Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen


 

 

MERK: Drøye to uker tidligere – 08.04.2014, hadde jeg følgende tapede telefonsamtale med sosialsjefen, som er nedtegnet i posten:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7
Utdrag fra overnevnte post og tapet telefonsamtale:
Jeg (gjentok) mitt spørsmål om hvorfor sosiallederen aldri hadde svart meg på min graverende varsling av 9/2 eller tilleggene jeg sendte ham senere samme måned, samt klagen av 27 mars 2014.
Da presterer han faktisk å servere meg følgende grensesprengende meningsløse beskjed, trass alle mine alvorlige varslinger som hadde gått til ham med videobevis:
«Det er DU som påstår at det har skjedd lovbrudd, og da må DU bevise det, for å komme med slike påstander!» (sitat slutt)
Men Sosialsjefen vet bedre! Her j*vles han vanvittig nok med meg mot bedre vitende som den sterkeste part – ansvarlig for Internkontroll i foretaket. Bevis følger her:

 

 

NOU 2004: 18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene  — Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester
Forvaltningsorganer har etter Forvaltningsloven § 17 plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Organet skal utrede saken og belyse alle relevante forhold som vil kunne påvirke retts- eller skjønnsanvendelsen. Plikten innebærer at det må foreligge tilstrekkelige opplysninger til å kunne vurdere saken på en faglig forsvarlig måte. I denne sammenheng er det uten betydning at Kommunehelsetjenesteloven § 2-1, tredje avsnitt, fastsetter at Forvaltningslovens regelverk ikke gjelder for tildeling av tjenester etter denne bestemmelsen. Plikten til å yte ”nødvendige” tjenester og det faktum at kommunen har bevisbyrden for at denne plikten er oppfylt, forutsetter at avgjørelsene er basert på faglig forsvarlige vurderinger, og dette forutsetter i sin tur en utredningsplikt, jf. også Helsepersonelloven § 4 om krav til forsvarlighet ved helsepersonells yrkesutøving. Se for øvrig pkt. 8.4 om dette.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2004-18/id150699/

Tilhørende post: Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:

http://bit.ly/2suYLMu

 

 

Les også om Helse-, sosial og eldreombudets absolutte og gjentatte nekt av å  bistå meg i potensielt livstruende situasjoner ved sosialtjenestens standhaftige og vedvarende nekt av tilstrekkelig bistand som var særdeles godt kjent for dem:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
Ombudets nekt av bistand
(Utdrag): Til Ane Stavrum Oslo 02.04.2014
Kan du da ikke LESE?!
Jeg siterer igjen fra begynnelsen av min purring til sosiallederen du nettopp mottok før du skrev din purring til ham hvor jeg har spesifisert datoene på mine ubesvarte klager til ham, og de ligner ikke på de datoer du har satt i det hele tatt!
HVORDAN ER DET MENNESKELIG MULIG Å BEGÅ SLIKE FEIL!? HVA? MENER DU AT JEG BEHØVER DENNE TILLEGGSBELASTNINGEN!? (…)
http://bit.ly/25uoQZv

 

ABAVVVVVV

Jeg vil samtidig fremheve lydopptak fra telefonsamtale med Stavrum 24.04.2014 – tre uker etter at jeg sendte henne overnevnte mail, der jeg som diabetiker allerede hadde stått uten mat og penger i to dager og sosialkontoret nektet meg nødhjelp.
Hør spesielt fra 5:40 minutter inne i opptaket, der hun – som er ment å bistå meg overfor en slik graverende tjenestefeil, slenger ut påstand om at Fylkesmannen bifaller sterkt at selv diabetikere skal tåle å bli satt på 70 kroner dagen i nødhjelp over en lengre periode – og at – «det er ikke en KRONE mer å hente»!
Her bevises bortenfor en hver tvil at kameraderiet eksisterer i alle ledd «hjelpeinstansene» i mellom!:
Ane Stavrum raljerer med min innstendige bønn om bistand
http://bit.ly/1yKkSyx

MERK: Dagen etter at denne samtalen tar plass og Stavrum har lovet meg å kontakte sosialtjenesten med påtrykk vedr. min uholdbare helse- og økonomiske situasjon, sender sosialsjefen på kontoret jeg har klaget inn for Ombudet og Stavrum, meg trusselbrevet!:

 

 

I brevet lar sosialsjefen meg med all tydelighet forstå at han kun konsentrerer seg om å slå ring rundt sine underordnede i stedet for å behandle den omfattende varslingen som jeg hadde sendt ham over flere måneder, som omhandlet vedvarende og kontinuerlig maktmisbruk fra Seksjonsleder Randi Trøeng, og min saksbehandler Fagkonsulent for oppfølging  – Line Tunsve (disse to operer i team).
Der fremgår at både de, han som leder ved dette kontoret, samt de innklagede aktører ved Nav Nordstrand sosial står mannsterke mot meg – varsleren, som kun i ytterste maktesløshet har utgitt etterprøvbart materiale på min blogg om den samkjørte og utstrakte forvaltningskriminalitet som begge kontor ustraffet har effektuert overfor meg gjennom svært mange år!
Flere av varslingene om graverende avvik som jeg sendte sosialsjefen forut for hans brev til meg, står å lese litt langt nede i denne posten:
Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt

 

 

TRUSSELBREVET:

Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen
Sosial- og Kvalifiseringsseksjonen – Dato: 25.04.2014
Vår ref (saksnr.): 2014/ 5282 – Saksbeh: Sigurd Røeggen (sosialleder)
VEDRØRENDE KRAV OM Å FÅ OPPGITT SAKSBEHANDLER SITT NAVN, BYTTE AV SAKSBEHANDLER SAMT DIVERSE E-POST KORRESPONDANSE OG UTLEVERING AV ANSATTE SINE NAVN PÅ DIN «BLOGG».
Viser til omfattende e-postkorrespondanse fra deg etter at din sak ble overført fra Nav Nordstrand til Nav St.Hanshaugen.
Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1» som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.
Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og  sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen.
Å benytte «Oppfølging 1» som saksbehandler er en administrativ avgjørelse som er tatt av lederteam ved Nav St.Hanshaugen.
(MERK): En slik administrativ avgjørelse er ikke et enkeltvedtak og kan ikke påklages og er hjemlet i arbeidsmiljøloven.
I følge arbeidsmiljøloven § 4-1 pkt 1. skal arbeidsmiløet i virksomheten være fullt ut forsvarlig.
For å sikre at hensynet til arbeidstakerenes fysiske og psykiske helse og velferd blir ivaretatt, skal arbeidsgiveren sørge for å iverksette de nødvendige tiltak.
Arbeidsmiljøloven § 4 – 3 pkt 3 og 4, innebærer en beskyttelse mot trakassering av ansatte.
Dette innebærer også trakassering fra klienter. (Her sikter han til alle varslingene om graverende avvik fra hans underordnede som jeg sendte ham, sitert i posten over)
Når det gjelder e-postkorrespondanse vil ikke dette bli besvart pr e-post da vårt kontor ikke saksbehandler pr e-mail.
Men samtlige e-poster er og vil bli lest og printet ut og dokumentert i saksmappen din.
Søknader og eventuelle klager vil bli behandlet på vanlig måte.
Vi ønsker at du bidrar til et godt og konstruktivt samarbeid slik at vi kan bistå deg på best mulig måte.
Mvh
Sigurd Røeggen
Seksjonssjef
Sitat slutt – og brevet er sitert i sin helhet!
(MERK: En liten tid etter, signerte alltid lovbryteren Line Tunsve med hele navnet sitt – men hvorfor skulle hun plutselig det, hvis sosialsjefen hadde retten på sin side?!)
Tilhørende post: Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:
http://bit.ly/2suYLMu

 

 

VEDR. SOSIALSJEFENS «DETTE ER EN ADMINISTRATIV AVGJØRELSE OG IKKE ET ENKELTVEDTAK» – viser jeg til HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

11 Forholdet til forvaltningsloven 11.2.2 Sosialtjenesteloven

Før sosialtjenesteloven ble vedtatt, hadde det vært en del uklarhet om enkelte av de avgjørelsene som sosialtjenesten fattet, skulle regnes som enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand.

Etter den presiseringen som er tatt inn i loven, skal alle avgjørelser om tildeling av sosiale tjenester regnes som enkeltvedtak, uansett om det er tvilsomt om avgjørelsen kan regnes som enkeltvedtak etter definisjonen i forvaltningsloven.

Dette betyr at de alminnelige reglene i forvaltningsloven kapittel II og III må følges i tillegg til reglene om enkeltvedtak i kapittel IV-VII.

Av forarbeidene til sosialtjenesteloven (Ot. prp. nr. 29, 1990-91) fremgår det at departementet la vekt på økt rettssikkerhet for den enkelte søker da det ble foreslått at forvaltningsloven skulle gjelde.

Departementet viste til at siktemålene med forvaltningslovens bestemmelser er å skape åpenhet i forhold til parten og gi parten mulighet til innsyn i grunnlaget for avgjørelsen og det skjønnet som er utvist.
http://bit.ly/WJkr44

 

 

 

Jeg ber også alle som leser dette merke seg stort herunder at i brevet presiseres at samtlige e-poster jeg sender inn vil bli lest, ifbm. med at når jeg krevde at Politiet skulle tilkalles etter uttallige ignoreringer av mine nødhjelpssøknader i år 2017, så krevde den selvsamme Sosialsjef – Sigurd Røeggen at jeg neste dag kom dit og innleverte en PAPIR-SØKNAD om nødhjelp, selv om jeg hadde innlevert selve nødhjelpssøknaden på PAPIR samt alle mine overklaginger av sosialtjenestens avslag over nettopp – MAIL!
«Saksbehandlerene» Line Tunsve & Randi Trøeng hadde altså måttet lese MAIL-klagene fra meg (slik jeg gjennom totalt 9 år har levert dem (siste fire år her) for å fatte deres dypt ulovlige avslag!
Så jeg fremhevet i posten jeg deretter skrev – der den kriminelle forvaltningsførselen ble tapet, selv da Politiet kom:

 

 

Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
https://sommer17.wordpress.com/2017/04/14/politi-pa-nav-st-hanshaugen-11-april-2017/
(Utdrag): Jeg sovnet først kl. 06:30, men stilte allikevel helt utmattet neste dag – onsdag kl. 09:10 – de åpnet kl. 09:00.
Det viste seg at Sosialsjefen til og med hadde stått og løyet til Politiet om at jeg ville få utbetalt nødhjelpen dagen etter – hvis jeg vel og merke da møtte opp personlig ved kontoret og la inn en PAPIR-søknad om nødhjelpen jeg allerede hadde søkt om elektronisk (hvorav siste er vist i denne posten linket til under her i sin helhet) – direkte på e-post til både ham, sosionom Line Tunsve og to andre i flere dager – som om DET skulle være et lovpålagt krav som var nøkkelen til å utløse hans lovpålagte oppgaver!
Men her var det ikke jeg som satt med Makten, så jeg møtte opp neste dag, svimmel, skjelven, utsultet og med et blodtrykk som var faretruende høyt her jeg ikke hadde fått sove og klokken var litt over 9 om morgenen (de vet jeg i tillegg til diabetes lider av alvorlig grad av søvnapnoe, hypertensjon essensiell og en hel rekke andre fysiske sykdommer jeg er 55 år) og leverte søknaden på papir – slik jævelen hadde avkrevd, for å føye den lovløse hevngjerrige narsissisten av en kjeltring.
Der fylte jeg omstendlig ut et PAPIR-skjema som Røeggen hadde forlangt – som om denne effektueringen av hans avsindige nykke plutselig skulle kunne utløse faglig forsvarlighet og lovpålagt anstendighet. At dette var det magiske formular jeg måtte benytte meg av for å få mine rettigheter oppfylt! (sitat slutt)
Les forøvrig sosialsjefens godt innarbeidede plankekjøring av nevnte hersketeknikk: «PAPIRSØKNAD» som ikke har noe med saksforholdene å gjøre, men som han alltid anvender for å sette folk ut!:
08.04.2014 – Tapet telefonsamtale med sosialsjefen, nedtegnet i posten:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7

(Det vil være posten jeg linket til innledningsvis her i også dette innlegget)

 

clownn

 
Dette, var det eneste den øverste lederen ved Nav St.Hanshaugen sosial ønsket å kreste ut av seg – over 10 uker etter mottakelsen, enda følgende bevis var lagt ved saken – et lydopptak på CD der man tydelig kan høre spektakulær raljering begås overfor meg, fra hans Sekssjonsleder Randi Trøeng (nedtegnet i posten over)!:
http://youtu.be/_Pf_ntQq3YQ

 

NAV-Nordstrand

 

Her følger et sitat fra et av vedtakene til bermen ved forrige kontor – Nordstrand, som bekrefter sosialsjef Røeggens utilsiktede avskjedssøknad (fantes det rettferdighet) – at han og de to andre sjefene ved Nav St.Hanshaugen hele tiden har stått last og brast med det forrige kontoret som femgår av nevnte trusselbrev og latt represalier regne over mitt hode uavbrutt og kuttet det lovpålagte gode skjønnet til «ikke – eksisterende» sammen med trenering, kverulering harselas – ja, konsekvent påføring av umenneskelige merbelastninger fordi jeg legger vitnesbyrdene om deres eliminering av meg ut på blogg:
Saksbehandler Anette Jørve
Utdrag fra vedtak s. 2 – 10.05.2013:
«Sosialtjenesten vil også påpeke at Horntvedt selv legger ut opplysninger om sin sosialsak/trygdesak på sin blogg som er åpen for alle å se på nett. Dette har imidlertid ikke noe med sosialtjenestens taushetsplikt å gjøre, men belyser noe av det vanskelige samarbeidet i forhold til hennes sosialsak». (sitat slutt)
Hentet fra posten:
Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://bit.ly/1r8kRCF

 

 

 

Sanksjonene overfor min varsling har altså kontinuerlig haglet fra begge forvaltningene i hele ni år til sammen, og vil ingen ende ta!
Det har resultert i at mine alvorlige sykdommer har progrediert kraftig, jeg har blitt påført enorme tilleggsbelastninger og lidelser og har således måttet både tre- og firedoble medisindosene på preparater som jeg i utgangspunktet ikke tåler men som jeg ikke har annet valg enn å ta, og jeg vil miste livet mange år før tiden.
Det er dette som utgjør de faktiske forhold – intet annet!
Hvorfor skulle skadevolderene velge å fremheve akkurat  «vanskelig samarbeide» når de på denne måten ved selvsyn kan bevitne – steg for steg det massive misbruket av makt som her er utøvd!?
Det faller da faen på egen urimelighet!
OG – hvis de hadde vært uenig i mine vitnesbyrd – hvorfor da ikke be om en samtale så vi fikk klare opp i angivelige «misforståelser» slik at de heretter skulle kunne være i stand til å gi meg profesjonell, trygg og forsvarlig bistand?
Hvis de mente at jeg brakte til torgs falske vitnesbyrd – hvorfor ikke anmelde meg til Politiet?
Nei! «Begrav varsleren levende» har vært – er – og vil alltid være kujonenes stilltiende overenskomst!
Røeggen beviste via ordlyden i sitt brev bortenfor en hver tvil at han har gitt fritt leide til sine underordnede med fortsatt å eliminere meg med stor kreativitet, på bakgrunn av min varsling!
Og – som jeg understreket i et av de overnevnte avsnitt vedr. vedtaket fra bunnfallets kolleger –  hvorfor påstår også sosialsjefen ved dette kontoret at det medfører belastning for flere ansatte at deres ugjerninger omtales på bloggen min – samt karakteriserer dette som «å henge dem ut»? Les :

Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:

http://bit.ly/2suYLMu

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGGENABABABABABABABABABABABABIBROMYAABABABABABABABABABABABABABABABETHIVAI

Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker (Fredag 13.03.2015)
http://bit.ly/1V7lEve

VEDRØRENDE AKTØRENE VED «DET ANDRE KONTORET» – NORDSTRAND SOM RØEGGEN FREMHEVER I TRUSSELBREVET, LES POSTEN:

Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere
http://bit.ly/1UEOF5J
REGJERINGEN VEDLEGG 6: OM RETTSSIKKERHET
Samarbeid og informasjonsutveksling mellom Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten – rettslige muligheter og begrensninger
·Saklighetsprinsippet: Forvaltningens avgjørelser skal hvile på saklige hensyn, dvs hensyn som er relevante for saken, og det skal ikke trekkes inn utenforliggende hensyn!
http://bit.ly/1ff8AB9
Hvorfor mener Røeggen at er det viktig at jeg skal anonymisere de ansvarlige aktører – ja omtale deres avvik i det hele tatt?
Det bør da være en selvfølge at de ønsker å stå inne for hvert ord de har sagt med stolthet, de er da offentlige «tjenestemenn»!

 

ABECTT

I brevet lar sosialsjefen meg med all tydelighet forstå at han kun konsentrerer seg om å slå ring rundt sine underordnede i stedet for å behandle den omfattende varslingen som jeg hadde sendt ham over flere måneder, som omhandlet vedvarende og kontinuerlig maktmisbruk fra Seksjonsleder Randi Trøeng, og min saksbehandler Fagkonsulent for oppfølging  – Line Tunsve (disse to operer i team).
Overnevnte brev, var sosialsjefens endelige respons på min omfattende varsling av 09.02.2014 med tilleggsinformasjon av 12. og 20.02, og kun dette eneste punktet valgte han seg altså ut, alt mens han underslo alle de avvik fra hans underordnede som jeg hadde forelagt ham (deler av klagen er vist her):
Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE
Hvis de innklagede og politianmeldte aktørene bare hadde vært på jobb og utført arbeidet sitt på en etisk og profesjonell måte som de kunne stå inne for med hevet hode – da skulle de jo rent ut være stolte av omtalen jeg har gitt dem slik at alle kan bevitne hvordan disse møter og behandler landets hjelpetrengende borgere!
For hvorfor skal det være feil å kringkaste den kvalitet, omtanke og forsvarlighet som Sosialsjefen iht. sin respons og de beskyttende vinger han holder over skadevolderene må mene at jeg som kunde av Nav blir møtt med?

ABEKT

Når denne kameratgjengen ved to kontor samstemt uttrykker at de finner det belastende å bli «uthengt og sjikanert» – er dette intet annet enn kalkulerende rå manipulering, som understøtter bortenfor en hver tvil at her foregår et systematisk og målrettet maktmisbruk bak lukkede dører, der hevngjerrig personell innehar vide blankofullmakter til å utøve represalier overfor en enslig, eldre, funksjonshemmet og forsvarsløs borger uten definisjonsmakt som har tillatt seg å varsle om fullstendig uakseptable forhold (…)
For jeg dokumenterer ned til hvert komma i nedtegnelser av lydopptakene sannheten og grelle realiteter vedrørende forbryterenes ugjerninger i offentlig virke som man samtidig kan høre på Youtube at er fullstendig rystende, hvori bevisføringen og sannhetsgehalten selvsagt er uangripelig og særdeles etterprøvbar der det fremgår at de opererer i fagorganisert samlet flokk, og over ÅR tar i bruk alle utenkelige midler for å  tilintetgjøre meg som varsler.
Jeg står alene.
Derfor skyter «mafiabossen» seg selv i foten.
Han har unnlatt å behandle mine klager og sett bort fra min varsling.
Deretter går han og hele resten av den fagorganiserte kujontroppen etter meg med konsekvente represalier og gjengjeldelser og påberoper seg beskyttelse!
FEIGE, DUMME TARVELIGE SVIN!
http://bit.ly/18UVVpn

 

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Lydopptak av utstrakt og pågående grov forvaltningskriminalitet overfor funksjonshemmet seniorinnbygger som fortløpende effektueres av ansatte og ledelse ved Nav St.Hanshaugen sosial, Nav Arbeid og Helse-, sosial og eldreombudet er samlet på Youtube:
http://t.co/Na8XiRpG2C
I denne posten er listet opp hvilke skader og sykdommer jeg har, og som Navkontoret er godt kjent med:
Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://bit.ly/1dyKGQb
Her er regelverket, som sosialsjefen så listig fremhever:

 

ABAHALSIN

ARBEIDSTILSYNET (ATIL):
Arbeidstakere skal beskyttes mot vold og trusler
«Det fremgår derfor nå av arbeidsmiljøloven § 4-3, fjerde ledd at arbeidstakere så langt det er mulig, skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
Departementet kommenterer bestemmelsen i Ot. prp. nr. 49 (2004-2005).
De viser her til at med ”andre” skal forstås i prinsippet alle som kan representere en risiko for arbeidstakeren, for eksempel kunder, klienter, brukere, pasienter mv.
Hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes, må vurderes konkret i det enkelte tilfelle.
Det kan for eksempel dreie seg om opplæringstiltak, organisatoriske tiltak eller bruk av sikkerhetsutstyr alt etter hvilket risikobilde som foreligger (…)
http://bit.ly/1hMIJXw
Javel!
Må jeg få spørre hvor «risikobildet» ligger i dette tilfellet – hvor jeg som forvaltningsrammet borger har stått alene mot en gjeng forvaltningskriminelle aktører over ÅR og kun har avslørt deres ugjerninger på blogg!?
Skal menneskeverdet og de rettigheter en borger har, graderes – alt ettersom man er arbeidstaker, jobbsøker eller venter på/har blitt tilstått uførepensjon hva gjelder varsling om alarmerende avvik i foretakene?
Skal man bli møtt med ulike grader av sanksjoner og erfare spinngal vilkårlighet – alt ettersom hvilken «samfunnsposisjon» en befinner seg i?
Her sikter jeg til Sivilombudets uttalelser vedr. utilbørlige gjengjeldelser mot varslere.
Om den utstrakte ytringsfrihet ansatte har, når de erfarer misligheter på egen arbeidsplass:

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEMUNIOP

Sivilombudsmannen 2006-10-30: SOM – Ansattes ytringsfrihet – skriftlig advarsel etter avisinnlegg 05.05.2011
Ansattes ytringsfrihet – skriftlig advarsel etter avisinnlegg 30. oktober 2006 (Sak 2006/530)
Det følger av Grunnloven § 100 at det er begrensningene i ytringsfriheten som må begrunnes.
Begrensninger i tilsattes ytringsfrihet kan ha rettslig grunnlag i lov, arbeidsavtaler eller i den ulovfestede lojalitetsplikt som gjelder i alle arbeidsforhold.
Etter omstendighetene kan den ansattes lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver legge bånd på ytringsfriheten.
Lojalitetsplikten er forankret i arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og innebærer at en ansatt lojalt slutter opp om arbeidsgiverens interesser så langt det er nødvendig for arbeidsforholdet.
Arbeidsgivers styringsrett gir imidlertid ingen generell adgang til å regulere eller sanksjonere ansattes ytringer.
Den ansattes lojalitetsplikt beskytter bare mot ytringer som på illojal måte skader arbeidsgivers legitime og saklige interesser.
Arbeidsgivere kan derfor ikke slå ned på ytringer som oppfattes som uønskete, uheldige eller ubehagelige (…)
http://bit.ly/XY7tMz

ABAGLAV

Årbok om menneskerettigheter i Norge 2013
Utdrag fra side 122:
Sivilombudsmannens uttalelse i en sak om ansattes ytringsfrihet
Den alminnelige ytringsfriheten følger av EMK artikkel 10 og Grunnloven § 100.
Ombudsmannen uttalte at arbeidstakere sto i en stilling som kunne medføre at de måtte legge bånd på sine uttalelser, men at en slik innskrenkning av ytringsfriheten i så fall måtte ha hjemmel i lov, arbeidsavtale eller den ulovfestede lojalitetsplikten.
Sivilombudsmannen viste til at lojalitetsplikten var forankret i arbeidsforholdet, og at håndhevelsen av lojalitetsplikten var knyttet til arbeidsgivers styringsrett.
Denne ga imidlertid ikke en generell adgang til å sanksjonere eller regulere ansattes ytringer, herunder slike som ble oppfattet som uønskede, uheldige eller ubehagelige.
I avveiningen mellom ytringsfriheten og lojalitetsplikten uttalte ombudsmannen at begrensninger i ytringsfriheten som generelt utgangspunkt bare burde gjelde ytringer som påviselig skadet, eller kunne skade, arbeidsgivers interesse på en unødvendig måte, og at bevisbyrden lå på arbeidsgiver  (…)
http://bit.ly/1TglDIS

SIGURD RØEGGEN

MERK: Jeg vil herunder fremheve sosialsjefens påstander fra posten som tilhører denne og som jeg viste til innledningsvis her (utdrag):
Så insisterte jeg på å få gjenta mitt spørsmål om hvorfor sosiallederen aldri hadde svart meg på min graverende varsling av 9/2 eller tilleggene jeg sendte ham senere samme måned, samt klagen av 27 mars 2014.
Da svarer han meg kun:
«Det er DU som påstår at det har skjedd lovbrudd, og da må DU bevise det, for å komme med slike påstander!»
På dette tidspunkt var jeg så utmattet at jeg ikke erindret at jeg faktisk HADDE overlevert lydopptakene med sosialkriminaliteten begått av hans underordnede på en CD i gjenklistret konvolutt i resepsjonen ved kontoret, som beviste forholdene (…)
Fra posten med lydopptaket  – Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7

YOUTUBE

LYDOPPTAK – Randi Trøeng – Avslag nødhjelp
Hør fra ca. 3:30 minutter inne i samtalen, der Trøeng påstår at hun har lov å avslå søknader om nødhjelp, og at jeg etterhvert konfronterer henne med varslingen vist over:
https://www.youtube.com/watch?v=MJZUsRYkWTI
ANAVBOSS
En konkret sak:
TEMA: Arbeidsrett – Utgave: 07-08/2009
Oppreisning etter varsling
To ferske avgjørelser fra lagmannsrettene belyser størrelsen på oppreisnings­erstatning ved ulovlig gjengjeldelse etter varsling om kritikkverdige forhold.
Av Runar Homble, advokat i Homble Olsby
Gjengjeldelse i kommune
En dom fra Agder lagmannsrett fra november i år gjaldt en kvinne som var ansatt innen omsorgsarbeid i en kommune.
Hun varslet om at en leder oppførte seg uakseptabelt mot brukere og arbeidstakere.
Lagmannsretten slo fast at denne adferden var «kritikkverdige forhold».
Kommunen la på tidspunktet for varslingen til grunn at kvinnen var midlertidig ansatt. I følge dommen sørget andre ledere i kommunen for at varsleren systematisk ikke ble tilbudt nye ansettelsesforhold (…)
Lagmannsretten fant kommunens gjengjeldelse i form av utestengelse som hensynsløs og graverende.
Videre påpekte retten at kommunen gjennom sin anke hadde bidratt til at saken trakk i langdrag. Oppreisningsbeløpet ble fastsatt til 150.000 kroner (…)
http://bit.ly/1ok4QDf

ABAHORTA

Jeg vil i tillegg sterkt fremheve det følgende, for grell sammenlikning av hvor langt sosialsjefen har valgt å tøye grensene for sin totalt uakseptable fremferd med sitt trusselbrev:
En sak der aktører i det offentlige «følte seg uthengt» pga forvaltningsrammedes offentliggjøring av deres navn og agering og gikk til søksmål – men tapte så det suste hos Personvernnemnda!:
Datatilsynets referanse: 2004/423- CWI/- og 2004/609 CWI
KLAGESAK 2005-03:
Klage på Datatilsynets vedtak om avvisning
Personvernnemndas avgjørelse av 9.6.2005 (Jon Bing, Gro Hillestad Thune, Hanne Bjurstrøm, Tom Bolstad, Sven-Erik Eikeid, Siv Bergit Pedersen, Lars Erik Fjørtoft)
1 Innledning
Personvernnemnda har ved oversendelse fra Moderniseringsdepartementet mottatt klage på tilsynets vedtak av 1.9.2004, om avvisning av sak om internettsider som inneholder personopplysninger (…)
5. Datatilsynets vurdering:
(…) Datatilsynet mener at det ikke foreligger holdepunkter for at nettsidene er opprettet for å skremme/eller hevne, slik kommunen anfører.
Tilsynet bemerker i denne sammenheng at fordi de finner at saken ligger i grenseområdet mellom ytringsfrihet og personvern, har internettsidene på tross av sin negative form, også et samfunnskritisk element (…)
Klagen tas ikke til følge.
Oslo 9.6.2005
Jon Bing
Leder
http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2005_3.htm
Dermed vil Røeggen ha et STORT forklaringsproblem når denne klagen (klagene i sin helhet) blir fremmet for høyere klageinstanser.

 

For sitter man inne med klare bevis for hvilke byrder offentlige tjenestemenn har påført den enkelte borger, så skal det ikke være grenser for hvilke metoder man i nødrett må ha lov til å benytte seg av for å vitne om ugjerningene, når klageinstanser unnlater å gjøre sin embetsplikt og journalister ikke etterlever bestemmelsene i Vær-Varsom-plakaten!
Forhistorien ligger i dokumentarserien om Nav og Ombudet som jeg nettopp ga ut i 10 Deler, og ut fra dette brevet kan det være hensiktsmessig å starte med å lese
Del 2. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7
Les også posten:
17.04.2008: Vil knuse «systemets rotter»
«Hvis noen vil anmelde meg, så følger jeg saken helt til Høyesterett.»
Blir Borgerenes Ytringsfrihet stanset og blir vi straffeforfulgt hvis vi tar saken i egne hender og selv avslører dyptgripende forvaltningskriminalitet offentlig etter å ha kommet til kort og blitt avvist, ignorert, avfeid og bagatellisert av både overgriperene og klageinstansene selv om konkrete håndfaste bevis foreligger?
Nei!
http://bit.ly/1pAtbFn

ABEBAHH

Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
Utdrag: MERK: 1:40 inne i lydopptaket av denne samtalen kan man høre at Stavrum orienterer meg om at Tunsve hadde opplyst henne om at de nå hadde skrevet et saksfremlegg som ville sendes meg innen kort tid!
Sosialsjefens trusselbrev til meg var altså datert denne dagen – 25.04.2014!
Videre sa hun, at sosialtjenesten holdt på å behandle min klagesak fra 09.02.2014 som de hadde sagt at var så omfattende at de ikke hadde klart å gjøre den ferdig enda!
2:54 spurte jeg Stavrum om hun hadde understreket i samtalen med Tunsve at jeg er diabetiker og har levd 6 år på minste sosialhjelps norm, men hun snakket det bort.
Men når jeg ikke vil slippe dette sentrale tema og gikk henne på klingen ved å gjenta i samme normale toneleie: Ja men GJORDE du det? – så tok Stavrum helt av!:
«Vet du hva – du klarer fint å skriver klager selv, og jeg finner meg ikke i at du bruker denne tonen til meg»!
Lytt til opptaket:
http://bit.ly/1qKUOhX
Dette skal altså forestille «bistanden» Ombudet gir»!
http://bit.ly/1iH36Dj

 

Avskrift fra lydopptakene av det samkjørte og nedrige maktmisbruk jeg har erfart og stadig erfarer, er her satt i noenlunde kronologisk rekkefølge fra hovedposten som er nr.1:
2. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7
3. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
4. Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
5. Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
6. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
7. Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
8. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
9. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
10. Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk
ABEBATATPOSEMed dette brevet har sosiallederen blamert seg kraftig og avslørt både dyptgripende inkompetanse og en farlig lederstil, men det er faktisk hans minste problem.
Hans største problem er at han totalt har overkjørt en funksjonshemmet seniorinnbygger og ignorert en omfattende, men saklig og godt underbygget varsling om grove misligheter i foretaket som har satt mitt liv og helse i alvorlig fare, hvilken kan leses et større utdrag fra her:
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE
Hans største problem er videre at han satt stille og bivånet at sosialtjensten lot meg leve 5 dager i februar 2014 uten mat og penger, og det samme nå i april – denne gang i hele 8 dager!
Dette med eksplisitt viten i bunn om at jeg bl.a er diabetiker, og at ambulanse ble tilkalt sist noe liknende tok plass.
Etter dette sosialsjefens trusselbrev som tilkjennegir etatens absolutte samkjørte uvilje overfor meg bortenfor en hver tvil  – er det noen som enda lurer på hvorfor jeg så absolutt ikke får innvilget uføretrygd og om det virkelig er et faktum at Navs «spesialist» fornedret meg seksuelt?:
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV
16.12.2013 – Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud underslår klager
(Til Navdirektør Joakim Lystad Oslo 19.01.2012)
Jeg vil herunder informere om at deres instrukser på ingen måte har blitt tatt seriøst av de ansvarlige (…)
http://bit.ly/18KZsQM

GRUNNLOVVV

15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
(Min daværende fastlege) bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak», at det var tydelig at alle kjente mitt navn der borte (Nav Nordstrand), at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer og ikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte»
http://bit.ly/1efqCqA
Verd å merke seg – Utdtrag fra “Det frie ord” fra 1935 av Arnulf Øverland, som aller høyeste grad er aktuelle enda – hele 79 år etter;
(…) “Grunnlovens § 100 lyder så”:
“Trykkefrihet bør finde sted. Ingen kan straffes for noget skrift, av hvad indhold det end måtte være, som han har ladt trykke eller utgi, medmindre han forsætligen og åbenbart har enten selv vist, eller tilskyndet andre til ulydighet mot loven, ringeakt mot religionen, sædelighet eller de konstitutionelle makter, motstand mot disses befalinger, eller fremført falske og ærekrænkende beskyldninger mot nogen. Frimodige ytringer om statsstyrelsen og hvilken som helst anden gjenstand, er enhver tillatt.”
Proposisjonen fortolker dette:
“Den ytringsfrihet som tilsikres ved bestemmelsen i § 100, siste punktum, gjelder bare saklige oplysninger og meningssuttalelser, som fremføres på en passende måte og i en sømmmelig tone.”
La oss nu resumere:
Vi har ytringsfrihet, men bare for saklige oplysninger som fremføres i en sømmelig tone, og vi må ikke opfordre til ulydighet mot lovene, ringeakt mot religionen, sedeligheten eller de konstitusjonelle makter.
Hvad har vi da lov til? (…)
Den som har et alvorlig ord å si til offentligheten, vil meget snart få erfare, at ordets frihet, som all annen frihet, er en frihet for makthaverne.
For folket er den en illusjon og en løgn.

ABEHAUGEN

Hvordan det forøvrig står til under en helsefarlig og hevngjerrig ledelse – overført til denne bydelen jeg nå tilhører, etter at jeg fant min mor død i barndomshjemmet mitt her for et år siden:
14.03.2014 – Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
(…) Dette er den aller mest oppsiktsvekkende hjerterå fremstilling i media jeg har lest noensinne, og jeg klarer altså ikke å ta det jeg leser inn over meg uten å kjenne meg fysisk uvel!
http://bit.ly/1fYhtTG

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Utdrag fra Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015)
“Ingen tjenester blir bedre enn det den enkelte utøver yter i møtet med brukeren. Et stort antall klager fra brukere dreier seg om hvordan utøveren har oppført seg overfor den som mottar tjenester (…)Regjeringen setter brukeren og pasienten i sentrum for sin politikk på sosial- og helseområdet.
Kvalitet i prosess og resultat, trygghet, tilgjengelighet, omsorg og respekt i møte med brukeren utgjør sosial- og helsetjenestens kjerneverdier.
Informasjon, medbestemmelse og kvalitetsforbedring er nødvendig for riktig og effektiv behandling – og for brukerens trygghet.
God samhandling mellom nivåene i sosial- og helse tjenesten skal sikre at alle opplever at tjenesten er til for dem, uavhengig av om det er helseforetakene, kommunene, fylkeskommunene eller private som tilbyr hele eller deler av tjenesten. 
Tjenester på alle nivåer må samarbeide aktivt for å få til dette.
Det er et krav at sosial- og helsetjenestene utøves i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (…)
 ABEBEKOPA
S. 13 – God ledelse er en forutsetning

S. 37 – Forbedre ledelse og organisasjon

Kvaliteten på de tjenester som leveres, er et sentralt lederansvar.
Det er også et ansvar for ledere å sikre gode kvalitetsutviklingsprosesser i organisasjonen.
Videre må hver enkelt leder bidra til å sikre et tjenestetilbud som oppleves som sammenhengende og helhetlig for brukerne.
Sosial- og helsetjenesten skal være sin egen kontrollør
Internkontroll er et lovkrav.
Erfaringene fra andre bransjer viser at internkontroll bruktriktig, er meget nyttig for å sikre kvaliteten på tjenestene (…)
Det er et lederansvar å sikre «rett person på rett plass», og at utøverne har nødvendig kunnskap og kompetanse.
http://bit.ly/1sooaCA

ABEBAISU

24.09.2006 – Anmeldte sosialkontoret (RB.no)
Av Alexander Gjermundshaug
SKÅRER: Odd Erik Anderssen fikk ikke penger til mat da han møtte opp blakk og utsultet på sosialkontoret i Lørenskog.
Nå har han anmeldt forholdet (…)
Forrige fredag oppsøkte han sosialkontoret for å søke nødhjelp til mat (…)
Jeg har kronisk sukkersyke og er avhengig av mat på grunn av blodsukkeret, forteller Anderssen (…)
I et rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet er det slått fast at sosialtjenesten må vurdere søknader om akutt hjelp raskt, helst samme dag.
Dersom søker hevder å være helt uten midler før en helg, må søknaden vurderes med dette utgangspunkt (…)
I starten av september falt han og ødela toalettet hos en kamerat etter et sukkersykeanfall. Det ble en uforutsett kostnad som gjorde at han sto uten penger til mat resten av måneden (…)
Torsdag fikk han svar per post at nødhjelp var innvilget. Søknaden ble behandlet mandag 18., sendt tirsdag 19. og kom fram torsdag 21. september.
Samme dag anmeldte advokat Thomas Thorstensen de ansvarlige ved sosialtjenesten i Lørenskog for å ha unnlat å yte Odd Erik Anderssen nødvendig hjelp da han fredag var i en nødssituasjon.
Thorstensen mener sosialtjenesten har brutt sine plikter etter Sosialtjenesteloven § 5-1, og dermed også brutt Straffelovens § 242 ved å ikke hjelpe et menneske i nød.
Det er helt utrolig at det kan gå en uke før man får svar når man søker om nødhjelp. Jeg er sjokkert over at et sosialkontor ikke tar mennesker mer på alvor, sier advokaten (…)
http://bit.ly/1ia4bDb
Justis- og beredskapsdepartementet
Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)
ABEBALIK
6.15 Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.
Straffeloven 1902 § 242 første ledd rammer den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand.
Det kreves en positiv handling som fremkaller den hjelpeløse tilstanden, jf. «hensetter». Det behøver ikke å være noe pliktforhold mellom personene.
Med «hjelpeløs tilstand» menes at situasjonen volder fare for liv, kropp eller helse, se til illustrasjon Rt. 1948 side 246, Rt. 1954 side 674 og Rt. 1969 side 941.
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40.
Medvirkning er særskilt nevnt og dermed straffbar. Den øvre strafferamme er fengsel inntil 3 år (…)
http://bit.ly/1hs7hT9

ABEBARSEL

SPØRSMÅL STILT TIL MEG PÅ FACEBOOK I KVELD:
Johan Pedersen: Hva er det du mener han truer deg med? Sånn konkret?
Mitt svar:
Her tilkjennegis til fulle at «noen» har snakket sammen!
Sosialtjenesten føler seg truet – av MEG – en enslig funksjonshemmet seniorinnbygger som har levd av minste sosialhjelps norm i hele 6 år!
Og de går mannsterke inn og skyter spurver med kanoner.
Sosialsjefen viser med all tydelighet at jeg skal elimineres ved å ignorere mine klager og slå ring rundt sine ansatte.
Han informerer om at han har iverksatt tiltak som går ut på å frata meg viten om hvem min saksbehandler er på bakgrunn av at jeg har benyttet min ytringsfrihet og varslet om grovt maktmisbruk på min blogg gjennom tidene.
Han understreker to ganger at «flere ansatte har følt seg sjikanert og uthengt» på min «blogg» – som han setter i anførselstegn.
Brevet inngir overhodet ingen sammenheng og mening i forhold til den uttalte forvaltningskrimnalitet jeg har påklaget som den svakeste part.
Den skyves totalt under stolen.
Her fremgår mer enn godt nok at min ytringsfrihet har medført overnevnte konsekvenser – og konsekvenser skal ingen ytringsfrihet ha så lenge en dokumenterer sannheten, og denne til alt overmål i alle ledd er bekreftet via lydopptak – i dette tilfellet som sosialsjefen til alt overmål har mottatt på CD (det ble kvittert for) der forbrytelsene i offentlig tjeneste begått av hans ansatte kringkastes med utmerket lydkvalitet!
Sosialsjefen avslutter:
«Vi ønsker at du bidrar til et godt og konstruktivt samarbeid slik at vi kan bistå deg på best mulig måte.»
Og dette kan tolkes på mange måter – men sett opp mot den øvrige kontekst, så levner ikke punchlinen heller noen kreditt som helst til avsenders videre intensjoner rundt «ivaretakelsen» av meg!
Andres svar til meg på Facebook:
«Klarere kan det jo ikke sies at NAV betrakter henne som en fiende og ikke en som trenger hjelp.»
Og:
«Det eneste jeg kan si er at det er en viss barnslighet over sosialsjefens klagesang over at du plager hans ansatte og ham selv – som ansatt innen en offentlig etat burde han og hans ansatte kunne utvise en større faglig integritet enn å føre saken og forholdet mellom deg og din saksbehandler til dette lavmål. Med andre ord ta høyde for at en klient – som er i en vanskelig livssituasjon (høres det kjent ut herr sosialsjef?) kan bruke uttrykksformer som ikke følger de oppsatte, formelle kommunikasjonslinjer for saksbehandlingen innen hans etat, nettopp for å bli hørt om at vedkommende ER i en vanskelig livssituasjon. Det virker da noe søkt å avvise en klient på dette grunnlaget…»

ABAEVAR

Innlegg med viktige innspill fra politiker:
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
«Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.»
http://bit.ly/1uGbR45

ABAFRIII

Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Svært viktig informasjon om borgerenes rettigheter overfor Nav, og da spesielt sosialtjenesten:
Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld
http://bit.ly/1nKFjBF
Facebookgruppe jeg nylig startet:
Politianmeldelser av Nav Sosial
(Sosialleder Røeggen var nok også rasende fordi jeg hadde politianmeldt både ham og flere andre aktører ved kontoret)
https://www.facebook.com/henleggelseravlovbrudd
Nav kan ikke nekte lydopptak!
http://bit.ly/1pihBNA
Forvaltningskriminaliteten i Nav (Innlegg fra Navgruppa Facebook, bl.a om «Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014″)
http://bit.ly/1ohUJiA
Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)
http://bit.ly/QUoqLx
Helse,- sosial- og eldreombudet
(Her redegjøres for Ombudets plikter og oppgaver som de i flere tilfeller har håndtert på profesjonelt vis, hva gjelder tilnærmet like problemstillinger som i min sak! Fraværet av bistand i mitt tilfelle, springer rett og slett ut fra represalier, og/eller samrøre med aktører i sosialtjenesten – hvilket blir en naturlig konklusjon å trekke, siden sammenlikningsgrunnlaget for punktene med noenlunde lik bakgrunn avdekker et rystende gap hva angår Ombudets innsatsvilje og pliktfølelse. Den er høyst selektiv)!
http://bit.ly/1npbNm6
Tidligere trusselbrev jeg har mottatt fra Forvaltningen (da jeg tilhørte bydel Nordstrand) kan leses her:
Nav – Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw

ABAGLAV

LOV 1814-05-17 nr 00: Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de…
§ 100.
Ytringsfrihed bør finde Sted.
Ingen kan holdes retslig ansvarlig for at have meddelt eller modtaget Oplysninger, Ideer eller Budskab, medmindre det lader sig forsvare holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelse i Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse.
Det retslige Ansvar bør være foreskrevet i Lov.
Frimodige Ytringer om Statsstyrelsen og hvilkensomhelst anden Gjenstand ere Enhver tilladte.
Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grænser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hensyn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytringsfrihedens Begrundelser.
Forhaandscensur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ikke benyttes, medmindre det er nødvendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkning fra levende Billeder.

ABEBILOM

Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
http://bit.ly/1jzyX98
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2014
M T O T F L S
« mar   mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: