Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!


ABAHARDLOOK

Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over Navansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!
Det gir overhodet ingen mening.
For hvem er «Systemet»?
Det er MENNESKER – enkeltpersoner som virker i den store diffuse sfæren som det så overlagt manipulerende henvises til, og det er disse – alene, eller sammen med sine kolleger, som begår graverende straffbare handlinger – ustraffet!
Politikerene er folkets tjenere, men unnlater å forvalte sitt gebet til beste for oss, her de i mange år har vært vel vitende om at vi forvaltningsrammede overhodet ikke er omfattet av rettssikkerhet og at ingen akutt hjelp er å oppdrive når vi ikke mottar rettmessig og nødvendig bistand og attpåtil blir sjikanert og straffet av både ansatte og ledelse i Nav hvis vi velger å varsle om grove misligheter i foretaket.
Den enkelte lovbryter og mobber i Nav både må, skal og er påbudt å stilles ansvarlig for egen svinske praksis, hvilket jeg her underbygger med:

 

CHANGEEE

 

Masteroppgave i psykososialt arbeid – selvmord, rus, vold og traumer. Møte med voldsutsatte klienter i NAV. Organiseringens innvirkning på den sosialfaglige oppfølgingen. Institutt for klinisk medisin. Det medisinske fakultet – UNIVERSITETET I OSLO 01.05.2012 Side 5 – 2.6 Yrkesetisk grunnlagsdokument (utdrag):
Sosionomenes yrkesetiske grunnlagsdokument (FO 2010) har blant annet som målsetting åbidra til å styrke yrkesutøvernes etiske bevissthet og handling og bidra til å sette kritisk søkelys på sosialtjenestene.
Som sentrale prinsipper kan nevnes sosionomenes moralske varslingsansvar dersom de gjøres kjent med forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper, ivaretakelse av brukernes rettigheter og sosionomenes individuelle ansvar for å holde et høyt faglig nivå samt at den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Så selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet er det den enkelte yrkesutøveren som står inne for konsekvensene.
Dokumentet viser til at sosialfaglig arbeid forutsetter evne til faglig og moralsk dømmekraft og utøvelse av skjønn.
Med å utøve skjønn menes at sosialarbeideren skal kunne overveie ulike sider ved sammensatte og vanskelige situasjoner, og kunne ta faglige avveininger mellom ulike interesser å hensyn.
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/30417/Master-I-Moen.pdf?sequence=2

 

 

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. Vedtatt på kongressen 20. – 24. november. 2002, revidert på kongressen november 2010
(Her følger ytterligere sitater, som bl.a underbygger de fra overnevnte Masteroppgave):
2. VERDIER SOM FORPLIKTER – 2.1 Internasjonale grunnlagsdokumenter – 2.1.1 Konvensjoner:
FN og andre internasjonale organisasjoner har senere vedtatt en rekke forpliktende dokumenter som er av betydning for utforming av etikk for (…) sosionomer (…) og velferdsarbeidere:
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
FNS konvensjon om kulturelle, sosiale og økonomiske rettigheter

 

 

Side 6 – Individuelt ansvar

Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.

Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse.
Side 7 – 3.2 Lojalitet
Sosionomer (…) må ofte velge mellom forskjellige interesser.
Den primære lojaliteten skal være overfor den mest utsatte parten.
I situasjoner hvor krav om effektivitet eller stramme budsjetter vil ramme den enkelte bruker/klients rettigheter eller behov, rangerer lojalitet ovenfor klient/bruker over lojalitet mot kolleger og arbeidsgiver.
(MERK: Overnevnte siste avsnitt er vanvittig nok FJERNET fra det redigerte domumentet de gav ut i 2015!) !!! – Jeg har derfor filmet det i dag: 01.10.2017 i mine tilføyinger av dagen som forsikring, hvis også dette plutselig skulle «forsvinne»!

 

 

Side 8 – 3.4 Myndighet og makt
Sosionomer (…) og velferdsarbeidere har ansvar for å tydeliggjøre og vedkjenne seg maktforholdet i relasjonen med brukeren/klienten.
Yrkesutøverne er satt til å forvalte samfunnets helse- og sosialpolitikk, med de muligheter og begensninger det kan innebære.
Et eksempel på dette kan være bruk av vilkår for tildeling av økonomisk stønad, som må baseres på en grundig faglig og etisk vurdering og med utgangspunkt i brukerens/klientens selvbestemmelsesrett.

 

 

Side 9 og 10 – 3.6 Skjønn og dømmekraft
Å kunne vurdere, foreta valg og fatte beslutninger som får følger for menneskers liv forutsetter evne til moralsk dømmekraft.
Yrkesutøverne må kunne utvise dømmekraft som integrerer en faglig vurdering avden konkrete situasjonen med yrkesetiske verdier og holdninger. Slike overveielser krever ydmykhet, (og) lydhørhet.
Sosionomer (…) og velferdsarbeidere har ansvar for å drøfte etiske dilemmaer både med bruker/klient.
Side 11 – 4.3 Varslingsansvar
Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere har et ansvar for å påpeke forhold som skaper sosiale problemer og bidrar til sosial utstøting eller uverdige livsvilkår.
Offentlig ansatte yrkesutøvere har plikt til å varsle ad tjenestevei til de politiske beslutningsorganene. 

 

 

Side 12 – 5.3 Hvem kan klage til yrkesetisk råd
5.3.1 Alle som i møte med (…) sosionomer (…) og velferdsarbeidere mener å ha opplevd etisk kritikkverdig praksis fra yrkesutøvernes side, kan fremme klage overfor yrkesetisk råd.
5.3.3 Klage kan også fremmes av bruker/klient eller yrkesutøver overfor samfunnsinstitusjoner, for eksempel tjenestesteder.
5.4 Klageprosedyre
5.4.1 Klagen skal fremmes skriftlig til yrkesetisk råd. Rådet kan være behjelpelig med å formulere klagen.
5.4.2 Klagen må inneholde hvem en klager på, omstendighetene rundt klagen og de etisk klanderverdige aspektene ved forholdet.
Det er ønskelig at klagen knyttes direkte til de etiske verdiene som er omtalt i dette dokumentet.
Ved klage fra en bruker/ klient må det vedlegges en signert godkjenning fra klageren om at den innklagete yrkesutøveren løses fra taushetsplikten i den spesielle saken.

 

 

5.4.3 Klagen oversendes den innklagete for kommentarer.
5.4.4 Kommentarer fra den innklagete oversendes klageren, slik at vedkommende har mulighet til ytterligere kommentarer.
5.4.5 Den innklagede blir så bedt om å komme med en sluttkommentar.
Side 13 – 5.4.6 Yrkesetisk råd drøfter klagesaken i møte, med bakgrunn i dette etiske dokumentet.
Rådet kommer med en skriftlig vurdering i saken, som sendes begge parter med alle saksdokumenter vedlagt.
Rådet kan også invitere til et møte mellom partene for å fremme kommunikasjon og gjensidig respekt.
5.4.7 Ved grove brudd på FOs etiske verdier, kan rådet foreslå skarpere reaksjoner overfor yrkesutøveren, for eksempel suspensjon eller eksklusjon fra FO.
I slike tilfeller følges vedtektenes bestemmelser.
5.4.8 Yrkesetisk råd vurderer om klagebehandlingen skal offentliggjøres.
http://www.fossumkollektivet.no/wp-content/uploads/2015/03/Yrkesetikk-FO-2011_lav1.pdf

 

ABABERSEL
Trygderettsavdokat Anders Andersens møte med NAV – Kommentar:
«I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!» (Video fra DB TV)
http://bit.ly/1lrSNTR
Og Advokaten sier i intervju med Dagbladet 11.05.2014 – Mener Nav er arrogante og har en skrikende mangel på kompetanse dette: (utdrag)
Mine erfaringer som advokat har vært at mange opplever kontakten med NAV som svært belastende, og påpeker at selv når Nav åpenbart har gjort klare feil, blir dette unnskyldt med at det er beklagelig at brukeren oppfatter det slik.
Selv i grove tilfeller er det ikke registrert tilbakemeldinger fra Nav om at det noensinne er blitt plassert ansvar for det som i kriminologisk terminologi beskrives som «strukturell vold».
Dette til tross for utallige innsendte serviceklager på vegne av klienter.
At det ofte er de samme feilene som går igjen underbygger dette.
Det er gjennomgående klagerens subjektive oppfatning av saken som er beklagelig.
Stort lenger bort fra etatens mantra om «brukeren i sentrum» er det ikke mulig å komme.
ABEBARGE
 
Etaten mangler kompetente saksbehandlere.
Det har utviklet seg en kultur om egen ufeilbarlighet i etaten og en oppfatning av at brukernes misnøye skyldes at de ikke skjønner hvor flinke, kompetente og ufeilbarlige saksbehandlerne er, sier Andersen og utdyper:
Nav har en skrikende mangel på kompetanse.
Dette preger saksbehandlernes opptreden når de kommer til kort ved kontakt med brukerne og utløser irrasjonelle reaksjoner.
Det er umulig å få til noen bedring før det blir pålagt den enkelte ansvar for de feil som blir begått og før det blir satt i gang kompetansehevende tiltak både når det gjelder faglig kunnskap men ikke minst skolering i ydmykhet, respekt og alminnelig god forvaltningskikk (…) sitat fra Advokat Andersen slutt.
http://bit.ly/1qFcGw2

 

ABASE

«FO-leder Mimmi Kvisvik påpeker at også brukere i rustjenester og rusbehandling, barnevernet og Nav trenger den type rettssikkerhet hvor den enkelte ansatte står faglig ansvarlig for sin praksis.««
http://bit.ly/1nzynKk
FattigNorge:
Det er ikke systemet som er den faktiske saksbehandler.
Derfor mener vi det er viktig å sette søkelyset på de vedtak som fattes.
Vi vurderer heller å trappe opp markeringen av at det er den enkelte saksbehandler som må være ansvarlig for egne handlinger.
http://bit.ly/9L4i42
http://bit.ly/bicI74

 

ABAHALAHA

Ansvar uten ansikt
John Ivar Johansson spesialist i klinisk psykologi
Publisert: 11.mars 2014 i Aftenposten
DEBATT: Saksbehandlers valg og handlinger er av stor betydning for klientens liv.
Likevel gjøres de ikke personlig ansvarlig for sine avgjørelser (…)
I de årene jeg har praktisert, har jeg altfor ofte, flere ganger årlig, måttet behandle mine klienter for skader de har fått i møte med saksbehandlere.
Jeg har også personlig opplevd dårlig og uriktig saksbehandling fra Nav (…)
Pulverisering av ansvar
Slik det er i dag er det en saksbehandler som underskriver vedtaket, men formuleringene er «vi» og «Nav».

 

ABAHAJAJA
Ville denne typen overfladisk saksbehandling funnet sted dersom saksbehandler kunne bli stilt personlig til ansvar for sitt arbeid?
Pasienten selv, og samfunnet, ønsker at pasienten skal kunne benytte sin restarbeidsevne. Nav har gjort det motsatte.
Bak betegnelsen Nav befinner seg en person (eller flere) og denne personen blir ikke stilt til ansvar for konsekvensene av sine avgjørelser.
Samfunnet, brukerne, Nav, og saksbehandlerne selv, er ikke tjent med denne situasjonen.
http://bit.ly/1pk6UhG

 

ABAHOLO

Vigdis von Ely svarer art.:
Takk skal du ha John Ivar Johansson for at du påpeker dette med ansvarliggjøring og sykdomsfremkallende behandling av saksbehandlere i NAV.
I mange år har jeg fungert som brukermedvirker for mennesker som har trengt litt støtte i møte med NAV.
Møtene har vært av ymse kvalitet hvor velviljen har vært stor for å vise en » positiv tilnærming » til løsning av et problem som har vært der altfor lenge.
Når vedtaket kommer i posten er det avslag.
Alle signalene gitt på møtet var ikke feiltolkning men opplevelsen av å ha bli lurt er ganske nærliggende.
Folketrygdloven leses som fanden leser bibelen, alt etter som hvilken side av bordet man gjør sine tolkninger.
Det sliter ytterligere på helsen å gi seg i kast med denne ekstremsporten, tydninger av paragrafer, kan gi av utfordringer.
Godt skolerte, erfarne advokater, sliter også.

 

ABAKODD
DILETTANTER er det nok av blant våre politikere!
Fra art – Nav er firkantet – Bladet Vesterålen 27.05.2014:
«Mener du at Nav ikke fungerer slik det skal overfor brukerne i dag?
Erlend Wiborg – nestleder i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget, og sosialpolitisk talsmann for Frp svarer:
Det gjør det absolutt ikke. Vi har kjempet i mange å for å få på plass et Nav-ombud.
«Jeg kritiserer ikke den enkelte Nav-ansatte, men systemet.»
http://bit.ly/1hgyvOA
Er politikeren blind?
Døv?
Døvblind?!
Nei!
Han er den jevne overbetalte underpresterende spradebasse av en politiker som lukker øynene for allmennhetens lidelser under det totalitære Nav der befinner seg infantile pøbler som agerer småkonger med den uinnskrenkede maktgiven de har blitt tildelt, og som ut fra ulovlige antipatier og dypt gjengjeldelsesbehov begraver varslere levende!

 

Og jeg spurte Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson via posten jeg skrev 25.02.2014
Vanlig kost for Navansatte:

 

Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
Ganske riktig! Under tre uker senere skjedde enda en katastrofe:
14.03.2014 satte en ulykkelig og desperat kvinne fyr på seg selv på Nav St.Hanshaugen!
http://bit.ly/1fYhtTG
Vi er allerede kjent med drapet på en Navansatt, og flere statistikker har vist en stigning med flere hundre prosent i vold og verbale trusler fra dypt fortvilte mennesker.
Disse forholdene vil bare fortsette å eskalere stort hvis ikke maktapparatet tar til fornuft og lytter til oss nå!

 

ABEGOODFA
Utdrag fra mitt brev (satt i bloggpost) til ministeren 26.01.2014:
Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Varslere har – som både du og resten av makttoppene er godt orientert om, ikke gode kår her i landet!
I de årene du var fremadstormende politiker som ivrig snakket så varmt om den urett Nav begikk mot flere mennesker og sto opp for disse på Stortingets Spørretime med brennende innlegg som skulle besvares av daværende Arbeidsminister, så sendte jeg til deg over mailadressen som fulgte din profil på Stortingets sider, full orientering om de massive represalier jeg – som funksjonshemmet borger i behov av Nav sine tjenester erfarte etter å ha offentliggjort forholdene.
Du tiet meg alltid fullstendig i hjel, og min sak ble aldri løftet frem (…)
Når du endlig kom på banen, løy du samtidig til tennene!
Det er du som er den «profesjonelle» i den utstrekning at du rett etter ble tilsatt som Arbeidsminister!
Da kan du mest sannsynlig ikke være rammet av kognitiv svikt!
http://bit.ly/1e7wos2

 

ANAVBOSS
Andre relevante bloggposter som bør leses under denne:
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav
http://bit.ly/1CnEFWg
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner
Ubemidlede rettsløse borgere skal bære Sisyfos lodd for all fremtid:
http://bit.ly/1KSNGbF
ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4
Nav – Uten sanksjonsmuligheter?
http://t.co/R7mqt5d8gB
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
http://bit.ly/1kG8kBi

 

ABANNEBINNEGALABEHAISABEBAKEOABEBEHUSABEBAMMEN
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
http://bit.ly/1iH36Dj
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
04.03.2014 – Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
http://bit.ly/1eSrobL
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE


ABAGLAV

Underslag av rettighetsbestemmelser, og politikerenes lokkebete.
«Fylkesmannen har begrenset mulighet til å føre tilsyn med det som skjer i møte mellom brukere og fagperson.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
http://bit.ly/1mN34Of
Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
http://bit.ly/1nWE4DU
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro
De udugelige – Del 2
http://bit.ly/1ras5oh
Del 1 
http://bit.ly/1jFDtEI

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2014
M T O T F L S
« apr   jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: