Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede


ABABRAKEBedrageriet bak politikerenes «strategi» for å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut eller tilbake i arbeid, er om menneskelig mulig like avskyelig som den historiske løgnen som Rigmor Aasrud vrengte ut av seg 20.10.2010:
«Politikerne forsto ikke tidlig nok at IKT-problemer kan rasere store offentlige reformer. Vi har vært for dårlige til det, for jeg tror man har undervurdert betydningen av IKT i noen av de store reformene»
http://bit.ly/1jF5ucd
Les herunder:

ABABABAFALLFRA

IKT-moderniseringen i Nav
http://bit.ly/1FM5WS4
HELSEDIREKTORATET
FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne undertegnes i dag, 30. mars 2007 av Norge.
Dette skjer når konvensjonen åpnes for undertegning ved FN-hovedkvarteret i New York.
Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. desember 2006 etter fire år med forhandlinger.
Konvensjonen blir bindende når 20 land eller regionale organisasjoner har ratifisert den.
Konvensjonen slår fast at de alminnelige menneskerettighetene også gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, og at statene forplikter seg til å arbeide aktivt for å gjennomføre disse.
Det gjelder sivile og politiske rettigheter som ytringsfrihet og frihet fra tortur, men også økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (…)
Pressemelding, 30.03.2007
Nr.: 32
Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II
http://bit.ly/1k6FBEP

ABABABAPERLES

Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus.
FN`s konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) vedtatt 1966.
Individuell klagerett?
Nei.
Vedtatt av FN, men ikke signert av Norge.

ABALIER

Representantforslag (…) om strategi for betre arbeidsmoglegheiter for menneske med nedsett arbeidsevne
Dokument 8:73 S (2013–2014)
Dato: 21.05.2014
Til Stortinget
Bakgrunn
(…) «Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne» som vart sett i gang i 2012.
Som samfunn er vi diverre ikkje i mål med å inkludere alle i arbeidslivet, og behovet er framleis til stades for å fornye og vidareutvikle arbeids- og velferdspolitikken slik at fleire får moglegheita til å ta del i arbeidslivet. Ved utgangen av mars 2014 var 206 400 personar med nedsett arbeidsevne registrert hos Nav.
Det er eit mål for forslagsstillarane at personar med nedsett arbeidsevne i større grad enn i dag skal kunne kome i arbeid (…)
Sentralt i ein slik strategi må vere å setje kritisk søkelys på korleis arbeidslivet er innretta i dag, kva slags moglegheiter det gir, og korleis offentlege inntektssikringsordningar, tiltak og tenester underbyggjer arbeidsdeltaking (…)
http://bit.ly/1gpY0fT

ABAFLA

Samme tomme ord å bivåne bak det sedvanlige evigvarende ørkesløse prosjektet – retorisere funksjonshemmede ut i arbeid.
Men det skaffer ikke brød på bordet til andre enn de godt lønnede plankekjørere.
Arbeidsgivere flest ønsker ikke å ta imot funksjonshemmede, og de kan heller ikke tvinges til det:
Aftenposten 23.09.2010: Angrep på uføre 
JO SKÅRDERUD
Leder, LOs Ungdomsutvalg Sør-Trøndelag
Ap påstår at de er opptatt av å legge til rette for at folk med helseproblemer kan få seg jobb.
For å motivere uføre til å jobbe litt, kuttes uføretrygden (…)
Arbeidslivet vil ha friske folk. De vil ikke ha folk med helseproblemer som skal ha tarifflønn og meningsfylt arbeid, uansett om de får statlig lønnstilskudd.
http://bit.ly/kf3re7
 ABACABL
Fibromyalgipasienters kamp mot Nav – 19 år etter at vi ble innrømmet rettigheter.
10.08.2013 – Stanset av Nav
Funksjonshemmede raser: – Regjeringens tiltaksplan er ekskluderende
«Vi har fått avslag på utallige søknader som Henrik har send ut, vi får ikke engang møte arbeidsgivere. De ansetter heller folk som kommer ut av fengsel enn blinde, påstår Kristin Berglann Tronrud, seksjonsleder i Norges blindeforbund.»
http://bit.ly/1bkB1Mx

ABABAK

Tirsdag 24. mai 2011 – Bare jeg beholder helsa
Før 67 år blir vi ikke lenger uførepensjonister, vi blir mottakere av uførestønad.
Uføre skal ikke lenger skatte som pensjonister, men som lønnstakere. Ordningen skal bli prikk lik den som gjelder for midlertidige uføretrygdede, det som nå kalles arbeidsavklaring.
I dette ligger at også varig uføretrygdede skal ses på som reservearbeidskraft.
Bjurstrøm vil ha gradert uføretrygd. Der det ikke er slik at du kan fortsette 20 prosent i din gamle jobb og derfor bli 80 prosent uføretrygdet. Nei, sjøl om du er 100 prosent ufør i den jobben du er utdannet til, så kan det tenkes en jobb i kongeriket der du kan greie en dag eller to i uka.
Det er ikke lenger legen som avgjør om du er ufør, det er saksbehandleren i Nav.
Uførhet er ikke lenger et spørsmål om helse, det er et spørsmål om arbeidsmarkedet. Tungt er det i dag å få et uførevedtak, nå tror jeg livsmotet forsvinner på veien (…)
http://bit.ly/jBF5jh
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.
http://bit.ly/Hbby95
Brennpunkt 04.10.2011
NAV- diagnose mens du venter.
http://bit.ly/12LFBlz

ABEBATATPOSE

Tidligere propaganda og hva som kom ut av det – hele FEM år etter:
St.meld. nr. 9 (2006-2007)
Arbeid, velferd og inkludering:
Tiltaksplan for å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne til staten
(…) Utgangspunktet er at det er etatene og virksomhetene som skal realisere målsettingen, og de skal selv finne hvilke virkemidler de skal ta i bruk og hvordan de skal nå målet.
En slik strategi gir virksomhetene fullmakt og ansvar for å nå resultatene, mens Fornyings- og administrasjonsdepartementet har en rådgivings-, pådriver– og støttefunksjon (…)
Målet er at statlige arbeidsgivere først og fremst skal se personer med nedsatt funksjonsevne som arbeidskraft med kompetanse som de trenger (…)
Arbeidsgruppa skal legge fram sin rapport tidlig i 2007.
http://bit.ly/1nBBLm3
Så kommer denne avsløringen:

ABALAIEER

15.07.2012 – Jobb-statsråden handikapp-slaktes
** – Det er et dårlig forbilde
** Vet om én funksjonshemmet ansatt i Arbeidsdepartementet

http://bit.ly/1pf3SIN
Og hele bedrageriet projiseres med jevne mellomrom over på de funksjonshemmede selv!:

ABAFAEN

16.03.2010: Uføretrygdede ønsker jobb
Nylig kunne vi lese i Aftenposten at «Få uføre vil tilbake i jobb».
Her får leseren inntrykk av at årsaken til at så mange står utenfor arbeidslivet er at de ikke er tilstrekkelig motiverte.
Det er feil.
I saken fokuseres det på at 53 prosent av alle med tidsbegrenset uførestønad og 69 prosent av uførepensjonister ikke ønsker tilbake i jobb.
Snur man på tallene, finner vi imidlertid at 32000 faktisk ønsker jobb.
I tillegg kommer alle ufrivillig arbeidsledige, funksjonshemmede som er i behandling og i arbeidsrettede tiltak o.l. 32000 personer er for eksempel omtrent antallet som jobber innen psykisk helsevern i Norge.
Man kunne med andre ord bemanne en hel sektor med 32000 (…)
ARNE LEIN
forbundsleder,
Norges Handikapforbund
http://bit.ly/1oTTHvS

ABEBAFAG

22.10.2010: NAV og arbeidsgiverne hindrer sysselsetting
(…) Hele 78.000 funksjonshemmede er, ifølge SSB, arbeidsledige til tross for at de ønsker arbeid.
NHFs spørreundersøkelse, som avsluttes i disse dager, gjennomføres for å synliggjøre hvor skoen trykker.
Mye tyder på at ansvaret for de dystre tallene må deles av arbeidsgivere og av regjeringen.
Blant arbeidsledige funksjonshemmede som ønsker jobb svarer hele 58 % at mangelfull bistand hos NAV er blant de viktigste årsakene til den høye arbeidsledigheten.
http://www.nhf.no/index.asp?id=72011

ablaaw

SV 22.11.2010 – Myter og fakta om uføretrygden
Noen påstår at det har skjedd en voldsom økning av antall uføretrygdede i Norge, og tror at det å kutte i uføretrygden vil få flere i arbeid.
(…) Myte 1: Antall uføretrygdede vokser kraftig
Fakta: Det stemmer ikke.
Andelen uføretrygdede i befolkningen har vært veldig stabil de siste årene.
Den var 10 prosent i 2001 og er 9,5 prosent i 2010.
Kilde: NAV:
http://www.nav.no/249472.cms
Myte 2: Antall unge uføre har eksplodert
Fakta: Det stemmer ikke.
Dette blir av og til hevdet fordi det blant 18-19 åringer har vært en økning på 418 personer over ti år.
Men ser vi på hele gruppa unge mellom 18 og 29 år har det blitt bare 94 flere uføre fra 2001 til 2009, tross en stor vekst i folketallet.
Det kan vanskelig kalles en eksplosiv økning.
Kilde: NAV:
http://www.nav.no/249470.cms
http://bit.ly/1tv3Te2

abdye

30.03.2012 – Borten Moe: For lett å få uføretrygd:
«Tall fra Nav i januar avdekket at at det har vært en vekst i antall uføretrygdede på hele 9 prosent i gruppen mellom 18 og 34 år fra 2010 til 2011.
Dette betyr at det er rundt 16.000 uføre under 35 år.»
http://bit.ly/HCRlxM
«16.000 uføre under 35 år» – Eh jaa??? Hvor mange er det vi er her i landet igjen… Ca. 5 mill?

ABDEM

SLIK JUKSES DET MED STATISTIKK OVER TRYGDESVINDEL I NORGE:
11.06.2013 – Tvilsomme tall om trygdesvindel
“Med denne metoden kan en sterkt avvikende oppfatning fra én person drive svindeltallet kraftig i været.
Det har skjedd i anslaget over svindel med uførepensjon, som ifølge Proba-rapporten er den ordningen det svindles mest med.
Anslaget for denne ordningen bygger på vurderingene til et ekspertpanel på ni personer, hvorav sju jobber i Nav.
Åtte av deltakerne i dette ekspertpanelet anslo i gjennomsnitt at svindel utgjør 3,2 prosent av det samlede beløpet som utbetales i uførepensjon.
MERK: Den niende deltakeren mente svindelandelen var omtrent fem ganger så høy, på hele 15 prosent.
Avvikende anslag drev svindeltallet i været
Basert på antakelsene til de åtte mest samstemte fagfolkene ville anslaget over svindel med uførepensjon ligget på 1,8 milliarder kroner i året.
Det sterkt avvikende anslaget fra den niende paneltakeren gjorde imidlertid at svindelanslaget ble 700 millioner kroner høyere, på hele 2,5 milliarder kroner.”
http://bit.ly/17Ebwqr

ABACARRAP

28.02.2013 – Feil og overdrivelser om trygdesvindel.
Nav svindles for 10 milliarder årlig», skriver NRK med fete typer på sine nettsider i dag (…)
Nyheten i radio og på nett baserer seg på VGs oppslag med tittelen «Nav svindles for milliarder», som forteller at Nav betaler trolig ut over 10 milliarder årlig i feilutbetalinger og svindel.
Oppslagene gir et misvisende bilde av omfanget av trygdesvindel, og NRKs oppslag er direkte feil.
Anslagene fra analysefirmaet SAS Institute, som VG bygger sin sak på, forteller at trygdesvindel antakelig beløper seg til 1,5-2 milliarder kroner årlig, mens feilutbetalinger beløper seg til 8 milliarder.
http://bit.ly/1qypaSY
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq

ABEASPE

Fra posten – Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
Professor Fuggelli: «Aktivitetslinja ruler. ”Ta opp din seng og løp” – lyder dagens mantra fra leger, NAV og NHO.
Samhold, ikke medisinsk apartheid.
Høyresiden har alltid likt å rangere mennesker i verdige og uverdige trengende.
De verdig trengende kommer fra Den tilfredse majoritet som blir rammet av skikkelige sykdommer som kreft, hjerteinfarkt og leddgikt.
De uverdig trengende kommer i hovedsak fra ”de andre”, fra de lave sosiale lag.
Det er de viljesvake bløtdyrene som ruser seg, får nervøse plager, spenninger i musklene og vondt i skjelettet.
I debatten har det kommet fram konkrete forslag om å forskjellsbehandle disse to gruppene med henblikk på overvåkning, kontroll og trygdeytelser.
Slik ser vi konturene av et medisinsk klassesamfunn vokse fram.
Slik har høyresiden fått herje med syke menneskers trygghet og verdighet under dekke av å ville redde nasjonaløkonomien (…)
Sykefraværet i Norge har holdt seg stabilt siden 1978 (…)
Venstresiden har aldri laget en kampsak av å sikre mennesker med økt sykelighet og nedsatt funksjonsevne rett til arbeid (…)
Ikke la egne måltall, frykt for tvangsmulkt, beskyttelse av egeninteresser i profesjon og byråkrati dominere.»
http://bit.ly/u5ZzJc
ABAFAGELPer Fugelli får Karl Evang-prisen
Professor i sosialmedisin, Per Fugelli, får tirsdag Karl Evang-prisen for 2010. Fugelli får prisen for sin ureddhet i norsk samfunnsdebatt.
http://bit.ly/1kzjK8C
http://bit.ly/c7bLX5
Oslo 14. januar 2011
Styrt forskning
Metoderapport til SKUP av John Hultgren og Ingeborg Moe

S. 14: STATEN FREMSTILLER KONSULENTTJENESTER SOM FORSKNING.

http://bit.ly/1nDEewh

ABETRAY

Skamløs propaganda fra våre politikere som indikerer at mennesker med redusert funksjonsevne skal bli ivaretatt og gått i bresjen for, har aldri resulterert i annet enn at disse tvinges til å adlyde en hver sinnsvak ordre fra Nav og danse en evigvarende dans rundt i systemet som marionetter!:
«Restarbeidsevnen!»
«Arbeidslinja!»
Dette er hva alle festtaler og evigvarende repriser koker ned til, og intet annet!
De setter “navjegere” på mennesker for å eliminere et hvert tilløp til svindel, men kaster samtidig milliarder ut av vinduet på å opprettholde virkningsløse tiltak som nedverdiger og ydmyker mennesker og som ingen fremgang giver:
Trakassert av NAV
http://bit.ly/19ezFkY
Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.
Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: “Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo
Kicking out
24.11.2008:
«Sølsnæs fortalte om en trailersjåfør som var blitt lam fra livet og ned. Han ønsket likevel å fortsette som sjåfør.
Nav ordnet med spesialutstyr både til kjøring og til lasting og lossing av bilen. Det kostet over en million kroner, men mannen kom i jobb.
Store utgifter for samfunnet, men de vil være inntjent i løpet av tre-fire år fordi mannen nå betaler skatt i stedet for å motta trygd, sa Sølsnæs.»
http://www.ms.no/rettigheter/arbeid/unge-sluse/
Så kan man for sammenlikning lese Marita Synnestvedts overnevnte historie!
Hvor er “likebehandlingen” der?!
Nav
Forvaltningsenhetene skal sikre:
Effektiv saksbehandling
Høy kvalitet i saksbehandlingen
Likebehandling
http://bit.ly/19T3Oda
Da kan vi slutte at det at det er håp for alle med nedsatt funksjonsevne som kontakter Nav – at de får skreddersydd sitt videre forløp?
For det skal da ikke gjøres forskjell på Navs kunder – eller?:
19.07.2013 – Hvorfor jeg ikke lenger leser Dagens Næringsliv
«Jeg maler akkurat dette ut med ekstra bred pensel, fordi jeg er av den oppfatning at Dagens Næringsliv brukte det med tidligere å ha sett innlegget på trykk kun som et påskudd for å refusere det (…)
At jeg prøver å stille krav eller stiller spørsmål ved NAVs virksomhet – i den ene enden jakter de på småsnyltere mens de i den andre enden selv øser ut millioner til private attføringsbedrifter – oppfattes i denne forbindelse i beste fall å være uhøflig og utakknemlig.
I verste fall ris til egen bak: Er du i stand til å klage, er du ikke ydmyket nok.
Ingen får (uføretrygd) før de legger seg flate og begråter saksbehandlerens gulv.
Akkurat dét har jeg bestemt meg for aldri å gjøre.
Da heller den lange tunge vei, men med stoltheten høyt hevet»
http://bit.ly/116hE6J
ABECIA

10.04.2012 – Nav-ansatte bekymret over interne konkurranser
“Navs ensidige fokus på måltall hindrer medarbeiderne i å utvikle gode tjenester og kan åpne for statistikkjuks.
Det mener tillitsvalgte i etaten.
Nå ber tillitsvalgte Nav om å fjerne målekortet, et av dagens hovedverktøy for å stimulere til økt innsats blant de ansatte (…)
Men gode resultater på målekortet betyr ikke nødvendigvis at kvaliteten er god.
At du har hatt mange oppfølgingssamtaler, laget mange handlingsplaner eller fått folk ut i tiltak, sier ikke noe om den faglige kvaliteten på arbeidet du har gjort.
Vi hører at mange steder utfører man oppgaver som ser pent ut på målekortet.
Oppgaver som allerede er talt negativt på målekortet, nedprioriteres fordi det da ikke gir gevinst å behandle saken».
http://bit.ly/NnP60j
Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/1lsXbma
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede

 1. Yngvar Aagaard
  mai 23, 2014

  Takk til forfatteren. Mange innlegg over lang tid, Jeg maa tilstaa at mange ganger er det bare overskrift og innledning som leses. Mange ord og dessuten bevis som lydopptak. Et formidabelt arbeid. Har ikke sett noe som er i samme omfang og alltid underbygd. Iallefall det jeg har lest fult ut. Merker at damen blir stadig kvassere i sine karrakterestikker og frustrasjonen er tydligvis stigende.
  Har personlig ikke noe aa klage paa naar det gjelder NAV. Ok det tok 4 barn foer jeg lykkes aa faa betalt for pappaperm. Paalagt saadan. Hvorfor maa man soeke naar det er paalagt. Hyggelige personer hjalp meg, men de fortalte at disse skjemaer maatte sendes til Oslo, skannes hvoretter for mitt distrikt kontoret i hammerfest behandlet. Regn med en maaned minimum. Jaja iallefall var de hyggelig og hjelpsom. Det som beskrives i denne bloggen kjenner jeg dog igjen i annen offentlig forvaltning. Allikvell syns jeg det er viktig aa nevne at det er flotte og flinke mennesker i alle etater. Tilbake til budskapet jeg ville dele.
  Ros og takknemmelighet for innsats som kommer mange tilgode. Et vitnespyrd av stor verdi. Desverre blir masekraaker behandlet som noe man kan riste paa hodet av og kaste i en skuff uten realitetsbehandlimg. Noen ganger kan jeg forstaa det. Kverulanter er det mange av. I dette tilfelle er det brukt feil skuff av Nav. I den kommende opprydding skulle jeg oenske at noen tok seg tid til bruke dette beviset som verdifull hjelp til forbedring. Takk igjen!!

 2. Jeanine
  mai 24, 2014

  Tusen takk Aagaard!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mai 23, 2014 av i maktmisbruk, manipulering, Nav, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Samfunn med stikkord , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2014
M T O T F L S
« apr   jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: