Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Kan man publisere forvaltningskriminelle aktørers navn og ugjerninger på nettet?


ABALSEN
Det har blant annet Annette Olsen gjort:
17.04.2008: Vil knuse «systemets rotter»
«Hvis noen vil anmelde meg, så følger jeg saken helt til Høyesterett.»
http://www.glomdalen.no/nyheter/vil-knuse-systemets-rotter/s/1-57-3481302
Blir Borgerenes Ytringsfrihet stanset og blir vi straffeforfulgt hvis vi tar saken i egne hender og selv avslører dyptgripende forvaltningskriminalitet offentlig etter å ha kommet til kort og blitt avvist, ignorert, avfeid og bagatellisert av både overgriperene og klageinstansene selv om konkrete håndfaste bevis foreligger?
Nei!
Fra overnevnte art:
«Mye går via et nettsted som drives av Arild Holta i Mosjøen. Han ble i februar i år bøtelagt for å ha spredt sjikanøse plakater med bilder og grove karakteristikker av barnevernsansatte.
Derimot ble hans internettvirksomhet med egne svartelister – og årets idiot-kåring – ikke gjenstand for straffeforfølging fordi påtalemyndigheten mente den lå innenfor ytringsfrihetens rammer (…)
(Journalisten spør Olsen):
Ser du ikke de betenkelige sidene ved dette?
(Olsen): Nei, det gjør jeg ikke. Et av kriteriene for å havne på lista mi, er at jeg har lest grundig gjennom saksdokumentene og på den måten sett hva de har gjort.
Det er ikke hvem som helst som havner på lista mi. Det er folk som virkelig har fortjent det, som bryter norsk lov, grunnloven og menneskerettighetene (…)
Setter du deg ikke selv til overdommer over andre mennesker ved å karakterisere dem som du gjør?
Olsen svarer: Så lenge rettssystemet ikke fungerer i barnevernssaker, må andre trå til.
Jeg er bare ute etter barnas og familienes beste (…) sitat slutt.

ABEBARSEL

Reaksjonene på avisartikkelen vises under, skrevet av Bård Engh be@glomdalen.no i flere oppfølgingsinnslag, og her bekrefter selv kommuneadvokaten at ytringsfriheten ikke lar seg kneble!:
(Gjengitt i forumet «Redd våre barn»)
«Denne typen virksomhet greier vi ikke å stoppe, sier Tore Brænden, advokat for Eidskog kommune i barnevernssaker.
Selv står han øverst på Olsens liste, og karakteriseres i lite pene ordelag.
Jeg synes jo ikke noe om det.
Det er alvorlig, og oppleves som belastende for enkelte.
Men jeg har anbefalt kommune å ikke gjøre noe, sier Brænden og fortsetter:
Anmeldelser av denne typen saker blir som regel henlagt av politiet.
Og hvis man klarer å få stengt slike nettsider, så oppretter de bare nye.
Det synes vanskelig å komme noen vei.
Og jo mer man oppfordrer henne til ikke å drive med dette, jo mer synes det å oppildne henne, sier Brænden til Glåmdalen.
En av de ansatte i barnevernet lokalt ble sykemeldt som følge av nettsjikanen på nettet.
Jeg har lagt det bak meg nå, men da det sto på som verst, var det veldig tøft, sier den ansatte til Glåmdalen.
Det var særlig noen blogger, direkte rettet mot den ansatte, som ble opplevd som tøft.
Jeg skjønner ikke at det kan være lov å holde på slik.
Det er helt uhørt.
Jeg ser ikke noe forskjell på slik nettvirksomhet og det å henge ut folk i avisen eller på plakater.
Det er jo trafikk på nettet hele tiden, sier den ansatte.
Hun ble selv gjort oppmerksom på bloggene av folk som hadde oppdaget listene og bloggene på nettet.
Jeg opplevde det som trakassering over lang tid, sier den ansatte.
Jeg tar på det kraftigste avstand fra denne virksomheten, og reagerer sterkt på vegne av våre ansatte, sier Frode Bråthen, enhetsleder for helse i Eidskog kommune.
Bråthen sier at kommunen innstendig har oppfordret Annette Olsen til å gi seg med nettvirksomheten sin, men uten å nå fram.
Selv står han på andreplass på Olsens liste fordi han ifølge Olsen lar sine ansatte bryte loven uten å gripe inn.
Personlig bryr jeg meg ikke noe om det, men vi har ansatte som har reagert sterkt, sier han.
Bråthen sier at kommuneledelsen har vært i dialog med sin advokat, politiet, Datatilsynet og Personvernregisteret, men har valgt å ikke gå til noe søksmål.
Vi oppfatter det slik at det skal mye til for å nå fram.
Lista ligger høyt.
Dette har pågått en god stund, og vi har prøvd å ikke lage mer spetakkel enn nødvendig.
Og i forhold til denne brukerens sak har vi også gjort noen grep, blant annet med ny saksbehandler.
Jeg har hatt møte med henne selv, og har oppfattet at samarbeidet har fungert bra den siste tiden, sier Bråthen
_________________
«Sjefen» på eidskogen
http://forum.r-b-v.net/viewtopic.php?t=4299
Faksimile av alle avisartiklene vises her:
http://bit.ly/Q9GHTA

ABEBAGGE

En Inger Djmel bemerker dette på sin blogg, med et slående poeng :
Barnevernets maktmisbruk
«De «berømte» listene har vært et hett tema i debattene rundt barne»vernet».
Er dette hets eller ytringsfrihet?
I dag står mer enn 338.ooo nordmenn på slike lister.
Bør disse anmelde forholdet med påskudd om at de «føler seg uthengt»?
Det blir nesten litt komisk at de som ivrer etter å få stoppet disse listene selv bruker samme metode overfor andre, som vi ser av eksemplene under: (…)
http://bit.ly/1uujxb2

ABABAY

Øistein SchjønsbyAdvokat for barnevernsaker 13.05.2014 – utdrag fra «Stakkars de ansatte«:
«Konklusjonen må være at det ikke er synd på barnevernet.
Tvert om er det synd på dem som lider ved de undersøkelsessaker som barnevernet driver med og som svært ofte går utover den lovpålagte 3-måneders fristen. En frist som barnevernet bryter slik at foreldre og barn stadig får skremmende henvendelser og innkallinger til forhør hos barnevernet.
Det er foreldre og barn som har det ille.
Dessverre er det slik at om barnevernet bryter fristene er det ingen som brys seg og det fører ikke til noen oppstrammer til barnevernet. Derfor kan de fritt fortsette å bryte fristene.
Det finnes ingen lojalitet mot loven, og kritikk de får er dessverre berettiget.
Å meddele publikum at det er synd på ansatte i barnevernet blir derfor å stille saken på hodet. Jeg hadde nær sagt: De får etter fortjeneste som en følge av det de gjør.»
http://bit.ly/1lb83Tq
ABEBATATPOSE
Selv har jeg ingen erfaring med Barnevernet, men belyser forvaltningskriminaliteten i Nav og har for få uker siden mottatt trusselbrev fra sosialsjefen for Nav St.Hanshaugen på grunn av dette.
Derfor kan jeg bare slutte meg fullstendig til Olsen i det følgende, hva gjelder kampen for at forvaltningsrammede skal få sin rett:
«Det er ikke hvem som helst som havner på lista mi. Det er folk som virkelig har fortjent det, som bryter norsk lov, grunnloven og menneskerettighetene»!
ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
Med dette brevet har sosiallederen blamert seg kraftig og avslørt både dyptgripende inkompetanse og en farlig lederstil, men det er faktisk hans minste problem.
Hans største problem er at han totalt har overkjørt en funksjonshemmet seniorinnbygger og ignorert en omfattende, men saklig og godt underbygget varsling om grove misligheter i foretaket som har satt mitt liv og helse i alvorlig fare!
http://bit.ly/1ltNrrR

ABECITIZ

03.01.2013 – Lov, rett og internett
Hatefulle ytringer på nett skal straffes, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale, og varslet nye lovforslag. Har det løftet noen reell verdi, spør Anine Kierulf – advokat og forsker.
(…) Krenkende ytringer kan være lovlige (…)
Ikke all sjikane er grov nok til å kvalifisere som straffbar sjikane.
Det som i utgangspunktet er krenkende og private ytringer – som at noen er korrupte eller bedrar sin mann, kan være lovlige å fremsette.
Beskyldninger om korrupsjon er lovlige om de har godt faktisk belegg, i alle fall om de har offentlig interesse (…)
(Ulovlige ytringer)
Det gjelder blant annet ytringer som oppfordrer til statskupp eller til straffbare handlinger, slik bloggeren Eivind Berge «forherliget» drap på polititjenestemenn.
Disse ytringene ville for lengst vært forbudt også på nett, dersom den nye straffeloven fra 2005 hadde trådt i kraft.
Men det har ikke regjeringen fått til – selv om loven for lengst er vedtatt, blir den, blant annet på grunn av at politiets datasystemer ikke er oppgradert, stadig utsatt.
Etter seneste opplysninger til 2017 (…)
http://bit.ly/1mE6zC0
Hegnar Media 02.08.2012
Advokat/professor dr. juris Olav Torvund, Bing Hodneland advokatselskap DA:
«Blogger er ikke en offentlig ytring»
http://bit.ly/R0t1qK

ABEBARGERH

Les her, en sak der aktører i det offentlige «følte seg uthengt» pga forvaltningsrammedes offentliggjøring av deres navn og agering og gikk til søksmål – men tapte så det suste hos Personvernnemnda!:
Datatilsynets referanse: 2004/423- CWI/- og 2004/609 CWI
KLAGESAK 2005-03:
Klage på Datatilsynets vedtak om avvisning
Personvernnemndas avgjørelse av 9.6.2005 (Jon Bing, Gro Hillestad Thune, Hanne Bjurstrøm, Tom Bolstad, Sven-Erik Eikeid, Siv Bergit Pedersen, Lars Erik Fjørtoft)
1 Innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Moderniseringsdepartementet mottatt klage på tilsynets vedtak av 1.9.2004, om avvisning av sak om internettsider som inneholder personopplysninger (…)
5. Datatilsynets vurdering:
(…) Datatilsynet mener at det ikke foreligger holdepunkter for at nettsidene er opprettet for å skremme/eller hevne, slik kommunen anfører.
Tilsynet bemerker i denne sammenheng at fordi de finner at saken ligger i grenseområdet mellom ytringsfrihet og personvern, har internettsidene på tross av sin negative form, også et samfunnskritisk element (…)
Klagen tas ikke til følge.
Oslo 9.6.2005
Jon Bing
Leder
http://bit.ly/RHvxXI

ABEBOVV

Overnevnte er sakset fra 1. kildegjengivning hos Rune Fardal på Facebook 8 mai 2014:
Barnevernet tapte HVER GANG !
8. mai 2014 kl. 14:07
I 2003 kjørte jeg en sak  gjennom hele systemet (politi, justisdep., datatilsynet og personvernnemda) om ytringsfriheten til å navngi og kritisere  ansatte i barnevernet og deres sakkyndige.
Flere kommuner anmeldte meg til politiet. Den endte i personvernnemda i 2005, der jeg vant og hele barnevernet tapte. Det er ytringsfrihet å kritisere  ansatte i barnevernet.
Dette gikk under «opinionsdannende formål».
http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2005_3.htm
I 2007 gjaldt det akkurat det samme  med fosterhjem og navngivelse av disse. Også her vant jeg frem i personvernnemda.
http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2007_5.htm
I 2010  fattet personvernnemda  en lignende avgjørele som gjaldt offentliggjøring av beredskapshjem. Her bygger nemda på argumentasjonen fra saken i 2005 og 2007:
http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2010_11.htm
Der er derfor fullt lovlig innenfor ytringsfrihetens rammer og navngi og kritisere ansatte i barnevernsystemet (sitatene fra Fardal slutt)
http://on.fb.me/1iKoKGT

ABEBETTE

Jeg la inn utdraget fra sak 1 hos Personvernnemnda som jeg har sitert her, på partiet Venstres FB-gruppe.
12 mai 2014 gikk et av svarene slik:
«Å, eg vil no ikkje si «tapte så det suste», du siterer jo sjølv at saka ligg i grenseområdet.
Det er og verd å få med seg avslutningssetninga: » Nemnda finner grunn til å nevne at den polemiserende form for fremstilling som de aktuelle nettstedene benytter, krever oppmerksomhet for å sikre at grensene ikke overskrides.» (sitat slutt)
Jeg responderte:
Dog – de som mente seg «fornærmet» tapte.
Selvsagt skal man ikke smøre på med personkarakteristikker og synsing kun på bakgrunn av subjektivitet og agg.
Men sitter man inne med klare bevis for hvilke byrder offentlige tjenestemenn har påført den enkelte borger, så skal det ikke være grenser for hvilke metoder man i nødrett må ha lov til å benytte seg av for å vitne om ugjerningene når klageinstanser unnlater å gjøre sin embetsplikt og journalister ikke etterlever bestemmelsene i Vær-Varsom-plakaten!
Selv mottok jeg nylig et trusselbrev fra sosialsjefen for Nav St.Hanshaugen på grunn av min belysning på blogg og andre nettsteder av forvaltningskriminaliteten i Nav, der både Nav St.Hanshaugen og Nav Nordstrand sosial stilte samlet og mannsterke meddiplomaters immunitet mot en 52 år gammel rettsløs funksjonshemmet kvinne med følgende beskjed til meg (utdrag):
«Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1″ som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.
Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen.» (sitat slutt).
Derfor kan jeg stille meg fullstendig bak Olsens følgende utsagn (hovedposten), hva gjelder kampen for at forvaltningsrammede skal få sin rett:
«Det er ikke hvem som helst som havner på lista mi. Det er folk som virkelig har fortjent det, som bryter norsk lov, grunnloven og menneskerettighetene»!
ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1ltNrrR

ABEBAKOLA

Protestene mot urett innenfor Barnevernet avstedkom da endelig også resultater, selv om det tok mange år:
NRK Brennpunkt
Krever åpenhet om barnevernsoppdrag
«Familier i barnevernssaker må få vite hvem de sakkyndige jobber for, mener eksperter.
I dag offentliggjør NRK en liste over de 10 mest brukte psykolog-sakkyndige i barnevernssaker (…)
Den mest brukte barnepsykologen skrev 36 sakkyndigrapporter bare i 2012, de fleste for kommuner i Trøndelag.
Samtidig påtok hun seg flere oppdrag for fylkesnemnda og tingretten i samme område.
Les hvordan du selv kan finne ut hvilke oppdrag psykologer har hatt og hva de tjener nederst i artikkelen»
http://bit.ly/1jwXrQe
05.05.2014 – Systemet kan skade barna
Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetssikre arbeidet til de sakkyndige i barnevernssaker. Men her sitter psykologer som selv jobber som sakkyndige. –
Klar dobbeltrolle, sier psykologspesialist Haldor Øvreeide.
«Psykolog ble kontrollert av kommisjonen hun selv satt i. – Dette er bekymringsfullt og en klar dobbeltrolle, sier psykologspesialist Haldor Øvreeide til NRK.»
http://bit.ly/1qbnguk
06.05.2014 – Endrer praksis etter Brennpunkt-dokumentar
Barneminister Solveig Horne (Frp) vil hindre at sakkyndige har dobbeltroller i barnevernssaker.
Barneminister Solveig Horne har bestemt seg:
hun krever at alle som skal være sakkyndig i barnevernssaker må gi fra seg en egenerklæring i forkant, slik en rekke ekspert har krevd.
Vi trenger rutiner for å sikre oss at det ikke oppstår dobbeltroller.
Gjennom egenerklæring for de sakkyndige vil vi øke åpenheten, heve bevisstheten rundt dobbeltroller og styrke tilliten til systemet og beslutningstakernes habilitet, sier Horne (…)
http://bit.ly/1huibE4
18.09.2012Misfornøyde Nav-brukere henger ut Nav-ansatte
http://bit.ly/1qOGsOa
ABABAK
 
Les også postene:
Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
Utdrag – Ombudsmannen uttalte at kommunen ikke hadde rettslig grunnlag for å reagere på den ansattes bruk av ytringsfriheten, og ba om at den skriftlige advarselen ble trukket tilbake.
Uttalelsene lå innenfor den ansattes ytringsfrihet, slik den nå er nedfelt i Grunnloven § 100 (etter endring 30. september 2004) og Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) Artikkel 10.
Det er i samfunnets interesse at ansatte kan ytre seg om forhold i den offentlige forvaltning.
Ytringene var ikke i strid med den ansattes lojalitetsplikt.
http://bit.ly/1jzyX98
Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/1lsXbma
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
http://bit.ly/1iH36Dj
Avskrift fra lydopptakene av det samkjørte og nedrige maktmisbruk jeg har erfart og stadig erfarer, er her satt i noenlunde kronologisk rekkefølge fra hovedposten som er nr.1:
2. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7
3. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
4. Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
5. Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
6. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
7. Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
8. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
9. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
10. Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk
Underslag av rettighetsbestemmelser, og politikerenes lokkebete.
«Fylkesmannen har begrenset mulighet til å føre tilsyn med det som skjer i møte mellom brukere og fagperson.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans».
http://bit.ly/1mN34Of
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “Kan man publisere forvaltningskriminelle aktørers navn og ugjerninger på nettet?

  1. Tilbaketråkk: Kan man publisere forvaltningskriminelle aktørers navn og ugjerninger på nettet? | Blopp.no

  2. Stå på, bare se hva som skjer med vegsjefen nå, han må bare få det som svir etter dette. Når VG kan henge ut en overgriper så kan vel du og jeg gjøre det samme.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2014
M T O T F L S
« apr   jun »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: