Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.


ABABERVIC
I mitt forrige innlegg
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere
– understreker jeg som også langt tidligere, at det går an å klage på divese myndighetsmisbruk begått av div. aktører i forvaltningen direkte til Byrådet, siden «Byrådet er byens regjering og leder kommunens administrasjon»
Der fremhevet jeg bl.a at politiker Ivar Johansen den 26.04.2012 på sin side anførte at Byrådet SKAL kunne gå inn i enkeltsaker, siden det er disse som kan avdekke systematisk systemsvikt. (Utdrag):
Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Kan være det er ubehagelig å få innsyn og kunnskap som avdekker at det ikke alltid er samsvar mellom de de vakre talepunkter som framføres i offentligheten, og den virkelighet som møter byens innbyggere.
Men ut fra det lovpålagte tilsynsansvar har ikke byråden adgang til å vike unna.
Jeg tar saken opp, og fremmer forslag i første møte i bystyrets finanskomite (…)
Byrådet skal ikke overprøve de sosial- og helse faglige beslutninger, men sikre at det foreligger betryggende saksbehandlingsrutiner og forvaltningspraksis.
Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.
Byråden kan derfor utfra tilsynsplikten ikke avvise å gå inn i enkeltsaker ved å si at byråden ikke forholder seg til eller kommenterer enkeltsaker (…)
http://www.ivarjohansen.no/temaer/sosialpolitikk/3670-tilsyn.html

ABABARKO

Derav kontaktet jeg ham i går og stilte spørsmål rundt den videre gang i saken, og han var så snill å besvare min mail selv om det var søndag (08.09.2014) ganske så umiddelbart.

MERK:

I posten av i går, er vist hans første tilsvar:
http://bit.ly/1rSWt5a
Jeg la også frem følgende:

Men kan du da til slutt være snill å svare meg på hvordan Nav i sitt rundskriv (av nettopp år 2012 men endret i 2014 – HVA som da ble endret er umulig å se) kan ta med følgende presisering som jeg forstår at nettopp og udiskutabelt gir den enkelte borger adgang til å klage til Byrådet på bl.a personlig opplevd vilkårlighet fra forvaltningen?:

ABEBHJK

Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV 5.47.2.4
Utarbeidet 22.06.2012 av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab tjenester, Seksjon sosiale tjenester.
Sist endret 07.07.2014 Klage som ikke gjelder enkeltvedtak (…)
Dette kan gjelde misnøye med forhold rundt hjelpen som gis, eventuelt ikke gis, eller forhold ve NAV-kontoret; som måten vedkommende er møtt på, lang ventetid på samtale eller samarbeidet med NAV-veileder.
Slike klager skal tas opp med kommunens administrasjon eller leder for de kommunale tjenestene i NAV-kontoret, og klagen skal behandles og besvares i tråd med god forvaltningsskikk (…) 
http://bit.ly/1tjB83o
Kommunens administrasjon er da vitterlig Byrådet, og det er leder for sosiale tjenester – Byråd Øystein Eriksen, som unektelig plikter å ta imot og behandle varslingen fra forvaltningsrammede borgere.
Eller er det noe jeg har misforstått her?
ABAEVAR
Johansen svarte (utdrag):
Øverste leder for kommunens forvaltning i kommuner styrt etter formannskapsprinsippet er rådmannen, mens øverste leder for kommunens forvaltning i kommuner med parlamentarisme (bl.a. Oslo) er byrådet.
Rett adressat for å sende varsel ved mistanke om at forvaltningen bryter loven er i Oslo derfor byrådet.
Og neste ledd er evt statens tilsynsmyndighet; Fylkesmannen.
Så linket han til annet svært oppsiktsvekkende materiale fra sine utgivelser, som jeg gjengir noen utdrag fra her:

ABABIGOTT

Byråd Søreide til stryk i elementær forvaltningslære
Jeg må si jeg stadig lar meg imponere (!) av byrådets evne til ikke å ta ansvar, men å peke på noen andre. Det er alltid noen andre som egentlig har ansvaret.
Et siste eksempel er byråd Øystein Eriksen Søreide som i et notat til bystyrets helse- og sosialkomite av 4. juli skriver:
«På generelt grunnlag vil jeg påpeke at det er Fylkesmannen som foretar tilsyn for å påse at praksis er i tråd med lovens bestemmelser.»
Byråden mener altså at det er Staten, Fylkesmannen, som har ansvar for å føre tilsyn med at Oslo kommunes praksis er i tråd med lovens bestemmelser.
Jeg finner det da nødvendig å bidra med helt elementær opplæring av byråden, og gjør det ved å sitere fra et brev nettopp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 23. mars 2012 (…)

ABACALOP

Byens innbyggere har ikke råd til å ha en byråd som ikke skjønner det helt elementære: hva som er jobben hans, og hva som er hans ansvar.
Dersom dette ligger til grunn for utførelse av hans byrådsjobb er desidert rettssikkerheten for innbyggerne i fare (…)
Av kommuneloven § 19 nr 1. og 2. følger det at ordningen med administrasjonssjef bortfaller i kommuner med parlamentarisk styreform.
I stedet vil kommunerådet være øverste ledelse av kommunens administrasjon, og ha det samme kontrollansvaret som rådmannen har i andre kommuner, jf kommuneloven § 20 nr 2.
I Oslo er det dermed byrådet som er den øverste ledelse av kommunens administrasjon, og som har det overordnede ansvar for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.»
(les resten her):
http://bit.ly/1qHc5Hk

Puppeteer. Authority General Manager. Concept

Under, belyses hva rådville, maktesløse utslitte og oppgitte borgere har blitt foret med gjennom tidene fra de som visste, uten at disse har gjort oppmerksom på overnevnte klagemulighet.
Det er kanskje ikke så rart ut fra informasjonen som fremgår i mitt forrige innlegg og ikke minst fra Johansen – for en storm av overgrepsklager rettet direkte til landes mest relevante myndighet, ville jo fordret at våre styresmakter hadde blitt tilstrekkelig orientert, slik at de ville være tvunget til å agere på varslingen!:

ABABADEBAD

Tidligere Sivilombudsmann Arne Fliflet – Forord:
Bruken av klageretten kan føre til fornuftige og rimelige løsninger og til å forbedre forvaltningen – test
Retten til å klage er ikke bare en rett til å få vedtak overprøvd.
Klageretten kan også brukes til å reagere mot feil og forsømmelser (…)
Folk kan klage på all behandling av publikum i forbindelse med offentlig virksomhet.
De kan blant annet klage på at forvaltningen opptrer uvennlig, uhøflig, lite menneskelig og hensynsfullt, lukket, reservert, tregt, utilgjengelig eller partisk.
Forvaltningen må utforme klageordningene slik at de kan fange opp både overprøvingstilfellene og de klager som gjelder misnøye med forvaltningens behandling av borgerne i vid forstand.
Større virksomheter bør derfor ha organer eller institusjoner som på et selvstendig og uavhengig grunnlag kan undersøke de klager som kommer inn.
Det hjelper lite om en klager bare blir vist til den saksansvarlige for det forholdet det klages på (…)
Når forvaltningen går i vranglås, lar være å svare, lar sakene drive eller trekke ut, opptrer arrogant, uhøflig og mindre hensynsfullt, ja da kan borgerne klage til ombudsmannen.
Klager om slike forhold vil kunne gjøre det mulig for ombudsmannen å avdekke om forvaltningens ordninger for behandlingen av klager er velegnet for at forvaltningen skal kunne gjøre det som er påkrevd (…)
I vårt styresett kan ombudsmannen i enkeltsaker bidra til å redusere motsetningen som måtte foreligge mellom lov og rett og kravet til en rettferdig og fornuftig løsning.
http://bit.ly/1pGzzbz
Herunder fordres at klagen har gått til en vingeklippet Fylkesmann først!

ABALAIEER

I Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren i 2011 – Dokument nr. 15:1777 – ga Bjurstrøm denne uttalelsen:
«Det arbeides nå med ulike alternativer med sikte på å forbedre etatens håndtering av klager som ikke passer inn i dagens formaliserte klageordninger».
Stortinget – Møte fredag den 25. november 2011 kl. 9
Dato: 25.11.2011
Interpellasjon fra representanten Torbjørn Røe Isaksen til arbeidsministeren:
(…) Hva vil statsråden gjøre for å sikre at særlig de brukerne som er avhengige av Nav for å få en ny sjanse, får økt tillit til systemet?
Bjurstrøm (…) Jeg er veldig opptatt av at vi har et kompetanseproblem i Nav når det gjelder å få de gode folkene.
Det er ikke gitt at det å bygge opp en ombudsfunksjon vil være bra.
Det er mulig at det er en måte å ta ressursene våre på.
Kanskje er det andre eksisterende ordninger som er bedre.
Men jeg lover at jeg veldig snart kommer tilbake med en konklusjon på dette som skal ivareta rettssikkerheten til brukerne på den aller beste måten.
http://bit.ly/1bCVLn7
ABABOT
19.05.2014 – Veiledning fra NAV omfatter ofte ikke mer enn henvisning til nav.no
Rettighetssenteret krever Nav-ombud.
http://bit.ly/1sPYlZt

ABAFHAAAL

20.05.2014 – Sliter ofte selv med å forstå hva Nav skriver i brev til brukerne
Trolig flertall på Stortinget for Nav-ombud.
Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) fremmer nå forslag om opprettelse av et Nav-ombud.
Nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg (Frp) vil at ekspertutvalget arbeidsministeren har nedsatt for å gå gjennom Nav skal berede grunnen for et Nav-ombud:
«Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) mener det er nødvendig å få på plass et Nav-ombud, en uavhengig instans som kan gå inn og korrigere Nav, uttalte fagleder Anne Therese Sortebekk ved Rettighetssenteret til Dagbladet i går.
Hun forteller at senteret har hatt opplevd en markant økning i antall henvendelser som handler om Nav (…)
På samme måte som pasientombudene har hatt en viktig rolle opp mot behandlingsinstitusjonene, kan et Nav-ombud være et nyttig korrektiv og en veldig god hjelp for Nav.
Et ombud vil være i stand til å peke ut systemfeil og gi beskjed om hva som bør gjøres annerledes, sier Andersen.»
http://bit.ly/1nb6KJQ
ABABAKAR
Representantforslag 75 S (2013–2014) (Midlertidig)
Representantforslag fra stortingsrepresentanten Karin Andersen om å gi trygge vilkår og bedre samarbeid mellom Nav og befolkningen ved hjelp av opprettelse av et Nav-ombud
Dokument 8:75 S (2013–2014)
Til Stortinget
Behovet for en ombudsordning for brukere av arbeids- og velferdsforvaltningen har blitt tatt opp fra flere hold.
Hovedformålet med å etablere en faglig uavhengig ombudsordning for arbeids- og velferdsforvaltningen vil være å bidra til å styrke brukernes rettssikkerhet gjennom oppfølging av enkelthenvendelser, særlig rettet mot klager som ikke passer inn i de formelle klageordningene som for eksempel klager vedrørende tilgjengelighet, saksbehandlingstid, kvalitet på tjenester, saksbehandleres oppførsel, manglende gjennomføring av vedtak og andre lignende forhold.
Tradisjonelle rettshjelpsoppgaver som blant annet bistand til å sette opp klager, informere om regelverk og representere enkeltbrukere overfor forvaltningen vil også være viktige oppgaver.
I tillegg vil et ombud kunne gi tilbakemeldinger til forvaltningen om systemiske feil og mangler basert på de mottatte erfaringer fra mennesker som møter Nav.

ABAHALO

Et ombud for arbeids- og velferdsforvaltningen vil kunne utfylle det viktige arbeidet rettighetshjelp fra organisasjoner utgjør.
Ombudet supplerer også Sivilombudsmannen og den offentlige rettshjelpsordningen.
Den forsterkede rettssikkerheten en ombudsordning representerer, er godt begrunnet fordi tjenestene Nav forvalter er så avgjørende viktig for livet til dem som trenger Nav.
På denne bakgrunn fremmes følgende
forslag:
Stortinget ber regjeringen snarest mulig fremme forslag om oppretting av Nav-ombud etter modell fra pasient- og brukerombudet.
22. mai 2014
http://bit.ly/1njl6I3
Les herunder posten:
Nav-ombudet og judas
http://bit.ly/1jAebHU

ABAETIKK

Forsiktig sagt – Snakk om å gå rundt bekken etter vann!
Moderat sagt – Snakk om å holde bistandstrengende borgere i mørket!
Oppriktig talt: SVIKERE! – Det er dere som er de profesjonelle! Det er dere som sitter inne med sentral viten om systemet og dets klageadganger, men på tross av dette, velger dere å skjule kritisk viktig infomasjon og  fjase rundt med stadige utredninger og tåkeleggingsoperasjoner som forlenger borgerenes pine!
Men hva vedkommer det vel dere, som har det svært så bra under tiden/årene som går med fete lønningsposer og massive frynsegoder, mens mange forvaltningsrammede borgere sakte men sikkert mister helse, motet, krefter og liv.
Dere vil aldri – om så en eneste gang i livet oppleve å bli behandlet som søppel, bli jattet med og ignorert – og få alle dører slengt i ansiktet uten å ha makt til å gjøre noe med det!
Det er dere som har det overordnede ansvar for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll. Den oppgaven har dere stort gitt blaffen i!
Jeg – som Johansen og titusenvis andre, forlanger at her ryddes opp i egne rekker – Byrådet skal heretter utøve de plikter som deres gebet fordrer, og behandle klagene de mottar på bl.a grove tjenesteforsømmelser fra offentlig myndighet!

ABABACIK

Litt om hvordan jeg ble møtt, når jeg sendte varslingen denne tjenstevei for noen år tilbake:
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar! (utdrag):
01.02.2008 – HENVENDELSE VEDRØRENDE KLAGE PÅ NAV . Saksbeh. Marit Helene Hestad
Vi viser til din henvendelse til byråd Sylvi Listhaug i brev datert 31.12.2007.
Det fremkommer av saken at ditt brev til byråden, er en kopi av en klage du har sendt til NAV ved direktør Toril Lien Utvik.
De forhold du nevner i brevet omhandler deg som bruker av NAV sine tjenester, og hvordan du opplever å bli møtt av ulike aktører innenfor NAV.
Dette er forhold som ligger utenfor kommunens myndighetsområde.
Følgelig kan ikke Oslo kommune bistå deg i den konflikten du synes å ha med NAV. (sitat slutt)
Brevet er signert av kommunaldirektør Bjørg Maanum Andersson (bildet), og sosialtjenestesjef Morten Mjelve! (…)
http://t.co/wxUWgsUwFf

Min orientering til Arbeidsminister Robert Eriksson
I de årene du var fremadstormende politiker som ivrig snakket så varmt om den urett Nav begikk mot flere mennesker og sto opp for disse på Stortingets Spørretime med brennende innlegg som skulle besvares av daværende Arbeidsminister, så sendte jeg til deg over mailadressen som fulgte din profil på Stortingets sider, full orientering om de massive represalier jeg – som funksjonshemmet borger i behov av Nav sine tjenester erfarte etter å ha offentliggjort forholdene.
Du tiet meg alltid fullstendig i hjel, og min sak ble aldri løftet frem: (…)
Hvilken annen bedrift i denne verden er det som noensinne har hatt fri adgang på å trakassere og ignorere sine kunder – og det over ÅR – fullstendig uten konsekvenser – og deretter velger å fronte en smilende etatsstyrer som famøst svamler om det reneste vanvidd som forsøk på å lede fokus vekk fra fataliteter av pandemonisk omfang – Å bruke ytterligere millioner på å nedsette et «ekspertutvalg»!?
http://bit.ly/1e7wos2

ABACJPÅ

Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner
http://bit.ly/1p6ij4U
Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1
«Det oppleves livstruende å bli “trenert”, man føler seg personlig trakkasert ved denne åpenbare “utfintingen” i alle ledd, man mister kontakten med følelsen av eget verd og egen evne til å tenke rasjonelt.
Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.»
http://bit.ly/1fetcaA
Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX
Dette innlegget på Origo Oslo og Rikspolitikk:
http://t.co/BqOHZkBnQq
http://bit.ly/Yr6Xhm

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2014
M T O T F L S
« aug   okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: