Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Deling av informasjonen om mannen som Nav beordret at måtte kvitte seg med sin hund


 

Min videreformidling og dypeste medfølelse!:
09.10.2014 – Harald Henschien på FB:
MOBBET AV NAV – EUGEN TAKKER ALLE PÅ FB FOR STØTTEN
«Tusen takk for all hjelp og støtte på facebook og Ringerikes Blad, sier Eugen.
Eugen Eriksen Benterud ble fratatt strømmen i 134 dager. Han fikk beskjed om å kvitte seg med hunden Tassen og dusje i kaldt vann èn gang i uken.

Innfelt på bildet:
Nav-sjef Bente Jansen i Hønefoss som har ansvaret.

Saken er snart delt 800 ganger, og hundrevis av kommentarer har støttet den hjelpetrengende mannen. Ingen støtter NAV. Del denne du også».

ABABABEGIR

Utdrag fra debatten som fulgte innlegget som Harald Henschien la ut på FB 08.10.2014

NAV BA DEN HJELPETRENGENDE EUGEN BENTERUD ERIKSEN KVITTE SEG MED HUNDEN SIN

Tassen er det mest kjære han har i livet. – Min beste og eneste venn, sier Eugen.


Bente Jansen er den nå forhatte sjefen for NAV i Hønefoss etter at hun godkjente at den stakkars mannen ikke fikk strøm på 134 dager. De ba til og med mannen dusje i kaldt vann èn gang i uka og altså kvitte seg med sin kjære hund.


Les også tråden under hos meg som er delt langt over et kvart tusen ganger på første dag.

Del denne også.


Kanskje hjelper det mot maktsyke Bente Jansen på NAV Hønefoss.


(Illustrasjonsbilde)


Harald Henschien Det som skjer er at nav-sjefen på Ringerike har mistet totalt kontroll. Saksbehandlere fra flere deler av verden herjer med nødstilte mennesker som de vil. Da skjer fryktelige ting som dette.
Nå bør Bente Jansen sparkes. Hvis ikke mister folk sine aller siste rester av tro på nav.

Jeanette Margrethe Hansen Jeg fikk beskjed av Nav om å avlive hunden min da jeg ikke fant leilighet hvor det var lov med hund fort nok Det var på NAV Alna i Oslo. De er faen ikke gode i hodet. Nekta å avlive han og fant tilslutt en leilighet

Rita Røbergsen Uff jeg blir kvalm når jeg leser dette. Det er faktisk noen av den type mennesker som ikke skulle ha hatt lov å ha slike jobber.Jeg har selv sitte å hørt på noen av dem som jobber på nav..Sitter å lytter hvordan dem arrogant snakker så nedlatende,frekke og maktsyke…Har inntrykk at på slike plasser finner vi dem som liker å mobbe andre mennesker. Skulle hatt mye strengere krav til hvem som settes til slike jobber.

Dag Tulloch Kald, kynisk, psykopatiske trekk og en god porsjon sosiopatisme.

Frank Johan Dalberg Ser man det, Dag Tulloch beskriver personligheten til mange av de som utdanner seg for å få nettopp slike jobber der de kan herse med samfunnets ulykkelige, uheldige og svakerestilte mennesker, ganske nøyaktig.

Ingvei Andersen Skønberg (NAV innenfor sosiallovgivningen kan ettervært sette krav for å gi hjelp. Om disse kravene gjør klienten godt. Men NAV ansatte kan ikke overgå en spesialist erklæring, skevet på det rette grunnlaget, som gir Eugen rett på å holde husdyr, pga helse, psykisk helse… NAV kan også bevilge ekstra kr til tiltak, dersom det er hensiktsmessig. Jeg tenker på hunde hold. Og det er i flere kommuner gitt ekstra penger til å hjelpe trengende på NAV, til å nettopp holde hunder. Og siden det er likhet for loven for alle innbyggere i Norge. Kan ikke en kommune gjøre forskjell fra et individ i en annen kommune. Dette er også avsakt i dom i høyesterett innenfor velferd. En kommune har ikke lov å gjøre forskjell på individene innenfor sin kommune, ei heller er det lov å gjøre forskjell på individer fra forskjellige kommuner, uansett årsak. ( Eks dorlig kommune økonomi er da heller ingen grunn. ) Men her må noen gå skrittene sammen med Eugen, fort, så han får denne spess rettigheten til å holde husdyr pga ….. Eks sykdom, psykisk sykdom… )

Christine Michelsen Henger ikke folk ut personlig på den måten i sosiale medier. Som ansatt er hun en del av NAV. Voksne mennesker? Alvorlig talt!!

Linn Fabel Kristoffersen Det er vel ikke helt greit eller lov å henge ut et menneske på denne måten uansett. Synes bildet kan fjernes. Netthets er noe av det værste jeg vet om! Vi kan mene og si akkurat hva vi vil om denne saken. Jeg er helt enig i at det var drøyt å ikke hjelpe han. Men å henge ut folk på denne måten er heller ikke greit!!!

Geir Aspheim Er netthets et problem i denne saken Christine Michelsen og Linn Fabel Kristoffersen? De jobber i en offentlig tjeneste, betalt med våre skattepenger, og så skal ikke vi som deres arbeidsgivere få vite hvordan de misbruker sin makt og trakasserer uskyldige og svakerestilte i samfunnet ??? Ærlig talt, skjerp dere !!!

Gus Firing Hun er en av de personene Nav maa kvitte seg med. Hun er et meget daarlig og uforstandig menneske. Og hun odelegger for de som arbeider og gir oss god service.

Aud Grøneng Hojem Det er dessverre altfor mange som henne i NAV…..virker som mange har fått en jpbb der for å være sysselsat…. empati og forståelse har de ikke.

Harald Henschien Eugen takker for støtte på facebook.

http://on.fb.me/1o1cFSI

Harald Henschien Bente Jansen ser du her. (bildet)

Hun har stått fram i lokalavisa i denne saken. Hun er NAV-sjef i Hønefoss og en offentlig person.

Selv har hun nok har strøm og varmt vann, men om hun dusjer vet jeg lite om.

I avisen tar hun ansvaret for dette groteske forholdet.


ABABARALDHENS
Mia Karlsen ho e fanken mæ ikke go. Ho må begynne å tenke …om ho har barn ..familie eg bryr meg ikke om det altså..Eg håper denne mannen og hunden får hjelp..


Harald Henschien Ringerikes ordfører gir klar støtte til navs yndede mobbeoffer.
http://www.ringblad.no/nyheter/article7621203.ece

Lisbeth Høva Dette er grov personhets. Ikke glem at denne kvinnen kanskje har barn som leser dette. Uansett hvor misfornøyde folk er med NAV, dette er ikke måten å gå frem på.

Turid Bråten Ikke enig med deg Lisbeth. Det er akkurat her en slik passer! Hvorfor skal hun skånes? Det burde hun tenkt på før hun kom med sin uttalelse til brukeren. Konsekvenser av hva hun gjør og sier. Hun skulle sittet i et varselskilt!!!

Lillian Torp Thoresen Hei har hørt at narkomane kan ha hund, for da får de mer penger! Forsjell på folk !

Per Inge Oestmoen Hei! Det er ikke denne NAV-ansatte som er problemet.

Problemet er NAVs regelverk, som sier at folk kan bli tvunget til å kvitte seg med både dyr, leiligheter og mye annet for å få «hjelp.»

Hvis man må kvitte seg med noe for å få «hjelp» betyr det at klienten tvinges inn i en enda dårligere situasjon enn før, og det er dette som må endres!
ABACALOP

Jeg svarer Oestemoen: Det er regelrett løgn! Slike skremmende for mange påstander skal du ikke kringkaste uten å linke til dem.

Og de eksisterer heller ikke!


Her kan dere lese hvilket vern og hvilke rettigheter en vitterlig har:

Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld

http://bit.ly/1nKFjBF

Videre – Utdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv, 10.08.2001 – Sosialtjenesteloven kapittel 5:

Den enkeltes behov må vurderes konkret i forhold til den totale livssituasjonen og behovet det søkes om støtte til å dekke (…)

Ved vurderinger etter denne bestemmelsen kan sosialtjenesten legge mindre vekt på de økonomiske forholdene, og mer på andre hensyn, enn ved en vurdering etter § 5-1.

Eksempelvis kan hensynet til søkerens fysiske og psykiske helse, muligheten for å få en meningsfylt hverdag og lignende tillegges avgjørende vekt (…)

Videre kan det med hjemmel i § 5-2 også ytes stønad til dekning av gjeld.

Selv om sosialtjenesten normalt ikke har plikt til å yte stønad til dekning av gjeld, kan det i enkelte konkrete tilfeller være åpenbart urimelig ikke å gi slik støtte.

Ved vurdering av denne typen søknader må det legges vekt på hvilke muligheter søkeren har, og hva som må antas å bli konsekvensene av å gi eller ikke gi hjelp.
http://bit.ly/1iDaxY8
ABACABL

«Veileder i behandling av klagesaker etter Lov om sosiale tjenester i Nav fra HELSETILSYNET – Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn»

Målgruppe: Fylkesmennene

Vurderes innen: 31. mai 2015

6.3.3 Prøving av rettsanvendelsen

Fremgår det ikke av Nav-kontorets vedtak at søknaden er vurdert etter § 19, er rettsanvendelsen feil.

Det er også feil rettsanvendelse hvis Nav-kontoret har lagt en for snever tolkning av bestemmelsen til grunn.

Det fremgår av ordlyden i § 19, samt rundskrivet til lov om sosiale tjenester i Nav pkt. 4.19.1, at bestemmelsen skal fange opp ulike utgifter og situasjoner som ikke omfattes av livsoppholdet.

MERK:

Har Nav-kontoret for eksempel avslått en søknad etter § 19 med den begrunnelse at økonomisk stønad ikke er ment å dekke en konkret type utgift, som gjeld, eller at stønaden etter § 19 kun er ment for helt akutte situasjoner, er dette en for snever tolkning av bestemmelsen.

Selv om bestemmelsen er skjønnsmessig, hører det inn under prøving av rettsanvendelsen å ta stilling til om innvilget stønad ligger innenfor et forsvarlig nivå (…) Side 42 – 6.2.4.2

Klage over stønadsnivået

Hvis det ikke fremgår av vedtaket at stønaden ligger på et forsvarlig nivå i den situasjonen søkeren er i, kan dette medføre usikkerhet om hvorvidt stønaden er individuelt vurdert, og vedtaket bli kjent ugyldig på grunn av manglende utredning (…)

Ved klage over økonomisk stønad etter § 18 skal Fylkesmannen som hovedregel prøve klagerensrett til tjenester i perioden Nav-kontoret har fattet vedtak for, med utgangspunkt i søknadstidspunktet.

Dette vil derfor være utgangspunktet for Fylkesmannens prøving av faktum.

Fylkesmannen kan ta hensyn til nye faktiske forhold hvis de har betydning for saken, uavhengig av om disse var kjent forNav-kontoret da de fattet sitt vedtak.

I tillegg må Fylkesmannen ta hensyn til klagerens påstander, og hva klagen gjelder, jf. pkt. 5.1.

Fylkesmannen må gjøre en konkret vurdering i hver sak av hvilken tidsperiode som skal prøves.

6.3.2 Prøving av saksbehandlingen

S. 28: Mangler ved utredningen

Utredningsplikten er nedfelt i forvaltningsloven § 17, og mangler ved utredningen er et av de viktigste grunnlagene for å få kjent et vedtak ugyldig.

Innholdet i utredningsplikten er nærmere beskrevet under pkt.5.4.

Mangelfull utredning av saken vil etter en nærmere helhetsvurdering kunne føre til ugyldighet.

Når det treffes viktige avgjørelser for enkeltpersoner, som tildeling av sosiale tjenester, må det forutsettes at det skjer ut fra opplysninger som er relevante (…)

S. 29: Mangler ved tjenestemottakerens rett til medvirkning

Kravet til brukermedvirkning består av flere elementer: (…)

Kravet til medvirkning er helt sentralt ved tildelingen av sosiale tjenester.

Tildelingen skjer primært gjennom en prosess der tjenestemottakeren deltar aktivt i kartleggingen av økonomiske, sosiale og helsemessige forhold.

Nav-kontoret skal i alle vurderinger legge stor vekt på hva tjenestemottakeren mener og ønsker (…)

Spørsmålet om medvirkningsretten har vært ivaretatt vil bli et spørsmål om et vedtak om tjenester lider av saksbehandlingsfeil.

Hvis tjenestetilbudet ikke er i samsvar med tjenestemottakerens ønsker, skjerpes kravet til begrunnelse i Nav-kontorets vedtak.

Manglende medvirkning kan ha ført til at relevante faktiske forhold eller viktige argumenter og synspunkter fra tjenestemottakeren ikke er kommet fram.

Manglende medvirkning kan ha ført til at rettsanvendelsen eller skjønnsutøvelsen i saken ikke er korrekt, og at avgjørelsen eller tjenesten som følge av dette ikke er forsvarlig.

Nav-kontorets vedtak kan i så tilfelle anses som ugyldig.

Hvis tjenestemottakeren klager over (…) at han har måttet bruke mye tid og krefter på å rette opp feiloppfatninger hos Nav-kontoret (…) kan det reises tvil om medvirkningsretten og partsoffentligheten er ivaretatt (…)

http://bit.ly/OXuMbh

Per Inge Oestmoen Jeanine Horntvedt: Dessverre er det et faktum at sosialkontoret/NAV har adgang til å tvinge klienter til å selge eiendeler som en forutsetning for å få «hjelp.» Jeg hadde en venninne som ble utsatt for dette etter en vond skilsmisse da hun mistet både leilighet og jobb. Sosialkontoret krevde at hun skulle selge en bærbar datamaskin og et kamera med objektiv. Det sistnevnte var en gave fra meg, og det føltes som et personlig overgrep for meg at en offentlig etat på denne måten tvang henne til å selge noe jeg hadde gitt henne. Slikt må det bli slutt på!
ABABACAWARD

Jeg svarer (generelt): Det følgende lovverk har saksbehandler og leder brutt med:

Rundskriv

Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 4.

Krav til forsvarlighet

Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.

2.4.1 Om bestemmelsen

Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.

Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.

Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.

Forsvarlighetskravet er en rettslig standard.

Det betyr at forsvarlighetskravet er en
bindende rettsregel (…)

Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)

http://bit.ly/ZRUQGu

Men hva slags straff vil disse lovbryterene få?

Ingen!

Vi må avkreve svar på hvorfor Navansatte og deres ledere står over loven, det gir ingen mening, det er helt surrealistisk, og vi må fortsette å spørre helt til vi får svar!

Jeg siterer herunder fra:

Forholdet mellom lov, forskrift, merknader til forskrift, rundskriv, faglige veiledere og retningslinjer.

«Kan» innebærer at forvaltningen kan velge hvordan de vil utøve sitt skjønn innenfor rettslige rammer.

«Skal» er en plikt til å følge føringer som er lagt i et rundskriv.

En lovtekst har høyere rang enn forskrift.

En forskrift er alltid gitt med hjemmel i en lov.

En forskrift inneholder utfyllende bestemmelser om et rettsforhold som er regulert i en lovtekst.

Innholdet i lov og forskrift er bindende!

http://bit.ly/1asvLui

Vedr. narkomane og hundehold som tidligere er diskutert i denne tråden, samt der belyses at det ikke skal være forskjell fra kommune til kommune vedr. hundehold:

08.05.2007: Vil forby kjæledyr for narkomane

«Kari Berdalen i Dyrebeskyttelsen i Oslo frykter at mange narkomane skaffer seg hund bare på grunn av pengene, fordi rusmisbrukere får økonomisk støtte til dyrehold på sosialkontoret».

http://bit.ly/1o1aIFR

08.01.2014: Fido risikerer avliving fordi han ligner en farlig hund

«Hundeeieren fikk nemlig tilskudd via Bodø kommune og Nav til å gå til innkjøp av en hund, i rehabiliteringsøyemed, ifølge ham selv».

http://www.nettavisen.no/nyheter/3736335.html

Vedr. hva jeg tidligere har belyst i denne diskusjonen:

Utdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv, 10.08.2001 – Sosialtjenesteloven kapittel 5:

Den enkeltes behov må vurderes konkret i forhold til den totale livssituasjonen og behovet det søkes om støtte til å dekke (…)

Ved vurderinger etter denne bestemmelsen kan sosialtjenesten legge mindre vekt på de økonomiske forholdene, og mer på andre hensyn, enn ved en vurdering etter § 5-1.

Eksempelvis kan hensynet til søkerens fysiske og psykiske helse, muligheten for å få  en meningsfylt hverdag og lignende tillegges avgjørende vekt (…)

– kan det være lønt å underbygge med det følgende:

Dyrebeskyttelsen i Bergen:

«I en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening har Larsen og Lingaas (1997) spesielt beskrevet effekter av hundehold på menneskets helse, med et stort antall referanser.

Forskning har vist at sjansene for å overleve et hjerteinfarkt er klart bedre om man har en katt eller hund å kjæle med (Friedmann, 1995).

Videre studier viste at dette skyldes at blodtrykket og pulsen synker når man kjæler med dyret, til et nivå man ellers bare når etter flere uker med avslapningsøvelser.»

http://bit.ly/1oUa8EI

Harald Henschien Årsaken til at mannen ble bedt om «kvitte seg med bikkja» var at de ulovelig kuttet strømmen hans i fire og en halv måned.  Paragrafer er ikke spesielt spennende her.
Det går på sundt folkevett.

Jeg svarer: Jeg er ikke helt enig med  deg. En kan ikke ta Nav på å ikke ha anvendt sunt folkevett. Man står selvsagt fritt til å ytre denne meningen, hvilket forøvrig preller av som vann på gåsa for den/de det gjelder. Kun ved å vise til riktig anvendelse av lov- etikk og regelverk og stille dette opp mot etatens maktbrynde, kan man nå frem. Så kan man selvsagt i tillegg ha den motmakt at man går ut med avsløringer av forvaltningsbermen med navn lyd og bilde. Men rettslig sett og opp mot klageinstansene, kommer man ingen vei med kun å henvise til etatens fravær av sunt folkevett. Husk at (også skjulte) lydopptak er lov, og Sivilombudsmann og andre klageinstanser plikter å hensynsta informasjonen som fremgår av disse!:
Nav kan ikke nekte lydopptak:
http://bit.ly/1pihBNA
Nav tråkker på folk, og utraderer sentral departementsuttalelse på eget initiativ
http://bit.ly/ZhKK57
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

oktober 2014
M T O T F L S
« sep   nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: