Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Å rotte seg sammen for å knuse andre


ABABABARBAID
GP 11.10.2014 – Arbetslinjen har nått vägs ände
(…) Allt tyder på att vi får räkna med fortsatt höga arbetslöshetssiffror i framtiden.
I det sammanhanget blir arbetslinjen en omöjlig konstruktion, skriver Johan Zenténius.
«Det finns otaliga historiska exempel på vad som händer i samhällen där stora grupper drabbas av ekonomisk och social oro.
Ofta följer auktoritär politik och ett hårdnande samhällsklimat.
Tyvärr ser vi hur dessa tendenser sprider sig, med högerpopulistiska eller till och med fascistiska partier representerade i majoriteten av Europas parlament. Vem hade trott något sådant för bara tjugo år sedan?
Det är detta som gör att arbetslinjen bör ifrågasättas.
Kanske inte att det ska löna sig att arbeta, utan snarare mantrats implicita baksida.
Samhället bör enas i den nyktra insikten att arbetslöshet nu och i framtiden handlar om strukturella förändringar snarare än attitydproblem (…)
I det postindustriella samhället är arbetslinjen en omöjlig konstruktion där en stor andel av befolkningen för sin försörjning och överlevnad blir beroende av medmänniskors välvilja.
För på en arbetsmarknad som kan liknas vid leken hela havet stormar där antalet stolar hastigt minskar, blir arbetslinjen ett slags illusionstrick som helt bortser från de förändringar vi står inför.
Det är dags att framtidens försörjningsproblematik på allvar börjar adresseras.«
Johan Zenténius
personalvetare
http://bit.ly/1v8JEoM

ABABABABAKERi

REGERINGSKANSLIET
Pressmeddelande 23 oktober 2014
Finansdepartementet
Ny styrning bortom New Public Management
De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Denna utveckling vill regeringen vända, säger civilminister Ardalan Shekarabi.
http://bit.ly/1wv6yqP
Antihumanistisk Målstyringsideologi!:
http://t.co/BXgYBMo88J
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABELETI

Oddny Miljeteig, gruppeleder (SV) bystyregruppe og nestleder av bystyrets kultur- og næringskomite:
07.01.2015 – Det er altså ein myte at stadig fleire lever på trygd
«Faktisk er det slik at sysselsetjinga har auka meir enn trygdeforbruket dei siste 20 åra.»
Det er altså ein myte at stadig fleire lever på trygd – når vi tek med folketalsauken og samanliknar med kor mange som er i arbeid.
Kvifor har ikkje dette ført til kontinuerlege «krigstypar» i alle landets aviser?
Kvifor har ikkje NHO og arbeidsministeren og fleire til kappast om å leggja seg flate og sagt at dei skal vaska munnen sin og aldri seia denne slags meir? I alle fall ikkje før det skulle vera sant? (…)
http://bit.ly/1FtHRBP
Derfor!:

ABACLEMETS

Fagforbundet 21.10.2010 – Mistillitslinja må ikke få fotfeste
(Kristin) Clemet gikk løs på hver enkelt av oss:
«Nordmenns dårlige arbeidsmoral er en av grunnene til at over 600.000 nå står utenfor arbeidslivet.»
Samtidig gikk Frp ut og definerte landets over 300.000 medisinsk uføre som «arbeidsføre personer»
Snakk om kunnskapsløs propaganda fra høyresiden (…)
Utgiftene til uføretrygd utgjør en litt lavere andel av fastlands-BNP nå enn de gjorde i 1991.
Antallet uføretrygdede er faktisk rundt 25.000 færre enn Sandman-utvalget spådde for ti år siden.
Arbeidet for mer inkluderende arbeidsliv må bygge på kunnskap og forståelse, ikke på nedlatende fordommer om andres arbeidsmoral.
Regjeringen må ta sine grep på grunnlag av en konstruktiv arbeidslinje. Ikke høyresidens destruktive mistillitslinje (…)
http://bit.ly/1ffRkvr

ABAKARA

04.01.2011: Ny rapport: Anklager NHO for velferds-tull.
Daglig leder i alliansen For velferdsstaten, Asbjørn Wahl:
På årskonferansen i morgen advarer NHO om at norske velferdsordninger blir for dyre. – Tallenes tale viser det motsatte, hevder alliansen For velferdsstaten (…)
Til å bevise sine anklager, har alliansen fått utarbeidet en motrapport foran NHOs årskonferanse hos De Facto, kunnskapssenter for fagorganiserte:
NHO på ville veier?
Av Paul Bjerke, Roar Eilertsen og Stein Stugu, DE FACTO (…)
NHO kjører for tida massive kampanjer i et forsøk på å vinne initiativet i velferdsdebatten (…)
Det mest bemerkelsesverdige i NHOs nåværende kampanjer mot våre velferdsordninger er den useriøse omgangen med fakta som de har lagt seg til.
De opererer med en rekke direkte faktafeil.
De påstår at ting forholder seg stikk motsatt av det som enkelt kan dokumenteres med åpne, tilgjengelige kilder.
ABAHIPPOS
Omkring NHOs årskonferanse fikk vi så en ny runde med udokumenterte og til dels fullstendig feilaktige påstander.
Det dokumenterer vi i dette notatet.
Mye tyder på at det er andre hensyn enn bekymringer for velferdsstatens framtid som ligger under NHOs kampanjer (…)
At NHO driver interessekamp, at de vil ha størst mulig avkastning i sine selskaper og minst mulig offentlig sektor, burde ikke overraske noen.
Når de prøver å gjøre seg til talsmann for dem som ”faller utenfor” eller til bekymrede forsvarere av velferdsstaten, så blir det noe helt annet.
Da seiler de under falsk flagg (…)
http://bit.ly/u5ZzJc
ABAFRAUD
05.01.2011 – Forskjellsfella
NHO vil gjøre velferd til en trussel, og må ty til myter fordi de ikke har fakta som underbygger påstandene.
http://bit.ly/1vTqlOl
05.01.2011 – Fra problem- til faktaformuleringsprivilegium
«Det kan til sammen se ut som at NHO, med påstandene sine om ‘trygdebølgen’, prøver et støttegrep i kampen om problemformuleringsprivilegiet:
Å forsøke å etablere et faktaformuleringsprivilegium.
Å ganske enkelt gjenta noen uriktige eller upresise opplysninger helt til de blir oppfattet som selvsagte.»
Dette innbyr til refleksjon over bærekraften, ikke i de offentlige finansene, men i det offentlige ordskiftet.
Mange venter seg nok et mindre avslappet forhold til fakta fra en aktør som NHO.
Det gjelder antagelig også politiske journalister og kommentatorer, som står i fare for å bidra til velferdspolitisk mytedannelse (…)
Ali Esbati
Økonom
http://bit.ly/1xojvBP
ABEBEMT
Å rotte seg sammen for å knuse andre
«USAs kjente tenker Noam Chomsky peker på hvilket alvorlig samfunnsansvar som ligger i å gjennomskue maktmisbruk og bevisste forvrenginger av sannheten.
Han frykter for en demokratisk elitemakt som ikke går av veien for å tilintetgjøre minoritetsytrere med rå psykologisk vold.
Dette kan gi seg utslag i personangrep som kan virke saklig, men som egentlig er bevisst feilinformasjon med den hensikt å vinne et ideologisk spill.
Når journalistikk blir vendetta, tilsidesettes objektivitetskravet om rasjonelt gyldige argumenter.
Man rotter seg sammen for å knuse andre.
Dersom den moralske varslerrollen svikter og kritisk tenkning forvitrer, er det frihetsinnskrenkende konsensustyranniet et faktum.
Få sier imot av frykt for å bli mobbet og isolert.»
http://bit.ly/1rYrSzK
ABEBARGE
Regjeringen
Pressemelding, 27.05.2011
Nr.: 21
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
Utgiver: Arbeidsdepartementet (Opprettet 31.12.2009)
En trygg og mer fleksibel uføretrygd
Den nye uføreordningen vil bidra til at flere med redusert og variabel arbeidsevne kan delta i arbeidslivet.
Regjeringen vil følge opp uførereformen med en forsterket arbeidslinje.
Bruken av arbeidsmarkedstiltak, praktisering av regelverket i stønadsordningene, legens og Arbeids- og velferdsetatens rolle i uføresaker skal gjennomgås for å øke fokuset på aktivitet og arbeid.
http://bit.ly/1w4aKfh
Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 130 L (2010 – 2011)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)
Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)
Tilråding fra Arbeidsdepartementet av 27. mai 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)
http://bit.ly/1yyh2bt
6. Fornyet arbeidslinje og uføreordningen
http://bit.ly/1qncmNe
12. Virkninger for den enkelte:
http://bit.ly/1wyx54t
ABELUE
09.10.2014 – LO-topp: – Uføre og sosialklienter får svi
Også KS går ut mot Eriksson
Fra nyttår skal landets 308.000 uføre kombinere trygd med jobb.
Skattesystemet legges om slik at mange av dem kommer til å tape på det, i hvert fall når overgangsordningene er over om tre år (…)
For mange av dem er ikke det veldig realistisk: De er blitt ufør fordi de ikke kan jobbe.
Så går han løs på en annen gruppe; sosialklientene, hvor han vil pålegge kommunene allerede fra nyttår å innføre aktivitetsplikt, hvor de får avkorting av sosialhjelpen hvis de ikke stiller opp til den aktiviteten kommunen tilbyr dem (…)
Konsekvensen for mange av dem er at de ikke makter å gjennomføre de kravene som blir stilt til dem.
Da skal man altså frata dem deler av det lille de har å leve av.
Vi mener det er en grunnleggende feil måte å få folk aktivisert (…)

ABAVRANG

KS mener gjeldende regelverk gir kommunene nødvendig handlingsrom og fleksibilitet til å stille krav om aktivitet, ut fra en individuell vurdering, sier direktør Helge Eide i KS.
Vi er derfor imot forslaget om endring av sosialtjenesteloven fra en «kan»-bestemmelse til en «skal»-bestemmelse.
Vi er mot at det gjennomføres, fordi det er bedre at det foretas en lokal skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle.
Hvis alle skal, forsvinner den lokale fornuften og det er vi mot (…)
http://bit.ly/1vQqgLJ

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Jeg siterer herunder fra:
Forholdet mellom lov, forskrift, merknader til forskrift, rundskriv, faglige veiledere og retningslinjer.
«Kan» innebærer at forvaltningen kan velge hvordan de vil utøve sitt skjønn innenfor rettslige rammer.
«Skal» er en plikt til å følge føringer som er lagt i et rundskriv.
En lovtekst har høyere rang enn forskrift.
En forskrift er alltid gitt med hjemmel i en lov.
En forskrift inneholder utfyllende bestemmelser om et rettsforhold som er regulert i en lovtekst.
Innholdet i lov og forskrift er bindende!
http://bit.ly/1asvLui

ABACLEMETS

12.04.2014 – Full splid om menneskerettigheter i Grunnloven
Politikerne har delt forslagene om grunnlovfesting opp i to hovedgrupper: sivile og politiske menneskerettigheter, og økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (…)
Arbeiderpartiets Jette Christensen sier hun mener det er et «uheldig signal» om Stortinget bare vedtar sivile og politiske menneskerettigheter, og ikke økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter (…)
Noen av forslagene innenfor de økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter egner seg ikke for grunnlovsinnarbeidelse, fastslår Høyres fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Michael Tetzschner overfor VG.
ABABABABENSEN
Fremskrittspartiets Kenneth Svendsen:
(…) Vi er veldig skeptiske til å innlemme den siste delen med økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
Å slå fast retten til sosialhjelp hører ikke hjemme i grunnloven.
Det må være noe det ordinære lovverket bygger opp rundt, og vi mener det ikke har noe i grunnloven å gjøre (…)
http://bit.ly/1lkEXm6
ABABABACSAM
Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter
Dokument 12:31 (2011-2012), Innst. 187 S (2013-2014)
Saksordfører: Michael Tetzschner (H)
Innstilling avgitt 07.05.2014
«Forslagene om rett til tilfredsstillende levestandard og helsehjelp, oppnådde ikke et tilstrekkelig flertall og ble følgelig ikke vedtatt.»
http://bit.ly/NNjcPK
Svendsen, Tetzschner med hustru Kristin Clemet og fler skulle vært satt i gapestokk på Galgebakken en hel uke til ende, så de fikk nærkontakt med uttallige Navrammede og rettsløse borgere!
Når FrP slett ikke var i noen fremtredende posisjon, øste både Svendsen og Eriksson m.fl. derimot ut betimelig kritikk av Nav:
15.10.2011 – Hele Nav-reformen kollapser
«De gangene vi har stilt spørsmål om problemene i NAV, har vi bare fått «god dag mann, økseskaft-svar» om at det ikke finnes noe problem, og at alt går på skinner. Når man ikke er i stand til å innse at man har problemer, er problemet enda større, sier Svendsen.»
http://bit.ly/1nD5AUc

ABADAG

04.02.2009 – NAV har ført Stortinget bak lyset
Robert Eriksson:
Alt tyder på at NAVs ledelse ikke har kontroll og jobber utrolig feil (…) Her er det noe riv ruskende galt i organisasjonen!
http://bit.ly/1o8Uuus
Men etter at de kom i styringsposisjon har de snudd på en femøring, og i skjønn enighet med ledelsen i Nav, iverksatt kvalmende dekkoperasjoner så søkte at selv et barn ville gjennomskue dem for å rane fokuset vekk fra egne unnlatelser av å utøve sine gebet profesjonelt og sikre forsvarlig praksis for borgerene:
«Ekspertutvalg»!
Fokuset rettes andre steder, og gir dem et pusterom fra å bli gransket for en ukultur av pandemonisk omfang:
Ekspertutvalgenes “uhildede” aktører og deres haleheng – Millioner sløses vekk!
Et totalt uinteressant og pyntelig bestillings- og blendverk, som overhodet ikke problematiserer hvordan etatens maktbrynde skal gripes an!
http://bit.ly/10Qu5qr

ABEGENG

06.10.2014 – Dette er skammelig, Eriksson!
Det er rett og slett skammelig hvordan de herjer med folk som ikke har makt bak ordene sine og som ikke har ressurser til å ta tak i dette og stå imot, sier Engen.
Hun mener regjeringen rett og slett tar fra de fattige, for å gi til de rike (…)
Er man ufør fordi man er lat og ikke gidder å stå opp om morran?
Er man ufør fordi man ikke gidder å jobbe?
Eller er man ufør rett og slett fordi man er ufør og ikke er i stand til å jobbe? spør hun, før hun selv gir svaret:
De aller fleste uføre er syke mennesker. Mange kan kanskje jobbe litt, men det er nesten ingen arbeidsgivere som vil ansette uføre for å jobbe (…)
http://bit.ly/1sbmP38

ABEBARATTER

VG 07.10.2014 – Statsbudsjettet: Siv kutter skatt for de aller rikeste
**Fra Siv til folk flest: Under 4000 kroner
**Fra Siv til Norges ti rikeste: 12,5 millioner – i snitt!
http://bit.ly/1CUy1V3
NRK Ytring 08.10.2014 – Et budsjett kun en mor kan elske
(…) Regjeringa ser dem som står regjeringa nærmest. Og de som raust har bidratt til regjeringspartienes valgkamp (…)
Det statsbudsjettet som regjeringa presenterte i dag, er et målrettet angrep på de fattigste menneskene i landet (…)
Dette gjøres ikke fordi regjeringa er nødt. Det gjøres ikke fordi vi mangler penger her i Norge.
Det gjøres fordi regjeringa kan, og fordi regjeringa må frigjøre åtte milliarder kroner.
For å kutte formuesskatt, og gi mer til dem som har mest.
http://bit.ly/1vUtYG3

ABEFERDSTAT

Nettavisen 14.10.2014 – Venter snarlig katastrofe for Norge
Den siste tiden har oljeprisen falt som en stein. På kort tid har prisen rast fra vel 115 dollar til nå 88 dollar per fat.
For Norge vil nedturen være dramatisk (…) I det korte bildet kan dette falle fra 360 milliarder kroner i 2013 til 240 milliarder kroner i 2016, sier Jarand Rystad (…)
Til sammenligning er de mye omtalte skattelettene til Erna Solberg og Siv Jensen på 8,6 milliarder kroner (…)
http://bit.ly/1ESrOef

ABABABEANE

Med henblikk på det nye Statsbudsjettet
Marcus Thrane:
“Et demokrati hvor den fattige nektes innflytelse, er den mest beklagelsesverdige og mest demoraliserende regjeringsform”.

ABABACAWARD

Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
Kravet om et ombud kan herunder vanskelig forstås som annet enn atter en tåkeleggingsoperasjon for å kjøpe tid for Nav og deres totalitære regime som nå er under lupen – igjen.
At det er SYSTEMET og dets bedervede kultur som fremdeles skal stå i fokus, der Arbeidslinja feier alle menneskelige hensyn til side – alt mens fortvilte klager fra folket som Nav så listig har valgt å kategorisere som «serviceklager» vil bli håndert akkurat som tidligere: ubehandlede eller/og ikke tatt på alvor!
Min påstand er at stuntet slett ikke springer ut fra en endelig hensynstaken til «folkets nødrop»!
Men det ga dem et påskudd! (…)
http://t.co/RnnkkwKFro
Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!:
Forbundsleder i FO, Rigmor Hogstad
«I Dagsavisen og andre medier fortsetter stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen Høyres mistenkeliggjøring av Nav-brukere som passive mottakere, og av Nav-ansatte som ikke stiller tilstrekkelige krav.
Underforstått; Nav-brukerne er snyltere og Nav-ansatte gjør ikke jobben sin.
Dette er grov overforenkling, og en fornærmelse mot både brukere og ansatte (…)
FO oppfatter Høyre som en pådriver for en effektiv forvaltning.
Vi antar at også Høyre mener at en effektiv forvaltning forutsetter rette vedtak og rette tiltak, slik at man slipper feilvurderinger, revurderinger og avbrutte tiltak?
http://bit.ly/SUUDCW

ABABABAVITE

Antihumanistisk Målstyringsideologi!
http://bit.ly/1wn87c1
Gjennomgang av den nye uførepensjonen
04.10.2013. Unios sjeføkonom Erik Orskaug har skrevet et fyldig notat om uførepensjon. Notatet gir en oversikt over de vedtatte endringene i folketrygdens uføretrygd:
http://bit.ly/1D06jEq
Milepæler i NAV-reformen
Arbeids- og sosialdepartementet
Oversikt over de viktigste hendelsene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av NAV-reformen.
5. desember 2001 – Starter arbeidet med NAV-reformen
Et enstemmig Storting ber regjeringen utrede én felles etat for arbeid, trygd og sosialtjenester (…)
http://bit.ly/1rrJseo

ABAHAKO

Regjeringen
Pressemelding, 11.03.2005
Publisert under: Regjeringen Bondevik II
Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Nr.: 21 Dato: 11.03.05
Ny arbeids- og velferdsforvaltning
Regjeringen foreslår en gjennomgripende reform av dagens arbeids- og velferdsforvaltning. Dette gjør vi for å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.
http://bit.ly/1oybc6D
14.05.2014 – Navs utfordringer:
«Da den kinesiske kommunistlederen Zhou Enlai en gang ble spurt om effekten av den franske revolusjonen nesten to hundre år tidligere, skal han ha svart: «Det er for tidlig å si».
Det er omtrent det samme svaret kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt gir i Dagbladet, når avisen konfronterer han med to nye rapporter som konkluderer med at NAV-reformen fra 2006, ikke har hatt noen positiv effekt.»
http://bit.ly/1oNTRly

ABABABAFTEN

Alt mens Aftenposten valgte å agere etterblivne i Lederen onsdag 14. mai:
Lærdommer fra en mislykket reform
Gjennomføringen av Nav-reformen nærmer seg en tragedie.
«Den knusende dommen over gjennomføringen av Nav-reformen, styrker mistankene om at en-dørs-drømmen i Nav var urealistisk».
http://bit.ly/1g96IyT
For en enestående undervurdering av borgerenes intelligens!
Og for en gigantisk avsløring av egen stupiditet, ved dette rystende underslag av redaksjonens basalviten overfor «saueflokken» de tar oss for!
«Styrker mistankene» meg midt i ryggen med «denne dommen»! Korrupte feige journalister og redaksjonsledere!
Realitetene er at forskere frarådet Nav- reformen på det sterkeste før hele marerittet overhodet ble iverksatt, og de ansvarlige for å ikke ta informasjonen til etterretning var så feige å sende ut sine talerør som indirekte fremsatte påstander om at forskerne løy, da skandalen var et faktum;
16.02.2009 – Ble advart mot Nav-reformen
«To forskningstunge ekspertutvalg gjorde det helt klart i forkant av Nav-reformen at en fortsatt tredeling, mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten, ville gi de beste resultatene. Ikke en sammenslåing slik politikerne gikk inn for i 2005. Ingen av de spurte ekspertene foreslo at de tre etatene skulle slås sammen, sier Fafo-forsker Kaja Reegård!
http://bit.ly/gbFTgP
16.02.2009 – Nav-reformen er fordømt umulig
Nav-modellen ble testet ut på flere kommuner i forkant av reformen, men ingen hadde positive erfaringer med den. – Politikerne lukket øynene for resultatene, sier forsker.
Jeg tror de ville fremstille Nav-reformen i et mer gunstig lys og lukket øynene for de advarslene som ble gitt, sier forsker ved Telemarksforskning, Geir Møller. Nrk.no kunne i dag fortelle at begge ekspertutvalgene som ble nedsatt av regjeringen før Nav-reformen ble vedtatt i 2005, advarte mot interne konflikter og lange saksbehandlingstider og anbefalte ikke sammenslåing.
http://bit.ly/hL9KAE

ABABABCISS

Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner
23.02.2009 – Dagfinn Høybråten: Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg.
Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget!
MEn 16.12.2009 kringkastet media denne kuvendingen fra Høybråten:
Nav-reformen skulle gi brukerne bedre service, etaten skulle brukerorienteres.
Man må nå kunne fastslå at dette ikke har skjedd!
Reformen har i altfor stor grad vært overlatt til etatsledelsen.
Det har vært for liten politisk styring med reformen sier han, og presiserer at hans kritikk er rettet mot Regjeringen og statsrådens ansvar for å følge opp Stortingets intensjoner (…)
http://bit.ly/1p6ij4U
Politiker: (Høybråten): Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
«Reformens «far» legger skylden på regjeringen og Nav-ledelsen.
Sier de har gjennomført en annen reform en storinget ba om.
Høybråten mener det er et brudd med Stortingets intensjoner når Nav-brukerne ikke har fått et bedre tilbud (…)
Det ansvarlige departementet har ikke tatt tydelige styringsgrep over NAV.
Dette har ført til at NAV har gjennomført en reform som er i strid med et enstemmig storting sier han.»
http://t.co/wxUWgsUwFf
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
http://bit.ly/1gbHFbU

ABABABABATOPP

LES DEL 2 HER:
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!:
Et sitat fra Agnar Mykle vil være på sin plass, for å illustrere grådighetskulturen og herskementaliteten i det syke syke regimet:
«Men i døden er det for sent.
Da forsvinner prisene, og i et hastig, bittert sekund ser du verdiene, men da er det for sent.
Ditt ansikt skal dekkes av sorgens og bedragets tårer fordi du levde efter prisen, du skulle ha prisen på alle ting, og nu er alle priser lik null.
Hører du.
Null.
Og du skal dø, alene, i en uendelig butikk, med tomme hyller, hvor bare prislappene står igjen og din evighet skal ikke være til å redde, fordi du kommer med sjelen full av nuller.
Hører du?
Nuller.
http://bit.ly/10qDmWq

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar:
Selv i grove tilfeller er det ikke registrert tilbakemeldinger fra Nav om at det noensinne er blitt plassert ansvar for det som i kriminologisk terminologi beskrives som «strukturell vold».
Dette til tross for utallige innsendte serviceklager på vegne av klienter (…)
http://bit.ly/1lrSNTR
IKT-moderniseringen i Nav
http://bit.ly/1FM5WS4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

oktober 2014
M T O T F L S
« sep   nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: