Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav tråkker på folk, og utraderer sentral departementsuttalelse på eget initiativ


ABABAYYYYYY

03.10.2014 lyser denne vanvittige Nazi-befalingen mot oss fra Oppland Arbeiderblad, publisert for å skremme allerede hardt rammede borgere fra å søke økonomisk lovpålagt bistand, og ukritisk formidlet av journalist Kristin Stavik Moshagen (bildet) som verken mer eller mindre har gått forvaltningspøbelens ærend:
Kristin Stavik Moshagen

«Nå skal Nav bli strengere»!
«For å redusere løpende kostnader vil Nav i mindre grad dekke restanser vedrørende strøm og husleie, og de skal også redusere antall søknader om nødhjelp. Det skal kreves samtale i tilknytning til søknaden for å belyse situasjonen og avklare om det finnes andre muligheter.»
http://www.oa.no/nyheter/article7618794.ece
Men allerede dagen etter kommer gudskjelov en rederlig aktør på banen, og publiserer en artikkel som slår overnevnte galematias-takter ihjel:
ABABABLIENyhetsredaktør i Ringblad Øyvind Lien (bildet):
04.10.2014 – En kalddusj fra Nav
«Noe er alvorlig galt når Nav-systemet bruker tid og ressurser på å forklare hvordan en hjelpetrengende skal forholde seg til det å være uten strøm, fremfor å sørge for at han får strømmen tilbake.
Det holder ikke å skylde på lav bemanning og ferietid. Nav er til for brukerne, ikke omvendt.
Det hører med til historien at det raskt ble lys i taklampa hos Eugen da Ringerikes Blad begynte å se på saken. Altså var det ikke så vanskelig likevel».
http://www.ringblad.no/nyheter/article7621270.ece
Samme dag, fra overnevnte avis:
Kommunale tjenester skal ikke tråkke ned folk som alt ligger nede, av Elin Harstad Iversen (bildet):
Elin Harstad Iversen

 
Ordfører Kjell B. Hansen stiller spørsmål ved praksisen til Nav Ringerike.
http://www.ringblad.no/nyheter/article7621203.ece
Viktig innspill fra Jan Halvor Harsem til art:
Nettverk i omsorg 06.05.2014: Krever slutt på stenging av strøm til boliger
Utdrag: «Pkt. 2: Enhver bolig som benyttes til beboelse av mennesker må ha tilgang til et minimumsnivå av strømforsyning som sikrer hygiene, mat og tele- og IT kommunikasjon»
http://iomsorg.no/krever-slutt-pa-stenging-av-strom-til-boliger/
Jeg starter med å svare art:
Bravo!
Jeg leser at ordføreren vil be rådmannen om en orientering om hvilke krav, regler og rutiner som gjelder.
De kan han få av meg med det samme her:
Svært viktig informasjon om borgerenes rettigheter overfor Nav, og da spesielt sosialtjenesten:
http://bit.ly/1nKFjBF
Min kommentar.2:
Jeg understreker atter en gang, at i Oslo vil det være Byrådet som skal utøve det samme kontrollansvar med bl.a Nav sine overgrep som det Rådmannen plikter i andre kommuner!
Jeg underbygger med utdrag fra et brev til Byrådet som en politiker sendte meg nylig:
«Byens innbyggere har ikke råd til å ha en byråd som ikke skjønner det helt elementære: hva som er jobben hans, og hva som er hans ansvar.
Dersom dette ligger til grunn for utførelse av hans byrådsjobb er desidert rettssikkerheten for innbyggerne i fare (…)
Av kommuneloven § 19 nr 1. og 2. følger det at ordningen med administrasjonssjef bortfaller i kommuner med parlamentarisk styreform.
I stedet vil kommunerådet være øverste ledelse av kommunens administrasjon, og ha det samme kontrollansvaret som rådmannen har i andre kommuner, jf kommuneloven § 20 nr 2.
I Oslo er det dermed byrådet som er den øverste ledelse av kommunens administrasjon, og som har det overordnede ansvar for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.»»
http://bit.ly/1uGbR45
Så saken er, at landets borgere altså bør sende sine klager på Nav direkte til Byrådet hvis de bor i Oslo, som da plikter å behandle klagen på ansvarlig vis, hvilket er svært lite kjent – ja regelrett skjult, og videre ignorert av Makten selv!:
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
«Serviceklagefunksjonen» Nav selv skilter med, er ikke annet enn en stor vits og et formidabelt hån mot landets innbyggere!
Det har jeg selv svært god erfaring med.
Les hvordan Fylkesdirektør i Nav – Bjørn Gudbjørgsrud responderte til min omfattende klage om alvorlige avvik ved kontoret, som de i første rekke hadde redusert til en «Serviceklage:
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n

ABABABFORER

Ordføreren svarer meg:
Jeanine, av sosiallovgivningen kan man lese seg til de aktuelle bestemmelser, men loven åpner også for skjønn. Mitt poeng er å se nærmere på utøvelsen av skjønn, hvilke kriterier og hvordan skjønnsutøvelse håndteres i praksis. Av artikkelen i Ring Blad opplever jeg at tilfellet er knyttet til skjønnsdelen mer enn de formelle bestemmelser i loven. (sitat slutt)

IMG_7211

Mitt svar til Ordføreren:
Selvsagt er det i denne saken anvendt skjønnsutøvelse – herunder med formidabelt avvik fra forsvarlighet, hvilket jeg er sjokkert over at du ikke velger å fremheve stort.
Nyhetsredaktør Øyvind Lien derimot, omtalte avviket konsekvent i rette ordlag her:
04.10.2014 – En kalddusj fra Nav
«Noe er alvorlig galt når Nav-systemet bruker tid og ressurser på å forklare hvordan en hjelpetrengende skal forholde seg til det å være uten strøm, fremfor å sørge for at han får strømmen tilbake. Det holder ikke å skylde på lav bemanning og ferietid. Nav er til for brukerne, ikke omvendt».
http://www.ringblad.no/nyheter/article7621270.ece
Når T.E. Hansen påpekte dette overfor deg:
«Men strengt tatt skulle det vel vært rutiner for å fange opp slike ting, uten at det først behøver å omtales i media.»
– så er ditt tilsvar – verken mer eller mindre:
«Tom-Egil, et godt poeng. Kommunen har god oversikt men ikke om alle kriker og kroker rundt om. Eller noe sånt….» (sitat slutt).
Det provoserte meg kraftig.
Jeg finner det svært underlig at du – i kraft av ditt gebet – som har vært vararepresentant for Buskerud 2009-2013 (A) tilsynelatende ikke er orientert om, og/eller velger å vektlegge følgende sentrale informasjon herunder, som utgangspunkt for videre diskusjon:
Helse- og omsorgsdepartementet
NOU 2004: 18
Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene
3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven
«Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte -, uavhengig av kommuneøkonomien. Det er tale om rettslige forpliktelser som den enkelte borger kan kreve håndhevet, om nødvendig med domstolenes hjelp».
http://bit.ly/1n2yOiQ
Videre, finner jeg det urovekkende at du – selv etter alle opplysninger som fremgår av posten jeg tidligere linket til i denne diskusjonen om borgerenes rettigheter overfor Nav (spesielt sosialtjenesten) ikke tar utgangspunkt i de opplysninger som der serveres på et sølvfat – og unnlater å drøfte innholdet opp mot den abnorme maktbrynde mange av oss utsettes for.
Det er lenge siden jeg har merket meg et svar med så mye prat og så lite substans som det du forela Redaktør Lien!
Utdrag: «I denne aktuelle saken kan det være at ressursutfordringer i tjenesten kan være årsak til et uheldig møte med kommunens tjenester.»
Hva mener du med «ressursutfordringer»?
Uttalelsen faller sterkt på egen urimelighet – både knyttet opp mot departementsuttalelsen, og det faktum at det er den enkelte saksbehandler som står ansvarlig for eget vedtak!
Det er den enkelte saksbehandler, som – hvis begår grove unnlatelser og avvik fra forvarlige tjenesteytelser, kan rammes av straffeloven om forbrytelser i offentlig tjeneste siden denne har et personlig og selvstendig ansvar for å følge kommunens etiske regler, hvorav skjønnet kommer til anvendelse!
Borgeren er den svakere part, og har krav på beskyttelse overfor spinngal vilkårlighet begått av Forvaltningen!
Og det er lederne ved hvert kontor som skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.
De ansatte er etter lovverket pålagt å ta opp tvilstilfeller i forhold til de etiske reglene med sin nærmeste leder, så det er denne som til syvende og sist sitter med et stort forklaringsproblem når vilkårene for forsvarlig saksbehandlig ikke er oppfylt.
Ikke minst må hver enkelt Navansatt stilles personlig til ansvar for egen praksis, og både de, og de dårlige lederene må erfare sanksjoner hvis ledelsen ikke ønsker eller evner å holde orden i eget hus:
http://bit.ly/1pD9z3j
Som kjent, er det ingen politikere her til lands som ønsker å ettergå forvaltningskriminaliteten i sømmene bortsett fra Ivar Johansen, hvis uttalelser og henvendelser til Byrådet jeg allerede har linket til tidligere i denne debatten.
Jeg registrerer at du også har unngått å gå nærmere inn i den materien.

ABABABFORER

Ordføreren svarer meg.
Jeanine, det er helt greit at du kritiseres mine kommentarer, og for øvrig vil jeg kommentere slik:
Mitt engasjement og inititativ handler om å få avklart hvordan NAV – kommune Ringerike håndterer og følger opp sosialtjenesteloven. Derfor henvender jeg meg til tjenestens øverste administrative leder, som er rådmannen i Ringerike, for en gjennomgang av alle sider ved tjenesten og dens utøvelse. Målet er forbedring for målgruppen, som er de mennesker som er i behov for hjelp og støtte.
Det er nok slik at også jeg, og andre, kunne gått inn i nærmere drøftinger om lovens bokstav både hva gjelder Kommune-helsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven. Det har ikke vært min intensjonen i denne kommentartråden, og vil heller ikke bli det. Det er heller ikke aktuelt for meg å kommentere eller drøfte nærmere om den konkrete sak.
Årsakene til avvik mellom lov, rettigheter og forpliktelser behøver ikke nødvendigvis å handle om manglende lovforståelse, men mer om tjenestens interne praksis, arbeidsform, og forståelse når det gjelder skjønnsutøvelsen. Den aktuelle sak kan tyde på at avvik er knyttet til disse ting. Noe også lokalavisen er inne på i sin leder kommentar. Det er dette. jeg ønsker klarhet og eventuelle forbedringstiltak knyttet til.
Du skriver «borgeren er den svakere part og har krav på beskyttelse ovenfor spinngal vilkårlighetbegått av Forvaltningen».
Jeg kjenner ikke til om NAV kommune Ringerike bevisst bedriver det du kaller spinngal vilkårlighet.
Det jeg er opptatt av er å oppnå forbedringer av hensyn til de som er i behov for tjenesten. Derfor syntes jeg det er pussig at du nær snur din åpenbare vrede mot NAV ved å vende det mot et initiativ som har til mål og hensikt å oppnå forbedring.

IMG_7211

Til Ordføreren:
VRED er jeg, påstår du, og unngår – med denne hersketeknikken, å ta debatten jeg ønsker ved å og vinkle all informasjon jeg har gitt deg, til at jeg angivelig skal ha en utilbørlig reaksjon på ditt initiativ!
Det ga i alle fall MEG et initiativ til å belyse debatten på min blogg, og jeg vil komme tilbake med et mer utførlig svar til dine påstander om et par dager, siden jeg har annet å ta meg av akkurat nå.:
Nav tråkker på folk, og utraderer sentral departementsuttalelse på eget initiativ
http://bit.ly/ZhKK57

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

oktober 2014
M T O T F L S
« sep   nov »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: