Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar


ABABERSEL

Advokat Anders Andersen
Fagområder: Trygderett, personskadeerstatning og forsikringsrett.
Han har hjulpet uttallige mennesker med vanskeligheter de har møtt på i Navsystemet.
Nå er han alvorlig kreftsyk og velger å kjempe videre – ikke primært for seg selv da kreftene i realiteten selvsagt ikke strekker til, men i forsøk på å skape endring for de mange som enda lider under urimeligheter fra etaten!
Her siterer jeg litt av intervjuet med Andersen der utgangspunktet var en opplagt feil som Advokaten med sin spesialistkompetanse personlig hadde erfart og påklaget vedr. sykepenger, mens hans saksbehandler sto steilt på at de ikke hadde gjort noe galt, foret ham med uriktig informasjon, projiserte hele fadesen over på Andersen og kastet til slutt en beklagelse etter ham – kun som et munnhell!:
«Jeg skjønner at du vil ha en beklagelse, du kan gjerne få en beklagelse, men vi har ikke gjort noe galt»!
Andersen sier kort oppsummert: «Arroganse, uhøflighet og avvisning»!
Han vil at noen må bli stilt til ansvar for at det kan bli en stopp av uverdig behandling av brukere!
Han fremhever at såkalte «Serviceklager» har ingen effekt eller funksjon – en mottar ingen tilbakemeldinger – ingenting skjer!:
«Har den uforskammede saksbehandleren som har gjort ditt eller datt fått noen reaksjon – er det noe system i Nav som fanger opp alle feil som er begått og tar lærdom av det? Mitt inntrykk er at det finnes ikke i det hele tatt!»

 

 

 

 

Ca. 6 minutter inne i opptaket: «Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet«!
Så sier han at det er ille å f.eks bli frastjålet en lommebok, men at det utløser strafferettslige sanksjoner.
Men i det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
Da er det heller INGEN som lærer noe!
Da blir det ingen forandring!
Nav har et mantra om Brukeren i Sentrum, men det er jo et mantra som ikke er i tråd med det som er virkeligheten. Det virker som om brukerene i stor utstrekning nærmest er et stort irritasjonsmoment! Rett og slett! (sitat slutt)
Navdirektøren kommer inn til slutt, med samme forkastelige svada som alltid, i sluttreplikken!
http://bit.ly/SWz5Gw

 

ANAVBOSS

Advokaten viser til Navs mantra om «Brukeren i sentrum», og jeg vil sterkt presisere at brukermedvirkningen er en rettighet vi borgere har, som er nedfelt i lovverket – vist til her:
Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld
http://bit.ly/1nKFjBF
Videre, er det svært viktig å være seg bevisst det følgende:
Byrådet har en plikt til å gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt. Derfor skal varsling om grove tjenestefeil fra forvaltningen rettes hit:
http://bit.ly/1uGbR45

ABABAYYYYYY

Advokaten sier dette i intervju med Dagbladet 11.05.2014 – Mener Nav er arrogante og har en skrikende mangel på kompetanse: (utdrag)
Mine erfaringer som advokat har vært at mange opplever kontakten med NAV som svært belastende, og påpeker at selv når Nav åpenbart har gjort klare feil, blir dette unnskyldt med at det er beklagelig at brukeren oppfatter det slik.
Selv i grove tilfeller er det ikke registrert tilbakemeldinger fra Nav om at det noensinne er blitt plassert ansvar for det som i kriminologisk terminologi beskrives som «strukturell vold».
Dette til tross for utallige innsendte serviceklager på vegne av klienter.
At det ofte er de samme feilene som går igjen underbygger dette.
Det er gjennomgående klagerens subjektive oppfatning av saken som er beklagelig.
Stort lenger bort fra etatens mantra om «brukeren i sentrum» er det ikke mulig å komme.

ABABABAFEIGE

Når saksbehandlingen faktisk krever noe av Nav, er det min erfaring at feilprosenten og misnøyen er svært omfattende.
Lystad sender med sine synspunkter ut signaler om at det ikke er så ille fatt i Nav-systemet.
I virkeligheten er det slik at altfor mange gjør en altfor dårlig jobb, og det er det som må være utgangspunktet for å rette opp i Nav-systemet.
Etaten mangler kompetente saksbehandlere.
Det har utviklet seg en kultur om egen ufeilbarlighet i etaten og en oppfatning av at brukernes misnøye skyldes at de ikke skjønner hvor flinke, kompetente og ufeilbarlige saksbehandlerne er, sier Andersen og utdyper:
Nav har en skrikende mangel på kompetanse.
Dette preger saksbehandlernes opptreden når de kommer til kort ved kontakt med brukerne og utløser irrasjonelle reaksjoner.
Det er umulig å få til noen bedring før det blir pålagt den enkelte ansvar for de feil som blir begått og før det blir satt i gang kompetansehevende tiltak både når det gjelder faglig kunnskap men ikke minst skolering i ydmykhet, respekt og alminnelig god forvaltningskikk (…) sitat fra Advokat Andersen slutt.
http://bit.ly/1qFcGw2

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUSLEIL

Men den enkelte ansatte ER jo vitterlig pålagt å stå til ansvar for egne «feil» – der konsekvensen skal være tap av stillingen, hvilket tydelig fremgår av Yrkesetisk grunnlagsdokument som er sitert i følgende post:
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):
Som sentrale prinsipper kan nevnes sosionomenes moralske varslingsansvar dersom de gjøres kjent med forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper, ivaretakelse av brukernes rettigheter og sosionomenes individuelle ansvar for å holde et høyt faglig nivå samt at den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger (…)
Individuelt ansvar
Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere er forpliktet til å holde et høyt faglig nivå.
Dette gjelder faglig kunnskap, etisk refleksjon og kvaliteten i det konkrete, daglige arbeidet.

 

 

 

Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse (…)
Side 7 – 3.2 Lojalitet
Den primære lojaliteten skal være overfor den mest utsatte parten (…)
5.4.7 Ved grove brudd på FOs etiske verdier, kan rådet foreslå skarpere reaksjoner overfor yrkesutøveren, for eksempel suspensjon eller eksklusjon fra FO.
http://bit.ly/1CnEFWg
Samt her:
ABABABABABABABABABABABABABABOLT
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune- utfyllende kommentarer
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.
http://bit.ly/KUJHkA

 

ABAHARDLOOK

Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
http://bit.ly/1pD9z3j
Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
http://bit.ly/1DqZEse
Et eksempel på hvordan «Serviceklager» som Advokaten fremhever blir «håndtert» hos Nav:

 

ABEBAHH
Nav med balltre – Del 2
Sitat fra «konklusjon» fra Direktør Styringsenhet fylkeslinjen, Bjørn Gudbjørgsrud):
Vår ref: 11/9598 Vår dato: 11 mai 2012:
Serviceklage.
Vi viser til dine oversendelser av 13 og 14 april med flere klagepunkter både mot Arbeids- og velferdsetaten og mot andre.
I oversendelsene blir det også vist til tidligere oversendelser.
På bakgrunn av sakens opplysninger finner Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke å ville kommentere enkelthetene i dine påstander.
Saken anses som avsluttet fra vår side.
Med vennlig hilsen Bjørn Gudbjørgsrud
http://bit.ly/x0cn7n

ABABERVIC

14.03.2011 – Lovbrudd ved nesten alle Nav-kontor
45 av 50 kontrollerte Nav-kontor utfører ikke tjenestene i tråd med loven, viser en rapport fra Helsetilsynet.
http://bit.ly/UDl8da
Ingen bedring hele hele 8 mndr. senere, da hadde ting heller gått til det verre – naturligvis!:

01.11.2011 – Ni av ti NAV-kontor bryt lova:
http://bit.ly/wSy7H7
27.12.2012 – Dobling av vold mot Nav-ansatte
«Antall rapporterte volds- og trusselhendelser mot Nav- ansatte har økt med 131 prosent i løpet av de siste tre årene.»
http://bit.ly/Tr8pJi
24.06.2014 – Åsted: Kontoret
«Nav har de siste årene registrert en enorm vekst i trusler, sjikane og voldsepisoder på jobben. Tallene er oppsiktsvekkende. Fra 481 hendelser i 2010, til 1261 i fjor. Også i år ser truslene ut til å øke.
http://bit.ly/1pMjBRR
17.08.2014: «I en kartlegging etter drapet kom det fram at så mange som 60 prosent eller 3.800 Nav-ansatte hadde opplevd direkte trusler mot seg selv, og 230 ansatte hadde blitt utsatt for vold fra brukerne»
http://bit.ly/VN8g8m

ABEBIK

26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler:
http://bit.ly/1e7wos2
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

3 kommentarer på “Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar

 1. Ja det ser ut for NAV gir folk avslag for noe de har krav på for å spare penger uten å ta hensyn til den syke / skadde og det er ikke altid den som slker om uføretrygd har krefter eller innsyn til å anke og anke til topps i NAV trygderetten. Noen ganger blir det rettsak, men når staten har ubegrensede med advokat midler til å bruke mot folket da er det ikke lett å være syk / skadet uten mulighet til å komme tilbake i arbeid. Så overprøver NAV den syke og sender brev til dem og med trusler om kommer de ikke til arbeidstiltak så mister de sin trygdeutbetaling gjerne med en mnd varsel. Dette om en er aldri så syk, og det hender at vedkommende nesten kryper til arbeidstiltaket for å gjennomføre det som NAV krever. Avbryteng av tiltaket straffes med full stopp i utbetalinger fra NAV. Helvete satt i system for den syke. Ja jeg har et fellende bevis for denne behandling av to som er syke. Jeg var selv nede på NAV og fortalte at denne pasienten må ikke på arbeidstrening for det kan forverre vedkommendes helse, hva gorde NAV sto ved sitt krav. Ja vedkommende ble verre.

 2. WINTER .KING
  september 11, 2014

  Nav er maktmisbruk som minner om et helvete satt i system for å kverke den som prøver seg.

 3. Edenic Earth
  juni 3, 2015

  Har en teori om at mange i Nav har en sk tvangspreget personlighet og dette forklarer mye:

  • Overforsiktig og tvilende
  • Opptatt av lister, orden, regler, detaljer, organisering og planer
  • Overdreven perfeksjonisme som hindrer fullføring av oppgaver
  • Dårlig sosialt samspill, brist på empati
  • Overdreven pedanteri og overholdelse av konvensjoner
  • Rigiditet og stahet
  • Krever ofte at andre skal innordne seg sin måte å gjøre ting på, tror at de har alle svaren og kan ikke tolerere å ha feil
  • Micromanaging, kan ikke delegere eller stole på andre

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2014
M T O T F L S
« apr   jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: