Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Når man kommer på svartelista hos Nav – Del 1


Ja – F*enskapen fikk det faktisk som han ville!:
Min kommentar 10.07.2011 og jeg gjentar den atter en gang:
Årets mest livsfarlige jubelidiot!
For dette sinnsvake utspillet bør mannen få sparken umiddelbart!
«Leger som friskmelder bør belønnes.»
Det vitner om en formidabel uegnethet som nesten mangler sidestykke.
Mennesker som klarer og komme opp med denne særdeles alvorlige brist på logikk, settes altså i sentrale posisjoner i Nav!
http://bit.ly/1djow9n

 

 

Advokat: Nav-legenes virksomhet – et uverdig narrespill
«I dette dokumentet står det at det er viktig at legens lojalitet ligger hos Nav.»
Intervjuer spør herunder Dr. Terland direkte:
I forhold til legeeden og forpliktelsen man har som lege i forhold til pasient – Hvor står DET i forhold til dette?!
Dr. Terland: Nei det står i strid til legeeden, for vi er forpliktet til å ivareta pasientens helse! (…)
http://bit.ly/1Cm3vVf
Og vi må heller aldri glemme denne avsløringen:
14.05.2008: Friskmelder psykisk syke på oppdrag fra staten
En rekke psykisk syke har mistet trygdepengene etter møte hos Nav-psykiater Anne Regine Føreland.
Advokat Jane Ytreøy Grøndalen kan ikke forstå hvorfor Nav vil bruke en spesialist i psykiatri som helsemyndighetene advarer mot (…)
http://bit.ly/1gqAP5k

ABLOP

14.04.2012 Nav: Har tiltro til våre eksperter
Nav sin kommunikasjonsrådgiver understreker at organisasjonen bruker spesialister som gjør vurderinger utelukkende på medisinsk grunnlag.
«Vi i Nav vil til enhver tid bruke spesialister som vi har tiltro til at gjør en god jobb, og det spesialisten skal gjøre er å ta en medisinsk vurdering, uavhengig av noens interesser.»
http://bit.ly/Qf4uhc
For mange unge på uføretrygd?
Bjurstrøm 23.04.2012: «Dessuten er vår uføretrygd ikke en gammeldags invalidetrygd:
Den er (og skal være!) en moderne, solidarisk inntektssikring for personer som av legitime helsemessige grunner ikke kan delta i arbeid på såkalt ordinær måte.
Den enkeltes helseproblemer skal vurderes konkret i forhold til faktiske muligheter for å klare en jobb (…)
Derfor er det en viktigere oppgave å skape egnede jobber enn å reise tvil om folks funksjonsproblemer.»
http://bit.ly/NhXN9J

 

Så – hvorfor tvinger Nav uføre mennesker som søker uføretrygd til «vurdering» hos egne korrupte leger da, som avslår selv åpenbare tilfeller konsekvent? :
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

Lydopptak – Nav Forvaltning om saksbehandlere, og overgrepslegen – Navs «samarbeidende spesialist»!
http://youtu.be/iyjil_Hs5U8

 

Krenkelse
«Krenkelse er et begrep som benyttes innen blant annet juss, statsvitenskap, psykologi og dagligtale.
Som juridisk begrep
Den enkelte borger har en «rettighetssone som rettsordenen skal opprettholde».
«Når det gjøres overtramp mot denne sonen, har en krenkelse funnet sted i juridisk forstand».
Innen norsk rettsvitenskap så er det «en forutsetning for erstatning at den som har voldt skaden, har utvist skyld og at det kan påvises en sammenheng mellom skylden og skaden som har skjedd»
http://no.wikipedia.org/wiki/Krenkelse

 

ABEBEFTIDDin Psykolog Online
02.02.2012 – Har sykemeldte plikt til å gå i terapi og bli friskmeldt innen tidsfrist?
Den som spør, er Eva Jacobsen – Klinisk psykolog:
«NAV har i senere tid begynt å kjøpe tjenester fra psykologer til behandling av det de kaller lettere psykiske og sammensatte lidelser (…)
Men språket som brukes i konkurranseutlysningen får det hele til å sette seg litt fast i halsen.
NAV skal stå for mesteparten av henvisningene står det, og dersom behandleren opplever at den henviste ikke ønsker tilbudet eller ikke møter til avtalt time skal man umiddelbart underrette NAV-kontoret om dette skriftlig.
Men er de sykmeldte forpliktet til å gå i terapi for å få utbetalt sykepenger?
Det står ingenting i papirene om hva som vil skje med de «utakknemlige sjelene» som ikke ønsker tilbudet.
Er det greit å takke nei til terapi eller kommer man på svartelista hos NAV? (…)
Psykologen som skal gjøre den nødvendige vurderingen om når dette er forsvarlig arbeider under press fra NAV.
I konkurransereglende er det nemlig oppgitt et resultatkrav for tjenesten.
Resultatkrav: minimum 60% av personene som tilbys behandling skal være HELT friskmeldte 18 uker etter henvisning.” (…)

 

ABAJUI

Eva Jacobsen (bildet) Det kan tenkes at en pasient er motivert for behandling men blir avvist fordi psykologen er bekymret for at de ikke vil greie tidsfristen.
Det kan ikke være særlig helsebringende for pasienten å bli avvist på dette grunnlaget.
Videre kan det tenkes at psykologen ubevisst begynner å legge press på en pasient eller feilvurdere tidspunktet for friskmelding hvis terapien ikke har gitt så raske resultater som ventet.
Når psykologens jobb og inntekt er avhengig av at et visst antall pasienter går tilbake i fullt arbeid innen 18 uker er vel strengt tatt psykologen inhabil i forhold til å vurdere når en pasient skal bli friskmeldt (…) (sitat slutt)
http://bit.ly/Sh2yde

ablee

 

 

«Noe psykisk» I (…) tilfeller når det er «noe psykisk», handler det om symptomdiagnoser som depresjonsfølelse eller angstfølelse (b).
Dette er ikke psykiske lidelser, men en indikasjon på at et menneske sliter med noe.
Dersom fastlegen gir en slik diagnose, kan trolig NAV og andre tolke dette som noe som nærmer seg en psykisk lidelse (…)
Årsakene til sosiale problemer er mange: Det kan for eksempel være dårlige arbeidsforhold, dårlig bolig, dårlig nærmiljø, manglende sosialt nettverk, fattigdom, arbeidsløshet, familieoppløsning, mishandling, prostitusjon, misbruk og kriminalitet.
Om man ikke får hjelp med sine sosiale problemer, står man i fare for å utvikle psykiske problemer.
Hvorvidt det er de sosiale problemene eller de psykiske problemene som håndteres og behandles, vil sannsynligvis være avgjørende for hvor effektiv hjelpen vi faktisk får er.
Om hjelperne overser de sosiale problemene og fokuserer på de psykiske problemene, kan det ende med at en forsøker å behandle konsekvensen heller enn årsaken, og effekten er sannsynligvis dårlig.
Private avtalespesialister (psykologer og psykiatere) opplever at det henvises pasienter til dem som ikke har psykiske lidelser, men som trenger hjelp med sine sosiale problemer.
Det er altså noen som har henvist dem til spesialister, uten å ha forstått at det er sosiale problemer og ikke psykiske problemer som ligger bak.
Det er viktig å finne ut mer om hvorvidt sosiale og psykiske problemer blandes sammen av ulike aktører, og om dette skyldes at det mangler et godt alternativ for dem med sosiale problemer.
http://www.velferd.no/det-er-visst-noe-psykisk.5597099.html

 

ABEBILOM

20.10.2011 – Tar meg ikke på alvor
Avvisning, manglende informasjon om rettigheter og ansatte uten kompetanse.
Sivilombudsmannen retter krass kritikk mot NAVs behandling av psykisk syke.
Det er en utbredt oppfatning at ansatte i NAV kan virke avvisende og ha en nedlatende holdning til brukere med psykiske problemer og funksjonshemninger, sier Fliflet.
Flere mente også at saksbehandlere i NAV ikke hadde tilstrekkelig kompetanse om brukernes sykdom til å gi dem den veiledningen de har krav på.
Han forteller at de har fått tilbakemeldinger om at brukere med psykiske problemer opplever at NAV i for stor grad er opptatt av å spare penger, og forsøker å finne en måte å avslå søknader på. (…)
http://www.aftenposten.no/norge/–Tar-meg-ikke-pa-alvor-310883b.html

 

ABAHAY

03.08.2010 – Datatilsynet: Folk tør ikke klage når Nav roter bort papirer
«Hvert år opplever Nav-brukere å få svært sensitive personopplysninger feilsendt av Nav-kontoret sitt.
De færreste av dem går videre med det.
Frykt for konsekvenser for senere behandlinger i Nav blir pekt på som en av årsakene til at svært få velger å benytte seg av muligheten til å klage på tapt integritetsvern i Nav – slik loven gir dem all mulighet til.»
http://bit.ly/TWjgjC

 

ABAJUIN

16.04.2010: «Ikke smart å gå til pressen»
Da jeg nevnte at dette måtte være en sak for pressen, sa saksbehandleren at det ikke ville være så smart, for det tjente ikke min sak.
Det oppfattet jeg som ganske truende, sier Jørn Barstad.
http://bit.ly/1oh7xDP
25.06.2010: – Mistenkeliggjøring fra dag 1
Nav-brukeren ønsker å være anonym i frykt for hvilke reaksjoner han kan få fra Nav ved å stå fram i full offentlighet.
http://bit.ly/1jTemet
Kampanje 07.05.2014 – Offentlig PR-vekst provoserer:
Sigvald Sveinbjørnsson – kommentator i Bergens Tidende opplevde at han hadde en god dialog med NAV helt til han publiserte noe som satte NAV i et dårlig lys og relasjonen endret seg:
«Etter at jeg publiserte den saken, så gikk informasjonsavdelingen i NAV fra å være samarbeidsvillige og hyggelige til å bli mer vrange og vanskelige, sier Sveinbjørnsson, som har lignende erfaringer fra andre offentlige etater».
http://bit.ly/Rnh1UM

 

ABABAK
17.12.2009 Intern Nav-kritikk ties ihjel
«Eva», «Anne» og «Marit» treffer Aftenposten i en privatbolig ett sted i Norge.
De jobber på ett av mange Nav-kontorer som har flere enn hundre ansatte.
For dem er det livsviktig at ingen vet at det er de som snakker, men føler et sterkt stort behov for å si fra om forholdene.
Tjenestevei er blitt en bomvei hos oss. Vi har ingen fora for å ta opp intern kritikk, sier «Eva» (…)
«Ansatte som sier ifra om tingenes tilstand, blir tiet ihjel. Heller ikke fagforeninger blir hørt.
Navs lydighetskultur er streng og sprer frustrasjon og avmakt blant ansatte», skriver fagbladet Velferd i siste nummer (…)
Det er ikke ledelse i det hele tatt. De driver bare med logistikk og styring, sier «Anne».
Hun synes det er spesielt oppsiktsvekkende at de samme lederne i etaten som har ansvar for oppfølging av sykmeldte, ikke klarer å overføre tankegangen til egen etat og egne ansatte (…)
I tillegg opplever vi at brukerne ikke får den behandlingen de har krav på, sier «Marit» (…)
http://bit.ly/1tTjhkw

 

ABAFAIR

Østlendingen – Leder mandag 28.desember 2009
Ukultur og frykt i Nav
«Fagbladet Velferd skriver at «ansatte som sier fra om tingenes tilstand, blir tiet ihjel. Heller ikke fagforeninger blir hørt. Navs lydighetskultur er streng og sprer frustrasjon og avmakt blant ansatte.»
Det etterlyses møtepunkter der det vil være naturlig å ta opp negative ting.
Andre snakker om frykt for represalier.
Summen av åpne rapporter og anonyme uttalelser om forholdene i Nav tyder klart på at problemløsningen må starte på ledelsesnivå.
Beordrings- og lydighetskultur er generelt forkastelig, spesielt som middel til å samkjøre ulike kulturer.
Forskjellsbehandling av den statlige trygde- og arbeidsdelen mot den kommunale sosialdelen er et annet alvorlig ankepunkt flere steder.
Det er et klart lederansvar å gripe tak i og bidra til å rydde opp i interne ukulturer.
Nav-reformen vil aldri kunne lykkes uten konstruktiv dialog og samarbeid på alle plan.
Direktør Tor Saglie sier han ønsker å identifisere de stedene der ansatte opplever at de ikke våger å si sin mening, men det er ikke nok.
Noe av det første den nye arbeidsministeren må gjøre er å sørge for full gjennomgang av hele organisasjons- og ledelsesopplegget i Nav.»
http://bit.ly/1awJj1S

 

ABAHAKJO

NAV: “Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen”.
http://bit.ly/AFuBO
Nettavisen 04.02.2013 – Psykiater fikk begrenset autorisasjon – fortsatte i Nav-jobben
«Da vi fikk en tilsvarende liste høsten 2012 ble vi oppmerksomme på at hun hadde fått endret sin autorisasjon, sier Hildrum.
Hvorfor avsluttet dere da samarbeidet?
Det gjorde vi fordi hun fikk en innskrenkning i autorisasjonen. I Nav er vi opptatt av at de som søker om ytelser og tjenester hos oss skal ha stor tillit til kvaliteten i de sakkyndige uttalelsene som innhentes.
Går god for arbeidet
Hva skjer i de sakene hvor hun kom med uttalelser i perioden etter at autorisasjonen hadde blitt begrenset?
Våre rådgivende leger har gjennomgått hennes uttalelser, og kommet til at de ikke så grunnlag for gjenopptakelse av sakene.
Så Nav kan gå god for jobben hun har gjort, også med begrenset autorisasjon?
Dette gjelder et lavt antall saker, og i akkurat de sakene hvor vi har vært inne og sett har vi ikke funnet grunnlag for å gjenoppta dem.
Er klientene i disse sakene orientert om dette?
 Jeg er ikke kjent med at vi har orientert disse brukerne, sier hun (…)
http://bit.ly/1tTWGED
Nav snoker på deg
Nav har nå valgt å politianmelde kvinnen etter brudd på straffelovens paragraf 171, sier kunnskapsdirektør i Nav Yngvar Åsholt til NRK.
MERK: Den Nav-ansatte sa opp sin stilling, og er nå i jobb et annet sted i det offentlige (!!!)
http://bit.ly/2hSJR1g

 

ABEBAHH

Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede
«Restarbeidsevnen
«Arbeidslinja
Dette er hva alle festtaler og evigvarende repriser koker ned til, og intet annet!
http://bit.ly/1jMlYCz
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro
Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/1lsXbma
Nav kan ikke nekte lydopptak!
http://bit.ly/1pihBNA

 

Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR
Den største perversitet som alle tier om
http://bit.ly/2nAU2K5

 

ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
Med dette brevet har sosiallederen blamert seg kraftig og avslørt både dyptgripende inkompetanse og en farlig ledersti
http://bit.ly/1mPFVX4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2014
M T O T F L S
« apr   jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: