Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus.


 

ABABABAHEDED

Advokatenmin.no: FN`s konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) vedtatt 1966.
Individuell klagerett?
Nei.
Vedtatt av FN, men ikke signert av Norge.
http://bit.ly/1sMIJoB

Advokatfellesskapet er avviklet

http://www.advokatenmin.no/
BISTANDSAKTUELT:
Paris-prinsippene
Siden 1993 har FNs generalforsamlng anbefalt statene å ha en uavhengig nasjonal institusjon for menneskerettigher i henhold til de såkalte Paris-prinsippene.
http://bit.ly/10eQsoN
Les den grimme realitet om Paris-prinsippene i egen målestokk her hjemme – at de aldri har blitt praktisert slik de er pålagt, SMR har spent aldri vært underlagt en uavhengig institusjon siden det ble tilknyttet Universitetet i 2001, og om hvordan bedraget har blitt arrangert for kun å gagne Maktens eget ve og vel, og ikke folkets beste! :

ABABABABASJO

12.03.2013 – Menneskerettssenter skal ikkje lenger vera nasjonal institusjon
Norsk senter for menneskerettar skal seinast frå og med 30. juni 2014 ikkje lenger vera nasjonal institusjon. Det vedtok Universitetsstyret i dag.
I fjor haust degraderte FN Noregs nasjonale institusjon på dette feltet frå A- til B-status, fordi den var knytt til Universitetet i Oslo og ikkje ein sjølvstendig og uavhengig institusjon.
Direktør Nils A. Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettar hengde bjølla på katten i Morgenbladet den 29. november i fjor: – Degraderinga er eit resultat av ei haldning hos norske styresmakter, som seier at menneskerettsforsvar i Noreg er godt nok sikra som det er, var hans konklusjon (…)
http://bit.ly/1DZqsLp
Wikipedia
Fram til 1995 var Institutt for menneskerettigheter et selvstendig forskningsinstitutt (…)
I 2001 ble instituttet gitt status som norsk «nasjonal institusjon for menneskerettigheter»[1] og er dermed en del av et nettverk under FNs høykommissær for menneskerettigheter.
I november 2012 ble SMRs status som norsk «nasjonal institusjon for menneskerettigheter» nedgradert fra «A» til «B», fordi SMR er knyttet til Universitetet i Oslo og ikke er en uavhengig institusjon.
http://bit.ly/1tSBr7T

ABABABCOOL

MERK:
UIO Etablering og mandat for Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ved Institutt for menneskerettigheter
Kongelig resolusjon av 21. september 2001 oppretter Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) som Norges Nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
Følgende forslag ble vedtatt uten endringer i statsråd 21. september 2001:
DET KONGELIGE KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENT
KONGELIG RESOLUSJON
Statsråd Trond Giske
Saksnr.01/1269
Dato 21.09.2001
Instituttet er en del av Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
«Komiteen ønsker å understereke viktigheten av at en slik nasjonal institusjon er uavhengig av nasjonale myndigheter og at institusjonen må være mer enn et kompetansesenter»
http://bit.ly/13zcu81
UIO – Om Nasjonal Institusjon:
Rådgivende utvalg for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har opprettet et rådgivende utvalg for virksomheten som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Utvalget består av representanter fra et bredt spekter av ombud, interesseorganisasjoner og aktører fra det sivile samfunn.
http://bit.ly/1t7Wkag
ABABABAVSKJEDMorgenbladet 29.11.2012 – Norge degradert!
FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status.
Hva innebærer B-status i FNs organer?
–Først og fremst at vi ikke har talerett overfor FNs ulike overvåkingsorganer. Da FNs menneskerettighetsråd ble dannet i 2006, fikk de A-akkrediterte nasjonale institusjonene formell talerett, noe de også har i enkelte konvensjonsorganer.
Med B-status har vi ikke lenger stemmerett i det internasjonale nettverket, og kan ikke påta oss eller få tillitsverv.
Nå får vi jevnt over en lavere status og ikke lenger et fullverdig medlemskap. Dette blir jo lagt merke til, og er det mest pinlige, sett fra et norsk synspunkt (…)
http://bit.ly/1Gf3TGx

abbort

Sivilombudsmannen – Høring — ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter
Jeg viser til Utenriksdepartementets høringsbrev 24. juni 2013 (…)
En ny nasjonal institusjon må antas å bli en aktiv og synlig institusjon som både vil overvåke implementeringen av Norges menneskerettighetsforpliktelser (…)
Organisasjonsform
2.1 Utenriksdepartementets forslag
Norske myndigheter står fritt til selv å bestemme hvordan den nasjonale institusjon skal organiseres (…)
Sivilombudsmannen har et bredt mandat til å motta klager på forvaltningen, og det ville kunne oppstå avgrensningsproblemer mot ombudene hvis nasjonal institusjon også gis adgang til å motta individklager.
I stedet foreslås en lovfestet veiledningsplikt.
Nasjonal institusjon vil da for eksempel kunne informere om adgangen til å klage til Sivilombudsmannen (…) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2.2 Integrering av nasjonal institusjon ved Sivilombudsmannens kontor
Nar det gjelder muligheten for integrering av nasjonal institusjon ved Sivilombudsmannens kontor, begrenser departementet seg i punkt 10.2.2. i høringsdokumentet til å vurdere ulike sider ved en slik løsning, men departementet har ikke konkludert.
Dette begrunnes med at Sivilombudsmannen er et organ under Stortinget.
Sivilombudsmannen har et bredt menneskerettighetsmandat, besitter relevant kompetanse og oppfyller kravet til uavhengighet i Paris-prinsippene (…)
2.4 Andre alternativer
(…) Jeg har heller ikke funnet grunn til å kommentere alternativet i punkt 10.4 om opprettelse av en rnenneskerettighetskommisjon, da departementet ikke anbefaler denne modellen.
http://bit.ly/1t6Xym6

ABABABABARENTSEN

Advokatbladet
Menneskerettighetene må inn i Grunnloven
Pål Lorentzen (bildet) har sittet i Stortingets Menneskerettighetsutvalg som etter oppdrag fra Stortingets presidentskap har utarbeidet forslag til nye menneskerettighetsbestemmelser i Grunnloven (…)
Lorentzen er spent på om man vil få tilstrekkelig flertall også for forslagene om å grunnlovsfeste sosiale, økonomiske og kulturelle menneskerettigheter.
I utvalget gikk Fremskrittspartiet ved Carl I. Hagen, imot dette (…)
Det forslag som har vært på høring er lite forenlig med Paris-prinsippene som stiller krav til organets uavhengighet i forhold til staten.
Det er også en svakhet ved forslaget at et nasjonalt organ ikke kan gå inn i enkeltsaker.
–Vi må ta uavhengigheten på alvor.
Dette er nok et eksempel på at det er mange i maktapparatet som prøver å ufarliggjøre menneskerettighetene, sier Lorentzen (…)

ABABABABEGERINGSADV

(Bildet: Regjeringsadvokat Svein Ole Fagernæs)
Forts: Lorentzen mener å ha sett mange eksempler på at de som håndhever makt i Norge ikke er spesielt interessert i menneskerettigheter.
Han er kritisk til regjeringsadvokatens rolle i diskusjonen rundt grunnlovsfesting av menneskerettigheter (…)
At staten har kvittert ut sine konstitusjonelle forpliktelser etter Grunnlovens § 100 om åpenhet i samfunnsdebatten ved å hyre inn mer enn 2000 kommunikasjonsrådgivere, mener han er tankevekkende (…)
Ytringsfrihetens kår er svekket, og på viktige samfunnsområder blir kritikk hindret, fordi den oppfattes som illojal. Kravene til lojalitet gjelder ikke bare ledelse, men også underordnet personell innenfor offentlig forvaltning og næringsliv, sier Lorentzen.
http://bit.ly/1uiJ7C7
Viktig å ha kunnskap om hvem som mente hva!:
13.01.2012 – Skeptisk til menneskerettigheter i grunnloven
Et utvalg vil ta flere menneskerettigheter inn i grunnloven. Men Hallgeir Langeland (SV) er skeptisk.

ABABABAGLA

Vi ønsker ikke at den politiske debatten skal flyttes fra Stortinget til Advokatforeningen. Jeg vil advare mot at for mye makt flyttes fra stortingssalen til rettssalen, sier Langeland (…)

ABABABALLTEIG

Siste mann i den rødgrønne konstitusjons-leiren, Per Olaf Lundteigen, har også tidligere sagt til Klassekampen at han er skeptisk til å ta for mange menneskerettigheter inn i grunnloven.
– Det er det politiske ordskiftet som må være det viktigste. Å lage juss av all ting, har også passiviserende sider.

ABABABABAGLADUM

Helga Pedersen, parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet som i det hele tatt var skeptisk til å sette ned grunnlovsutvlaget, sier til Aftenposten.no at «man skal være varsom med en utvikling hvor domstolen overtar makt og myndighet som i dag tillegges Stortinget» (…)

ABABABABORSAN

Høyres nestleder, Jan Tore Sanner, har en positiv holdning til grunnlovsforslaget.
-Jeg stiller meg undrende til kritikken fra enkelte partiet. Dette forslaget handler om grunnleggende menneskerettigheter.
Det er universelle rettigheter som setter opp en grense for statens makt.
Det hører naturlig hjemme i grunnloven.
Sanner sier han ikke frykter noen rettsliggjøring i denne sammenheng.
– Dette er mer en virkelighetsgjøring av grunnloven. Og det kan også være en form for bolverk for fremtiden.
http://bit.ly/1xSGxAe

ABABABACOUNTRY

UIO Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Norsk senter for menneskerettigheter
Dato: 24.09.2013
Vår ref.:
2013/8160
Uttalelse fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter i anledning vurdering av endringer av nasjonal institusjon
S. 2: Sammendrag av NIs anbefalinger:
(…) Ansvarlig departement bør vurdere muligheten av å gi ny NI mandat til å kunne ta opp og støtte oppfølging i enkeltsaker av særlig prinsipiell karakter (se punkt 5)
S. 7: Pkt. 5. Individuell veiledning
Vi støtter som tidligere nevnt, at ny nasjonal institusjon ikke bør gis kompetanse til å behandle klager i enkeltsaker, men heller styrker sin funksjon som veiledningsinstans for enkeltpersoner om nasjonale og internasjonale klageordninger.
Vi mener eksisterende ombud, Sivilombudsmannen og Likestillings-og diskrimineringsombudet, bør kunne ivareta individklager knyttet til menneskerettighetene (…)
http://bit.ly/1vlQ2pd
The Capitol Rotunda behind the silhouette of a sculpture of the first US Pr
Utenriksdepartementet Nyhet, 03.02.2014
Eksaminasjon av Norge i FN om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
FN vurderte i november norsk oppfølging av forpliktelsene i henhold til Konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
FNs medlemsstater blir regelmessig eksaminert om oppfølgingen av sine konvensjonsforpliktelser.
Norges femte periodiske rapport var i november gjenstand for høring i FNs komite for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Eksaminasjonen fant sted i Genève (…)
http://bit.ly/1q5f8qB

ABABABABAHAMAN

Komiteens konklusjon på norsk (pdf)
De forente nasjoner
Det økonomiske og sosiale råd
Komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
Avsluttende kommentarer til Norges femte periodiske rapport*
29.11.2013
Side 2 – pkt. 5.
MERK: Komiteen har med bekymring merket seg at Senter for menneskerettigheter i november 2012 ble nedgradert til B – status av Det internasjonale nettverket av nasjonale menneskerettighetsinstitusjoners koordinerende råd (ICC) grunnet mangelfulle ressurser og vedtekter som strider mot Paris-prinsippene.
Komiteen er også bekymret over at senterets rolle som nasjonal institusjon for menneskerettigheter opphører fra og med 30. juni. 2014
Den merker seg delegasjonens uttalelser om at forberedelser er i gang med sikte på å opprette en nasjonal institusjon for menneskerettigheter i tråd med Paris-prinsippene.
Komiteen anbefaler konvensjonsparten å prioritere etableringen av en ny og uavhengig nasjonal menneskerettighetsinstitusjon i tråd med Paris-prinsippene, og å sørge for at den får de økonomiske og personellmessige ressursene den trenger for å kunne utføre sitt mandat mest mulig effektivt (…)
http://bit.ly/1sMx9tN

ABABABAPERLES

 

Snakk om å kaste perler for svin!
Dette landets styresmakter har i realiteten ikke rikket seg en millimeter for å iverksette reell ivaretakelse av klager i enkeltsaker siden følgende fakta kom på bordet i 2006!:
Advokatforeningen
Årstalen 2006: Rettssikkerhet i forvaltningen – hvilke muligheter har du til å vinne frem (utdrag)
Advokatforeningens leder Anders Ryssdal:
(…) FNs generalforsamling vedtok i 1993 at alle stater bør ha en institusjon for overvåking og beskyttelse av menneskerettigheter.
Det ble samtidig vedtatt noen prinsipper for hvilke oppgaver disse nasjonale institusjonene skal ha og hvilke krav som skal stilles.
Disse prinsippene kalles ”Paris-prinsippene”.
Disse prinsippene består både av noen absolutte krav og noen anbefalinger.
Det er anbefalt at den nasjonale institusjonen skal ha kompetanse til å vurdere individuelle klager.
I Norge er det Norske senter for menneskerettigheter som er den nasjonale institusjon for menneskerettigheter, men dette senteret har selv definert seg som en forskningsinstitusjon og senteret behandler ikke henvendelser fra enkeltpersoner.
Politi og påtalemyndighet har siden menneskerettighetsloven vært underlagt en stadig domstolsprøvelse.
Også forvaltningen bør i større grad være underlagt slik kontinuerlig kontroll.
Hovedvirkemiddelet i forvaltningsretten er klage og ikke domstolsprøvelse.
Domstolsprøvelse av forvaltningsvedtak er, som vi skal komme tilbake til, for ressurskrevende for den enkelte borger, og tar for lang tid.
Dette har ført til at forvaltningen i mindre grad har fått sin praksis vurdert mot våre internasjonale forpliktelser.
Det er imidlertid lite sannsynlig at forvaltningen i større grad enn politi- og påtalemyndighet alltid overholder menneskerettighetene.
ABMUDSMANN
Sivilombudsmannen har, etter en endring av ombudsmannslovens formålsbestemmelse i 2004, et ansvar for å bidra til at menneskerettighetene respekteres.
Ved en gjennomgang av årsmeldingen til Sivilombudsmannen synes det imidlertid som om Sivilombudsmannen i praksis i begrenset grad fører kontroll med hvorvidt forvaltningen overholder menneskerettighetene (…)
http://bit.ly/1p83SyO
Sivilombudsmannens bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd:
Når Sivilombudsmannen, borgerenes siste håp, selv presiserer at han er godt kjent med at Nav nedtoner hindringene som følge av brukerens sykdom eller funksjonshemning for å kunne tvinge syke mennesker ut i arbeid – hvilket er formidable lov- etikk og regelbrudd som udiskutabelt skal sanksjoneres etter straffeloven – og kun sitter der og kåserer over dette faktum samt bevitner at ingen affære blir tatt, er dette samtidig et bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd, og en resignert aksept av en totalitær og lovløs institusjon.

ABABABABAPELO

Amnesty International 02.10.2009 – Magasinet:
Vaktbikkja passer ikke eget hus
Norge anerkjenner ikke norske innbyggeres rett til å prøve sin sak for FN, sier Amnestys rådgiver Beate Ekeløve-Slydal.
Norske myndigheter har aktivt motarbeidet en ny klageordning, som gjør det mulig å klage inn nasjonale brudd på retten til for eksempel mat, bolig, helsehjelp og utdanning for en internasjonal domsstol.
Når tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ICESCR) legges frem i september, vil norske myndigheter ikke skrive under.
Norge anerkjenner ikke norske innbyggeres rett til å prøve sin sak for FN (…)
Norge mener altså at de heller ikke skal få mulighet til å få sin sak behandlet av det internasjonale samfunn, sier Ekeløve-Slydal, og legger til:
Hvordan kan Norge predike internasjonal åpenhet og innsyn, og samtidig nekte FNs menneskerettighetseksperter å vurdere oss?
Hvordan kan Norge hevde at norsk bistand er rettighetsbasert når vi motarbeider viktige fora der folk kan kreve sine rettigheter?
http://bit.ly/1xGdgsE
abannike
09.11.2011 – Fare for at Fri Rettshjelp må legge ned
Kan bruke Nav
Sosialbyråd Anniken Hauglie (H) sier at kommunen har spurt justisdepartementet om å ta over Fri Rettshjelp (…)
Hun mener at brukerne har andre steder å henvende seg for juridisk rådgivning, og nevner Nav (…)
Jeg har inntrykk av at de fleste er godt kjent med de tilbudene som finnes, Nav er godt kjent, sier Hauglie.
http://bit.ly/zzNOMs
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro

(Til) Statsminister Erna Solberg Statsministerens kontor
Postboks 8001 Dep, 0030 Oslo

Oslo, 22. oktober 2013

Kopi: Utenriksminister Børge Brende
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen
Finansminister Siv Jensen
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
Leder av Venstre Trine Skei Grande
Leder av Kristelig Folkeparti Knut Arild Hareide

22.10.2013 – Menneskerettighetene må stå sentralt i regjeringens arbeid

Statsminister Erna Solberg, Den norske Helsingforskomité gratulerer deg og den nye regjeringen med tiltredelsen, og håper på et godt samarbeid.
Vi ønsker med dette brevet å peke på noen menneskerettslige utfordringer som vi ber regjeringen prioritere.
Det er etter vår mening behov for sterkt politisk fokus på gjennomføringen og overvåkingen av internasjonale menneskerettigheter, både i utenrikspolitikken og internt (…)
En viktig side ved dette arbeidet er at Norge selv er og fremstår som en god modell for andre land ved å ha sterke institusjoner på hjemmebane som sikrer full respekt for menneskerettighetene og ved systematisk å følge opp anbefalinger fra FNs og Europarådets organer (…)
Norge kan ikke være en sterk stemme for menneskerettighetene ute uten å ha en sterk menneskerettighetspolitikk hjemme (…)
  • Et fjerde viktig tiltak er å sørge for at Norge har et effektivt vern om menneskerettighetene på hjemmebane (…)
Norges nåværende nasjonale institusjon for menneskerettigheter ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har ikke lenger A-status i det internasjonale akkrediteringssystemet og er derfor ikke lenger fullverdig deltaker i FN. SMR, som er en del av Universitetet i Oslo, vil avslutte sin rolle som nasjonal institusjon 30. juni i 2014 (…)
Norge som en pådriver på menneskerettighetsfeltet vil miste troverdighet hvis vi står uten eller har en svak nasjonal institusjon.
  • Vi mener at Norge må etablere en ny nasjonal institusjon som er i samsvar med Paris-prinsippene, som er etablert ved lov, som er organisert utenfor forvaltningen og som kan bidra effektivt til å sikre full respekt for menneskerettighetene i Norge i samarbeid med myndighetene, med de nasjonale ombudene, sivilt samfunn og andre aktører.
  • Vi er kritiske til å etablere en ny nasjonal institusjon som et forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet slik en tverrdepartemental arbeidsgruppe har foreslått (…)
  • Vi mener at nasjonal institusjon bør etableres som en uavhengig kommisjon, slik Sveaas-utvalget i sin tid foreslo.
  • Den bør ha et bredt mandat og ha betydelig større ressurser enn dagens institusjon. Kommisjonen bør rapportere til Stortinget (…)
http://bit.ly/1o91lDU
http://bit.ly/1s7bqNQ

ABABABABAIDED

Fram til 1995 var Institutt for menneskerettigheter et selvstendig forskningsinstitutt (…)
I 2001 ble instituttet gitt status som norsk «nasjonal institusjon for menneskerettigheter»[1] og er dermed en del av et nettverk under FNs høykommissær for menneskerettigheter.
I november 2012 ble SMRs status som norsk «nasjonal institusjon for menneskerettigheter» nedgradert fra «A» til «B», fordi SMR er knyttet til Universitetet i Oslo og ikke er en uavhengig institusjon.
http://bit.ly/1tSBr7T
Det har den da heller ikke vært siden den ble tilknyttet Universitetet i 2001!
Som tidligere belyst i denne posten:
«I Norge er det Norske senter for menneskerettigheter som er den nasjonale institusjon for menneskerettigheter, men dette senteret har selv definert seg som en forskningsinstitusjon og senteret behandler ikke henvendelser fra enkeltpersoner.»

ABABABABTHOMMESFRI

Representantforslag fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen (bildet) om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannenn)
Dokument 8:32 S (2013–2014)
Dato: 04.03.2014
Ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter underlagt Stortinget og knyttet til Sivilombudsmannen
Forslagsstilleren er enig i premissene i Utenriksdepartementets høringsnotat om at det bør opprettes en ny uavhengig nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge, men mener at institusjonen bør legges under Stortinget og knyttes til Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen (…)
Forslagsstilleren viser til at Stortinget bærer et særlig ansvar for å bidra til ivaretagelse av menneskerettighetene i Norge ved å samtykke til ratifikasjon av Norges internasjonale forpliktelser og påse at den utøvende myndighet følger opp de forpliktelsene fellesskapet har overfor enkeltpersoner i Norge (…)
Forslagsstilleren forutsetter at den nye nasjonale institusjonen kan etableres fra og med 1. januar 2015.
I tilknytning til den nasjonale institusjonen bør det oppnevnes et rådgivende utvalg for å legge til rette for at institusjonen kan avspeile et mangfold og ha en samordningsfunksjon overfor ulike menneskerettighetsaktørers innsats, slik Paris-prinsippene gir anvisning på.
Sivilombudsmannen er opprettet for å «bidra til at offentlig forvaltning respekterer og sikrer menneskerettighetene», jf. sivilombudsmannsloven § 3 (…)
Forslagsstilleren vil understreke at den nasjonale institusjonen for menneskerettigheter skal utøve sin myndighet selvstendig og uavhengig. Det forutsettes at ny nasjonal institusjon etableres fullt ut i samsvar med FNs krav til slike institusjoner, og slik at institusjonenes arbeidsoppgaver dekker de oppgavene som Paris-prinsippene gir anvisning på.
For at Sivilombudsmannen skal oppfylle Paris-prinsippenes krav til nasjonal institusjon vil det være nødvendig å gjøre endringer i sivilombudsmannsloven og i instruksen for sivilombudsmannen (…)
http://bit.ly/1vCf97j

ABABABAMASON

Stortingspresident Olemic Thommessen er frimurer
I tillegg til å være ny stortingspresident har Olemic Thommesen fra Høyre også tittelen «Høyt lysende Salomons betrodde bror» i frimurerlosjen (…)
Ifølge losjens egne lister hadde Thommesen i 2008 nådd nivå åtte av ti i frimurerlosjens rangsystem, mens nivå 11 er forbeholdt de med sentrale verv i landslosjen.
Statsminister Erna Solberg sier det er helt uproblematisk at stortingspresidenten er frimurer (…)
http://bit.ly/1Ger5V8

ABABABANITE

Menneskerettighetene inn i grunnloven
Innspill til Høring på Stortinget 28. februar 2014
I dag spiller Den norske Helsingforskomité sine synspunkter på menneskerettighetsutvalgets innstilling til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. – Stortinget har en historisk sjanse til å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk lovgivning.
I forrige periode ble det fremmet forslag om et eget kapittel med de sentrale menneskerettighetene i Grunnloven.
Nå må det sittende Stortinget kjenne sin besøkelsestid og vedta denne viktige reformen, sier Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.
2. Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
(…) Rettighetene i Verdenserklæringen og senere dokumenter er ikke et buffetbord man kan velge og vrake fra.
Det vil være oppsiktsvekkende hvis Norge signaliserer et brudd med denne tenkningen ved å innlemme bare deler av den internasjonale rettighetskatalogen i Grunnloven.
Det vil også representere et brudd med norsk tradisjon og lovforankring av så vel sivile og politiske rettigheter som økonomiske og sosiale velferdsrettigheter.
Økonomiske og sosiale rettigheter er ikke nødvendigvis dyrere, vagere og mer uhåndterbare enn sivile og politiske rettigheter.
Felles for dem er at de er kortfattet formulert og ment å fungere som prinsipper og retningsangivere for statens myndighetsutøvelse.
Det finnes en misforstått frykt for økonomiske og sosiale rettigheter. Statene har en betydelig skjønnsmargin.
Rettighetsbrudd dreier seg først og fremst om (…) hvis en stat ikke bruker sine ressurser til å sikre et rimelig minimumsnivå av velferd og sosiale ytelser.
Økonomiske og sosiale rettigheter tar heller ikke for mye makt fra politiske organer og gir den til domstolene. I praksis er domstolene tilbakeholdne med å overprøve politiske beslutninger.
Det er nettopp et viktig poeng å sikre «rettsliggjøring av menneskerettighetene».
Ser vi med et nøkternt blikk på situasjonen i mange av verdens land i dag så er hovedproblemet nettopp mangelen på rettsliggjøring.
Menneskerettighetene forblir først og fremst festtaler, mens vanlige mennesker som opplever klare brudd på rettighetene kan se langt etter oppreisning i domstolene eller på andre måter.
Det kan være at det finnes rettighetslovgivning som utgjør et demokratisk problem, men vi kan ikke se at dette gjelder menneskerettighetslovgivning. Der menneskerettighetene setter en stopper for flertallet er det på sin plass.
Det er mindretallet, de sårbare gruppene og de som faller utenfor som har mest bruk for menneskerettighetene.
De trenger dem i lovs form (…)
http://bit.ly/1tTmkev

ABABABABABALAGA

Menneskerettsloven, Norge
Justis- og politidepartementet
http://bit.ly/1tF7rNh

ABABABABETZNER

12.04.2014 – Full splid om menneskerettigheter i Grunnloven
Politikerne har delt forslagene om grunnlovfesting opp i to hovedgrupper: sivile og politiske menneskerettigheter, og økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (…)
Arbeiderpartiets Jette Christensen sier hun mener det er et «uheldig signal» om Stortinget bare vedtar sivile og politiske menneskerettigheter, og ikke økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (…)
Noen av forslagene innenfor de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter egner seg ikke for grunnlovsinnarbeidelse, fastslår Høyres fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Michael Tetzschner overfor VG.
Fremskrittspartiets Kenneth Svendsen:
(…) Vi er veldig skeptiske til å innlemme den siste delen med økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
Å slå fast retten til sosialhjelp hører ikke hjemme i grunnloven.
Det må være noe det ordinære lovverket bygger opp rundt, og vi mener det ikke har noe i grunnloven å gjøre (…)
http://bit.ly/1lkEXm6

ABABABABETZER

Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter
Dokument 12:31 (2011-2012), Innst. 187 S (2013-2014)
Saksordfører: Michael Tetzschner (H)
Innstilling avgitt 07.05.2014
«Forslagene om rett til tilfredsstillende levestandard og helsehjelp, oppnådde ikke et tilstrekkelig flertall og ble følgelig ikke vedtatt.»
http://bit.ly/NNjcPK

ABABABABRTRAYTALKINGTREASON

Tetzschner and Høyre want to take Norway back to the Cold War
Most surprising is Tetzschner’s view that social rights are not justiciable, capable of being applied by courts. He should get out a little more (…)
Norway was seeking to modernize its constitution for the 21st Century but instead it seems stuck somewhere in the mid 20th or 19th Century.
http://bit.ly/1wOFfJM

ABABABABERLOL

Veiledninger og brosjyrer, 30.11.2004
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (ICCPR)
http://bit.ly/1q5nEpu
Utenriksdepartementet
Norges MR-forpliktelser
Nedenfor finner du en oversikt over de mest sentrale MR-konvensjonene.
http://bit.ly/1sMJi1A
ICESCR
Compliance of Norway with its International Obligations under the International Covenant for Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
The Right to Adequate Food and the Compliance of Norway with its Extraterritorial Obligations
http://bit.ly/1p7W68f
United Nations
E/C.12/NOR/CO/5
Economic and Social Council
Distr.: General
13 December 2013
Original: English
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
Concluding observations on the fifth periodic report of Norway *
The Committee on Economic, Social and Cultural Rights considered the fifth periodic report of Norway
http://bit.ly/1tn4rTN
NKVTS.NO – Konvensjoner og traktater
Internasjonale konvensjoner og traktater forplikter Norge til å innarbeide bestemt innhold i eget lovverk og påse at avtalene realiseres i politisk, sosial og juridisk praksis.
Menneskehandel, kjønnslemlesting, tvangsekteskap, vold mot kvinner og vold mot barn er eksempler på praksiser som strider mot menneskerettighetene.

Eksempler på konvensjoner som forplikter Norge på området vold i nære relasjoner er kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen som er avtaleområder under FNs menneskerettighetserklæring fra 1948 (…)

http://bit.ly/1G0gZat

ABABABAVIANER

Å rotte seg sammen for å knuse andre
http://bit.ly/1rsye9k
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
http://bit.ly/1uGbR45
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
http://bit.ly/1nWE4DU
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq
Nav tråkker på folk, og utraderer sentral departementsuttalelse på eget initiativ
http://bit.ly/ZhKK57
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

november 2014
M T O T F L S
« okt   des »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: