Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!


Forløpet til denne posten kan leses her:
Å rotte seg sammen for å knuse andre
http://bit.ly/1rsye9k

 

ABABABABAKERi

REGERINGSKANSLIET
Pressmeddelande 23 oktober 2014
Finansdepartementet
Ny styrning bortom New Public Management
De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna utveckling vill regeringen vända, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2014/10/ny-styrning-bortom-new-public-management/

 

ABABABEHAPPI

Regjeringen
Pressemelding Nr.: 132/1
Dato: 03.11.2006
Fra stønad til arbeid – verktøykassa på plass
Den negative trenden i utstøting fra arbeidslivet skal snus. Vi rydder opp og utvider verktøykassa, slik at den enkelte kan møtes og hjelpes ut fra de behovene han har.
Målet er et samfunn der alle kan delta ut fra sin arbeidsevne, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.
Grepene som skal sørge for dette er:
  • Nytt kvalifiseringsprogram særlig rettet mot personer med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde over lengre tid.
  • Større trykk på oppfølgingen hos arbeidsgiverne og arbeids- og velferdsforvaltningen. (Det er) 700 000 personer i yrkesaktiv alder som mottar hjelp til livsopphold fra det offentlige.
  • Mange av dem kan ikke og skal ikke arbeide.
  • Disse skal samfunnet tilby en anstendig inntekt.
  • De som vil og kan arbeide skal gis muligheten til det.
http://bit.ly/1t6YpYR

ABAHARDLOOK

Hele åtte år senere, vedgår sjefsposøren i bingen – Bjørn Gudbjørgsrud  (17 februar 2014) at han er klar over at de Navansatte faktisk ikke ANER hva de har drevet med vedrørende oppfyllelsen av overnevnte mål som er at alle skal kunne delta ut fra sin arbeidsevne ut fra etatens overordnede fokus og pisk – ARBEIDSLINJA i alle disse år! :
Nav-ansatte kjenner ikke arbeidslivet – Magasinet Velferd
«En av Navs hovedoppgaver er å få folk i arbeid.
Men Nav-ansatte mangler kunnskap om arbeidslivet og har lite kontakt med arbeidsgivere, ifølge en intern rapport om ressurssituasjonen i Nav.
«Når du spør meg om arbeidsmarkedet hos oss, må jeg være ærlig å si at det har jeg begrenset kunnskap om», vedgår en Nav-medarbeider som er gjengitt i rapporten.
Rapporten bekrefter det vi har visst en stund; at det har vært for lite kompetanse, trykk og satsing på markedsarbeidet.
Å bli bedre på dette området er en av våre hovedprioriteringer, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav.
https://www.velferd.no/artikler/aktuelt/nav-ansatte-kjenner-ikke-arbeidslivet

ABEGU

NRK Nordnytt 20.10.2014 – Vi har et økende antall fattige i Norge og flere barn som ikke får gjøre det andre barn gjør
«Fritidsaktiviteter for barn gjør livet verd å leve. Dette tar NAV fra barna fordi de ikke hører på dem, fortsetter Barneombudet.
Dermed bryter de Barnekonvensjonens artikkel 12 som sier barn har rett til å si sin mening og bli hørt.
Tjenestedirektør, Bjørn Gudbjørgsrud, i Arbeids- og velferdsdirektoratet svarer:
Jeg forstår at Lindbo baserer kritikken på blant annet tilsynsrapporten fra Helsetilsynet.
Vi har der et stort forbedringspotensial når det gjelder å se barna og deres behov.
Derfor har vi satt i gang opplæring for å heve den enkelte medarbeiders kunnskap om å se barn, sier Gudbjørgsrud.
http://bit.ly/ZCuYBH

ABLINKSKUDD BYRÅKRATI

Men så var det heller ikke annet å forvente fra den kanten!
Svadatølperen i velkjent stil!
For hvorfor er det slik at Nav fortsatt skal ha dette «store forbedringspotensialet» som de til stadighet maser om når realitetene er at de ble kalt inn på teppet for sine kalkulerende avvik vedr. denne problematikken allerede for flere år siden?!
Forbannede kjeltring og døgenikt som er Lystads høyre hånd, så referansene gjelder for dem begge!:
Fattigdom – Professor refser regjeringen for ikke å ta tak.
http://bit.ly/RiuI21
23.06.2012 – Bjurstrøm innkaller Helsetilsynet og Nav-direktøren
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) ber Nav-direktøren redegjøre for lovbrudd som er avdekket i kommunenes tildeling av sosialhjelp (…)
Hun vil også ha en vurdering fra Nav-sjefen om hvordan Nav skal følge opp det som er kommet fram.
NTB gått gjennom 22 tilsynsrapporter som viser at 16 av 22 Nav-kontorer bryter loven når de tildeler sosialhjelp, blant annet fordi de ikke foretar en individuell vurdering av behovet hos familier med barn (…)
http://bit.ly/SISIfO

ABEGENG

Utdrag fra posten – Sosialhjelpsnormen må heves:
Johanna Engen: «Det finnes ingen fattige barn, det finnes bare fattige foreldre, uten fattige foreldre er det heller ikke fattige barn»
Den virkelige fattigdommen er usynlig
«Vi må slutte å snakke om barnefattigdom, vi må snakke om foreldrefattigdom, det er den som må gjøres noe med.»

http://t.co/FVqwWf2uoX

ABEFIDSD

Nav 23.10.2014 – NAV frykter at flere blir fattige – Les hele saken i Kommunal rapport 23.10 2014
De kommunale utgiftene til sosialhjelp går opp.
Kommunenes manglende satsing på kvalifiseringsprogrammet har mye av skylden, mener Navsjef Bjørn Gudbjørgsrud (…)
I tillegg til økt ledighet, særlig blant unge og innvandrere, er nedgangen i bruk av kvalifiseringsprogrammet ifølge Nav en viktig forklaring på økt utbetaling av sosialhjelp.
Vi ønsker å utfordre kommunene på hvorfor de ikke utnytter programmet mer, når de ser at det bidrar til lavere sosialutbetalinger og at det får folk ut i arbeid, sier Gudbjørgsrud til Kommunal Rapport.
http://bit.ly/1tfdAQL

ABALIPROG

Jeg vil svare med et utdrag fra posten – Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»:
«En tidlig evaluering av kvalifiseringsprogrammet viste at mottakere av økonomisk sosialhjelp hadde dårligere helse enn befolkningen for øvrig, og at mange av helsemessige årsaker kvalifiserte til uføretrygd.
Da er ikke aktivitet fra første dag og minimumsutbetaling en løsning, slik Høyre synes å tro.
Uriktige tiltak koster dyrt, både i arbeidsmengde for Nav og i tap av tillit til systemet hos arbeidssøkere og arbeidsgivere (…)
Kvalifiseringsprogrammet er omtalt som regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom. Programmet er en kjempesatsing som ikke treffer, skriver sosialarbeider Annbjørg Lyssand (…)
«Kvalifiseringsprogrammet er med på å dekke over hvor mange arbeidsuføre sosialhjelpsmottakere vi har» (…)
Nåværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sa senest i mars at kvalifiseringsprogrammet er «det viktigste» tiltaket mot fattigdom.
Nå moderer hun seg overfor Aftenposten, og sier det er «et veldig riktig tiltak».
Undersøkelsen viser at Nav-kontorene i starten tilbød kvalifiseringsprogrammet til de sosialklientene som hadde størst mulighet for å lykkes.
Siden tok de også med personer de ikke regnet med ville ha nytte av det, som følge av politisk press for å oppfylle bestemte måltall.
Mange startet på programmet før de hadde fått kartlagt sin arbeidsevne, og mange fikk heller ikke den oppfølgingen som var forutsatt.
http://bit.ly/SUUDCW

ABABABAHUSKA

HUSK Høgskole og Universitetssosialkontor Midt Norge
Virksomme elementer i tett individuell oppfølging
– en systematisk gjennomgang av erfaringer, forskning og evalueringer rettet mot kunnskap om innsatser for brukere med redusert arbeidsevne og behov for tett individuell oppfølging

Prosjektbeskrivelse/bakgrunn
Arbeidsgruppe FMK skal i samarbeid med eksterne og interne partnere i 2009, arbeide med å utvikle strategier og initiere tiltak for effektivisering og kvalitetsforbedring av det faglige og metodiske arbeidet med brukere i NAV, som har eller kan ha rett til kvalifiseringsprogram eller annen tett, helhetlig individuell oppfølging etter lov om sosiale tjenester.
Bakgrunnen for innsatsområdet er at arbeid og velferdsdirektoratet ser et behov for å utarbeide metodehefte, opplæringsmateriell og et opplæringsprogram som kan gi de ansatte i NAV veiledning for å arbeide helhetlig og metodisk, og for å sikre god kvalitet i arbeidet med brukere med redusert arbeidsevne og behov for tett individuell oppfølging (…)
Dette som en del av det ovennevnte utviklingsarbeidet i regi av direktoratet.
http://bit.ly/1tlzjW5

ABADIALOG

Arbeids- og sosialdepartementet St.meld. nr. 9 (2006-2007)
Arbeid, velferd og inkludering
13 Kvalifiseringsprogram for utsatte grupper med ingen eller svært begrensede ytelser i folketrygden
Kvalifiseringsprogrammet/kvalifiseringsstønaden skal i likhet med introduksjonsordningen ha et sterkt fokus på aktivitetskrav. Samtidig tilsier forskjeller mellom målgruppene at innholdet i krav­ene ikke nødvendigvis skal være det samme i de to ordningene.
Kvalifiseringsprogrammet må i større grad tilpasses individuelt til målgruppens ulike forutsetninger og behov.
Det som kan overføres er de positive erfaringene som er gjort med en fast normert stønad og beregningen av denne, brukermedvirkning, trekk ved fravær og permisjon, samt kravet til tett og individuell oppfølging (…)
Et kvalifiseringsprogram med rett til kvalifiseringsstønad vil fange opp en gruppe med et mer langvarig bistandsbehov før de kan komme i arbeid, og vil dermed avlaste økonomisk sosialhjelp for formål denne ordningen opprinnelig ikke var ment for (…)
13.6.4 Kartlegging og avklaring
Søkeren må være tilgjengelig for vurdering av om vedkommende fyller inngangskriteriene til ordningen og av hvilke aktiviteter som skal inngå i programmet. NAV-kontoret skal sammen med andre aktuelle instanser og i nært samarbeid med søkeren utforme et kvalitetsmessig godt og individuelt tilpasset tilbud til den enkelte (…)
Bred, helhetlig og individuell tilnærminginvolvering, motivering og ansvarliggjøring.
Tilretteleggingen av tiltakene fordrer et tett samarbeid med aktuelle instanser.
Dette kan omhandle (…) arbeidsgivere (…)
http://bit.ly/1tg67ks
ABALAIEH
Les herunder posten Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!
Å ta en kyklopisk skandale og omtale den i dagligdagse vendinger, er en svært velkjent unnamanøver og hersketeknikk!:
http://bit.ly/SUUDCW

ABABABABCAMP

10.04.2012 – Nav-ansatte bekymret over interne konkurranser
“Navs ensidige fokus på måltall hindrer medarbeiderne i å utvikle gode tjenester og kan åpne for statistikkjuks.
Det mener tillitsvalgte i etaten.
Nå ber tillitsvalgte Nav om å fjerne målekortet, et av dagens hovedverktøy for å stimulere til økt innsats blant de ansatte (…)
Men gode resultater på målekortet betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten er god.
At du har hatt mange oppfølgingssamtaler, laget mange handlingsplaner eller fått folk ut i tiltak, sier ikke noe om den faglige kvaliteten på arbeidet du har gjort.
Vi hører at mange steder utfører man oppgaver som ser pent ut på målekortet.
Oppgaver som allerede er talt negativt på målekortet, nedprioriteres fordi det da ikke gir gevinst å behandle saken».
http://bit.ly/NnP60j

ABAILLLLLLLLLLL

27.01.2012 – NAVs målstyring skaper frustrasjon
NTL NAVs Jørund Gustavsen og Hans-Martin Solberg fortalte på LOs NAV-konferanse hvilke absurde utslag målstyringa i etaten kan ha.
(…) På et kontor i Oslo hadde de dugnad for å ta unna sakene.
Ledelsen bestilte pizza, og de plukka frem alle de sakene som ikke hadde nødvendig dokumentasjon vedlagt.
Disse ble gitt avslag, og på denne måten fikk man fattet mange vedtak og pyntet på tallene (…)
Han mener Hanne Bjurstrøm har rett, når hun sier det er en fare for at NAV ender opp med å gjøre ting riktig, framfor å gjøre de riktige tingene.
Det har blitt en organisasjonskultur preget av måltall, konkurranseutsetting og gule ledertrøyer til de som leverer best på måltallene.
Dette fører til at medarbeidernes initiativ og kreativitet dør ut når de taper autonomien i arbeidssituasjonen, sier han.
Som svar på kritikken svarer Hanne Bjurstrøm at hun har tatt signalet om at det kan utvikle seg en kultur som øker rapporteringshysteriet.
Hun fastslår at det viktigste for henne er kvaliteten på tjenestene, ikke hvor mange som får tilbudt en tjeneste (…)
Som kommentar til Solbergs historie sier hun at det høres forferdelig ut, og ber om å få en ordentlig dialog på det for så å håndtere det.
«Pizzadugnaden» sier hun rett ut er ulovlig og uakseptabel (…)
http://bit.ly/1758Qja

ABABABAVIANER

Sosionom Heidi Folletts prisvinnende vitnesbyrd om Nav – Utdrag fra «Dumskapens system«:
Logring og smisking er en del av blodomløpet.
Eliteklikkens lever i sin egen bisarre verden og rekrutterer hverandre til stadig nye stillinger.
Det stilles ingen spørsmål ved den overbetalte toppledelsens evne til å forvalte sitt samfunnsansvar.
Det omorganiseres for omorganiseringens egen skyld, med planer på glossy papir, skinndemokratiske prosesser og vedtak etter innfallsmetoden (…)
http://bit.ly/1fGYQQt

ABABILNE

09.05.2013 – Varslere blir sett på som illojale
Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV:
NAV er ikke interessert i å delta i NRK. nos sak om varslere, og ønsker heller ikke å svare for hvordan NAV imøtekommer kritikk fra varslere (…)
http://bit.ly/19bMqBI

ABABABABATOPP

Et sitat fra Agnar Mykle vil være på sin plass, for å illustrere grådighetskulturen og herskementaliteten i det syke syke regimet:
«Men i døden er det for sent. Da forsvinner prisene, og i et hastig, bittert sekund ser du verdiene, men da er det for sent.
Ditt ansikt skal dekkes av sorgens og bedragets tårer fordi du levde efter prisen, du skulle ha prisen på alle ting, og nu er alle priser lik null. Hører du. Null.
Og du skal dø, alene, i en uendelig butikk, med tomme hyller, hvor bare prislappene står igjen og din evighet skal ikke være til å redde, fordi du kommer med sjelen full av nuller.
Hører du?
Nuller.
Lasso rundt fru Luna. (1954)

ABABABACOFTE

28.05.2008: «Hvilke muligheter har en saksbehandler for å utvise skjønn?»
«Svært få. Sagt på en annen måte, de har ingen».
Intervju med Direktør Erik Oftedal som utaler seg på vegne av Arbeid og aktivitet i Nav vedrørende oppslaget:
«Knallhard straff for å tjene for mye»
http://bit.ly/14ZwihN
Nei. Så saksbehandlere i Nav har ingen muligheter for å kunne utvise skjønn vedrørende feilutbetalinger og dokumenterbare misforståelser.
Slik er regelverket!
Men hvordan kan da vanlige saksbehandlere i Nav sitte og overprøve tre legers erklæringer om at man er 100 % ufør?!:
«JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens vilkår, har et rettskrav på uførepensjon.
Det er ikke opp til forvaltningens skjønn om klager skal tilkjennes uførepensjon eller ikke.
Det fremstår som dypt urettferdig at klager, som åpenbart er ute av stand til å ta arbeid på grunn av sin helse, skal leve på sosialhjelp (…)
http://t.co/ivDnxXirsC

ABABABACOFTE

TU.no 07.10.2013 – MODERNISERINGSPROGRAMMET I NAV
Nav: Direktøren har sluttet, 100 medarbeidere er flyttet
Teknisk Ukeblad har fått informasjon om at
  • utviklingen er overtatt av det interne fag- og it-utviklingsmiljøet i Nav
  • et hundretalls mennesker fra Moderniseringsprogrammet er med på flyttelasset
  • moderniseringsdirektør Erik Oftedal (bildet) har gått av.
  • http://bit.ly/1wo3BY8

ABABABAKRENKE

07.08.2013 – Frykter Nav-stønad som går ut på dato
«Hva er Høyres løsning?
For det første skulle en aldri ha måttet vente i over tre år med å få avklart om en kan jobbe eller må over på offentlige ytelser som kan være enten uførestønad eller sosialhjelp.
Her skulle det vært mye tettere oppfølging på et tidlig tidspunkt.
For det andre må en ta i bruk de virkemidlene som er til rådighet i kommunene, for eksempel arbeidstreningsbedrifter.
Vi har dessverre her å gjøre med en regjering som verken erkjenner problemet eller er i stand til å gjøre noe med det, sier Hauglie.»
http://bit.ly/17gmocG
07.08.2013 – Skroter evaluering av milliardprosjekt
Rett før valget skulle rapporten om regjeringas milliardprosjekt «Raskere tilbake» publiseres. Men nå har Arbeidsdepartementet sagt opp kontrakten med forskerne. – Sterkt beklagelig, sier prosjektleder.
http://bit.ly/1euL8xS
07.08.2013 – I mars kan 68.200 miste Nav-stønad samtidig
«Tror du Nav klarer å behandle statusen til alle de 62.800 før 1. mars neste år?
Huitfeldt: Etter reglene er det mulig å få arbeidsavklaringspenger i åtte måneder ekstra.
Antyder du at dette blir løsningen for mange?
Det er det ikke mulig å si noe om nå. Jeg har spurt Nav om anslag, men det kan de ikke gi.»
http://bit.ly/1eSzykQ

ABANIMALL

02.09.2009 Regjeringens storsatsing stanses:
“Regjeringens storsatsing “Raskere tilbake” skulle sikre at sykemeldte ble operert raskt og dermed hindre langtidssykefravær. Nå stanses prosjekter fordi det har gått tom for penger”.
http://bit.ly/fAYKXX
Nav om Raskere tilbake:
http://bit.ly/f1NyMf
“Oppfølgingsenheten Frisk har siden 2007 vært tilknyttet NAV-programmet “Raskere tilbake”.
Flere NAV-kontor har uttrykt at de kommer til å savne tilbudet.– NAV-kontoret i Elverum har gitt oss mye av æren for at sykefraværet har gått ned i regionen.
Nå vil de ikke ha mulighet til å benytte seg like mye av tilbudet vi gir, forklarer Hedenstad”.
http://bit.ly/e5RhoP
Og på sykehusene varsles det om reduksjoner i tilbudet til pasientgrupper som er helt avhengig av opptrening og etterbehandling i basseng!:
http://bit.ly/hKxXaU

ABAnimal Farm Card 001

Politikerne stanser alle nødvendige behandlingstiltak som vil bidra til at man blir raskere rehabilitert.
Samtidig pisker de syke mennesker ut i jobb med den nedlatende betegnelsen “restarbeidsevne” som de våger å sette som merkelapp på at de er i besittelse av!
Det eneste som mangler er at de gjør som tyskerne under krigen og brenner ordet som stempel inn i armen deres!
Utdrag fra artikkelen (Mona Sahlin): – Den svenske sykelønnsordningen er vanvittig:
“Reporter sier at de har et system med standardiserte sykemeldinger i sykeforsikringen.
Man får et bestemt antall uker for en bestemt diagnose.
Han spør hva Sahlin synes om det.
Hun svarer at det er vanvittig!
Sykdommene slår ulikt ut på oss som individer: “er vi unge, gamle, menn eller kvinner?
Hvilken type arbeid har vi?
Det finnes mennesker som er alvorlig syke med for eksempel kreft, men som allikevel enda kan stå i sin jobb.
Så er det de med hardt og fysisk krevende arbeid som ikke kan arbeide.”
http://bit.ly/6p40Xu

Acarton

29.05.2013 – Marita Synnestvedt:
«Dette svaret fikk jeg på et brev jeg skrev, nærmest i affekt, da jeg fikk vite at arbeidsavklaringspenger er en midlertidig ytelse, begrenset til 4 år.
Deretter er det over på sosialstønad, dersom NAV ikke har lyktes med å finne en passende rubrikk å plassere en i.
Middelaldrende slitne trippelarbeidende kvinner med uttalte muskel- og skjelettlidelser er en slik gruppe som NAV tydelig finner det vondt å plassere – dette til tross for at man nærmest er blitt invalidisert på grunn av mangeårige kroniske smerter.
Hva jeg egentlig burde ha spurt om er selvfølgelig finansieringen. Det er kun økonomi som er interessant i disse budsjettstyringstider.
Er det f eks slik at Staten tar seg av de uføretrygdete og kommunene de som ikke “gidder” å jobbe, men likevel har krav på sosialstønad?
I så fall bør det være interessant for kommunene å få så mange som mulig av dem som nå går på arbeidsavklaringspenger over på uføretrygd, før det er for sent, det vil si før mars 2010.
Egentlig er dette en stygg sak for den rødgrønne regjeringen.
Vi var definert som midlertidige uføre – medisinsk utredet i detalj – og så ble vi i mars 2010 plutselig definert som arbeidssøkere – uten at det ble foretatt noen ny medisinsk vurdering.
Vi var uføre allerede før 2010.
Vi er ikke blitt noe mer føre nå, snart fire år etter.
Snarere tvert i mot.
Feilbelastninger som følge av slitasjeskader har medført at stadig flere kroppsdeler “takker for seg”.
Det er med andre ord meget ufint, både i forhold til oss som egentlig er uføre, men av forskjellige grunner ennå ikke er blitt definert som uføre, og kommunene som får økonomiske ekstra belastninger de egentlig ikke skulle ha hatt.
Siste ord er med andre ord slett ikke sagt i denne saken.»
http://bit.ly/15mZkpP

ABcales of justice

AAP I MAKS FIRE ÅR?
Det er mange som er urolige for å miste retten til stønad fra NAV tidlig i 2014, siden arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført for fire år siden i mars 2010.
NFFs samarbeidende advokat tar opp problemstillingen i medlemsbladet nr 3/13 som kommer ut i begynnelsen av oktober.
Se gjerne hennes konklusjon: Fibromyalgibladet 3/2013
«Formålet med en bestemmelse er alltid viktig.
Som det fremkommer er bl.a. hensikten med begrensningen på fire år å understreke at det påligger også NAV plikter.
Dersom NAV ikke har nok ressurser til å klare å bli ferdig med utredning, avklaring og oppfølging innen fire år, hva så?»
http://www.fibromyalgi.no/Nyheter/AAP-i-maks-4-aar
«Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) går så langt han kan i å garantere at ingen havner på sosialhjelp når de trer ut av ordningen med arbeidsavklaringspenger.»
http://www.na24.no/article3700575.ece

ABEACH

Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)
Prop. 130 L (2010-2011), Innst. 80 L (2011-2012), Lovvedtak 30 (2011-2012)
Lovforslag fra Arbeidsdepartementet
Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen
Vedtak i korthet
«Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven vedr. ny uføretrygd og alderspensjon til uføre.
Endringene er en nødvendig tilpasning til pensjonsreformen.
Det er også ledd i fornyelse av folketrygdens stønadsordninger for personer med helseproblemer: sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.
Det satses på bedre oppfølging av den enkelte og endringene vil gi en enklere og mer fleksibel uføretrygd.
Uføretrygden skal fortsatt gi varig inntektssikring.
Uføretrygden får nye beregningsregler.
Dagens uførepensjonister går ikke over på ny beregningsmodell.
De vil omfattes av nye skatteregler, men vil beholde tilnærmet samme ytelse etter skatt som tidligere.
Mulighetene til å prøve seg i arbeid blir enklere og bedre.
Uføreytelsen i folketrygden skal ikke lenger beregnes som en pensjon, og skal benevnes uføretrygd.
Det tas sikte på at lovendringene skal tre i kraft i 2015″
http://bit.ly/Wq8KLp

ABETTSYS

30.01.2010 – Slik vil statsministeren fornye arbeidslivet
Spørsmål til Statsminister Stoltenberg:
«Vil du tvinge flere uføre til å jobbe delvis»?
«Det er et sentralt mål for meg at flere av dem som i dag er 100 prosent uføre, kan jobbe noe.
Men vi må klare det uten at uføre føler seg tvunget til det.
Det må også lønne seg økonomisk for dem.
Det krever at vi motiverer dem som kan jobbe noe, til faktisk å gjøre det.
Og det krever at vi skaper ordninger som gjør at arbeidsgiverne vil ansette flere med restarbeidsevne (…)
http://bit.ly/169dD6v
– Ojjj…
Hvordan har så Stoltenberg sett for seg at det skal gå til – det å tvinge uføre mennesker ut i arbeid som selv opplever at de ikke klarer å jobbe uten at de skal føle tvangen som noe de blir tvunget til?
Og gå i en evigvarende runddans og søke hos arbeidsgivere som slett ikke ønsker å ta dem i mot?:

Aballtre250

23.09.2010: Angrep på uføre
JO SKÅRDERUD
Leder, LOs Ungdomsutvalg Sør-Trøndelag
Ap påstår at de er opptatt av å legge til rette for at folk med helseproblemer kan få seg jobb. For å motivere uføre til å jobbe litt, kuttes uføretrygden (…)
Arbeidslivet vil ha friske folk.
De vil ikke ha folk med helseproblemer som skal ha tarifflønn og meningsfylt arbeid, uansett om de får statlig lønnstilskudd.
http://bit.ly/kf3re7
Tirsdag 24. mai 2011 – Bare jeg beholder helsa
Før 67 år blir vi ikke lenger uførepensjonister, vi blir mottakere av uførestønad.
Uføre skal ikke lenger skatte som pensjonister, men som lønnstakere.
Ordningen skal bli prikk lik den som gjelder for midlertidige uføretrygdede, det som nå kalles arbeidsavklaring.
I dette ligger at også varig uføretrygdede skal ses på som reservearbeidskraft.
Bjurstrøm vil ha gradert uføretrygd. Der det ikke er slik at du kan fortsette 20 prosent i din gamle jobb og derfor bli 80 prosent uføretrygdet.
Nei, sjøl om du er 100 prosent ufør i den jobben du er utdannet til, så kan det tenkes en jobb i kongeriket der du kan greie en dag eller to i uka.
Det er ikke lenger legen som avgjør om du er ufør, det er saksbehandleren i Nav.
Uførhet er ikke lenger et spørsmål om helse, det er et spørsmål om arbeidsmarkedet.
Tungt er det i dag å få et uførevedtak, nå tror jeg livsmotet forsvinner på veien (…)
http://bit.ly/jBF5jh

ALAIIIIII

Tilbake til Statsministeren: Er det den Orwellske nytale Stoltenberg velger å snikinnføre her?
Der tvang angivelig ikke skal bety tvang lenger, men må oppfattes som «motivasjon»?!
Her er hva Statsministeren så beleilig valgte å unndra sitt giftige mantra:
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering
Innst. S. nr. 148 (2006-2007) Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007)
Dato: 14.03.2007
Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen
(…) Den enkelte skal i sitt møte med arbeids- og velferdsforvaltningen oppleve reell brukermedvirkning og god individuell oppfølging.
Rettssikkerhet og likebehandling tillegges stor vekt (…)
Den enkelte som på grunn av helsemessige eller andre årsaker står uten ordinær arbeidsinntekt skal ha en sikker, trygg og forutsigbar inntektssikring fra det offentlige.
Regjeringen bygger videre på, og kommer med forslag til, å utvide systemet for inntektssikringsordninger (…)
Komiteen er enig i at bekjempelse av fattigdom må føres med et sett av tiltak på flere typer politikkområder, og omfatte mer enn arbeidslinjen.
Ulike virkemidler må tas i bruk, i form av tiltak, stønader eller en kombinasjon av disse (…)
1.2 Komiteens innledende merknader (…)
Komiteen vil klart og tydelig understreke at det i et velferdssamfunn ikke skal oppleves stigmatiserende å falle utenfor det ordinære arbeidslivet.
Det innebærer at det sosiale stønadssystemet i form av trygder og sosialhjelp fortsatt må være universelt utformet, men samtidig fleksibelt nok til at det kan tilpasses individuelle behov for å kombinere stønader med ulike former for kvalifisering til yrkesdeltakelse.
Samme krav til fleksibilitet må gjelde dem som av ulike grunner ikke kan yte hundre prosent, men som likevel har en restarbeidsevne som kan komme både dem selv og samfunnet til gode, i form av sosial inkludering, bedret personlig økonomi og økt verdiskaping.
Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av (…)
http://bit.ly/gks5jM

ABATTENO

Men realitene er at Nav innehar blankofullmakter fra Regjeringen til å stevne på som de bare lyster – fullstendig uten å erfare sanksjoner i noen form.
Regjeringen bivåner dette, Arbeidsministeren gir sin stilltiende aksept og ingen endringer tar plass overhodet.
Stoltenberg er hovedmannen, pådriveren, for hans respons er rett og slett intet annet enn kalkulerende, skamløs propaganda, som resulterer i at borgere spørsmålet gjelder og som står syke, alene og uten motmakt, tvinges til å adlyde en hver sinnsvak ordre fra Nav og danse en evigvarende dans rundt i systemet som marionetter etaten trekker i trådene på ved å holde dem på knappeste ytelser som står langt fra de beløp som borgerene egentlig har rett til og fordi tallene i statistikken skal se penere ut:
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv
Makttoppene både vet og har sørget for at disse vil være avskåret fra å opponere mot denne avskyelige form for pandemonisk forvrengning av realiteter, siden myndighetsmisbruket jevnlig lyser mot dem og deres rådgivere med ildskrift i Blogger og «Debattfora» under Vår Nye Ytringsfrihet:
Her menes A-pressens sterkt selektive begunstigelse av kort spalteplass til «røkla» under deres oppslag på FB-sider.
Et hav av informasjon som blir borte som dugg for solen og glemt i et mylder av nye opplysninger timen/sekundene etter at de er skrevet.
Makten vil ha det slik!
Aftenpostens Debattcentral ble destruert, og mengder av private åndsverk ble beslaglagt:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe

ALOGONAV

Utdrag fra – Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
Dagfinn Høybråten:
«På disse få årene har dette området vært håndert av 4 statsråder. Det ansvarlige departementet har ikke tatt tydelige styringsgrep over NAV. Dette har ført til at NAV har gjennomført en reform som er i strid med et enstemmig storting sier han.»
http://t.co/wxUWgsUwFf
Her er et utvalg av informasjon om tre av statsrådene:
Den nøye strategisk utvalgte tømmerhoggeren Dag Terje Andersen sviktet i sin jobb som han selvsagt ikke hadde forutsetninger for å kunne håndtere på faglig forsvarlig vis med sin oppsiktsvekkende utilstrekkelige bakgrunn for feltet:
De udugelige – Del 2
http://bit.ly/1ras5oh
Så ble Hanne Bjurstrøm innsatt – Statsministerenes gode og mangeårige venninne:
21.10.2009: Stoltenbergs nye superkvinne
«Den nye arbeidsministeren er ukjent for de fleste, men har kjent både Jens og Kristin siden tenårene. Hanne Bjurstrøm er superbyråkraten som skal redde både klimaet og NAV.
Jeg vil ikke si at jeg hører til Jens‘ venner, men jeg har kjent ham lenge, sier Hanne Bjurstrøm.» http://bit.ly/9gOY6C
27.04.2010: Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet
«Så viktig var det for statsminister Jens Stoltenberg å få Hanne Bjurstrøm som arbeidsminister, at han oppnevnte en vikar mens han ventet på at hun skulle fullføre jobben som Norges forhandlingsleder for FNs klimaforhandlinger i København (…)
http://bit.ly/bkvBJz
Men hva gjorde hun?:
Adresseavisen Leder, fredag 1. juli 2011
Fem tunge år for Nav
(…) Stortingets kontrollorgan, Riksrevisjonen, har flere ganger rettet skarp kritikk mot Nav.
Den har på ingen måte vært ubegrunnet.
Men i Stortinget har Nav-reformen så sterk støtte at de fleste partiene sliter med å ta inn over seg kritikken og samtidig ønske Nav alt vel.
Det er en vanskelig balanse, men vi savner oppegående politikere som er villig til å stille den ansvarlige ministeren, Hanne Bjurstrøm, til veggs.
Hun har forsøkt å svare for seg før.
http://bit.ly/iMr2Kq
Leder 06.07.2011
Navet sliter
(…) Kritikken fra Riksrevisjonen har ikke vært ubegrunnet.
Men Nav-reformen har så sterk støtte i Stortinget, at det viser seg vanskelig å stille kritiske spørsmål ved måten etaten ledes på, samt ansvarliggjøre den ansvarlige ministeren, Hanne Bjurstrøm (…) http://bit.ly/pDV1si
Hanne Bjurstrøm – Landets mektigste kvinne
http://bit.ly/hV6UFx
exhausted

Tok Bjurstrøm som øverste ansvarlig for borgernes ve og vel de nødvendige grep?
Nei!
Hun valgte seg en skinnmanøver – der hun i sin tid kalte Nav-direktøren og Helsetilsynet inn på teppet på bakgrunn av det store trykket i media som den gang var på barnefattigdom og sosialtjenestens vel kjente og monumentale avvik:
Fattigdom – Professor refser regjeringen for ikke å ta tak.
http://bit.ly/RiuI21
Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet
http://bit.ly/La5XGL
Hvis Stoltenbergs nye «Superkvinne» virkelig hadde ment å ta fatt i de horrible forholdene som et stort antall mennesker har vært tvunget til å utholde i svært mange år, så hadde hun aldri latt det skure å gå under taus aksept i hele den tiden hun hadde ansvaret og satt med fasiten over hva som ikke fungerte da Andersen var Statsråd!
Men saken er at ubemidlede borgere skal holdes i sjakk som alltid før, og kjempe mot vindmøller med sine krav om livskvalitet og verdighet.
Spillet for galleriet vil aldri endres før den «meningsbærende presse» går hardt ut med fundamentalt andre tilnærminger enn hittil.
1800-tallets fattiglover samsvarer godt på vei med dagens tilstander, men Nav har til alt overmål tatt overgrepene flere steg videre med utenkelig overformynding, utstrakt trakassering og grove urimeligheter.
Forhistorien kan leses her:
Sult – Oslo kommune – Byarkivet
Verdig- og uverdig trengende:
http://bit.ly/pELnzV

ABEPID

Hva gjorde Arbeidsministeren for å rettsikre borgere og deres barn i løpet av hele hennes statsrådsperiode?
Ingen verdens ting!
Dette er loven som både Statsministeren, Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og andre makttopper som står ansvarlige for at Nav skal fungere som et best mulig tjenestetilbud til landets borgere, bevisst, og over år har brutt med på alle måter:
LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.
§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
http://bit.ly/ff70r7
STORTINGET – Møte fredag den 25. november 2011 kl. 9 – Sak nr. 3 [10:39:34]
Interpellasjon fra representanten Torbjørn Røe Isaksen til arbeidsministeren:
(…) Mange er fornøyde med Nav, men mange oppfatter også at de ikke møtes med tilstrekkelig respekt og ikke får hjelp til å se nye muligheter.
Navs brukerundersøkelse fra 2011 bekrefter dette bildet.
På flere hovedparametre står resultatene på stedet hvil eller er blitt dårligere, sammenlignet med 2008.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at særlig de brukerne som er avhengige av Nav for å få en ny sjanse, får økt tillit til systemet? (…)
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm:
“Jeg lover at jeg veldig snart kommer tilbake med en konklusjon på dette som skal ivareta rettssikkerheten til brukerne på den aller beste måten”.
http://bit.ly/P5nRrQ
FEIL!:
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro
Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede
«Restarbeidsevnen!»
«Arbeidslinja!»
Dette er hva alle festtaler og evigvarende repriser koker ned til, og intet annet!
http://bit.ly/1jMlYCz

ABEBELLY

29.01.2013 – Økningen av byråkratiet – til hvilken pris?
«Økningen gjelder hele den statlige forvaltningen og det pekes også på de felles utfordringer det gir at stadig mer ressurser brukes på overordnet administrasjon på bekostning av ressurser til tjenesteytelser.
Jeg begynte å engasjere meg i problemsstillingen da jeg var ansatt i Helsedepartementet (…)
Veksten i statsforvaltningen
Det er ansatt 534 nye medarbeidere i regjeringskvartalet siden de rødgrønne overtok makten.
Driftsutgiftene i statsetatene har økt med 53 milliarder kroner siden 2005 (…)
Antallet ansatte i departementene har økt med 15 prosent til 4300 fra 2005 til 2012.
Antallet byråkrater har økt mer enn antallet fastleger og er dobbelt så stor som i politiet.
Mange har fått økte bevilgninger (…)

Driftsutgiftene til departementene og underliggende etater har økt fra 95 milliarder kroner til 148 milliarder kroner fra 2005 til 2012.
Av de største statlige etatene er det bare Statistisk sentralbyrå og Mattilsynet som i dag har færre ansatte enn da Stoltenberg-regjeringen tok over makten (…)
http://bit.ly/1cIxGZe

ABEBLAGGE

HER AVDEKKES SANNHETEN! :
Utdrag fra DinePenger.no 18.09.2013:
«Selv om de blågulgrønne tvinger seg selv til å holde 4 prosent-banen i handlingsregelen, vil de allerede til neste år ha betydelig mer penger å bruke.
Gitt at norsk økonomi går saktere, vil de også kunne bruke pengene uten å bekymre seg for en inflasjons- og lønnsspiral.
Kan plusse på 60 milliarder:
I de rødgrønnes reviderte budsjett for inneværende år, la man opp til å bruke 124 milliarder fra oljefondet.
I skrivende stund er fondet verdt 4600 milliarder.
Det betyr at 4 prosent utgjør 184 milliarder kroner.
Det er 60 milliarder mer enn det de rødgrønne planla å bruke inneværende år.
Det sier noe om hvilket enormt handlingsrom en norsk regjering opererer under.
I og med at man også regner et såkalt strukturelt underskudd, vil ikke en krise påvirke muligheten for å gjøre et solid uttak av fondet selv om for eksempel kostnadene til arbeidsledighetspenger for eksempel skulle øke.»
http://bit.ly/1dpaIpt

ABEBEPLI

SLIK JUKSES DET MED STATISTIKK OVER TRYGDESVINDEL I NORGE:
11.06.2013 – Tvilsomme tall om trygdesvindel
“Med denne metoden kan en sterkt avvikende oppfatning fra én person drive svindeltallet kraftig i været.
Det har skjedd i anslaget over svindel med uførepensjon, som ifølge Proba-rapporten er den ordningen det svindles mest med.
Anslaget for denne ordningen bygger på vurderingene til et ekspertpanel på ni personer, hvorav sju jobber i Nav.
Åtte av deltakerne i dette ekspertpanelet anslo i gjennomsnitt at svindel utgjør 3,2 prosent av det samlede beløpet som utbetales i uførepensjon.
MERK: Den niende deltakeren mente svindelandelen var omtrent fem ganger så høy, på hele 15 prosent.
Avvikende anslag drev svindeltallet i været
Basert på antakelsene til de åtte mest samstemte fagfolkene ville anslaget over svindel med uførepensjon ligget på 1,8 milliarder kroner i året.
Det sterkt avvikende anslaget fra den niende paneltakeren gjorde imidlertid at svindelanslaget ble 700 millioner kroner høyere, på hele 2,5 milliarder kroner.”
http://bit.ly/17Ebwqr

ABEFAILKL

07-11-2013 – «Det er nå 10.300 uføre mellom 18 og 29 år, 1,3 prosent av befolkningen i denne aldersgruppen og en økning på 0,1 prosentpoeng fra i fjor.
Vi har lenge vært oppmerksom på økningen blant unge.
Selv om de unge utgjør en liten del av de uføre totalt sett, er det viktig å snu denne trenden.
Det er et samfunnsansvar å hindre at unge mennesker blir stående utenfor arbeidslivet. Vi i Nav er innstilt på å ta vår del av denne jobben, sier Lystad.»
http://bit.ly/17AsvGf
Ja. Titusentrehundre unge uføre av Norges befolkning på ca. fem millioner innbyggere.
Det er visstnok så voldsomt at de skal bedrives heksejakt på!
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
De rødgrønne kuttet sykelønnen med hele 2,4 milliarder, fra 1. juli 2013:
«I revidert statsbudsjett som ble lagt frem i vår, ble posten til sykelønn redusert med ca. 2,4 milliarder kroner.»
http://bit.ly/TV6RE0

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEMOE

30.03.2012 -Borten Moe: – For lett å få uføretrygd
Sp-nestlederen mener det er for lett for unge å få uføretrygd, og roper nå varsku for velferdsstatens fremtid.
16.000 uføre under 35
«Tall fra Nav i januar avdekket at at det har vært en vekst i antall uføretrygdede på hele 9 prosent i gruppen mellom 18 og 34 år fra 2010 til 2011.
Dette betyr at det er rundt 16.000 uføre under 35 år.»
http://bit.ly/HCRlxM
«16.000 uføre under 35 år» – Eh jaa??? Hvor mange er det vi er her i landet igjen…
La meg se— Rundt sånn temmelig nøyaktig fem millioner?!

ABEJOU

Les herunder:
SV – Myter og fakta om uføretrygden 23.11.2010
Propaganda og fakta: (utdrag)
(…) Myte 1: Antall uføretrygdede vokser kraftig
Fakta: Det stemmer ikke.
Andelen uføretrygdede i befolkningen har vært veldig stabil de siste årene.
Den var 10 prosent i 2001 og er 9,5 prosent i 2010.
Myte 2: Antall unge uføre har eksplodert
Fakta: Det stemmer ikke.
Dette blir av og til hevdet fordi det blant 18-19 åringer har vært en økning på 418 personer over ti år.
Men ser vi på hele gruppa unge mellom 18 og 29 år har det blitt bare 94 flere uføre fra 2001 til 2009, tross en stor vekst i folketallet.
Det kan vanskelig kalles en eksplosiv økning.
http://bit.ly/1tv3Te2

ABAELLOOOOOOO

Disse menneskene er verdt 70 kroner dagen
(…) Det finnes uttallige årsaker til at de ikke tar imot jobben de får.
Det kan være psykisk sykdom, mistet rett til skoleplass, rusproblemer, uholdbar bosituasjon, kronisk sykdom eller uavklarte medisinske forhold.
Men utenpå er vi jo relativt like – og da har Erna vanskelig for å se individet som ligger innenfor.
Individet som har gått igjennom uttallige undersøkelser og kanskje behandlinger, og som så går inn i en vanskelig påkjenning med å søke om disse pengene»
http://bit.ly/IlX0T5
Anna Tostrup Worsley – «Vi lever vel ikke i middelalderen? spør hun»:
http://bit.ly/Hn6heu

ABCONGRASS

19.05.2010 – Fattigdomsbekjempelse er kosmetikk
«Politikere sjonglerer med tall for å fremstå som vellykkede fattigdomsbekjempere mener fattigdomsekspert Thomas Pogge.
De fleste politikere prøver egenlig ikke å utslette fattigdom eller skjev fordeling, de bare later som om de gjør det.
Mesteparten av den offisielle kampen mot fattigdom er virkeligheten er kosmetikk, sier professor Thomas Pogge ved Yale University til På Høyden.
Pogge er en av verdens fremste forskere innen fattigdom og er verdenskjent for sine bøker og foredrag om fattigdom og global rettferdighet.
Pogge mener at tall og beregninger justeres hele tiden i offisielle fattigdomsprogram slik at det ser ut som om målene nås.
Han viser for eksempel til FNs mål om å halvere fattigdom innen 2015.
De later som de anstrenger seg hard for å nå målet.
Problemet er at tallene og målene stadig blir utvannet, forteller Pogge.
Han mener at denne typen tiltak mot fattigdom som regel utføres og presenteres på en intelligent måte og er utført med hensikt.
Det er ikke snakk om uskyldige tiltak som har slått feil.
Problemet er at de fleste folkevalgte egentlig ikke arbeider for å redusere fattigdom i utgangspunktet.
De streber etter å se ut som om de er interesserte i å redusere fattigdom»
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=46375
Utdrag fra “Kunnskap og makt”:
“En ting er å lage et opplegg for bekjempelse av fattigdom som myndighetene ikke vil/ikke klarer å gjennomføre på grunn av lojalitet til, eller motstand fra, aktører som har interesser i at det ikke blir gjennomført.
Da kan vi med Rule og Weiss si at det ikke er kunnskap ”vi” mangler for å løse problemet, men vilje og/eller makt”
Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 12, februar 2000, ISBN 82-92028-12-9
http://bit.ly/95tktn
15.08.2013 – Illusjonen om «den gode samtalen»
«Vi læres opp i idealisme, snillisme og illusjonen om «den gode samtale».
Men NAV handler om knappe ressurser og knallharde prioriteringer om hvem som har mest rett på skattebetalernes penger.»
http://bit.ly/127dQCP
Nei, det gjør dere IKKE! Og siste setning er også TULL!
Vedkommende er farlig inkompetent, og/eller manipulerende.
Her er det lovverket personen angivelig ikke har den fjerneste kjennskap til:
NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene – 3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven
(…) Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte – uavhengig av kommuneøkonomien (…)
http://bit.ly/1BQWHO3

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Uskyldige mennesker må bøte med livet i NAVs menneskefiendtlige system!
http://bit.ly/VrYMS

ABEBETEC

13.10.2010: (…) På en ledersamling en knapp uke før Joakim Lystad overtok ansvaret for gigantetaten, ble fylkesledere og andre NAV-topper presentert «Seks grunnleggende prinsipper for samhandlingen med Riksrevisjonen».
ABC Nyheter har mottatt en kop
i av denne presentasjonen.
Og under punktet «Saklighet» står formuleringen NAV-ansatte føler knebler dem:
«Å benytte anledningen til å diskutere egen arbeidssituasjon eller beslutninger tatt av nivåer høyere i Arbeids- og velferdsetaten eller i departementet må ikke forekomme (…)
Hos ansvarlig statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap) nekter man å kommentere saken offentlig (…)
http://bit.ly/1j4BUjA
Norske avisers sensur av systemkritikk
http://bit.ly/1ov8mxv

ABABABAVIANER

Kompetanse i NAV-kontoret
Overordnede prinsipper og føringer
Vedlegg: «Kompetansetiltak for å møte utfordringene og nå målene»
Versjon 2.0
Datert 20.12.2007
revidert etter drøfting med Arbeids- og velferdsforvaltningens hovedorganisasjoner:
S. 14 – 5. Aktørers roller og ansvar for kompetanseutvikling i NAV-kontorene:
Utgangspunktet for gjennomføring av reformen er et likeverdig partnerskap mellom Arbeids og velferdsetaten og hver enkelt kommune for å etablere NAV-kontor.
Opprettelsen av NAVkontoret er lovpålagt og er regulert av den lokale samarbeidsavtalen som kommunen og Arbeids- og velferdsetaten inngår i hver enkelt kommune.
Aktørenes roller og ansvar for kompetanseutvikling vil bygge opp under dette samarbeidet.
Det følger av det alminnelige arbeidsgiveransvaret at arbeidsgiver skal sørge for at de oppgavene som ligger til eget ansvarsområde blir ivaretatt på tilfredsstillende måte.
I dette, ligger ansvaret å sørge for at nødvendig kompetanse er til stede.
Dette betyr at staten har ansvaret for å sikre at egne tilsatte og de medarbeidere i kommunen som får tildelt ansvar på vegne av staten, har nødvendig kompetanse.
Tilsvarende gjelder for kommunen.
Dette forholdet er også behandlet i veilederen til lokal samarbeidsavtale pkt 12 (…)
http://bit.ly/1pHavCX

ABABABABCAMP

Utdrag fra Kunnskapsdepartementet NOU 1999: 33 «Nyttige lærepenger»:
«Det er viktig å presisere at forvaltningen aldri står helt fritt til å bestemme om en avgjørelse skal treffes eller hva avgjørelsen skal gå ut på. Uttrykket fritt eller diskresjonært skjønn (fri fra domstolskontroll) kan aldri bli noe mer enn et navn på resultatet av den tolkning av kompetansegrunnlaget som rettsanvenderen alltid må ta utgangspunkt i.
Forvaltningens kompetanse rekker så langt vedkommende lov, forskrift, plenarvedtak mv. gir anvisning på, og ikke lenger.
Det er ingen fast regel om at forvaltningen alltid har fritt skjønn når loven inneholder vage eller skjønnspregede ord og uttrykk.
Hver enkelt lovbestemmelse må tolkes etter de juridiske prinsipper. Det er ikke noe skarpt skille mellom tolkning og subsumsjon. Jo lenger man går i retning av å utpensle regelens innhold i detalj, desto mindre blir det igjen av subsumsjonsspørsmål som kan volde tvil.
I siste instans er det opp til domstolene å ta standpunkt til om forvaltningen i det enkelte tilfelle har gått ut over grensene for sin kompetanse.
http://bit.ly/OQtgYW

ABABABAKASMA

Justis- og politidepartementet:NOU 2009: 15
7 Rettssikkerhet
Begrepet «rettssikkerhet» er ikke entydig. Begrepet er mye berørt i juridisk teori særlig innen forvaltningsretten, men har bare i mindre grad vært gjenstand for analyse innen straffeprosessen. Mange av de samme forhold gjør seg imidlertid gjeldende innenfor de forskjellige rettsområdene.
Begrepet er i stor utstrekning et honnørbegrep.
Det er derfor vanskelig å gi en presis og allment akseptert definisjon av begrepet. Begrepet er som antydet likevel ikke uten innhold. Enkelte elementer i rettssikkerhetsbegrepet vil det derfor være allmenn enighet om.
Kjernen i begrepet «rettssikkerhet» er knyttet til krav om at enkeltindividet skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, samtidig som vedkommende skal ha mulighet til å forutberegne sin rettsstilling og forsvare sine rettslige interesser.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-15/id569379/?ch=3
http://bit.ly/1FM6lEb
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den oktober 23, 2014 av i Politikk med stikkord , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

oktober 2014
M T O T F L S
« sep   nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: