Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar


ABABERSEL

Advokat Anders Andersen
Fagområder: Trygderett, personskadeerstatning og forsikringsrett.
 • Cand. jur UiO: 1985
 • Rikstrygdeverket: 1985-1991
 • Fylkestrygdekontoret i Oslo: 1991 – 1994
 • Advokatfirmaet Ness & Co 1994-1995
 • Advokatfirmaet Andersen 1996-
Han har hjulpet uttallige mennesker med vanskeligheter de har møtt på i Navsystemet.
Nå er han alvorlig kreftsyk og velger å kjempe videre – ikke primært for seg selv da kreftene i realiteten selvsagt ikke strekker til, men i forsøk på å skape endring for de mange som enda lider under urimeligheter fra etaten!
Her siterer jeg litt av intervjuet med Andersen der utgangspunktet var en opplagt feil som Advokaten med sin spesialistkompetanse personlig hadde erfart og påklaget vedr. sykepenger, mens hans saksbehandler sto steilt på at de ikke hadde gjort noe galt, foret ham med uriktig informasjon, projiserte hele fadesen over på Andersen og kastet til slutt en beklagelse etter ham – kun som et munnhell!:
«Jeg skjønner at du vil ha en beklagelse, du kan gjerne få en beklagelse, men vi har ikke gjort noe galt»!
Andersen sier kort oppsummert: «Arroganse, uhøflighet og avvisning»!
Han vil at noen må bli stilt til ansvar for at det kan bli en stopp av uverdig behandling av brukere!
Han fremhever at såkalte «Serviceklager» har ingen effekt eller funksjon – en mottar ingen tilbakemeldinger – ingenting skjer!:
«Har den uforskammede saksbehandleren som har gjort ditt eller datt fått noen reaksjon – er det noe system i Nav som fanger opp alle feil som er begått og tar lærdom av det? Mitt inntrykk er at det finnes ikke i det hele tatt!»
Ca. 6 minutter inne i opptaket: «Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet«!
Så sier han at det er ille å f.eks bli frastjålet en lommebok, men at det utløser strafferettslige sanksjoner.
Men i det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
Da er det heller INGEN som lærer noe!
Da blir det ingen forandring!
Nav har et mantra om Brukeren i Sentrum, men det er jo et mantra som ikke er i tråd med det som er virkeligheten. Det virker som om brukerene i stor utstrekning nærmest er et stort irritasjonsmoment! Rett og slett! (sitat slutt)
Navdirektøren kommer inn til slutt, med samme forkastelige svada som alltid, i sluttreplikken!
http://bit.ly/SWz5Gw

ANAVBOSS

Advokaten viser til Navs mantra om «Brukeren i sentrum», og jeg vil sterkt presisere at brukermedvirkningen er en rettighet vi borgere har, som er nedfelt i lovverket – vist til her:
Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld
http://bit.ly/1nKFjBF
Videre, er det svært viktig å være seg bevisst det følgende:
Byrådet har en plikt til å gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt. Derfor skal varsling om grove tjenestefeil fra forvaltningen rettes hit:
http://bit.ly/1uGbR45

ABABAYYYYYY

Advokaten sier dette i intervju med Dagbladet 11.05.2014 – Mener Nav er arrogante og har en skrikende mangel på kompetanse: (utdrag)
Mine erfaringer som advokat har vært at mange opplever kontakten med NAV som svært belastende, og påpeker at selv når Nav åpenbart har gjort klare feil, blir dette unnskyldt med at det er beklagelig at brukeren oppfatter det slik.
Selv i grove tilfeller er det ikke registrert tilbakemeldinger fra Nav om at det noensinne er blitt plassert ansvar for det som i kriminologisk terminologi beskrives som «strukturell vold».
Dette til tross for utallige innsendte serviceklager på vegne av klienter.
At det ofte er de samme feilene som går igjen underbygger dette.
Det er gjennomgående klagerens subjektive oppfatning av saken som er beklagelig.
Stort lenger bort fra etatens mantra om «brukeren i sentrum» er det ikke mulig å komme (…)

ABABABAFEIGE

Når saksbehandlingen faktisk krever noe av Nav, er det min erfaring at feilprosenten og misnøyen er svært omfattende.
Lystad sender med sine synspunkter ut signaler om at det ikke er så ille fatt i Nav-systemet.
I virkeligheten er det slik at altfor mange gjør en altfor dårlig jobb, og det er det som må være utgangspunktet for å rette opp i Nav-systemet.
Etaten mangler kompetente saksbehandlere.
Det har utviklet seg en kultur om egen ufeilbarlighet i etaten og en oppfatning av at brukernes misnøye skyldes at de ikke skjønner hvor flinke, kompetente og ufeilbarlige saksbehandlerne er, sier Andersen og utdyper:
Nav har en skrikende mangel på kompetanse.
Dette preger saksbehandlernes opptreden når de kommer til kort ved kontakt med brukerne og utløser irrasjonelle reaksjoner.
Det er umulig å få til noen bedring før det blir pålagt den enkelte ansvar for de feil som blir begått og før det blir satt i gang kompetansehevende tiltak både når det gjelder faglig kunnskap men ikke minst skolering i ydmykhet, respekt og alminnelig god forvaltningskikk (…) sitat fra Advokat Andersen slutt.
http://bit.ly/1qFcGw2

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUSLEIL

Men den enkelte ansatte ER jo vitterlig pålagt å stå til ansvar for egne «feil» – der konsekvensen skal være tap av stillingen, hvilket tydelig fremgår av Yrkesetisk grunnlagsdokument som er sitert i følgende post:
Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):
Som sentrale prinsipper kan nevnes sosionomenes moralske varslingsansvar dersom de gjøres kjent med forhold som skaper problemer for enkeltmennesker eller grupper, ivaretakelse av brukernes rettigheter og sosionomenes individuelle ansvar for å holde et høyt faglig nivå samt at den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger (…)
Individuelt ansvar
Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere er forpliktet til å holde et høyt faglig nivå.
Dette gjelder faglig kunnskap, etisk refleksjon og kvaliteten i det konkrete, daglige arbeidet.
Den enkelte yrkesutøver er ansvarlig for egne handlinger.
Selv om en handling er pålagt av overordnet myndighet, er det den enkelte yrkesutøver som handler, gjør de etiske vurderingene og som står inne for konsekvensene av disse (…)
Side 7 – 3.2 Lojalitet (…)
Den primære lojaliteten skal være overfor den mest utsatte parten (…)
5.4.7 Ved grove brudd på FOs etiske verdier, kan rådet foreslå skarpere reaksjoner overfor yrkesutøveren, for eksempel suspensjon eller eksklusjon fra FO.
http://bit.ly/1CnEFWg
Samt her:
ABABABABABABABABABABABABABABOLT
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune- utfyllende kommentarer

12 – Personlig ansvar

Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.

Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.

Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.

Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.

http://bit.ly/KUJHkA

ABEBAGASF

Advokaten fra en annen artikkel:
To nye rapporter med knusende dom:
Nav-reformen ga færre i jobb og flere på trygd
Jeg tror vi ville vært bedre stilt uten Nav-reformen. Tidligere fungerte systemet på et vis, men med Nav har vi havnet helt i grøften, sier trygdeadvokat Anders Andersen (66).
Aftenposten har fått tilgang til to uavhengige rapporter fra Frischsenteret og Uni Research Rokkansenteret.
De utgjør siste del i Forskningsrådets omfattende evaluering av reformen på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. I begge rapportene er dommen hard:
Forskerne finner ingen positiv effekt av Nav-reformen for hverken arbeidsløse, syke, personer som går på sosialhjelp eller de som dropper ut av videregående.
I stedet konkluderer begge rapportene med at reformen gjorde vondt verre etter at den ble innført (…)
http://bit.ly/1g2rrUU

ABEBLAW

Her fremgår for sammenlikning hvordan virkelig beklagelse skal utøves, og reelle sanksjoner iverksettes overfor ansatte som ikke utfører sitt arbeid på anstendig  vis – en sterk kontrast til den totalitære overgrepsinstitusjonen Nav og hvordan de behandler selv kreftsyke:
Muskelsyk nektet adgang på bar:
«TGI Fridays som avviste 23-åringen fra Asker har i ettertid tatt opp saken både internt og med selskapet de leier dørvakter fra, for å unngå at noe lignende skal skje igjen.
Vi synes det er forferdelig leit at gjesten ble nektet adgang, hun skulle aldri ha blitt avvist.
Vi har beklaget og invitert henne tilbake, sier daglig leder Julia Fardal.
Hun opplyser også at de umiddelbart avsluttet arbeidsforholdet med den dørvakten det gjelder».
http://bit.ly/1nJb144
Men kreftrammede og andre borgere – alvorlig syke eller ei, har Navansatte vide fullmakter til å herje med i den utstrekning de finner for godt, uten å erfare konsekvenser som Advokaten så etterlengtet fremhever!
Det råder ingen tvil om at Arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad kommer til å ignorere (denne gang) Andersens varsling og fortsatt la trakassering og udugelighet råde banen, ved gjennomhøring av hans forslitte mantra uten substans eller vettug og adekvat respons i videoen!
Under, vises flere eksempler på Lystads absolutte uegnethet som Navdirektør, og hans gigantiske unnfallenhet med å ta konkrete grep overfor etatsbermen:

ABestad

29.11.2013 – Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist
John Rasmussen er altså ikke den eneste personen med alvorlig sykdom som Nav har oversett og avfeid, og ellers begått andre massive lov- og pliktbrudd mot i årenes løp!
Vår nåværende Navdirektør viser seg dermed som en regelrett kujon ved at han først nå – når ingen andre valg gjenstår, ser seg nødt til å gi visse innrømmelser i media.
Dog ikke uten å skryte uhemmet av terrorveldet i neste setning (…)
Navdirektørens absolutte fokus – forsvarstalen for sine ansatte, avsluttes med de sedvanlige forsøk på sensur og knebling ved at han atter en gang retter en advarende pekefinger til media om at terskelen for hatske utfall mot hans ansatte er senket med alle borgermeninger som får utfolde seg fritt i kommentarfelt på nettet!
Lystads uttalelser tidligere – 04.09.2013: Frykter effekten av Nav-hets:
«Vi vil ha slutt på hetsingen av Nav-ansatte i nettavisenes kommentarfelt og i sosiale medier, og vi ønsker en mer nyansert fremstilling i den offentlige debatten.
Vi mener mediene må være varsomme og noen ganger stenge kommentarfelt»
STERKT bekymringsverdig!
http://bit.ly/1b5f6Xd

ABEGU

Lystad reagerer så absolutt ikke på den informasjon han mottar om de ansattes forbrytelser i offentlig tjeneste, og her er et ringe bevis for påstanden – som også attesterer at Lystads «høyre hånd» viser seg å være en av de verste proppene i systemet!:
16.12.2013 – Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud (bildet) underslår klager
(Til Navdirektør Joakim Lystad Oslo 19.01.2012)
De skriver: (Utdrag) «Vi ber om at søknaden registreres som mottatt den 22.09.2011, og at bruker informeres om hvem som blir saksbehandler for saken hennes, samt dennes kontaktinformasjon».
Jeg vil herunder informere om at deres instrukser på ingen måte har blitt tatt seriøst av de ansvarlige (…)
http://bit.ly/18KZsQM
All negativ omtale rundt Gudbjørgsruds person ble fjernet fra nettet etter at han ble tilsatt i ledende stilling i Nav, men jeg hadde nå lagret følgende artikkel med opprinnelig link:
18.03.2010: Krever økonomisk oppreisning
Må betale?
«Nes kommune diskriminerte Geir Zetterstrøm da de ansatte eiendomsskattesjef.
Nå kan rådmann Bjørn Gudbjørgsrud forvente et oppreisningskrav fra Zetterstrøm.
Krever økonomisk oppreisning.
Diskriminerings- og likestillingsnemnda har konkludert med at Geir Zetterstrøm ble diskriminert av Nes kommune.
Nå varsler Zetterstrøm oppreisningskrav.»
http://www.raumnes.no/artikkel.asp?Artid=166595

ABEAGAH

Kampanje 07.05.2014 – Offentlig PR-vekst provoserer:
Sigvald Sveinbjørnsson – kommentator i Bergens Tidende opplevde at han hadde en god dialog med NAV helt til han publiserte noe som satte NAV i et dårlig lys og relasjonen endret seg:
«Etter at jeg publiserte den saken, så gikk informasjonsavdelingen i NAV fra å være samarbeidsvillige og hyggelige til å bli mer vrange og vanskelige, sier Sveinbjørnsson, som har lignende erfaringer fra andre offentlige etater».
http://bit.ly/Rnh1UM
Et eksempel på hvordan «Serviceklager» som Advokaten fremhever blir «håndtert» hos Nav:
ABEBAHH
Nav med balltre – Del 2
Sitat fra «konklusjon» fra Direktør Styringsenhet fylkeslinjen, Bjørn Gudbjørgsrud):
Vår ref: 11/9598 Vår dato: 11 mai 2012:
Serviceklage.
Vi viser til dine oversendelser av 13 og 14 april med flere klagepunkter både mot Arbeids- og velferdsetaten og mot andre.
I oversendelsene blir det også vist til tidligere oversendelser.
På bakgrunn av sakens opplysninger finner Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke å ville kommentere enkelthetene i dine påstander.
Saken anses som avsluttet fra vår side.
Med vennlig hilsen
Bjørn Gudbjørgsrud
http://bit.ly/x0cn7n

ABABAK

Facebookgruppe jeg startet 12 april 2014 – Politianmeldelser av Nav Sosial:
Nav bryter lover og menneskerettigheter daglig.
Både i lov- etikk og regelverk står nedfelt at offentlige tjenestemenn kan straffes ved brudd på dette.
Jeg oppfordrer alle borgere til å komme med informasjon om de politianmeldelser av Nav Sosial som de har levert inn men som politiet har henlagt, samt orientering om de saker som vitterlig har blitt behandlet.
Link gjerne til saker herunder som er funnet på nettet også.
Jeg ønsker en systematikk og en oversikt over i hvilken utstrekning varsling om grov forvaltningskriminalitet henlegges.
I dag hersker det lovløse tilstander – og det har det allerede gjort i mange år!
Maktsyke hevngjerringe små individer uten selv et snev av basal integritet og ryggrad, har fritt leide til å herje med mennesker i behov av bistand – i den grad og utstrekning som de bare lyster.
Ingen konsekvenser rammer.
Sosial- og forvaltningskriminaliteten etaten utøver får noen ganger spaltepass i avisene, uten at det innebærer annet enn at ordene er satt på trykk!
Jeg håper selvsagt at medlemmene her inne vil presentere navn på skadevolderene hva angår hver eneste sak, men det er naturligvis ikke et krav – det får bli opp til den enkelte å avgjøre.
Men jeg kan uansett garantere at det ikke vil være straffbart å legge ut sådant.
Ei heller er det straffbart å legge ut lydopptak på Youtube og andre steder av samtaler en selv deltar i.
Samtlige politiske partier har begått – og begår grov sosialkriminalitet ved sitt fravær av inngripen og unnlatelse av å gi Nav konkrete instrukser for å endre på en totalt ødeleggende og katastrofal forvaltningspraksis som har ødelagt uttallige menneskeliv.
Derfor er det nå på høy tid at vi innbyggere i dette landet gjør vår borgerplikt!
http://on.fb.me/1hIRhr4

ABABERVIC

14.03.2011 – Lovbrudd ved nesten alle Nav-kontor
45 av 50 kontrollerte Nav-kontor utfører ikke tjenestene i tråd med loven, viser en rapport fra Helsetilsynet.
http://bit.ly/UDl8da
Ingen bedring hele hele 8 mndr. senere, da hadde ting heller gått til det verre – naturligvis!:

01.11.2011 – Ni av ti NAV-kontor bryt lova:
http://bit.ly/wSy7H7
27.12.2012 – Dobling av vold mot Nav-ansatte
«Antall rapporterte volds- og trusselhendelser mot Nav- ansatte har økt med 131 prosent i løpet av de siste tre årene.»
http://bit.ly/Tr8pJi
24.06.2014 – Åsted: Kontoret
«Nav har de siste årene registrert en enorm vekst i trusler, sjikane og voldsepisoder på jobben. Tallene er oppsiktsvekkende. Fra 481 hendelser i 2010, til 1261 i fjor. Også i år ser truslene ut til å øke.
http://bit.ly/1pMjBRR
17.08.2014: «I en kartlegging etter drapet kom det fram at så mange som 60 prosent eller 3.800 Nav-ansatte hadde opplevd direkte trusler mot seg selv, og 230 ansatte hadde blitt utsatt for vold fra brukerne»
http://bit.ly/VN8g8m

ABAHARDLOOK

Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over de ansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!
Det gir overhodet ingen mening.
Hvem er «Systemet»?
Det er MENNESKER som virker i den store diffuse sfæren som det så overlagt manipulerende henvises til, og det er disse som begår graverende straffbare handlinger – ustraffet!
Og når politikere og andre makttopper skylder på «Systemet» skyter de seg selv samtidig kraftig i foten, for det er jo de som står direkte ansvarlige for «Systemet» – altså skandaleetaten Nav som har vist seg å være en gedigen falitt!
Ved å henvise til «Systemet» hver gang det kringkastes at enkeltpersoner har lidd overlast, så innrømmer de i realiteten at de har skapt et monster! (…)
http://bit.ly/1pD9z3j
Nav kan ikke nekte lydopptak!:
http://bit.ly/1pihBNA

ABEBIK

26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Advertisements

3 comments on “Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar

 1. Ja det ser ut for NAV gir folk avslag for noe de har krav på for å spare penger uten å ta hensyn til den syke / skadde og det er ikke altid den som slker om uføretrygd har krefter eller innsyn til å anke og anke til topps i NAV trygderetten. Noen ganger blir det rettsak, men når staten har ubegrensede med advokat midler til å bruke mot folket da er det ikke lett å være syk / skadet uten mulighet til å komme tilbake i arbeid. Så overprøver NAV den syke og sender brev til dem og med trusler om kommer de ikke til arbeidstiltak så mister de sin trygdeutbetaling gjerne med en mnd varsel. Dette om en er aldri så syk, og det hender at vedkommende nesten kryper til arbeidstiltaket for å gjennomføre det som NAV krever. Avbryteng av tiltaket straffes med full stopp i utbetalinger fra NAV. Helvete satt i system for den syke. Ja jeg har et fellende bevis for denne behandling av to som er syke. Jeg var selv nede på NAV og fortalte at denne pasienten må ikke på arbeidstrening for det kan forverre vedkommendes helse, hva gorde NAV sto ved sitt krav. Ja vedkommende ble verre.

 2. WINTER .KING
  september 11, 2014

  Nav er maktmisbruk som minner om et helvete satt i system for å kverke den som prøver seg.

 3. Edenic Earth
  juni 3, 2015

  Har en teori om at mange i Nav har en sk tvangspreget personlighet og dette forklarer mye:

  • Overforsiktig og tvilende
  • Opptatt av lister, orden, regler, detaljer, organisering og planer
  • Overdreven perfeksjonisme som hindrer fullføring av oppgaver
  • Dårlig sosialt samspill, brist på empati
  • Overdreven pedanteri og overholdelse av konvensjoner
  • Rigiditet og stahet
  • Krever ofte at andre skal innordne seg sin måte å gjøre ting på, tror at de har alle svaren og kan ikke tolerere å ha feil
  • Micromanaging, kan ikke delegere eller stole på andre

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2014
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 029 andre følgere

%d bloggers like this: