Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten


ABABABASPRO
«Åspro AS arbeider i henhold til kvalitetssikringssystemet Equass.«
http://www.aaspro.no/om-oss
Retningslinjer for kvalitet ved Åspro AS for perioden 2014 – 2016
For å sikre at vi oppfyller vårt ansvar og våre forpliktelser overfor våre kunder; NAV,
deltakere, samarbeidspartnere, leverandører og eiere, har vi forpliktet oss til følgende kvalitetsmål:
Levere produkter, og tjenester av høy kvalitet og til rett tid, slik at de oppfyller eller overgår kundens / deltakernes forventninger (…) !!!
http://bit.ly/1nq7ET2

Aequasslogo

Equass:
Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak.
EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring.
http://bit.ly/11rlYRw
Ansatte:
(Legg merke til deres yrkesetikk som står nedtegnet over:  *sett * hørt * tatt på alvor!)
http://bit.ly/1sLt0uK
STYRET:
Styrets leder:

ABABABABAKVOLL

Styret i EQUASS Norge AS ble valgt på Generalforsamling den 01.12.2011.
Styrets leder:
Johan Martin Leikvoll, direktør i bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO Service.
http://bit.ly/1w8CKiK
EQUASS Norge AS
«En sertifisering iht EQUASS Assurance innfrir Arbeids- og velferdsdirektoratets sitt krav til at alle forhåndsgodkjente arrangører av skjermede tiltak skal implementere et sertifisertbart kvalitetssikringsystem med ekstern revisjon og sertifisering.  Sertifiseringen varer i 2 år og må da fornyes»..
http://bit.ly/1txdcOs

ABABABANARMAN

Redegjørelse for Stortinget 24.01.02
Fra ord til handling
Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Normans redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor (…):
 • Klarer vi å løse oppgavene, betyr det en god og trygg hverdag for den enkelte.
 • Klarer vi det ikke, stiller vi i beste fall den enkelte i forlegenhet – og i verste fall forårsaker vi personlige tragedier (…)
 • Vi må bygge videre på de strukturgrep tidligere regjeringer har tatt initiativet til, og vi må unngå symbolpolitikk og ad hoc grep.
 • I denne redegjørelsen varsles de grunnleggende grepene vi vil ta.
 • Hovedgrepet er å utløse handling i alle de enkeltsektorer, etater, kommuner og tjenesteproduserende enheter som i sum utgjør den offentlige sektor.
 • Det er i disse enhetene jobben skal gjøres, og det er bare ved å legge til rette slik at hver av dem vil og kan gjøre en bedre jobb, at vi kan få resultater og ikke bare skrift i sand.
 • ABABABEHAPPI
Samarbeidsregjeringens visjon er en offentlig sektor der borgerne deltar på demokratiske arenaer, kjenner sine rettigheter og sitt ansvar, og føler seg trygge på at myndighetene opptrer ryddig i sine ulike roller. Brukerne får likeverdige tjenester av god kvalitet og tilgjengelighet, tilpasset sine individuelle behov (…)
 • Den jobben som skal gjøres, skal gjøres for alle de enkeltmenneskene som er avhengige av offentlige tjenester, offentlig myndighetsutøvelse og offentlige utfoldelsesarenaer (…)
 • Visjonen forutsetter også en reflektert og gjennomført arbeidsdeling mellom stat og kommune der staten holder orden i eget hus og gir kommunene hensiktsmessige rammevilkår, og der det forøvrig på kommunesektorens ansvarsområde er lokale folkevalgte som har det avgjørende ord (…)
Brukerne skal gis økt valgfrihet, pengene skal i større grad følge brukerne, og brukerevaluering skal innføres som krav til statlige etater og tjenesteytere (…)

ABABILL

S. 18: De sektorområdene som vil bli prioritert er utdannelse, kommunal sektor og samordning og brukerretting innen områdene arbeid, trygd og sosiale tjenester.
På hvert av disse områdene tar regjeringen sikte på reformer som vil styrke kvaliteten og brukernes interesser (…)
Vi ønsker ikke å gi de ansatte ro og fred, men vi ønsker å gi dem mulighet til å konsentrere seg om den jobben som skal gjøres og ansvar for selv å finne ut hvordan den kan gjøres bedre.
Istedenfor å pådytte enheter og ansatte bestemte løsninger, vil vi ansvarliggjøre de ansatte og de enhetene de jobber i. Det i seg selv representerer en kulturendring.
Skal ansvarliggjøringslinjen virke, må imidlertid kulturen også forandres på andre måter.
For det første må det offentlige bli mindre innadvendt.
Den jobben som skal gjøres, skal gjøres for alle de enkeltmenneskene som er avhengige av offentlige tjenester, offentlig myndighetsutøvelse og offentlige utfoldelsesarenaer.
Enkeltmenneskene må være det daglige fokus for arbeidet, og det må være grunnlaget vi måler resultatene opp mot.
Alt annet – organisering, forvaltningsrutiner, økonomistyring og rapportering – er bare støttefunksjoner! (…)
http://bit.ly/h9w23k
FRA ORD TIL HANDLING (PDF-DOKUMENT):
http://bit.ly/hDWiMZ

ABABABANGELØNN

 • Arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor
 • Dato: 31.01.2002 President: Inge Lønning
 • Det er nå satt i gang en historisk modernisering som skal sette brukeren først og gi den enkelte likeverdige tjenester av god kvalitet.
 • Det gjelder alle velferdstjenester det offentlige har ansvaret for.
 • Det er den enkeltes behov som skal være i sentrum, ikke systemet (…)
 • Brukerne skal føle trygghet for at de får den hjelp de trenger, når de trenger det.
 • Dette handler om respekt og verdighet for den enkelte (…)
 • ABABABEDVAR
 • Oddvard Nilsen (H):
 • Redegjørelsen varsler altså en ny kurs i forhold til hva Arbeiderpartiet så langt har stått for.
 • Den legger nemlig vekt på at forbrukerne også er enkeltmennesker og dermed ulike, og den legger vekt på at landet vårt har ulike områder og at behovene er ulike.
 • Tilbudet vil derfor tilpasses den enkeltes behov, ikke standardiseres gjennom et mylder av sentrale forskrifter som i stor grad har hatt likhet som mål, og ansvarsfraskrivelse som resultat… (…)
 • Redegjørelsen, Fra ord til handling, gir signaler og klare budskap om en langt mer forbrukerorientert politikk.
 • Det skal skje ved å sette nettopp forbrukeren i sentrum.
  Tjenestene skal tilpasses den enkelte (…)
http://bit.ly/heLrU1

ABEBETRAY

Men ikke et eneste ord har holdt vann i praksis.
Sivilombudsmannen har fremdeles like lite makt i dag 2014 som når denne redegjørelsen ble kringkastet, og de tause, feige, unnvikende og kalkulerende har overhodet ikke tenkt å forandre på denne for dem beleilige situasjon!:
Sivilombudsmannens bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd:
http://bit.ly/1ruVfxj
Realitetene står lysår fra overnevnte redegjørelses absolutte krav.

ABABABAKRENKE

Krenkelse
Som juridisk begrep:
Den enkelte borger har en «rettighetssone som rettsordenen skal opprettholde». «Når det gjøres overtramp mot denne sonen, har en krenkelse funnet sted i juridisk forstand». Innen norsk rettsvitenskap så er det «en forutsetning for erstatning at den som har voldt skaden, har utvist skyld og at det kan påvises en sammenheng mellom skylden og skaden som har skjedd»
http://bit.ly/1waHKSW
Her dokumenteres – via lydopptak, en av mange groteske historier om hvordan Nav og deres samarbeidspartnere går inn for å herske, tvinge, krenke, nedverdige og manipulere for å bryte ned borgere i behov av støtte og bistand.
En godt samkjørt og strukturert forvaltningskriminalitet som Nav og deres samarbeidspartnere i mange år har begått innbyrdes – ustraffet.
Dette holder vi Navrammede borgere på med å endre, nettopp ved å gå til den ytterlighet å legge ut opptakene vi har tatt av møter med institusjonene.
For å klage nytter ikke, og pressen tier våre vitnesbyrd konsekvent ihjel!

ABABABARAOS

Aller først – Tusen takk for at dere – Leah og Karina har valgt å legge ut et svært alarmerende lydopptak med Åspro – samarbeidspartner av Nav!:
Sjokkerende møte med NAV
http://bit.ly/1C4CwtE
Jeg håper at mange vil følge deres eksempel, og gjøre det samme. Bare slik kan man få bukt med uvesenet.
Litt bakgrunn i sak:
Leah hadde siste gang tiltaksplass  ved «Din utvikling» i Ski med oppstart i september ifjor, men tiltaket ble avsluttet i februar 2014, fordi veilederen på tiltaksplassen sa opp sin stilling.

ABABABABEPPEGARD

Nav Oppegård med leder Tone Skjelbostad (avbildet med en del av staben rundt seg) har ikke fulgt Leah opp etter dette, annet enn ved å sende henne til Åspro som «eneste mulighet»!
Intet samarbeide om videre plan, der brukermedvirkning er implementert!
Nav har krevd av Leah at før de kan gi tilskudd til førerkort klasse C lastebil som er hennes sterkeste ønske gjennom 11 år og som hun har søkt om, at hun må ha bestått teoriprøven hos biltilsynet, samt at hun må stille med arbeidsbekreftelse fra arbeidsgiver på at hun er garantert arbeid. 
Således må hun gjenoppta flere kjøretimer som koster mellom 1000 og 2000 kr for hver time, hvilket ikke lar seg gjøre økonomisk.
Når Leah har krevd dokumentasjon på at kravene fra Nav er legitime, blir hun kun møtt med bortforklaringer.
Leah har informert Nav gjentatte ganger om at hun har mange kontakter som kjører lastebil både selvstendig og som er ansatt i firma som sjåfører, samt at hun har en potensiell arbeidsgiver i Stryn i et stort velrennomert firma som mange i transportbransjen kjenner til og som vil gi henne en sjanse, men at dette fordrer at hun stiller med sertifikat på lastebil.
Nav ignorerer dette!
Nav har også påstått overfor Leah at førerkort for klasse C for lastebil ble gitt mange tidligere, men at de har endret praktisering av å gi tilskudd til dette på grunn av at disse ikke kom seg ut i jobb!
Dette, helt uten referanser og materiale som kan underbygge påstandene.
De nekter å sende henne «dokumentasjonen» på hennes muntlige og skriftlige krav om dette!
Leah sendte et klagebrev til Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og fortalte om den slette behandlingen Nav ga henne der hun også linket til lydopptaket med de innklagede aktørene, men opplevde bare å få til respons et brev fra Arbeids og sosialdepartementet der de opplyste om at de hadde videresendt klagen hennes til Nav klageinstans serviceklager og bedt de om å følge opp å svare på henvendelser!
Jeg ikke er sikker på hvem av damene fra etatene som snakker hvor i opptaket. Dette vil jeg etter hvert få nærmere klarhet i, og legge til navnene på rett plass litt senere.
Hittil er dette kun et utkast.

ABABABASPRO

Leah og hennes samboer Karina møter Thomas T. Edholm – Veileder AB i Åspro, Christin Retvedt – Faglig leder APS/AB i Åspro, Karen Pedersen – Avdelingsleder for Nav Oppegård og Benedicte Pehrson fra Nav Arbeid som var Leahs veileder der, og som insisterte på at Leah skulle ha oppfølging ved Åspro selv om Leah selv var uenig med henne i hva utkommet ville være av dette. 

Etter møtet fratok Avdelingsleder Karen Pedersen, Benedicte Pehrson all oppfølging av Leah, fordi Leah kjørte på med henvendelser og sto på sin rett.
Det ble angivelig uutholdelig for veilederen som måtte skånes.
Pedersen selv har bestemt at Leah heretter skal svare direkte for henne!
Leah har nå skrevet en mail til Pedersen og bedt om en redegjørelse for denne tvilsomme ageringen, og avventer svar i skrivende stund.
Her har jeg begynt å sitere litt fra møtet, og er rystet over den nedlatende og uprofesjonelle jattingen og babbelet Leah og hennes partner blir tvunget til å utstå, men kjenner det godt igjen fra egne møter med Navs samarbeidspartner OPT i Arbeid med Bistand (AMB – eller AB)
Jeg har enda ikke hørt hele opptaket, men kan bare levende forestille meg hva som videre skal komme ut av denne uverdige forestillingen de «profesjonelle» gir.
Posten vil oppdateres etterhvert.
Aktørene sørger straks for å projisere egen manko på forsvarlig profesjonsutøvelse over på Leah og partneren, og går raskt i forsvarsposisjon ved å fokusere sterkt på de begrensninger «tiltaket» har, en hersketeknikk som er ment å tåkelegge egen utilstrekkelighet og bidra til å sette den svakere stilte part i styrkeforholdet ut, slik at «styrerenes» egne patetiske herskefakter og floskler kan dominere og råde banen!
Herunder fremhever jeg sterkt at «veileder» ved Åspro Thomas T. Edholm – en av de to som begår brorparten av sjikanen mot Leah og utsetter henne for maksimal stressbelastning (man hører det på opptaket – at hun etter hvert reiser seg, hever stemmen og kaster sin legeattest), er den samme Edholm som sikkert halve Norge satt og følte med – inkludert meg, da han i 2011 fikk spalteplass i flere aviser for å beskrive hvordan han fikk angst i møtet med et hjerterått Nav og var i behov av  psykolog for bearbeidelse av traumene!
Hva gir dere meg!:

ABABABHOLM

20.10.2011 – Fikk angst av Nav
«Han måtte sykemeldes for å kunne ta tak i problemene, og med god hjelp fra familie, venner og psykolog begynte han sakte, men sikkert å bygge opp livet igjen. I dag er han friskere, og er tilbake i full jobb hvor han selv hjelper mennesker på attføring ut i arbeid. Selv om det er over ett år siden Edholm ble friskmeldt og kunne avslutte forholdet til Nav, får han fortsatt hjertebank når han hører eller ser navnet. Kontakten med dem har ikke vært til annet enn bry og bekymringer for meg. Jeg opplevde mistillit, papirrot fra deres side, latterlige kommentarer fra saksbehandlere, og jeg ble ikke trodd, forteller han.»
http://bit.ly/1xyRcR8
Allikevel har han for lengst søkt seg inn i et foretak som har et tett samarbeide med – akkurat Nav, og det er opprivende nok akkurat samme behandling han deretter utsetter den han er satt til å hjelpe for.
Det beviser lydopptaket bortenfor en hver tvil, samt det rystende uetiske tilsvaret han sendte Leah etter at hun skrev to mail i dyp fortvilelse og klaget over behandlingen hun hadde fått!
Opptaket vil etterhvert bli nedtegnet ytterligere:

CustomerService

Pedersen fra Nav innleder med å si at dette er en inntakssamtale eller «Trekantsamtalemøte» i forhold til oppstart av tiltak – og det er det i alle sånne sammenhenger! – Så i inntak så gjør vi det sånn at dere har kontrollen på det.
Edholm fra Åspro svarer ja.
Retvedt fra Åspro fortsetter: Og vi prøver alltid å være to stykker å komme, fordi at det er noe med at jeg jobber som faglig leder for tiltaket Arbeid med Bistand, Thomas er veildeder i tiltaket Arbeid med Bistand, og vi jobber som et team på Åspro også, så det er på en måte det vi ønsker å signalisere at selv om du møter Thomas som veileder etterhvert aleine, så er det – er vi teamet, da! Rundt deg. For deg. Det er det det handler om!
Thomas tar over, og sier til Leah at han ikke vet hva hun har fått av informasjon rundt Arbeid med Bistand.
Det høres ut som om han gir henne et skriv og sier:
Der har du litt informasjon på det. Det det handler om, det er jo selvfølgelig å komme seg tilbake til ordinært arbeidsliv og at man er motivert for det, og det regner jeg jo med du er?
Det går mye på kartlegging av ressurser og – og «sånne ting», og hvor du vil – du rister litt på hodet, er det noe som var galt eller…
Karina: Jeg tror hun vet hva hun vil!
3:30 – Leah: Jeg forstår ikke hensikten med dette her, for jeg har lenge kommet med ønske til Nav om hva som er raskest mulig og best mulig måte å komme ut i ordinært arbeid, men som begge vi to har gjentatt gjentatte ganger, er at jeg føler meg mer ignorert. Så derfor spør jeg dere om hva akkurat dere har tenkt å gjøre for å få meg fortest mulig ut i ordinært arbeid på kortest mulig tid.
Men Edholm avfeier henne arrogant med at det hele faktisk handler mer om hva HUN har tenkt å gjøre:
Ja. Det er mere hva du har tenkt å gjøre, tenker jeg! Dette ligger hos DEG! Vi kommer til å være en bistand for deg. Vi er veldig flinke til å dra fram ressurser og finne veier og hjelpe deg eventuelt med kontakt med arbeidsgivere «og sånne ting»!
Men Arbeid med Bistand som i alt annet, det handler om DEG, ikke om oss! Vi sitter ikke på en haug med jobber som vi kan – på en måte – putte deg inn i»!
Leah: Men hva har jeg hos dere å gjøre da? – Altså – Dette er jo egentlig en jobb som Nav skal gjøre.
Nav er til for å hjelpe fok ut i arbeide, ikke fraskrive ansvar ved å sende klienten over til tiltakssteder.
Men Edholm ignorere denne svært relevante problematikken konsekvent – selve kjernen av etatens overtramp mot Leah  og responderer:
Det kan du godt si! Poenget her nå, nå kan jeg ihvertfall prate om AB! – Og det er som sagt et tiltak som krever mye av deg, som det gjør av alle andre som kommer inn i AB!
Du har ikke noe KRAV om jobb, det er jo ikke no… DU må SELV stå for det, vi kommer til å bistå deg masse i det, men vi ække no «rekrutteringsbyrå»!
Leah: Men hvordan har dere tenkt å bistå, da?
Og her begynner både Edholm og en av damene å snakke samtidig i munnen på hverandre, men Edholm tar resolutt over:
Vent litt – «Det kommer litt an på prosessen, det er det jeg prøver å forklare her, at dette er et veldig individuelt løp.
Vi KJENNER ikke deg nå Leah, så vi må prøve å bli kjent, det er en PROSESS, så vi må prøve å bli KJENT, for best mulig å hjelpe deg videre!
Hvilken rute, og hvilke hjelpemidler og hvordan vi gjør det, det kan jeg ikke si deg nå, fordi det må vi tilpasse deg.

ABABABABLA

Christin Retvedt tar over: Jeg synes det er litt viktig her Thomas å si at (henvendt til Leah) – For du sier det at dette skulle Nav gjort!
Nav har så mange – altså hver saksbehandler hos Nav har så mange, at det å følge deg tett i en sånn PROSESS som Thomas beskriver, det er jo DET som kan være vanskelig!
Derfor så sier Nav at vi trenger åsså kjøpe tjenester ute, hos en tiltaksarrangør sånn som vi er. Sånn at vi kan følge deg tett videre i den PROSESSEN! Sant, det er DET som blir viktig!
Så du – så Nav gjør egentlig jobben sin og gjør en veldig GOD oppgave når de sier at kan vi – søk deg inn til en tiltaksbedrift som kan følge deg enda tettere opp i den veien.
Det er en KRONGLETE vei ut mot jobb – kan det være for mange – og da kan det være veldig godt å ha en «sparringspartner» som er DIN sparringspartner i den PROSESSEN!
Ja, nei, vi ække Manpower, vi har ikke en haug med jobber, men vi er med deg da i den PROSESSEN!
CV – hvordan er den? Det kan hende du synes den er helt topp, fin…
Kanskje vi er ekspertene her og kan si at «Nei gjør litt sånn – gjør sånn – det er lurt! Søknad akkurat det samme! Jobbbintervju, hvordan fungerer det? Sant? Hva er det som skal til for at du får en jobb!
Altså du vet jo hvordan arbeidsgivere er? De skal ha noe igjen for det de betaler av lønn, så da kan Thomas være med i den. Vi tar en – en – en for eksempel jobbtrening sammen med Thomas og Beba – to veiledere!
Rollespill! Kjempeskummelt og kjempevanskelig, men det kan være det som gjør at YESS, det løsner, og da får du jobb!
Leah: Er det mulig å spørre dere, hva Nav betaler dere for dette her?
Retvedt: Det er helt UVESENTLIG – er det ikke det?
Leah: Nei, egentlig ikke.

Retvedt: Det – det kanke jeg svare på! (…)

aBEFGH

JEG LEGGER TIL: Leah spurte hvor mye AB-tiltaket kostet, men fikk ikke svar.
Det følgende, bekrefter at Leahs spørsmål var høyst relevant:
Nok en skandale i NAV! Av Tore Tønder 25.04.2012
Kursdeltaker går 10 ukers AMO-kurs hos NAV. Lærer å skrive CV/søknad.
Kurset koster NAV kr. 60.000. – Ytres ønske om truckfører kurs a kr. 6000.- avslås.
Sendes på nytt AMO-kurs til kr. 60.000.
Som deltaker på AMO-kurs er en ute av ledighetsstatistikken (…)
I dette tilfelle har NAV råd til å bruke to ganger kroner 60.000 (120.000.-) på kursdeltaker (…)
Hva mener du om dette?
At NAV avslår å bruke kroner 6000.- til truckførerbevis over 3 dager og kanskje jobb etter kort tid.
Men sier ja til å bruke kroner 60.000.- på å sende en kursdeltaker på samme AMO-kurs som deltakeren nettopp har gjennomført? (…)
http://bit.ly/JPBds4

ABEAGAH

Dame: Altså – jeg tenker at det her det er et tilbud av en rekke tilbud som du har fått i samarbeid med Nav.
Leah: Det har ikke ført til noen vei tidligere.
Dame: Ja. Og det er ikke alltid at tiltak fører i en jobb…
Leah: Nei men hva er da hensikten med tiltak. Jeg trodde hensikten med tiltaket var at du skulle komme ut i ordinært arbeid, ikke bare bli behandlet som en annen idiot!
7:29 – Dame: Nei. Og hensikten er blant annet å få erfaring, og å komme i jobb, men det er ikke alltid man lykkes i det! Men det som er målet, ikke sant, man vet jo aldri om man lykkes med noe når man begynner med noe …
Leah: Men jeg trenger jo ikke erfaring, jeg trenger å komme meg ut i ordinært arbeide per dags dato!
Dame: Altså – det er lenge siden du har vært i ordinært arbeid, og du trenger vistand til å få en fot innafor et sted! Er du uenig i det?
Leah: Ja jeg er sterkt uenig!
Damen: OK! Hva tenker du?
7:50 – Leah: Jeg tenker det at nå har jeg undersøkt litt her (…)
Karina: Ditt hovedmål nå, det er jo å få lastebillappen fordi det er jo dit du vil. Og du har forsøkt å få Nav på en måte til å forstå at det er dit du vil!
Du har prøvd deg på andre tiltakssteder, og føler på en måte at det ikke er helt deg.
Du har kontakter, du har potensielle arbeidsgivere, og du trenger den lappen, og hadde håpet på at Nav på en måte kunne bistå til å hjelpe deg med den lappen så du kunne komme deg fortest mulig ut i jobb!
Men det er akkurat der Nav setter seg på bakbeina!
Dame: Eh… fortest mulig jobb – du har allerede førerkort klasse B!
Leah bekrefter!
Damen (opptrer som hun nettopp har fått utført en frontal lobotomi):
Altså det er en raskere vei til jobb enn…
Man hører spontane fnys og latter fra Leah og Karina.
Karina: Nei, for hva slags type jobb innen klasse B er det hun kan… hun kan ikke jobbe med budbil, for da må hun på en måte starte sitt eget firma –  ja det har hun gjort, men hun har ikke den egenkapitalen hun trenger, for å kunne holde den bedriften i gang for å på en måte leie seg ut til forskjellige bedrifter. Det som er så synd med dagens budbilbedrifter, er det at de tar bare innleide sjåfører, de har ingen faste selv som de ansetter, på grunn av arbeidsgiveravgiften!
(Man hører det mumles ja mens hun snakker) (…)
Ca. 13:30 min. inne i opptaket, avleverer Leahs partner noen svært gode argumenter over hvorfor Leah – villig til dette – blir sendt på tiltak etter tiltak som ikke virker – over år, – «da er det ikke bare brukeren som har ansvaret, men da må det jo også på en måte også ligge litt på Nav?»
Karen Pedersen projiserer fadderullan meg alle etatens fadeser over på Leah selv, den gode argumentrekken ignoreres totalt, og den farlig manipulerende udugeligheten responderer – verken mer eller mindre, alt mens hun avbryter partneren som forsøker å få inn noen ord:
«Og da må man spørre: Hvorfor kommer man ikke videre? – Hva er årsaken til at de tiltakene ikke fungerer? Nav skal alltid se på raskeste vei tilbake til arbeid. Så kan man gjerne ha et ØNSKE om at jeg vil kjøre lastebil (som Leah vil) – eller «jeg vil gjøre det» og «jeg vil gjøre det», så sier Nav at det er helt greit, men vi kan ikke være med hele veien på alt! Man må kanskje begynne på et lavere… da må du jobbe med DET, og så kan du kanskje ta lastebillappen senere! (…)
Ca. 19:40 sier Retvedt skarpt til Leah: «NÅ AVBRYTER DU MEG, IKKE GJØR DET«!
Men selv, har de avbrutt Leah og partneren en rekke ganger!
Ikke nok med det – Dette skjer mens Pedersen holder en lang, ørkesløs og belærende enetale overfor begge to der hun påstår at Leah ikke vil lykkes – og endatil ber hun Leah på en svært arrogant måte om å holde stilt når Leah kun ytret et «men»!
Svinske hersketeknikker er godt innarbeidet hos etatsbermen!
Ca. 20. min inne i samtalen – når Edholm blir Leah svar skyldig, sier han dette:
«Noen ganger så må man bare respektere – noen ganger kan man føle seg urettferdig behandlet!»
Edholm (etter flere gode argumenter fra Leah) sier: «Og det er veldig synd at du FØLER det sånn – men poenget er at sånn ER det!»
Leah argumenterer godt videre og sier blant annet at Nav ikke har gitt henne den oppfølgingen hun har krav på ved at hun har vært over 11 år i Nav-systemet, men Edholm ignorerer det hele og velger projisering!
Han snur alt på hodet til å handle om Leahs «utilstrekkelighet» som han velger å fremheve stort i stedet for å besvare Leahs spørsmål konkret, slik posører gjerne gjør når de trenges opp i et hjørne:
«Eller så kan du også snu det, kan jeg lett snu det, og si – hva kan DU gjøre annerledes» – for det du gjør nå, kanskje den måten du gjør ting på nå ikke fungerer! (…)
Den ruta du går i nå, den fungerer jo ikke!» (sitat slutt)

ABABABABLA

Og rovdriften på Leah bare fortsetter i intensitet:
Ca. 24 min. inne i opptaket stiller Leah det kritisk viktige spørsmålet:
HVA ER BRUKERMEDVIRKNING?
Jeg blir mer rasende enn godt er, når jeg hører den abnorme tilbakemeldingen hun mottar!:
Pedersen: «Brukermedvirkning, er at du også skal være aktiv i din egen sak, for å nå målet om arbeid! Og at vi sammen med deg skal prøve å komme til det målet, men det betyr ikke at det er lastebillappen – så vi kan være uenig om målet – og det med lastebillappen, er vi ferdig med»! (sitat slutt)
Svinsk!
Her er hva brukermedvirkning egentlig handler om, noe de «profesjonelle» aktørene i møtet meget vel er klare over, men unnlater å formidle til Leah. Selv når Leah fremsetter dette spørsmålet, velger de å herje med henne og kynisk tilbakeholde sentral informasjon:
Arbeids- og Velferdsdirektoratet Arbeidsevnevurderinger i NAV Sluttrapport 29.11.2007 (utdrag)
Brukermedvirkning
Brukermedvirkning (på individnivå) innebærer å involvere brukerne og gi dem innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud i saker der de selv er berørt.
Brukermedvirkningen blir først reell når endringer skjer ut fra de tilbakemeldinger brukeren gir, og forutsetter at brukeren betraktes av hjelpeapparatet som en kompetent og myndig deltaker i egen prosess (…)
Det er et sentralt prinsipp at beslutninger som berører det tjenestetilbud og de rettigheter som gjelder brukeren så langt det er mulig skal bygge på brukerens egne ønsker og behov (…)
Et enhetlig begrepsapparat og enhetlige arbeidsmåter vil også kunne være en forutsetning for at ulike medarbeidere eller instanser innen systemet kan ”overta stafettpinnen” når det kreves at flere bør involveres, og være en forutsetning for meningsfull kommunikasjon innad i NAV-forvaltningen og med eksterne samarbeidspartnere.
http://bit.ly/1hZpR7a

ABABRUTER

Arbeids- og sosialdepartementet NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning

6.3 Enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov
Regjeringen er opptatt av å sette brukernes behov i sentrum når ny arbeids- og velferdsforvaltning skal utformes. Offentlig sektor er til for brukerne og organiseringen av offentlig sektor må skje ut fra brukernes behov.
Å sette brukernes behov i sentrum betyr for Regjeringen et offentlig apparat hvor organisering, arbeidsmåter, rutiner, ledelse, personalpolitikk og administrativ kultur gjennomsyres av respekt for brukeren som menneske og enkeltindivid, og gir brukeren mulighet til medvirkning og innflytelse på sin egen sak.
Ivaretakelse av rettssikkerhet, likeverdig behandling og personvern er grunnleggende deler av en slik brukerretting. Å tilpasse tjenestene til brukernes behov dreier seg derfor både om hvordan man møter brukeren og hva man kan gi brukeren.
Det handler om service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud (…)
Brukermedvirkning, i betydningen brukernes innflytelse på sin egen sak, er et grunnfestet prinsipp i dagens etater og har en sentral plass i metodebeskrivelser, styringsdokumenter, kvalitetssikringssystemer og i opplæringen av de ansatte.
Brukermedvirkning inkluderes i dag i etatenes arbeid som en metodisk tilnærming på individnivå (…)

En ny arbeids- og velferdsforvaltning skal vise respekt for menneskeverdet og fremme verdier som personlig ansvar og råderett over eget liv. Det er i den forbindelse viktig at forvaltningen har fokus på hele mennesket og tar totaliteten i brukerens behov i betraktning.

http://bit.ly/1jWjb3R

ABABABAMEN

Arbeids- og sosialdepartementet St.prp. nr. 46 (2004-2005)
http://bit.ly/1FQKvPN
Ny arbeids- og velferdsforvaltning
1.4 Mål for en organisatorisk reform
I en arbeids- og velferdsforvaltning som setter brukeren i sentrum må organisering, arbeidsmåter, rutiner, ledelse, personalpolitikk og administrativ kultur gjennomsyres av respekt for brukeren som menneske og enkeltindivid.
Å bedre tilpasse tjenestene til brukernes behov dreier seg både om hvordan man møter brukeren og hva man kan gi brukeren.
Det handler om evne til mellommenneskelig kontakt, service, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud.
Tilpasning til brukernes behov krever medvirkning fra brukerne. Regjeringen legger til grunn at brukermedvirkning, både på system og individnivå skal bli en sentral del av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen.
Brukermedvirkning betyr både mulighet til å ha innflytelse på egen sak og krav til aktiv medvirkning.
Målet om en helhetlig arbeids- og velferdsforvaltning betyr at forvaltningen skal ha fokus på hele mennesket og brukerens samlede bistandsbehov (…)
En ny arbeids- og velferdsforvaltning må videreutvikle den nære kontakten med arbeidsgivere, både for å fange opp hva som er arbeidslivets kompetansebehov og for å utnytte bedriftene som en effektiv arena for læring (…)
En felles førstelinjetjeneste
De aller fleste brukere vil kunne forholde seg til et arbeids- og velferdskontor med bemanning på stedet som også for de statlige oppgavene dekker funksjoner som avklaring av arbeidsevne og mer komplekse bistandsbehov, utarbeiding av handlingsplan/individuell plan, mer komplekse vedtak (eller sørge for at slike blir fattet), utløsing av virkemidler, oppfølging av bruker, formidling av arbeidssøkere og bistand til arbeidsgivere og bedriftskontakt.
Den kompetanse og de ressurser som skal stå til disposisjon for den enkelte bruker, skal ikke være avhengig av bemanningen i det enkelte kontor han eller hun bruker som kontaktsted.
Det som er nødvendig bistand skal kunne hentes fra andre lokaliseringer, alt etter brukers behov (…)

Regjeringen legger til grunn at brukermedvirkning, både på individ- og systemnivå, skal bli en sentral del av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen.
Regjeringen foreslår lovfesting av en plikt som skal bidra til å sikre brukermedvirkningen i ny organisert forvaltning.
http://bit.ly/1jWjb3R

ABABABABKERMED

Les mer her:
http://bit.ly/1ncUFUQ
http://bit.ly/1pAhMDr
Utdrag fra Arbeidsevnevurdering i NAV – Evalueringsrapport 2011 – 06. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet
Forord
Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet evaluert innføringen av arbeidsevnevurdering som del av oppfølgingsmetodikken i NAV.
Evalueringen er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE- forsøksmidler arbeid og velferd
S. 10: Kompetanseutvikling
I dag foregår en del opplæring ved hjelp av kollegaveiledning.
Dette er lite gunstig så lenge kollegaene har svært ulik praksis og forståelse av hvordan metoden skal brukes (…)
Tydeliggjøring av kvalitetskriterier
Mange av våre informanter har etterlyst avklaringer om deler av metodikken, og vi ser et klart behov for å gå gjennom metodebeskrivelsene (…)
En metodebeskrivelse kan imidlertid ikke favne alle varianter.
Det kan derfor være hensiktsmessig å utarbeide eksempler på hvordan man kan ha en god prosess og skrive en god vurdering i høyst ulike og utypiske tilfeller (…)

Med bakgrunn i de svakhetene vi har funnet i gjennomføringen av arbeidsevnevurderinger, vil vi gi følgende eksempler på slike kjøreregler:
Alltid dialog med brukeren i forbindelse med en arbeidsevnevurdering
Alltid beskrive brukerens ressurser innenfor et tema der det beskrives begrensninger
Forhold i arbeidsliv/arbeidsmarked skal inn
Skrive til og ikke om brukeren
Ikke bygge konklusjonen på fakta/vurderinger som ikke er dokumentert i ressursprofilen (…)

ABABABAHIDE

(Vedr. overnevnte, ønsker jeg å fremheve det følgende):
06.08.2009: Nav bekrefter at journaler sensureres
Nav forbeholder seg retten til å arkivere hva de syns om deg.
Dokumentene får du ikke se:
«Tønnessen mener Krekens tilfelle dreier seg om innsyn i sakens dokumenter, og ikke endring av orginaldokumenter.
Ifølge fylkesdirektøren kan Nav selv bestemme hva de ønsker at brukeren skal få lese.
De kan med andre ord gjøre endringer i kopien som du får tilgang til»
http://bit.ly/7zrZC

ABABILL

Arbeidsevnevurderingen forts:
S. 13/14/15: Bestilling
«Det første trinnet i oppfølgingsmodellen er altså brukerens ”bestilling”.
Bestilling innebærer at brukeren presenterer sitt behov og sine forventninger, for at NAV skal kunne iverksette de riktige tjenestene.» (Se modelltegningen over)!
Brukere som presenterer sitt bistandsbehov/ønske for NAV skal først få en enkel behovsvurdering.
Denne kan eventuelt konkludere med at en arbeidsevnevurdering skal gjennomføres.
Arbeidsevnevurderingen består av en egenvurdering, samt utarbeidelse av en ressursprofil og selve arbeidsevnevurderingen (konklusjonen).
Vurderingen skal være grunnlaget for å utarbeide en aktivitetsplan – en operasjonalisering/konkretisering av aktuell bistand.
Arbeidsevnevurdering er altså ett element i en oppfølgingsmodell som inkluderer følgende elementer:
Bestilling (brukeren presenterer sitt behov/ønske) (…)
Dersom brukeren har oppgitt at det er noe som gjør det vanskelig å komme i arbeid/beholde arbeid eller ønsker å snakke med en veileder, skal veileder avklare hva som ligger til grunn for brukers svar.
Hvis det ikke er helsemessige eller sosiale faktorer som skaper usikkerhet rundt hvor mye eller hva slags arbeidsoppgaver bruker kan utføre, kan det være grunn til å anta at brukerens bistandsbehov er situasjonsbestemt, det vil si et behov for kompetansepåfyll eller liknende som kan møtes gjennom tiltak og virkemidler av kortere varighet».

ABABILLLLLLLLLLL

 Arbeidsevnevurdering skal gjennomføres dersom utfallet av behovsvurderingen gir grunn til å anta at standardinnsats eller situasjonsbestemt innsats ikke er tilstrekkelig for å komme i jobb, og skal som et minimum tilbys dersom gapet mellom brukers nåsituasjon og ønsket deltakelse i arbeidslivet skyldes usikkerhet knyttet til brukers muligheter til å realisere sitt mål om arbeid/aktivitet (…)
I Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV heter det videre at arbeidsevnevurderingen skal revideres når det foreligger endringer som kan ha konsekvenser for brukers muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid, eller endringer som kan påvirke gjennomføringen av planen eller avtalte aktiviteter.
Vi beskriver innholdet i arbeidsevnevurderingen nærmere i delkapitlene 1.3.4 og 1.3.5 (…)
Aktivitetsplan
For alle som har fått vedtak om situasjonsbestemt innsats og spesielt tilpasset innsats skal det utarbeides en aktivitetsplan.
En slik plan kan også lages for brukere med andre innsatsbehov dersom det er ønskelig.
Aktivitetsplanen skal operasjonalisere målene og virkemidlene som følger av oppfølgingsvedtaket etter §14a.
Planen skal signeres av bruker og av NAV og er en gjensidig forpliktende avtale som også brukes for å systematisere arbeidet mot målet.
Målet vil ofte beskrives med et yrke eller yrkesgruppe (…)
Virkemidlene skal beskrives helt konkret, med tiltakstype, tidspunkt, lokalisering, ansvar for iverksetting mv.
Det skal også være en begrunnelse for målet og valget av virkemidler, som viser til arbeidsevne-/behovsvurderingen (…)
 ABACJPÅ
S. 17/18:
Arbeidsevnevurdering i NAV
En arbeidsgruppe i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og med deltakelse fra Sosial-og helsedirektoratet og (den gang) NAV drift og utvikling, avga i november 2007 en sluttrapport fra arbeidet med å utvikle et rammeverk for arbeidsevnevurderinger i NAV.
1.3.4 Arbeidsevnevurdering i NAV– prinsipper og mål.
Den metoden som nå er innført i NAV bygger på tre sentrale prinsipper eller overordnede ideer:
Et relasjonelt perspektiv på arbeidsevne
Fokus på muligheter framfor begrensninger
Reell brukermedvirkning (…)
Forventningene til bruk av arbeidsevnevurderinger i NAV er høye.
I ulike dokumenter heter det for eksempel at metodikken skal
•Sikre en mer målrettet, arbeidsrettet og individuelt tilrettelagt bistand til den enkelte.
•Gi felles fagliglighet, systematikk og profesjonalitet i avklarings- og oppfølgingsarbeidet, og samtidig i større grad åpne for lokalt handlingsrom og skreddersøm
•Sikre framdrift, tydelighet, og forutsigbarhet for alle involverte, samt skape et tillitsforhold mellom bruker og forvaltningen
•Sikre at individplanene svarer på de utfordringene som avdekkes gjennom arbeidsevnevurderingen
• Raskest mulig iverksetting av aktive tiltak
Egenvurdering (…)
http://bit.ly/1hZpR7a

ABaBABAKERMED
ABABABACSAM

Vedtak til lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover
Lovvedtak 20 (2011–2012)
Kildedok: Innst. 81 L (2011–2012), jf. Prop. 7 L (2011–2012)
Dato: 05.12.2011
Utgiver: Stortinget
III
I lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen skal §14 a tredje ledd lyde:
Brukere som har fått fastslått at de har et bistandsbehov, har rett til å delta i utarbeidelsen av en konkret plan for hvordan de skal komme i arbeid (aktivitetsplan).
http://bit.ly/1r3hRQK

ABABABAVANG

Med andre ord:
Nav Arbeid ved Avdelingsleder for Nav Oppegård, Karen Pedersen og Benedicte Pehrson som var Leahs veileder der, har ikke ivaretatt Leahs rettigheter! Brukermedvirkningen har glimret totalt med sitt fravær, og aktørene i Nav har således ikke oppfylt sine plikter iht. overnevnte rapport!
Pehrson reviderte aldri Leahs plan i samarbeid med henne slik overnevnte planverk fordrer etter at endringer forelå – her sikter jeg til Leahs siste tiltaksplass som ble avsluttet i februar 2014  (ikke Leahs feil).

Pedersen har uomtvistelig vært inneforstått med dette, og bifalt fraværet av profesjonalitet!

Deretter – når Leah både muntlig og skriftlig protesterte på det inderligste mot denne lovstridige behandlingen, fratok Pedersen all videre kontakt mellom Leah og saksbehandler Pehrson, med krav om at Leah heretter måtte svare direkte for henne!
Begge aktører har kalkulerende overlevert Leah til deres samarbeidspartner Åspro UTEN at påkrevde endringer og tilpasninger som alle parter på forhånd skulle ha vært enige om i aktivitetsplanen forelå!
Og hva ligger bak disse oppsiktsvekkende grove tjenestefeilene? – Hva er intensjonene!?
Jeg oppfatter de massive avvikene fra forsvarlig tjenesteytelse dithen, at dette dreier om regelrette represalier overfor Leah etter at hun i fortvilelse kastet en liten pappeske på Pedersen.
For alle aktører er meget vel inneforstått med, der de hardnakket hevder at det eneste krav som gjelder vil være befalingen fra Nav til Leah om å gå raskeste vei ut i arbeid, at de tilbakeholder profesjonsviten om at Leah har krav på deltakelse, fleksibel aktivitetsplan og flere andre lovfestede rettigheter herunder.
Ingen av foretakene arbeider i tråd med sine plikter! Etiske retningslinjer blir ikke fulgt!
Leah har presentert og stått hardt på sitt største ønske om å få ta sertifikatet for tyngre kjøretøy, hun har aldri gitt opp underveis.
Hun er en virkelig fighter med ben i nesa, men panelet forsøker å jekke henne kraftig ned med projisering av egne avvik over på Leah, så hun skal tro at det er henne selv det er noe galt med!
Nav og Åspro iverksatte mest sannsynlig maskespillet, ved å i forkant avtale seg imellom hvordan de skulle gripe det hele an.
Som fremgår av sjikanen på møtet, bestod «taktikken» i og eliminere Leah via samkjørte herskefakter som bestod av å knekke hennes pågangsmot og egenvurdering av hva som virkelig skulle kunne fungere for henne å komme inn i en jobb som hun har stor interesse for og sterkt ønske om å virke i, etter å ha deltatt i en rekke ørkesløse tiltak gjennom hele 11 år som ikke har bidratt til å skaffe henne permanent arbeide – hvilket Leah har dokumentert for panelet at ikke har ligget på henne!
For Edholm som arbeider ved Åspro og som slett ikke var til stede når pappesken ble kastet i det tidligere møtet som Leah hadde med Nav alene, kverulerer nesten uavbrutt overfor Leah med sin insistering på «hvor liten kontroll hun har over sine handlinger» i lange enetaler der hans «konklusjoner» bunner i akkurat denne hendelsen som han knytter opp mot Leahs kasting av legeattest i inneværende møte! Fokuset han retter mot akkurat dette og hvor angivelig lite lydhør hun er (siden Leah ikke vil godta panelets slette opptreden overfor henne), grenser til abnormt!
Denne form for samkjørt misbruk av myndighet fra offentlige tjenestemenn skal sanksjoneres!
ABABABBAGRIPE
Møtereferatet fortsetter – Leah: Nei! – Alt det jeg kommer med, alt det jeg har å si, skyver dere vekk – dere er ikke interessert –
Men damen snakker over Leah samtidig: «Men Leah, Leah»….
Leah fortsetter: Dere er ikke interessert i å høre på et pip av det jeg sier – det går «inn der» og det går «ut der»! – Er det rett, eller tar jeg feil?
En dame spør om å få si noe, men Leah krever svar på sitt spørsmål og gjentar dette.
«Vi hører og lytter på deg»!
Leah: Hvis dere hadde lyttet på meg, hvorfor får jeg ikke da sponset lastebilsertifikatet?
Pedersen:  Jeg vet ikke om Benedicte har snakket med deg om en erklæring som ligger i saken din fra du var i …
Leah: Men det er en GAMMEL erklæring, skal jeg fortelle deg.
Pedersen: Men den lå der også i 2011, og den så ikke vi den gangen.
Leah sier: Nei, men – se på de papirene, og reiser seg:
Se på disse papirene. Dette er en legeerklæring fra fastlegen min – Der står det jeg har god nok helse til å kjøre lastebil, og god nok helse til å kjøre en jævla forbanna personbil. Det du sier, er bullshit! For det som du kommer med… (Leah kaster her sin legeattest som beviser at hun møter alle helsekrav fra myndighetene for å føre tyngre kjøretøy (lastebil) mot avd leder Karen Pedersen, men den treffer henne ikke.
Edholm bryter inn: Sett deg ned! – mens han tar tak i Leahs venstre skulder!
Leah nekter, og sier- Du holder deg vekk fra meg! – Du har ikke lov å røre meg!
Edholm: Slapp av.
Så begynner alle å rope i munnen på hverandre: Sett deg ned … vi vil snakke med deg Leah… sett deg ned!
Leah nekter, og sier: Du kan ikke befale meg hva jeg skal gjøre!
Dame: HØR! – Vi vil ditt beste, Leah…
Leah: Nei, nei, nå er jeg drittlei! – jeg får beskjed – ja jeg må lytte! – Men hvor i all verdens mye lytter dere – på meg!?
Og som jeg skulle til å si – Jeg har snakket med Tone, (Tone Skjeldbostad som hovedleder for NAV Follo og Oppegård) Tone er like kokko som alle dere her. Og dere skal være oppmerksomme på at det som Tone gjorde mot meg, det går faktisk under æreskrenkelse. Og det er ganske straffbart.
Det er mye mer straffbart enn at jeg kastet en liten pappeske på Benedicte.
Og hvorfor tror dere jeg gjorde det? – På grunn av aggressjon. Og aggresjon kommer av at man ikke blir hørt.

ABABABABLA

Retvedt: Kan jeg stille deg et spørsmål Leah? Leah svarer ja.
– «Når du sier at du ikke blir hørt. Så må jeg spørre deg om du mener at er det det samme som at vi skal være enig med deg – setter du likhetstegn mellom å lytte og være enig i det vi sier? Er det det samme?
Leah: Ja det må du spørre deg selv om.
Retvedt; Jeg spør DEG
Leah sender igjen samme spørsmål i retur.
Edholm: For MEG er det IKKE det samme!
Retvedt: Vi vil høre hva du sier, men vi er ikke enige.
Leah: Nei. Og hvorfor blir vi ikke enige?
Retvedt: Det er et spørsmål som ikke er så lett å svare på bestandig, men vi kan være enige om at vi er ikke enige og da må vi ta ALTERNATIVER! – Hvis du er interessert i bistand fra Nav, så MÅ du det!
Leah: (…) De resultatene fra den testen (i 2011) som jeg heller ikke fikk noen bekreftelse på at jeg var pliktet til å gjennomføre for å kunne få starte på sertifikat for personbil og varebil, det fikk vi ingen dokumentasjon på at var et krav fra Nav. Det var og en feil. Ikke sant? (Noen må ha nikket, for Leah konkluderer) – «Ja»!
Leah fortsetter: Og i de dokumentene, så står det at jeg ikke er – de mente at jeg ikke hadde de helsekravene som var krevd for å føre en lastebil.
Jeg har dokumenter som strider imot det!
Og de resultatene kom ut fordi den undersøkelsen – den testen, den hadde ingenting med å kjøre personbil eller lastebil å gjøre!
Jeg var drittlei! Det var helt latterlige tester, som ikke hadde noe som helst med dette her å gjøre, det var ingen sammenheng i det hele tatt. Å sitte bak – eller foran en PC-skjerm – ved et tastatur, så kommer det opp et bilde på skjermen. Når det bildet kommer opp, så skal du trykke på en knapp på tastaturet. Og hvis du ikke trykker når dette bildet kommer opp, hvis du er for sen, da (…) forsinket reaksjonsevne. Hvordan kan man sammenlikne det med å kjøre enten person-  eller lastebil?
Og hvis jeg ikke hadde hatt krav nå, til å kunne kjøre en lastebil, hvorfor fikk jeg så skryt  i fra kjøreskolen? – Hvorfor har jeg da papirer her som strider akkurat i mot det?
Og når (…) Tone har sagt at: «Ja, vi kanskje skal ta en sånn test på ny, da – for å motbevise de gamle papirene» – det er en ærerskrenkelse. Fordi de krenker meg personlig. Mitt privatliv. Og jeg har et spørsmål:
I forrige uke, så fikk jeg en telefon. Fra Follo politi. (de andre mumler bekreftende) Leah fortsetter: De ønsket meg inn til et avhør.
– Er det dere som står bak den anmeldelsen?
Nav-aktørene bekrefter.
En dame sier: Er det fordi hun kastet pappesken – i ansiktet ditt ja. (Bekreftelse)
Pedersen, i største nedlatende tonefall: Det samme som skjedde nå med det papiret. Vi prøver å ha en dialog på et nivå vi skal kunne prate sammen og når man da begynner å kaste ting rundt seg – vi er offentlige tjenestemenn, det er nulltoleranse for sånne ting!
Hva som skjer etter det avhøret – det er ikke sikkert at det skjer noe, man kan møtes i konfliktrådet, det vil politiet ta stilling til.
Karina: Det kommer vel helt an på motpartens forklaring hva som skjer videre.
Leah: Og jeg har jo vært i kontakt med Advokat, som er veldig interessert i å bistå meg. Og jeg er ganske sikker på det, at politiet, og Advokaten, vil ha en ganske grei forståelse for handlingen min mot Benedicte. (her siktes til forrige møtet Leah hadde med Benedicte og Pedersen på Nav)
Og det som jeg sa, ja, det var veldig dumt gjort. Men – når det koker over på grunn av at man nettopp ikke blir hørt, man arbeides rett imot man blir bare ignorert – er det ikke da ganske greit å ha den lille forståelsen for at det koker over for enkelte?

ABABABAPEHR

Benedicte (bildet) svarer benektende.
Leah: Hvorfor ikke det?
B: Det er aldri greit å bli fysisk med noen andre!
Leah: Nei, men som jeg sier Benedicte – grunnen til det, er fordi at du  og Karen gikk imot meg. Dere gikk i mot meg personlig. Dere hørte ikke på et pip av det jeg hadde å si! Dere ignorerte det vekk – ignorerte alt jeg hadde å si.
Jeg prøver å snakke dere til fornuft.
Jeg kommer med løsninger.
Jeg kommer med forslag.
Det er hva som er raskest mulig vei for meg ut i ordinært arbeid, og dere i Nav kan bli kvitt meg, på raskest mulig måte.
Men igjen – jeg blir ikke hørt.
Når jeg da presiserer dette og dere fremdeles ikke gidder å høre, da synes jeg det er veldig enkelt å forstå at den personen kan bli veldig veldig frustrert.
B: Det skjønner jeg!
Leah: Men hvis du virkelig hadde skjønt det, så burde du og skjønne hvorfor i all verden jeg kasta den pappesken på deg.
B: Det er ikke det samme! Men uansett – som jeg sa ista – jeg hører hva du sier, men jeg er ikke enig!
Leah: Ja men du ignorerer det jo Benedicte, det er jo det som er problemet her!
B: Jeg ignorerer ingenting av det du sier!
Leah: Å nei! Hva er det så du gjør?

ABABABABLA

B: Vi sitter her – flere personer i samme rom og hører på alt du sier, ingen har ignorert deg, men vi er ikke enig i alt du sier!
Leah: Nei. Fordi at mine forslag til løsninger og problemer blir ignorert, fordi at Nav mener at det Nav kommer med er den raskeste og beste veien å gå.
Dame (føyser Leahs argumenter vekk atter en gang): Men uansett – Det som vi er for her, er om å avklare om du er interessert i å følges opp av eller være med i et tiltak som kan bidra til å …
34. min: Leah innskyter: Jeg har ikke helse mer, for nå har jeg prøvd Follo Futura, – jeg kom ingen vei (Det var ikke Leahs feil, og hun redegjør videre for en rekke tiltak hun allerede har vært i)
35. min. Samme dame:
Du kan en mulighet til å takke ja til et tiltak nå, for å få hjelp til å komme i arbeid. Du kan også takke nei. Men da er grunnlaget for pengene dine da – dette har vi snakket om før også – du har sagt at du er i stand til å jobbe, helsemessig, så utgangspunktet så er grunnlaget for ytelsen borte, med mindre du er i tiltak.
Sånn at du kan takke ja, du kan takke nei til tiltak med mål om å skaffe arbeid, men saken kan da avsluttes hvis ikke du er ikke er i tiltak eller har forslag på noe annet som vi kan bli enige om! Et tiltak – en aktivitet .. eh .. for å komme i jobb.
Leah: Som jeg sa til deg for noen måneder siden, at – jeg skal prøve det tiltaket. Så skal vi se hvordan det går …
Damen avbryter: Fint! Og prøv det med hele ditt hjerte – hele ditt hjerte! og ikke tenk at dette gjør jeg bare fordi Nav sier jeg MÅ – at du ikke skal få penger! Tenk at du skal faktisk gjøre et ærlig forsøk med å prøve!
38. min: Karina snakker en del om usikkerhet ved en tiltaksplass – at man kan risikere at ledelsen der kan gå tilbake på lovnader om fast ansettelse, og spør om Nav da følger dette opp, og står på for den som er utplassert ved f.eks å foreta undersøkelser på forhånd om hvor seriøs bedriften er.

ABABABABLA

Edholm: Ja selvfølgelig gjør vi det, og alle de scenarioene som du sier nå, de kan skje. (Oppgitt): Det ække no garantier her! Det er like lite garantier for meg i arbeidslivet som det er for dere.
Vi har alltid som utgangspunkt selvfølgelig at det kan være en jobb i den andre enden.
Men det ligger ikke hos meg, veldig ofte ikke hos bedriften, og det ligger gjerne hos deltaker og hva deltaker gjør!
Mnn vi har ikke noen garantier! Jeg kanke sitte her og si ja eller nei på noe av det du spør om, annet enn at vi tilpasser løpet henne, og så får vi sammen prøve å finne ut hva som er riktig!
Jeg kan ikke garantere noen ting!
Leah sier: Kan jeg få lov å si noe?
Edholm svarer: Ja, når jeg er ferdig, så skal du få lov til det!
Og han fortsetter:
Og det er det som er frustrerende med et slikt tiltak! Dessverre Leah, uansett hvor mye du har lyst å peke fingre og forteller – og jeg hører frustrasjonen overfor Nav og sånne ting – men igjen;
Du får ikke gjort no med det!
Prøv å bruk energien din på ting du får gjort no med!
Og det kan være at vi kan bistå deg i den retningen, men da du være lydhør som du ber andre være – da er du nødt til å være lydhør tilbake igjen!
Hvis ikke så kommer man ikke noen vei, da blir du sittende her i et par år og stampe i de samme tingene!
Men hvis du er villig til å lytte, og kanskje gå ut av komfortsonen og se at «vet du hva – jeg dessverre se å fire litt på hvordan ting gjøres – så kanskje du kan lykkes!
Leah: Er du ferdig?
Så forteller Leah litt til om bedriften Follo Futura der hun ble satt ut i noen praksisplasser tidligere, hvor hun flere steder ble gitt falske forhåpninger og hadde kastet bort flere måneder av livet sitt. Hun beskrev forholdene inngående og saklig, og beviste at de hadde ligget utenfor hennes kontroll – hvilket var tungt å erfare!
Hun spør møtedeltakerene (43:11): Hvor stor interesse får du – og arbeidslyst får du av å drive gratis arbeidskraft over lengre tid? Altså – du jobber 100 % – du jobber 7 1/2 t. om dagen, fem dager i uka. Du gjør like mye som de andre, men de har betalt for jobben de gjør.
Edholm: Du også får jo betalt, du får betalt av Nav.
Leah: Jo, men det er ikke på samme måte!
Edholm: Nei, men du får også faktisk betalt og…
Leah: Jo, men de pengene hadde jeg og fått – beklager for å avbryte – av å sitte hjemme.
Edholm avbryter: Men da ligger det hos deg
43:15: Leah sier: «Jeg er ikke ferdig», men Edholm bare fortsetter med å insistere: Da ligger det hos deg..  og Leah må gjenta: Jeg er ikke ferdig…

ABABABABLA

Edholm bare kjører på: Jeg vet det, det var ikke jeg heller i sted, så da tenker jeg at da avbryter jeg tilbake, for det gjør du hele tiden!
Så – det ligger hos deg! – Jeg skjønner situasjonen og alt sånn, men hva er du villig til å gjøre?
Hva er du villig til å kjempe for for å nå måla dine?
Fordi du kan godt sitte å peke fingre på arbeidsgivere, på Nav, på oss, på Follo Futura – hvem som helst, det er ikke noen garantier her!
Da må du kontrollere det du kan kontrollere, og det er deg selv!
Og da du, tenker jeg, ta til etterretning når du vet at forrige gang, så kastet du en ting – da du ikke gjøre det neste gang!
Det er de kontrollene du heller bør begynne å fokusere på – enn å peke fingre på alt som er gæærnt!
Det får du ikke gjort noe med!
Uansett om jeg er enig med deg, uenig med deg, dette får du ikke gjort noe med!
Du får gjort noe med din egen oppførsel og dine egne tanker, og «kons» heller på det – og se om det fungerer! Hvis jeg kan tolke deg litt, det jeg hører mye av her, er mye frustrasjon! Og det skjønner jeg!
45. min: Leah spør hvordan han skjønner det: «Har du vært i min situasjon»?
Edholm: Ikke i din, men jeg skal love deg en ting – at jeg har vært i kjellærn, du vet ingenting om meg, så ikke sitt og si at jeg – (Leah snakker) men Edholm fortsetter – ja men bare vent nå. Jeg skal love deg – hadde du – jeg skal love deg – jeg har vært i kjellærn, og jeg har kjempa, og jeg har holdt på, og jeg har følt meg urettferdig behandla, men så fant jeg ut at kanskje jeg skal konse på meg sjæl isteden for å peke fingre!
Christin Retvedt avbryter: Og da er det viktig – Unnskyld at jeg avbryter  …
Men Edholm fortsetter til Leah: – og da kommer resultatene faktisk! Og da er det viktig å lytte! – du ber oss om å lytte – du er nødt til å lytte selv!
Retvedt: Fordi her er vi på kjernen som du sier – altså lytte – det er ikke det samme som å være enig!
Altså vi kan lytte til hva du sier, men så kan man si at okei, vi hører hva du sier, men dette får vi ikke til på den måten du ønsker det, men kan vi prøve en annen vei!
Og det jeg hører, er at du er egentlig ikke villig til å høre, så jeg syns det er veldig viktig her at du ikke si… for jeg hører at han si… at du sier ja til… du sier ja til å gå inn i et tiltak som du egentlig ikke vil!
Ca. 46.min. snakker Karina om de som blir satt ut i praksisplasser for å gjøre arbeidet de andre der gjør, men for mye mindre penger og føler seg misbrukt. (En dame sier underveis at det skjønner hun)!
Retvedt bryter Carina av, og rabler på uten et snev av saklighet og fornuft:
Og der er som Thomas sier, at vi har ikke noen garanti – vi har ikke noen garanti ikke sant. Vi kan få muntlige lovnader fra arbeidsgivere, og så må vi noen ganger stole på det, og så går det ut over deg, og så går det ut over Leah, jeg skjønner det, det skjønner jeg, men .. (oppgitt) men – men – det som jeg gjerne vil at du – altså jeg, jeg vil ditt beste.
Altså det virkelig – jeg jobber med masse mennesker, og jeg trives med det!
Og jeg – noen ganger så blir jeg også frustrert, for det at jeg hører at du stenger litt igjen!
MERK: Du har liksom valgt deg en vei, og så er du ikke villig til å velge i det hele tatt utenom den veien, og da tenker jeg samarbeidet med deg og Thomas – det blir ikke fruktbart!
For hvis DU mener at du har valgt den riktige veien og ikke vil høre på det Thomas kan velge for deg (MERK): DET THOMAS KAN VELGE FOR DEG)! – så – så – så vil jo ikke dette herre gå! !!!

ABABABAVANG

Jeg registrerer at Leah i opptaket ikke reagerer ikke stort på denne monumentale forsnakkelsen, og det forstår jeg godt!
Man kan bli så paralysert av alle den ugjennomtrengelige svada en får servert, at naturlige reflekser ikke tikker inn når den ene uhyrligheten slår den andre ihjel.
Leah svarer: Det er ganske vanlig ting å finne en løsning på en diskusjon, på en uenighet.
Retvedt: Men da må du lytte!
Leah: Ja men det har jeg gjort!
Retvedt: Nei du stenger …
Leah: Jo jeg har gjort det!
Retvedt: Nei, jeg synes ikke du gjør det!
Leah: Nei men det er din mening.
Retvedt: Jada, det er det!
Leah: Og det er ikke alltid at din mening er rett, det er ikke alltid min mening er rett, men la meg få spørre deg Thomas – Du snakker om at det er ikke er bedriften sin feil. Du fraskriver bedrifters…
Men Edholm prater over henne mens hun snakker: Nei, nei,…
Leah: Jo! Jeg er ikke ferdig å snakke, kan jeg få lov til å snakke ferdig?
Edholm ignorerer henne overbærende fordi han mener at han har talerett akkurat når det passer ham, men snakker belærende til Leah hvis hun avbryter som om hun var en tilbakestående person, og gjentar sine floskler grundig.
Han riktig gnir de inn og holder på ganske lenge, for å stanse motpartens tankerekke og utmatte denne.
Det er et satans uprofesjonelt spill med tonnevis av manipulering, faenskapen av en selvoppnevnt hobbypsykolog fortsetter på:
Leah, nå må du også lytte, jeg sa at det er ikke alltid  bedriftens feil.  Jeg sa – jeg kan ikke uttale meg – jeg bare sier – nå pratet jeg generelt, Leah. Jeg prater ikke om deg, jeg prater ikke om din situasjon. Jeg skjønner det har vært mye frustrasjon, jeg prater generelt. Jeg prater om hele Norge, alle Nav-brukere, alle bedrifter, det er ikke alltid Nav-brukerens feil, det er ikke alltid bedriftens feil, det er ikke alltid Nav sin feil, det er ikke alltid vår feil! Det er en sammensatt greie.
Men du har kontrollen ting i livet ditt Leah, en ting som du har hundre prosent kontroll på som resten her i rommet, det er en ting vi kan kontrollere, og det er oss selv!
Alt annet klarer vi ikke å kontrollere, uansett hvor mye vi prøver.
Det er DINE handlinger, og din måte å gjøre ting på å åpne seg og hva enn det er for no – DET kan du kontrollere! 100 %!
Og der er der mitt råd til deg er!
Begynn der!
tror jeg kanskje du kan oppdage at det er andre veier, andre muligheter som kanskje også kan fungere for deg!
Jeg er enig med Cristin, hvis du fortsetter den ruta du er i nå –  for vi føler ikke at du nødvendigvis lytter nå – det kan godt være du gjør det – nå sier jeg min følelse – så tror jeg ikke du kommer no videre!
Prøv no nytt, kontroller deg selv!
Samme som samboeren din kan kontrollere sine handlinger – dere kan mene det beste for hverandre, men dere får jo ikke kontrollert hverandre! Sånn ER det! Og da får du hvertfall ikke kontrollert arbeidslivet! (!!!!!!!!!!!!!)
Kontroller deg selv! Start der! Se om det funker!
50:25: Leah forteller om en tidligere oppdragsgiver (…)

ABEBALSIGN

Her siterer jeg mailene som gikk mellom Leah og Edholm etter møtet:
Leah 11:59 Til: Thomas Edholm Hei.
Dere kunne ikke gi meg noen garanti for at jeg ville komme noen vei videre med hva dere hadde å tilby. Det som dere hadde planer om er det ingen garanti for at er det som jeg trenger pr dags dato.
Hva jeg trenger er å få utvidet førerkortet mitt til klasse C for lastebil, (slik som jeg fortalte under møtet) og en ordinær jobb som yrkessjåfør. Ikke noe jobb intervju trening, redigering av søknad & cv og en masse annet tull. Jeg sa det klart å tydelig under møtet.
Deres tiltaksplass er bortkastet tid og missbruk av resursser fra NAV sin side. Men lyttet noen av dere på meg? Nei.
Tvertimot så la du og din kollega en masse med skyld og ansvar over på mine skuldre.
Slik er det ikke ting fungerer i denne verden. Virker som om dere og NAV lever i ett parralelt univers hvor det kun er hva dere sier som er det rette, mens alle andre har feil.
Det ble gjort opptak av hele møtet og det er lagt ut på youtube og mange har lyttet til alt som ble sagt, og folk er rystet over mangel på forståelse og empati.
Direkte angrep med kjønnsdiskriminering og brudd på flere lover og paragrafer er det som skjedde. Saken blir tatt videre til høyere makter enn NAV.
Hadde dere ønsket meg all lykke videre og at jeg fant min vei (noe jeg allerede vet hva er), så hadde deres atferd under møtet vært noe helt annet, så spar meg for kyniske og arrogante kommentarer. Jeg så ikke hensikten da dere ikke kan gi noen garanti for at tiltaket hadde ført noen vei. Ta litt selvkritikk for guds skyld.
Hilsen Leah
Leah 29.09.2014 Til: thomas@aaspro.no
Siden jeg ikke har noen andre valg dersom jeg ønsker å beholde stønaden min fra NAV, så må jeg bare takke ja til tilbudet. MEN vær obs på at hvis jeg selv føler jeg IKKE kommer noen vei med deg med dette tiltaket så gir jeg klar beskjed til NAV. Og noe mer kjønnsdiskriminering bør dere holde dere for god for, da dere må huske på at jeg kan fint ta slikt videre.
Fremtidige samtaler vil og bli tatt opp på lydopptak for min egen sikkerhet.
Hilsen Leah

ABABABHOLM

Thomas Edholm (thomas@aaspro.no) 10:41
Til: ‘Leah Elena Olsen’ Kopi: benedicte.varli.pehrson@nav.no thomas@aaspro.no
Hei Leah, Forutsetningene for å starte opp i AB og ha suksess her er tillit, åpenhet og ikke minst et sterkt ønske om å delta.
Da du sier du føler deg presset inn i det, så ser ikke vi at det er hensiktsmessig at du starter.
I samarbeid med NAV så har vi derfor besluttet at du ikke starter her hos oss.
Vi ønsker deg lykke til videre, og håper virkelig du finner din vei videre.
Med vennlig hilsen, Thomas T. Edholm

ABABABARAOS

Men i mailen(e) takker ikke Leah direkte nei til til tiltaket, hun klager på hvordan hun er møtt!
Herunder ordlegger hun seg kanskje litt uheldig, men det er lov, og det bør tas høyde for av den andre og «sterkere part» – at tilbakemeldingen kan springe ut fra den maktesløshet og frustrasjon som hun så tydelig og velformulert tilkjennega i møtet!
Men Edholm og de Navansatte er langt fra innstilt på å være imøtekommende og gjøre forsøk på å skape en bedre dialog og rydde opp i «misforståelser».
For noe sådant finnes jo heller ikke, og kan således ikke gis rom for!
Både Edholm og de andre deltakerene som Leah og hennes partner måtte forholde seg til i møtet hadde mest sannsynlig tatt en grundig briefing rundt total neglekt av Leah før dette tok plass, og hersketeknikkene var godt innøvd.
Pareringene av Leahs argumenter var allerede spikret – konklusjonene var satt!
I dette tilsvaret skynder udugelighetene seg med å anvende Leahs fortvilelse til egen «fordel», da de verken mer eller mindre avslutter tiltaket ved hjelp av glatt retorikk etter at de har blitt gjort kjent med opptaket og Leahs informasjon om at videre møter ville bli tapet.
DE er de feige, unnvikende og uprofesjonelle. Ikke Leah!
Edholm % Co bærer all skyld her!
Jeg viser her til sentrale forskrifter som aktørene som satt der mannsterke og utøvde et bevisst og godt koordinert misbruk av makt overfor dem begge, plikter å sette seg inn i – det er en sentral del av deres stillingsinstruks!
De plikter å informere borgeren om dennes RETTIGHETER! Det gjør de ikke – tvert i mot:

ABFØR

Her er hva Leah og Karina EGENTLIG skal forvente seg av Arbeid med Bistand (AMB)!
Slik skulle de ha blitt ivaretatt med profesjonalitet og tillitsskapende dialog, i stedet for å bli tvunget til å overvære ørkesløst pjatt og vanvittig maktbrynde!:
Utdrag fra Attføringsbedriftenes bransjestandard
(Standarden gjøres gjeldende fra 1. mai 2004)!
Følgende områder kartlegges:
1. Ressurser, ønsker og bistandsbehov
I startfasen blir det fokusert på trygghet og tillit. (Jomen sa jeg smør)!
5. Individuell handlingsplan
Den individuelle handlingsplanen skal være utformet med utgangspunkt i arbeidssøkerens identifiserte behov, forutsetninger og ønsker (…)
Finne egnet arbeidsgiver
Kartleggingen som er beskrevet overfor, sammen med arbeidstakerens ønsker, skal danne utgangspunktet for arbeidet med å finne egnet arbeidsgiver (…)
Metodikk
God kontakt med ulike bransjer er sentralt.
Bruk av eget, samt arbeidssøkers nettverk kan være en døråpner for mulig jobbkontakt.
Tilretteleggerens kjennskap til det lokale næringsliv og kommunal sektor i de ulike kommunene, gir et godt bilde over ulike arbeidsoppgaver.

ABFØØR

Aktiv oppsøkende virksomhet for å presentere Arbeid med bistand, vil ofte være nødvendig.
Kontakt med organisasjoner både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden vil kunne være hensiktsmessig (…)
Kontakten med arbeidsgiver kan i denne undersøkelsesfasen være pr. telefon eller av mer uformell karakter, der tilrettelegger ønsker omvisning på arbeidsplassen (…)
Overfor arbeidsgiver fokuseres det på hva Arbeid med bistand kan bidra med overfor arbeidsgiver (…)
Samarbeid
Samarbeid med andre aktører i det offentlige apparatet er ofte en forutsetning for at arbeidssøkeren skal lykkes i jobbsituasjonen.
Dette bygger på en tanke om at mennesket er en sammensatt helhet, der jobben er én del (…)
ABAELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Sluttrapport:
Rapporten skal minimum inneholde:
Begrunnelse for avslutning
Dersom det ikke har lykkes å etablere et arbeidsforhold, bør det gis begrunnede forslag til videreføring.
Hvilken form for bistand som er gitt og omfanget.
Arbeidssøkerens kommentarer og signatur.
Rettigheter og plikter.
Som deltaker i Arbeid med bistand har du rett til:
Personlig oppfølging av en fast tilrettelegger.
Dersom du ikke er tilfreds med oppfølgingen oppfordres du til å ta dette opp med din kontaktperson.
Avdelingsleder kan eventuelt kontaktes (…)
Innsyn i journaler og rapporter som er skrevet i forbindelse med din deltakelse i tiltaket.

ABFØØØR

6. Avslutning av bistanden
• Når oppfølgingen skal avsluttes bør man alltid ha en grundig avslutningssamtale med arbeidsgiver- og taker for å sikre at alle nødvendige forhold knyttet til arbeidsforholdet er ivaretatt.
Her er det viktig også å diskutere premisser mv. for videre karriereutvikling.
• Når oppfølgingen fra AB opphører er hovedregelen at den fases over i naturlig bistand eller med oppfølging fra andre naturlige instanser.
• Overgang til naturlig bistand skal skje planmessig og systematisk (…)
«Arbeidstakeren mottar kopi av sluttrapporten som Attføringsbedriften oversender NAV Arbeid.»
http://bit.ly/qBXUGT

ABAGAL

AMB- tiltaket (Kvalifisering i AMB, Tilrettelagt arbeid i AMB, Ekstern kvalifisering):
Fagkonsept
(…) Når KIA (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift) og TIA – tiltaket avsluttes, skal bedriften i samarbeid med brukeren utarbeide en rapport som vil redegjøre for gjennomføringen av tiltaket.
Her skal brukeren ha anledning til å fremme egne synspunkter og signere den endelige rapporten.
Se for øvrig vår Veileder for sluttrapporter.
I kvalitetssikringsmerket Equass Assurance, hvor bedriftene våre må resertifiseres hvert annet år, legges det sterk vekt på arbeidstakerens posisjon.
Enhver sertifisert bedrift har vist at den har grunnleggende rutiner for å ivareta arbeidstakerens medvirkning og myndighet.
Eksempelvis gjennom rutiner knyttet til brukerundersøkelser, rutiner for klagebehandling og selvfølgelig gjennom fagorganisering, jfr. AMB-overenskomsten (…)
En deltaker på en attføringsbedrift har formulert brukermedvirkning på følgende måte:
Jeg blir sett – ikke oversett.
Jeg blir akseptert – ikke belært.
Jeg blir pratet med – ikke bare til (…)
S. 20 og 21: Vår anbefaling er å organisere tilbudene slik at alle tiltaksdeltakere kan ”shoppe” de mulighetene bedriften har å by på.
Husk at en slik valgmulighet vil svært få andre konkurrenter kunne stille opp med!
Temamenyen kommer i tillegg til hva som vi betegner som det ordinære tilbudet i KIA og TIA og deltaker velger seg tema etter individuelt behov.
Målet er at en kombinasjon av de ulike elementene skal sikre skreddersøm for den enkelte deltaker (…)
(S. 24): Metode for kvalitetssikring
Generelt går kvalitetssikring ut på (…):
– at bedriftene planlegger hvordan tiltaket skal gjennomføres, med fokus på at kundens krav skal innfris og at brukere av tiltaket skal få innfridd sine forventninger og sitt bistandsbehov, samt ha en positiv opplevelse av tiden de er i tiltak.
– at bedriftene gjennomfører tiltaket iht planer de har laget, og evaluerer om tjenesten gir det forventede resultat.
– at dersom en vurdering av et resultat gjør det nødvendig å endre planene, så justeres de iht behov (…)

Aequasslogo

S. 25: EQUASS
(…) Equass Assurance legger bl.a. stor vekt på følgende punkter:
S. 26 (…) f. Alle tjenester som leveres skal basere seg på brukers identifiserte behov for bistand.
g. Bedriftene skal fokusere på brukers helhetlige behov for bistand, og legge til rette for at dette behovet kan dekkes enten internt eller i samarbeid med andre.
Bedriften skal ha et fokus på å bedre brukers livskvalitet.
h. Det skal være mulig for brukere, kunder, og andre interesseparter å gi tilbakemelding til bedriften om egne erfaringer med tilbudet.
Dette inkluderer muligheten for å sende klager (…)
Alle bedrifter som er godkjente tiltaksarrangører har i flere år hatt krav om å kvalitetssikre tiltak og tjenester de leverer, for å sikre at de innfrir alle krav i kravspesifikasjonene for de ulike tiltak.
I tillegg krever nå Arbeids- og velferdsdirektoratet at alle godkjente tiltaksarrangører innenfor skjermede arbeidsmarkedstiltak skal ha påbegynt arbeidet med å innføre et kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon og sertifisering innen utgangen av 2009 (…)
http://bit.ly/Q1bGki
Equass Assurance

 

Equass Assurance logoEQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

http://bit.ly/1rnDJ9f
Og gjett om vi har relevant materiale og forelegge Revisjonen!:
Hvordan vise at krav er innfridd? Muntlig eller skriftlig?
http://bit.ly/1D3MBtc
Listen over Sertifiserte attførings- og vekstbedrifter, og jeg fremhever at både Åspro og OPT vanvittig nok er med her!:
http://bit.ly/1vMZSDc

ABABABARLIGHET

Under, følger svært relevant utdrag fra «MEMU» Internbladet for Nav:
MEMU nr 3 08.pdf – oppfølging i nav:
den gode samhandlingen – både hva den ansatte og brukeren må gjøre.
Oppdrag uten oppskrift
Vag med vide rammer
Oppfølgingsstrategien vår kan nok oppfattes som vag, men noe av poenget er at den skal ha vide rammer, sier Thorgeir Hernes i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Vi vil ikke være for spesifikke når det gjelder hvordan en enkelt bruker skal følges opp.
Oppfølging kan være mye, men et fellestrekk for all oppfølging i NAV er at den handler om prosessen en bruker skal gjennom for å nå målet. Og målet må settes sammen
med brukeren.
Selv om det kan være et dilemma at «alle» forventer å få den oppfølgingen som «trengs», synes jeg ikke vi skal fire på prinsippene for god oppfølging.
Vi må i stedet bli gode til å identifisere hva slags type bistandsbehov den enkelte bruker har.
Hernes er enig i at det ikke er laget entydige retningslinjer for hvilke brukere som skal prioriteres, og hvilke andre som dermed blir nedprioritert.
I utgangspunktet har vi ikke sagt noe om hvilke brukere man ikke skal bruke store ressurser på å følge tett opp.
I strategidokumentene er det lagt mest vekt på brukere som er eller kan komme i arbeid, og det gir jo visse føringer, sier Hernes (…)
Den harde prioriteringen
Ved NAV Kongsberg har de organisert seg ut fra hva slags oppfølging de ulike brukergruppene trenger. Gamle etater og stat og kommune er glemt.
De mener de mestrer oppfølgingsoppgaven.
All oppfølging i NAV må være individuelt tilpasset.
Mette Ingebretsen, Tone Lurås Nymoen, Bård Konglevoll og Anne Lise Marstein ved NAV Kongsberg er helt enige på dette området.
Er du veileder, jobber du med alle typer saker, og bare fantasien setter grenser for hvordan oppfølgingen kan foregå, sier Konglevoll (…)
Vi driver med «tettere individuell oppfølging», men hva betyr det? (…)
Behovsavklaring er allerede en del av arbeidsmetodikken ved NAV Kongsberg.
Vi kartlegger brukerens behov for å finne ut hva som mangler for at vedkommende skal kunne komme i jobb.
Brukeren er med på å bestemme og det skal lages en hensiktsmessig handlingsplan (…)
www.nav.no/_binary?download=true&id=209095

ABAIRAMMMMM

Fra samme blad under «Notiser» på s. 21:
Hva er gode møter?
Brukerne må være tydelige, medvirke aktivt og ta del i problemløsningen.
Det var et av utsagnene som brukere og NAV-ansatte samlet seg om under dialogkonferansen i slutten av april (2008)
Sammen skulle de finne kjennetegn på den gode samhandlingen – både hva den ansatte og brukere må gjøre (…)
NAV må satse sterkt på motiverte ansatte, på holdningsendring og kompetanseutvikling var et annet av utsagnene som fikk fleste stemmer.

ABABABABKASTE

Leah søkte seg inn til Forsvaret fordi hun evt. kunne ta sertifikat for tyngre kjøretøy der, men fikk til svar at hun var for gammel til å bli kalt inn for tjeneste og at det derfor ikke ville være mulig for henne å søke jobb som yrkessjåfør i forsvaret.
Leah ble anmeldt av Nav Oppegård 25.08.2014 i et møte med Nav hvor Åspro ikke- var med, fordi hun kastet en liten pappeske på sin saksbehandler der – Benedicte Pehrson, hvilket førte til anmeldelse.
06.10.2014 var hun inne til politiavhør.
Samtidig anmeldte hun lederen for Nav Oppegård for æreskrenkelse.
Herunder minner jeg om art. av 12.10.2011 – NAV-ansatte må tåle å bli skjelt ut
NAV-ansatte må tåle utbrudd fra klientene.
Det fremgår av en dom som nylig er avsagt i Kristiansand tingrett.
Retten sier i sine domspremisser at tiltaltes opptreden klart kan karakteriseres som kritikkverdig.
«Retten kan samtidig ikke se bort fra at tiltaltes verbale utbrudd var en følge av øyeblikks frustrasjon over den situasjonen han var i på tidspunktet han snakket med fornærmede» (…)
«Retten er av den oppfatning at personer i fornærmedes stilling fra tid til annen må kunne håndtere at personer kommer med verbale utbrudd at de er sinte».
http://bit.ly/gcQC2b

ABAIRAMMMMM

Her er kursene Nav har tilbudt andre, men ikke Leah:
17.10.2011 – NAV betaler førerkortet
Kenneth Tøndelstrand trenger jobb. Helge Nordlien trenger lastebilsjåfører. Nav hjelper begge.
http://bit.ly/1vPPHhn
17.08.2007 – Arbeidsledige får gratis førerkort
 Arbeidsledige som trenger førerkort for å få jobb får regningen betalt av staten.
«NAV-direktør Svein Andreassen innrømmer at det er penger å tjene på ordningen – Det kan være alt fra 15.000 kroner og oppover, alt ettersom hvilket førerkort det er snakk om.
Vi vil at dette skal gjøre ventetiden med å komme inn i jobb kortest mulig for den enkelte, sier Andreassen.
Direktør John Stordrange i Skattebetalerforeningen mener NAVs ordning er en god investering for samfunnet:
– Hvis det kan føre til at de som er arbeidsledige i dag kommer ut i jobb, så vil de fort betale tilbake disse kostnadene tilbake til det offentlige i form av skatt når de begynner å jobbe».
http://bit.ly/1rjNuVU

ABABABACANIA

Arbeids- og velferdsetaten – Kurssted Møre og Romsdal
Rammeavtale om tjenester – Bilag
Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon
Målgruppe
Personer over 21 år for klasse C (eller 24 år når det gjelder klasse D) som er motivert og interessert i et yrke som lastebil- og/eller bussjåfør.
Opptakskrav – Deltakeren må være over 21 år (klasse C) eller 24 år (klasse D) og ha hatt gyldig førerkort klasse B i minimum 2 år og kjører bil daglig (…)
Varighet – NAV anslår at maks kursperiode ikke bør overstige ti uker.
Antall deltakere – Enkeltplasser
NAV kjøper en og en plass etter hvert som behovet melder seg.
Rammeavtaleperiode – Avtalen gjelder i 2 år f.o.m. signeringsdato med mulighet for Kunden til å kreve forlengelse i ytterligere 1+1 år
Læreplan / faglig innhold – Kurset skal avvikles i henhold til gjeldende læreplan og regelverk for yrkessjåførutdanning.
Det er lagt opp til at deltakeren selv, i samarbeid med NAV, får velge hvilke typer sertifikat eller førerkort vedkommende skal få opplæring i.
For en deltaker kan det altså være snakk om ett eller flere sertifikat.
Teoretisk og praktisk prøve skal avlegges hos Statens vegvesen trafikkstasjon (tidl. Biltilsynet) på vanlig måte.
Følgende sertifikat / førerkort skal være tilgjengelig i denne avtalen:
– Førerkort kl. C (stor lastebil)
– Førerkort kl. D (buss) (…)
Prissetting – NAV ønsker å få pristilbud for hver type sertifikat, samt en totalpris dersom deltagerne har behov for begge sertifikatene (…)
Hver enkelt deltaker skal maksimum få dekket to forsøk på praktiske prøver og to teoriprøver per sertifikat. Dette skal være inkludert i pakkeprisene (…)
http://bit.ly/YU1xLi
«Hver enkelt deltaker skal maksimum få dekket to forsøk på praktiske prøver og to teoriprøver per sertifikat. Dette skal være inkludert i pakkeprisene».
Denne muligheten har Leah ikke- fått!
Nav ba henne om å betale selv for teoretisk prøve men «ville få pengene tilbake mot kvittering fra biltilsynet»!

ABEASPE

Og de som ikke oppfyller kravene Leah kvalifiserer til, får kurset kastet etter seg:
09.01.2009 – NAV-tabbe rammet Ronny
Ronny Kvernvik (20) måtte slutte som platearbeider hos Tellefsdal på grunn av vond rygg.
NAV Gjerstad sendte han på et kurs for å ta utvidet sertifikat for lastebil.
Han ble sendt hjem på dagen fordi han var ett år for ung til å ta kurset.
«Slike bommerte kan oppstå, og det vil helt sikkert skje igjen. Men vi er selvsagt innstilt på å gi Ronny all den hjelp han måtte trenge fremover, sier enhetsleder Jens Jacob Aasbø ved NAV Gjerstad. Han synes det er hyggelig at unge mennesker forsøker å komme i aktivitet igjen i en slik situasjon, og at det er nettopp slike tilfeller NAV skal være på banen og hjelpe de som vil videre.»
http://bit.ly/1t8Q6xf
Nav er også svært forståelsesfulle overfor personer som har brutt loven, hva angår tilskudd til førerkort klasse C:
RB – 12.10.2014: Promilledommen ble veiskillet
«Med fastlegens skriftlige anbefaling i ryggen, bestått teoriprøve og lovnad fra Nav om å dekke utgiftene til kjøretimer og oppkjøring, søkte han i mars om dispensasjon for å få tilbake førerkortet for tungt kjøretøy.»
http://bit.ly/1ze2qz9

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELSNÆS

Mssenteret.no 24.11.2008: Unge sluses rett inn til uføretrygd
Sølsnæs fortalte om en trailersjåfør som var blitt lam fra livet og ned. Han ønsket likevel å fortsette som sjåfør. Nav ordnet med spesialutstyr både til kjøring og til lasting og lossing av bilen.
Det kostet over en million kroner, men mannen kom i jobb.
– Store utgifter for samfunnet, men de vil være inntjent i løpet av tre-fire år fordi mannen nå betaler skatt i stedet for å motta trygd, sa Sølsnæs (…)
http://www.mssenteret.no/rettigheter/arbeid/unge-sluse/

ABLAIII

Bømlo-nytt 02.10.2014: Viergo med livskvalitet i fokus
Her skal Nav-tilbodet «Arbeid med bistand» stå i fokus, der ein tar sikte på å hjelpe folk som ynskjer seg tilbake i arbeidslivet (…)
Det er Nav som er oppdragsgjevar, og Viergo skal i høve avtalen ha opp til 48 brukarar som dei skal finne arbeidsplass til (…) Nav betalar i overkant av 2,6 millionar kroner i året for avtalen, som skal gjelde for alle kommunar i Sunnhordland (…)
Men me ser at ein ved enkelte verksemder er skeptisk til å gå inn i eit system som dei fryktar kan føre til meirarbeid, me er då kjapt frampå for å fortelje at me vil sjølv ta på oss det praktiske arbeidet med å leggje alt til rette for arbeidstakaren.
Me skal òg vera eit bindeledd mellom arbeidsgjevaren og Nav for å gjera dialogen så enkel og grei som mogeleg, seier Ole-Inge Rolfsnes.
http://bit.ly/1xue6ZT
For en himmelvid avstand mht. fokus på kvalitet og anstendighet som skiller disse to bedriftene!

ABADIALOG

RESPONSEN FRA ADMIN. AV NOEN AV GRUPPENE JEG LA UT INFORMASJON OM DENNE POSTEN I:
Admin. for FB-gruppa: Protest mot NAV systemet Lars Petter Sauge:
«Få opptakene ut i alle media tenker jeg»
http://on.fb.me/1155772
Mitt tilsvar:
Jeg har allerede delt i 5 relevante grupper, og håper på at vitnesbyrd som dette vil deles av andre så langt det lar seg gjøre!
Det har tatt over 6 år før en annen Nav-rammet og hennes samboer har våget å gå ut med noe tilsvarende etter meg! – Da sikter jeg til lydopptak som utgjør uomtvistelige bevis.
Liv Serine Helgesen og Marita Synnestvedt er to andre sterke kvinner som også har fått sine historier publisert, der spesielt førstnevnte i utstrakt grad ble forvist til debattfora der hun var fritt vilt for kommentarpøbelen.
Henholdsvis:

ABFEIGG

Liv Serine Helgesen utleverte brutalt ærlig sin egen kamp mot Systemet, og mye av historien ble med i dragsuget da Dagsavisen slettet serien jeg startet på Nye Meninger i september 2011: «Tenk alltid på hva du vil si, og ta den sterkestes parti» (Dagsavisen har for lengst utestengt både Helgesen og meg permanent. Mine henvendelser dit om når karanten skal oppheves, møtets konsekvent med taushet).
Utdrag: L.S.H: Temaet som Horntvedt fokuserer på er særdeles viktig, fordi overgrepene fra sosialtjenesten på forsvarsløse, uskyldige, ofte syke NAV-brukere får lite oppmerksomhet i media, ettersom under fem prosent av befolkningen er innom sosialtjenesten, og fokus på dette derfor har liten interesse, og selger dårlig (…)
Jeg er selv blant de som har blitt oppbevart – udiagnostisert – i mer enn 8-åtte – år på sosialhjelpens eksistensminimum – og sosialtjenestens tyranni (…)
Da jeg fikk innvilget uføretrygd i 2006 (…) tapte jeg 10 års skattbar, pensjonsgivende inntekt, fordi jeg hadde blitt oppbevart så lenge på sosialhjelp – uten diagnose (…)
http://bit.ly/V07q0s
Selv om Helgesen ble utestengt fra forumet, står noen av hennes avsløringer fremdeles å lese:
NAV Klageinstans Nord-i Høyre-FrPs tjeneste?
http://bit.ly/WNxa6g
Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: «Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo
Må det ikke gå 6 nye år før flere våger å stå frem!
Vi har valgt å gjøre den tunge jobben landets journalister velger å lukke øynene for, hvor de samtidig bryter formidabelt med instruksene i «Vær Varsom-plakaten!:
«1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»
http://bit.ly/M0qSMY
Jeg linket også til opptaket på Twitter:
«Til alle landets journalister som tvinger Navrammede borgere å dokumentere egne vitnesbyrd om maktmisbruk fra Nav:»

AHEIDI

 

Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
Utdrag fra vinnerkronikken i NRK Ytrings konkurranse 24.04.2013 – «Dumskapens system» av Heidi Follett (bildet):
«Jeg har passivt sett hvordan dine stønader blir trukket tilbake på diffust grunnlag.
Uforståelige og urimelige krav og regler blir tredd nedover hodet ditt.
Jeg har vært med på det. Jeg har sett deg vri deg i stolen når jeg trår over grensen for allmenn folkeskikk (…)
Systemet kjemper innbitt for å dokumentere sin uskyld. Vi har gjort det vi skal – du kan ikke ta oss på noe!
Men vi tar gjerne et møte om deg uten at du vet det.
Der kan du få skylden for relasjonsbrudd med oss eller andre du er forpliktet til å ha kontakt med (…)
Valgene dine latterliggjøres (…)
http://t.co/wAtGCfyqHg
IMG_7211
Her følger mine vitnesbyrd fra overgrepene som tok plass i møtene med Navs samarbeidspartner OPT, der aktørene – etter at de hadde bedrevet grove gjengjeldelser overfor meg på bakgrunn av min varsling til ledelsen i Nav og min offentliggjøring av forholdene på Aftenposten Debatt om trakassering fra «veileder», skrev meg ut av tiltaket på bakgrunn av falsk forklaring som bidro til å frata meg min Yrkesrettede Attføring og sende meg rett på sosialen, der samarbeidende aktører har ignorert både meg og Advokat og sørget for å holde meg på minste sosialhjelps norm i snart 7 år!:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dZxQ3D
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

oktober 2014
M T O T F L S
« sep   nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: