Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Norske avisers sensur av systemkritikk


ABADAG
Denne gangen er det Dagbladet som har utøvd unødig makt, og radert vekk saklig informasjon fra meg som til alt overmål kan etterprøves til fulle.
Jeg er verken Advokat eller Dagbladjournalist, ikke er jeg kreftsyk heller som jeg vet om per nåværende.
Jeg er kun en ringe 52 år gammel borger med bachelor i Kultur- og samfunnsfag fra UIO som Nav har herjet vilt med i hele syv år fordi jeg på blogg og i diverse debattfora har dokumentert de lovbrudd, trakassering, represalier og gjengjeldelser jeg har erfart fra samkjørte, inkompetente og hevngjerringe aktører i etaten og navngitt disse.
Men når jeg ser anledning til å ytre meg rundt dette og hint i respons til avisartikler, blir jeg resolutt kneblet.
Da er det noe som er forferdelig galt, og jeg kan ikke slutte annet enn at media ser på meg som «farlig» – nettopp fordi jeg sitter inne med bevis for en forvaltningskriminalitet som er hinsides grotesk og som de ikke ønsker at skal ytterligere opp og frem i lyset via den store leserskare avisene har.
Her følger min slettede respons til artikkelen som kringkaster Arbeids- og sosialminister Robert Erikssons «absolutter»:
Jeg vil ha bort systemtenkinga til Roy Narvestad i Nav
http://bit.ly/1vbzZxb

AETISK

Dette er første tilsvar, som utrolig nok fikk stå! Nr 2-4 ble slettet:
(Rettelse – NEI! Neste dag – 16 mai var også dette svaret fra meg slettet!)
Sitat: I kronikken «Navs utfordringer» går VGs panel rett til saken kjerne:
«De mange klagesakene og tabbene bærer bud om en ting: NAV har vært litt for opptatt av, og har brukt litt for mye ressurser på å følge enkeltsaker ut i det absurde, noe som igjen kan ha gått utover evnen til å få hele det nye systemet opp og stå.
Det er selvfølgelig et overordnet ansvar for ledelsen i tjenesten å sørge for at strukturene fungerer.»
Videre:
«Da den kinesiske kommunistlederen Zhou Enlai en gang ble spurt om effekten av den franske revolusjonen nesten to hundre år tidligere, skal han ha svart: «Det er for tidlig å si».
Det er omtrent det samme svaret kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, gir i Dagbladet, når avisen konfronterer han med to nye rapporter som konkluderer med at NAV-reformen fra 2006, ikke har hatt noen positiv effekt.»
http://bit.ly/1oNTRly

????????????????????????????????????????

Alt mens Aftenposten velger å agere etterblivne:
Leder onsdag 14. mai:
Lærdommer fra en mislykket reform
Gjennomføringen av Nav-reformen nærmer seg en tragedie.
«Den knusende dommen over gjennomføringen av Nav-reformen, styrker mistankene om at en-dørs-drømmen i Nav var urealistisk».
http://bit.ly/1g96IyT
For en enestående undervurdering av borgerenes intelligens!
Og for en gigantisk avsløring av egen stupiditet, ved dette rystende underslag av redaksjonens basalviten overfor «saueflokken» der ute.
«Styrker mistankene» meg midt i ryggen med «denne dommen»!
Realitetene er at forskere frarådet Nav- reformen på det sterkeste før hele marerittet overhodet ble iverksatt, og de ansvarlige for å ikke ta informasjonen til etterretning var så feige å sende ut sine talerør som indirekte fremsatte påstander om at forskerne løy, da skandalen var et faktum;
Ble advart mot Nav-reformen
http://bit.ly/gbFTgP
Nav-reformen er fordømt umulig
http://bit.ly/hL9KAE
Første tilsvar slutt.
Og jeg legger til her på bloggen, det jeg glemte å ta med i overnevnte svar:
Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser? (utdrag):
Jeg fremhever igjen en av de største løgnene i dette århundret som blant annet APs talerør Laila Gustavsen ytret offentlig, der hun påsto at partiet angivelig aldri skulle ha mottatt noen forskerrapporter som fastslo at reformen aldri ville kunne la seg gjennomføre: (…)
http://bit.ly/NatM0
Og i posten
«Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere»
fremgår det med største etterprøvbarhet at Arbeiderpartiet har fusket med andre forskerrapporter også (utdrag):

ABAFRAUD

«Det er akkurat blitt 2010. Regjeringen forbereder upopulære tiltak for å få ned sykefraværet.
Til det trenger den faglig ammunisjon som blant annet bekrefter at sykefraværet i Norge er høyere enn i andre land.
SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose får oppdraget med å lage en rapport.
Men konklusjonen i den 35 sider lange rapporten underbygger ikke påstanden om at sykefraværet i Norge er mye høyere enn i andre land.
Forskeren skriver at det «fortsatt er uklart om Norge har svært høyt sykefravær sammenlignet med andre land …».
Her krever Arbeidsdepartementet at rapporten endres: (…)
I et avsnitt i rapporten skriver Ose at oppslagene i mediene om at «Sykefraværet eksploderer» og aldri har vært høyere, rett og slett ikke stemmer.
Det avsnittet krever departementet at hun sletter helt.
Departementet nøyer seg ikke med det (…).
http://bit.ly/u5ZzJc

ABASE

2. tilsvar:
Nylig har FO-leder Mimmi Kvisvik gått ut i media og kringkastet det følgende:
«FO-leder Mimmi Kvisvik påpeker at også brukere i rustjenester og rusbehandling, barnevernet og Nav trenger den type rettssikkerhet hvor den enkelte ansatte står faglig ansvarlig for sin praksis.«
Og jeg spurte i mitt siste blogginnlegg:
Til Mimmi Kvisvik – Hvorfor kommer du på banen først nå!
Først nå når den alvorlig kreftsyke Advokaten Anders Andersen har avlevert sin klare tale vedr. egen erfaring med Nav, og endelig gehør for overgrep innenfor barnevernet er stadfestet!
DA først er det på tide å skride inn med kalkulerende pondus!?
Men fortiden biter henne et visst sted!:
I posten jeg skrev allerede 30.07.2009 – altså for hele FEM år siden – Hvordan står det til på våre sosialkontor? belyste jeg følgende utdrag fra FattigNorge:
(…) Fra FO og sosialtjenesten rettes det kritikk til foreningen fordi vi har gått ganske kraftig ut mot enkelte sosialarbeidere som vi mener har begått saksbehandlingsfeil eller tjenesteforsømmelser.
Vi har også gått til noen politianmeldelser, men disse er henlagt som ikke straffbare.
Kommunen sa i en pressemelding at sosialarbeiderene var «frikjent», men det er en misforståelse.
Disse vedtakene ble gjort om, slik at det er en innrømmelse av saksbehandlingsfeil.
Det sies også at vi bør fokusere på systemet, og dempe kritikken av sosialarbeiderene.
Vi har forsøkt å få en dialog med sosialtjenesten og den enkelte sosialarbeider, uten at det har lykkes.
Vi inviterte også til en uformell aften både med medlemmer av FO og Delta, uten at det kom noen på disse møtene.
Vi mener at FO må gå inn i denne saken på en langt mer offensiv måte. Det synes naturlig at FO på eget initiativ setter opp et møte mellom sine medlemmer og Foreningen Fattignorge.
Vi er av den oppfatning at det faktisk er slik at den som fatter et vedtak må være ansvarlig for det og kunne stå for det.
Det er ikke systemet som er den faktiske saksbehandler.
Derfor mener vi det er viktig å sette søkelyset på de vedtak som fattes.
Vi vurderer heller å trappe opp markeringen av at det er den enkelte saksbehandler som må være ansvarlig for egne handlinger.
Vi kommer aldri til å slå oss til ro med at det skal være slik at ansvaret for vedtak som får stor betydning for den enkelte vanskeligstilte skal pulveriseres (…)
http://bit.ly/1ms3ln4
Så saken er – Vi Navrammede som erfarer rystende behandling og påfølgende ignoranse overfor gjentatte klager vi sender inn, må nå endelig bli hørt!
At det hele tiden og over år – så som her skyldes på systemsvikt og bedyres at den enkelte saksbehandler aldri gjør noe galt men etter beste evne forsøket å hjelpe, er ikke en gang en sannhet med modifikasjoner, det er renspikket kalkulerende manipulering og løgn!
ABABERSEL
Andersen sier i art. av 11.05.2014 Mener Nav er arrogante og har en skrikende mangel på kompetanse dette: (utdrag)
Mine erfaringer som advokat har vært at mange opplever kontakten med NAV som svært belastende, og påpeker at selv når Nav åpenbart har gjort klare feil, blir dette unnskyldt med at det er beklagelig at brukeren oppfatter det slik.
Selv i grove tilfeller er det ikke registrert tilbakemeldinger fra Nav om at det noensinne er blitt plassert ansvar for det som i kriminologisk terminologi beskrives som «strukturell vold».
Dette til tross for utallige innsendte serviceklager på vegne av klienter.
At det ofte er de samme feilene som går igjen underbygger dette.
Det er gjennomgående klagerens subjektive oppfatning av saken som er beklagelig.
Stort lenger bort fra etatens mantra om «brukeren i sentrum» er det ikke mulig å komme (…)
Når saksbehandlingen faktisk krever noe av Nav, er det min erfaring at feilprosenten og misnøyen er svært omfattende.
ABestad
Lystad sender med sine synspunkter ut signaler om at det ikke er så ille fatt i Nav-systemet.
I virkeligheten er det slik at altfor mange gjør en altfor dårlig jobb, og det er det som må være utgangspunktet for å rette opp i Nav-systemet.
Etaten mangler kompetente saksbehandlere.
Det har utviklet seg en kultur om egen ufeilbarlighet i etaten og en oppfatning av at brukernes misnøye skyldes at de ikke skjønner hvor flinke, kompetente og ufeilbarlige saksbehandlerne er, sier Andersen og utdyper:
Nav har en skrikende mangel på kompetanse.
Dette preger saksbehandlernes opptreden når de kommer til kort ved kontakt med brukerne og utløser irrasjonelle reaksjoner.
Det er umulig å få til noen bedring før det blir pålagt den enkelte ansvar for de feil som blir begått og før det blir satt i gang kompetansehevende tiltak både når det gjelder faglig kunnskap men ikke minst skolering i ydmykhet, respekt og alminnelig god forvaltningskikk (…) sitat fra Advokat Andersen slutt.
Les mer her:
http://t.co/AEWHkZhyNY
Videoen:
http://bit.ly/1sGRykI
Avisinnslaget:
http://bit.ly/ThL4i4
Ikke en gang når Arbeids- og sosialministeren leser dette, får det ham til å reflektere og gå ut i media og møte borgerene på en annen måte. Angivelig.
Men selvsagt har Eriksson registrert Andersens vitnesbyrd som han har strevd med, alvorlig syk som han er!
abblåst
Eriksson er lesefør og burde ha vært ydmyk overfor denne klare tale fra en mann med såpass etterrettelighet som det den alvorlig syke Advokaten har, men han blåser det en lang marsj, børster av skuldrene og stevner på med skylapper og samme sinnsvake propaganda som alltid har vært den brutale og totalitære etatens gjennomgangsmelodi:
«Jeg blir lei meg og frustrert når ansatte i Nav blir møtt med sjikane og trusler om vold. Derfor vil jeg gjerne be Nav-brukerne om å skille mellom systemsvikt og personsvikt. De bør heller rette sin harme mot systemet.» sitat slutt.
Han nevner ikke med et ord, de lidelser titusenvis – om ikke hundretusener av borgere har erfart fordi PERSONER som sitter i Nav-«Systemet» har påført dem disse over svært mange år!
Estimert er heller ikke Andersens omstendelige redegjøring for de forhold som vitterlig ligger til grunn for at noen borgere blir utagerende!
Selv mottok jeg et trusselbrev fra en sosialsjef etter min omfattende varsling om forbrytelser i offentlig tjeneste i hans avdeling her i Oslo, i stedet for å motta profesjonell tilbakemelding på denne.
Det samme kontoret der en desperat dame satte fyr på seg selv.
Slik skal det ikke være!:
http://bit.ly/1mPFVX4

ACitizens

Dagbladet sletter min overnevnte respons umiddelbart – to ganger!
Men jeg prøver videre:
Den enorme ukulturen i Nav under inkompetent ledelse, maktmisbruket, udugeligheten, vilkårligheten, og de rent ut kriminelle forholdene i etaten som stille og effektivt rammer uskyldige mennesker, ble så vidt nevnt og holdt seg live et par uker til ende, i form av Lone Hansens avsløringer om misfornøyde ansatte i Nav 20.02.2009:
http://bit.ly/9ke0QI
Og der ble fremhevet på Dagsrevyen – ansatte som angivelig satt og gråt på kontorene sine «med dårlig samvittighet for alt det de ikke rakk å gjøre, for alle søknader de ikke rakk å behandle”.
Allikevel– de Nav- rammedes historier (vitnesbyrdene om maktmisbruk M.M som gjaldt alt annet enn forsinkede utbetalinger) ble aldri førstesideoppslag eller omtalt på nyhetene.
Disse ble kun forvist til sine uttallige fortvilte innlegg i blogger og svar til avisartikler, mens de gråtende Nav- ansatte ble profilert i beste sendetid, og hadde tross alt en jobb og gå til der de kunne heve sin lønn, betale sine regninger og ha status som arbeidstakere, samt opparbeide seg rettigheter og pensjon.
Med min viten om hvilke uhyrligheter denne etaten var i stand til å begå mot sine kunder/brukere under ”medierådgivernes” åpenbare parodiske uttalelser i pressen som fremstod som lysår fra noe som i det hele tatt kunne tolkes som tilnærmet troverdig argumentasjon, hadde jeg ikke empati nok igjen til en gang å heve et øyebryn!
http://bit.ly/AFuBO
http://bit.ly/NatM0
Jeg understreker at jeg skriver med liten skrift, men dagbladet har av en eller annen grunn blåst opp alt med store typer nå, etter at de også slettet mitt siste innlegg her som verken inneholdt personangrep eller sjikane.
2. tilsvar slutt.

Where-has-Integrity-Gone-New

Et hvert menneske som arbeider i vårt hjelpeapparat er både ansvarlig for, og pålagt og utføre sitt yrke med faglig forsvarlighet, etikk og moral.
Hvis disse blir “tvunget” av sine overordnede og effektuere vilkårlige og lovstridige beslutninger overfor “vanskelige klienter” eller varslere, eller de bevisst deltar i “internjustisen” der de går sammen om å sjikanere personer som befinner seg i en svært utsatt situasjon og ber om bistand – ved hjelp av kreative metoder som utmatter og forvirrer den andre part – så skal denne type aktører uansett stilles til ansvar for egen agering.
De som da velger å ikke rette seg etter Norges Lover og etatens regler, retningslinjer og overordnede føringer som de er ment og arbeide ut fra i et hvert henseende, vil med vitende og vilje være med på – i ytterste konsekvens, og utføre forbrytelser i den offentlige tjeneste.
Jeg siterer fra «Navloven» selv, som kun fungerer som et skuebrød og som aldri anvendes:
Rundskriv
Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 4.
Krav til forsvarlighet
Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.
2.4.1 Om bestemmelsen
Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.
Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)
http://bit.ly/ZRUQGu
ABDEM

Det er både feigt og uholdbart å skylde på “systemet”.
Vi er alle i stand til å foreta valg, og spesielt de som har ansvaret for å ta vel imot de av oss som har behov for bistand av ulike slag, bør være seg særdeles bevisste på at de til en hver tid må forvalte sitt embete med sunt skjønn.
Innbyggere i behov av tjenester fra etaten som systematisk har blitt trakassert, tiet ihjel og effektivt eliminert etter varsling, forvises med sine historier til blogger og debattfora.
Ignoransen både fra etaten selv og fra media som mange ganger nekter å videreformidle alvorlig varsling om oppsiktsvekkende forvaltningskriminalitet i nav – bidrar til at systemet får tatt godt vare på seg selv og sin lyssky virksomhet, alt mens de som ligger nede for telling og er funnet «uverdige» med å få komme til orde i a-pressen uvergelig blir å betrakte som en slags pariakaste.
Dette er tilsiktet!
Avsløringer om grovt misbruk av makt som den “meningsbærende” presse konsekvent bestemmer seg for og ikke kringkaste, vil – etter som tiden går, lede til en ufarliggjøring av overgrepene.
En bagatellisering av utenkelige tilstander og en effektfull farlig villedende psykologi, som suggererer det hele dit hen, at tilstandene er som de skal være.
Hvis avsenderen bare ties i hjel lenge nok i sine bestrebelser på å bli hørt, blir det ironisk nok denne – i stedet for skadevolderene som det utvikles mistro og skepsis til.
Slik er det bare…
Dette støtter Robert Eriksson mer enn godt nok opp med i sin livsfarlige propaganda som overhodet ikke inkluderer et snev av forståelse for situasjonen for de Navrammede.
Manipuleringen er åpenbar, og holder så absolutt ikke vann med noen mål:
«Jeg blir lei meg og frustrert når ansatte i Nav blir møtt med sjikane og trusler om vold. Derfor vil jeg gjerne be Nav-brukerne om å skille mellom systemsvikt og personsvikt. De bør heller rette sin harme mot systemet.»
Og jeg mener virkelig «livsfarlig»!
Les spesielt posten som dokumenter min påstand:
Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
ALAIIIIII
Navs slette agering overfor sine kunder bærer mange ganger tydelig preg av motvilje overfor prestisjetap, og de både kan, og de iverksetter reelle veloverveide ulovlige straffereaksjoner i form av kreative gjengjeldelser mot de som varsler om grove misligheter i foretaket.
Maktapparatet i sin tur iverksetter slett ikke tilstrekkelige og påkrevde kontroller av et mange ganger ondsinnet og ugjennomtrengelig «hjelpeapparat» der mange uegnede komponenter hersker, som således innehar brede «uoffisielle» fullmakter til å nedverdige, ydmyke og undertrykke borgere – helt ut fra dagsform og humør.
Det er realitetene!
Selv ble jeg fratatt min yrkesrettede attføring sommeren 2008 som på papiret fra Nav egentlig var tilstått meg ut år 2010 og sendt rett over på sosialkontoret på bakgrunn av falsk forklaring fra de innklagede aktørene i bedriften – noe som Saglie satt inne med god kjennskap til at var tilfelle, i form av bevis (direkte avskrift fra lydopptak) som kontinuerlig ble oppdatert fra meg og sendt ham og Torild Lien Utvik (avgått direktør for Oslo-regionen) etter som myndighetsmisbruket skred frem.
Altså – en haug av bevismateriale ble fremlagt – og ignorert.
I dag har jeg – som funksjonshemmet seniorinnbygger med en rekke endokrine, vaskulære og nevrologiske sykdommer mottatt minste sosialhjelps norm i over 6 år.
Bakgrunnen for at jeg er begravet i Navsystemet, ble mer enn godt nok belyst med et trusselbrev jeg mottok fra sosialsjefen ved det nåværende Navkontoret jeg hører til for få uker siden, og kan leses her:
http://bit.ly/1mPFVX4
Så verken Lystad, Eriksson eller andre høyt profilerte pamper skal ha retten til å stå i rampelyset og hevde at de gjør så godt de kan, og at åpenbare feil skal reageres på og bedres, at de skal ta lærdom av sine feil.
For det er på toppen at de virkelig kriminelle aktører sitter.
Det kan jeg dokumentere!
3. tilsvar slutt.

ABLAAA

Les gjerne vitnesbyrdet – Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/1lsXbma
Forfatteren burde i alle fall være regnet som en av våre «godkjente meningsbærerene», og hennes avsløringer av Navsystemet er heller ikke vakre!
Jeg forlanger at media nå stanser kneblingen av allmennheten, og begynne å kringkaste de groteske forholdene som den jevne mann i gata belyser!
Det er flott at den kreftsyke Advokaten får komme til orde, hans erfaringer med Navsystemet er særdeles verdifulle fordi han innehar en udiskutabel kredibilitet.
Journaliser flest er bedagelige, de vil ha nyheter som kommer rekende til dem på ei fjøl.
Saker som de ikke behøver å gå inn i og utrede noe særlig før de trykkes.
Lydopptak av bevismateriale tar tid å høre gjennom.
Den gode gravejournalistikken er nær en saga blott.
Men så det er heller ikke DER selve hunden ligger begravet.
Faktum er at journaliststanden ønsker å holde seg inne med «banden» som på dette vis får det akkurat som de vil – makten og bukten i begge ender!:
Fra art. av 07.05.2014 i Kampanje – Offentlig PR-vekst provoserer:
Sigvald Sveinbjørnsson – kommentator i Bergens Tidende opplevde at han hadde en god dialog med NAV helt til han publiserte noe som satte NAV i et dårlig lys og relasjonen endret seg:
«Etter at jeg publiserte den saken, så gikk informasjonsavdelingen i NAV fra å være samarbeidsvillige og hyggelige til å bli mer vrange og vanskelige, sier Sveinbjørnsson, som har lignende erfaringer fra andre offentlige etater».
http://bit.ly/Rnh1UM
Dypt alarmerende!
ablaaw
OG – Det råder ingen tvil om at Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad kommer til å ignorere (denne gang) Advokat Andersens varsling og fortsatt la trakassering og udugelighet råde banen, ved gjennomhøring av hans forslitte mantra uten substans eller vettug og adekvat respons i videoen:
Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV
http://bit.ly/SWz5Gw
Under, vises flere eksempler på Lystads absolutte uegnethet som Navdirektør, og hans gigantiske unnfallenhet med å ta konkrete grep overfor etatsbermen.
Min kommentar til den andre kreftsyke mannen som tidligere ble trukket frem i media – Dagbladets journalist John Rasmussen:
29.11.2013 – Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist
John Rasmussen er altså ikke den eneste personen med alvorlig sykdom som Nav har oversett og avfeid, og ellers begått andre massive lov- og pliktbrudd mot i årenes løp!
Vår nåværende Navdirektør viser seg dermed som en regelrett kujon ved at han først nå – når ingen andre valg gjenstår, ser seg nødt til å gi visse innrømmelser i media.
Dog ikke uten å skryte uhemmet av terrorveldet i neste setning (…)
Navdirektørens absolutte fokus – forsvarstalen for sine ansatte, avsluttes med de sedvanlige forsøk på sensur og knebling ved at han atter en gang retter en advarende pekefinger til media om at terskelen for hatske utfall mot hans ansatte er senket med alle borgermeninger som får utfolde seg fritt i kommentarfelt på nettet!
Lystads uttalelser tidligere – 04.09.2013: Frykter effekten av Nav-hets:
«Vi vil ha slutt på hetsingen av Nav-ansatte i nettavisenes kommentarfelt og i sosiale medier, og vi ønsker en mer nyansert fremstilling i den offentlige debatten.
Vi mener mediene må være varsomme og noen ganger stenge kommentarfelt»
STERKT bekymringsverdig!
http://bit.ly/1b5f6Xd
4. tilsvar slutt.
Dagbladet: «The post you are trying to reply to has been removed by a moderator»!
Sensuren likner ingenting!
Tilsvar som godkjennes og får stå synlig i debatten, dreier seg mange ganger om økesløs vandring i uvesentligheter – og nettopp slik vil avisene ha det!
Ufarlig drøvtygging og gjerne avsporing av debatter spiller keine rolle, så lenge redaksjonen klarer å holde vekk de sannhetens ord som bør komme for dagen.
Jeg tar med noen få utdrag fra artikkelen jeg ble slettet fra, for underbygging:

ABEBARGERH

 • Var litt «redd» for FRP-statsrådene, men fly late som de leverer! Rett og slett dyktige og får sine rødgrønne kollegaer til å se ut som muppeter. (sitat slutt)

  ABØR

  Det kan ikke sies bedre enn Arnulf Øverland sa det for over 75 år siden, og hans glimrende betraktninger er vanvittig nok fremdeles akkurat lige gjeldende i dag.
  Utdrag fra min borgerkronikk:
  De tause, feige, unnvikende og kalkulerende
  (…) «Grunnlovens § 100 lyder så»:
  Trykkefrihet bør finde sted. Ingen kan straffes for noget skrift, av hvad indhold det end måtte være, som han har ladt trykke eller utgi, medmindre han forsætligen og åbenbart har enten selv vist, eller tilskyndet andre til ulydighet mot loven, ringeakt mot religionen, sædelighet eller de konstitutionelle makter, motstand mot disses befalinger, eller fremført falske og ærekrænkende beskyldninger mot nogen. Frimodige ytringer om statsstyrelsen og hvilken som helst anden gjenstand, er enhver tillatt.»
  Proposisjonen fortolker dette:
  «Den ytringsfrihet som tilsikres ved bestemmelsen i § 100, siste punktum, gjelder bare saklige oplysninger og meningssuttalelser, som fremføres på en passende måte og i en sømmmelig tone.»
  La oss nu resumere: Vi har ytringsfrihet, men bare for saklige oplysninger som fremføres i en sømmelig tone, og vi må ikke opfordre til ulydighet mot lovene, ringeakt mot religionen, sedeligheten eller de konstitusjonelle makter.
  Hvad har vi da lov til?
  Vi har lov til å være lydige! Javel, det vet vi!
  Vi har lov til å være sømmelige. Det kunde vi også tenke oss. Den slags ytringsfrihet behøver man’ ikke å sikre oss ved noen lov!
  At vi har lov til å synge halleluja og Ja, vi elsker dette landet, det vet vi!
  Prester og borgerlige politikere og redaktører behøver ingen ytterligere ytringsfrihet. De har det, de trenger, og mere vil de ikke ha.
  Vi vet det.
  Og hvis vi bare vil gjenta det bavl, som utgydes daglig i avisene og hver søndag i kirken, så står det oss fritt.
  Det er tillatt å opfordre til lydighet mot loven og mynndighetene og til underkastelse under den væbnede makt; det er tillatt å lovprise elendigheten, løgnen og uretten. Men verge oss mot den, protestere mot den på en slik måte, at det også blir hørt, det har vi ikke lov til (….)».
  «Prate skitt med hverandre på gatehjørnet, det har vi lov til.
  Tale sømmelig i forsamlinger, det har vi lov til.
  Men den som har et alvorlig ord å si til offentligheten, vil meget snart få erfare, at ordets frihet, som all annen frihet, er en frihet for makthaverne.
  For folket er den en illusjon og en løgn.
  http://bit.ly/eg2pCa
  Og jeg legger til det følgende fra Marcus Thrane;
  «Et demokrati hvor den fattige nektes innflytelse, er den mest beklagelsesverdige og mest demoraliserende regjeringsform».
  http://bit.ly/5PFSA

  ABECITIZ

  Ytterligere knebling av borgermeninger:
  17.10.2012 – Meninger-seksjon forsvinner fra ABC Nyheter
  Vi i ABC Nyheter har besluttet å legge ned vår «Meninger»-seksjon
  Utdrag fra et av svarene:
  «En kan lure på om det foregår en systematisk begrensning av den muligheten «en borger» har for meningsutveksling?
  I fjor høst la de ned Aftenposten Debattsentral. Her er ingen debattinnlegg tilgjengelig, selv ikke for forfatteren!
  Her har i prinsippet Aftenposten beslaglagt private åndsverk, produsert gjennom mange år.»
  http://bit.ly/Ztr38o

  ABEBAGGE

  VIDERE OM SYSTEMATISK KNEBLING AV  YTRINGER
  Serien jeg startet i Nye Meninger – Dagsavisen 07.09.2011 –  “TENK ALLTID PÅ HVA FOLK VIL SI OG TA DEN STERKESTES PARTI” med 653 kommentarer, rakk å oppnå 333212 treff i løpet av drøye to måneder.
  http://bit.ly/nBg09T
  18.11.2011 ble denne slettet uten at jeg ble varsel på forhånd om dette, ei heller gitt sjanse til å lagre innholdet.
  I serien systematiserte jeg artikler, tidsskrifter, rapporter m.m. hvorav en god del av materialet var samlet over år, og diskuterte dem opp mot dagens praksis for å avdekke sammenhenger vedrørende Nav og fattigdom samt debatterte uverdige samfunnsforhold generelt.
  Størsteparten av tiden sto tråden på listen over «Mest Lest».
  Det falt tydeligvis «enkelte» tungt for brystet.
  Derfor konstruerte debattlederen en diskusjon dagen før serien ble fjernet, som skalkeskjul for slettingen.
  Essensen i denne, dreier seg hovedsakelig om sjikane av både meg og annen debattant: 
  “Hvordan blir Nyemeninger.no bedre?”
  http://bit.ly/Sylr4f
  Oppsummering av gangen i overtrampet står vist fra min kommentar 18 og på neste side i takkformegtalen til Øystein Helmikstøl – ansvarlig for slettingen med tittelen: «DAGSAVISEN SUGER RÆV». Leve Dagsavisen! Og i “Tyvenes jul” – side 2:
  http://bit.ly/RwKjfO
  Noe av innholdet i de 653 kommentarene ble også sitert og gjennomgått i debattene jeg startet i Aftenposten, men debattforumet der har også omsider blitt slettet… noe jeg kommenterte her:
  Vår nye ytringsfrihet
  http://bit.ly/LJEJCn
  Redaksjonen stengte enda en debatt, men denne var jeg forberedt og hadde lagret innholdet:
  Debattredaktørene på Dagsavisens Nye Meninger stenger debatter i stedet for å utestenge notorisk trakasserende debattanter
  http://bit.ly/M29kZB

Aboss bully

Les også postene:
Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT:
http://t.co/mPjzdKHski
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
04.03.2014 – Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
http://bit.ly/1eSrobL
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!: Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!
http://t.co/9aOJrtROE5

ABAGATT

Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!:
Debatten av 17.08.2013  i Vårt Land, som de slettet etter to dager, med følgende “begrunnelse”:

Hei
Du har tidleare fått sletta eit innlegg. Du går vidare i same gate som det forrige.
Eg har sletta også det nye, med navngiving og sterke skuldingar mot enkeltmenenske og ein nær sagt uleseleg tekst,
Dersom du framleis vil vere på forumet, må du finne ei heilt anna form.
Helsing
Johannes Morken
Debattredaktør
http://bit.ly/19Av1lQ
Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1
«Det oppleves livstruende å bli “trenert”, man føler seg personlig trakkasert ved denne åpenbare “utfintingen” i alle ledd, man mister kontakten med følelsen av eget verd og egen evne til å tenke rasjonelt.
Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.»
http://bit.ly/1fetcaA
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2

ablaiiiiii

29.05.2013: I GÅR BLE MITT INNLEGG OM LØFTEBRUDD FRA POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN SLETTET FRA NYE MENINGER ETTER ET DØGN MED NESTEN 1000 TREFF – I DAG ER DET OGSÅ SLETTET FRA VÅRT LAND!:
NYE MENINGER:
http://t.co/THNs9h3vFw
HAR «NOEN» STORTINGSREPRESENTANTER GREPET INN?
LES BLOGGINNLEGGET  MED GJENGIVELSE AV HELE POSTEN SOM BLE SLETTET, OG KORRESPONDANSEN SOM FULGTE MELLOM DEBATTREDAKSJONENE OG MEG:
http://t.co/J9OIUDeAwh
Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://t.co/memEc3wrZ6

AHEIDI

Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
02.03.2014 – Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX
Nav kan ikke nekte lydopptak!
http://bit.ly/1pihBNA
06.04.2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)
Maktbastionens mest veloverveide maskespill – Som klovner og feiginger, viste de seg å være når det virkelig gjaldt!:
http://bit.ly/QUoqLx
16.11.2010 – Knusende Nav-Rapport atter en gang:
http://bit.ly/dJHLm4

abarl

Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
“Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop”.
Om Jarle Petterson:
http://bit.ly/10DQl3C
Pettersons kommentar falt (jeg har fått den tilsendt på mail) etter at jeg hadde lagt ut i skrift det tapede innholdet på iNorden – den samme informasjonen som jeg la ut på Aftenposten debatt, men som gikk med i dragsuget når avisen slettet mange års opplysninger etter 22.juli 2011!:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Varslingen ble senere lagt inn på blogg i følgende poster:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

INDEX:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2014
M T O T F L S
« apr   jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: