tar vi kontakt.
Aftenposten
Dagbladet
VG – e-post til tusentipset
Nettavisen
P4-NyheterNyTid
Ukeavisen Ledelse
Universitas
Utrop
Østkantavisa – Ditt Oslo – sendt på deres skjema, kl. 11:48
Gateavisa
Journalisten Klar Tale – Sendt på deres skjema kl. 11:45
Klassekampen – Til redaktør og to nyhetssjefer
Nationen ved reportasjeleder Alexsander Gjermundshaug, og til politikk og kommentar ved Kato Nykvist
ABC-nyheter
Amtstidende – ved Jon Martin Larsen, ansvarlig redaktør i Amta
Bergens Tidende
Dagens Næringsliv
Morgenbladet
Kommunal Rapport

ABECIA

Tekst: Her dokumenteres – via lydopptak, hvordan Nav og deres samarbeidspartnere går inn for å herske, tvinge, krenke, nedverdige og manipulere for å bryte ned borgere i behov av støtte og bistand. En godt samkjørt og strukturert forvaltningskriminalitet som Nav og deres samarbeidspartnere i mange år har begått innbyrdes – ustraffet. Jeg ber media skrive om saken som både dere og jeg forstår at krever å bli satt grundig søkelys på, og at dere gir meg en rask tilbakemelding:
Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten:
Vennlig hilsen Jeanine Horntvedt
AA040013
Utdrag fra Vær-Varsom-plakaten:
1. Pressens samfunnsrolle
1.1. En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.
1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.
1.3. Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt
1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
http://bit.ly/12idyMz

ABABABABABABAFLAT

Tullprat! Her fremgår hvem pressen er i lomma på:

Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!
http://t.co/9aOJrtROE5
Ingen respons til varslingen fra de ansvarlige ledere i innklagede foretak heller!:

ABABABABABABASALTE

Til daglig leder i Åspro Thorvald Salte (bildet), med kopi til nestleder Inger Strand
thorvald@aaspro.no
inger@aaspro.no

Oslo 13.10.2014

Jeg ønsker å klage på den dypt sjokkerende behandlingen jeg og min samboer ble utsatt for ved Nav Oppegård i møtet med to av dine ansatte – Christine Retvedt og Thomas Edholm sammen med Avdelingsleder for Nav Oppegård og min saksbehandler i Nav Benedicte Pehrson, mandag 29.09.2014.

Der ble begått både lov, etikk og regelbrudd fra samtlige aktører.

Jeg spesifiserer:

Mobbing, Trakassering, manipulering, skyldpåføring, projisering.

Jeg krever at dine ansatte skal stå ansvarlig for sine handlinger.

De vet at styrkeforholdet mellom bedriften og borgeren er svært ujevnt, og at de da – i kraft av sin profesjonsviten – utviser omtalte type atferd og holdninger overfor meg som saken gjelder, er totalt uakseptabelt.

I møtet tok jeg lydopptak for ivaretakelse av egen rettssikkerhet, og opptaket har blitt lagt ut på Youtube, med tittelen: Sjokkerende møte med NAV:

http://bit.ly/1C4CwtE

ABABABABABABABULLYYYY


Dette, for å la andre maktesløse mennesker som ikke får den bistand de har krav på fra forvaltningen, ta del i hvordan jeg har blitt møtt og vise at de er ikke alene!

Jeg ønsker å synliggjøre hvordan Nav og deres samarbeidspartner går inn for å herske, tvinge, nedverdige og manipulere for å bryte ned mennesker i behov av støtte og bistand.

Jeg krever at det uttalte misbruket av myndighet skal få følger for dine ansatte.

Jeg har lenge kommet med gode forslag til løsninger over hvordan NAV raskest mulig kan få meg ut i ordinært arbeid, men jeg har ikke blitt hørt.
Nav utarbeidet aldri en aktivitetsplan slik de er pliktet i samarbeid med meg før de overleverte meg til Åspro, der de ansatte også skal ha grundig kjennskap til at en slik plan skal være iverksatt!

Men begge foretak unndro denne informasjonen fra min viten – den har jeg fått andre steder fra i etterkant!
ABEBAGASF

Det er rimelig å slutte at aktørene hadde snakket sammen i forkant, og med alle midler forsøkte å eliminere meg for å tvinge egne beslutninger gjennom.

Det fremgår klart av hele opptaket, men jeg kan ta med det følgende for riktig å underbygge:

Retvedt ca. 47. min. inne i opptaket forsnakker seg fundamentalt:

«For hvis DU mener at du har valgt den riktige veien og ikke vil høre på det Thomas kan velge for deg (MERK): DET THOMAS KAN VELGE FOR DEG)! – så – så – så vil jo ikke dette herre gå!»

Brukermedvirkningen var ikke-eksisterende!

Under møtet, la dine ansatte utelukkende all skyld på meg.

Alt var angivelig min feil.

ABABABASPRO


Spesielt Thomas, understreket uttallige ganger og svært omstendelig at det var meg det var noe galt med – jeg måtte se på meg selv!

Tiltaksplasser, NAV, og arbeidsgivere gikk skyldfri i talen hans.

Jeg siterer et eneste av mange eksempler på dette fra ca. 38 minutter inne i møtet, der Thomas snakker:

(Oppgitt): Det er like lite garantier for meg i arbeidslivet som det er for dere. Vi har alltid som utgangspunkt selvfølgelig at det kan være en jobb i den andre enden. Men det ligger ikke hos meg, veldig ofte ikke hos bedriften, og det ligger gjerne hos deltaker og hva deltaker gjør! (sitat slutt)

ABCELAG


Jeg legger ved enda en link, til en bloggpost der mesteparten av lydopptaket er nedtegnet i detalj, så du kan lese mens du lytter, og lettere få oversikten av det spektakulære myndighetsmisbruket vi ble møtt med.

Der er også linket til relevant materiale som underbygger hvordan samarbeidspartnere av Nav og Nav selv er ment å opptre på forsvarlig vis.

Jeg vektlegger spesielt redegjørelsen for Equass- sertifiserte bedrifter som dere hører under, men som lydopptaket beviser at ikke holder mål innenfor en slik høy standard!:
Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten
http://t.co/wcgxHJ1FIT

Jeg ber om at forholdene beskrevet vil bli tatt tak i med stort alvor, og at adekvate sanksjoner overfor de innklagede ved Åspro – Thomas T. Edholm og Christin Retvedt vil bli iverksatt.

Herunder minner jeg om det følgende, som deres ansatte har brutt med iht, til sertifiseringen:
Aequasslogo

AMB- tiltaket (Kvalifisering i AMB, Tilrettelagt arbeid i AMB, Ekstern kvalifisering):
I kvalitetssikringsmerket Equass Assurance, hvor bedriftene våre må resertifiseres hvert annet år, legges det sterk vekt på arbeidstakerens posisjon.
Enhver sertifisert bedrift har vist at den har grunnleggende rutiner for å ivareta arbeidstakerens medvirkning og myndighet (…)
S. 20 og 21: Vår anbefaling er å organisere tilbudene slik at alle tiltaksdeltakere kan ”shoppe” de mulighetene bedriften har å by på.
Husk at en slik valgmulighet vil svært få andre konkurrenter kunne stille opp med! (…)
Målet er at en kombinasjon av de ulike elementene skal sikre skreddersøm for den enkelte deltaker (…)
(S. 24): Metode for kvalitetssikring Generelt går kvalitetssikring ut på (…):
at bedriftene planlegger hvordan tiltaket skal gjennomføres, med fokus på at kundens krav skal innfris og at brukere av tiltaket skal få innfridd sine forventninger og sitt bistandsbehov, samt ha en positiv opplevelse av tiden de er i tiltak.
at bedriftene gjennomfører tiltaket iht planer de har laget, og evaluerer om tjenesten gir det forventede resultat (…)

Aequasslogo

S. 25: EQUASS (…) Equass Assurance legger bl.a. stor vekt på følgende punkter:
S. 26 (…) f. Alle tjenester som leveres skal basere seg på brukers identifiserte behov for bistand.
g. Bedriftene skal fokusere på brukers helhetlige behov for bistand, og legge til rette for at dette behovet kan dekkes enten internt eller i samarbeid med andre.
Bedriften skal ha et fokus på å bedre brukers livskvalitet.
h. Det skal være mulig for brukere, kunder, og andre interesseparter å gi tilbakemelding til bedriften om egne erfaringer med tilbudet.
Dette inkluderer muligheten for å sende klager (…)
http://bit.ly/Q1bGki
Denne er herved avgitt!
Jeg vurderer også å gå til politianmeldelse av forholdene – bl.a siden Thomas la en hånd på meg uten min tillatelse, og imøteser et snarlig svar.
Hilsen Leah
ABABABABABABSSKJEE
Til leder for NAV Oppegård, Tone Skjelbostad (til venstre på bildet), med kopi til avdelingsleder Karen Pedersen.
Oslo 02.11.2014
Klage på to av dine ansattes myndighetsmisbruk over tid, og i møtet som tok plass mandag 29.09.2014.
Jeg ønsker å klage på den dypt sjokkerende behandlingen jeg og min samboer ble utsatt for ved Nav Oppegård mandag 29.09.2014, i møtet med Karen Pedersen og min saksbehandler Benedicte Pehrson, samt to av Åspro sine ansatte – Christine Retvedt og Thomas Edholm.
Der ble begått store avvik fra både lov, etikk og regelverk fra samtlige aktører.
Jeg spesifiserer:
Krenkelser, mobbing, trakassering, manipulering, skyldpåføring og projisering.
Min veileder Benedicte Pehrson i samarbeide med Karen Pedersen, er de hovedansvarlige som insisterte på at jeg skulle ha oppfølging ved Åspro selv om de visste at jeg var sterkt tvilende til hva utkommet ville være av dette.
Men brukermedvirkningen har som kjent for alle parter vært ikke-eksisterende underveis i hele «prosessen»,  jeg ble aldri hørt i mine forslag til løsninger, og begge trumfet sin vilje igjennom.
«Taktikken» som ble anvendt av Nav og Åspro, var samkjørt hersketeknikk foretakene imellom, som bestod av å endelig knekke mitt pågangsmot og egenvurdering en gang for alle, av hva som virkelig måte til for at jeg skal kunne fungere i en jobb som jeg har stor interesse for og et sterkt ønske om å virke i – søknad om tilskudd fra Nav til førerkort klasse C lastebil – etter å ha deltatt i en rekke ørkesløse tiltak gjennom hele 11 år som ikke har bidratt til å skaffe meg permanent arbeide – hvilket jeg gjentatte ganger har dokumentert for Nav at ikke har ligget på meg!
Jeg krever at både du og dine underordnede skal måtte stå ansvarlig for avvikene dere har effektuert overfor meg over en lang periode – herunder fraværende brukermedvirkning, som kulminerte i krenkelsene i møtet jeg hadde med Nav og Åspro der du i etterkant fratok meg veileder Pehrson på grunn av at jeg rettet sterk kritikk mot bl.a hennes agering i møtet.
Mine henvendelser til deg om hvordan du håndterte denne kritikken med spørsmål om hvordan du hadde myndighet til å frata meg min lovfestede rett til å ha kontakt med en saksbehandler, ble aldri besvart på skikkelig vis!

ABABABABABABULLUY

Dere vet at styrkeforholdet mellom etaten/bedriften og borgeren er svært ujevnt, og at dere da – i kraft av deres profesjonsviten utviser omtalte type atferd og holdninger overfor meg som denne saken gjelder, er totalt uakseptabelt.
Det kan også medføre konsekvenser for deres arbeidsforhold.
I møtet tok jeg lydopptak for ivaretakelse av egen rettssikkerhet, og opptaket har blitt lagt ut på Youtube, med tittelen:
Sjokkerende møte med NAV:
http://bit.ly/1C4CwtE
Jeg legger også ved en link til en bloggpost der mesteparten av lydopptaket er nedtegnet i detalj, så dere kan lese mens dere lytter, og lettere få oversikten av det spektakulære myndighetsmisbruket vi har blitt møtt med.
Der er også linket til relevant materiale som underbygger hvordan samarbeidspartnere av Nav og Nav selv er ment å opptre på forsvarlig vis:
Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten
http://t.co/wcgxHJ1FIT

ABABABABAUSLESPILL

Dette, for at andre maktesløse mennesker som ikke får den bistand de har krav på fra forvaltningen kan få innsikt i hvordan jeg/vi har blitt møtt og forstå at de er ikke alene.
Med opptaket, bekreftes, bevises og synliggjøres det som er temaet i denne klagen – hvordan Nav og deres samarbeidspartner (her Åspro) går inn for å herske, tvinge, nedverdige og manipulere for å bryte ned mennesker i behov av støtte og bistand.
Som sagt, så har jeg lenge kommet med gode forslag til løsninger over hvordan NAV raskest mulig kan få meg ut i ordinært arbeid, men jeg har ikke blitt hørt.
Nav utarbeidet aldri en oppdatert aktivitetsplan slik de er forpliktet til i samarbeid med meg før de overleverte meg til Åspro, hvor de ansatte der også skulle hatt grundig kjennskap til at en slik plan måtte ha vært iverksatt.
Nav og Åspro var godt samkjørte i møtet på å hardnakket hevde at det eneste krav som sto som gjeldende, ville være deres befaling til meg om å gå veien om Åspro for raskeste vei ut i arbeid.
Med denne ageringen, underslo begge parter sin profesjonsviten om at jeg har krav på deltakelse, fleksibel aktivitetsplan og flere andre lovfestede rettigheter – den har jeg fått opplyst andre steder fra i etterkant!
Ingen av foretakene har opptrådt i samsvar med sine plikter!
Heller ikke de Etiske retningslinjer har blitt fulgt!

ABABABABABABAULLLU

Ca. 24 min. inne i møtet (på opptaket), stilte jeg et kritisk viktig spørsmål:
HVA ER BRUKERMEDVIRKNING?
Tilbakemeldingen kom fra Pedersen, og var under en hver kritikk!:
Pedersen: «Brukermedvirkning, er at du også skal være aktiv i din egen sak, for å nå målet om arbeid! Og at vi sammen med deg skal prøve å komme til det målet, men det betyr ikke at det er lastebillappen – så vi kan være uenig om målet – og det med lastebillappen, er vi ferdig med»! (sitat slutt)
Dette er på ingen måte akseptabelt!
Her er hva brukermedvirkning egentlig handler om, noe de «profesjonelle» aktørene i møtet meget vel var klare over, men unnlot å formidle til meg: 

ABABEGOOO

Ny arbeids- og velferdsforvaltning
1.4 Mål for en organisatorisk reform
I en arbeids- og velferdsforvaltning som setter brukeren i sentrum må organisering, arbeidsmåter, rutiner, ledelse, personalpolitikk og administrativ kultur gjennomsyres av respekt for brukeren som menneske og enkeltindivid.
Å bedre tilpasse tjenestene til brukernes behov dreier seg både om hvordan man møter brukeren og hva man kan gi brukeren.
Det handler om evne til mellommenneskelig kontakt, service, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud.
Tilpasning til brukernes behov krever medvirkning fra brukerne.
Regjeringen legger til grunn at brukermedvirkning, både på system og individnivå skal bli en sentral del av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen.
Brukermedvirkning betyr både mulighet til å ha innflytelse på egen sak og krav til aktiv medvirkning.
Målet om en helhetlig arbeids- og velferdsforvaltning betyr at forvaltningen skal ha fokus på hele mennesket og brukerens samlede bistandsbehov (…)
En ny arbeids- og velferdsforvaltning må videreutvikle den nære kontakten med arbeidsgivere, både for å fange opp hva som er arbeidslivets kompetansebehov og for å utnytte bedriftene som en effektiv arena for læring (…)

ABAELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

En felles førstelinjetjeneste
De aller fleste brukere vil kunne forholde seg til et arbeids- og velferdskontor med bemanning på stedet som også for de statlige oppgavene dekker funksjoner som avklaring av arbeidsevne og mer komplekse bistandsbehov, utarbeiding av handlingsplan/individuell plan, mer komplekse vedtak (eller sørge for at slike blir fattet), utløsing av virkemidler, oppfølging av bruker, formidling av arbeidssøkere og bistand til arbeidsgivere og bedriftskontakt.
Den kompetanse og de ressurser som skal stå til disposisjon for den enkelte bruker, skal ikke være avhengig av bemanningen i det enkelte kontor han eller hun bruker som kontaktsted.
Det som er nødvendig bistand skal kunne hentes fra andre lokaliseringer, alt etter brukers behov (…)
Regjeringen foreslår lovfesting av en plikt som skal bidra til å sikre brukermedvirkningen i ny organisert forvaltning.
http://bit.ly/1jWjb3R

ABABABABABALAGA

Arbeids- og Velferdsdirektoratet Arbeidsevnevurderinger i NAV Sluttrapport 29.11.2007 (utdrag)
Brukermedvirkning
Brukermedvirkning (på individnivå) innebærer å involvere brukerne og gi dem innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud i saker der de selv er berørt.
Brukermedvirkningen blir først reell når endringer skjer ut fra de tilbakemeldinger brukeren gir, og forutsetter at brukeren betraktes av hjelpeapparatet som en kompetent og myndig deltaker i egen prosess (…)
Det er et sentralt prinsipp at beslutninger som berører det tjenestetilbud og de rettigheter som gjelder brukeren så langt det er mulig skal bygge på brukerens egne ønsker og behov (…)
Et enhetlig begrepsapparat og enhetlige arbeidsmåter vil også kunne være en forutsetning for at ulike medarbeidere eller instanser innen systemet kan ”overta stafettpinnen” når det kreves at flere bør involveres, og være en forutsetning for meningsfull kommunikasjon innad i NAV-forvaltningen og med eksterne samarbeidspartnere.
http://bit.ly/1hZpR7a

ABABABAMEN

Arbeids- og sosialdepartementet NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning
6.3 Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov
Regjeringen er opptatt av å sette brukernes behov i sentrum når ny arbeids- og velferdsforvaltning skal utformes. Offentlig sektor er til for brukerne og organiseringen av offentlig sektor må skje ut fra brukernes behov.
Å sette brukernes behov i sentrum betyr for Regjeringen et offentlig apparat hvor organisering, arbeidsmåter, rutiner, ledelse, personalpolitikk og administrativ kultur gjennomsyres av respekt for brukeren som menneske og enkeltindivid, og gir brukeren mulighet til medvirkning og innflytelse på sin egen sak.
Ivaretakelse av rettssikkerhet, likeverdig behandling og personvern er grunnleggende deler av en slik brukerretting. Å tilpasse tjenestene til brukernes behov dreier seg derfor både om hvordan man møter brukeren og hva man kan gi brukeren.
Det handler om service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud (…)
Brukermedvirkning, i betydningen brukernes innflytelse på sin egen sak, er et grunnfestet prinsipp i dagens etater og har en sentral plass i metodebeskrivelser, styringsdokumenter, kvalitetssikringssystemer og i opplæringen av de ansatte.
Brukermedvirkning inkluderes i dag i etatenes arbeid som en metodisk tilnærming på individnivå (…)
En ny arbeids- og velferdsforvaltning skal vise respekt for menneskeverdet og fremme verdier som personlig ansvar og råderett over eget liv.
Det er i den forbindelse viktig at forvaltningen har fokus på hele mennesket og tar totaliteten i brukerens behov i betraktning.
http://bit.ly/1jWjb3R

ABADIALOG

Jeg underbygger videre med følgende utdrag fra «MEMU» Internbladet for Nav:
MEMU nr 3 08.pdf – oppfølging i Nav: Den gode samhandlingen – både hva den ansatte og brukeren må gjøre.
Oppdrag uten oppskrift – Vag med vide rammer.
Oppfølgingsstrategien – av Thorgeir Hernes i Arbeids- og velferdsdirektoratet:
Vi vil ikke være for spesifikke når det gjelder hvordan en enkelt bruker skal følges opp.
Oppfølging kan være mye, men et fellestrekk for all oppfølging i NAV er at den handler om prosessen en bruker skal gjennom for å nå målet. Og målet må settes sammen med brukeren.
Selv om det kan være et dilemma at «alle» forventer å få den oppfølgingen som «trengs», synes jeg ikke vi skal fire på prinsippene for god oppfølging.
Vi må i stedet bli gode til å identifisere hva slags type bistandsbehov den enkelte bruker har (…)
Ved NAV Kongsberg har de organisert seg ut fra hva slags oppfølging de ulike brukergruppene trenger (…)

ABABILL

All oppfølging i NAV må være individuelt tilpasset.
Er du veileder, jobber du med alle typer saker, og bare fantasien setter grenser for hvordan oppfølgingen kan foregå, sier Konglevoll (…)
Vi kartlegger brukerens behov for å finne ut hva som mangler for at vedkommende skal kunne komme i jobb.
Brukeren er med på å bestemme og det skal lages en hensiktsmessig handlingsplan (…)
www.nav.no/_binary?download=true&id=209095
Disse kriterier har ikke blitt fulgt i min sak, så langt derifra.

ABABABABABABAEKT

I stedet har jeg erfart graverende krenkelser som har blitt begått av både Karen Pedersen og min saksbehandler Benedicte Pehrson, samt fra de to ansatte i Åspro som møtte sammen med disse – Christine Retvedt og Thomas Edholm.
Krenkelse – Som juridisk begrep:
Den enkelte borger har en «rettighetssone som rettsordenen skal opprettholde». «Når det gjøres overtramp mot denne sonen, har en krenkelse funnet sted i juridisk forstand». Innen norsk rettsvitenskap så er det «en forutsetning for erstatning at den som har voldt skaden, har utvist skyld og at det kan påvises en sammenheng mellom skylden og skaden som har skjedd»
http://bit.ly/1waHKSW
Dette har påvirket meg sterkt!
Ut fra de store avvikene fra forsvarlig profesjonsutøvelse som her har tatt plass, blir det rimelig å slutte at foretakene hadde snakket seg i mellom i forkant av møtet, og blitt enige om at dere med alle midler skulle forsøkte å bryte meg ned for å tvinge egne uetiske beslutninger gjennom.
Dette fremgår klart av hele opptaket, men jeg vil her ta med følgende sitat fra Retvedt ca. 47. min. inne i opptaket som riktig understøtter mine påstander:
«For hvis DU mener at du har valgt den riktige veien og ikke vil høre på det Thomas kan velge for deg (MERK): DET THOMAS KAN VELGE FOR DEG)! – så – så – så vil jo ikke dette herre gå!»
Under møtet, la både Nav og Åspro utelukkende all skyld på meg.
Alt var angivelig min feil.

ABABABHOLM

Spesielt Thomas Edholm (bildet) understreket uttallige ganger og svært omstendelig at det var meg det var noe galt med – jeg måtte se på meg selv!
Fokuset han rettet mot meg og hvor angivelig lite lydhør jeg var siden jeg ikke ville godta panelets slette opptreden overfor meg og protesterte på dette, grenser til abnormt!
Men verken Pedersen eller Pehrson fra Nav protesterte mot hetsen på noe tidspunkt, de bakket ham heller opp!
AVVIKENE FRA FORSVARLIG PROFESJONSUTØVELSE FRA NAV I MIN SAK
Disse tydeliggjøres med følgende informasjon for sammenlikning, rundt hvordan en rederlig og forskriftsmessig håndtering av oppfølging av søkere skal ta plass:
Utdrag fra Arbeidsevnevurdering i NAV – Evalueringsrapport 2011 – 06. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet

ABABILLLLLLLLLLL

S. 13/14/15: Bestilling
«Det første trinnet i oppfølgingsmodellen er altså brukerens ”bestilling”. Bestilling innebærer at brukeren presenterer sitt behov og sine forventninger, for at NAV skal kunne iverksette de riktige tjenestene.» (Se modelltegningen over i dokumentet)!
Brukere som presenterer sitt bistandsbehov/ønske for NAV skal først få en enkel behovsvurdering.
Denne kan eventuelt konkludere med at en arbeidsevnevurdering skal gjennomføres.
Arbeidsevnevurderingen består av en egenvurdering, samt utarbeidelse av en ressursprofil og selve arbeidsevnevurderingen (konklusjonen). Vurderingen skal være grunnlaget for å utarbeide en aktivitetsplan – en operasjonalisering/konkretisering av aktuell bistand.
Arbeidsevnevurdering er altså ett element i en oppfølgingsmodell som inkluderer følgende elementer:
Bestilling (brukeren presenterer sitt behov/ønske) (…)
Dersom brukeren har oppgitt at det er noe som gjør det vanskelig å komme i arbeid/beholde arbeid eller ønsker å snakke med en veileder, skal veileder avklare hva som ligger til grunn for brukers svar.
Hvis det ikke er helsemessige eller sosiale faktorer som skaper usikkerhet rundt hvor mye eller hva slags arbeidsoppgaver bruker kan utføre, kan det være grunn til å anta at brukerens bistandsbehov er situasjonsbestemt, det vil si et behov for kompetansepåfyll eller liknende som kan møtes gjennom tiltak og virkemidler av kortere varighet».
Arbeidsevnevurdering skal gjennomføres dersom utfallet av behovsvurderingen gir grunn til å anta at standardinnsats eller situasjonsbestemt innsats ikke er tilstrekkelig for å komme i jobb, og skal som et minimum tilbys dersom gapet mellom brukers nåsituasjon og ønsket deltakelse i arbeidslivet skyldes usikkerhet knyttet til brukers muligheter til å realisere sitt mål om arbeid/aktivitet (…)
I Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV heter det videre at arbeidsevnevurderingen skal revideres når det foreligger endringer som kan ha konsekvenser for brukers muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid, eller endringer som kan påvirke gjennomføringen av planen eller avtalte aktiviteter.
Vi beskriver innholdet i arbeidsevnevurderingen nærmere i delkapitlene 1.3.4 og 1.3.5 (…)

ABABABABABABABULLYYY

Aktivitetsplan
For alle som har fått vedtak om situasjonsbestemt innsats og spesielt tilpasset innsats skal det utarbeides en aktivitetsplan.
En slik plan kan også lages for brukere med andre innsatsbehov dersom det er ønskelig.
Aktivitetsplanen skal operasjonalisere målene og virkemidlene som følger av oppfølgingsvedtaket etter §14a.
Planen skal signeres av bruker og av NAV og er en gjensidig forpliktende avtale som også brukes for å systematisere arbeidet mot målet. Målet vil ofte beskrives med et yrke eller yrkesgruppe (…)
Virkemidlene skal beskrives helt konkret, med tiltakstype, tidspunkt, lokalisering, ansvar for iverksetting mv.
Det skal også være en begrunnelse for målet og valget av virkemidler, som viser til arbeidsevne-/behovsvurderingen (…)
S. 17/18: Arbeidsevnevurdering i NAV
En arbeidsgruppe i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og med deltakelse fra Sosial-og helsedirektoratet og (den gang) NAV drift og utvikling, avga i november 2007 en sluttrapport fra arbeidet med å utvikle et rammeverk for arbeidsevnevurderinger i NAV.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABVEISO

1.3.4 Arbeidsevnevurdering i NAV– prinsipper og mål.
Den metoden som nå er innført i NAV bygger på tre sentrale prinsipper eller overordnede ideer:
Et relasjonelt perspektiv på arbeidsevne
Fokus på muligheter framfor begrensninger
Reell brukermedvirkning (…)
Forventningene til bruk av arbeidsevnevurderinger i NAV er høye.
I ulike dokumenter heter det for eksempel at metodikken skal
•Sikre en mer målrettet, arbeidsrettet og individuelt tilrettelagt bistand til den enkelte.
•Gi felles fagliglighet, systematikk og profesjonalitet i avklarings- og oppfølgingsarbeidet, og samtidig i større grad åpne for lokalt handlingsrom og skreddersøm
•Sikre framdrift, tydelighet, og forutsigbarhet for alle involverte, samt skape et tillitsforhold mellom bruker og forvaltningen
•Sikre at individplanene svarer på de utfordringene som avdekkes gjennom arbeidsevnevurderingen
• Raskest mulig iverksetting av aktive tiltak
Egenvurdering (…)
http://bit.ly/1hZpR7a

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEPLANAKTIV

Videre om Aktivitetsplan – Tidligere ansatt i Nav – «Krikkert», jurist med spesialisering i trygderett svarer et medlem dette på ME-forum 15.09.2011:
Aktivitetsplanen, som NAV er ansvarlig for å utarbeide i samarbeid med deg etter NAV-loven § 14a, fastslår hvilke aktiviteter og tiltak du og NAV ser som nødvendige og hensiktsmessige for å få arbeidsevnen din avklart.
Aktivitetsplanen er også «dokumentasjon» for at vilkårene i folketrygdloven § 11-6 er oppfylt, og den tjener som dokumentasjon på hvilke tiltak du gjennomfører. Dette kan få betydning f.eks. i forhold til om du er berettiget til tilleggsstønader.
Arbeidsavklaringspenger kan stanse dersom du ikke medvirker til å utarbeide en aktivitetsplan. Dette følger av folketrygdloven § 11-8 som fastslår at du har en plikt til å medvirke i egen sak.
NAV Klageinstans har tolket denne regelen slik at et NAV-kontor ikke kan sanksjonere brukere for å unnlate å selv utarbeide en aktivitetsplan.
NAV-loven § 14a (og folketrygdloven § 11-8) pålegger brukeren en medvirkningsplikt, ikke en oppfyllelsesplikt.
AAP-saken din kan dermed ikke avsluttes på det grunnlag at du har forholdt deg passiv og ikke tatt initiativ til å få planen opprettet.
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEKTIVITET
En aktivitetsplan har tre grupper elementer som kan være med, som tilsvarer de tre bokstavene i folketrygdloven § 11-6: Medisinsk behandling, arbeidsrettede tiltak, og det noe vage «andre tiltak». Når det er punktet medisinsk behandling som er aktuelt er det normalt bare en henvisning til behandlingsopplegget du og din fastlege har avtalt i planen.
Planen utarbeides på bakgrunn av legeerklæringer og arbeidsevnevurderingen du og NAV foretar.
Det siste er en slags funksjonsevnevurdering som er mer eller mindre rettet mot å få en rask avklaring av din funksjonsevne sett opp mot arbeidsmarkedet (sitat slutt)
Spørsmålet var: «Jeg har enda ikke fått noen aktivitetsplan. Dvs jeg har ikke hatt møte med NAV siden dialogmøtet 6 mnd ut i SM perioden. Jeg har egentlig ventet på brev fra NAV vedr. aktivitetsplan, men er det egentlig jeg som skal ta kontakt? Hvordan legges en slik plan opp? Skal fastlegen være med? Evt andre? Jeg fikk høre idag at uten en slik plan, så kan faktisk AAP stoppe opp.»
http://bit.ly/1CC6syI

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESIVERT

Utdrag fra Advokatene Sivertsen & Co:
Mener du at NAV vurderer arbeidsevnen din feil? Husk at du kan klage!
En uhyggelig sannhet er at NAV ikke ser ut til å stille særskilte formelle faglige krav til saksbehandlere som gjennomfører arbeidsevnevurderinger på NAV sitt lokalkontor. Dermed opplever vi dessverre fra tid til annen at en saksbehandler med betenkelig faglig bakgrunn sitter og «synser» om NAV-brukeres arbeidsevne, gjerne stikk i strid med hva leger og andre fagfolk har uttalt i saken.
I slike tilfeller er det viktig å vite at du alltid kan klage på arbeidsevnevurderingen dersom du er uenig i utfallet. Dette slås fast i NAV-lovens § 14 a, andre ledd, som sier at arbeidsevnevurderinger «… kan påklages til nærmeste overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.»
Likevel forsøker NAV noen ganger å hevde at en arbeidsevnevurderingen bare er et internt oppfølgingsverktøy som ikke kan påklages.
En nylig uttalelse fra Sivilombudsmannen i en av våre saker, fastslår imidlertid at en slik praksis ikke bør være lov.
I uttalelsen uttalte Sivilombudsmannen følgende: (…)
http://bit.ly/1CQvVVy
Videre fra samme praksis: Når det er NAV som bryter aktivitetsplikten din
De vanligste tilfellene vi har vært borte i dreier seg om saker der det ikke har blitt utarbeidet aktivitetsplan i saken. Flere ganger har vi opplevd at et medlem som kommer til oss har stått uten aktivitetsplan i lengre tid (gjerne i årevis), for så omsider å få et stansvedtak i posten med begrunnelsen at det ikke foreligger en plan og at medlemmet dermed har brutt sin aktivitetsplikt.
Men er dette riktig bruk av lovhjemmelen?
Loven sier altså at medlemmet skal medvirke ved utarbeidelsen av en konkret plan for hvordan han eller hun skal komme i arbeid (aktivitetsplan). Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14a, tredje ledd, slår imidlertid klart fast at
«Arbeids- og velferdsetaten har ansvaret for at vurderingene blir gjennomført, og at aktivitetsplanene blir utarbeidet.»
Ut fra dette mener vi at NAV ikke kan fatte et stansvedtak bare fordi det ikke foreligger en aktivitetsplan i en sak.
Dersom NAV skal stanse ytelsen, må det i det minste også dokumenteres at dette faktisk skyldes manglende medvirkning fra medlemmets side. Vår erfaring er nemlig at det vel så ofte er NAV selv som ikke har fulgt godt nok opp i disse sakene.
Har du fått et slikt avslag anbefaler vi derfor at du får saken din vurdert av en advokat.
http://bit.ly/1CCgmjG
Arbeidsevnevurdering i NAV Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet ASVL’s Vinterkonferanse 2010 Forum arbeidsevnekartlegging
Lysbilde 21
NAV, 28.06.2014Side 21 Fire innsatsnivåer 1. Standardinnsats Tilbys brukere som forventes å kunne nå sitt mål i hovedsak gjennom egenaktiviteter og i løpet av relativt kort tid 2. Situasjonsbestemt innsats Tilbys brukere som har vansker med å skaffe seg eller beholde arbeid. Ofte sammenheng med endringer i arbeidsmarkedet eller en mismatch mellom den enkeltes kvalifikasjoner og arbeidslivets krav (…)
http://slideplayer.no/slide/1983914/
NAV-reformen og følgene på attføringsområdet Ingar Heum Arbeids- og velferdsdirektoratet.
http://slideplayer.no/slide/1978572/

ABEASPE

Vedtak til lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lovvedtak 20 (2011–2012)
Kildedok: Innst. 81 L (2011–2012), jf. Prop. 7 L (2011–2012) Dato: 05.12.2011 Utgiver: Stortinget
III – I lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen skal §14 a tredje ledd lyde:
Brukere som har fått fastslått at de har et bistandsbehov, har rett til å delta i utarbeidelsen av en konkret plan for hvordan de skal komme i arbeid (aktivitetsplan).
http://bit.ly/1r3hRQK
Sitater slutt.
ABABABABABABABABVIS
Overnevnte lovtekster og rapporter står i grell kontrast til det store avviksbildet jeg har presentert og som er godt dokumentert i min sak.
De understøtter at mine rettigheter på ingen måte har blitt ivaretatt, og Nav har således ikke oppfylt sine plikter iht. meg.
Pehrson reviderte aldri min plan i samarbeid med meg slik overnevnte planverk fordrer etter at endringer i denne forelå – her sikter jeg til min siste tiltaksplass som ble avsluttet i februar 2014 – hvilket kan dokumenteres at ikke var min feil.
Du har vært inneforstått med dette, og hele veien bifalt et oppsiktsvekkende fravær av profesjonalitet fra dine underordnede!
Disse tok rett og slett og overleverte meg til deres samarbeidspartner Åspro UTEN at påkrevde endringer og tilpasninger som alle parter på forhånd skulle ha vært enige om i aktivitetsplanen forelå, og brukermedvirkningen var implementert!
I møtet erfarte jeg krenkelser og maktmisbruk ut av en annen verden!
Det var tilsiktet!
ABABRAKE
Søknaden min om å motta tilskudd fra Nav til førerkort klasse C lastebil ville kostet Nav ca. 100.000 kroner.
I stedet tvang dere meg inn på et nytteløst kurs som antakelig kostet skattebetalerene langt over 60.000 kroner – ikke så langt fra hva det ville kostet dere å få meg raskt i permanent jobb, med henblikk på denne artikkelen som allerede er et par år gammel:
Nok en skandale i NAV! Av Tore Tønder 25.04.2012
Kursdeltaker går 10 ukers AMO-kurs hos NAV. Lærer å skrive CV/søknad.
Kurset koster NAV kr. 60.000. – Ytres ønske om truckfører kurs a kr. 6000.- avslås.
Sendes på nytt AMO-kurs til kr. 60.000.
Som deltaker på AMO-kurs er en ute av ledighetsstatistikken (…)
I dette tilfelle har NAV råd til å bruke to ganger kroner 60.000 (120.000.-) på kursdeltaker (…)
Hva mener du om dette?
At NAV avslår å bruke kroner 6000.- til truckførerbevis over 3 dager og kanskje jobb etter kort tid.
Men sier ja til å bruke kroner 60.000.- på å sende en kursdeltaker på samme AMO-kurs som deltakeren nettopp har gjennomført? (…)
http://bit.ly/JPBds4
ABAGAL
I stedet skulle jeg krenkes og sjikaneres for at Nav skulle spare et beløp som i den store sammenhengen ville være smuler!
Jeg har allerede inngitt klage til ledelsen i Åspro på deres ansatte der, hvilket jeg har anledning til ut fra denne informasjonen:
Equass Assurance legger bl.a. stor vekt på følgende punkter: S. 26 (…) f. Alle tjenester som leveres skal basere seg på brukers identifiserte behov for bistand. g. Bedriftene skal fokusere på brukers helhetlige behov for bistand, og legge til rette for at dette behovet kan dekkes enten internt eller i samarbeid med andre. Bedriften skal ha et fokus på å bedre brukers livskvalitet. h. Det skal være mulig for brukere, kunder, og andre interesseparter å gi tilbakemelding til bedriften om egne erfaringer med tilbudet. Dette inkluderer muligheten for å sende klager (…)
http://bit.ly/Q1bGki
1. Jeg ber om at avvikene beskrevet vil bli tatt tak i med stort alvor, og at adekvate sanksjoner overfor de mange og grove tjenestefeilene fra Pedersen og Pehrson vil bli iverksatt umiddelbart.
2. Jeg krever på denne bakgrunn at søknaden min om å motta tilskudd fra Nav til førerkort klasse C lastebil skal vurderes på nytt, og denne gangen fra uhildede aktører. Dette betyr at dere som har begått de mange avvik jeg her har klaget på, er forpliktet til å trekke inn andre instanser som skal vurdere min søknad heretter.
3. Jeg krever en ny og uhildet saksbehandler.
4. Jeg ber om en snarlig tilbakemelding på denne klagen, som – hvis ikke hensynstatt, vil gå videre til Sivilombudsmannen.
Jeg har altså udiskutabelt en lovfestet RETT til å bli hørt og til å medvirke i min egen sak og i de beslutninger som angår min jobbfremtid!
Denne retten skal iverksettes umiddelbart.
Hilsen Leah
Men verken Karen Pedersen eller Tone Skjelbostad foretok seg noe som helst.
Det vil si:
Leah hadde en telefonsamtale med Skjelbostad der hun oppgav at hun hadde sendt Leahs klage til Nav Klageinstans.
Men 17.11.2014 i ny telefonsamtale med Leah, påstod Skjelbostad at hun hadde fått klagen i retur av klageinstansen uten å oppgi grunn!
Hun sa bare at hun selv skulle prøve å behandle klagen i løpet av to uker, og skyndte seg å legge på røret uten at Leah kom til orde.
Brudd på habilitetsreglene medfører strenge sanksjoner sist jeg sjekket!
Bredere orientering rundt det tilhørende lovverk, står vist lenger nede i posten.
ABABABABABABABAOPPEG
06.11.2008 – NAV Oppegård åpnet
Ingen forhåndsbestilling.
Alle som har behov for å gjøre en henvendelse til NAV Oppegård kan komme direkte innom uten noen form for timebestilling.
De som måtte ha behov for en lengre prat om et spesielt problem kan imidlertid be om egen time hos en saksbehandler, forklarer Skjelbostad.
http://bit.ly/1ALu4k9
Et spill for galleriet når media kommer på besøk, og alle står smilende og lirer av seg munnhell.
For overnevnte forsikring, har lederene for Nav Oppegård brutt med til fulle overfor Leah – gjentatte ganger!
Som belyst i forrige post, så fratok Karen Pedersen Leah all kontakt med sin saksbehandler og forlangte at Leah skulle svare direkte for henne, etter at Leah varslet om forholdene – både til Nav og her på blogg med lydopptak lagt ut på Youtube!
Deretter gjorde Pedersen seg utilgjengelig.
Leahs påklaging av dette både til Pedersen og Skjelbostad – hun sto – og står enda uten fast saksbehandler og kontaktperson i Nav,  ble konsekvent tiet ihjel!
ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Endelig fikk Leah tak i Pedersen 06.11.2014, og her er det utrolige opptaket som viser hvordan Pedersen avfeier Leah totalt, når hun forsøker snakke om det grove misbruk av myndighet som tok plass i møtet med henne, og andre samt Åspro, samt unnlatelser og overgrep de har begått.
Herunder at Nav krevde at Leah måtte møte hos nevropsykolog som utførte tester helt uten relevans for tema og la dennes uttalelser til grunn for å nekte Leah å bistå henne med å ta lappen for kjøretøy klasse C – enda kravene for dette, kun krevde en undersøkelse hos optiker!
Dette kravet fremsatte de også overfor Leah i år 2008, som kriterier for å ta lappen personbil/varebil!
Men i tillegg til synstest, er en allminnelig helsetest hos fastlegen alt som kreves for å få starte å kurs for å kjørelastebil.
På Nav sin egen nettside vedrørende opptakskrav for yrkessjåfør-kurs står det heller ikke noe om at deltakeren skal være nødt til å ha gjennomført en nevropsykologisk undersøkelse! (Se link litt langt nede i Del 1 av denne dokumentaren)
Leah fikk heller aldri dokumentert fra Nav at dette var ett krav i 2008 som etaten kunne stille henne, det var bare en påstand de forfektet – og Leah gjorde atter som hun ble fortalt!
Men en rapport fra Nevropsykolog skal altså ikke vektlegges som kriterie for å kunne kjøre tungtransport! Der er INGEN retningslinjer nedtegnet noe sted som krever dette!
Nav løy og manipulerte, og Leah oppfylte deres krav i god tro! Deretter brukte Nav rapportens innhold på kreativt vis overfor henne – som «vektig begrunnelse» for at de ikke kunne bistå med førerkort klasse C!
Det var attesten fra fastlegen med bekreftet synsundersøkelse av 26.08.2014 som Leah oppfylte alle krav under, som hun i sin fortvilelse med overnevnte tunge ballast av overtramp i bunn kastet mot Pedersen i møtet (se Del 1)
 • Den dokumenterte at Leah per dags dato møter førerkortforskriftenes helsekrav for føring av tyngre kjøretøy.
  Nav hadde altså sendt Leah til psykolog for tester som overhodet ikke faller under relevans for å ta klasse C-lappen!

ABAVVVVVVVVVVVVVVVV

Møte med NAV Oppegård
MERK: Ca. 4:40 min. inne i opptaket kan man høre at Leah henviser til den nevropsykologiske rapporten og sier at Nav aldri hadde grunner for å sende henne til en slik undersøkelse som kriterie for å ta lappen klasse C!
Pedersen istemmer, men påstår ALLIKEVEL at «de måtte ta hensyn til den» – altså DOBBEL vilkårlighet, selv etter Leahs uttalelse!
http://bit.ly/1zCbEBs
28.11.2014 fikk Leah beskjed via kontaktsenteret i Nav at de satt med et brev foran seg datert 31.10.2014, der det sto  at all korrespondanse mellom Leah og Nav heretter, skulle ta plass iform av brev!
Leah har flere ganger spurt lederene ved Nav Oppegård – både skriftlig og muntlig om å bli gitt begrunnelsen for dette og om de har LOV å holde på slik, men har aldri mottatt svar!
ABABABABAIDED
 • 10.10.2014 skrev Leah denne mailen til Tone Skjelbostad:
  Jeg ønsker å informere om at Karen Pedersen (dette ble jeg fortalt av Karen personlig) har fratatt Benedicte Pehrson all kontakt med meg.

  Karen påstod at dette skyldtes lite hyggelige mail og telefoner fra meg til Benedicte.

  Men de forhold skyldes utelukkende – som jeg har forklart deg før, at jeg og Benedicte ikke klarer å samarbeide på grunn av at hun forkaster alle mine forslag og ideèr.

  Brukermedvirkningen er ikke-eksisterende!

  Dette har du blitt informert om før uten at noe har skjedd.

  Du unnlater å ta tak i tjenestefeil hos dine ansatte når du får beskjed om at de begår lov brudd og mangel på oppfølging, hvilket strider totalt imot lov- etikk og regelverk i Nav.

  Her er mitt spørsmål:

  Hvorfor jeg er unntatt vanlig veileder og nå for andre gang blir bedt om å forholde meg til avd.leder Karen Pedersen?

  Jeg har ikke mottatt noen som helst dokumentasjon på at denne overstyringen er valid, og ber om at disse forholdene skal dokumenteres skriftlig i tilbakemelding til meg så raskt som overhodet mulig med forsvarlig begrunnelse.

  Mange takk.
  Hilsen Leah
«Responsen» fra Skjelbostad:ABABABABABABSSKJEE
SV: Har du glemt noe? 21.10.2014
Pedersen, Karen (Karen.Pedersen@nav.no) Til: ‘Leah Elena Olsen’ Kopi: Skjelbostad, Tone Merethe Karen.Pedersen@nav.no
Du vil ikke bli innkalt til en samtale foreløpig.
Mailen din datert 08.10.14 vil bli besvart pr. brev.
Mvh Karen Pedersen
Leahs svar 23.10.2014:
Så hvorfor kom du da og sa at du så absolutt ville ha ett møte? Er du redd for noe kanskje?
Er du redd for konsekvensene som følger av gjentatte lovbrudd av offentlig tjenestemann?
Som jeg sa. Lydopptaket hadde jeg min fulle rett til så lenge jeg selv deltar i samtalen.
Pluss det er bevis på hvordan dere på nav Oppegård driver vanvidd mot brukere.
Dette strider imot lovverket som dere er pliktet til å følge.
– Leah

AABABABERLES

Fra lovdata.no ang forskriftens helsekrav.
§ 3.Tilleggskrav for klassene C, CE, C1 og C1E
For førerkort i klassene C, CE, C1 og C1E gjelder, foruten de krav som er nevnt i § 2, også følgende tilleggskrav: 1. Synsstyrken må være minst 0,8 på det ene øyet og 0,1 på det andre øyet. Optisk korreksjon, unntatt kontaktlinser, må ikke overstige pluss 8 dioptrier. 2. Synsfeltet må være minst 160 grader vidt i horisontalplanet og minst 70 grader til hver side. I vertikalplanet må synsfeltet være intakt minst 30 grader opp og ned. Det må ikke være sentrale synsfeltutfall innenfor en radius på 30 grader. 3. Det må ikke være dobbeltsyn. 4. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke ha forekommet, og medikamentell forebyggelse av anfall ikke ha vært i bruk eller ansett nødvendig, de siste 10 årene. 5. Ved diabetes som behandles med insulin eller andre blodsukkersenkende medikamenter, må a) det ikke ha vært alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker) de siste 12 måneder b) føreren være fullt oppmerksom på utviklingen av hypoglykemi c) føreren regelmessig kontrollere blodsukkeret minst 2 ganger daglig i forbindelse med kjøring d) føreren kunne redegjøre for farene ved hypoglykemi e) det ikke være tegn på alvorlige komplikasjoner til sykdommen.
Førerkortet kan ikke gis lenger gyldighetstid enn 3 år. 6. Det må ikke være symptomgivende hjertesykdom, tegn på koronarsykdom, koronarsykdom i sykehistorien eller vanskelig kontrollerbar blodtrykkssykdom. 7. Med hensyn til førlighet kreves det normal kraft og koordinasjon i begge ben og armer, og naturlig grep i begge hender. 0 Endret ved forskrifter 16 juni 2010 nr. 894 (i kraft 1 juli 2010), 15 juli 2011 nr. 783 (i kraft 1 aug 2011) (sitat slutt)
Leah er ved utmerket helse, og har fått synet undersøkt – uten at det var noen feil å bemerke!
Denne dokumentasjonen har Nav mottatt, men ignorert!

ABEPP

I senere lydopptak som Leah publiserte (02.12.2014), bevises at Skjelbostad – som øverste leder ved Nav Oppegård, fraskriver seg alt ansvar for kontorets lovpålagte ivaretakelse av Leah, og lar henne henge hjelpeløs og alene mot den steile overmakten i den største fortvilelse og uforutsigbarhet.
Sitat: (Bare så alle lettere kan få med seg alt og spole frem, så er det pause i nøyaktig to minutter fra 3:54 – 5:34 i opptaket, mens den ansatte ved kontaktsenteret snakker privat med Tone Skjelbostad etter at han standhaftig har påstått at Leah ikke kan få snakke med henne selv).
Etter 6. min. forkynner han at Skjelbostad ikke har noe å snakke med Leah om!
Ca. 6:36 fremholder han:
«Jeg har snakket med den leder, og ho sa selv at ho hadde ingenting i din sak å gjøre»! (sitat fra opptaket slutt)
03.12.2014 fikk Leah kort svar på sin klage fra Skjelbostad, der hun intrigant konkluderte med at NAV Oppegård ikke hadde brutt noen lover eller regler!
Skjelbostad er altså den som sitter med selve hovedansvaret for at hennes underordnede overholder både lov- etikk og regelverk.
Denne sin lovpålagte plikt, er bevist via mange dokumenter og lydopptak at hun har gitt blanke i å etterfølge:

ABEGOODFA

Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 42.
Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker. Det skal legges stor vekt på hva vedkommende mener.
5.42.1 – NAV-veileder må være seg bevisst at samarbeidet med tjenestemottaker ikke er mellom likeverdige parter.
NAV-kontoret som tjenesteyter er den sterke part, og utøver myndighet.
Tjenestemottakers rett til å medvirke i egen sak, står også i NAV-loven § 15 som gjelder for NAV-kontoret som helhet.
5.42.2 – Nærmere om bestemmelsens innhold: (…)
NAV-kontoret må sørge for at tjenestemottaker får mulighet til å legge fram sin situasjon og uttale seg om egen sak ved å skape rom for dialog.
Tillit og trygghet i relasjonen er vesentlig for samarbeid og videre oppfølging (…)
http://bit.ly/ZdslXw
ABLINKSKUDD BYRÅKRATIModerniseringsdepartementet – «Etiske retningslinjer for statstjenesten» 07.09.2005:
«Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten.
Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være seg dette bevisst (…)
De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler.
Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet (…)
Parten er også gitt rett til å klage på forvaltningsvedtak.
Forvaltningsloven har habilitetsregler som har som formål å sikre tilliten til forvaltningen.
Dersom det er omstendigheter som kan være egnet til å svekke beslutningstakerens upartiskhet, må vedkommende tre til side (…)
Ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, som for eksempel læren om myndighetsmisbruk, setter normer for hvordan skjønn skal utøves.
Statsansatte skal vurdere alle relevante hensyn, behandle like tilfeller likt, ikke ta utenforliggende eller vilkårlige hensyn og ikke fatte urimelige beslutninger.
I tillegg har vi generelle ulovfestede prinsipper om god forvaltningsskikk (…)
Ellers har kap.11 i straffeloven regler om Forbrydelser i den offentlige Tjeneste.
Det vises i denne sammenheng også til menneskerettsloven som gir en rekke internasjonale konvensjoner status som norsk lov, til beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (…)
En handling eller unnlatelse i tjenesten vil kunne bli bedømt som en tjenesteforsømmelse, og kan føre til tjenestelige reaksjoner.
Handlinger eller unnlatelser i tjenesten kan også være så grove at de fører til påtale og straffereaksjoner.
Klare brudd på lovbestemmelser vil normalt også være brudd på allmennetiske og forvaltningsetiske retningslinjer.»
http://bit.ly/aSCEwv
AENNESKE Etiske retningslinjer for statstjenesten Revidert 26. april 2012.
Statsansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser.
1.1 Hensynet til innbyggerne Både som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter statsforvaltningen- og dermed den enkelte ansatte å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte individ (…)
2.1 Lydighetsplikt – Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete.
Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk (…)
Verken administrativt eller politisk overordnete skal instruere eller oppfordre underordnete til å gi feilaktige eller villedende opplysninger.
Det er en rett, og i noen tilfelle følger det også av lojalitetsplikten, at den underordnete skal gjøre den overordnete oppmerksom på dette.
I noen tilfelle kan det være riktig for statsansatte å gå utenfor virksomheten med sin kunnskap eller mistanke om uriktige eller villedende opplysninger som har blitt gitt (…)
http://bit.ly/1tG8QDJ

ABAELLAAAAAAAA

I 2008 ble det innført skjerpede bestemmelser vedr. de etiske retningslinjene, fra da uttalelsen fra Moderniseringsdepartementet ble publisert i 2005! (Utgitt av Bydel Østensjø kommune):
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune- utfyllende kommentarer
12 Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed. (…)

Lederne har den største påvirkningskraft i virksomheten og setter standarden for om det er god eller dårlig praksis og om det er gode eller dårlige kommunikasjonsformer.
Lederne skal gå foran med et godt eksempel og være seg bevisst at deres atferd danner grunnlag for den etiske norm som vil gjelde (…)
Ledere skal etablere en prosess som sikrer at de etiske regler er lest og forstått av alle ansatte (…)
http://bit.ly/94gw4Q

ABABAVVVVVVV

Etiske regler – Utfyllende kommentarer Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007
Personlig ansvar Møte med kommunens brukere:
Kommunens ansatte skal ivareta prinsippene for god forvaltningsskikk og sørge at kommunens makt og myndighet overfor innbyggerne ikke misbrukes.
Kommunens ansatte skal i sin tjenesteutøvelse alltid opptre med saklighet, respekt og høflighet overfor innbyggerne og brukerne.
Dette gjelder også når den andre parten opptrer uhøflig og respektløst (…)
Det er ikke tillatt å ta usaklige eller utenforliggende hensyn – for eksempel la seg lede av personlige sympatier/antipatier (…)
Prinsippet om likebehandling – forbud mot usaklig forskjellsbehandling:
Ingen skal urettmessig begunstiges eller favoriseres, og ingen skal urettmessig stilles i ugunstig posisjon.
Dette betyr at det skal tilstrebes at like tilfeller skal behandles likt, samtidig som det alltid skal foretas en konkret vurdering etter beste skjønn i hvert enkelt tilfelle (…) !!!

HABILITET

5 – Habilitet En rekke lover setter etiske standarder for ansattes handlinger og opptreden.
Forvaltningslovens habilitetsregler står i en særstilling fordi de gjelder innenfor kommunens totale ansvarsområde og for alle som opptrer på kommunens vegne.
De gjelder for alle typer beslutninger som for eksempel myndighetsutøvelse, tjenesteytelse (…)
Habilitetsreglene skal sikre at de som tar beslutninger og de som tilrettelegger for beslutninger er upartiske, og at de ikke kommer i konflikt med kommunens interesser eller innlater seg i forhold som kan virke uheldig på deres handlefrihet og dømmekraft.
Habilitetsreglene innebærer blant annet at man skal fratre behandlingen av en sak når man selv:
står i sterkt motsetningsforhold til en part i saken (…) eller det foreligger andre forhold som er egnet til å svekke tilliten til den ansattes upartiskhet.
http://bit.ly/KUJHkA

ABEFEIGINGER

«Det ser ut til å ha gått «prestisje i saken» er en gjengs kommentar som diverse late og overfladiske journalister så tilsynelatende enfoldig ynder å sette på trykk ut av bekvemmelighet og intet ønske om å gå dypere i materien når spektakulær maktbrynde som utøves overfor maktesløse borgere blir offentliggjort!
Dagens dont er gjort, litt forsiktig belysning av urett er nedtegnet – UTEN at kritisk viktige oppfølgingsspørsmål stilles de intervjuobjekter som står ansvarlige for skaden som er gjort –  de kan fremføre sine svadareplikker på autopilot uten besvær!
Den tarvelige form for unnfallenhet må ikke lenger få råde banen!
Media må heretter fastholde fokuset på etatens åpenbare forvaltningskriminalitet og multiple brudd på lover, forskrifter og retningslinjer som vi borgere står forsvarsløse mot, helt til politikerene er nødt til å reagere!
Ta Leahs forferdelige historie frem i lyset og avkrev svar og anstendig oppfølging!
Ta min historie frem i lyset og avkrev svar og anstendig oppfølging!
Det er langt fra tilstrekkelig med en årlig VG-reportasje der «Alle som har problemer med Nav» kan sende inn sin historie.
De er «borte» neste uken – glemt i mylderet av andre nyheter!
Ta alle borgeres fortvilte vitnesbyrd om maktmisbruk frem i lyset – og utgi en serie der en eller fler får sin historie i avisen hver bidige dag – helt til trollet sprekker og forvaltningskriminelle aktører må ta sin hatt og gå!
Det er helt forkastelig at kun borgere med «rett posisjon i samfunnet og et navn» får slippe til – at det kun er deres belysning som skal stå som rådende!
Misforstå meg rett – det er fantastisk at Advokat Andersen og andre har ønsket å si fra og avslørt en rekke uakseptable forhold i etaten.
Men ikke at almuen blir kneblet konsekvent!:
Første del av denne dokumentaren ble sendt 12 aviser – som alle forholdt seg tause!
Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten:
POSTEN VIL OPPDATERES.
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

4 kommentarer på “Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten – Del 2

 1. Leah Olsen
  desember 7, 2014

  Utrolig bra jobbet Jeanine.
  Stolt av deg og setter utrolig stor pris på din bistand, din interesse av å følge meg opp i denne saken og måten du fremlegger saken på. Veldig bra. Veldig godt oversiktlig og formulert.

  • Jeanine
   desember 7, 2014

   Tusen takk 🙂 Bare hyggelig å kunne bistå!

  • Jeanine
   desember 8, 2014

   Jeg takker dere så mye igjen for ønsket om og bidraget til å ta del i den kraftige opprydningen som må til av utro tjenere i Forvaltningen (sikter bl.a til ny bok som nå er utgitt av Navansatt) – Blir sykere av NAV

   (Forfatteren): «Nav-ansatte tør ikke kritisere sine ledere», «Nav gjør mange brukere sykere», «saksbehandlere bør gjøres ansvarlige for sine saksbehandlingsfeil» og «Nav skylder på brukerne, men har ofte mye av skylden selv»

   http://bit.ly/1q1ZQbC

 2. Geir Gustavsen
  desember 8, 2014

  Veldig godt innlegg, men liten vits å sende til aviser… Jeg har selv måttet sloss mot staten på mange måter siden jeg fylte 16 år. Både NAV, Barnevern, og Politi har brutt alle regler å lover mot meg siden den gang – men avisene nekter å skrive så mye som en liten notis engang…

  Men for all del, lykke til 😉

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2014
M T O T F L S
« nov   jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: