Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Ekspertutvalgenes «uhildede» aktører og deres haleheng – Millioner sløses vekk!


ABABABAVITEOPPDATERT 27.10.2014
Vedrørende artikkelen «Det er noe råttent i TV2 – Åpent brev til TV2 fra Marius Reikerås» – blir det faktisk betimelig å spørre seg:
Hvorfor fikk ikke Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson tilsvarende pepper og massiv negativ presse- og nyhetsdekning når han nedsatte sitt «Ekspertutvalg»?!
Som vil fremgå, så er en av Erikssons eksperter Sigrun Vågeng – direktør i SIFO- Statens institutt for forbruksforskning. Hun var tidligere toppsjef i KS, men ble sparket derfra på dagen i oktober 2013!
En annen av hans eksperter er Erik Stene, velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trønderlag som også er styreleder for Rock City Namsos – selskapet som varslet et underskudd på nærmere 7 millioner for 2012, og som trengte 30 millioner for å få positiv egenkapital og sikre videre drift.
Kommunerevisjonen i Trøndelag påpekte der både mangelfull saksbehandling, inhabilitet og kostbare vedtak gjort på sviktende grunnlag!
Det er forskjell på folk, og hvem som skal «tas» som Reikerås så treffende beskriver!:
http://bitly.com/1wwXsYS
 ABABABCISS
NRK Norge 16.02.2009 – Ble advart mot Nav-reformen
Politikerne ble kraftig advart mot interne konflikter og lange saksbehandlingstider i forkant av Nav-reformen.
«To forskningstunge ekspertutvalg gjorde det helt klart i forkant av Nav-reformen at en fortsatt tredeling, mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten, ville gi de beste resultatene. Ikke en sammenslåing slik politikerne gikk inn for i 2005.»
http://bit.ly/1uRnGoc

ABABABELPER

01.03.2006 – Her er statens millionklubb
Oslo (ANB): «De tre toppsjefene i den nye etaten som skal hjelpe arbeidsledige, trygdede og sosialklienter får alle lønn i millionklassen. Statens millionærklubb teller nå 13.»
http://bit.ly/1itFjb0
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
«Fagforeningen ble brakt til taushet gjennom utstrakt grad av «knusing» av opposisjon og indirekte korrupsjon ved å hjelpe de «snille» tillitsvalgte til stadig høyere lønn og privilegier, blant annet gjennom lokale lønnsforhandlinger og «frikjøp» av de tillitsvalgtes tid»
http://bit.ly/rZ3Whq

ABABABASTATE

Den store «ekspertutvalginnhentingen» som Arbeidsministeren og ledelsen i Nav har satt og vil sette i verk, dreier seg ikke om annet enn kvalmende dekkoperasjoner så søkte at selv et barn ville gjennomskue det, for å rane fokuset vekk fra egne forbrytelser i offentlig tjeneste og bli gransket for en ukultur av pandemonisk omfang.
Her er den virkelig påkrevde evalueringen som for lengst burde ha blitt iverksatt – hvis ikke døgenikter og spyttslikkere regjerte landet:
Østlendingen – Leder mandag 28.desember 2009
Ukultur og frykt i Nav
«Fagbladet Velferd skriver at «ansatte som sier fra om tingenes tilstand, blir tiet ihjel. Heller ikke fagforeninger blir hørt. Navs lydighetskultur er streng og sprer frustrasjon og avmakt blant ansatte.» (…)
Summen av åpne rapporter og anonyme uttalelser om forholdene i Nav tyder klart på at problemløsningen må starte på ledelsesnivå.
Beordrings- og lydighetskultur er generelt forkastelig, spesielt som middel til å samkjøre ulike kulturer (…)
Det er et klart lederansvar å gripe tak i og bidra til å rydde opp i interne ukulturer (…)
Noe av det første den nye arbeidsministeren må gjøre er å sørge for full gjennomgang av hele organisasjons- og ledelsesopplegget i Nav.»
http://bit.ly/1awJj1S
Men den gang ei!

ABADAG

 Ja, Eriksson – Nå har du altså avansert til Maktens tinder, og er i godt selskap med de tause, feige, unnvikende og kalkulerende:
http://bit.ly/1hNBz3h
– enskjønt spranget nok ikke var altfor stort!
Lykke til med «Ekspertutvalget» – Der gravde du i realiteten din egen grav – nesten før du fikk tiltrådt stillingen!
Et forskningsprogram som skulle strekke seg over ti år, ble iverksatt 20.11.2009 – angivelig «for å få mer kunnskap om velferdssamfunnet»! . Hva har vel kommet ut av det!:
http://bit.ly/hB5R4U
Vantro, raseri, maktesløshet og forvilelse råder, fattigdommen øker med totalitære Nav, og «ekspertutvalgene» har sin glanstid der de er håndplukket av maktens griske, stupide og arrogante posører i forsøk på å avlede pandemoniske realiteter med tåkeprat i sine godt lønnede stillinger med et vell av frynsegoder:
24.03.2014 – Arbeids- og sosialdepartementet
Ekspertutvalg skal gjennomgå NAV
Det nedsettes en ekstern ekspertgruppe som får i oppdrag å identifisere og foreslå tiltak som nevnt nedenfor, vurdert opp mot hovedmålene for NAV-reformen.
Nærmere om oppdraget
Regjeringen vil arbeide for at arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) gir gode brukeropplevelser, får flere i arbeid og gir et godt tilbud til de som ikke kan være i arbeid. NAV skal kjennetegnes av effektiv ressursbruk og minst mulig byråkrati.
Utvalgets sammensetning:
ABABAgros
Sigrun Vågeng, direktør i SIFO- Statens institutt for forbruksforskning (tiltrer 1. april) (bildet)
JEG TILLEGGER – Vågeng var tidligere toppsjef i KS, men ble sparket på dagen i oktober 2013:
http://bit.ly/1tw4NVz
ABABARATTE
Hege Randi Eriksen, forskningsdirektør for Uni Research Helse og professor II ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen (bildet)
JEG TILLEGGER I artikkelen av 03.02.2010 – «Slik skal de få deg til å jobbe mer», fremgår at Eriksen også satt i det forrige utvalget som gikk inn for å bruke gradert sykemelding i stedet for full sykemelding.:
http://bit.ly/1qb3o4O
ABABABIME
Ingrid Ihme, direktør i Telenor Open Mind (bildet)
Om Ihme:
18.08.2006: Arbeid for alle
Du trenger ikke å gå på jobben, bare du kommer.
http://bit.ly/1uWKsOS
ABABABTULLING

Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret (bildet)
JEG TILLEGGER: Markussen er også en varm forsvarer av gradert sykemelding:
23.11.2009: Fastlegen kan få ned sykefraværet
Han og kollega Knut Røed har forsket på sykefravær i flere år. De mener det eneste som nytter er å lære av tiltak som faktisk virker i Norge.
Da henviser de til reformen fra 2004 der fastlegene fikk større krav til aktivitet og oppfølging sammen med arbeidstaker og arbeidsgiver.
Jeg tror vi må lære av det eneste tiltaket som faktisk har virket, sykefraværet falt med 20 prosent etter denne reformen og derfor er det lurt å gå videre langs samme spor, sier Markussen.
http://www.tv2.no/a/3024023
ABABABATCHA
Natasha Pedersen, leder og fagansvarlig i Ja til lindrende enhet og omsorg for barn (bildet)
Artikkel om Pedersen:
http://bit.ly/1uWOLtq
ABABABEHENE
Erik Stene, velferdsdirektør hos Fylkesmannen i Nord-Trønderlag (bildet)
20.03.2014 – Erik Stene er oppnevnt i NAVs ekspertutvalg
Direktør Sigrun Vågeng er oppnevnt som leder for ekspertutvalget som skal gjennomgå NAV. Med seg på laget har hun blant annet velferdsdirektør hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Erik Stene.
http://bit.ly/1oNtYRW
JEG TILLEGGER:
Stene er også styreleder for Rock City Namsos!:
13.02.2013 – «Et slag under beltestedet»
Mange i musikkbransjen forstår ikke hva Rock City Namsos skal drive med.
Mygland er også provosert av lønningene i Namsos-miljøet:
«Når jeg leser at daglig leder har hatt millionlønn, føles det som et slag under beltestedet.»
http://bit.ly/1BNvJV4
20.02.2013 – Knallhard kritikk
Haave viste flere ganger mangelfull saksbehandling, samtidig var hun opptatt av hvorfor politikerne ikke etterspurte mer informasjon.
Rapporten skal behandles av kommunestyret i Namsos 28. februar.
http://bit.ly/1y1TY4r
Hele rapporten kan du lese her:
http://bit.ly/ZbZ4Mq

ABABABBEL

25.02.2013 – Omfanget av den økonomiske krisen i Rock City har vokst seg stadig større de siste månedene.
Selskapet har varslet et underskudd på nærmere 7 millioner for 2012, og trenger 30 millioner for å få positiv egenkapital og sikre videre drift.
I forrige uke kom Namsos kommunes granskning av kommunens rolle i Rock City-saken. Der fikk både politikere og administrasjon sterk kritikk på flere punkter.
http://bit.ly/1vMOVlY
26.02.2013 – Etter et drøyt års drift er senteret i Namsos nedsyltet i milliongjeld.
Kommunestyret i Namsos skal diskutere Rock City på sitt møte torsdag denne uka. Grunnlaget er en annen revisjonsrapport, som har tatt for seg kommunens disposisjoner i forbindelse med etableringen av Rock City. Rapporten fra KomRev Trøndelag påpeker både mangelfull saksbehandling, inhabilitet og kostbare vedtak gjort på sviktende grunnlag. (©NTB)
http://bit.ly/1y1Vy6u

ABABEVARS


Ivar Sæther, leder NAV-kontoret i Tromsø (bildet) 
Om Sæther:
10.08.2013 – NAV skal fortsatt være en åpen etat
NAV-kontorene skal ikke være pansrede bygninger, vi skal ta imot de besøkende med åpenhet og respekt, sier Sæther (…)
Eksempelvis er det rutiner for at man ikke skal være alene med slike klienter, man skal være to personer i rommet.
NAV-sjefen tror ikke at det vil bli endring i de sikkerhetsrutinene som gjelder i dag (…)
http://bit.ly/1EpIb1x
http://bit.ly/1t0i0f1

ABACABL

Brukernes møte med NAV
Delrapport fra ekspertgruppen som gjennomgår NAV
Avgitt 15. september 2014
Hehehe – Utdrag fra s. 75:
«Hyppige møter med NAV ser ikke ut til å øke tilfredsheten med informasjon. Tvert om er de som har kontaktet NAV mer enn 6 ganger i løpet av de siste 6 månedene, signifikant oftere blant de mest misfornøyde (…)

5.4.1 – Klage på beslutninger
Når en avgjørelse i arbeids- og velferdsetaten blir påklagd vurderes saken på nytt i førsteinstans, hvor om lag 1/3 av de påklagede avgjørelsene ble omgjort i 2013.
En så stor andel omgjøringer er blant annet en følge av at NAV avslår søknader når tilstrekkelig dokumentasjon ikke foreligger.
Dersom første instans ikke tar klagen til følge oversendes saken NAV klageinstans.
De mottar om lag 26 000 saker i året. Omgjøringsfrekvensen i NAV klageinstans er på 14 pst. og har vært stabil over flere år.
I saker hvor det er vesentlig svikt i behandlingen i første instans gir NAV klageinstans tilbakemelding om kvalitetsavvik.
Dette ble gjort i 17 pst. av klagesakene i 2013.
Høyest andel av saker med tilbakemelding om kvalitetsavvik er det på sykepengeområdet med avvik i 28 pst. av sakene, på tilbakekrevingsområdet med avvik i 25 pst. av sakene, og på uføreområdet med avvik i 22 pst. av sakene.
Hovedtyngden av omgjøringer til NAV klageinstans skyldes at man finner saksbehandlingsfeil hos førsteinstans.
Som oftest er feilen at saken var for dårlig opplyst før vedtak ble fattet, deretter kommer feil skjønnsutøvelse.
Klageinstansen peker særlig på ulik praksis knyttet til vurdering av arbeidsevne.
Relativt få klagesaker, om lag 3 pst., omgjøres som følge av feil lovanvendelse i førsteinstans (…)
Et forvaltningsorgan, i dette tilfelle NAV, har ansvar for at saken er tilstrekkelig opplyst før det fattes vedtak (…)
JEG TILLEGGER: Her trodde jeg at vi endelig skulle bli opplyst om hva slags konsekvenser udugelighetene i Nav ville erfare når de ga «dårlig service» og at Straffeloven om Forbrytelser i offentlig tjeneste ville være implementert, men den gang ei!:
ABABACAWARD

 

(S. 77) 5.4.2.1 – Konsekvenser av dårlig service
Enten servicebristen fra NAVs side har dreid seg om lang svartid, liten tilgjengelighet, eller dårlig informasjon, veiledning og oppfølging er resultatet det samme:
Bruker opplever ofte en forverret økonomi. Svært mange peker på dette i sine serviceklager.
Eksempler på de alvorlige økonomiske- og velferdsmessige konsekvensene brukerne opplever er at regninger går til inkasso, manglende evne til å betale husleie, strømmen blir stengt, eller man mangler penger til mat.
Brukerne opplever det som særlig irriterende og urettferdig når de må bære byrden av det de oppfatter som mangelfull service fra NAV (…)
(sitat slutt)!
http://bit.ly/10GM6HK

 

Et totalt uinteressant og pyntelig bestillings- og blendverk, som overhodet ikke problematiserer hvordan etatens maktbrynde skal gripes an!
Og videre, har de selvsagt fullstendig utelatt å informere om klageadgangen Navrammede borgere har – direkte til Byrådet!:
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
«Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.»
http://bit.ly/1uGbR45

 

ABACALOP

06.10.2014 – Kritiserer McKinsey-bruk i Nav
Ifølge McKinseys hjemmeside måler undersøkelsen hvor effektiv ­organisasjonen er, og setter det i ­direkte sammenheng med finansielle og operasjonelle resultater:
«Neste uke toger McKinsey-konsulenter inn i Nav for å gjennomføre en undersøkelse de ansatte slakter.
Nav skal bruke 300 millioner kroner på eksterne konsulenter de neste fire årene, ifølge fagforening (…)
I tillegg skal McKinsey gjennomføre en organisasjonsundersøkelse blant Nav-ansatte fra 14. oktober.
Denne undersøkelsen har en pris på seks millioner kroner (…)
http://bit.ly/1s4RoqE

ABABABABCAMP

Nav mangler ledelse – av Naim Lorentzen
Partner at MAN MM AS
(Utdrag): Dersom McKinsey gjør sin jobb godt, noe jeg er overbevist om at de klarer, (men ikke for en rimelig penge), da vil deres konklusjon være omtrent som denne;
1. linjen er under aversiver, den er dysfunksjonell, de ansatte måles på feil atferd som gjør at spesielle saker (utenfor standardiseringen) ikke blir behandlet. Du skjønner i Nav får man kryss etter antall (n) saker og samtaler, men ikke etter type (x).
McKinsey vil også konkludere med at mye av 1. linjen underpresterer fordi de ikke forsterkes, og fordi mange er utrygge. Hvem roser en Nav-ansatt? Media – nei, ledelsen – nei, brukeren – nei, medansatte – tja.
Lystad trenger åpenbart noen utenforstående til å fortelle sine overordnede og underordnede hvor skoen trykker.
Nettopp fordi Nav mangler ledelse.
http://linkd.in/10vspTt

ABABERVIC

07.10.2014 – Nav-millioner til konsulentbyrå
(…) Selve undersøkelsen koster seks millioner kroner.
I tillegg har Nav og McKinsey en fireårig rammeavtale om lederstøtte på mellom 55 og 80 millioner, skriver Dagens næringsliv i dag.
Kvisvik er ikke i tvil om hva disse pengene heller skulle vært brukt på.
Å styrke bemanningen. Alle tenkelige og utenkelige problemstillinger i Nav er belyst. Det trengs flere ansatte og riktig kompetanse for å løse problemene (…)
Når etaten nå vil støtte seg på et amerikansk konsulentfirma, vil etatens ledelse bare bli enda mer teknisk og mindre tilpasset virksomheten, advarer Kvisvik.
– Jeg er helt sikker på at lederne i Nav vet alt de trenger å vite (…)

ABestadABCELAG

 

Leder for NTL i Nav, Hanne Nordhaug:
Det kan ikke forsvares å bruke så mye av etatens midler på dette. Dette er midler vi mener i stedet burde vært anvendt på bedre brukeroppfølging og annen brukerrettet aktivitet i Nav.
Navs oppgave er å hjelpe folk og da må mest mulig av budsjettmidlene også brukes til dette (…)
http://bit.ly/1vPHCYJ
DETTE våset og røykteppet skal de altså bruke penger på – oppå Erikssons «ekspertutvalg», samtidig som de raner uføre for millioner:
Uføre må skatte av inntekt og får kraftig kutt i skattefradrag
http://bit.ly/1twwjSM
Skatteregler for uføretrygdede blir endret
«Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil stille krav om at trygdemottagere skal være i aktivitet. Spørsmålet er hva slags aktiviteter han har å tilby.»
http://bit.ly/10GRMRW

ABJØRN

17.02.2014 innrømmet faktisk sjefsposøren i Nav at deres ansatte slett ikke ANER hva de har dillet rundt og trakassert borgere med hva angår etatens absolutte hovedfokus – Arbeidslinja i alle disse år!:
Nav-ansatte kjenner ikke arbeidslivet
«Nav-ansatte mangler kunnskap om arbeidslivet og har lite kontakt med arbeidsgivere, ifølge en intern rapport om ressurssituasjonen i Nav (…)
«Når du spør meg om arbeidsmarkedet hos oss, må jeg være ærlig å si at det har jeg begrenset kunnskap om», vedgår en Nav-medarbeider som er gjengitt i rapporten.
Rapporten bekrefter det vi har visst en stund; at det har vært for lite kompetanse, trykk og satsing på markedsarbeidet. Å bli bedre på dette området er en av våre hovedprioriteringer, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav.»
http://bit.ly/1fBmlZ1

ABABABAGUSTA

Utdrag fra GAIDEN, for medlemmer i NTL NAV Oktober 2014
Redaktør Jørund O. Gustavsen (bildet):
(…) Verre er det med forbruket av konsulenttjenester i etaten.
McKinseys avtale har en ramme på 55 til 80 millioner kroner, får jeg opplyst fra Anskaffelsesseksjonen i direktoratet.
Totalt skal vi bruke 300 millioner kroner inneværende fireårsperiode bare på innleide HR-konsulenter.
Dette kommer i tillegg til flere hundre millioner kroner til innleide IKT-konsulenter (…)
Side 12: Tilbakeblikk (…)
Tenkningen minner litt om arbeidslinjetenkningen på 90-tallet.
Aetat fremstod tilsynelatende som en av verdens ledende innen formidlingsarbeid og mottok stadig besøk fra andre lands arbeidsetater.
Den organiseringen av arbeidet førte også til at direktør Ted Hanisch måtte gå av som følge av formidlingsjukset (…)
http://bit.ly/1tB1VKY
Les også side 7, 8 og 9 – Utdraget fra GAIDEN fortsetter her:
IKT-moderniseringen i Nav
http://bit.ly/1FM5WS4

ABABABAFERDIG

MERK: Jeg tillegger det følgende fra posten – Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
«Styringen av Aetat de senere år har dessverre vært en skandale, og det vet jeg da jeg selv er ansatt der.
Det begynte med en direktør som heller ville drive business enn å hjelpe arbeidsledige.
(Ted Hanisch – bildet – som er fetteren til Victor Norman)
I og med at han hadde partiboka i AP i orden, fikk han lov til å bruke etaten fritt.
Noe av det første han gjorde var å få aksept for å legge ned styret for sitt egen direktorat, slik at han kunne unngå at noen så ham i kortene.
AP-ministeren som satt i departementet over ham mente at det direktøren holdt på med var modernisering, og derfor var et forbilde for andre statsetater.
Denne ministeren var veldig lite aktiv på arbeidsmarkedspolitiken, og lot direktøren som byråkrat faktisk få styre arbeidsmarkedspolitikken i Norge mer eller mindre som en eneveldig keiser.
Denne direktøren benyttet sin innflytelse til å endre sysselsettingsloven i Norge totalt (…)

ABAELLOOOOOOOOOO

Det ligger i kortene at sosiale kasus og arbeidssøkere med nedsatt førlighet ikke var så interessante når det først og fremst skulle tilbys betalingstjenester til arbeidsgivere.
Internt i Aetat ble dette truet fram gjennom hjernevasking og total offentlig munnkurv.
Ledere som stilte spørsmål ved disse prioriteringene fikk beskjed om å finne seg noe annet å gjøre.
Slik mistet Aetat sine beste ledere, de med ryggrad og bevisste etiske holdninger (…)
Det ble forlangt at alle kontorer skulle formidle x antall personer til arbeid hver 14.dag.
Det ble avholdt høytidelige konferanser hver 14.dag der det magiske antall ble presentert, og der det kontoret i fylket med flest «formidlinger» fikk tilsendt marsipankake med hilsen fra fylkesarbeidssjefen.
På denne tiden ble andre virksomhetsmål nesten ikke fulgt opp verken kvantitativt eller kvalitativt (…)
På et tidspunkt var aetat sine formelle statistikker oppe i ca 2 millioner formidlinger i året.
Det betyr jo at vi måtte ha formidlet hele arbeidsstyrken til nytt arbeid i løpet av ett år, dersom tallet skulle ha noen reell samfunnsmessig og politisk betydning, og ikke bare være det det var, nettopp ett tall, verken mer eller mindre, ett fullstendig meningsløst tall.
Men dette tallet var magisk, det var en dødssynd ikke å nå «tallet».
De som ikke nådde «tallet» kunne forsvinne og finne seg et nytt arbeid (…)
Direktøren fikk dermed offisielt anledning til selv å si opp stillingen.
Så kommer overraskelsen, eller var det nettopp ikke noen overraskelse?
To dager sener har direktøren opprettet eget AS i Brønnøysund, med det formål å bedrive personalutvelgelse, formidling etc. mot vederlag.
Med seg på lasset tok han flere sentrale direktører fra topp-planet i etaten (…)
Det tragiske er at ukulturen ikke forsvant med de omtalte direktørenes avgang.
Direktøren hadde kjørt så hardt på lojalitet og hjernevasking at alle fylkesarbeidssjefer og lignende hadde gjort seg medskyldige og hadde «blod» på hendene.
De hadde måttet sverge troskap til «Kongen» for å beholde sine embeter, og stått last og brast mot personer som hadde innvendinger mot galskapen og hysteriet, for ikke å snakke om forakten og leken med skattebetalernes penger.
http://bit.ly/rZ3Whq

ABABABAHANI

20.10.2000 – Rapporten fra Veritas ryster Aetat
Jeg har ikke i min villeste fantasi kunnet forestille meg et så stort avvik, sier arbeidsdirektør Ted Hanisch (…)
Arbeidsdirektøren vil nå foreta en fullstendig omorganisering av Aetat.
http://bit.ly/ZUypV2
DN.no 23.10.2000 – Hanisch ferdig som arbeidsdirektør
Arbeidsdirektør Ted Hanisch går av med øyeblikkelig virkning etter avsløringen om at Aetat i lengre tid har jukset med jobbformidlingstallene
http://bit.ly/1u0TRFD
08.05.2001 – Formidler som kom tilbake
Hanisch ledet Institutt for samfunnsvitenskap, var i tre år statssekretær hos Gro Harlem Brundtland (…)
http://bit.ly/1tB45KN
nhoservice.no 03.10.2008 – Personalhuset etablert i Arendal
Vi tar mål av oss til å bli størst, sier gründer og nåværende styreformann Personalhuset AS Ted Hanisch til avisen. – Ved oppstarten i 2001 etablerte vi kontorer i Oslo, Sarpsborg, Sandefjord og Haugesund, i dag har vi 25 avdelinger, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord.
http://bit.ly/1v78iCG
24.10.2011 – Skapte jobbvinner
Fire år etter oppstarten solgte tidligere arbeidsdirektør Ted Hanisch vikarbyrået sitt for 100 millioner kroner.
http://bit.ly/ZVK31s
Rådgiverne LOS:
http://bit.ly/1xxQNOo

 

16.12.2009: NAV-reformen fungerer ikke
«Reformens «far» legger skylden på regjeringen og Nav-ledelsen.
Sier de har gjennomført en annen reform en storinget ba om.
Høybråten mener det er et brudd med Stortingets intensjoner når Nav-brukerne ikke har fått et bedre tilbud (…)
Det ansvarlige departementet har ikke tatt tydelige styringsgrep over NAV.
Dette har ført til at NAV har gjennomført en reform som er i strid med et enstemmig storting sier han.»
http://www.tv2.no/a/3064823
28.05.2013 – Vi må spørre oss selv hvorfor vi ikke har lykkes
Havner du i Nav-systemet, finnes det 50 ulike tiltak du kan bli satt i.
Selv Nav-ansatte sliter med å finne frem i tiltaksjungelen.
Her er kortversjonen av hvordan det gikk med 132.000 mennesker som havnet i Nav, enten fordi de mistet jobben, ble syke eller gikk på sosialhjelp, ifølge en rapport fra Frischsenteret: (…)
http://bit.ly/1vKBv9l
13.05.2014 – Flere på trygd og færre i jobb etter Nav-reformen
To nye rapporter konkluderer med at Nav-reformen som ble innført i 2006, ikke har hatt noen positiv effekt. Ifølge begge rapportene gjorde reformen vondt verre da den ble innført (…)
http://bit.ly/1nbIDLq

ABABABERNA

Farlig kalkulerende løgn og propaganda fra den gang Partileder, Høyre Erna Solberg, og Stortingsrepresentant, Høyre Torbjørn Røe Isaksen
22.04.2012 – Anti-arbeidslinjen
«Når det gjelder helserelaterte ytelser som uføretrygd er situasjonen alvorlig. Vi tar stort sett utgangspunkt i regjeringens egne tall og beskrivelser, som for eksempel fra Stortingsmelding 29 fra 2011 hvor det blant annet står at det har vært «ein betydeleg vekst i talet på mottakarar av helserelaterte ytingar», og at det «er ein kvart million fleire som får utbetalt uføretrygd, arbeidsavklaringspengar eller sjukepengar i dag enn for 15 år sidan.» Det som bekymrer oss mest er økningen av unge uføre og unge på arbeidsavklaringspenger.»
http://bit.ly/1xly216
Så til litt faktamateriale som slår overnevnte forsøk på manipulering ihjel:
ABABABEGOT
SV 22.11.2010 – Myter og fakta om uføretrygden
Noen påstår at det har skjedd en voldsom økning av antall uføretrygdede i Norge, og tror at det å kutte i uføretrygden vil få flere i arbeid.
(…) Myte 1: Antall uføretrygdede vokser kraftig
Fakta: Det stemmer ikke.
Andelen uføretrygdede i befolkningen har vært veldig stabil de siste årene.
Den var 10 prosent i 2001 og er 9,5 prosent i 2010.
Kilde: NAV:
http://www.nav.no/249472.cms
Myte 2: Antall unge uføre har eksplodert
Fakta: Det stemmer ikke.
Dette blir av og til hevdet fordi det blant 18-19 åringer har vært en økning på 418 personer over ti år.
Men ser vi på hele gruppa unge mellom 18 og 29 år har det blitt bare 94 flere uføre fra 2001 til 2009, tross en stor vekst i folketallet.
Det kan vanskelig kalles en eksplosiv økning.
Kilde: NAV:
http://www.nav.no/249470.cms
http://bit.ly/1tv3Te2

ABABABABCAMP

Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq

ABABABAFEIGE

Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!

ABABABARBAID

Å rotte seg sammen for å knuse andre
http://bit.ly/1rsye9k

ABABILNE

Les også:
Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/1lsXbma
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner
Nav-reformen skulle gi brukerne bedre service, etaten skulle brukerorienteres.
Man må nå kunne fastslå at dette ikke har skjedd, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.
(…) Reformen har i altfor stor grad vært overlatt til etatsledelsen (…)
Før dette sa han: Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget (…)!
http://bit.ly/1p6ij4U
http://bit.ly/gxBqXt
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!:
http://t.co/wxUWgsUwFf
Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet
http://bit.ly/1p6TTIt
Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!
http://bit.ly/SUUDCW
Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede
http://bit.ly/1jMlYCz
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro
Listen over alle bloggposter
http://bit.ly/hwKs7V
Advertisements

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

oktober 2014
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 029 andre følgere

%d bloggers like this: