Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Antihumanistisk Målstyringsideologi!


ABABABAMEN

MÅLSTYRING SOM VITENSKAPELIG LEDELSE, MANAGEMENTFILOSOFI OG POLITISK IDEOLOGI.
 • Futurum Forlag
Noen lysegrønne refleksjoner ved Fords hundreårsjubileum
 Av Johan Nygaard

ABABABEMENT

Målstyringsideologien ligger som en kald skygge over landet og suger sjelen ut av det norske velferdssamfunnet.
Folket tør ikke tro på en harmonisk fremtid før vi har kløyvd dragen.
«Behovene er uendelige –rammene er begrensede”.
Dette er målstyringsideologiens humørløse og tankelammende mantra.
 • Det lyder umiddelbart selvfølgelig, men ved nærmere ettertanke forstår vi at dette ”universelle prinsippet” er blindt og respektløst både overfor menneskenes behov og overfor de ressursene vi har fått å forvalte.
  Denne tilforlatelige respektløsheten i kjernen av målstyringsideologien sprer like tilforlatelig en demoraliserende stemning overalt hvor denne ideologien gjør seg gjeldende.
  Vi må mobilisere kunnskap, selvrespekt og den sunne folkelige fornuften mot de demoraliserende virkningene av målstyringsideologien.
  Den kosmiske sannheten er litt mer humoristisk og intelligent:
 • Menneskenes behov er selvfølgelig begrenset.
 • Og det er ressurser i overflod på jorden, slik at ingen mennesker behøver å lide permanent nød.
  Både den aktuelle matvarekrisen og den latente klimakrisen viser oss at problemet ikke først og fremst er å prioritere innenfor begrensede rammer.
  Det er kommunikasjonen og distribusjonen av ressursene på jorden som er det store og gjennomgripende problemet i menneskenes verden.
 • Og det problemet løser vi ikke med å tenke maktkamp om prioriteringer innenfor begrensede rammer i en konkurranseorientert markedsøkonomi.
 • ?????????????????????????????????????????????????????????????????
 • Ærlig talt. Slik tankegang kan verken begripe og forstå det økologiske samspillet, menneskenes behov og kapasitet, eller de ressursene vi har fått å forvalte på jorden.
  Slik gammeldags tankegang representerer problemet – ikke løsningen.
  Men Jens Stoltenberg og Siv Jensen har altså ikke annet å by på enn denne enøyde målstyringsideologien som reduserer alle problemene i samfunnet til å dreie seg om tall, ansvarsstrukturer og prioriteringer innenfor begrensede rammer i en konkurranseorientert markedsøkonomi.
  Og vi kan ikke forsvare oss mot dette underliggende og tankelammende målstyringsparadigmet i dagens fragmenterte politiske debatt.
  For å motvirke den forvirrende og fremmedgjørende fragmenteringen av den politiske debatten, og bli oppmerksom på sammenhengene i den politikken som tilsløres, må vi altså i dag fokusere på selve målstyringsideologien.
  Løsningen ligger som alltid i problemet. Målstyringsmetoden er ikke årsak til alle problemene her i verden.
  Men målstyringsmetoden har overtatt problemene og kan ikke løse dem med sine enøyde problembeskrivelser.
  Det vil alltid være tydelige og forpliktende målstyringsprosesser i en hver sunn økonomistyring og administrasjon.
 • Og det vil alltid være elementer av transaksjonspedagogikk (straff og belønning) og adferdspsykologiske virkemidler naturlig integrert i en hver sunn oppdragelse, pedagogikk og ledelse.
  Det er når disse virkemidlene forstås isolert fra sine naturlige sammenhenger, rendyrkes og forsterkes, og opphøyes til ideologi, at kombinasjonen av målstyring og adferdspsykologiske ledelsesstrategier fremstår som en antihumanistiske skrekkvisjon.
 • ABABABAVIANER
 • I tiden fremover skal vi få se at de forskningsprosjektene som har en tilnærming som er konsistent med målstyringsideologien vil bli stadig mer favorisert når forskningsmidlene fordeles.
  Det fullfinansierte motebegrepet ”evidensbasert psykologi” tilslører nettopp ikke at dette dreier seg om å bruke psykologifaget til å finslipe de adferdspsykologiske ledelsesstrategiene i målstyrte systemer.
  OECD og EU, Sir Anthony Gidden, Sir Tony Blair og Gordon Browns New Labour og ”den tredje vei”, Stoltenberg og Arbeiderpartiet, Høyre, FrP, Cvita-praktikantene og til og med ”SV i regjeringståka” har i sin tur opphøyd målstyring til politisk ideologi.
  Alle de politiske partiene på Stortinget har vært med på å innføre, argumentere og styre ut fra målstyringsideologien.
  Det er i denne historiske konteksten vi må forstå og beskrive ”markedsdreiningen” av Arbeiderpartiet.
  Viktige milepæler i denne historien her hjemme er innføringen av målstyring som prinsipp for offentlig forvaltning med såkalt ”Virksomhetsplanlegging” (VP) rundt 1990, EØS avtalen i 1992-93, Gudmund Hernes Reform 94 for den videregående skolen, ”fristillingen” av samfunnets infrastrukturer i årene rundt årtusenskiftet, Civita-Clemets ”Kvalitetsreform” av høyere utdanning, Stoltenbergs helsereform, NAV reformen, og implementering av målstyringsreformen av universitetene og selve den frie forskningen.
  Det meste av dette vil bli stående i historien som skoleeksempler på dyr og mislykket målstyrt tilnærming til systemutvikling (…)
 • I vitenskapelige sammenhenger er det forskjell på å målstyre og bli målstyrt.
 • I sosiale sammenhenger er det faktisk ikke det. Dette er en gammel visdom.
  Målstyring som vitenskapelig ledelse av forskningsprosjekter, teknologiutvikling og industriprosesser gjør oss til herrer på jorden med det ansvaret det innebærer.
 • Målstyring som vitenskapelig ledelse kan selvfølgelig ikke sette seg selv inn i sine rette sammenhenger.
 • Målstyring som managementfilosofi og politisk ideologi gjør oss til slaver.
 • ABABABABATOPP
 • Når målstyring som managementfilosofi og politisk ideologi påberoper seg autoritet fra målstyring som vitenskapelig ledelse, er det altså en antihumanistisk tilsnikelse.
  Målstyring som managementfilosofi forsøker å oppnå en kontroll over de sosiale samarbeidsprosessene ved å innføre detaljerte internfaktureringer og et system av målkontrakter i kombinasjon med ”evidensbaserte” adferdspsykologiske og transaksjonspedagogiske (straff og belønning) ledelsesstrategier i føydale strukturer.
  Vi kan gjenkjenne politikernes målstyringsretorikk i flommen av billigbøker om målstyring som managementfilosofi (MBO). Der kan vi også lese at internfaktureringer fungerer som klargjøring for konkurranseutsetting.
  Selv om Kristin og Jens sier at de ikke vil sette bestemor ut på anbud, har de altså lagt alt til rette for at Erna og Siv kan gjøre det!
 • Målstyring som pedagogisk virkemiddel virker mentalt ensrettende og skaper mer konkurranse og større sosiale forskjeller.
  Konkurranse og sosiale forskjeller er i en viss grad naturlig og nødvendig i samfunn med arbeidsdeling. Og mental ensretting er et nødvendig element i sosiale læringsprosesser og samarbeidprosesser.
 • Men en rendyrking, forsterkning og ideologisering av målstyringsprosessene i pedagogiske og sosiale sammenhenger leder uavvendelig til et antihumanistisk fryktvelde.
  Det har vi sett før.
  Målstyring er nemlig ikke noe nytt. Vi har bare identifisert og beskrevet målstyringsprosessene på nytt og satt dem inn i nye sammenhenger.
  Nå har f.eks. også direktøren i NAV fått millionlønn og fallskjerm for å la seg målstyre og adferdsregulere til å målstyre og adferdsregulere avdelingslederne til å målstyre og adferdsregulere saksbehandlerne til å målstyre og adferdsregulere de arbeidssøkende og stønadstrengende etter de skiftende politiske bestillernes forskjellige bestillinger.
  Dette er arbeidslinja, folkens. Nå blir det tøffere tider.
 • ABABABEMENTE
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurderer i fullt alvor å sette oppfølgingen av den enkelte NAV-klient ut på anbud.
  Det er en viss automatikk i dette.
  Den målstyrte ledelsen i industrien og offentlig forvaltning foretrekker å basere seg på forutsigbar og pålitelig ekstern kompetanse og intelligens som beslutningsgrunnlag.
 • Med et slikt ”friskt syn utenifra” på egen organisasjon, får ledelsen svar som bestilt på hva som er mest hensiktsmessig for å oppfylle målstyringsmetoden.
  Samtidig kan ”ekspertenes” eksterne autoritet brukes til å nøytralisere medarbeiderne og den lokale intelligensens beskrivelse og forståelse av sin egen virkelighet, og til å overkjøre den interne motstanden mot å redusere de faglige, sosiale og kulturelle verdiene for å oppfylle metoden.
  Målstyringsmetoden kan uansett ikke begripe og forstå de faglige, sosiale og kulturelle verdiene i arbeidslivet med sitt rapporterings- og analysespråk.
  Det er derfor vi sier at målstyringsideologien er enøyd.
  Derfor snakker lederne og politikerne om noe helt annet når de konfronteres med de antihumanistiske og kulturtømmende virkningene av den målstyringsmetoden som i virkeligheten også styrer dem.
  Den enøyde målstyringen av fellesskapets ansvar og historisk opparbeidede verdier tømmer politikken for etisk og kulturelt innhold mens den gjensidige respekten og lojaliteten mellom politikerne og velgerne forvitrer (…)
 • Også Finansministeren blir styrt av målstyringsmetoden.
  Og målstyringsmetoden kan bare oppfylle seg selv.
 • ABABABCISS
 • Kosmopolitikeraspirantene, målstyringskoryfeene og Civita-praktikantene forsøker i sin opphøyde fremmedgjorthet altså å utvikle en overstatlig, sentralisert og standardisert verdensorden hvor samtlige offentlige og private virksomheter blir styrt av den samme enøyde målstyringsmetodens finansielle logikk i et grenseløst konkurranseorientert marked med en felles valuta.
  Stoltenbergs ”store tanker”, som han hemmelighetsfullt har meddelt pressen at han har satt av plass til i hverdagen som statsminister, er altså ikke noe annet enn denne utlevde, enøyde målstyringsideologien.
  Dette er grunnlaget for Stoltenbergs ”store optimisme” her i verden, og det har han meddelt FNs generalsekretær i rapporten ”Delivering as One”. Sjekk den. Gjør det.
  For den rapporten er nemlig også innholdet i Støres ”store satsing på FN”.
  Hele Den Norske Utenrikstjenesten gires nå til å drive lobbyvirksomhet for Stoltenbergs forslag om å underlegge selveste FN den enøyde målstyringsideologien.
  Stoltenberg og Støre ( tidl. arbeidende styreformann i ECON analyse) kan rett og slett ikke forestille seg noen bedre måte å styre verden på.
  Ligger det i forlengelsen av denne tankegangen at et målstyrt FN av hensyn til det globale styringssystemets effektivitet vil erklære Norge utenfor EU som en uhensiktsmessig enhet?
 • Virkeligheten må som kjent pent innordne seg de overordnede prinsippene.
 • Dette er faktisk det aller mest ”universelle prinsippet” i de forvirrede kosmopolitikeraspirantene og målstyringskoryfeenes opphøyde fremmedgjorthet og fikse forestillinger om verden.
  Det er en grotesk tilsnikelse å ta nordmenns tradisjonelle og sunne velvillighet overfor FN til inntekt for Stoltenbergs reaksjonære forslag om å underlegge selveste FN den antihumanistiske målstyringsideologien.
  Dette gjør vondt i hjertet. Hvor blir det av debatten om dette?
 • ABABABAVITE
 • Verden må få vite at målstyringsmetoden er uegnet til å ivareta grunnleggende fellesskapsoppgaver selv i verdens rikeste land.
  Også i verdens beste land å bo i undergraver målstyringsideologien den gjensidige respekten og lojaliteten mellom folket og eliten, mellom ledelsen, medarbeiderne og brukerne, og mellom politikerne og velgerne.
  Den aktuelle finanskrisen bare forsterker de politiske bestillernes blinde tro på at løsningen på alle problemene ligger i glamorøse overstatlige arenaer for målforhandlinger med den overstatlige finanskapitalen, som på sin side styrer alt som kan måles og registreres med målstyringsmetoden.
  Dette representerer ”et høyere trinn på sivilisasjonsstigen hvor motsetningen mellom politikk og kapital oppheves” jubler Jagland og den svenske Globalvänstern.
  Kosmopolitikeraspirantene konstruerer som vanlig sin egen virkelighet og tror faktisk at det er folk og arbeid det er noe galt med her i verden.
  Akkurat som sofistene og Kant.
  Intet er nytt under solen.
 • ABABABASTATE
 • Det er altså den enøyde målstyringsideologien som skal virkeliggjøre kosmopolitikeraspirantenes overstatlige visjoner.
  I dette systemet får politikerne i større grad sin makt og myndighet legitimert og begrenset av overstatlige institusjoner, og kan i tilsvarende mindre grad stilles til ansvar i lokale demokratiske prosesser.
  Det er derfor vi kaller kosmopolitikeraspirantenes målstyrte visjon for ”demokratisk føydalisme”.
 • Dialektikere av alle kategorier vil gjenkjenne dette paradoksale begrepets logiske gyldighet og historiske relevans.
  De krenkelsene, frustrasjonene og avmaktsfølelsen som målstyringsideologien allerede forårsaker ” on the ground” her hjemme, er ingenting mot hva implementeringen av ”målstyringsdirektivet” fra Brüssel vil medføre.
  Den aktuelle finanskrisen viser oss hvilke fatale følger den tankegangen som ligger til grunn for tjenestedirektivet fra Brüssel kan få.
  Vi ser nå hvordan deregulerte grenseløse markeder blir labile og bryter sammen fordi ubalanse i ett område forplanter seg i hele markedet på uforutsigbare måter og med uoverskuelige konsekvenser.
  Men kosmopolitikeraspirantene, målstyringskoryfeene og Civita-praktikantenes ideologiske blindhet kjenner fortsatt ingen skam.
 • ABALOGN
 • Sammenblandingen av målstyring som managementfilosofi og politisk ideologi forvirrer og paralyserer debattene, lammer lokaldemokratiet og tømmer politikken for etisk og kulturelt innhold.
  Stoltenberg og tabloidene visualiserer en negativ valgkamp, hvor valget skal stå mellom å konfirmere målstyringsideologien til Stoltenberg, eller enda mer målstyring med FrP.
  Tenk på alt vi ikke kan diskutere og kritisere i valgkampen da, av frykt for å svekke Stoltenberg i forhold til FrP. !!!
 • Bak ryggen til Stoltenberg kan SP og SV også bare snakke om tall, ansvarsstrukturer og prioriteringer innenfor begrensede rammer.
  Bak ryggen til Stoltenberg blir det f.eks. umulig for SP og SV å forsvare folkestyret mot den massive overføringen av politisk makt fra statlige demokratiske institusjoner til tvilsomme overstatlige rettsinstitusjoner.
  EU domstolen og EFTA domstolen, som er de som endelig bestemmer hva de uforståelige direktivene fra kommisjonærene i Brüssel egentlig skal bety, slik at politikerne ikke kan stilles til ansvar, -disse dommerne nekter til og med å opplyse om sine biinntekter.
  Vi kan levende forestille oss hvor befriende og mobiliserende det virker på partimedlemmene i SP og SV å få anledning til å drive en ærlig og opplysende valgkamp som på en positiv og konstruktiv måte kanaliserer folkets høyst berettigede indignasjon og harme over den antihumanistiske målstyringsideologien til Jens Stoltenberg og Siv Jensen, og alle de gjenkjennelige virkningene av den.
 • ABABABAPPI
 • Slik vil vi det velte hele dette falske og tankelammende politiske spillet som strategene i AP er i ferd med å nøytralisere EU- og EØS-motstanderne i SP og SV med.
  Så kan folket begynne å diskutere politikk igjen.
 • Så blir SP og SV atter fri til å argumentere kraftfullt for sin egen eksistensberettigelse og gjør sannsynligvis et brakvalg.
 • Slik knekker vi FrP koden i forbifarten og Siv Jensen sprekker som et troll i dagslys.
  Alle partiene på Stortinget har vært med på å innføre, styre og argumentere ut fra den enøyde målstyringen av fellesskapets ansvar, -noen uten å forstå hva de var med på.
 • Noen må gjøre avbikt. Når?
 • Det er mulig å gjøre avbikt, både som individer og kollektiv.
 • Dette er sterke moralske handlinger som øker forståelsen mellom oss, og som virker forpliktende for fremtidige generasjoner.
  Det er i første omgang mest realistisk å arbeide for at medlemsdemokratiet i SV og SP irettesetter den sentrale ledelsen og gjør avbikt for partiets synder.
 • Da kommer Kristelig Folkeparti og velgergrunnlaget til Arbeiderpartiet etter.
  Stoltenberg og Støre blir stående med buksene nede mens Venstre splittes og det rabler for høyresiden.
  Som sagt: Positive kreative visualiseringer. Det må til for å skape en bedre verden.
  Alternativt kan vi se for oss at SP faller ut av Stortinget og SV forblir et fjollete påfunnsparti for forvirrede målstyringskoryfeer i offentlig sektor.
  Da blir det straks mer relevant å forestille seg de Grønne som det nye samlende mot-målstyringsideologien-partiet for globalt og økologisk bevisste humanister blant folk i fagmiljøene, arbeidstakerorganisasjonene og primærnæringene.
  Skulle SV skrumpe og SP svinne hen bak ryggen til Stoltenberg, må Nei til EU straks gire om sin organisasjon for å kompensere for det misforholdet som dermed oppstår mellom motstanden mot EU tilpasningen i folket og representasjonen på Stortinget.
  Hvis Erna Solberg og Siv Jensen, med Jonas Gahr Støre som parlamentarisk leder for AP i opposisjon, trumfer igjennom tjenestedirektivet mot folkets vilje, blir det nok raskt et folkekrav å si opp hele EØS avtalen.
 • Da kommer vi ikke utenom en NOU om EØS som helt sikkert vil kaste et nytt lys over de siste 15 årenes politiske historie.
  Det er fort gjort å si opp EØS avtalen.
 • Vi kan forklare EU at Stortinget ble ført bak lyset av våre egne ved inngåelsen av avtalen, så de må ikke ta dette fornærmelig opp.
 • Nye forhandlinger med EU vil bringe en høyst påkrevet og lenge etterlengtet realisme inn i vurderingen av forholdene mellom Norge og EU.
http://bit.ly/1sZjXoW
http://bit.ly/1wqv8YZ
 ABABABARBAID
Les videre, det materiale jeg linker til i tråden jeg startet år 2011 – «Søkelys på valgflesk»
http://bit.ly/1sZh07J
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq
Å rotte seg sammen for å knuse andre
«Arbetslinjen har nått vägs ände»!

ABABABABAKERi

Pressmeddelande 23 oktober 2014
Finansdepartementet
Ny styrning bortom New Public Management
http://bit.ly/1rsye9k
IKT-moderniseringen i Nav
http://bit.ly/1FM5WS4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

oktober 2014
M T O T F L S
« sep   nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: