Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar


ABARDBO
27.09.2010 – Slakter NAV-reform
Bård Borge er ikke mørkeredd. Nå slakter han NAV-reformen.
Borge mener at Nav-reformen var politikerdrevet, den skyldtes ikke krav verken fra brukere eller fra ansatte i forvaltningen.
Han sier at politikernes egen subjektive oppfatning av problemer i forvaltningen var det avgjørende.
I realiteten ble det meste av Nav-forskningen ignorert, mens enkeltefunn ble gjenstand for «kreativ» bruk som passet til politikernes egne mål for reformen.
http://bit.ly/1mvJK6I
Baard Herman Borge er Førsteamanuensis ved Institutt for økonomi- og samfunnsfag ved Høgskolen i Harstad.
Og han har jo fullstendig rett!
Det er uhørt at media ikke søker å belyse dette faktum i langt større utstrekning.
I stedet er de generøse med å levne spalteplass til endeløse rader av artikler som inneholder floskler, gjentakelser og repriser om at «nå går alt så mye bedre» i etaten, kanskje ispedd et par kritiske hentydninger som raskt og i neste nu «rettes opp» med henvisning til flere positive aspekter – og svadageneralene i skrekkveldet får som regel siste ord!
Et hån mot borgerenes intelligens.

ABAHAUGA

Regjeringen Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Nyhet 13.12.2002
«Ny statssekretær og ny politisk rådgiver i Sosialdepartementet
Statsministerens kontor har ansatt politisk rådgiver Anniken Hauglie (30) fra Oslo som ny politisk rådgiver i Sosialdepartementet, fra 1. januar 2003.
Hun etterfølger Jan Otto Risebrobakken, som i statsråd i dag er utnevnt til statssekretær i Sosialdepartementet fra samme tidspunkt.
Anniken Hauglie kommer fra stillingen som sosialpolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe. Hun er opprinnelig fra Ski i Akershus, og er cand.polit. fra Universitetet i Oslo i 2000, med fagene sosiologi, statsvitenskap og livssyn og etikk.»
http://bit.ly/NWh5sn
ABAHAUGFOT

Her fremgår at nettopp Anniken Hauglie var en av de få og mest aktive pådrivere for Nav-reformen!:
Utdrag fra posten – Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige – der jeg har forsøkt å komprimere de viktigste punkter fra:
En felles etat; – en analyse av prosessen som ledet frem til opprettelse av ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV)”. Skrevet av Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Tom Christensen August 2008.
(…) I forhold til de premisser som kom frem i Stortingets forhandlinger om brukere som kasteballer, unødvendig dobbeltarbeid og behov for samordning, valgte Regjeringen også å fokusere på å få flere i arbeid og færre på trygd (…)
Det ble videre nedsatt et kontaktutvalg som besto av departementsrådene fra de berørte departementer (ledet av departementsråden fra Sosialdepartementet), direktørene for fra de berørte etater – Rikstrygdeverket, Sosial- og helsedirektoratet og Aetat – samt direktørene fra KS og Statskonsult. Utvalget skulle være en administrativ koordineringsgruppe og en arena for informasjonsutveksling (…)
Kontaktutvalget ble i den siste og avgjørende delen av utredningsarbeidet avløst av et statssekretærutvalg, noe som innebar en mer lukket, eksklusiv og politisk prosess.
Fire statssekretærer fra de mest berørte departementene deltok, samt en statssekretær fra Statsministerens kontor.
Politisk styring, avklaring og diskusjoner foregikk i utvalget og de sentrale aktørene var statssekretæren i AAD og særlig statssekretæren i Sosialdepartementet.
Det er verdt å merke seg at Dagfinn Høybråten, som skulle bli en svært sentral aktør senere i prosessen, etter SATS-fasen, ikke deltok når regjeringen drøftet denne saken, fordi han var inhabil som tidligere og permittert trygdedirektør, og Valgjerd Svarstad Haugland møtte for han (…)
På arbeidstakersiden var det LO-organisasjonene NTL og Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) som var de mest aktive, mens Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Norges Handicapforbund (NHF) var aktive på brukersiden, samt Velferdsalliansen.
På arbeidsgiversiden var NHO engasjert, i tillegg til KS som var tettere integrert i arbeidet, som beskrevet.
http://bit.ly/duYhto

ABAHAUGFA

Og hvilke ufattelige lidelser forårsaket vel ikke Hauglie, mens hun var sosialminister!
Her, et utvalg av artikler:
Nettavisen 10.11.2011 Fare for at Fri Rettshjelp må legge ned
(…) Det er ikke moro å kutte, men alle må ta sin del, sier Hauglie.
Hun mener at brukerne har andre steder å henvende seg for juridisk rådgivning, og nevner Nav, helse- og sosialombudet og servicesentere i bydelene.
Jeg har inntrykk av at de fleste er godt kjent med de tilbudene som finnes, Nav er godt kjent, sier Hauglie.
bit.ly/1pt2O9O

ABAHAUGFJE

Dagsavisen  01.12.2012 –  Legger ned Fri rettshjelp
Slik situasjonen er nå blir derfor Fri rettshjelp avviklet, bekrefter Anniken Hauglie (H), sosialbyråd i Oslo (…)
Vi er i en situasjon der vi må prioritere, og da prioriterer vi ikke dette, sier Hauglie til Dagsavisen.
Det ser ut som dere struper tilbudet for de som har det vanskeligst?
– Vi mener rettshjelp er en statlig oppgave. Dessuten er det en rekke andre tilbud som kan ivareta behovet, som Nav (…)
Stina Saastad synes det er spesielt at Hauglie blant annet nevner Nav som et alternativt hjelpetiltak.
Mange av dem som kommer til oss ber om hjelp fordi de har problemer med nettopp Nav, sier Saastad (…)
Noe endring må vi tåle, sier Hauglie (…)
Over 20.000 personer har fått hjelp fra oss siden 2007. Vi får klienter over på trygdeordninger, i stedet for sosialhjelp, fordi vi hjelper dem med å skrive klager. Vi redder folk fra usaklige oppsigelser som gjør at de fortsatt kan ha arbeidsinntekt og betale skatt, og vi sørger for at de ikke blir kastet ut av boliger, sånn at de slipper å havne på hospits og andre kommunale tiltaksordninger som koster penger, sier Roli.
http://www.dagsavisen.no/innenriks/legger-ned-fri-rettshjelp-1.471241
Men det var slett ikke for å spare penger som tiltaket ble forsøkt stanset.
Hos de illvillige, lå det en ganske annen agenda bak – «ALL MAKT SKAL OVERFØRES TIL NAV» – noe som allerede lå helt opp i dagen, men som en kan konkludere med bortenfor en hver tvil, med denne avsløringen:

ABABANSE

21.12.2012 – Kaller Norge «molboland»:
«De 16 advokatene og de øvrige ansatte som nå blir «overtallige», vil ha rett til lønn fram til pensjonsalder, og dette betales av Oslo kommune aleine, ikke av Staten, fordi det er kommunen som har arbeidsgiveransvaret! Summa summarum: Oslo kommune taper mange millioner – i begge ender. Om noe noen gang har vært molbopolitikk…, lyder Rønsens hjertesukk.»
http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/24220
18.03.2010: Flere på sosialen, men store bydelsforskjeller
I fjor ble 1432 flere Oslo-borgere avhengige av sosialhjelp, en økning på åtte prosent sammenlignet med 2008. Utgiftene til sosialhjelp steg dermed med 93,5 millioner kroner.
Verst gikk det ut over bydel St.Hanshaugen, hvor utbetalingene økte med 30 prosent, etterfulgt av bydel Bjerke med et sosialstønadshopp på 23 prosent.
Byråd Hauglie tror noe av økningen kan skyldes problemene i Nav, hvor flere ble satt på sosialhjelp i påvente av at søknaden om annen hjelp ble behandlet.
Hun har ingen nye tiltak i ermet for å få andelen sosialhjelpsmottagere ned.
http://bit.ly/1qjaMzX
20.03.2010: Får kun 50 kroner i nødhjelp
Personer i akutt økonomisk krise blir avspist med 50 kroner dagen i nødhjelp fra Sosialtjenesten i Oslo (…)
I ett tilfelle fikk ombudet beskjed om at klagen ikke kunne behandles av sosialtjenesten på grunn av ferieavvikling. Selv om saken gjaldt penger til mat, ville ikke det aktuelle sosialkontoret prioritere klagen (…)
Dagsavisen har forsøkt å få en kommentar fra sosialbyråd Anniken Hauglie (H), men hun ønsker foreløpig ikke å uttale seg om Helse- og sosialombudets forslag om retningslinjer.
http://bit.ly/1necGhb

LUKSUSHUS

Ivar Johansens Blogg 12.02.2013 – Sosialpolitikk
Utleieboliger for sosialhjelpsavhengige: Få, dårlig standard og urimelig dyre
Om dette bør foranledige noen iniativ fra kommunen?
Nei, ikke i følge byråd Anniken Hauglie.
http://bit.ly/W0IAPD

ABAHAUFGA

Anniken Hauglie (41) (H) var byråd for helse og sosiale tjenester fra 2010 til 2013.
«Hauglie er utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo (2000). Hun var politisk rådgiver for sosialministeren i Bondevik II-regjeringen og har arbeidet som sosialpolitisk rådgiver og kommunalpolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe og som rådgiver i Forbrukerrådet.»
http://bit.ly/1b4Kg2b
Så ble vi gudskjelov kvitt henne.
En farligere og mer ignorant makttopp enn henne, har vel Oslo by sjelden hatt, og hun var nok godt håndplukket til formålet!
I dag er hun Byråd for kunnskap og utdanning, og der går debatten høyt for tiden!
Før Hauglie, var det heller ingen dans på roser: 29.09.2009: Blant Frp-byrådene blir det ingen endringer, der fortsetter 31 år gamle Sylvi Listhaug som byråd for eldre og sosiale tjenester (…)
http://bit.ly/1i2AWop
Litt om Sylvi Listhaug og den uopprettelige skade hun har forårsaket, i posten:
Den virkelige årsaken til at Etater og bydeler har fått dårligere tjenester
http://bit.ly/1qdhWV4
Nå har disse tatt over:

Byråd for helse-
og sosiale tjenester

Byråd for eldre

Byråd Øystein Eriksen Søreide Aud Kvalbein
Øystein Eriksen Søreide (H)
Tlf: 23 46 12 65
Aud Kvalbein (KrF)
Tlf. 23 46 12 48
Mobil: 404 136 65

ABELALALA

Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa, Eli Sollied Øveraas og Rune J. Skjælaaen om tiltak for å motvirke fattigdom i Norge.
8:2 (2001-2002)
Dato: 16.10.2001
«Ifølge Dagbladet 29. august 2001 beregner SIFO at en enslig trenger 5050 kroner i måneden utenom utgifter til bolig for å opprettholde en rimelig levestandard».
http://bit.ly/PFutmp
HELE 13 ÅR SENERE ER SATSEN KUN HEVET MED EN DRØY TUSENLAPP!
Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX

ABABERSEL

Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner

Ubemidlede rettsløse borgere skal bære Sisyfos lodd for all fremtid:
http://bit.ly/1p6ij4U
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
Nav – Uten sanksjonsmuligheter?
http://t.co/R7mqt5d8gB
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
http://bit.ly/1iH36Dj

ABAFLA

For litt mer enn tredve sølvpenger…
http://bit.ly/1hQA2Li
Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede.
«Restarbeidsevnen
«Arbeidslinja
Dette er hva alle festtaler og evigvarende repriser koker ned til, og intet annet!
http://bit.ly/1jMlYCz
Underslag av rettighetsbestemmelser, og politikerenes lokkebete.
Fylkesmannen har en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans».
http://bit.ly/1mN34Of
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar

  1. Rolf Schou
    juni 21, 2014

    Takk for din kunnskaps rike offentlig gjøring av oppførselen til NAV, i så alt for mange «saksbehandlinger» de gir det det norske folk i dagliglivet. Arbeiderparti politikere er i særdeles het, tungt inne i kriminelle forhold, hvor de bruker NAV som verktøy, for å oppnå sine forsetter. Tåler ikke skumrings lyset i den «blå time» engang.

  2. Jeanine
    juni 22, 2014

    Takk for hyggelig kommentar, og jeg kunne ikke ha fått vært mer enig!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2014
M T O T F L S
« mai   aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: