Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!


ABAKODDDDD

Les – og gråt!
27.05.2014 – Nettavisen:
85 prosent uten jobb etter fire år på NAVs «SUPERSTØTTE»!:
«I starten av 2010 ble det som følge av NAV-reformen innført en ny  støtteordning som skulle erstatte tre tidligere stønadsordninger: Attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.
Den nye ordningen fikk navnet Arbeidsavklaringspenger (AAP), og er en tidsbegrenset ordning som overtar etter primært utløpt sykemelding eller andre helserelaterte ordninger.
Ved innføringen av ordningen ble 162.309 personer overført til ordningen.
I fjor høst ble det slått alarm da 68.200 av disse personene fortsatt gikk på ordningen – et halvt år før den tidsbegrensede ordningen gikk ut.
Frykten ble at et stort antall mennesker ville ende opp uten andre muligheter enn sosialtrygd, og at resten ville bli uføretrygdede.
Kun 15 prosent har fått jobb
http://bit.ly/1tTuy4o
Allikevel hadde Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV mage til å påstå at resultatet har vært omtrent som forventet.
Å ta en gigantisk skandale og omtale den i dagligdagse vendinger, er en svært velkjent unnamanøver og hersketeknikk!
MERK! FASIT OVER HVORFOR OVERNEVNTE DEKKOPERASJON BLE IVERKSATT!
AVSLØRINGEN BLE PUBLISERT ALLEREDE I 2010!:

ABALAIRA

TEMA: Arbeidsmedisin – Utgave: 04/2010 – Overlege Håkon Lasse Leira:
Fra rettighet til almisse?
Om overgangen fra yrkesrettet attføring til arbeidsavklaringspenger.
Misnøye med NAVs jobbformidling har ingen betydning.
Klageretten som fulgte med yrkes­rettet attføring, er fjernet, påpeker overlege Håkon Lasse Leira.
1. mars 2010 kan vise seg å bli en dag å minnes.
Fra da av ble arbeidsavklaringspenger det NAV kunne tilby personer som tidligere ville fått yrkesrettet attføring.
Og da snakker vi om personer som har fått nedsatt evne til å skaffe seg arbeid på grunn av skade, sykdom eller lyte (…)
Om den skadelidte var misfornøyd med NAVs avgjørelse, kunne den ankes inn for Trygderetten.
Sånn er det ikke lenger (…)
Om NAV mener du kan sitte i kassa på REMA, så hjelper NAV til med formidling av slik jobb (…)
Du forsvinner fra sykefraværsstatistikken og det er hovedhensikten med arbeidsavklaringspengene (…)
Faglige råd ble overkjørt
Arbeidsavklaringspenger har erstattet ikke bare rettighetene til yrkesrettet attføring, men også tidligere ordninger med rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.
Omleggingen er innført med støtte fra samtlige partier på Stortinget, til tross for at fagmyndigheter har advart (…)
http://bit.ly/NaRkSZ
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.
http://bit.ly/Hbby95

ABEGU

07.04.2012 gikk Joakim Lystads trofaste høyre hånd høyt på banen igjen med det følgende!:
Nav: – Bør kanskje være strengere
«Nye toner fra Nav: De mener arbeidsledige i større grad må godta å flytte på seg – og akseptere å jobbe med ting de ikke er utdannet til.
I prinsippet kan vi sette en professor til å jobbe på et lager.
Jeg er åpen for at Nav kanskje bør praktisere dette strengere enn i dag, sier Bjørn Gudbjørgsrud, direktør for Navs 19 fylkeskontorer.»
http://bit.ly/IKChb8
Og jeg svarte ham på det tidspunkt:
Kanskje bør du bli sparket fra stillingen din så dyktige fagfolk som innehar nødvendig respekt for sine medmennesker får slippe til?
De vil sikkert kunne finne et mer passende arbeid til deg som du kommertil å fungere bedre iDassvakt på et kjøpesenter for eksempel?
Det er et absurd eksempel Navdirektøren trekker frem.
Og stuntet har ikke snev av legitimitet i bunn, men er enda et utslag av Forvaltningenes egne hjemmelagde regler – en sosialkriminalitet uten sidestykke!:
http://bit.ly/vZ5qgK

ABAKIOL

AAP I MAKS FIRE ÅR?
Det er mange som er urolige for å miste retten til stønad fra NAV tidlig i 2014, siden arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført for fire år siden i mars 2010.
NFFs samarbeidende advokat tar opp problemstillingen i medlemsbladet nr 3/13 som kommer ut i begynnelsen av oktober.
Se gjerne hennes konklusjon: Fibromyalgibladet 3/2013
«Formålet med en bestemmelse er alltid viktig.
Som det fremkommer er bl.a. hensikten med begrensningen på fire år å understreke at det påligger også NAV plikter.
Dersom NAV ikke har nok ressurser til å klare å bli ferdig med utredning, avklaring og oppfølging innen fire år, hva så?»
http://www.fibromyalgi.no/Nyheter/AAP-i-maks-4-aar

ABAHUGG

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson 24.10.2013 – Uførebomben smeller i mars:
Jeg har forsikret meg – så langt det er mulig på dette tidspunktet – om at ingen skal bli stående uten ytelse og be om sosialhjelp. Nav jobber iherdig og målbevisst for å gå igjennom denne gruppen og finne en løsning for samtlige før fristen, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) til NTB.
http://bit.ly/1uw0nPa

ABAHORTA

KVALIFISERINGSPROGRAMMET er en tilsvarende scam som Arbeidsavklaringspengene:
17.04.2012 – Høyres korstog mot Nav
Forbundsleder i FO, Rigmor Hogstad
«I Dagsavisen og andre medier fortsetter stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen Høyres mistenkeliggjøring av Nav-brukere som passive mottakere, og av Nav-ansatte som ikke stiller tilstrekkelige krav.
Underforstått; Nav-brukerne er snyltere og Nav-ansatte gjør ikke jobben sin.
Dette er grov overforenkling, og en fornærmelse mot både brukere og ansatte (…)
FO oppfatter Høyre som en pådriver for en effektiv forvaltning.
Vi antar at også Høyre mener at en effektiv forvaltning forutsetter rette vedtak og rette tiltak, slik at man slipper feilvurderinger, revurderinger og avbrutte tiltak?
En tidlig evaluering av kvalifiseringsprogrammet viste at mottakere av økonomisk sosialhjelp hadde dårligere helse enn befolkningen for øvrig, og at mange av helsemessige årsaker kvalifiserte til uføretrygd.
Da er ikke aktivitet fra første dag og minimumsutbetaling en løsning, slik Høyre synes å tro.
Uriktige tiltak koster dyrt, både i arbeidsmengde for Nav og i tap av tillit til systemet hos arbeidssøkere og arbeidsgivere.»
http://bit.ly/Qt8E85

ABALOI

Magasinet Velferd – Kvalifiseringsprogrammet skyter bom
Treffer dem som trenger det minst
Tekst: Annbjørg Lyssand (bildet), sosialarbeider, Bergen
Publisert: 20.12.2012
Kvalifiseringsprogrammeter omtalt som regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom. Programmet er en kjempesatsing som ikke treffer, skriver sosialarbeider Annbjørg Lyssand i denne kronikken.
«Kvalifiseringsprogrammet er med på å dekke over hvor mange arbeidsuføre sosialhjelpsmottakere vi har»
http://bit.ly/VXJoF4
15.04.2010: Får få sosialklienter ut i jobb
Resultatene er langt svakere enn hva daværende arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) forventet da han lanserte det nye tiltaket, som er innført gradvis fra høsten 2007 i takt med etableringen av nye Nav-kontorer.
Programmet skulle «avskaffe det fenomenet at folk lever av sosialhjelp», hevdet Hanssen i 2008.
Han framholdt at tiltaket ville gå i pluss for staten, hvis 60–80 prosent av deltakerne kom seg ut i jobb.
Nåværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) sa senest i mars at kvalifiseringsprogrammet er «det viktigste» tiltaket mot fattigdom.
Nå moderer hun seg overfor Aftenposten, og sier det er «et veldig riktig tiltak».
Undersøkelsen viser at Nav-kontorene i starten tilbød kvalifiseringsprogrammet til de sosialklientene som hadde størst mulighet for å lykkes.
Siden tok de også med personer de ikke regnet med ville ha nytte av det, som følge av politisk press for å oppfylle bestemte måltall.
Mange startet på programmet før de hadde fått kartlagt sin arbeidsevne, og mange fikk heller ikke den oppfølgingen som var forutsatt.

http://www.kommunal-rapport.no/id/11200230

 

ABOWE

 

Norge skal ha et «godt ansikt utad» slik at andre land tror at her går det så det griner!
DET er saken!
Norge mottok fantastisk omtale i utenlandske medier i 2005 eller 2006 tror jeg det var, og ble i flere utenlandske medier rangert som det land i verden med lavest arbeidsledighet!
For å holde falskspillet i hevd, jævles de nådeløst med landets innbyggere uten skam eller blygsel i form av overnevnte spillfekteri!
Et sitat fra Agnar Mykle vil være på sin plass, for å illustrere grådighetskulturen og herskementaliteten i det syke syke regimet:
«Men i døden er det for sent. Da forsvinner prisene, og i et
hastig, bittert sekund ser du verdiene, men da er det for sent.
Ditt ansikt skal dekkes av sorgens og bedragets tårer fordi du
levde efter prisen, du skulle ha prisen på alle ting, og nu er
alle priser lik null. Hører du. Null.
Og du skal dø, alene, i en uendelig butikk, med tomme hyller, hvor bare prislappene står igjen og din evighet skal ikke være til å redde, fordi du kommer med sjelen full av nuller.
Hører du?
Nuller.
Lasso rundt fru Luna. (1954)

 

ABABVIK

Det står ikke til troende at Navansatte gjør «så godt de kan» og arbeider til beste for borgeren, når en slakt som denne presenteres etter så mange år.
Det dreier seg om regelrett udugelighet, kynisme og sabotasje!:
19.12.2013 – Rapport fra tilsyn med kommunens ansvar for å sikre forsvarlig tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram Lenvik kommune 2013
§ 1. Kvalifiseringsprogrammets innhold
(…) Programmet skal være på full tid. Det innebærer at deltakeren må sette av 37 ½ time per uke til programmet. Innenfor denne tidsrammen skal det utformes et individuelt program (…)
For at et program skal være forsvarlig må det være individuelt tilpasset.
Programmet må inneholde arbeidsrettet tiltak, arbeidssøking og andre tiltak som støtter opp under og forbereder overgangen til arbeid.
Samtidig må omfanget være forsvarlig, dvs. være på fulltid og strekke seg over lang nok tid (…)

ABAVAK

Avviket bygger på følgende:
 • Ingen felles rutine for utforming av program
  – omfang av de ulike tiltak blir ikke angitt i program
  – tidsbruken er ikke begrunnet, og fremgår ikke av saken
  – konkrete tidspunkt for evaluering fremgår ikke av program
 • Internkontroll er ikke iverksatt på området:
  – det foretas ikke risikovurdering mht. om regelverkets krav til tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram tolkes likt, og etterleves.
  – ledelsen gjennomfører ingen systematisk kontroll på om det tilbys tilpasset program eller om krav til oppfølgingsarbeidet overholdes (…)
http://bit.ly/1nxfsCp

 

ABAKJIO

Les også avsnittet IAIAÅÅÅÅÅÅ i følgende post:
Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Samt
Riksrevisjonens undersøkelse av Navs innsats for et inkluderende arbeidsliv
http://bit.ly/r152uM

 

ABEBETEC

Magasinet Velferd 10.04.2012 – Nav-ansatte bekymret over interne konkurranser
Navs ensidige fokus på måltall hindrer medarbeiderne i å utvikle gode tjenester og kan åpne for statistikkjuks. Det mener tillitsvalgte i etaten.
Nå ber tillitsvalgte Nav om å fjerne målekortet, et av dagens hovedverktøy for å stimulere til økt innsats blant de ansatte.
NTL Nav har i januar sendt brev til Nav-direktør Joakim Lystad der de uttrykker sterk bekymring for de målstyringsverktøyene som brukes i etaten (…)
Gode resultater på målekortet betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten er god.
At du har hatt mange oppfølgingssamtaler, laget mange handlingsplaner eller fått folk ut i tiltak, sier ikke noe om den faglige kvaliteten på arbeidet du har gjort.
Vi hører at mange steder utfører man oppgaver som ser pent ut på målekortet.
Oppgaver som allerede er talt negativt på målekortet, nedprioriteres fordi det da ikke gir gevinst å behandle saken etter for eksempel 17 dager i stedet for 30 dager, når fristen likevel er overskredet og registrert  (…)

ABEGU

Fylkene måles mot hverandre på målekortene.
Den flinkeste i klassen får gul ledertrøye den måneden.
Det er vel ikke bare NTL Nav som får assosiasjoner til Tour de France.
Slike interne konkurranser, også blant kontorene i ett og samme fylke noen steder, gjør lederne ekstremt opptatt av hva målekortene viser.
Lokale ledere blir konfrontert av sine overordnete på resultater. Det flytter fokus og ressursbruk fra godt utviklingsarbeid og god personalledelse til kontroll og statistikkfokus, sier Nordhaug (…)
Det er ikke aktuelt å fjerne målekortet, sier Bjørn Gudbjørgsrud, direktør i Nav (bildet) (…)!
http://bit.ly/1gDfipZ

ABALAIEH

Men så kom der på bordet en doktorgradsavhandling få måneder etter!:
25.10.2012 -Nav-reformen svikter de svakeste
Den trengte terrorveldet hardt nok opp i et hjørne!
Når ikke andre utveier var i sikte, valgte Gudbjørgsrud å bagatellisere sine tidligere arrogante herskefakter som han ikke tok to øre for å fremme stilt overfor argumentene til «mindre viktige aktører» –  og være den feige øyetjener han og resten av banden er ved å kreste ut av seg det følgende:
Bjørn Gudbjørgsrud, direktør for fylkeslinja i Nav, vedgår at etaten har hatt en overdreven målingskultur.
Jeg er ikke enig i at vi har robotjobbing i Nav, men for en periode målte vi mengden aktiviteter for mye.
Jeg må gi forskningen litt rett i dette.
Det var lite kontroll på ting de første årene, sier han.
Nå som Nav har innsett at dette ikke var riktig strategi, skal de måle arbeidsinnsatsen på en annen måte, slik at de ser hvilken effekt behandlingen av over tre millioner saker faktisk får (…)
http://bit.ly/1ouDXk4

abakao

PIZZADUGNADEN I NAV:
NTL- Magasinet Utgave 1 – 2012
Navs målstyring skaper frustrasjon – Side 10-11
http://bit.ly/LMhlJI

ABAHAHAHA

24.06.2010: Vil ta tre-fem år å få NAV på beina
«Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mottok i dag sluttrapport fra ekspertgruppen ved professor Terje P. Hage, som har vurdert organiseringen av NAV (…)
I følge ekspertgruppa han leder må NAV-strippes for oppgaver som ligger på siden av kjerneoppgavene trygd, arbeid og sosialytelser (…)
«Én-dørs-modellen» var helt ubrukelig, sier Hagen til Dagbladet.
De med saker der det ikke kreves at brukeren er i aktivitet, som for eksempel sykemeldinger og uførhet, skal få sin sak behandlet ved en sentral enhet.
I følge ekspertgruppa utgjør de enkle sakene rundt 70 prosent.
http://bit.ly/Ig9v8r

 

abakooo

Redaktøren for medlemsbladet Gaiden i NTL NAV Nr. 2-2012 – Jørund O. Gustavsen (Bildet)
KAMERATER:
«NTL NAV har trappet opp retorikken, som enkelte har bemerket, gjennom våre innlegg i Dagbladet.
Høyre og arbeidsgiversiden i norsk politikk har gitt uttrykk for bekymring over det store antallet sosialklienter, syke og uføretrygdede i landet vårt.
For å få bukt med dette problemet, må det gjøres vondere å være utenfor arbeidslivet.
Budskapet deres er at NAV og legene må gjøre porten inn til en trygdetilværelse mye trangere.
Vi har rundt 300.000 på uføretrygd i landet.
En rekke av disse er i realiteten førtidspensjonerte uten andre rettigheter enn uførepensjon.
For slitne til fortsatt jobb, for gamle til omskolering.
En del har medfødte handicap som vanskelig lar seg kombinere med arbeid og dertil en del som lider av uhelbredelige, alvorlige sykdommer.
Mange av dere som leser dette vet mer om bakgrunnen for uførepensjoneringene enn meg.
Det jeg vil fram til er at jeg ikke forstår hvorfor politikerne skal gjøre det så jævlig for disse menneskene.
Hvorfor skal man i tillegg til å måtte innse at arbeidsevnen er tapt, la seg trakassere gjennom så å si samtlige medier i lengre perioder? (…)
Det skal bli vondere å gå på sosialen, men vi setter ikke inn ekstra midler for å hjelpe disse menneskene ut av situasjonen.

 

ABEBELLY

Mens vi betaler ut rundt 150 milliarder til uføretrygdede, AAP og arbeidsledige og tilsvarende til alderspensjonister, utgjør sosialstønaden bare fem milliarder i året.
Det tallet er ganske stabilt.
Totalt sett utgjør de samlede trygdeutgifter i Norge i dag 36 % av statsbudsjettet.
Det er beregnet at det vil øke til 40 % i 2050.
Denne økningen forårsakes i stor grad av økning i alderspensjonene.
Til sammenligning er oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland som det egentlig heter, forventet å bli mer enn doblet i løpet av inneværende tiårsperiode.
Med mindre de kjekke gutter i stripete dresser greier å spille bort alle disse pengene på verdens børser, er jeg egentlig ikke bekymret for om det er penger til min pensjon, når den tid kommer en gang i 2033.
Jeg er mer bekymret for om jeg som gammel skal hånes av politikere som vil innføre lavere maksimal levealder».
http://bit.ly/1pn7hIi

abakooo

NTL-Magasinet Utgave. 1 – 2012
S.10/11: NTL NAVs Jørund Gustavsen og Hans-Martin Solberg fortalte på LOs NAV-konferanse hvilke absurde utslag målstyringa i etaten kan ha (…)
Hans-Martin Solberg jobber med blant annet med å sørge for at fire kommuner i Buskerud følger regler og økonomiske rammer for tiltakene de tilbyr folk.
Vi må holde oss til en viss mengde penger vi kan bruke. Vi skulle gjerne hatt mer, men greit.
I tillegg skal vi holde et visst antall personer i aktivitet.
Der jeg jobber holder vi pengebruken akkurat på budsjett, og klarer i tillegg å få 20 prosent flere i aktivitet for disse pengene. Men det får vi kjeft for! Det er komplett uforståelig, sier han.
Han forteller om mennesker som går på arbeidsavklaringspenger, og som er helt klare for å gå ut i arbeidslivet, som ikke får lov til å gå ut i arbeidslivet fordi disse NAV-kontorene ikke skal ha så mange ut i aktivitet.
Det blir helt feil i mitt hode, og det er umulig å forklare for veilederne og brukerne det gjelder, sier han.
Jørund O. Gustavsen, redaktør av NTL NAVs Gaiden, hører slike historier ofte (…)
Det har blitt en organisasjonskultur preget av måltall, konkurranseutsetting og gule ledertrøyer til de som leverer best på måltallene.
På et kontor i Oslo hadde de dugnad for å ta unna sakene. Ledelsen bestilte pizza, og de plukka frem alle de sakene som ikke hadde nødvendig dokumentasjon vedlagt.
Disse ble gitt avslag, og på denne måten fikk man fattet mange vedtak og pyntet på tallene (…)
Det har blitt en organisasjonskultur preget av måltall, konkurranseutsetting og gule ledertrøyer til de som leverer best på måltallene.
Dette fører til at medarbeidernes initiativ og kreativitet dør ut når de taper
autonomien i arbeidssituasjonen, sier han (…)
Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad kjenner ikke de eksemplene, og vil ikke kommentere dem direkte.
Men generelt kan jeg si at vi skal gjøre jobben på den måten det er forventa at vi skal gjøre. Vi skal bli litt bedre enn i fjor og litt bedre enn i går, det håper jeg blir en kultur i NAV.
Dessuten tror jeg telling er nødvendig (…)
http://bit.ly/LMhlJI

ABALOCO

Så vil jeg gå helt tilbake til artikkelen fra 30.01.2010 – Slik vil statsministeren fornye arbeidslivet, og intervjuet medStatsminister Stoltenberg:
«Vil du tvinge flere uføre til å jobbe delvis»?
«Det er et sentralt mål for meg at flere av dem som i dag er 100 prosent uføre, kan jobbe noe.
Men vi må klare det uten at uføre føler seg tvunget til det.
Det må også lønne seg økonomisk for dem.
Det krever at vi motiverer dem som kan jobbe noe, til faktisk å gjøre det.
Og det krever at vi skaper ordninger som gjør at arbeidsgiverne vil ansette flere med restarbeidsevne (…)
http://bit.ly/169dD6v
ABAHORTA
Min kommentar på det tidspunkt:
Ojjj…
Og hvordan har så Stoltenberg sett for seg at det skal gå til – det å tvinge uføre mennesker ut i arbeid som selv opplever at de ikke klarer å jobbe uten at de skal føle tvangen som noe de blir tvunget til?
Og gå i en evigvarende runddans og søke hos arbeidsgivere som slett ikke ønsker å ta dem i mot?:
23.09.2010: Angrep på uføre
JO SKÅRDERUD
Leder, LOs Ungdomsutvalg Sør-Trøndelag
Ap påstår at de er opptatt av å legge til rette for at folk med helseproblemer kan få seg jobb. For å motivere uføre til å jobbe litt, kuttes uføretrygden (…)
Arbeidslivet vil ha friske folk.
De vil ikke ha folk med helseproblemer som skal ha tarifflønn og meningsfylt arbeid, uansett om de får statlig lønnstilskudd.
http://bit.ly/kf3re7

 

ABAJOKI
24.05.2011 – Bare jeg beholder helsa av Arne Byrkjeflot
Før 67 år blir vi ikke lenger uførepensjonister, vi blir mottakere av uførestønad.
Uføre skal ikke lenger skatte som pensjonister, men som lønnstakere.
Ordningen skal bli prikk lik den som gjelder for midlertidige uføretrygdede, det som nå kalles arbeidsavklaring.
I dette ligger at også varig uføretrygdede skal ses på som reservearbeidskraft.
Bjurstrøm vil ha gradert uføretrygd. Der det ikke er slik at du kan fortsette 20 prosent i din gamle jobb og derfor bli 80 prosent uføretrygdet.
Nei, sjøl om du er 100 prosent ufør i den jobben du er utdannet til, så kan det tenkes en jobb i kongeriket der du kan greie en dag eller to i uka.
Det er ikke lenger legen som avgjør om du er ufør, det er saksbehandleren i Nav.
Uførhet er ikke lenger et spørsmål om helse, det er et spørsmål om arbeidsmarkedet.
Tungt er det i dag å få et uførevedtak, nå tror jeg livsmotet forsvinner på veien (…)
http://bit.ly/jBF5jh
ABAGESS
Tilbake til Statsministeren: Er det den Orwellske nytale Stoltenberg valgte å snikinnføre her?
Der tvang angivelig ikke skal bety tvang lenger, men må oppfattes som «motivasjon»?!
Her er hva Statsministeren så beleilig valgte å unndra sitt giftige mantra:
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
Innst. O. nr. 55 (2005-2006)
Kildedok: Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Dato: 30.05.2006
Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen
Utdrag: “For de som av ulike årsaker er så syke at de ikke kan jobbe, må man også ta hensyn til.
Selv om de ikke kan jobbe, trenger de likevel et tilbud.
Å bli møtt med verdighet og et tilbud som kan føre til at man kan bedre mottakerens situasjon, bør være et minimumskrav når man oppsøker hjelp.”
http://bit.ly/p1RPRh

 

ABLAIII

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering
Innst. S. nr. 148 (2006-2007) Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007)
Dato: 14.03.2007
Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen
(…) Den enkelte skal i sitt møte med arbeids- og velferdsforvaltningen oppleve reell brukermedvirkning og god individuell oppfølging.
Rettssikkerhet og likebehandling tillegges stor vekt (…)
Den enkelte som på grunn av helsemessige eller andre årsaker står uten ordinær arbeidsinntekt skal ha en sikker, trygg og forutsigbar inntektssikring fra det offentlige (…)
Komiteen er enig i at bekjempelse av fattigdom må føres med et sett av tiltak på flere typer politikkområder, og omfatte mer enn arbeidslinjen.
Ulike virkemidler må tas i bruk, i form av tiltak, stønader eller en kombinasjon av disse (…)
1.2 Komiteens innledende merknader (…)
Komiteen vil klart og tydelig understreke at det i et velferdssamfunn ikke skal oppleves stigmatiserende å falle utenfor det ordinære arbeidslivet (…)
Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av (…)
http://bit.ly/gks5jM
ANAVBOSS

Men realitene er at Nav innehar blankofullmakter fra Regjeringen til å stevne på som de bare lyster – fullstendig uten å erfare sanksjoner i noen form.
Regjeringen bivåner dette, Arbeidsministeren(e) den ene etter den andre gir sin stilltiende aksept og ingen endringer tar plass overhodet.
Stoltenbergs propaganda har kun resultert i at borgere som står syke, alene og uten motmakt, tvinges til å adlyde en hver sinnsvak ordre fra Nav og danse en evigvarende dans rundt i systemet som marionetter etaten trekker i trådene på ved å holde dem på de knappeste ytelser – hvilke står langt fra de beløp som borgerene egentlig har rett og krav på, og fordi måltallene i statistikken skal se penere ut:
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv
Maktens tinder både vet og har sørget for at disse vil være avskåret fra å opponere mot en etat som de har gitt all makt i himmel og på jord, som er fullstendig totalitær og herjer vilt med borgerene – selv under full orientering om myndighetsmisbruket de utøver som jevnlig lyser dem med ildskrift rett i øynene fra både A-media, FB, Blogger og «Debattfora» under «Vår Nye Ytringsfrihet»:
A-pressens sterkt selektive begunstigelse av kort spalteplass til «røkla» under deres oppslag på FB-sider.
Et hav av informasjon som blir borte som dugg for solen og glemt i et mylder av nye opplysninger timen/sekundene etter at de er skrevet.
Makten vil ha det slik!
Aftenpostens Debattcentral ble destruert, og mengder av private åndsverk ble beslaglagt etter 22. juli som ble deres ultimate påskudd for å kunne gjøre dette:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe

 

ABOKLAI

Jussprofessor Kristian Andenæs i Kommunal Rapport 29.06.2012:
“Det er så uforpliktende formuleringer her at jeg tror ikke det får noen som helst virkning.
Vi har å gjøre med en etat som er så hardkokt i å motstå pålegg i lovgiving og rundskriv at det må meget tydelig tale til for at det skal ha sjanse til å slå gjennom”
http://bit.ly/R5Dbp9
Radøy Venstre: Fryktar ukultur! 04.03.2008 «Fryktar ukultur i NAV» (…) Forskar Alf Reiar Berge fryktar ein ukultur i den statlege hjelpeetaten NAV».
http://bit.ly/1enTaZi

ABADAGFAEN

De udugelige – Del 2
Dag Terje Andersen ble vanvittig nok utnevnt til Stortingspresident etter at han slett ikke kunne vise til banebrytende resultater gjennom sin periode som statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. juni 2008 – 2. oktober 2009.
Her er fasiten over hva våre øverste makthavere krever at en CV må inneholde for at man skal kunne motta en slik høyt betrodd stilling:
http://bit.ly/1ras5oh
Så ble Hanne Bjurstrøm innsatt – Statsministerenes gode og mangeårige venninne:
ABOHOLIK
21.10.2009: Stoltenbergs nye superkvinne
«Den nye arbeidsministeren er ukjent for de fleste, men har kjent både Jens og Kristin siden tenårene. Hanne Bjurstrøm er superbyråkraten som skal redde både klimaet og NAV.
Jeg vil ikke si at jeg hører til Jens‘ venner, men jeg har kjent ham lenge, sier Hanne Bjurstrøm.»
http://bit.ly/9gOY6C
27.04.2010: Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet
«Så viktig var det for statsminister Jens Stoltenberg å få Hanne Bjurstrøm som arbeidsminister, at han oppnevnte en vikar mens han ventet på at hun skulle fullføre jobben som Norges forhandlingsleder for FNs klimaforhandlinger i København (…)
http://bit.ly/bkvBJz
Men hva gjorde hun?:
Adresseavisen Leder, fredag 1. juli 2011
Fem tunge år for Nav
Stortingets kontrollorgan, Riksrevisjonen, har flere ganger rettet skarp kritikk mot Nav.
Den har på ingen måte vært ubegrunnet.
Men i Stortinget har Nav-reformen så sterk støtte at de fleste partiene sliter med å ta inn over seg kritikken og samtidig ønske Nav alt vel.
Det er en vanskelig balanse, men vi savner oppegående politikere som er villig til å stille den ansvarlige ministeren, Hanne Bjurstrøm, til veggs.
Hun har forsøkt å svare for seg før.
http://bit.ly/iMr2Kq
Leder 06.07.2011
Navet sliter
(…) Kritikken fra Riksrevisjonen har ikke vært ubegrunnet.
Men Nav-reformen har så sterk støtte i Stortinget, at det viser seg vanskelig å stille kritiske spørsmål ved måten etaten ledes på, samt ansvarliggjøre den ansvarlige ministeren, Hanne Bjurstrøm (…)
http://bit.ly/pDV1si
Hanne Bjurstrøm – Landets mektigste kvinne
http://bit.ly/hV6UFx

 

ABKONSUL

26.10.2011: Kommunepolitikerne på sidelinjen i NAV-samspillet
Kun drøyt 50 prosent av ordførere og rådmenn sier de har en ansvarsfølelse ovenfor sine NAV-kontor.
http://www.p4.no/story.aspx?id=435349
Politikerne har abdisert. Det er rådmennene som utøver kommunenes eierskap til Nav-kontoret!
26.10.2011Tar ikke ansvar for Nav-kontorene
Det fastslo forsker Jacob Aars ved Uni Rokkansenteret, da han i dag, onsdag, la fram nye resultater på en konferanse i Oslo om evalueringen av Nav-reformen.
At politikerne ikke engasjerer seg mer i Nav, forklarer han på denne måten:
Det kan skyldes at lokalpolitikerne ønsker å skyve ansvaret for reformen over på staten.
Men det kan også skyldes at de opplever at de har liten innflytelse og handlingsrom.
At politikerne setter seg på sidelinjen, kan være et tegn på resignasjon (…)
http://bit.ly/rAFijr

ABAHAKO

16.12.2009 – Dårligere service for brukerne
Nav-reformen skulle gi brukerne bedre service, etaten skulle brukerorienteres.
Man må nå kunne fastslå at dette ikke har skjedd, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten (…)
Reformen har i altfor stor grad vært overlatt til etatsledelsen.
Det har vært for liten politisk styring med reformen sier han, og presiserer at hans kritikk er rettet mot Regjeringen og statsrådens ansvar for å følge opp Stortingets intensjoner (…)

http://bit.ly/19ekKFF
ABALOØP

Utdrag fra DinePenger.no 18.09.2013:
«Selv om de blågulgrønne tvinger seg selv til å holde 4 prosent-banen i handlingsregelen, vil de allerede til neste år ha betydelig mer penger å bruke.
Gitt at norsk økonomi går saktere, vil de også kunne bruke pengene uten å bekymre seg for en inflasjons- og lønnsspiral.
Kan plusse på 60 milliarder:
I de rødgrønnes reviderte budsjett for inneværende år, la man opp til å bruke 124 milliarder fra oljefondet.
I skrivende stund er fondet verdt 4600 milliarder.
Det betyr at 4 prosent utgjør 184 milliarder kroner.
Det er 60 milliarder mer enn det de rødgrønne planla å bruke inneværende år.
Det sier noe om hvilket enormt handlingsrom en norsk regjering opererer under.
I og med at man også regner et såkalt strukturelt underskudd, vil ikke en krise påvirke muligheten for å gjøre et solid uttak av fondet selv om for eksempel kostnadene til arbeidsledighetspenger for eksempel skulle øke.»
http://bit.ly/1dpaIpt
E24 19.09.2013 – Færre får uførepensjon
Nedgangen skyldes blant annet at det store 1946-kullet i år fyller 67 år, noe som gir høy avgang fra uførepensjon til alderspensjon.
http://bit.ly/1jwY0Wl

Aguardianangelwebshot

15.08.2013 – Illusjonen om «den gode samtalen» – Iren Moen – Fagkonsulent hos Nav:
«Vi læres opp i idealisme, snillisme og illusjonen om «den gode samtale».
Men NAV handler om knappe ressurser og knallharde prioriteringer om hvem som har mest rett på skattebetalernes penger.»
http://bit.ly/127dQCP
Jeg svarer; Nei, det gjør dere IKKE! Og siste setning er også TULL!
Du er farlig inkompetent, og enten manipulerende eller/og uintelligent, som så mange andre av dere!
Her er det lovverk du angivelig ikke har kjennskap til:
NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene
3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven
Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte – uavhengig av kommuneøkonomien
http://bit.ly/tbkvMe

 

Kicking out

Et godt svar til art:
Sissel Klungsøyr
Det er så mange kriser som skal avverges, så mange søknader som må behandles, så mange telefoner å ta, så mange rapporter som skal skrives. Så mange munner å mette og så få fisk.»
Minner om at NAV har et budsjett på 390 milliarder.
Å skylde på at det er så få fisk faller på stengrunn.
Du får NAV-medarbeidere til å høres ut som de barmhjertige samaritaner.
Vi er mange som har helt andre historier å presentere.
Historier som er godt dokumenterte med klare bevis der NAV har trenert, trenert, trenert.
Altså opptrådt som et system for systemet.
Historier der NAV bevisst har begått tildels grove lovbrudd som blir feid under teppet og arkivert i kategorien «Serviceklager», med pålegg fra høyeste hold om at de skal tas til etterretning, og ikke besvares.
Det har vært mye NAV den siste uken etter den tragiske hendelsen på Grorud.
Det burde aldri skjedd og var utrolig trist.
Men NAV forvalter et lovverk.
Loven er klinkende klar og skal ikke tolkes etter innfallsmetoden.
Og beklager, Iren Moen.
NAV er ikke den eneste yrkesgruppen som står overfor utfordringer.
Alle, absolutt alle yrkesgrupper må omstille seg og forholde seg til loven og beinharde krav, både fra markedet og fra det offentlige.
Men de går ikke ut i media og klager.»
http://bit.ly/1mvENax
ABALAIEH
SLIK JUKSES DET MED STATISTIKK OVER TRYGDESVINDEL I NORGE:
11.06.2013 – Tvilsomme tall om trygdesvindel
Med denne metoden kan en sterkt avvikende oppfatning fra én person drive svindeltallet kraftig i været.
Det har skjedd i anslaget over svindel med uførepensjon, som ifølge Proba-rapporten er den ordningen det svindles mest med.
Anslaget for denne ordningen bygger på vurderingene til et ekspertpanel på ni personer, hvorav sju jobber i Nav.
Åtte av deltakerne i dette ekspertpanelet anslo i gjennomsnitt at svindel utgjør 3,2 prosent av det samlede beløpet som utbetales i uførepensjon.
MERK: Den niende deltakeren mente svindelandelen var omtrent fem ganger så høy, på hele 15 prosent.
Avvikende anslag drev svindeltallet i været
Basert på antakelsene til de åtte mest samstemte fagfolkene ville anslaget over svindel med uførepensjon ligget på 1,8 milliarder kroner i året.
Det sterkt avvikende anslaget fra den niende paneltakeren gjorde imidlertid at svindelanslaget ble 700 millioner kroner høyere, på hele 2,5 milliarder kroner.
http://bit.ly/17Ebwqr
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq

 

ABEJOU
29.01.2009 – Vi greier ikke mer
«Mange kontorer mangler riktig kompetanse, og folk føler at de ikke får gjort jobben sin. Dette svekker NAVs renomé.»
Alle svar til artikkelen er slettet, men jeg hadde kopiert dem.
Her, en meget oppklarende tilbakemelding fra en som skriver at han har arbeidet i trygdeetaten fra folketrygdens ikrafttredelse i 1967, og innehatt ulike lederstillinger i etaten gjennom nær 30 år.
Han understreker at det svært trist å se at alt det positive som er bygget opp gjennom disse vel 40 årene nå blir revet ned med den måten NAV reformen blir gjennomført på, og jeg siterer:
(…) MANGELFULL KOMPETANSEOPPBYGGING
I gjennomføringsprosessen har det nærmest vært total svikt hva angår relevant kompetanseoppbygging.
Medarbeidere blir satt til å utføre oppgaver de mangler kunnskaper om.
Frustrerende for den enkelte. Og for brukerne er rettssikkerheten i alvorlig fare.
ABEHAND
UDUGELIGE LEDERE
En tredje faktor som medvirker til krisen i NAV er det faktum at etaten har tilsatt en rekke inkompetente og udugelige ledere.
Hordaland er et godt eksempel på dette:
Fylkesdirektøren som tiltrådte i august 2008 innså sin utilstrekkelighet og trakk seg fra stillingen etter 6 mndr.
Han som innehadde stilligen før dette, brukte vel et år på å innse at han ikke mestret jobben.
Begge er fortsatt i systemet og har sannsynligvis fremdelses full direktørlønn.
Men på sine borgjemte kontorer kan de ikke gjøre noe skade lenger.
Når alt kommer til alt er kanskje ledelsesproblemet den viktigste årsaken til at ting har fått utvikle seg i gal retning over så vidt lang tid.
Hvis en privat bedrift hadde levert så dårlige resultater, ville det vært ”hoderulling” på ledersiden. Slikt skjer ikke i NAV systemet.
EN SNUOPERASJON MÅ SKJE RASKT
Noen må ta tak i den meget alvorlige krisen som NAV er inne i (…)
Fra toppledelsens side blir det hevdet at NAV er på rett vei og at vi må ha tålmodighet.
Samtidig sies det at saksbehandlingstiden er på vei ned.
Ikke stol på dette (…)
http://bit.ly/L4vmCx
ABEBJORNG
20.02.2009 Nav-ansatte mangler opplæring:
”Ni av ti Nav-ansatte har ikke fått tilstrekkelig opplæring i nye arbeidsoppgaver, viser en ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet”.
http://bit.ly/KVZDmo
DET ER HELE FEM ÅR SIDEN!
Og så våger dere å bagatellisere akkurat samme inkompetanse, lavmål og vanstyring som bare har rullet og gått i et halvt decennium deretter – som var det nytt av dagen!
Hvilken annen bedrift i denne verden er det som noensinne har hatt fri adgang på å trakassere og ignorere sine kunder – og det over ÅR – fullstendig uten konsekvenser – og deretter velger å fronte en smilende etatsstyrer som famøst svamler om det reneste vanvidd som forsøk på å lede fokus vekk fra fataliteter av pandemonisk omfang – Å bruke ytterligere millioner på å nedsette et «ekspertutvalg»… !?
Lørdag 26. Juni 2010 erklærte Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen Navfiaskoen for «En fallitt»!
DET ER SNART FIRE ÅR SIDEN!
ABAKOIU
Det var slett ikke ut fra egen synsing men fra hva professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo – Terje P. Hagen hadde konkludert med, som akkurat da – sammen med et øvrig ekspertpanel hadde ferdigstilt avhandlingen om oppgave- og ansvarsfordelingen i Nav.
Han siterte professoren:
«Veldig mange av innvendingene har vist seg å slå til, men det ville innebære en voldsomt stor kostnad å reversere reformen». Derfor finnes det ikke noe annet alternativ enn å gå videre.»
http://bit.ly/1cg4GZX
Og bedre har det jo slett ikke blitt – tvert om!
16.02.2009En etat for de få
«Forsker og statsviter Tom Christensen holder for tiden på med evalueringsprosjekt av Nav-reformen på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Han trekker frem at reformen ikke var tilpasset brukerne.
Forskning i forkant av reformen avdekket at kun 15 % av brukerne av de tre gamle etatene nyttiggjorde seg av mer enn en etat, mens de resterende 85 % brukte kun en etat, sier Christensen.
Det ble derfor konkludert med at brorparten av brukerne hadde mer nytte av spesialkompetansen på de enkelte etatene, enn fordelen med en felles henvendelse (…)
http://www.nrk.no/nyheter/1.6472753
aBEFGH
I hele åtte år har vi vært tvunget til å utstå arroganse og misbruk av myndighet, samt erfart åpenlyse lovbrudd som er totalt grenseoverskridende!
Borgere i dette landet kan ikke lenger bare overkjøres og herjes med år etter år og settes på sidelinjen uten motmakt eller midler – som passive bivånere av maktens sinnsvake og egoistiske renkespill!
Journalister må nå endelig tale vår sak helt til adekvate endringer som ivaretar borgerenes beste blir satt i verk!
Vi må få tilbake ordningene som de var før katastrofereformen.
Aller helst burde Borgerlønn innføres! – Les:
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8

alice-in-wonderland

Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede
«Restarbeidsevnen
«Arbeidslinja
Dette er hva alle festtaler og evigvarende repriser koker ned til, og intet annet!
http://bit.ly/1jMlYCz
Fast og langvarig praksis i Nav
http://bit.ly/NOzeYX
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro
Nav – Uten sanksjonsmuligheter?
http://t.co/R7mqt5d8gB
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
http://bit.ly/1kG8kBi
Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/1lsXbma
Nav kan ikke nekte lydopptak!
http://bit.ly/1pihBNA
Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1
«Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.»
http://bit.ly/1fetcaA
02.03.2014 – Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
04.03.2014 – Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
http://bit.ly/1eSrobL
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2014
M T O T F L S
« apr   jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: