Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav-ombudet og judas


ABAGAL
19.05.2014 – Veiledning fra NAV omfatter ofte ikke mer enn henvisning til nav.no
Rettighetssenteret krever Nav-ombud.
http://bit.ly/1sPYlZt
20.05.2014 – Sliter ofte selv med å forstå hva Nav skriver i brev til brukerne
Trolig flertall på Stortinget for Nav-ombud.
Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) fremmer nå forslag om opprettelse av et Nav-ombud (…)
Et ombud vil være i stand til å peke ut systemfeil og gi beskjed om hva som bør gjøres annerledes, sier Andersen.»
http://bit.ly/1nb6KJQ
ABAKARA
Vel – Karin Andersen (SV) er den judas som var en sentral aktør i tåkeleggingsoperasjonen «Fortell det til Nav» – det ultimate svik mot landets borgere!:
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
FattigNorge solgte seg til høystbydende, og sto også sentralt i maskepien:
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD

ABAHIPPOS


Jeg ber alle være stort oppmerksom på hva Karin  Andersen egentlig sier her (fra art):
«Et ombud vil være i stand til å peke ut systemfeil og gi beskjed om hva som bør gjøres annerledes» sitat slutt.
Den lille mann i gata skal altså heller ikke denne gang motta akutt bistand. Det skal atter fokuseres på å «rette systemfeil» – !
Dette, PÅ TROSS AV advokat Anders Andersens klare tale om at det er UKULTUREN i Nav man må til livs – som praktiseres av den enkelte ansatte!:
http://bit.ly/1lrSNTR
Kravet om et ombud kan herunder vanskelig forstås som annet enn atter en tåkeleggingsoperasjon for å kjøpe tid for Nav og deres totalitære regime som nå er under lupen – igjen.
At det er SYSTEMET og dets bedervede kultur som fremdeles skal stå i fokus, der Arbeidslinja feier alle menneskelige hensyn til side – alt mens fortvilte klager fra folket som Nav så listig har valgt å kategorisere som «serviceklager» vil bli håndert akkurat som tidligere: ubehandlede eller/og ikke tatt på alvor!
Min påstand er at stuntet slett ikke springer ut fra en endelig hensynstaken til «folkets nødrop»!
Men det ga dem et påskudd!
Nei. Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft som er ment å lulle saueflokken inn i en falsk trygghet for at Nav skal bli latt i fred og ha full anledning til å trakassere befolkningen i like stor utstrekning som før under dekke av at «historiene vil bidra til å gjøre Nav bedre»!
Akkurat som Andersen bidro til i – Protest mot læringskonferansenFortell det til NAV”.
Det er god økonomi i det – for makthaverene!

ABABAK

Mulig at Sortebekk i FFO er genuint kunnskapsløs, men der råder ingen tvil om at Karin Andersen m.fl. har blitt lønnet godt for å delta i overnevnte avtalte spill. En kan heller ikke utelukke at FFO har blitt «bearbeidet» mer eller mindre åpenlyst før de gikk på banen!
HVA KOM UT AV «FORTELL DET TIL NAV»? HVOR ER DET DOKUMENTERT? HVILKE REELLE ENDRINGER TIL BESTE FOR KUNDENE TOK PLASS? INGEN!

ABEBATHE

Hvor mange millioner ble sløst vekk på overnevnte så de involverte kunne spise kake på møter og seminarer mens folket sultet og ble hundset!?
Og hvor mange millioner – nei milliarder ville vel ikke «sløses vekk» hvis forvaltningsrammede borgere vitterlig skulle innrømmes rettssikkerhet og få adgang på reelle klagemuligheter?!
Anarki!
Det skal de korrupte involverte slett ikke ha noe av! Ingen skal rokke ved deres lyssky virksomhet.
Nav-ombud!
Dette påtakelige sviket går hinsides all fattevne, også etter de alvorlige avsløringene som kreftsyke advokat Andersen nylig kom med på vegne av uttallige innbyggere!
Ombudets funksjon vil mest sannsynlig ikke avvike en tomme fra dagens maskerade, der hovedposør Bjørn Gudbjørgsrud lenge har boltret seg konsekvensfritt i bingen med høy sigarføring.
Hans standardpulverisering av «serviceklager»:
«Vårt mål er at hver enkelt bruker av våre tjenester skal bli møtt på en god måte. Derfor ønsker vi også at de som er misfornøyd sender oss en klage, enten via våre nettsider nav.no eller ved å sende et brev. Disse tilbakemeldingene gir oss verdifull informasjon i vårt arbeid med å bli litt bedre enn vi var i går.» sitat slutt.
http://bit.ly/x0cn7n

ABEHAND

I klartekst betyr dette: «Bruk av dine siste krefter på å skrive av deg dine «frustrasjoner» og send de til Nav. Brevet vil gå rett i makuleringsmaskinen!
Du forstår – Vi dr*ter i alvorlige varslinger og dokumentasjon om graverende lovbrudd, rett og slett fordi vi KAN!
Så kan jo DU leve i den villfarelse at vi vil komme til å bistå deg når du sender oss tilbakemeldinger om akkurat DIN sak!
Og når det endelig går opp for deg at klageadgangen vi så snedig tilbyr kun er spill for galleriet, tenker vi at du langt på vei vil ha mistet «kampånden» og lar oss i fred!
Forrige Arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm, lovte dyrt og hellig for flere år siden det følgende:
Det arbeides nå med ulike alternativer med sikte på å forbedre etatens håndtering av klager som ikke passer inn i dagens formaliserte klageordninger (…)
http://bit.ly/Hhv9mz

ABALAIEER

Stortinget – Møte fredag den 25. november 2011 kl. 9
Dato: 25.11.2011
Interpellasjon fra representanten Torbjørn Røe Isaksen til arbeidsministeren:
(…) Hva vil statsråden gjøre for å sikre at særlig de brukerne som er avhengige av Nav for å få en ny sjanse, får økt tillit til systemet?
Bjurstrøm (…) Jeg er veldig opptatt av at vi har et kompetanseproblem i Nav når det gjelder å få de gode folkene.
Det er ikke gitt at det å bygge opp en ombudsfunksjon vil være bra.
Det er mulig at det er en måte å ta ressursene våre på. Kanskje er det andre eksisterende ordninger som er bedre.
Men jeg lover at jeg veldig snart kommer tilbake med en konklusjon på dette som skal ivareta rettssikkerheten til brukerne på den aller beste måten.
http://bit.ly/1bCVLn7
Og hva så vi av det?

ABACADE

Andersen har ikke tatt to sure sild for å snu sin kappe etter vinden også i andre sammenhenger, så som her:
13.02.2013 – Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen.
(…) Legg merke til utsagnet fra Andersen i Glåmdalen avis som komiteens medlemmer fremhever, der hun uttaler:
«Videre må vi se på hvilket erstatningsansvar etaten bør ha for ekstrautgifter folk kan få hvis pengene ikke kommer i tide. Ekstrautgifter om regninger ikke blir betalt i tide, er det rett og rimelig at Nav dekker».
Se dette munnhellet opp mot bestemmelsen hun vitterlig vedtar en tid senere:
«På denne bakgrunn mener jeg at det ikke er hensiktsmessig å innføre en rett til utbetaling for søkere av trygdeytelser når nærmere fastsatte tidsfrister for saksbehandlingen overskrides av forvaltningen.»
Etter min mening er det mer hensiktsmessig å følge opp de forslag som er fremmet i St.prp. nr. 51 (2008–2009).
Forslagene skal primært gjøre Arbeids- og velferdsetaten i stand til å redusere saksbehandlingstidene for de sentrale trygdeytelsene.
Samtidig endres regelverket til brukernes fordel på områder hvor dette kan gjøres uten at det går ut over kvaliteten på vedtakene eller påfører Arbeids- og velferdsetaten ekstra arbeidsbyrde».
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. mai 2009
Leder Karin Andersen
Ordfører Kari Kjønaas Kjos
http://bit.ly/XBXaAo

ABEBARGE

Igjen – En kan ikke utelukke at Sortebekk mangler vesentlig ballast, men når en erfaren politiker som Andersen går høyt på banen, fremhever at hun selv har «sloss for et Nav-ombud i Regjering» og riktig står som en påfugl i glansen av FFOs innspill – alt mens hun totalt unnlater å belyse de fataliteter dette vil avstedkomme og total opprettholdelse av status quo, så har hun ikke annet enn min absolutte og udelte forakt.
FØR Nav-ombudet opprettes, må folket få skriftlige garantier fra Regjeringen om at Ombudet vil ha mulighet for å gå rett inn i enkeltsaker og bistå borgerene om mulig på dagen ved direkte kontakt med lovbryterene i forvaltningen – den enkelte saksbehandler og dennes overordnede og få ryddet opp i forholdene – (gjerne i en treveis telefonsamtale som ved ønske kan tas opp på bånd), og senest innen tre uker.
En saksbehandler som mer enn tre ganger beviselig begår lovbrudd må finne seg et annet gebet. Det samme må gjelde for forvaltningsledere som forsøker å beskytte denne type ansatte.
For det er enkeltmennesker som herjer med oss – ikke «SYSTEMET»!
– En utopi. Selvsagt!
Men jeg håper i alle fall at klarteksten får folk til å tenke over hva i all verden det er vi har i vente nå!

aboobb

MERK de sannhetens ord som legges for dagen 12.11.2010:
Bortsnakking og ansvarsfraskrivelse
Et av de største paradoksene i det norske samfunnet er politisk ansvarsfraskrivelse.
Når saker med emmen smak popper opp i offentligheten vrir folkevalgte på nasjonalt nivå ubekvemt på seg.
Bortforklaring med flakkende blikk befinner seg i den mest amatørmessige delen av ferdighetsskalaen.
Jeg leser mine eposter bakfra er en annen.
Mer finurlig blir det når sakene skyves over til utvalg og kommisjoner.
Der forsvinner de i store svart hull og dukker først opp igjen når glemselens slør har senket seg over dem.
NAV (…) og mer til, er saker med grenseoppganger mot politisk ansvarsfraskrivelse og unnfallenhet (…)
Mens mannen i gaten rister oppgitt på hodet fortsetter det offentlige tjenerskapet med å øve seg på nye metoder i sitt taktiske spill.
Det er sikkert interessant, men neppe særlig effektivt for samfunnsutviklingen.
http://bit.ly/1jF0fg1
ABALIER
01.03.2014 – NAV-problemene i søkelyset – 1000 ville delta
Bare 80 får komme på klage-møte
Hvordan har dere valgt ut?
-Det har vært vanskelig å plukke ut, fordi det var svært mange gode kandidater.
Derfor har vi foretatt et tilfeldig utvalg, men vi har sikret oss at de som kommer, representerer de fleste problemstillingene som er meldt inn til oss (…)
-Dere risikerer å bli anklaget for å ha valgt ut på en måte som tjener de sakene regjeringen vil ha fokus på?
-Nei, det har vi ikke gjort.
http://bit.ly/1j8XddT

ABAFHAAAL

SISTE:
Representantforslag 75 S (2013–2014) (Midlertidig)
Representantforslag fra stortingsrepresentanten Karin Andersen om å gi trygge vilkår og bedre samarbeid mellom Nav og befolkningen ved hjelp av opprettelse av et Nav-ombud
Dokument 8:75 S (2013–2014)
Til Stortinget
Hovedformålet med å etablere en faglig uavhengig ombudsordning for arbeids- og velferdsforvaltningen vil være å bidra til å styrke brukernes rettssikkerhet gjennom oppfølging av enkelthenvendelser, særlig rettet mot klager som ikke passer inn i de formelle klageordningene som for eksempel klager vedrørende tilgjengelighet, saksbehandlingstid, kvalitet på tjenester, saksbehandleres oppførsel, manglende gjennomføring av vedtak og andre lignende forhold (…)
I tillegg vil et ombud kunne gi tilbakemeldinger til forvaltningen om systemiske feil og mangler basert på de mottatte erfaringer fra mennesker som møter Nav (…)
På denne bakgrunn fremmes følgende
forslag:
Stortinget ber regjeringen snarest mulig fremme forslag om oppretting av Nav-ombud etter modell fra pasient- og brukerombudet.
22. mai 2014
http://bit.ly/1njl6I3

ABAGLAV

Les dokumentarserien der jeg avslører hvordan «klageadgangen» i realiteten fungerer i dag – Helse-, sosial og eldreombudet som jo like godt kan avvikles med ordningen «Nav-ombud» da de i dagens situasjon foretar seg lite annet enn å stikke flere kjepper i hjulene til mennesker som trenger hjelp:
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
http://bit.ly/1iH36Dj
Og så håper jeg ikke minst at alle vil lese posten
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
– der Advokatforeningens leder m.fl. har sitt og si om vår manglende rettssikkerhet og hva som må til for virkelig å rette opp i dette:
http://bit.ly/vZ5qgK
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q

ablaaw

 

Sosialtjenesteloven kap. 4.
http://bit.ly/1lM2R8A
Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014
http://bit.ly/1ohUJiA
Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz
Underslag av rettighetsbestemmelser, og politikerenes lokkebete.
«Fylkesmannen har begrenset mulighet til å føre tilsyn med det som skjer i møte mellom brukere og fagperson.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans».
http://bit.ly/1mN34Of
Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
http://bit.ly/1nWE4DU
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Nav-ombudet og judas

  1. Tilbaketråkk: Nav-ombudet og judas | Blopp.no

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mai 20, 2014 av i Politikk med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2014
M T O T F L S
« apr   jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: