Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

BRUKERUNDERSØKELSENE I NAV


Siste.no 17.08.2014: Tiltalte vil prøve å forklare seg
«I en kartlegging etter drapet kom det fram at så mange som 60 prosent eller 3.800 Nav-ansatte hadde opplevd direkte trusler mot seg selv, og 230 ansatte hadde blitt utsatt for vold fra brukerne»
http://bit.ly/VN8g8m
Dette synes unektelig noe misvisende, når Nav-toppene til stadighet står frem og maser om at brukerene gjennomgående er storfornøyde ifølge deres brukerundersøkelser?!
ABEHALDRA

 

Fylkesdirektør for Nav Oslo, Hege Farnes Hildrum:

«Vi har gjennomført en BRUKERUNDERSØKELSE i publikumsmottakene i Nav-kontorene!
Og da sier 87 prosent av de brukerne som svarer at de opplever å bli møtt med respekt når de henvender seg til oss!»
http://bit.ly/1itSxR4
Umiddelbar respons fra et medlem av Navgruppa som jeg er med på å administrere, som oppsummerte hele den svinske maskepien ganske kort 17.08.2014:
«87% av brukerne? = 87% av de brukerne som tok seg bryderiet å besvare undersøkelsen! Hva er det egentlig totale antallet brukere? Inklusive alle de mange som IKKE gadd delta i undersøkelsen, fordi de vet det ikke nytter«! (sitat slutt)
http://on.fb.me/1d0cKex
«Bi møtt med respekt» er kun en av mange selvfølgeligheter som skadevolderene i Nav til daglig bryter overfor de grupper som media sjelden befatter seg med, og derav ikke blir hørt – sosialhjelpsmottakerene.
Faglige og etiske forsvarlighetskrav er et ikke-tema, og Lov om brukermedvirkning er fraværende.
Alvorlig syke mennesker mottar ikke tilstrekkelige økonomiske ytelser, og blir raljert med på det mest uanstendige.
Liv og helse settes bevisst i fare.
Der er ingen rom for dialog, men overstyring og herskementalitet, samt gjengjeldelser overfor varsling om utilbørligheter.
Vedr. «BRUKERUNDERSØKELSENE», viser jeg til utdrag fra «Mitt NAV» – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker, som belyser at mottakere av sosialhjelp så kalkulerende utelates fra å ytre sin mening:
S. 71 – 73: Brukerundersøkelsen fra 2009
Undersøkelsen er basert på at 7400 brukere er intervjuet på telefon (…)
Den har av årsaker som har med personvern å gjøre ikke inkludert sosialhjelpsmottakere, heter det (…)
http://bit.ly/1lsXbma
Ut fra dette kan man slutte at når udugelighetene ikke har noe fornuftig svar å gi, så forsøker de å redde egne  skinn ved å ty til denne feige manøvren.
«7400 brukere»…
Men faktum er at så mange som 2,6 millioner mennesker mottar ulike former for stønad og bistand fra Nav i dag!:
24.06.2014 – Venter eksplosiv økning av NAV-brukere
http://bit.ly/1ooDDwM
Da kan Nav med andre ord ta sine «brukerundersøkelser» og stikke opp et sted der solen aldri skinner!

ABAELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

I artikkelen under derimot, fremkommer informasjon som skal tas på alvor – undersøkelsen som raserer Navs årvisse manipulering med brukertilfredshet, der de kun legger/sender ut skjema til alt mellom 1000 og 7400 borgere, og til alt overmål unnlater å inkludere sosialhjelpsmottakere – gruppen som uansett verken orker eller ser det hensiktsmessig å besvare spørsmål som de så allikevel vet at aldri vil bidra til en endring av sosialtjenestens maktmisbruk;
FFOs jurister i nettprat på TV2 – Fikk storm av henvendelser
I slutten av mai satte TV2 Nyhetene søkelys på den svikten mange enkeltmennesker opplever i sitt møte med hjelpeapparatet.
Funksjonshemmede og kronisk syke er overrepresentert blant disse.
FFOs jurister stilte til nettmøte, og flommen av henvendelser viser nok engang at det er et stort udekket rettshjelpsbehov på dette området.
Bakgrunnen for at TV2 Nyhetene har satt søkelys på enkeltmennesker som møter veggen i sitt møte med velferdssystemet er en spørreundersøkelse blant 18 av landets interesseorganisasjoner, som til sammen representerer en halv million mennesker med ulike diagnoser og hjelpebehov.
Undersøkelsen viser en klar tendens: det offentlige hjelpeapparatet fungerer ikke godt nok.
http://bit.ly/1zCKEAk

ABAIRAMMMMM

24.06.2014 – Åsted: Kontoret
«Nav har de siste årene registrert en enorm vekst i trusler, sjikane og voldsepisoder på jobben. Tallene er oppsiktsvekkende. Fra 481 hendelser i 2010, til 1261 i fjor. Også i år ser truslene ut til å øke.
http://bit.ly/1pMjBRR
Og det er ikke det minste rart.
Nav bryter lover og menneskerettigheter daglig. Både i lov- etikk og regelverk står nedfelt at offentlige tjenestemenn kan straffes ved brudd på dette.
Men det viser seg å være tomme floskler.
Lovløse tilstander hersker siden mange år tilbake!
Maktsyke hevngjerringe små individer uten selv et snev av basal integritet og ryggrad, har fritt leide til å herje med mennesker i behov av bistand – i den grad og utstrekning som de bare lyster.
Ingen konsekvenser rammer!

ABABABAFEIGE

Utdrag fra Sosial- og helsedirektoratets pamflett «Og bedre skal det bli» som skulle gjelde helt frem til år 2015:
Alle vi som arbeider med sosial- og helsetjenester ønsker at tjenestene skal være gode
og trygge. Som ledere, utøvere og brukere av tjenestene har de fleste av oss likevel opplevd
svikt i kvaliteten. Hva skyldes dette? (…)
Sosial- og helsetjenesten skal være sin egen kontrollør.
Internkontroll er et lovkrav (…)
S. 45 – TIL DEG SOM BRUKER
For at du som bruker skal motta gode, trygge og virksomme tjenester, presenterer direktoratet en overordnet strategi for sosial- og helsetjenesten.
En slik strategi skal bidra til å sikre at sosial- og helsetjenesten har et felles verdigrunnlag, at det er sammenheng i tjenestetilbudet og at brukeren er i sentrum (…)
http://bit.ly/VCZhXa
Åtte år gammel skrift på et papir – hverken mer eller mindre.
Der finnes ingen reell kvalitetssikring og rettssikkerhet som de forvaltningsrammede kan nyte godt av, og mot dumskap og fravær av både etikk, sunn fornuft og basale yrkeskunnskaper fra de mange aktører som med kalkulerende grov uforstand i tjenesten velger å ødelegger menneskeliv, har man intet sikkerhetsnett.
De sitter trygt og fagforeningsbeskyttet i sine stillinger.
Og udugelighet vernes om.
For media blåser opp, med år- ukes og månedsvisse mellomrom at voldshandlinger på Navkontor har eskalert – uten å overhodet DRØFTE de åpenbare årsaker til dette, som serveres rett foran nesen på dem!

ABABAYYYYYYYYYY

Her er to andre eksempler
01.11.2011 – Ni av ti NAV-kontor bryt lova:
http://bit.ly/wSy7H7
27.12.2012: “Antall rapporterte volds- og trusselhendelser mot Nav- ansatte har økt med 131 prosent i løpet av de siste tre årene.”
http://bit.ly/Tr8pJi
Flere råtne egg i etaten profilerer en uttalt stupiditet i hjerterå retorikk og graverende svada overfor mediene de få gangene de blir konfrontert med brukernes fortvilelse, og systemet er helt og holdent ugjennomtrengelig.
Her er det ikke bare illvilje som hegnes om – regelrett dumskap ligger også som en tett tåke over store deler av forvaltningen.
Navs ledelse har, med alle sine brudd på alt som kan minne om forsvarlighet, etikk, moral, rederlighet, samhandling, og med sine målrettede bevisste overtramp/overstyring av flere menneskerettigheter – til fulle bevist sin uegnethet i det å håndtere menneskelige relasjoner.

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

En totalitær koloss troner over oss, og bekjemper et hvert tilløp til protester overfor sitt fullstendig utilnærmelige skrekkvelde, med fullstendig taushet og komplett arroganse som ingen intelligens kreves for å slippe unna med.
Regjeringens ansvarsfraskrivelse, ignoranse og fravær av inngripen overfor borgernes høylytte protester mot vilkårlighet og idioti – forvist som de/vi er til blogger og FB-grupper som etterhvert ledet til at Navkontorene har måttet skaffe seg sikkerhetsvakter, har medført at klovnene i etaten er sikret ubegrenset tilgang på å boltre seg i det ene spinngale amatørmessige innfall etter hverandre, og som – utført av omtrent hvilket som helst annet personell enn hos Nav – ville ha medført både bøter, alvorlig påtale og fengselsstraffer i svært mange tilfeller.
Man møtes med uprofesjonalitet, manipulering og sendrektighet.
Vakter settes inn ved kontorene for å stagge de opprørte «massene»!

ABABAYYYYYY

Lovbrudd og hersketeknikker florerer i stor stil i etaten overfor borgerne Nav er ment å bistå, i mangel på kvalitet, påkrevd kompetanse og fraværet av selv minstekravet til sentrale begrep om etikk og moral.
En etat som slett ikke har annen ballast å skilte med enn nedbrytende fjas og tull – høytidelig presentert av maktens sørgelige posører som «legitimt», frembringer lidelse og avmakt, ruinerer medmenneskelighet og ekthet og frembringer vantro og sinne.
Konstruering av latterlige vilkår og påbud som allmennheten påtvinges å rette seg etter med totalt fravær av forankring i vett og forstand, trumfes stadig igjennom av uegnede middelmådigheter som med alle tenkelige midler forsøker å få disse til å gjelde som gangbar mynt.

ABJØRN

Sjefsmanipulatoren i Nav i kjent stil. Han skulle vært satt på torget i gapestokk en hel uke til ende!:
MEMU nr. 2 2013.pdf – Nav
MINST FORNØYD
Mottakere av sosialhjelp er klart minst fornøyd med bistanden de får fra NAV viser tallene fra de lokale brukerundersøkelsene.
Det overrasker ikke Bjørn Gudbjørgsrud, men han er samtidig litt bekymret for resultatet.
Dette er ofte brukere som har sammensatte behov, og en del har problemer knyttet til rus og psykiatri.
Vi kan bli bedre til å følge opp brukere med slike utfordringer, men det krever også godt samarbeid med, og innsats fra, aktører innenfor helse og utdanning.
I tillegg kan nok forventningene til hva NAVkontoret kan tilby være litt for store noen ganger, men vi bør uansett ha som mål å få mer fornøyde brukere i denne gruppen, sier Gudbjørgsrud. (sitat slutt)
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/NAV//346974?_ts
Så greitt var det angivelig med den saken!

ABABERSEL

Men en må aldri glemme Advokat Andersens erfaringer som jo rekker mye lenger ut i det offentlige rom enn det noen av oss andre Navrammede noensinne vil oppnå:
Advokaten: «Når saksbehandlingen faktisk krever noe av Nav, er det min erfaring at feilprosenten og misnøyen er svært omfattende.
Lystad sender med sine synspunkter ut signaler om at det ikke er så ille fatt i Nav-systemet.
I virkeligheten er det slik at altfor mange gjør en altfor dårlig jobb, og det er det som må være utgangspunktet for å rette opp i Nav-systemet.
Etaten mangler kompetente saksbehandlere.
Det har utviklet seg en kultur om egen ufeilbarlighet i etaten og en oppfatning av at brukernes misnøye skyldes at de ikke skjønner hvor flinke, kompetente og ufeilbarlige saksbehandlerne er, sier Andersen og utdyper:
Nav har en skrikende mangel på kompetanse.
Dette preger saksbehandlernes opptreden når de kommer til kort ved kontakt med brukerne og utløser irrasjonelle reaksjoner.
Det er umulig å få til noen bedring før det blir pålagt den enkelte ansvar for de feil som blir begått og før det blir satt i gang kompetansehevende tiltak både når det gjelder faglig kunnskap men ikke minst skolering i ydmykhet, respekt og alminnelig god forvaltningskikk» (…)
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR

ABEAJK

Utdrag fra: Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
S. 44/45: Integritetskrenkelse
Integritetskrenkelser angår spørsmål om konflikter på arbeidsplassen, trusler, trakassering eller utilbørlig atferd fra kolleger, ledere, brukere og arbeidsgivere.
Medarbeiderne i NAV får generelt 59 poeng på denne faktoren.
Mobbe- og konflikttallene ser ut til å være ganske ”normale”.
Men på dette punktet skal det være nulltoleranse, og NAV bør her gå gjennom sine varslings- og håndteringsrutiner […]
25 % hadde på NDU/Direktoratsnivå vært i alvorlige konflikter eller opplevd trakassering på arbeidsplassen […]

http://bit.ly/1lsXbma

AHEIDI
 Sosionom Heidi Follett nådde også frem i media, men måtte betale en høy pris.
Ingen tør å gå ut offentlig å j*vles med en kreftsyk borger så som Advokaten over, men Follett var frisk.
Det ga bermen frie tøyler:
09.05.2013: Varslere blir sett på som illojale
Kronikken «Dumskapens system», hvor 31-åringen (Heidi Follett) forteller om feil, unødvendig byråkrati, brutt taushetsplikt og fryktkultur, er blitt lest av over 100.000 og delt over 22.000 ganger på Facebook (…)
Follett har fått mye støtte og heder for kritikken hun rettet mot systemet og NAV. Reaksjonene i etterkant ble en stor påkjenning, og sosionomen har nå valgt å forlate stillingen sin i attføringsbedriften hun har jobbet hos de fire siste årene.
31-åringen får støtte fra Kari Breirem, en av Norges mest kjente varslere (…)
Man har en bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at gjengjeldelse er forbudt.
Men det virker ikke som om det har noen effekt.
Man kjører en personalsak og blir kvitt varsleren (…)
Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV, har tidligere avvist kritikken som kommer frem i Folletts kronikk.
NAV er ikke interessert i å delta i NRK. nos sak om varslere, og ønsker heller ikke å svare for hvordan NAV imøtekommer kritikk fra varslere (…)
http://bit.ly/19bMqBI

ABABACHAK

STØTTE TIL FOLLETT:

«Men alle henvendelsene har kommet direkte til meg, og ikke i det offentlige rom.
Folk tør ikke stå fram som støttespillere.
Og man kan jo spørre seg hvorfor de ikke vil ta en åpen diskusjon, sier hun, og tror det er fryktkulturen og mangelen på rom for å ha selvstendige meninger som stopper folk.
Hun anbefaler derfor ingen å gjøre det samme som hun har gjort, nettopp fordi det er så vanskelig.
De mekanismene man kjemper imot er så sterke, sier hun.
Follett har likevel inntrykk av at hun har satt i gang noe, og håper at det vil bli en endring (…)
http://bit.ly/11hppJu

ABestad

Og Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad er selv den største proppen i Systemet. Han er godt  inneforstått med hvilke enorme overgrep flere ansatte i Nav utøver mot folket, men har ikke tenkt å gjøre noen verdens ting med det.
Tvert i mot.
Han setter seg på sin høye hest og bruker alle trussel- og voldshendelser til å trappe opp beskyttelsen av de ansatte (selvsagt skal de beskyttes) – men abnormiteten som avdekkes herunder er at han samtidig benytter hendelsene som påskudd for å kneble Navrammede borgere ytterligere, og aldri gi noen innrømmelser.
Jeg underbygger påstanden med sitat fra innlegget:
29.11.2013 – Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets (også han var kreftsyk) journalist
Navdirektørens absolutte fokus – forsvarstalen for sine ansatte, avsluttes med de sedvanlige forsøk på sensur og knebling ved at han atter en gang retter en advarende pekefinger til media om at terskelen for hatske utfall mot hans ansatte er senket med alle borgermeninger som får utfolde seg fritt i kommentarfelt på nettet!
Lystads tidligere uttalelser – 04.09.2013: Frykter effekten av Nav-hets:
«Den offentlige debatten om Nav må foregå på riktig side av skillet mellom konstruktiv kritikk og farlig hetsing.
Vi vil ha slutt på hetsingen av Nav-ansatte i nettavisenes kommentarfelt og i sosiale medier, og vi ønsker en mer nyansert fremstilling i den offentlige debatten.
Vi mener mediene må være varsomme og noen ganger stenge kommentarfelt»
http://bit.ly/1b5f6Xd

ABAELLA

Navdirektørens oppkomme av grov manipulering 16.08.2014:
«Tirsdag 6. august ble det på lederplass fremsatt påstander om NAV og NAVs ansatte som ikke kan stå uimotsagt. Det ble hevdet at ved etableringen av NAV i 2006 «oppsto det en ukultur på saksbehandlernivå», «en nidkjær forfølgelse av åpenbart urimelige avgjørelser» og en «uskreven doktrine som dikterte at om man bare kunne finne den minste lille feil begått av klienten, skulle denne trumfe enhver feil begått av etaten…». Påstandene mangler rot i virkeligheten. Og de er urettferdige mot våre dyktige, engasjerte saksbehandlere som hver dag hjelper tusenvis av mennesker.»
http://bit.ly/1qfjive

Når man leser hele lederen som er linket til nederst på siden (jeg klarer ikke linke til dokumentet) står det i nederste avsnitt:
«Utover de skadelidende klientene i de aktuelle sakene, er det liten tvil om at de Nav – ansatte som har daglig, personlig kontakt med klientellet, er de som har vært mest skadelidende i denne omdømmeskandalen.
Det er en tung belastning å skulle fronte tidvis hårreisende avgjørelser med store konsekvenser for livskvaliteten til de det gjelder.
Vi har stor forståelse for den frustrasjonen og fortvilelsen de til tider har følt over egen sikkerhet og arbeidsmiljø.» (sitat slutt)

ABABABAFEIGE

HVADA?

Hvorfor blir de Navansatte som fatter nettopp «hårreisende avgjørelser» så inderlig omfavnet her!?
Idiotiet faller da stort på egen hårreisende urimelighet?!
Det er jo nettopp på bakgrunn av Navansattes  «hårreisende avgjørelser» at borgere føler avmakt og de går til den ytterlighet å ta saken i egne hender når de erfarer at ingen bistand er å få av et unnfallende og korrupt hjelpeapparat.
Styrkeforholdet mellom «klient» og Navansatt er mildest talt ujevnt!
Et eksempel :

ABAELLAA

Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014 der han fullstendig overkjører en funksjonshemmet seniorinnbygger og ignorerer en omfattende, men saklig og godt underbygget varsling om grove misligheter i foretaket som har satt mitt liv og helse i alvorlig fare:
http://bit.ly/1mPFVX4
Utdrag:
Viser til omfattende e-postkorrespondanse fra deg etter at din sak ble overført fra Nav Nordstrand til Nav St.Hanshaugen (…)
Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen (…)
I følge arbeidsmiljøloven § 4-1 pkt 1. skal arbeidsmiløet i virksomheten være fullt ut forsvarlig.
For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak.
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter (…)
Sosialsjef Sigurd Røeggen er en av de farligste overordnede beslutningstakere som noen gang har vært tilsatt i hjelpeapparatet!

ABEGU

Videre – Fylkesdirektør Bjørn Gudbjørgsrud  er Lystads høyre hånd, og like tarvelig som sjefsposøren selv:
Sitat fra «konklusjon» fra Direktør Styringsenhet fylkeslinjen, Bjørn Gudbjørgsrud) vedr. min omfattende klage på sosialtjenesten om brudd på taushetsplikt og andre grove lovbrudd, som han reduserte til «Serviceklage»:
Vår ref: 11/9598 Vår dato: 11 mai 2012:
Serviceklage.
Vi viser til dine oversendelser av 13 og 14 april med flere klagepunkter både mot Arbeids- og velferdsetaten og mot andre.
I oversendelsene blir det også vist til tidligere oversendelser.
På bakgrunn av sakens opplysninger finner Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke å ville kommentere enkelthetene i dine påstander.
Saken anses som avsluttet fra vår side.
Med vennlig hilsen
Bjørn Gudbjørgsrud
Les bakgrunn for avslaget i posten:
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
GUTTEN SIN DET!
Og så VÅGER både han, Lystad, Hildrum m.fl. å stå frem i media og komme opp med de feige ansvarsfraskrivelser de presterer – overfor både meg og hundretusener av borgere!

ABABAILO

«BRUKERUNDERSØKELSER»
«SERVICEKLAGER»
Hvem er det dere tror dere narrer?
Det kommer til å smelle langt flere ganger.
Både de overnevnte aktører m.fl. og politikerene er medskyldige i den formidable økning av vold og trusler som Navansatte erfarer, ved deres mangeårige ansvarsfraskrivelse, unnfallenhet og manipulering av dimensjoner der de har latt bunnfallet i forvaltningen ha frie tøyler til å bedrive vilkårlighet og lovbrudd i akkurat den grad de føler for – ustraffet.
Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede
«Restarbeidsevnen!»
«Arbeidslinja!»
Dette er hva alle festtaler og evigvarende repriser koker ned til, og intet annet!
http://bit.ly/1jMlYCz

ABACARRAP

Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
http://bit.ly/1kG8kBi

Puppeteer. Authority General Manager. Concept

Post med viktige innspill fra politiker:
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.

ABAFRIII

Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld
http://bit.ly/1nKFjBF

ABAHARDLOOK

Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
Ved å henvise til «Systemet» hver gang det kringkastes at enkeltpersoner har lidd overlast, så innrømmer de i realiteten at de har skapt et monster! (…)
http://bit.ly/1pD9z3j
ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Lydopptak av utstrakt og pågående grov forvaltningskriminalitet overfor funksjonshemmet seniorinnbygger som fortløpende effektueres av ansatte og ledelse ved Nav St.Hanshaugen sosial, Nav Arbeid og Helse-, sosial og eldreombudet er samlet her på Youtube:
http://bit.ly/SmdKVI
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den august 27, 2014 av i Politikk.
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2014
M T O T F L S
« jun   sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: