Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng


ABEBALIK
Fredag 11.04.2014 – telefonsamtalen med (innklaget og politianmeldt) seksjonsleder Randi Trøeng ved Nav St.Hanshaugen sosial kl. 15:15 – samme ettermiddag jeg var hos Ombudet og deretter hadde måttet reise til sosialkontoret og innlevere standardmalen som disse hadde pålagt meg å levere overgrepsanstalten personlig!
Samtalen tar plass rett etter at jeg har kommet hjem, og ringer dit:
(…) Jeg: Dere, du eller Line Tunsve (min innklagede og politianmeldte saksbehandler) har avslått en søknad om nødhjelp for meg – i dag er det fredag 11 april på slutten av dagen, og jeg søkte 8 april (2014).
Dere har ikke lov å avslå nødhjelp i noen som helst form, det vet jo du og?
Trøeng: Det er mulig å avslå søknad om nødhjælp!
Jeg: I følge hvilken lov er det?
T: Det er Sosialtjenestelovgivningen!
Jeg: Hvilken paragraf da?
T: All økonomisk sosialhjælp vurderes etter paragraf 18 og 19…
http://bit.ly/Q3nCmK
Jeg: Men du fikk inn et skjema i dag fra Ombudet som de i resepsjonen ble så sjokkert over at de sto det tre stykker der til slutt og klødde seg i hodet og var veldig lei seg på mine vegne (etter lengre redegjøring fra meg), og skulle øyeblikkelig gå å overbringe skrivet fra Ombudet opp til deg. Det har du fått.
T: Nei det har jeg ikke fått! Men jeg har vært ute av huset på et møte, så jeg har akkurat kommet tilbake.
Jeg: Jeg er diabetiker, jeg er snart 52 år, jeg har ca. 15 andre fysiske diagnoser og skader i kroppen. Jeg står helt og fullstendig uten mat og penger på grunn av en kjempestor veterinærregning som min elskede hund på ni år – dette her har jeg forklart inngående – måtte til veterinæren akutt, og regningen ble på nesten 5000 kr. som jeg måtte betale tilbake (lånt) og det lille jeg hadde igjen å leve for da, det ble brukt opp nå 8 april.
Lang pause uten at Trøeng snakker.

ABEBETEC

Jeg fortsetter: Det er en MEGET god grunn spør du meg, og valid bakgrunnsinformasjon å gi! Hva skulle jeg ellers gjort med hunden min? Skulle jeg latt han lide stort?
Det er forbudt, også i følge lov å la dyr lide – det hadde jeg uansett ikke gjort!
Jeg er mottaker av minste sosialhjelps norm på 6. året, jeg har ikke hatt mulighet til å betale for gammel hund forsikringer som er fra 14-1600 kr. måneden eller noenting annet utenom, og det er redegjort for i den store klagen på dere av 9/2 som Tunsve har sagt at hun har lest!
Og du har ikke kommet opp med noen som helst av MINE anførsler i avslaget på nødhjelp – du har heller ikke kunnet gi valid begrunnelse som loven krever at du gjør, i det å gi meg avslag nødhjelp!
Trøeng responderer igjen, hun går slett ikke i dialog med meg over dette jeg fremlegger, og har forøvrig aldri gjort:
T: Det skrivet du har levert i skranken i dag – er det en KLAGE , eller er det TILLEGGSOPPLYSNINGER..
Jeg: Det er klage fra Helse- sosial og eldreombudet, det er standardmalen som viser …
Trøeng avbryter: På – på avslag nødhjælp?
Jeg: Ja.
T: Ja. Men da må vi ta tak i den klagen og vurdere den, eeeeeehhhh…
Jeg: Jeg har stått i TRE dager uten mat og penger og er diabetiker! Nå er det helg, og på mandag vil det ha gått SEKS dager! Hva har du tenkt å gjøre med det?
T: Ja nå får vi ikke gjort eehmm eeh og tatt den vurderinga i dag, så det må vi ta tak i på mandag, men nå er det jo også påske sånn at det er jo … ikke alle som er til stede her, men eeeh jeg skal snakke med noen andre her, om – sånn at den blir eh .. eh tatt tak i.
Jeg: Men kan du først si meg hvilken lovparagraf det er som sier at dere i visse tilfeller har rett til å avslå nødhjelp?
T: Alle søknader om økonomisk sosialhjælp blir vurdert etter paragraf 18 og 19, og de … avslag blir også vurdert etter paragraf 18 og 19!
Jeg: Nei, NØDHJELP står i en klasse for seg. Så akkurat HVOR står det at NØDHJELP – altså at dere faktisk har adgang på å avslå nødhjelp – hvor står…
T (avbryter): Alle AVSLAG på søknader om økonomisk sosialhjælp, blir vurdert, og AVSLÅTT etter paragraf 18 og 19!
Det er samme paragrafer som det blir INNVILGET økonomisk hjælp etter! Det er ingen andre paragrafer som brukes!

ABCELAG

Jeg (leser opp for henne bruddstykker fra Ombudets standardmal for klage):
«Paragraf 18 gir meg rett på akutt hjelp i en nødsituasjon, og det innebærer at retten til hjelp utløses uavhengig av årsaken til behovet! Her hadde jeg en GRAVERENDE stor og faktisk årsak for dette behovet til og med!
T: Ja. Men vi har ikke sett klagen din, så jeg KAN ikke kommentere den! Vi leser igjennom klagen og hvilke momenter du har, også må vi vurdere ut fra det!
Jeg: Det skrev jeg jo nå i søknaden av 8 april, om hvorfor jeg hadde behov for nødhjelp nå, og dokumenterte det sterkt!
(Lang pause)
T: Ja, og så har vi vurdert det, og gitt deg et avslag nå som blir påklaget, og da må vi vurdere … klagen din!
Jeg: Hvorfor har dere ikke skrevet en linje der over hva jeg begrunnet min søknad med for at jeg sto uten penger – hvorfor er ikke det tatt med etter loven, og som dere har plikt til!?
T: Ja jeg sitter ikke med saken din foran meg, så jeg kan ikke … eh.. svare direkte på det nå, eeehmm… det må jeg heller i så fall komme tilbake til!
Jeg (leser fra malen til Ombudet): «Sosialtjenesten må vurdere min faktiske situasjon på søknadstidspunktet» – det har dere som allerede sagt, ikke gjort!
T: Men … eeeh… det vi gjør, det er … eeh.. du har søkt, du har fått et vedtak, det ble et avslag, du har påklaget det, og da er neste skritt at vi vurderer din klage. Vi har ikke lest den enda, så jeg kan ikke kommentere på den!
Jeg: Så da får jeg svar på mandag? Jeg bare forteller deg hva du har gjort, og du har begått mange lovbrudd hittil, så jeg håper at …
T: Nå trur jeg vi avslutter samtalen!
Jeg legger på røret.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

Lydopptaket på Youtube:
Randi Trøeng Avslag nødhjelp 11.04.2014
http://bit.ly/1qpGpGj

ABEBAISU

Justis- og beredskapsdepartementet
Ot.prp. nr. 22 (2008-2009)
6.15 Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.
Straffeloven 1902 § 242 første ledd rammer den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand.
Det kreves en positiv handling som fremkaller den hjelpeløse tilstanden, jf. «hensetter». Det behøver ikke å være noe pliktforhold mellom personene.
Med «hjelpeløs tilstand» menes at situasjonen volder fare for liv, kropp eller helse, se til illustrasjon Rt. 1948 side 246, Rt. 1954 side 674 og Rt. 1969 side 941.
Skyldkravet er forsett, jf. straffeloven 1902 § 40.
Medvirkning er særskilt nevnt og dermed straffbar. Den øvre strafferamme er fengsel inntil 3 år (…)
http://bit.ly/1hs7hT9

ABDVOKAT

Jeg viser til Advokats uttalelse rundt denne paragrafen, i artikkel av 24.09.2006 – Anmeldte sosialkontoret (RB.no) av Alexander Gjermundshaug:
«Odd Erik Anderssen fikk ikke penger til mat da han møtte opp blakk og utsultet på sosialkontoret i Lørenskog.
Nå har han anmeldt forholdet (…)
Jeg har kronisk sukkersyke og er avhengig av mat på grunn av blodsukkeret, forteller Anderssen (…)
I et rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet er det slått fast at sosialtjenesten må vurdere søknader om akutt hjelp raskt, helst samme dag.
Dersom søker hevder å være helt uten midler før en helg, må søknaden vurderes med dette utgangspunkt (…)
Advokat Thomas Thorstensen (anmeldte) de ansvarlige ved sosialtjenesten i Lørenskog for å ha unnlat å yte Odd Erik Anderssen nødvendig hjelp da han fredag var i en nødssituasjon.
Thorstensen mener sosialtjenesten har brutt sine plikter etter Sosialtjenesteloven § 5-1, og dermed også brutt Straffelovens § 242 ved å ikke hjelpe et menneske i nød.
Det er helt utrolig at det kan gå en uke før man får svar når man søker om nødhjelp. Jeg er sjokkert over at et sosialkontor ikke tar mennesker mer på alvor, sier advokaten (…)»
http://bit.ly/1ia4bDb

ABEBEDIOTA

Det råder ingen tvil om at avslaget fra Tunsve og Trøeng ble gitt med vitende vilje og forsett, fordi de faktiske forhold som jeg redegjorde omstendelig for i min søknad av 08.04.2014 om at jeg totalt uforskyldt var kommet i en regelrett UMULIG økonomisk situasjon som medførte at jeg ikke hadde igjen noen penger til livets opphold, var forhold som det ikke var menneskelig mulig å fatte avslag på med en faglig forsvarlig begrunnelse.
En sådan var da heller ikke gitt!
Men Trøeng og Tunsve avslo allikevel, og med overnevnte «respons» som ble gitt meg fra skadevolder i påfølgende telefonsamtale, fjernes siste rest av tvil rundt ageringen.
Jeg siterer fra «vedtaket» med avslag om nødhjelp – «begrunnelsen» de hadde satt for denne:
Saksnummer 2014/02901
Saken gjelder
NØDHJELP
VEDTAK
Søknaden avslås med hjemmel i § 18 og 19.

ABEHAUGEN

(Først viser jeg et lite utdrag de satte fra vedtakets «FAKTISKE FORHOLD)»:
«Du har søkt om uførepensjon, men fått avslag da du ikke ønsker å gjennomføre time med rådgivende spesialist hos Nav.»
Min kommentar: De vet at dette er ren løgn, at jeg fysisk var der 11.11.2013 – hvilket jeg første gang informerte dem om inne i en søknad som jeg innleverte personlig på sosialkontoret og som ble stemplet mottatt der, rett før julen 2013 – det at jeg hadde blitt seksuelt nedverdiget av «Spesialisten»!
Varslingen om dette samt bevisopptak av seansen, er i skrivende stund til behandling hos Fylkeslegen.
Videre orientering om dette, har flere ganger gått til alle de innklagede og politianmeldte på dette kontoret, samt til ledelsen i etaten og mange andre institusjoner og makttopper i løpet av de siste 4-5 månedene.
Men – Uansett – hva har denne falske nedtegningen i protokoll (hvilket også rammes av Straffeloven) å gjøre med noe som helst?
Vedtaket fortsetter:
«Det er fremmet en søknad om nødhjelp. Du har innlever inn en kontoutskrift som viser at du har tatt ut kr. 6200 den 29.03.14.
Sosialtjenesten ser det som vanskelig å kunne anse at du står uten midler til det mest nødvendigste når du velger å ta ut alt på en gang.
Sosialtjenesten anbefaler deg å ikke ta ut alle dine penger på en gang da det vil være letter å få de til å holde over hele perioden. Du skriver i din søknad at du har lånt penger for å betale tilbake privat gjeld, grunnet veterinærregning og høye telefonregninger. Økonomisk sosialhjelp skal ikke tilgodese kreditor, jf. Hovednr. 35 – liv om sosiale tjenester i NAV. Du har tidligere søkt om å få disse regningen dekket. Du har fått avslag og har påklaget avslaget. Klagen er fortsatt under behandling.
Vi vurderer at du har tilstrekkelig med midler til å ivareta nødvendig livsopphold etter § 18 i lov om sosiale tjenester i NAV.
Du har derfor ikke rett til økonomisk sosialhjelp etter denne bestemmelsen. Etter samme lovs § 19 kan det i «særlige tilfeller» ytes hjelp til en person som skal kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.
Etter en konkret vurdering finner vi heller ikke at det er særlige grunner som gjør at økonomisk sosialhjelp bør innvilges etter lov om sosiale tjenester i Nav § 19″. Sitat slutt.
Underskriftsfeltet med «Vedtakberettiget» står tomt – helt uten signatur! … … …

ABEBØLLE

Bevisst raljering og uthalingsteknikker – de VET hva de bedriver!
Her vises hva sosialtjenestens egentlige plikter går ut på:
Fra Helse-, og sosialombudets årsmelding av 2008, side 12 under punktet:
«NÅR NØDEN ER STØRST SKAL HJELPEN GIS STRAKS» – fastslås:
«Retten til nødhjelp utløses uavhengig av årsaken til hjelpebehovet. Dette innebærer at søknader om nødhjelp ikke kan avslås med henvisning til at den oppståtte situasjonen kunne vært forhindret eller at man normalt har midler til å sørge for sitt livsopphold. Når det søkes om nødhjelp må sosialtjenesten vurdere den faktiske situasjonen på søknadstidspunktet (…)
§ 7 Forhold som kan tas opp av ombudet
Hvis brukere av helse- og sosialtjenester ønsker det, og ombudet selv finner det hensiktsmessig, kan ombudet vurdere faglige og administrative forhold i forbindelse med klagen, etter at administrasjonens uttalelse er innhentet.
Personalet i den berørte instans plikter å samarbeide med ombudet og gi alle relevante informasjoner.
http://www.ivarjohansen.no/dmdocuments/helseomb2008.pdf

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETIL

«Utdrag fra Veileder i behandling av klagesaker etter Lov om sosiale tjenester i Nav fra HELSETILSYNET – Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn»
6.3.3 Prøving av rettsanvendelsen
Fremgår det ikke av Nav-kontorets vedtak at søknaden er vurdert etter § 19, er rettsanvendelsen feil.
Det er også feil rettsanvendelse hvis Nav-kontoret har lagt en for snever tolkning av bestemmelsen til grunn.

MERK:

Det fremgår av ordlyden i § 19, samt rundskrivet til lov om sosiale tjenester i Nav pkt. 4.19.1, at bestemmelsen skal fange opp ulike utgifter og situasjoner som ikke omfattes av livsoppholdet.
Har Nav-kontoret for eksempel avslått en søknad etter § 19 med den begrunnelse at økonomisk stønad ikke er ment å dekke en konkret type utgift, som gjeld,eller at stønaden etter § 19 kun er ment for helt akutte situasjoner, er dette en for snever tolkning av bestemmelsen.
Side 39 – 6.2.2
Hvilket tidspunkt skal det tas utgangspunkt i ved prøvingen av faktum?
Ved klage over økonomisk stønad etter § 18 skal Fylkesmannen som hovedregel prøve klagerensrett til tjenester i perioden Nav-kontoret har fattet vedtak for, med utgangspunkt i søknadstidspunktet.
Dette vil derfor være utgangspunktet for Fylkesmannens prøving av faktum.
Fylkesmannen kan ta hensyn til nye faktiske forhold hvis de har betydning for saken, uavhengig av om disse var kjent forNav-kontoret da de fattet sitt vedtak.
I tillegg må Fylkesmannen ta hensyn til klagerens påstander, og hva klagen gjelder, jf. pkt. 5.1.
Fylkesmannen må gjøre en konkret vurdering i hver sak av hvilken tidsperiode som skal prøves.
Eksempler på ulike sakstilfeller:
Ved klage over Nav-kontorets avslag på økonomisk stønad må Fylkesmannen ta stilling til rettigheten på søknadstidspunktet.
Hvis Fylkesmannen endrer Nav-kontorets vedtak, vil klageren som hovedregel ha rett på stønad fra søknadstidspunktet og så lenge situasjonen er uendret.
Der Nav-kontoret har innvilget økonomisk stønad, kan tjenestemottakeren klage over utmålingen av stønaden. Fylkesmannen må ta stilling til om Nav-kontorets vedtak er lovlig for det tidsrommet vedtaket er fattet for.
Klagen kan gjelde tidsrommet etter perioden som Nav-kontorets vedtak gjelder.
Hvis Nav-kontoret ikke har tatt stilling til denne delen av klagen, må saken som hovedregel sendes tilbake til Nav-kontoret for vurdering av klagerens rettigheter for tidsrommet som ikke omfattes av Nav-kontorets vedtak.
Fylkesmannen kan imidlertid velge å behandle klage over forhold som har oppstått etter vedtaksperioden når saken er tilstrekkelig opplyst for denne perioden (…)
http://bit.ly/OXuMbh

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGGEN

Så – når de faktiske forhold som sosialtjenesten mer enn godt nok er kjent med, har blitt «lagt på bordet» for sammenlikning, kan her sluttes at de mange avvik somTrøeng og Tunsve med absolutt determinasjon har gått inn for å effektuere, har bunnet i ønsket om å eliminere meg i form av å ta mitt liv, under deres eksplisitte viten om at jeg er en funksjonshemmet seniorinnbygger med en god rekke fysiske sykdommer som bl.a er medisinert for bl.a diabetes og hypertensjon essensiell (høyt blodtrykk), hvis tilstand (som er allment kjent) fort kan eskalere til bevissthetstap og i enkelte tilfeller døden hvis ikke forsvarlig og tilstrekkelig kost inntas, og ellers er påkrevd minimalt med stress! Ikke minst har de min fastleges ekspisitte erklæring på at deres fremferd kan medføre at det for meg kan bli «livstruende» – ordrett sitert!
(Her dokumenterer jeg senere avvik fra året etter – 2015):
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
http://bit.ly/18UVVpn
(Forts) Flere eposter jeg skrev til sosialtjenesten mandag 24 februar 2014 med søknad om nødhjelp også på det tidspunkt med purringer tirsdag 25 og onsdag 26.02 hvor tydelig informasjon om min svært dårlige helsetilstand inngikk, (sosialleder Sigurd Røeggen mottok kopier) forble ubesvarte!
Det ble også klagen på dette sosialtjenestens brudd på Straffelovens § 242 første ledd: «Hensettelse i hjelpeløs tilstand» som jeg sendte over e-post til Røeggen av 27.02.2014!
DE LOT MEG LEVE UTEN PENGER OG MAT I FEM DAGER I FEBRUAR OGSÅ!

ABAVVVVVVVVVVV

Utdrag fra en av mailene – 24.02.2014:
(…) Videre fremhever jeg sterkt hva som skjedde sist sosialtjenesten (bydel Nordstrand) lot meg leve på nødhjelp med min svært dårlige helsetilstand i juli 2011 (nå har jeg levd nesten 6 år på minste sosialhjelps norm)
Det medførte at jeg ble gradvis dårligere og til slutt besvimte, våknet med store brystsmerter og kastet voldsomt opp. Ambulanse ble tilkalt, og jeg ble undersøkt på stedet.
Utskriften fra ambulansepersonellet ligger i «mappa mi» som dere fikk tilsendt fra Nordstrand i desember 2013!
Dette skal IKKE skje igjen, jeg kan miste livet! Derfor søkes livsoppholdssatser for nødhjelp i dag.
Jeg er så syk at jeg har brukt de 500 kronene jeg fikk fredag for å leve for fredag, lørdag og søndag – enda var dette ikke nok.
Fredag 21.02.2014 søkte jeg skriftlig om livsopphold for nødhjelp på skjema ved kontoret fem minutter før stengetid, der en stor veterinærregning jeg hadde betalt pålydende ca. 4650 kr var lagt ved samt begrunnelse for denne (…)
Jeg mener at jeg på papiret hadde husket å søke om å få dekket hele veterinærregningen også, men Inger Døskeland som kom ned den dagen med et kronekort pålydende kr. 500,- som var ment å vare helt til 28/2 påstod at jeg IKKE hadde søkt om å få denne dekket.
Hvis det skulle være tilfellet krever jeg nå hele veterinærregningen dekket, på bakgrunn av de sterkt belastende helse – og økonomiopplysninger som fremgår av klage i epost til Sigurd Røeggen sendt 09.02.2014, som jeg ba ham om at måtte legges ved min søknad om økonomisk bistand til både husleierestanse, ekstra livsopphold, telefonregning m.m. som han også mottok 12.02.2014 og som jeg presiserte at hastet meget, siden myndighetsmisbruket fra daværende «saksbehandlere» Trøeng og Tunsve som varslingen av 9/2 primært handlet om, hadde forsinket prosessen stort!

I de to mailene vises med all tydelighet at jeg ligger ca. kr 2800,- under forsvarlig livsopphold hver måned, hvilket jeg også ba om å få tilstått heretter (12/2).
Med all denne informasjon i bunn, kan det således sluttes bortenfor en hver tvil at jeg ikke klarer å bære Veterinærregningen i det hele tatt!
I «mappa mi» ligger bred oversikt over alle mine sykdommer som jeg også linket hele listen til i mailene til Røeggen av 9/2 (…) Sitat slutt.

ABABABABABABABABABABABABIBROMYA

Vedrørende Trøengs kommentar: «All økonomisk sosialhjælp vurderes etter paragraf 18 og 19…»
http://bit.ly/Q3nCmK
– vil jeg kvittere for stuntet med «Utdrag fra Veileder i behandling av klagesaker etter Lov om sosiale tjenester i Nav fra HELSETILSYNET – Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn»
6.3 Stønad i særlige tilfeller
6.3.1 Klagetema
Stønad etter lov om sosiale tjenester i Nav § 19 er en utpreget skjønnsmessig ytelse, og det hører inn under forvaltningens frie skjønn å beslutte om stønad skal innvilges eller avslås i det enkelte tilfelle, også der betingelsene etter bestemmelsen er oppfylt. Selv om stønad etter § 19 ikke er en pliktmessig ytelse, skal Nav-kontoret alltid vurdere om det skal innvilges stønad etter § 19 ved avslag på stønad etter § 18.
6.2.3 Prøving av rettsanvendelsen og forvaltningens frie skjønn
Som beskrevet ovenfor under pkt. 5.6 og 5.8 kan Fylkesmannen bare overprøve forvaltningens frie skjønnsutøvelse når den er åpenbart urimelig. En tilsvarende begrensning gjelder ikke ved overprøving av rettsanvendelsen, som Fylkesmannen kan prøve fullt ut.
Det er derfor viktig å være tydelig på om begrunnelsen for å endre Nav-kontorets vedtak er at loven er anvendt feil eller om det er skjønnsutøvelsen som er åpenbart urimelig.
Side 44 (stønad i særlige tilfeller): I en klagesak om økonomisk stønad etter § 18 må Fylkesmannen alltid ta stilling til om søknaden er riktig vurdert etter § 18, uavhengig av om temaet er berørt i klagen.
(Men temaet var til alt overmål BREDT berørt i klagen)!
Eksempler på klagegrunner kan være at
søknaden ikke er vurdert etter § 19 
at Nav-kontoret har vurdert § 19 for snevert
at det er åpenbart urimelig å ikke innvilge stønad etter § 19.

ABEDIABEt

 6.3.2 Prøving av saksbehandlingen
I mange saker inneholder Nav-kontorets vedtak og saksdokumenter svært sparsomt med informasjon om søkers faktiske, helhetlige situasjon og de vurderingene Nav-kontoret har gjort etter lov om sosiale tjenester i Nav § 19.
I enkelte vedtak kan det fremgå at § 19 overhodet ikke er vurdert.
Selv om vedtaket opplyser at søknaden er vurdert etter § 19, kan det tenkes at det i vedtaket kun opplyses at det ikke foreligger særlige opplysninger som tilsier at denne bestemmelsen skal anvendes, uten at dette er nærmere begrunnet.
Fylkesmannen må da være særlig oppmerksom på følgende mulige saksbehandlingsfeil:
Saken er ikke tilstrekkelig opplyst etter forvaltningsloven § 17.
En slik saksbehandlingsfeil kan lett ha virket inn på vedtakets innhold ved at Nav-kontoret ikke har de opplysningene som trengs for å kunne foreta en vurdering etter § 19.
Vedtaket er mangelfullt begrunnet.
Denne saksbehandlingsfeilen kan tyde på at det kan foreligge andre ugyldighetsgrunner.
Som beskrevet under pkt. 5.5, bør svikt ved begrunnelsen føre til grundigere undersøkelser av andre sider ved vedtaket, for eksempel om riktig vurderingstema er lagt til grunn, eller om det er tatt utenforliggende hensyn ved utøvingen av det frie skjønnet.
 ABAVVVVVV
6.3.3 Prøving av rettsanvendelsen
Fremgår det ikke av Nav-kontorets vedtak at søknaden er vurdert etter § 19, er rettsanvendelsen feil.
Det er også feil rettsanvendelse hvis Nav-kontoret har lagt en for snever tolkning av bestemmelsen til grunn.
MERK:
Det fremgår av ordlyden i § 19, samt rundskrivet til lov om sosiale tjenester i Nav pkt. 4.19.1, at bestemmelsen skal fange opp ulike utgifter og situasjoner som ikke omfattes av livsoppholdet.
Har Nav-kontoret for eksempel avslått en søknad etter § 19 med den begrunnelse at økonomisk stønad ikke er ment å dekke en konkret type utgift, som gjeld, eller at stønaden etter § 19 kun er ment for helt akutte situasjoner, er dette en for snever tolkning av bestemmelsen.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERAU

Foreligger feil rettsanvendelse, må Fylkesmannen vurdere hvilken betydning dette har for vedtakets innhold.
Saken kan være tilstrekkelig opplyst gjennom vedtaket og saksdokumentene til at Fylkesmannen kan stadfeste eller omgjøre vedtaket.
Er saken ikke tilstrekkelig opplyst til å kunne ta stilling til spørsmålet, og saken ikke kan opplyses innenfor rammene av klagesaksbehandlingen, må vedtaket oppheves og sendes tilbake for ny vurdering på grunn av saksbehandlingsfeil i henhold til forvaltningsloven § 17, jf. pkt. 5.9.3 ovenfor.
Selv om bestemmelsen er skjønnsmessig, hører det inn under prøving av rettsanvendelsen å ta stilling til om innvilget stønad ligger innenfor et forsvarlig nivå (…) Side 42 – 6.2.4.2
Klage over stønadsnivået
Også i akutte saker må Nav-kontoret gjøre en individuell vurdering av stønadsnivået.
Hvis det ikke fremgår av vedtaket at stønaden ligger på et forsvarlig nivå i den situasjonen søkeren er i, kan dette medføre usikkerhet om hvorvidt stønaden er individuelt vurdert, og vedtaket bli kjent ugyldig på grunn av manglende utredning (…)
http://bit.ly/OXuMbh
Les mer om Loven her:
Forvaltningskriminaliteten i Nav
Del 2 (Bl.a om «Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014)
http://bit.ly/1ohUJiA

ABEBATATPOSE

HER FORTSETTER DOKUMENTAREN I KRONOLOGISK REKKEFØLGE:
HOVEDINNLEGG: Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
http://bit.ly/1iH36Dj
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2014
M T O T F L S
« mar   mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: