Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.


ABERNTDel 2 av dette innlegget:
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
http://bit.ly/1uGbR45
http://bit.ly/1tFlfbb

ABABABABABABABABABABABABABABABEFT

LES OGSÅ SISTE NYTT 05.01.2015
Youtube opptak – Slik møtes man når man ringer Nav Sentraladministrasjon, og Byrådet: Uprofesjonalitet og usannheter:
http://t.co/zI74boOJW2

Bakgrunnen står å lese i denne posten:

Nav – Sentraladministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje

http://bit.ly/1ysB0EZ

businessman in blue room with doors open

26.05.2010 – Mener økonomien får styre velferdstjenestene
Myndighetene svikter nærmest totalt når det gjelder å sikre at mennesker får den hjelpen de har krav på etter loven, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt (t/v på bildet) (…)
Mener du at det er en politiske bevissthet rundt problemet og omfanget av lover som ikke innfris?
Jeg tror politikerne skjønner dette ganske godt, ja (…)
Men de møter veggen gang på gang i form av Finsansdepartmentet og politikere som da er primært opptatt av den økonomsike ansvarlighet og mindre opptatt av å sørge for at borgerne får det som de tidligere er blitt lovet.
Norge har forpliktet seg til å følge FNs konvensjon om økonomiske, kulturelle og sosiale rettigheter.
Og denne konvensjonen har nå fått en tilleggsprotokoll som går ut på at det skal opptrettes en klageinstans hvor den enkelte borger kan gå å klage om en mener at man ikke har fått sine minimumsrettighetene som konvensjonen forutsetter.
Norge har imidlertid vist seg meget skeptisk til denne ordningen og det er høyst usikert om vi vil gå med på å ratifisere denne tileggprotokollen, ganske enkelt fordi det er sterke krefter innenfor sentraladministrajonen i Oslo som er svært skeptisk til at man skal ha noen form for kontroll som gjør det mulig å påføre Norge større utgifter med kvalitetssikring av tjenestene.»
http://bit.ly/1fDfy0P
Så – Hvem er «Sentraladministrasjonen»?
Jo – det er nettopp den instans som står ansvarlig for overoppsynet med borgere i nød!:
ABEBYRÅDET

«Oslo kommune har et parlamentarisk styringssystem, og styres av et byråd (”byregjering”) som står ansvarlig overfor bystyret.
Sentraladministrasjonen i Oslo kommune består av 7 byrådsavdelinger.
Avdelingene er ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av saker for byrådet og bystyret, samt planlegging, oppfølging og kontroll overfor kommunens virksomheter.
Hver byrådsavdeling ledes vanligvis av en byråd, med kommunaldirektør som øverste administrative leder.
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester består av 5 seksjoner, om lag 55 ansatte og ledes av to byråder, henholdsvis byråd for helse og sosiale tjenester og byråd for eldre».
http://bit.ly/1eYBkvL
Byrådet
«Byrådet er Oslos «regjering» og ledes av byrådslederen som er byens «statsminister». Medlemmene i byrådet kalles byråder og tilsvarer statsrådene i en regjering. Man trenger ikke være medlem i bystyret for å bli byråd. Byrådet kan bestå av inntil åtte medlemmer.
Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av bystyrets vedtak.
Når vedtakene er gjort i bystyret, er det byrådets oppgave å påse at de blir utført.
Byrådet har også myndighet til selv å bestemme i en rekke saker.
Hver byråd er politisk leder av en byrådsavdeling eller deler av en byrådsavdeling.
Disse kan best sammenlignes med departementer.
Byrådsavdelingene ledes administrativt av en kommunaldirektør, og skal følge opp og føre tilsyn med tjenesteproduksjonen og forvaltningen i kommunens etater og bedrifter.»
http://bit.ly/1lvuhTy

ABENDRESAN

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Ny kommunaldirektør
Endre Sandvik (bildet) er ny kommunaldirektør i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester.
Sandvik tiltrådte stillingen 1. januar 2014.
Avdelingens politiske og administrative ledelse:
ABEBAD
Byråd Øystein Eriksen Søreide (H) (Bildet)
Byråd for eldre
Aud Kvalbein (KrF)
Byrådsavdelingen har det overordnede ansvaret for kommunens arbeid innenfor omsorgen for eldre og utviklingshemmede, kommunehelsetjeneste og helsestasjons- og skolehelsetjeneste.
Avdelingen har også ansvar for barnevern, kvalifisering, sosiale tjenester, rustiltak og boligvirkemidler.
http://bit.ly/1ncZ2w2
«Øystein Eriksen Søreide er helse og sosialbyråd, med ansvar også for bydelene, siden 15.10.2013.«
Anniken Hauglie (41) (H) satt med dette ansvaret fra 2010 til 2013.
http://bit.ly/1b4Kg2b

ABEBAGGE

Klageadgangen til disse:
Nav Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV 5.47.2.4
Klage som ikke gjelder enkeltvedtak
(…) Dette kan gjelde misnøye med forhold rundt hjelpen som gis, eventuelt ikke gis, eller forhold ved NAV-kontoret; som måten vedkommende er møtt på, lang ventetid på samtale eller samarbeidet med NAV-veileder.
Slike klager skal tas opp med kommunens administrasjon eller leder for de kommunale tjenestene i NAV-kontoret, og klagen skal behandles og besvares i tråd med god forvaltningsskikk.
Hvis NAV-kontoret er i tvil om klagen gjelder et enkeltvedtak eller misnøye over andre forhold, må dette avklares med tjenestemottaker» (sitat slutt.)
http://bit.ly/1tjB83o
Vedr. «Slike klager skal tas opp med kommunens administrasjon», repeteterer jeg atter:
«Byrådet er byens regjering og leder kommunens administrasjon»
http://bit.ly/1uD8dIh
Forvaltningsrammede borgere har altså anledning til å klage over urimeligheter og maktmisbruk direkte til Byrådet!
Det har jeg gjort – og har ikke mottatt svar på 7. måneden!
Men i 2008 mottok jeg respons – tuftet på forbrytelser i statlig tjeneste:
http://t.co/wxUWgsUwFf

ABAETIKK

Kommunal- og Regionaldepartementet – Meld. St. 7 (2009 – 2010)
Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene:
(…) Samtidig er det et legitimt behov for å kontrollere at kommunene oppfyller sine lovpålagte plikter overfor innbyggerne.
Kommunene kontrolleres og påvirkes på mange ulike måter: Innbyggernes synspunkter fanges opp gjennom den demokratiske styringskjeden.
Politikerne er avhengige av å imøtekomme innbyggerne for å bli gjenvalgt, og kommuneorganisasjonen er avhengig av støtte hos innbyggerne for å kunne opprettholde sin legitimitet.
Avgjørelser truffet av folkevalgte organ eller den (fylkes) kommunale administrasjon kan bringes inn for departementet for lovlighetskontroll (…)
http://bit.ly/jQiBeH

ABABESDAL

Synes politikerne laget dårlig lov – Oppdatert 20.10.2011
Sosialhjelpsklientenes elendige rettssikkerhet er noe politikerne må ta ansvaret for, mener Advokatforeningen.
Advokatforeningens leder, Anders Ryssdal, peker på tre ting som gjør at foreningen har tatt opp sosialklientenes dårlige rettssikkerhet.
Klageordningen i sosialtjenesteloven er dårligere enn i den generelle forvaltningsloven, det er ikke reell rett til å klage inn hele avgjørelsen, og man er som sosialklient avhengig av dem man klager på, altså det offentlige, sier Ryssdal.
De sentrale rettssikkerhetsidealene gjelder ikke for sosialklienter som ikke har penger til å sikre seg uavhengig rettsbistand gjennom advokat, legger han til (…)

ABABAFLET

Også sivilombudsmann Arne Fliflet er bekymret.- Det Aftenposten har avdekket i sommer er viktig og interessant. Det vil sammen med svar fra departementet bli gjenstand for systematisk behandling fra ombudsmannens side, sier Fliflet, som før sommeren ba om en rekke svar fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet om sosialhjelpsordningen.
ABABCAST
Rettssikkerheten blir tatt opp i Regjeringens arbeid fremover, lover Arbeiderpartiets Lise Christoffersen.

ABABAKAR

SVs Karin Andersen lover å kjempe for at Regjeringen i løpet av denne stortingsperioden får til bedre reell klageadgang for klientene, og muligheter for tilsyn av kommunene.

ABABACK

Robert Eriksson (Frp) mener det er håpløst dersom rettssikkerheten graderes etter sosial rangstige. – Jeg vil jobbe for en omfattende revisjon av sosialtjenesteloven i løpet av denne stortingsperioden, sier han.
http://bit.ly/b7scxL
Hva Lise Christoffersen og hennes lovnader angikk, var de totalt verdiløse!
Hun spiller uvitende, og fornærmet almuens intelligens grovt i Stortinget 11.02.2014:
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
http://bit.ly/1gbHFbU
Les herunder – Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://bit.ly/1i4nPTf
Karin Andersen var ikke av bedre støpning, les:
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!
http://t.co/RnnkkwKFro
(Utdrag): Karin Andersen (SV) er den judas som var en sentral aktør i tåkeleggingsoperasjonen «Fortell det til Nav» – det ultimate svik mot de mange forvaltningsrammede!:
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk

ABABAYYYYYY

 Utdrag fra posten
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere:
Hatland hevder at hvis det skal utøves skjønn og dette skal foretas av ikke-jurister, bør det være et kvalifisert eller profesjonelt skjønn, og ikke et skjønn uttøvet av administrative beslutningstakere av typen trygdefunksjonærer eller ansatte i arbeidsmarkedsetaten (…)
Bernt snakker også om en koalisjon mellom behandlere (som ikke vil akseptere at deres faglige skjønn bindes av regler) og fylkes- og kommunepolitikere (som ønsker kommunalt selvstyre, og å begrense økonomiske utgifter), og som begge og ut fra ulike motiver ønsker å begrense rettighetsfestingen.
I begge tilfeller er resultatet at en konsekvent og virkningsfull utvidelse av rettighetsperspektivet blir forhindret (…)
Skepsisen til de bevilgende myndigheter vilje til å følge opp politiske vedtak med økonomiske ressurser, til profesjonelle beslutningstakeres ønske om å beskytte sin faglige autonomi og til lavt utdannede yrkesutøvernes tendens til å la personlige verdier og hensyn spille en avgjørende rolle utgjør alle viktige begrunnelser for dette rettighetsfokuset (…)
Dette kan dreie seg om påføring av ekstra kostnader i form av ventetid, åpningstider og køordninger; tilbakeholdelse av innformasjon; gjennom å henvise de mest brysomme klientene til andre institusjoner; og om ”creaming” dvs seleksjon av klienter man har størst mulighet til å lykkes med eller som er faglig mest givende (…)
ABEFAULTT
Endelig handler det om å modifisere egne oppfatninger av klientene gjennom sjablonmessige karakteristikker av egenskaper ved klientene og deres mottakelighet for hjelp; gjennom ansvarsoverføring til klientene ved å tilskrive dem et ansvar for at behandlingen ikke lykkes, for eksempel pga manglende motivasjon eller uredelighet (…)
Til grunn for yrkesutøvelsen og beslutningene i det nye velferdsbyråkratiet ligger ifølge denne forskningen således ikke uten videre noen faglig forankret skjønnsutøvelse.
Velferdsstaten synes i stedet å skape beslutningssituasjoner hvor skjønnet omdannes til regler (…)
http://bit.ly/vZ5qgK
ABAEVAR
Politiker Ivar Johansen, informerer 26.04.2012 på sin side om at Byrådet SKAL gå inn i enkeltsaker, da det er disse som kan avdekke systematisk systemsvikt: 
Byrådet har en tilsynsplikt!
(Utdrag):
Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Kan være det er ubehagelig å få innsyn og kunnskap som avdekker at det ikke alltid er samsvar mellom de de vakre talepunkter som framføres i offentligheten, og den virkelighet som møter byens innbyggere.
Men ut fra det lovpålagte tilsynsansvar har ikke byråden adgang til å vike unna.
Jeg tar saken opp, og fremmer forslag i første møte i bystyrets finanskomite.

http://www.ivarjohansen.no/temaer/sosialpolitikk/3670-tilsyn.html

Jeg mailet Johansen i dag 7/9-14, og spurte om hvordan saken var gått.
Han svarte meg noenlunde umiddelbart, og ga meg link til alle dokumentene:
http://bit.ly/1ucbShV
Tusen takk!

ABABARKO

Ivar Johansen er også Osloombud:
I ombudsrollen har jeg et særlig ansvar for å sikre at det er samsvar mellom teori og praksis.
At overordnede regler fungerer etter sin intensjon og at kommunens forvaltning opptrer på en ordentlig møte.
Derfor ønsker jeg henvendelser fra enhver seg føler seg urettmessig behandlet eller som i sitt dagligliv opplever at kommunen ikke holder hva den lover.
Med vennlig hilsen
Ivar Johansen
http://osloombudet.ivarjohansen.no/

ABABLAGGGGE

Kontakt Osloombudet
Har du en sak som du ønsker å ta opp med Osloombudet? Før du tar kontakt ber vi om at du først leser spørsmål og svar på Om oss.
Osloombudet tar gjerne imot din henvendelse via brev eller epost. Skriv til:
Osloombudet.no
v/ Ivar Johansen
Kløfterhagen 53
1057 Oslo
Epost: post@ivarjohansen.no

ABABOU

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
NOU 2005: 06
Samspill og tillit
3.1.8 Rettigheter og lokalt selvstyre: Sosialtjenesteloven som eksempel:
«Bernt (2001:171) viser at prosessuelle rettsikkerhetsgarantier først og fremst brukes for å verne tradisjonelle liberalistiske verdier – næringsutøving og eiendomsutnyttelse og de universelle økonomiske rettighetene i Folketrygdloven.
Bernt og Kjellevold (2000) mener sosialtjenestefeltet preges av statlig styringsvegring og ikke statlig detaljstyring.
Klarere rettighets­bestemmelser er nødvendig for å sikre målene om økonomisk og sosial trygghet, likeverd, rehabilitering og formell rettssikkerhet.
Kjellevold (1997:95) spør om ”vi verner det kommunale selvstyret og kommunenes legitimitet ved å opprettholde en svak rettslig regulering av det nederste sikkerhetsnettet for borgerne” (…)
Den reelle begrunnelsen for at det lokale selvstyre har fått forrang i utformingen av rettighetsbestemmelsene i sosialtjenesteloven antydes å være økonomiske (ibid).

Gjennom ikke å spesifisere rettighetsbestemmelsene kan staten holde utgiftene til sosialhjelp nede.

http://bit.ly/1s9Bb1Q

ABACLEMETS

Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter
Dokument 12:31 (2011-2012), Innst. 187 S (2013-2014)
Saksordfører: Michael Tetzschner (H)
Innstilling avgitt 07.05.2014
«Forslagene om rett til tilfredsstillende levestandard og helsehjelp, oppnådde ikke et tilstrekkelig flertall og ble følgelig ikke vedtatt.»
http://bit.ly/NNjcPK

ABABERVIC

Eldre og sosiale tjenester
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har det overordnede ansvaret for kommunens arbeid med omsorgen for eldre og utviklingshemmede, kommunehelsetjeneste og helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Avdelingen har også ansvar for barnevern, kvalifisering, sosiale tjenester, rustiltak og boligvirkemidler. Mer om ansvarsområdet til byrådsavdelingen.

ØYST.SØREIDE

Øystein Eriksen Søreide byråd for helse- og sosiale tjenester (H)E-post: oystein.soreide@byr.oslo.kommune.no

Tlf: 23 46 12 65

Aud Kvalbein
byråd for eldre (KrF)E-post: aud.kvalbein@oslo.kommune.no

Tlf: 23 46 12 48

Mobil: 40 41 36 65

AUD KVALBEIN

Seksjon for sosiale tjenester
Seksjonens arbeidsområde omfatter
  • sosialtjenester og oppfølging av økonomisk sosialhjelp (…)
Underliggende etat er Velferdsetaten
http://bit.ly/1qrePdi
Henvendelser til Kommunaldirektør Endre Sandvik, går gjennom sekretærene:
Thea Kristine Schjerven (H)
byrådssekretær
Tlf: 23 46 11 45
Mobil: 971 45 359
Oddbjørg Ingeline Minos (KrF)
byrådssekretær
Tlf: 23 46 11 68
Mobil: 990 04 117
Bjørn Ove Fjellandsbø (H)
byrådssekretær
Tlf: 23 46 19 34
Mobil: 930 56 317
Tore Johannes Berntsen (KrF)
byrådssekretær
Tlf: 23 49 19 32
Mobil: 936 54 799
Rådet for funksjonshemmede
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har sekretariatsansvar for det sentrale rådet.
Rådssekretær er:
Bente Arnesen
tlf. 23 46 14 69,  mobiltlf. 952 66 645 eller kommunens sentralbord 02 180.
E-post: benteingrid.arnesen@byr.oslo.kommune.no
http://bit.ly/1e4sMsB
Det sentrale eldreråd:
Det er bystyret som oppnevner det sentrale rådet.
Byrådet (byrådssak 126/07) og bystyret (bystyresak 220/07) behandlet sammensetningen i 2007 og la da føringer for hvem som kan foreslå medlemmer,  hvordan de oppnevnes og hvor mange medlemmer det skal være.
Det sentrale eldreråd avgir hvert år en årsmelding til bystyret.
http://bit.ly/1eVu75e
På FB:
http://on.fb.me/1wd2qKw

ABAFRIII

FRI RETTSHJELP
Fri rettshjelp er et offentlig rettshjelpstiltak som driftes av Oslo kommune med statlig tilskudd. Kontoret er organisert som en byomfattende tjeneste i Velferdsetaten.
Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning innenfor blant annet følgende saksområder: (…)
  • Trygd og pensjon
Rådgivningen gis av erfarne, privatpraktiserende advokater.
Vi legger vekt på å være tilgjengelige for brukerne og har blant annet kveldsåpent med kølappordning. Våre åpningstider finner du her.
Vi samarbeider med en rekke instanser innenfor rettshjelpsområdet.
Lov om Fri Rettshjelp:
http://bit.ly/1iYQG9n
Fylkesmannen: Trenger du fri rettshjelp til å løse et juridisk problem i, eller utenfor domstolene?
De fleste som har et juridisk problem vil nok mene at problemet er av stor personlig og velferdsmessig betydning.  Rettshjelploven inneholder imidlertid bestemmelser om i hvilke saker man kan få fri rettshjelp til. Dette gjelder særlig i saker om: (…
  • Klagesaker til NAV
  • Andre saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning, og som kan ligne på sakene som er nevnt ovenfor
http://bit.ly/1rSOTYb

ABABILLLLLLLLLLL

Gratis advokat ved klage over offentlig vedtak – forvaltningsloven § 35

Begrunnelse for at det offentlige skal dekke advokatutgiftene dersom det opprinnelige vedtaket bli omgjort
Det er i få tilfelle en har ubetinget rett på gratis advokat dersom man vil klage på et vedtak fra det offentlige.
I en del tilfelle kan en ha krav på fri rettshjelp, men det gjelder bare i de sakstypene som er uttømmende opplistet i lov om fri rettshjelp.
Dersom en benytter advokat for å få et vedtak endret, og klarer det, ville det derfor syntes urimelig om en likevel sitter igjen med advokatutgiftene.
Advokatutgiftene ble jo således en direkte følge av det offentliges “feilaktige” vedtak.
Sammenlikn med en rettssak, hvor den tapende part som hovedregel på dekke motpartens advokatutgifter.
Forvaltningsloven § 36 – fri advokat dersom vedtaket blir endret til gunst for parten
Det følger imidlertid av forvaltningsloven § 35 at der et vedtak er endret til gunst, vil parten få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.
Dette gjelder typisk advokatutgifter.
Et eksempel kan være at Per klager over et vedtak fra NAV.
Via sin advokat klager han til høyere instans, som endrer vedtaket til gunst for Per.
Forvaltningen blir og pålagt å dekke salæret til Pers advokat. Per fikk altså “gratis advokat”.
http://bit.ly/1lOSA0R

ABABERNT

Pressemelding, 11.10.2004
Publisert under: Regjeringen Bondevik II
Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet
Bakgrunnen for å nedsette utvalget var ønsket om å
– sikre helhetlige tilbud til brukere med sammensatte behov og bedre kommunenes mulighet for å gjennomføre dette
– hindre ansvarsfraskrivelse mellom tjenester og sektorer
– å forenkle klagereglene ved at alle vedtak om tildeling av tjenester etter utkastet kan påklages til én instans – fylkesmannen.
Utvalget forslår videre at kommunen skal oversende klagen til fylkesmannen innen fire uker etter at den er fremsatt, selv om klagen ikke er ferdigbehandlet fra kommunens side.
http://bit.ly/1tAUKn5

ABEO

UIO – Det samfunnsvitenskapelige fakultet
2.1 Hva slags makt kan administrasjonen ha over politikerne?
Hagen og Sørensen (1997:187) viser at så mange som 50 prosent av kommunepolitikerne er offentlige ansatte, mens det samme tall for fylkestingene er hele 60 prosent.
Selv om en stor andel av de offentlig ansatte kommer fra statlig sektor, er mange ansatt i den samme kommunen de skal styre som politikere.
Sammenblandingen reiser nok et interessant spørsmål: Mange politikere må så og si skifte hatt mellom dag- og kveldstid (da de fleste politiske møter finner sted).
Klarer de det, eller fungerer de i sin politiske rolle som forsvarere av sin sektor og av den kommunale organisasjonen?
Er de talsmenn og -kvinner for kommunens innbyggere, eller for sin egen arbeidsplass?
Det man kan reise en mistanke mot er at de som arbeider i administrasjonen gjør dette for å fremme sine egne interesser, at de opptrer som fagforeningsrepresentanter heller enn folkets representanter, eller som Hagen og Sørensen (1997:187) utrykker det:
Det kan være et demokratisk problem hvis politikerne blir fagforeningsrepresentanter til kommunestyret, snarere enn folkets utsendinger.
Kommunalt ansatte kan komme til å sitte på begge sider av bordet.
De både forbereder og vedtar kommunens politikk.
Til det siste kunne jeg tilført at mange av dem også iverksetter kommunens politikk (…)
http://bit.ly/1bthYND

ABABACHE

Advokatfirmaet Arntzen de Besche

Rapport til Arbeidsdepartementet

Evaluering av varslingsreglene

En gjennomgang og analyse av rettspraksis og Sivilombudsmannens praksis.

1. juni 2013

S. 23 – PRAKSIS OM HVA SOM ANSES SOM VARSLING OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD

4.1 Innledning:

Hva som skal anses som kritikkverdige forhold er ikke nærmere presisert i loven, men er omtalt flere steder i forarbeidene til arbeidsmiljøloven § 2-4.

Departementet uttaler i Ot. prp.nr. 84 (2005-2006) s 50 følgende:

Begrepet kritikkverdige forhold gjelder for det første opplysninger om kriminelle (dvs.straffesanksjonerte) forhold og mislighold av andre lovbestemte påbud eller forbud.

Det samme gjelder brudd med virksomhetens etiske retningslinjer.

Her bør det imidlertid være tale om rutiner som er tydelig uttalte og som er nedfelt i skriftlige dokumenter som er gjort kjent for ansatte og ledelse.

Som et utgangspunkt vil påstander om brudd på lover og skriftlige etiske retningslinjer være kjerneområdet for hva som anses som kritikkverdige forhold.

Brudd på slike regler vil dermed kunne gi grunnlag for varsling både internt i virksomheten og eksternt, for eksempel til tilsynsmyndigheter og media (…)

S. 24. De kritikkverdige forholdene kan være relatert til for eksempel arbeidsmiljøet.

Andre typer forhold det kan tenkes varslet om er ukultur, korrupsjon, ulovligheter samt uetisk eller skadelig aktivitet.

Det vil ofte være i allmennhetens interesse at slike kritikkverdige forhold i virksomhetene blir avdekket, for eksempel hvis (…) det skjer myndighetsmisbruk i en offentlig etat (…)

Med kritikkverdige forhold menes for det første forhold som er straffbare eller i strid med lov og forskrifter (…)

http://bit.ly/1vzGY26

11344-the-inquisition-tribunal-francisco-de-goya-y-lucientes

Bildet; «The Inquisition» av Francisco Goya.
Pacem in Terris
Annen del: Forholdet mellom borgerne og statens myndigheter
Myndighetenes autoritet består nettopp i deres fullmakt til å befale i samsvar med fornuften (…)
Thomas Aquinas sier: «Den menneskelige lovgivning får bare karakter av lov i den grad den er i samsvar med fornuften; hvorav følger at den har sin autoritet fra den evige lov.
Men i den monn den avviker fra fornuften kalles den ond, mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold (…)
For «enhver offentlig myndighets vesentligste oppgave er å beskytte den menneskelige persons egne ukrenkelige rettigheter, og gjøre det lettere for hver enkelt å oppfylle sine plikter.» (…)
I det hele tatt, det dreier seg om å opprettholde alles rettigheter fullt og helt, og gjenopprette dem der hvor de er blitt krenket (…)
Videre må de gjøre hva de kan for å utvikle et trygdesystem, slik at ingen mangler midler til å føre et menneskeverdig liv om ulykken skulle ramme dem (…)
Man må ikke drive omsorgen for å sikre alle like rettigheter ut i det absurde, ved en politikk som har til resultat at den frie utfoldelse av disse rettigheter blir vesentlig redusert eller helt umuliggjort.
For «én grunnsetning må stadig fastholdes:
Hvor vidtgående og dypt inngripende statens innflytelse enn blir på det økonomiske område, er det ikke dens oppgave mer og mer å innskrenke det frie rom for den enkeltes private initiativ.
Den skal tvert imot sørge for at dette virkefelt blir så omfattende som mulig ved en effektiv beskyttelse av den menneskelige persons umistelige rettigheter, overfor den enkelte som når det gjelder alle (…)
For at et politisk og juridisk system av denne art skal bringe de fordeler man venter av det, må de offentlige myndigheter i sin gjerning velge metoder og midler som svarer til naturen av de problemer de skal løse, er i pakt med deres eget embede og dessuten er i overensstemmelse med landets faktiske situasjon.
Det forutsetter videre at den utøvende makt over alt går frem i overensstemmelse med retten, ut fra et perfekt kjennskap til loven og en samvittighetsfull analyse av omstendighetene.
Det forutsetter endelig at den dømmende makt administrerer rettferdigheten med menneskelighet, men uten å gi efter for påtrykk fra noen av de interesserte parter, slik at hver får hva rett er.
Og til sist krever den gode orden at borgere såvel som sammenslutninger nyder godt av en effektiv juridisk beskyttelse når de skal utøve sine rettigheter og plikter, både i sine gjensidige forhold og i sitt forhold til de offentlige myndigheter (…)
De krever dessuten at de styrende ikke kommer til makten på annen måte enn ved å følge den forfatningsmessige fremgangsmåte, og at de bare utover sin myndighet innenfor lovens grenser.
http://bit.ly/r8NcyY

ABABOT

Les også postene:
Underslag av rettighetsbestemmelser, og politikerenes lokkebete.
http://bit.ly/1mN34Of
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner
http://bit.ly/1p6ij4U
Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld
http://bit.ly/1nKFjBF
Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1
«Det oppleves livstruende å bli “trenert”, man føler seg personlig trakkasert ved denne åpenbare “utfintingen” i alle ledd, man mister kontakten med følelsen av eget verd og egen evne til å tenke rasjonelt.
Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.»
http://bit.ly/1fetcaA
Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V

ABACALLK

TÅKEFYRSTENE FRA PKT. 15 – AVSLUTTENDE KOMMENTAR I «NYTT STYRINGSSYSTEM I OSLO KOMMUNE» AV 26.06.2014 S. 13 (626)
For det andre har Oslo vedtatt en overføring av kompetanse til bydelene, som gjør at man nærmer seg et system med «forbundsregjering» og lokale regjeringer i hver bydel.
Problemene er først og fremst av organisatorisk og administrativ art, men med dette følger også juridiske problemer, tildels av stor vanskelighetsgrad.
http://www.kluge.no/arch/_img/9247435.pdf
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2014
M T O T F L S
« aug   okt »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: