Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!


 

 

ABC-nyheter 13.10.2010: NAV knebler kritikk
Riksrevisjonen skal ettergå NAV, men kritikk av ledelsen «må ikke forekomme»
NAV-toppene vil forby de ansatte å diskutere ledelsens beslutninger med Stortingets kontrollører. !!!
På en ledersamling en knapp uke før Joakim Lystad overtok ansvaret for gigantetaten, ble fylkesledere og andre NAV-topper presentert «Seks grunnleggende prinsipper for samhandlingen med Riksrevisjonen».
ABC Nyheter har mottatt en kopi av denne presentasjonen.
Og under punktet «Saklighet» står formuleringen NAV-ansatte føler knebler dem:
«Å benytte anledningen til å diskutere egen arbeidssituasjon eller beslutninger tatt av nivåer høyere i Arbeids- og velferdsetaten eller i departementet må ikke forekomme.
Å tro at NAV kan skades ved at ansatte forteller Riksrevisjonen om ting som skjer, er i tåka, sier LO-juristen Vadstein.
Hos ansvarlig statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap) nekter man å kommentere saken offentlig.
Riksrevisor Jørgen Kosmo sier at han ikke vil kommentere interne retningslinjer for hvordan NAV skal samhandle med Riksrevisjonen. ?!!!
http://bit.ly/2gOI5xB

 

 

 

Selvsagt skal ikke slike beslutninger diskuteres. Det er fordi de blir tatt av tåper og livsfarlige undermålere, hvilket ble bevist med stor etterprøvbarhet av denne damen:
Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/2yBX0n6
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
http://bit.ly/1kG8kBi

 

ABABABABABABASKYTTET

Fontene 13.10.2014 – Kritisk sikkerhetsoppdatering:
Thore Saugerud går inn i heisen som ansatte må dele med klientene, tar den ned forbi bakkeplan og går ut i garasjekjelleren. Han tilbakelegger 50 meter under jorden og finner en trapp opp ute av klientenes synsfelt.
Trikset er nytt for kollega Maren Gran Engelstad, enda hun har vært her halvannet år. Hun har ikke selv opplevd trusler, men forteller om andre som må ta drosje hjem etter å ha blitt forfulgt av insisterende brukere.
Riksadvokaten fastslo våren 2013 at NAV-ansatte anses som offentlig tjenestemenn i straffelovens forstand.
Nå prøver sosialarbeiderne å få bukt med en seiglivet kultur som tilsier at de skal tåle mer plaging enn andre.
De er nøyere enn før med å melde fra om hendelser og trusler, og utestenging er satt i system.
http://bit.ly/1rd35Ha
http://fontene.no/nyheter/kritisk-sikkerhetsoppdatering-6.47.184322.a62f33f374

 

 

 

Art. fremheving vedr. Straffeloven, er en sentral opplysning som kan anvendes hva angår bl.a Navansatte og deres herjinger. De kan også – omvendt – rammes av Straffeloven for sine forbrytelser i offentlig tjeneste slik jeg forstår det her:
(KS): I Riksadvokatens rundskriv 1/2014 om mål og prioriteringer for straffebehandling i 2014, står det følgende:
«Også andre yrkesgrupper er særlig utsatt, og politiet skal akseptere at anmeldelse for vold eller trusler inngis av den ansattes arbeidsgiver. Dette gjelder blant annet NAV-ansatte, som anses som offentlige tjenestemenn i straffelovens forstand»
Overnevnte stadfestelse fra Riksadvokaten står på side 11:

ABABABAVELSE

14.09.2014KRISEØVELSE: Stadig flere Nav-ansatte opplever vold og trusler på arbeidsplassen. Her er Nav Hurdal og politiet i full gang med en øvelse.
Foto: Bjørn Inge Rødfoss
Vi har én av de farligste jobbene
Vi har låsbare dører som kun kan åpnes ved hjelp av nøkkel og kodebrikke.
I tillegg har vi et alarmsystem som er koblet opp mot andre enheter i kommunen.
Det er alarmknapper overalt. Vi har også en alarm som høres.
http://bit.ly/1uziUgD
Les svarene til artikkelen!

 

ABAIRAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

For sammenlikning – I hvor stor utstrekning blir landets borgere ivaretatt?
Hvor mange trusler, gjengjeldelser, sjikane og avvik fra forsvarlig myndighetsutøvelse må så vi tåle fra uegnede Navansatte og deres maktglade ledere!?
Hvem skal beskytte oss?
«Psykiatri», Psykiatri, Psykiatri» er Navs sutteklut, og media følger villig opp. Det overordnede bildet blir snedig spikret om at det kun er utilregnelige ustabile voldsutøvere – gjerne med flere dommer bak seg, som er de eneste som konfronterer Nav – og det på uakseptabelt grunnlag.
En vederstyggelig tåkeleggingsoperasjon!
Det er mange mennesker med ulik bakgrunn som har blitt sjikanert av Nav, og vi andre rettmessig forbannede og krenkede borgere, har heller intet sikkerhetsnett mot den farlige fagorganiserte etatsbermen som i dag til og med er underlagt «dobbel beskyttelse» mht. omtalte ivaretakelse via straffeloven!
For akkurat hvilke sanksjoner er det åpenbart uskikkede tjenestemenn som trakasserer, trenerer og utøver represalier erfarer overfor berettiget varsling?!
INGEN!

 

ABABABABOONM

Journalistene ligger forkrøpent unna denne dypt alvorlige problematikken for å beskytte de nidkjære bøller i Nav slik at de lettere kan effektuere sine livsfarlige herskefakter som de bare lyster.
Hvor fundamentalt sinnsvakt høres da ikke dette ut?!:
07.05.2014 – Offentlig PR-vekst provoserer:
Sigvald Sveinbjørnsson – kommentator i Bergens Tidende opplevde at han hadde en god dialog med NAV helt til han publiserte noe som satte NAV i et dårlig lys og relasjonen endret seg:
«Etter at jeg publiserte den saken, så gikk informasjonsavdelingen i NAV fra å være samarbeidsvillige og hyggelige til å bli mer vrange og vanskelige, sier Sveinbjørnsson, som har lignende erfaringer fra andre offentlige etater».
http://bit.ly/Rnh1UM
Advokat Anders Andersen har for lengst stått frem med noen sannhetens ord om den forvaltningskriminalitet Nav til stadighet begår – uten at vitnesbyrdenehar ledet til endringer av noe slag:

 

ABABERSEL

Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR
Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over de ansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!
Det gir overhodet ingen mening.
Hvem er «Systemet»?
Det er MENNESKER som virker i den store diffuse sfæren som det så overlagt manipulerende henvises til, og det er disse som begår graverende straffbare handlinger – ustraffet!
http://bit.ly/1pD9z3j

 

WECANDO

 

Og politiker Karin Andersen kom nylig på banen igjen med enda et blendverk som indikerer at Navrammede heretter vil bli ivaretatt!
Det er en gedigen nattsvart løgn!
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
Karin Andersen (SV) er den judas som var en sentral aktør i dekkoperasjonen «Fortell det til Nav» – det ultimate svik mot landets borgere!:
http://t.co/RnnkkwKFro
Protest mot læringskonferansen «Fortell det til NAV»
http://bit.ly/2ozTgwH

 

ABaBABAKERMED

Følgende dom ga oss alle et visst håp:
12.10.2011 – NAV-ansatte må tåle å bli skjelt ut
NAV-ansatte må tåle utbrudd fra klientene.
Det fremgår av en dom som nylig er avsagt i Kristiansand tingrett.
http://bit.ly/gcQC2b
Men her tok «noen» raskt «grep», og senere konklusjoner gikk slik:
07.05.2012 – Vottekasting på NAV var vold
«Tingretten slår fast at enhver kraftanvendelse stor eller liten mot ansatte på NAV er å anse som vold»
Hva skjedde?! … Hvem var det som plutselig glemte å ta medisinen sin?
http://bit.ly/eOMfax

 

AWINGG

 

Og absurditetene vil ingen ende ta!
Det er for lengst konstatert at Nav akter å fortsetter akkurat som tidligere, selv om de taper i retten:
«Hvis en enkeltstående dom i lagmannsretten avviker fra det som er langvarig praksis i Nav og Trygderetten, vil den ikke føre til praksisendring i Nav, sier Mikalsen»
Fast og langvarig praksis i Nav
http://bit.ly/NOzeYX
Mange påpeker at Nav får direktiver som strider mot lovverket av de samme politikerne som viser til lovverket.
Det er feil – eller rettere sagt – det kan stemme, men i så måte, vil det ikke være i tråd med lovverket!:

 

ABABABACSAM

 

Etiske retningslinjer for statstjenesten
Revidert 26. april 2012.
Statsansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser.
1.1 Hensynet til innbyggerne
Både som myndighetsutøver, tjenesteyter og forvalter av betydelige samfunnsressurser, plikter statsforvaltningen- og dermed den enkelte ansatte å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt overfor det enkelte individ.
2.1 Lydighetsplikt
Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete.
Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

 

 

FOODDDDDDDDDDDDDDDDDD

 

Verken administrativt eller politisk overordnete skal instruere eller oppfordre underordnete til å gi feilaktige eller villedende opplysninger.
Det er en rett, og i noen tilfelle følger det også av lojalitetsplikten, at den underordnete skal gjøre den overordnete oppmerksom på dette.
I noen tilfelle kan det være riktig for statsansatte å gå utenfor virksomheten med sin kunnskap eller mistanke om uriktige eller villedende opplysninger som har blitt gitt.
Se for øvrig pkt. 2.2 om rapportering og 3.4 om varsling.
3.3 Ansattes ytringsfrihet
Statsansatte, så vel som alle andre, har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle andre forhold.
http://bit.ly/1tG8QDJ

 

ABABABABABABASKYTTET

Navansatte plikter i aller høyeste grad å rette seg etter etikkdelen i lov- og regelverk!
Men saken er at de velger å ignorere sine plikter, fordi ingen sanksjoner iverksettes, stikk i strid med reglementet:
«Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11. Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.»
Fra Moderniseringsdepartementet – Etiske retningslinjer for statstjenesten:
1. Generelle bestemmelser
(…) Opptreden eller handlinger som bryter med de generelle etiske retningslinjene medfører ikke egne sanksjoner, men brudd på f.eks. habilitetsbestemmelsene vil kunne føre til at et vedtak blir ugyldig.
(MERK: Denne bestemmelsen ble endret tre år senere – i 2008, og kommenteres lenger nede i denne posten)!
Forts: En handling eller unnlatelse i tjenesten vil kunne bli bedømt som en tjenesteforsømmelse, og kan føre til tjenestelige reaksjoner.
Handlinger eller unnlatelser i tjenesten kan også være så grove at de fører til påtale og straffereaksjoner.
Klare brudd på lovbestemmelser vil normalt også være brudd på allmennetiske og forvaltningsetiske retningslinjer.

 

MEGAPHONE

 

1.2 Hensynet til statens omdømme
Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader statens omdømme.
2.1 Lydighetsplikt
Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete.
Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.
Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet.
http://bit.ly/fh6uzT

 

ABABABABABABASKYTTET

 

(2008): Etiske regler for ansatte i Oslo Kommune
Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen. Vil de tåle offentlighetens lys?
S. 11: Lederansvar
Ledere i Oslo kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler.
Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse.
Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.
12. Personlig ansvar
Ansatte i Oslo kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ansatte må ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder.
Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske regler.
Brudd på de etiske reglene kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.
Våre felles verdier er
BRUKERORIENTERING
REDELIGHET
ENGASJEMENT
RESPEKT
http://www.ks.no/globalassets/etiske-regler_brosjyre-oslo-kommune.pdf

 

ABACABAHATT

Herunder fremhever jeg sterkt, at overnevnte uthevede avsnitt i rød skrift avviker betydelig fra retningslinjene jeg belyste over, fra Moderniseringsdepartementet Etiske retningslinjer for statstjenesten!
For i 2008 ble det innført skjerpede bestemmelser vedr. de etiske retningslinjene, fra da uttalelsen fra Moderniseringsdepartementet ble publisert i 2005!
Og videre:
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune- utfyllende kommentarer
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.
https://www.nsf.no/Content/186349/Etiske%20regler%20med%20kommentarer.pdf
Hvis Navansatte begår brudd på disse reglene, kan altså sanksjoner iverksettes, men jeg har til dags dato aldri bivånet et eneste tilfelle, at sådanne har blitt effektuert!

ABABACAWARD

Utdraget forts.:
Lederne har den største påvirkningskraft i virksomheten og setter standarden for om det er god eller dårlig praksis og om det er gode eller dårlige kommunikasjonsformer.
Lederne skal gå foran med et godt eksempel og være seg bevisst at deres atferd danner grunnlag for den etiske norm som vil gjelde.
Ledere har ikke anledning til å bruke sanksjoner mot ansatte som tar avstand fra og bekjemper uetisk forvaltnings- og forretningspraksis.
Kommunen ledere skal legge til rette for en kultur i virksomhetene som sikrer at informasjon – også kritiske ytringer – når frem til riktig nivå.
Kommunens ledere har ansvar for at samarbeidsklimaet er slik at de ansatte ikke er redd for å si fra om kritikkverdige forhold av frykt for represalier.
Det vises til retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold i Oslo kommune.
Ledere skal etablere en prosess som sikrer at de etiske regler er lest og forstått av alle ansatte (sitat slutt)
Mer om de utelatte sanksjoner her:
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/1tgpQ0G

 

ABABABEHAPPI

Etiske regler – Utfyllende kommentarer
Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007 Personlig ansvar
Møte med kommunens brukere:
Kommunens ansatte skal ivareta prinsippene for god forvaltningsskikk og sørge at kommunens makt og myndighet overfor innbyggerne ikke misbrukes.
Kommunens ansatte skal i sin tjenesteutøvelse alltid opptre med saklighet, respekt og høflighet overfor innbyggerne og brukerne.
Dette gjelder også når den andre parten opptrer uhøflig og respektløst.
Den ansatte har i slike tilfelle likevel rett til å markere sine grenser på en rolig og behersket måte.
Det stilles særlige krav til hensynsfullhet overfor brukere som står i avhengighetsforhold til kommunen.
Kommunen skal ta hensyn til særskilte behov hos brukeren i kommunikasjon, ved utforming av vedtak og levering av tjenester (…)
3. Lovlige vilkår – usaklige/ utenforliggende hensyn -forbud mot vilkårlighet i forvaltningen
Myndighetsutøvelse og tjenesteytelser skal utføres innenfor lovmessige rammer.
Det er ikke tillatt å ta usaklige eller utenforliggende hensyn – for eksempel la seg lede av personlige sympatier/antipatier
Prinsippet om likebehandling -forbud mot usaklig forskjellsbehandling
Ingen skal urettmessig begunstiges eller favoriseres, og ingen skal urettmessig stilles i ugunstig posisjon.
Dette betyr at det skal tilstrebes at like tilfeller skal behandles likt, samtidig som det alltid skal foretas en konkret vurdering etter beste skjønn i hvert enkelt tilfelle.

 

ABABABDOMM

5 – Habilitet
Habilitetsreglene innebærer blant annet at man skal fratre behandlingen av en sak når man selv:
står i sterkt motsetningsforhold til en part i saken (…)
eller det foreligger andre forhold som er egnet til å svekke tilliten til den ansattes upartiskhet.
http://bit.ly/KUJHkA

 

ANAVBOSS

17.12.2009 Intern Nav-kritikk ties ihjel
«Eva», «Anne» og «Marit» treffer Aftenposten i en privatbolig ett sted i Norge.
De jobber på ett av mange Nav-kontorer som har flere enn hundre ansatte.
For dem er det livsviktig at ingen vet at det er de som snakker, men føler et sterkt stort behov for å si fra om forholdene (…)
Det er ikke ledelse i det hele tatt. De driver bare med logistikk og styring, sier «Anne».
Hun synes det er spesielt oppsiktsvekkende at de samme lederne i etaten som har ansvar for oppfølging av sykmeldte, ikke klarer å overføre tankegangen til egen etat og egne ansatte.
I tillegg opplever vi at brukerne ikke får den behandlingen de har krav på, sier «Marit»
http://bit.ly/1tTjhkw
15.03.2015 – Fagforeningsledere hever millionlønn
En kartlegging DN har gjort blant de største fagorganisasjonene, viser at millionlønn er normalen blant fagforeningslederne. Av de 20 organisasjonene med mer enn 30.000 medlemmer, er det 17 hvor den valgte lederen får mer enn én million kroner for vervet – og som dermed tjener mer enn landets stortingsrepresentanter. Lønnen for stortingsrepresentanter er 865.100 kroner.
http://bit.ly/1FoBGNc

 

AHELP

Østlendingen – Leder mandag 28.desember 2009
Ukultur og frykt i Nav
«Fagbladet Velferd skriver at «ansatte som sier fra om tingenes tilstand, blir tiet ihjel. Heller ikke fagforeninger blir hørt. Navs lydighetskultur er streng og sprer frustrasjon og avmakt blant ansatte.»
Det etterlyses møtepunkter der det vil være naturlig å ta opp negative ting.
Andre snakker om frykt for represalier.
Summen av åpne rapporter og anonyme uttalelser om forholdene i Nav tyder klart på at problemløsningen må starte på ledelsesnivå.
Beordrings- og lydighetskultur er generelt forkastelig, spesielt som middel til å samkjøre ulike kulturer.
Forskjellsbehandling av den statlige trygde- og arbeidsdelen mot den kommunale sosialdelen er et annet alvorlig ankepunkt flere steder.
Det er et klart lederansvar å gripe tak i og bidra til å rydde opp i interne ukulturer.
Noe av det første den nye arbeidsministeren må gjøre er å sørge for full gjennomgang av hele organisasjons- og ledelsesopplegget i Nav.»
http://bit.ly/1awJj1S

 

BUSINESSMAN

 

Men vår nye Arbeids- og sosialminister sørget i stedet for å iverksette nye ørkesløse skinndemokratiske prosesser i form av «Ekspertutvalg – og utredninger»:
Det har jeg kommentert her:
Ekspertutvalgenes “uhildede” aktører og deres haleheng – Millioner sløses vekk!
Å rotte seg sammen for å knuse andre
http://bit.ly/1rsye9k
NAV: “Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen”.
http://bit.ly/AFuBO

 

 

Sosionom Heidi Folletts prisvinnende vitnesbyrd om Nav (utdrag):
Logring og smisking er en del av blodomløpet.
Eliteklikkens lever i sin egen bisarre verden og rekrutterer hverandre til stadig nye stillinger.
Det stilles ingen spørsmål ved den overbetalte toppledelsens evne til å forvalte sitt samfunnsansvar.
Før hver omorganisering er Systemets funksjonssvikt åpenbar. Men blikket rettes ikke innover.

Heidi Follett, sosionom

Det omorganiseres for omorganiseringens egen skyld, med planer på glossy papir, skinndemokratiske prosesser og vedtak etter innfallsmetoden.
Den ene halvparten av medarbeiderne er frustrerte. Den andre lever i fornektelse.
Slik skaper Systemet sosialarbeidere med et ekstremt behov for selvhevdelse.
Det er ingen helhetlig tanke bak Dumskapens System. Resultatet er et lappeteppe av tjenester for deg og meg.
Så, hva er en sunn reaksjon på et sykt system?
Å utagere på saksbehandler X eller true NAV-kontor Y?
Eller å opprettholde en masseproduksjon preget av respektløshet, resignasjon, grådighet og inkompetanse?
http://bit.ly/1fGYQQt

 

HIDIIINGG

 

For litt mer enn tredve sølvpenger…
NAV er ikke interessert i å delta i NRK. nos sak om varslere, og ønsker heller ikke å svare for hvordan NAV imøtekommer kritikk fra varslere!
http://bit.ly/1hQA2Li
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
Ved å bruke min sak som et kontinuerlig eksempel på hvordan uvesenet holdes i hevd, håper jeg at avsløringene på sikt vil kunne avstedkomme store forandringer for alle dem som ikke orker å gå gjennom en slik totalt ugjennomtrengelig kanossagang men som får livene sine ødelagt i stillhet.
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond.
Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold.
http://t.co/wAtGCfyqHg
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

oktober 2014
M T O T F L S
« sep   nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: