Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial


ABANNEBINNEGAL
09.02.2014 sendte jeg inn en omfattende varsling om lov – regel, etikk og pliktbrudd ved St.Hanshaugen Sosial til sosialsjef Sigurd Røeggen med kopi til Bydelsledelsen, Fylkesmannen, Statsministeren, og flere politikere og organisasjoner. Deriblant til Ombudet.
En stor del av varslingen kan leses her:
Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE
Ombudet ved Ane Stavrum (bildet) var den eneste som svarte meg, ved siden av Maria Badea (les mer informasjon om sistnevnte aktør her):
06.04.2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene
http://bit.ly/1iaDtGA
Listen over alle som mottok varslingen uten å reagere, står å lese i følgende post:
Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
(Forts): Sosialsjefen har til dags dato når dette innlegget skrives fredag 18 april 2014, ignorert både denne, og tilleggsinformasjonen som senere ble sendt inn av 12, 20, 24, 25 26 og 27 februar 2014, med Ombudets aksept og – til alt overmål – feilbehandling.
Siden Stavrum ga meg en tilbakemelding om at jeg kunne kontakte Ombudet igjen når sosialtjenesten hadde svart, sendte jeg henne stadig utviklig og oppdateringer i saken over mail, uten at det utløste noen videre respons.
Her vises først mailgangen som gikk mellom Stavrum og meg fra februar til april 2014:

ABEBEGLELE

Oslo 03.03.2014

Til Spesialkonsulent Ane Stavrum ved Helse,- sosial- og eldreombudet.no,
Stavrum – Hei, og tusen takk for tilbakemelding og ønske om å bli videre orientert i min sak.
Dette gjelder den store klagen jeg sendte inn på Nav St.Hanshaugen av 09.02.2014 som jeg primært stilet til sosialleder/seksjonssjef Sigurd Røeggen og hans overordnede i Bydelen, men som gikk i kopi til en hel rekke andre instanser, deriblant til Ombudet.
De svarte meg over mail 18.02.2014 at De har lest min mail «datert 10.02.2014
» og da kan det altså være at jeg ikke husket å sende akkurat Dem kopi av klagen før dagen etter.

Videre skriver De at jeg gjerne kan orientere Ombudet om svaret fra bydelen når det foreligger.
Vel, Sosialsjef Røeggen har ignorert klagen totalt nå på 23. dagen!
Ikke bare det.
De faktiske forhold er utrolig nok at han har overlatt all videre saksbehandling til innklagede Line Tunsve – min tidligere saksbehandler som han så ingenlunde har fjernet fra saken!
Tunsve tiet også fullstendig ihjel i alle mine mail med krav om å få innvilget nødhjelp med livsoppholdssatser fra mandag 24 til torsdag 28 februar enda jeg hadde svært gode grunner for å fremsette kravet, hvilket fremgår av min søknad på skjema om dette fredag 21/2 samt i flere mail jeg sendte sosialtjenesten fra mandagen 24 og utover den uken som jeg limer inn her.
20.02.2014 kl 12:34 sendte jeg Sosial- og Bydelsledelsen en mail med orientering om at både de og Tunsve og Trøeng ville bli politianmeldt «førstkommende mandag 24.02.2014» hvis de ikke umiddelbart reagerte på nye forhold i saken som bekreftet at denne hadde eskalert til det verre, ved deres fravær av inngripen.
Her er mailen av 20/2 sitert i sin helhet: (Her i bloggposten er kun vist et lite utdrag)

ABECITIZ

Til sosialleder Sigurd Røeggen med kopi til Bydelsdirektør for St.Hanshaugen Ellen Oldereid og Avdelingsdirektørfor Velferds- og helseavdelingen Nav St.Hanshaugen Sven Bue Berger.
Jeg ber Dem vennligst opplyse meg snarest hvis De svarer for andre aktører enn overnevnte, og at De da i såfall sender meg kontaktinformasjonen til samtlige av disse (den skal være spesifisert)!
Jeg ønsker ikke å politianmelde ledere som ikke har noe med forholdene i Navkontoret St.Hanshaugen å gjøre, eller ei har overordnet myndighet for Dem.
KLAGE PÅ IGNORANSE AV KLAGESAK 09.02.2014 OG TILHØRENDE KLAGE AV 12.02.2012, MONUMENTAL VILKÅRLIGHET, SANKSJONER OG RALJERING, SAMT FRAVÆRENDE BRUKERMEDVIRKNING.
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE
Jeg er dypt rystet over hvordan den omfattende klagen som jeg sendte inn på mail til Dem og flere andre sentrale aktører 09.02.2014 med bevisføring for graverende lovbrudd ved Nav St.Hanshaugen sosial har blitt håndtert!

Søknaden
min av 12.02.2014 som fulgte klagen (vist under) som jeg sendte kun til Dem personlig og to av Deres overordnede per mail og ba om at måtte bli behandlet med forsvarlig skjønn, har De klart å smøre utover i fellesmail til Navkontoret generelt, og således har De begått klare brudd på taushetsplikt!

Bekreftelse: Under, vises at min sensitive mail besvares mottatt av «postmottak», og de skriver at mailen jeg hadde sendt «var mottatt og ville sendes «saksbehandler»!
(Det viste seg senere at sosiallederen hadde delegert min varsling og mine klager til innklagede og politianmeldte Line Tunsve – hun er enda min saksbehandler)!

Mailen forts:
I stedet for å ta min varsling på største alvor har de brutt taushetsplikten, samt providert Deres ansatte fritt leide til å utøve represalier overfor meg – og det skal De stå til rette for!

De har ingen rett til å nekte meg forsvarlige tjenester i mellomtiden, og jeg ber om å få innvilget det jeg vitterlig har søkt om 12.02.2014 og som De meget vel begriper at vil haster stort, på grunn av treneringen de innklagede aktører har sørget for!
ABELUE

Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV

Kapittel 4. Individuelle tjenester

4.18.1.3 Stønaden skal utmåles med bakgrunn i den enkeltes faktiske behov, og NAV-kontoret skal utrede hjelpebehovet i samarbeid med vedkommende.

Det skal foretas en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak, det vil si for hver enkelt tjenestemottaker og eventuelt for hver gang tjenestemottaker søker.

Så lenge forskjeller er saklig begrunnet i ulike individuelle behov, er det i samsvar med loven (…)

http://bit.ly/1jQ8lSw
Alle dokumenter belyst i min søknad av 12.02.2014 vil innleveres ved kontoret i dag (…) samt to lydopptak med Trøeng på CD (spesifisert og nedtegnet i hovedklagen – og i lukket konvolutt til Dem) (De vil også leveres politiet) (…)

Etterhvert, har jeg også mottatt flere henvendelser over mail fra andre mottakere av hovedklagen om at de ønsker å bli holdt underrettet om Deres respons! Det skal de få!

Jeg imøteser denne innen utgangen av fredag
21.02.2014.

MERK: Hvis De fortsatt mener Dem urørlig og ønsker å opptre som «Kongen på Haugen» ved å totalt overse en funksjonshemmet seniorinnbygger med svært dårlig helse og i sterkt behov av umiddelbar og spesifisert bistand – men som kun erfarer dyptgripende myndighetsmisbruk fra Deres underordnede som De og flere andre aktører til alt overmål er gjort grundig kjent med, går jeg til full politianmeldelse av dette kontoret mandag morgen 24.02.2014.
(Anmeldelsen sammen med opptakene ble i stedet innlevert politiet 06.03.2014 med henleggelse 10.03.2014: «Som avgjort utenfor straffesak»)

VEDRØRENDE OPPTAKENE SOM LEVERES INN I DAG, KREVER JEG AT DE LYTTES TIL OG HENSYNSTAS I FORBINDELSE MED MINE KRAV OM AKTØRENES AVGANG.


Med hilsen
Jeanine Horntvedt

ABEBECIS

Så viser jeg (i samme mail til Røeggen) til Sivilombudsmannens uttalelse av 07.10.210 om skjulte lydopptak og forvaltningsloven:
http://bit.ly/1iskn2c
Samt til
SIVILOMBUDSMANNEN 39 Arbeids- og velferdsetatens veiledningsplikt og utrednings- og informasjonsplikt

(Sak 2007/713)
(…) en og samme funksjonshemming eller sykdom kan gi svært forskjellig utslag, og derfor ikke behøver å føre til (tilnærmet) samme (slags) behov hos alle med tilsynelatende samme diagnose (…)

Jeg har merket meg Navs uttalelse om at møtet mellom veiledere og brukere skal bygge på respekt, forståelse og innlevelsesevne og at Nav i tillegg skal sikre brukernes rett til innflytelse og medvirkning (…)

Det budskapet og utgangspunktet som promoteres internt er at den enkelte er unik, og har unike bistandsbehov – på tvers av en lang rekke potensielle målgrupper (alder, kjønn, etnisitet, type funksjonshemming osv) (sitat slutt).
http://bit.ly/1g6uScY

ABEBLAGGE

(Mailen til Stavrum av 3/3 forts):
Torsdag 27.02.2014 fikk jeg tak i en av de to innklagede – min saksbehandler Line Tunsve over telefon, som jeg i klagen hadde bedt Røeggen om at måtte fjernes fra min sak sammen med Randi Trøeng.
Når jeg konfronterer henne med at jeg (til min forferdelse) nettopp hadde hørt fra andre på kontoret at hun fremdeles var min saksbehandler, bekrefter Tunsve dette!
(Tapet) Jeg: Har ikke sosialleder Sigurd Røeggen tatt en prat med deg og Trøeng?
T: Jo han prater med meg stadig vekk – men – om … om hva da?!
Jeg: Han har ikke NEVNT den store klagen jeg sendte inn på dere av 9/2?
T: Ja – Klage på OSS tenker du?
Jeg: Ja.
T: Nei DET har jeg ikke snakket med ham om, men DET er jo – han trenger jo ikke snakke med meg om DET! Det er jo en avgjørelse HAN tar – om han ønsker å opprettholde den klagen eller ikke, så får «man» jo et svar på det!
Jeg spør om de er klare over at de er politianmeldt, og Tunsve svarer: «Ja det har du opplyst oss om»!
Jeg: På hvilken måte da?
T: Jeg har mottatt en MAIL der du opplyser om at du politianmelder meg!
(Sosialsjefen har altså ignorert min klage til ham av 9/2 der bevises flere lovbrudd begått av hans underordnede totalt, og har valgt å sende denne og min søknad som fulgte klagen av 12/2 til innklagede Line Tunsve der jeg blant annet opplyser om forestående politianmeldelse, og ber ham delegere begge disse mailene til egnet saksbehandler. Vel hadde jeg indikert i mail til kontoret av 26/2 at anmeldelse var innlevert, men senere i denne tapede samtalen forteller Tunsve meg at hun sitter med begge mine eposter – klage og søknad av overnevnte datoer og «behandler» disse!)!
ABEHAUGEN

Jeg spør Tunsve om hvordan hun har tenkt å ivareta brukermedvirkningen med meg, fordi den jo ikke var hensynstatt så langt.
Her siktet jeg selvsagt til avslått nødhjelp og hastesøknadene av 12/2 der bl.a mitt boforhold sto i fare, og som ikke var behandlet.
Først forsøker Tunsve seg med å si at jeg ville bli innkalt til et møte fordi jeg bl.a hadde søkt om Individuell plan, men det tok jeg henne kraftig på fordi jeg sto i en prekær situasjon NÅ med utilstrekkelig livsopphold og regninger samt boforhold som sto i fare og som hastet!
Da svarte Tunsve at hun ville gjennomgå klagen av 9/2 og søknaden av 12/2 og kontakte meg «hvis det var noe de lurte på»!
DETTE er altså Tunsves angivelige oppfatning av «BRUKERMEDVIRKNING»!
Det er TULL!
Hun – en offentlig tjenestemann rent ut jatter med et menneske i behov av lovpålagt bistand mot bedre vitende, noe som straffes strengt!

VETERINÆRREGNINGEN

VETERINÆRR
Fredag 28.02.2014 leverte jeg inn en veterinærregning på Nav St.Hanshaugen i resepsjonen (disse er man helt nødt til å betale kontant der og da) for akutt hjelp til min lille venn  (hund) på ni år) pålydende kr. ca. 4600,-!
Det tok alle pengene mine, samt at jeg fikk låne den resterende summen av annen hundeeier som sitter nesten like dårlig i det som jeg og skal ha betalt tilbake snarest!
Både i min klage av 09.02.2014 og søknaden som fugte denne av 12.02.2014 som jeg skrev at sosialleder Røeggen måtte tildele ny og egnet saksbehandler, var mer enn godt nok dokumentert at jeg lå ca. 2800,- under forsvarlig livsopphold i måneden spesielt etter at dette kontoret i desember 2013 plutselig tok fra meg 630,- i reisepenger som jeg ellers hadde fått hver måned i to år – og det helt uten varsel.
«Begrunnelsen» til en funksjonshemmet seniorinnbygger: «Det er kort vei mellom deg og vårt kontor»!

Jeg søkte akutt hjelp denne fredagen (altså Nødhjelp for det var akutt – MEN med Livsoppholdssatser som jeg understreket sterkt i søknadskjemaet) på bakgrunn av mine sykdommer – i en uke frem til jeg fikk nytt livsopphold 28/2, fordi jeg ikke hadde hatt  andre valg enn å betale denne høye regningen som ribbet meg totalt.
Begrunnelse for mitt krav om livsoppholdsatser var tatt med ved at jeg henviste til utskriften fra Ambulansepersonellet som lå i «Mappa mi» fra 2012 om at jeg hadde besvimt og våknet med store brystsmerter og kastet opp sist det andre kontoret (jeg flyttet til denne bydelen i mai 2013) kun ga meg kun 70 kroner dagen!).
Men denne fredagen 21/2 ble utbetalt meg kr. 500 ,- altså kun NØDHJELPsatser for en uke.
ABEPP

Seksjonsleder Inger Døskeland kommer ut og gir meg et kort som hun sa at jeg kunne ta ut nøyaktig 500 kroner på.
Hun kjeftet meg huden full for at jeg kom så sent som det jeg gjorde, og jeg måtte love på tro og ære og ikke gjenta dette!
Så sa hun at der fantes en veldig dyktig mann «Dag» som bisto mennesker i å søke uføretrygd, og fortsatte mens vi gikk mot døren (gjengitt fra lydopptaket)
«Det er jo bare tull at du ikke skal få uføretrygd!
Jeg svarte at jeg hadde søkt i flere år og alltid fått avslag, og Døskeland responderte:
«Ja! Men det at du fikk avslag nå, beror jo på at du ikke møtte hos legespesialisten som Nav hadde krevd at du møtte hos! Det står jo skrevet i avslaget du mottok»!
Jeg var helt i sjokk over at hun forela meg dette, men svarte i hastverket vi hadde mens hun holdt på å føre meg til utgangsdøren i raskt tempo at jeg så absolutt hadde møtt opp hos legespesialisten som nedverdiget meg seksuelt, og at Fylkeslegen nettopp nå holdt på og etterforske saken, hvilket jeg også skriftlig hadde opplyst om i min første søknad ved dette kontoret i desember! (2013).
(Les mer om dette i følgende bloggpost):
Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://bit.ly/1dyKGQb
ABAKSNAKK

Informasjonen så dog ut til å gå tvers gjennom hodet til Døskeland uten å ha vært innom hjernen hennes først, og hun bare repeterte:
«Men det står skrevet i avslaget at du ikke møtte der!»
Altså – hvem er «Døskeland»? Hvordan kan hun ha lest avslaget fra Nav Trygd? Arbeider hun der?
Riktignok har jeg lagt avslagene fra Nav ut i bloggposter, men hun sa ikke til meg at hun hadde lest seg til informasjonen der, og jeg har aldri skrevet under på noe skjema der jeg gir fullmakt til at innsikt i min sak kan utveksles på tvers av avdelingene.
Mandag 24.02.2014
overklaget jeg det utilstrekkelige beløpet på 500 kroner å leve for i en uke, og skrev at pengene var gått til forsvarlig kost gjennom tre dager – med mer underbygging.
Under, følger mailene fra meg som jeg sendte i dagene fremover – uten å motta respons, med heading:
HASTEBEHANDLING I DAG – NØDHJELP MÅ OMGJØRES TIL LIVSOPPHOLDSSATSER!
Som dere tydelig vil se at fremgår, søkte jeg den ekstra bistanden mandag 24 februar, men i «Vedtaket» som fulgte – datert 25.02.2014 med Saksnummer 2014/01642, har de forfalsket dette til at søknadsdatoen skulle være 25.02.2014!

Videre avslo de søknaden, og jeg siterer fra vedtaket:
«Søknaden avslås med hjemmel i § 18 og 19»!
Trass mine tydelige og ettersporbare beskrivelser av min dårlige helsetilstand skriver de videre i vedtaket under «Faktiske forhold» – som om det skulle ha noe som helst å gjøre med de nåværende forhold:
«DU HAR FÅTT AVSLAG PÅ UFØRETRYGD DA DU IKKE ØNSKER Å MØTE HOS RÅDGIVENDE SPESIALIST»!
Jeg mener å kunne tyde at det er Døskeland som har undertegnet vedtaket, og viser til kommersen med Døskeland beskrevet over her.
Det er tydelig at hun ikke hensynstok min forklaring direkte til henne fredag 21/2 om at jeg HADDE møtt hos Navs «spesialist», noe som også forøvrig er særdeles bredt utdypet i min klage av 9/2!
ABFEIIG

Så siterer «Saksbehandler Oppfølging 1» som jo må være Line Tunsve (iflg. telefonsamtalen mellom oss som jeg siterte) et selektivt utdrag fra
Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV Kapittel 4. Individuelle tjenester 4.18.1.3.
Hun skriver:
«Nav-kontoret har både en rett og en plikt til å utøve skjønn ved utmåling av stønad.
Dette innebærer at det skal foretas en konkret og individuell vurdering av hvilke utgifter som er nødvendige for å sikre tjenestemottaker et forsvarlig livsopphold.

Det er foretatt en helhetlig og individuell vurdering av din situasjon. Begrunnelsen for avslaget følger under«. (sitat slutt).


DETTE ER HVA DE SÅ BELEILIG UTELOT I SAMME LOV, BÅDE I SKRIFT OG AGERING – OG ETTER Å HA BLITT FORELAGT DEN STORE VETERINÆRREGNINGEN JEG SÅ PLUTSELIG HADE MÅTTET UT MED OG SOM VAR HOVEDESSENSEN I DE NÅVÆRENDE FAKTISKE FORHOLD:

«Stønaden skal utmåles med bakgrunn i den enkeltes faktiske behov, og NAV-kontoret skal utrede hjelpebehovet i samarbeid med vedkommende.»

Det er innlysende at ikke er gjort!


SOSIALTJENESTENS»AVGJØRELSE» FALLER PÅ EGEN URIMELIGHET SOM UOMTVISTELIG ER ETTERPRØVBAR, OG MED PÅSTANDEN OM AT HELHETLIG OG INDIVIDUELL VURDERING AV MIN SITUASJON ER FORETATT
, NEDTEGNER DE URIKTIG FORKLARING I DOKUMENT – BEVISST, HVILKET ER STRAFFBART! LES SITAT FRA TELEFONSAMTALEN MED TUNSVE SOM VIST OVER, DER HUN OPPGIR SIN «FORSTÅELSE» AV BRUKERMEDVIRKNING!

Manipuleringen kan ikke på noen måte verken unnskyldes eller bortforklares!


Videre – Lov om brukermedvirkning er «basalkunnskap» for dem hva angår det embete de virker i – Hun til og med unndrar dette avsnittet fra min viten, og alt i alt bryter de loven.


Dette er ULOVLIG saksbehandling!


Jeg viser til:


Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 4.

Krav til forsvarlighet

2.4.1 Om bestemmelsen

«Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt (…) Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og arbeidspress. Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…) Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvasrlig saksbehandling, vil være brudd på loven»

http://bit.ly/ZRUQGu

Så legger jeg frem for Stavrum, ytterligere overklaging til sosialtjenesten fra meg (her på blogg er vist kun et utdrag):

ABCELAG

FØLGENDE MÅ AKUTT UTBETALES MEG I DAG: (Påklaging av «Vedtak» av 21.02.2014 fra Inger Døskeland med Saksnummer 2014/01583 med «VURDERING»:
«Vi har vurdert at du har tilstrekkelig med midler til å ivareta livsopphold etter § 18 i lov om sosiale tjenester i NAV. Dette da du er innvilget tilstrekkelig livsopphold for februar».

MEN HELE LIVSOPPHOLDET MITT FORSVANT JO MED DEN STORE VETERINÆRREGNINGEN JEG MÅTTE BETALE OG SOM VAR LAGT VED MED BRED BEGRUNNELSE (PÅ SØKNADSSKJEMA)!

1. «Nødhjelp» i den forstand at jeg er i behov av hjelpen i dag, men med livsoppholdssatser som jeg redegjorde for i søknaden.
Døskeland har valgt å skjule mine begrunnelser for adekvat bistand ved å yte meg «matpenger – kun 70 kroner dagen»!
Det er straffbart! Hun ga meg 500 kroner på et kort, som var ment å holde til 28/2!
Det kan godtas at beløpet var så lite siden jeg kom like før stengetid fredag, men det er INGENTING som kan forsvare «beslutningen» om å pine meg på et såpass lite beløp gjennom en hele uke!

500 kroner har såvidt berget meg gjennom tre dager, men jeg står helt uten penger og mat i dag siden mine sykdommer krever langt dyrere kost enn det friske mennesker har (dette VET dere – legeerklæringer med bekreftelse ligger i mappa) og min dårlige helsetilstand skal ikke forverres på grunn av at DØGENIKTER i sosialtjenesten ikke opptrer korrekt og retter seg etter loven i sitt embete!
Derfor krever jeg LIVSOPPHOLDSSATSER for nødhjelp fra og med i dag og frem til den 28/2 samt veterinærregningen dekket!
Herunder skal vektlegges stort, det faktum
at sosialtjenesten er vel kjent med min helsetilstand gjennom brede legeerklæringer som finnes i mappa fra Nordstrand som dere fikk overført i desember 2013 og gjennom eposter med omfattende helseinformasjon m.m. som jeg sendte sosialleder Røeggen av 9/2, 12/2 og 20/2, der jeg 12/2 ba ham om at begge mailene måtte oversendes ny og egnet saksbehandler.
Resepsjonen mottok også kort redegjøring fra meg om de faktiske forhold på søknadskjema jeg innleverte fredag 21/2.
Jeg minner om at jeg også 20/2 leverte inn klage og purring på søknadsskjema direkte i resepsjonen over at min søknad av 12/2 ikke var hensynstatt, sammen med innlevderingen av flere journalark/betalt husleie/ m.m. samt CD med lydopptak til Røeggen ble vedlagt, i tillegg til den utdypende mailen som gikk til sosialsjefen samme dag.
Jeg har stemplede kopier av alt her!
ABEGJHG

Videre fremhever jeg sterkt hva som skjedde sist sosialtjenesten (bydel Nordstrand) lot meg leve på nødhjelp med min svært dårlige helsetilstand i juli 2011 (nå har jeg levd nesten 6 år på minste sosialhjelps norm)
Det medførte at jeg ble gradvis dårligere og til slutt besvimte, våknet med store brystsmerter og kastet voldsomt opp. Ambulanse ble tilkalt, og jeg ble undersøkt på stedet.

Utskriften fra ambulansepersonellet ligger i «mappa mi» som dere fikk tilsendt fra Nordstrand i desember 2013!
Dette skal IKKE skje igjen, jeg kan miste livet!
Derfor søkes livsoppholdssatser for nødhjelp i dag.
Jeg er så syk at jeg har brukt de 500 kronene jeg fikk fredag for å leve for fredag, lørdag og søndag – enda var dette ikke nok.
Fredag 21.02.2014 søkte jeg skriftlig om livsopphold for nødhjelp på skjema ved kontoret fem minutter før stengetid, der en stor veterinærregning jeg hadde betalt pålydende ca. 4650 kr var lagt ved samt begrunnelse for denne.

(Jeg fikk ikke tilbake kopi av verken denne eller selve søknaden, og ber om at disse legges klare til meg i resepsjonen i dag).
Jeg mener at jeg på papiret hadde husket å søke om å få dekket hele veterinærregningen også, men Inger Døskeland som kom ned den dagen med et kronekort pålydende kr. 500,- som var ment å vare helt til 28/2 påstod at jeg IKKE hadde søkt om å få denne dekket.
Hvis det skulle være tilfellet krever jeg nå hele veterinærregningen dekket, på bakgrunn av de sterkt belastende helse – og økonomiopplysninger som fremgår av klage i epost til Sigurd Røeggen sendt 09.02.2014,
som jeg ba ham om at måtte legges ved min søknad om økonomisk bistand til både husleierestanse, ekstra livsopphold, telefonregning m.m. som han også mottok 12.02.2014 og som jeg presiserte at hastet meget, siden myndighetsmisbruket fra daværende «saksbehandlere» Trøeng og Tunsve som varslingen av 9/2 primært handlet om, hadde forsinket prosessen stort!
AETICC

I de to mailene vises med all tydelighet at jeg ligger ca. kr 2800,- under forsvarlig livsopphold hver måned, hvilket jeg også ba om å få tilstått heretter (12/2).
Med all denne informasjon i bunn, kan det således sluttes bortenfor en hver tvil at jeg ikke klarer å bære Veterinærregningen i det hele tatt!
I «mappa mi» ligger bred oversikt over alle mine sykdommer som jeg også linket hele listen til i mailene til Røeggen av 9/2.
Sosialsjefen skal på dette tidspunkt ha tildelt meg ny og egnet saksbehandler hvilket jeg påla ham personlig i mailen av 12/2
som jeg skal kunne samhandle med i fortsettelsen siden tidligere «saksbehandlere» Trøeng og Tunsve er innklaget.

J
eg ber saksbehandler hensynsta overnevnte og presentere seg med fullt navn siden jeg bl.a 12/2 også har krevd et samarbeid om Individuell Plan.
Hovedansvaret for å utarbeide individuelle planer ligger i tjenesteapparatet, og dette har ikke blitt tilbudt meg på snart 6 år!
Uansett har dere ikke rettet dere etter Lov om Brukermedvirkning som jeg ber om at skal tre i kraft ØYEBLIKKELIG.
JEG BER OM AKUTT BEHANDLING – LIVSOPPHOLD FOR NØDHJELP FRA I DAG OG FREM TIL 28/2 DA HELE LIVSOPPHOLDET MITT FOR MARS MÅNED SKAL UTBETALES MEG OG IKKE DELES OPP, HVILKET BEGRUNNES I KLAGE 9/2 OG SØKNAD 12/2!

Eventuelt fremtidig maktmisbruk, gjengjeldelser og ignorering av lov- etikk og regelverk vil i så måte legges til politianmeldelsen på dette kontoret som leveres inn i dag.
Kopi av denne søknaden sendes også sosiallederen og øverste ledelse i bydelen.

Med hilsen
Jeanine Horntvedt

alaiiiiiiii

Oslo 25.02.2014 Til Tunsve med kopi til sekssjonssjef Sigurd Røeggen
Nå har jeg nettopp snakket med Nina Brohaug som jeg trodde at var min nye saksbehandler, siden 02180 hadde oppgitt dette. Men Brohaug forteller meg at det faktisk er De som fremdeles er dette, trass omfattende klage jeg har sendt inn på Dem og Trøeng (hovedklage 09.02.2014) og trass det faktum at dere er politianmeldt!
Trass min siste søknad/klage med omfattende informasjon rundt svært dårlig helsetilstand som følger under her og som Røeggen også mottok kopi av, så har dere nektet meg nødhjelp (med livsoppholdatser) altså I DET HELE TATT, fra i går jeg søkte og til den 28.02.14.
Dere nekter å utbetale meg noen ytelser i det hele tatt som jeg har forstått det av uttallige forsøk på å nå frem på dette kontoret i dag over telefon og det Vakttjenesten fortalte meg – trass det faktum (bredt forklart i klage) at jeg sto uten mat og penger allerede i går!
Dette er ulovlig.
De har begått bevisst forvaltningskriminalitet, med Deres overordnedes viten og derav velsignelse. Dette tas med i politianmeldelsen. Jeg viser til:
Arbeids og inkluderingsdepartementet
Postboks 8019
Dep.
0030 Oslo
Ref:
200706340-/MOM
Vår ref:
2008/1161Saksbeh.:
Sigrun Hoel
Dato: 13.03.2008
HØRINGSUTTALELSE OM NY MIDLERTIDIG FOLKETRYGDYTELSE (ARBEIDSAVKLARINGSPENGER) OG KOMMENTARER TIL DOKUMENTET ARBEIDSEVNEVURDERINGER I NAV
Når den kommunale sosialtjeneste og NAV stat skal arbeide side om side, er det viktig at en er klar over forskjellen på folketrygdloven og sosialtjenesteloven kap. 5 – og også klar over at sosialtjenesten alltid vil være forpliktet til å gi nødhjelp uansett årsak til hjelpebehov.
Med hilsen

Dag Jenssen Marja Lundell
dekan avdelingsdirektør

http://bit.ly/aIbtb1
Jeg ber om at det jeg har søkt om utbetales meg ØYEBLIKKELIG!
Med hilsen
Jeanine Horntvedt
Men jeg mottok aldri noen økonomisk bistand for alle disse fem dagene!
ALT ble ignorert!
AVSLAG ble det på både nødhjelp og livsoppholdssatser TOTALT som allerede vist! Det er
ulovlig i seg selv.

VETERINÆRR

Så fulgte også sinnsvak «Begrunnelse» etter total ignoranse, i Goddag mann – Økseskaft vedtaket som ble fattet:
«Sosialtjenesten anbefaler deg å tegne forsikring for dyr»!
HVORDAN SKAL DENNE  INFORMASJONEN AVHJELPE MIN AKUTTE UHOLDBARE ØKONOMISKE OG HELSEMESSIGE SITUASJON?
Uansett – jeg har pratet med noen som som tidligere har spurt dette kontoret om bistand til å dekke forsikring for dyr, men som har fått til svar at «det har ikke du råd til, og vi står ikke ansvarlige for å hjelpe med slikt»!
Da sier det seg jo også selv da – at jeg ikke har råd å tegne forsikring.

Jeg har tidligere hørt med flere forsikringsselskap der kun få av dem forsikrer «gamle hunder» over 8 år. Da må man i såfall betale skyhøye summer hver måned på langt over kr. 1300,- !
Såpass burde de vite eller ta rede på for meg.
Jeg er utslått og syk.

VETERINÆRR

(Her legger jeg etterpå – i mai 2016 inn to spesifiseringer fra Advokat og Mattilsyn om lovverket vedr. mishandling av dyr):
Advokatfirmaet Wulff:

Det er forbudt å  (…) hensette dyr i hjelpeløs tilstand!

http://advokatwulff.no/tag/lov-om-hunder/

MATTILSYNET Tilsynsveileder hund – utarbeidet for TA av Prosjekt dyrevelferd, august 2014

S. 5: Dyreholder skal aktivt forebygge og beskytte dyret mot farer for unødvendige påkjenninger Eksempler på dette for hund kan være:

Manglende oppfølging av sykdom og skade, manglende vaksinasjon, manglende eller dårlig tann- og pelsstell (…) manglende foring eller feilernæring.

S. 6: Dyreholder skal sørge for at dyret blir ivaretatt av kompetent person til enhver tid. Økonomisk evne er også en del av kompetansen. Dyreholder skal ha økonomisk evne til å gi dyret nok og godt fôr, nødvendig veterinær behandling, feriepass m.m.

S. 11: Hunden skal ha daglig tilsyn. Det betyr at dyreholder daglig skal fysisk sjekke at hunden ikke er syk, har sår eller skader. Ved behov skal hunden ha veterinærbehandling, i tvilstilfeller skal veterinær kontaktes.

http://bit.ly/1X564Gv
Min fastlege: «Diabetes kan raskt utvikle seg livstruende ved manglende medisinering eller feil kosthold grunnet pengemangel.»
Så avslutter han, der termen «livstruende» igjen fremheves:
«Det presiseres at manglende medisinering av diabetikere kan være livstruende, og det oppfordres derfor kraftig til at det finnes en løsning på hennes akutte pengemangel, som vil være helsemessig forsvarlig!
Erklæringen var datert 03.06.2014, og stemlet mottatt av sosialtjenesten dagen etter.
Men denne var radbrukket av Tunsve også tidligere, der hun tilfreds benyttet seg av anledningen til å fremme egen svinske agenda.
Til denne legens tydelige tale og min tilleggsmail av 5/6 – 14 med bred redegjørelse for den da oppståtte situasjon som naturlig fulgte etter at jeg var kommet laaaangt på etterskudd med mine andre regninger etter at de nektet meg øk. hjelp til den store veterinærregningen, responderer sosialtjenesten ordrett i sitt avslag av 2014/04552 øverst på side 3 (sitat):
«Du har lagt med legeuttallelse som påpeker at det er viktig for deg med stabil medisinering og kosthold med lavt sukkerinnhold. Sosialtjenesten finner det bekymringsverdig at du velger å prioritere din gjeld isteden å prioriter din helse»!
ABAUS


Klage forts:
NAV INTERIM 27.06.2006

Brukermedvirkning i NAV

Bakgrunn, begrunnelse og forståelse

• Individnivå

• Systemnivå

Side 11:

Det er i dialogen og relasjonen at bevissthet skapes.
Den ansatte i NAV kan ikke:

• Være utydelig på NAV ’s reelle rammer og muligheter

• Ta rutinemessige avgjørelser fordi det er effektivt for forvaltningen (…)

Iverksetting av brukermedvirkning på systemnivå i NAV er et klart lederansvar (…)

NAV’s kjerneverdier er å være tilstede, tydelig og løsningsdyktig.

Brukermedvirkning

skal være forankret i disse verdiene, og bidra til å skape den nye forvaltningen.

Brukermedvirkning er en forutsetning for gode løsninger.

http://bit.ly/1jF0BAp


MERK betegnelsen KAN og SKAL i overnevnte.
ABAKARA
Jeg siterer herunder fra Sosial- og helsedirektoratet – Individuell Plan 2007. Veileder til forskrift om individuell plan:
Forholdet mellom lov, forskrift, merknader til forskrift, rundskriv, faglige veiledere og retningslinjer side 10
«Kan» innebærer at forvaltningen kan velge hvordan de vil utøve sitt skjønn innenfor rettslige rammer.
«Skal» er en plikt til å følge føringer som er lagt i et rundskriv.
En lovtekst har høyere rang enn forskrift. En forskrift er alltid gitt med hjemmel i en lov. En forskrift inneholder utfyllende bestemmelser om et rettsforhold som er regulert i en lovtekst.

Innholdet i lov og forskrift er bindende!
http://www.bymisjon.no/upload/IS-1253NY_27349a.pdf
Videre:
SIVILOMBUDSMANNEN – ÅRET ER 2007!:
39. Arbeids- og velferdsetatens veiledningsplikt og utrednings- og informasjonsplikt
(Sak 2007/713) Nav-kontorene skal ha god innsikt i fagområdet arbeid og helse og evne til å kartlegge brukernes behov.
Nav-reformen stiller et klart krav om dette (…)
 «Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet (…)

http://bit.ly/1g6uScY
Sosialtjenesteloven § 8-4. Plikt til å rådføre seg med klienten.
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten.
Det skal legges stor vekt på hva klienten mener.
Sosialtjenesteloven kap. 4

Samråd ved utforming av tjenesten ( § 8-4)
Når kommunen skal behandle en søknad om sosiale tjenester eller økonomisk sosialhjelp skal dette skje etter en individuell vurdering av søkerens behov for hjelp.
Før vedtaket fattes skal derfor søkerens situasjon kartlegges.
Kommunen har i denne sammenhengen plikt til å rådføre seg med søkeren.
Kommunen skal legge stor vekt på hva du som søker mener og prøve så strekke seg langt for å finne individuelt tilpassede løsninger.

Å rådføre seg med deg er viktigere jo mer vesentlig tjenesten er for din velferd og livssituasjon.
Det er viktig at tjenesteutøverne også rådfører seg med deg under tjenesteytelsen.
http://bit.ly/VFOZCM
????????????????????????????????????????

Alle overnevnte plikter å forholde seg til av lovverk og forskrifter har blitt ignorert hva meg angår!
Det er ingen hjelp å få.
Ut fra telefonsamtalene jeg gjengir ordrette sitat fra og de «vedtak» som er fattet, er det ingen tvil om at det hersker lovløse tilstander.
«Vedtakene» beviser en rekke graverende lovbrudd som de ansvarlige med vitende og vilje begår med absolutt forsett, men som de «vet» at aldri vil medføre sanksjoner fordi ingen tar affære!
«Alle» vet hva som foregår, men «alle» tier om det!
Forurettede og hevngjerrige innklagede enkeltindivider – to stykker, sitter trygt med tillatelse fra deres sjef om å herje vilt med meg – en snart 52 år gammel funksjonshemmet seniorinnbygger med svært dårlig helse – og det etter eget forgodtbefinnende, ved både sosiallederens fravær av inngripen og med hans oversendelse av min sensitive informasjon som jeg sendte ham over mail personlig og ba om at måtte delegeres videre til ny og egnet saksbehandler  –  men som han overså og rett og slett valgte å videresende først til «postmottak» for alle på kontoret å se, og derfra til de innklagede og politianmeldte aktører for deres videre og subjektive håndtering av saken!

Slik skal jeg selvsagt ikke ha det.
Dette dreier seg om regelrett forvaltningskriminalitet, raljering, og sakte men sikker avlivning av en borger med store helseproblemer – noe som ligger helt oppe i dagen!
Jeg vet dessverre ikke hvordan man attacher mail, og sender dere søknaden min av 12.02.2014 separat som jeg ba Sosialleder Røeggen om å delegere egnet saksbehandler – men som innklagede Tunsve fikk og enda ikke har behandlet.
Tusen takk.
Les gjerne min siste bloggpost:

Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!:
http://t.co/wxUWgsUwFf
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
Slutt på mailen jeg sendte Stavrum av 03.03.2014 med full orientering i saken.
ABANNEBINNEGAL

 

From:  Ane Stavrum (ans@ombudet.no)
Sent: Tuesday, March 04, 2014 2:05:46 PM
To: emmali1@msn.com
Hei!
Jeg bekrefter å ha mottatt mail datert 03.03.14.

Jeg vil informere om at bydelen må bruke tid på behandling av en ordinær klage, og at det ikke er uvanlig at bydelen bruker en måned på dette.

Normalt skal også en forhåndsmelding sendes ut, dersom det drøyer med svar ut over en måned.

Dette til orientering.
Med vennlig hilsen
Ane Stavrum
Deretter forsøkte jeg å kontakte Stavrum på telefon gjentatte ganger og fikk henne til slutt i tale, hvis avskrift av lydopptak kan leses her:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA

ABEBAKOLA

 

Veileder i behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker del I (for Fylkesmannen)
Internserien 2/2009
Side 28
4.1.2 Bruk av lydopptak
«I utgangspunktet er tilsynet forpliktet til også å ta skjulte lydopptak i betraktning, dersom dette inngår som en del av de foreliggende opplysningene i saken»
http://bit.ly/1cz7bsG
http://bit.ly/1ohUJiA

ABEBATATPOSE

HER FORTSETTER DOKUMENTAREN I KRONOLOGISK REKKEFØLGE:
HOVEDINNLEGG: Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
http://bit.ly/1iH36Dj
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2014
M T O T F L S
« mar   mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: