Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Dokumentar – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.


ABEBAMBU

ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene:
(Sosialdelen): Sosialsjef Sigurd Røeggen
Seksjonsleder Randi Trøeng
Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve

ABEHAISABABABABABABABABABABABABABABABABABAEMUMABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERYMM

(Ombudets leder): Anne – Lise Kristensen (bildet) som mottok kopi av alle mine mail og klager, hvilket også alle andre involverte gjorde.
Spesialkonsulent / teamleder Anna Ryymin
Spesialkonsulent / teamleder Lars Bjørn Mehus
Spesialkonsulent Ane Stavrum
Spesialkonsulent Ragnhild Meek
Senere i posten, linkes til poster med avskrift av utrolige lydopptak jeg har tatt av ansatte ved Nav St.Hanshaugen Sosial, og Helse-, sosial og eldreombudet – hver især!
Dokumentaren er – denne innledningen iberegnet, i 10 deler.
Det er rystende erfaringer jeg har gjort meg i en situasjon der jeg som seniorinnbygger med diabetes og flere andre fysiske sykdommer i utgangspunktet ble nektet nødhjelp av Nav St.Hanshaugen sosial (det samme kontoret der en desperat dame tente på seg selv for få uker siden) i en 22– dagers periode etter å ha søkt om dette 8 april 2014, da jeg flere uker tidligere uforskyldt hadde havnet i den situasjon at min kjære hund på 9 år måtte akutt til veterinær.
På det tidspunkt hadde jeg vært mottaker av minste sosialhjelps norm i hele seks år, hvilket alle aktører var godt inneforstått med. Således har jeg aldri hatt mulighet å legge av penger til uforutsette utgifter. Normen per i dag, er ca. kr 6200,-!
Påsken var like rundt hjørnet.
Veterinærregningen ble pålydende nesten kr. 5000,- hvilket jeg måtte låne til av en bekjent som naturlig nok skulle ha dette tilbake når april-livsoppholdet mitt ble utbetalt, og da tok jeg følgelig ut alle pengene og gjorde opp for meg. Samtidig hadde jeg lånt til en telefonregning à kr. 3000,- som skulle betales tilbake i deler. 
Deretter forsøkte jeg å drøye smulene – de få hundrelappene som var igjen, frem til 8 april, men da gikk det ikke lenger og jeg søkte nødhjelp (i den forstand at det hastet), men med livsoppholdsatser på grunn av sykdommene jeg har – deriblant diabetes.
Jeg hadde for lengst bedt bl.a Ombudet om hjelp overfor en illvillig og kriminell sosialtjeneste!
De var en av mange institusjoner og instanser som mottok kopi av den store varslingen som jeg primært sendte sosialsjef Sigurd Røeggen ved Nav St.Hanshaugen sosial av 09.02.2014:
Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE

ABANNEBINNEGAL

Ombudet var den eneste instans av ca. 35 som i det hele tatt svarte meg (utenom Maria Badea) ved Spesialkonsulent Ane Stavrum (bildet).
Stavrum skrev at jeg kunne ta kontakt med henne når det forelå svar fra Sosialtjenesten, og bekreftet overfor meg at hun hadde lest hele min varsling om sosialtjenesten av 09.02.2014.
(Om Maria Badea her):
06.04.2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 2)
http://bit.ly/1iaDtGA
(Forts): NÅ vil jeg motta profesjonell bistand, tenkte jeg da jeg googlet Stavrum og oppdaget at hun hadde skrevet flere bøker sammen med den høyt respekterte Advokat Gro Hillestad Thune som i mange år har stått høyt oppe på barrikadene og kjempet for nødstiltes rett:
De har skrevet «Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV«, samt boka «Overgrep»!:
http://bit.ly/1lWHOSj
I en tidligere post jeg skrev: Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer, er blant annet Stavrum omtalt:
«Ane er utdannet jurist med barnerett spesialfag ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært ansatt som høgskolelektor ved Diakonhjemmet Høgskole og har mange års erfaring som rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen.»
http://bit.ly/1doeQdU
Men hun hjalp meg ikke det skapte grann! Tvert i mot!
Konklusjonen kan settes først som sist:

ABEBAINE

«Trynefaktor» i alle ledd, spiller stort inn hos de som er satt for å hjelpe.
Når disse sitter inne med kjennskap til at man har gått høyt på banen og varslet videre – det være seg til overordnede myndigheter, til politiet, på blogg, Facebook eller andre steder om etatenes gjøren og laden – at de ikke utøver sitt virke med forsvarlighet og etter lover og regler, eller skrevet/fremsatt noen ukvemsord midt oppe i en umulig livssituasjon som det viser seg at «hjelpeinstansen» selv har bidratt stort til å forverre  – og uansett hvor rett man har, så vil løpet være kjørt for den enkelte borger i behov av bistand – permanent!
Alle dører blir slamret igjen foran ansiktet på denne, og en evigvarende runddans av raljering, uthalings- og hersketeknikker starter, godt samordnet alle de «fornærmede» aktører imellom.
Har en først «tråkket disse på tærne» etter å ha mottatt uprofesjonell behandling, er det ingen vei ut!
Det er snakk om rånepakk med beslutningsmyndighet!
Vi skal etter sigende ha et rettighetsvern som beskytter mot represalier.
Men når en sender ledelsen i forvaltningen informasjon om og klage på grove plikt- og lovbrudd, ignorerer de gjerne varslingen.
Fylkesmannen tar alltid (i alle fall i mitt tilfelle) lovbryterenes påstander til inntekt, fordi saksbehandlerene der ikke gidder/evner å sette seg godt nok inn i forholdene (eller så hersker det kameraderi).
Forvaltningskriminelle aktører får ikke en skrape, og politiet henlegger anmeldelser (selv om bevisopptak er vedlagt) med «begrunnelsen»: «Som avgjort utenfor straffesak»!
Deretter besørger den harde kjerne i foretakene at sanksjoner og gjengjeldelser følger innbyggeren, gjennom den skjulte lydløse og giftige internjustisen som er befengt med uttallige karakterløse individer.
De providerer aldri varslere en vei ut, og begraver landets borgere levende!

ABEHALSAN

Det er Fylkesmannen som skal behandle klager på Helse-, sosial og eldreombudet fikk jeg endelig opplyst, etter å ha blitt satt over til tre ulike avdelinger på Stortinget.
Videre:
HELSETILSYNETSosiale tjenester i NAV
«Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret for at klager blir behandlet riktig og hensiktsmessing hos Fylkesmannen»
http://bit.ly/OZj1ke
Intet støtter bedre opp om mine overnevnte påstander enn Prisvinner av Ytrings kronikkonkurranse – sosionom Heidi Folletts vitnesbyrd om den enorme vilkårlighet og raljering flere offentlig og statlig ansatte utøver overfor borgere i behov av bistand (utdrag): 

AHEIDI

Dumskapens system
 Vi gjør ikke det som tjener deg!
Systemet kjemper innbitt for å dokumentere sin uskyld. Vi har gjort det vi skal – du kan ikke ta oss på noe!
Men vi tar gjerne et møte om deg uten at du vet det.
Der kan du få skylden for relasjonsbrudd med oss eller andre du er forpliktet til å ha kontakt med.
Systemet går fri, og du sitter igjen med svarteper. Valgene dine latterliggjøres (…)
Det råder en selvgodhet som du skal lete lenge etter (…)
http://bit.ly/1fGYQQt
Follets kronikk fikk – som hun selv ytret –  kjempestore konsekvenser, og hun måtte si opp jobben.
Hva hun videre konkluderte med:
Folk tør ikke stå fram som støttespillere.
Og man kan jo spørre seg hvorfor de ikke vil ta en åpen diskusjon, sier hun, og tror det er fryktkulturen og mangelen på rom for å ha selvstendige meninger som stopper folk (…)
http://bit.ly/11hppJu

ABECITIZ

Men Follett har absolutt en støttespiller i meg, og jeg håper at mange andre forvaltningsrammede borgere vil slutte seg til våre (og flere med oss) synlige protester mot et ufattelig stort og organisert misbruk av myndighet.
Ikke minst ber jeg om at journalister og politikere som får innsikt i hvordan forvaltningskriminaliteten drives og utøves, endelig agerer som de er pålagt, og får hesligheten frem i søkelyset.

ABEAGAH

I dag – fredag 25 april 2014 (samme dag jeg publiserer denne dokumentarserien) ringer jeg Helse-, sosial og eldreombudet og får snakke med Ane Stavrum kl. 10:55 som endelig hadde tatt en telefon til Nav St.Hanshaugen sosial – angivelig for å bistå meg med i at de helt fra 8-30 april skal la meg leve for 70 kroner dagen – en seniorinnbygger med diabetes, som attpåtil har levd på minste sosialhjelps norm i hele seks år.
Dagen før påske fikk jeg vite at de allikevel hadde innvilget meg absolutt minstesats!
22. april overklaget jeg dette, og tilkjennega at jeg sto helt uten mat og penger fra denne dagen og til 30 april, siden nødsatsene ikke dekket basalbehovene.
Påfølgende total taushet fra sosialtjenesten.
Både Stavrum og sosialkontoret satt i tillegg inne med bred viten om at ambulanse ble tilkalt sist sosialen forsøkte seg på et slikt overgrep – at jeg til slutt besvimte etter noen dager, våknet med store brystsmerter og kastet voldsomt opp.
Men det viste seg at Stavrum ikke hadde gjort annet enn å høre på Tunsves plankekjøring om at avslag på min klage var under utarbeidelse og ville bli sendt Fylkesmannen, og presiserte at jeg DA kunne sende inn eventuelle kommentarer!
Stavrum fremla at jeg bare måtte vente på saksfremlegget, da dette betydde at jeg ikke hadde fått medhold, og sa at sosialtjenesten nå holdt på å behandle min klage av 09. februar 2014!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

MERK: 1:40 inne i lydopptaket av denne samtalen kan man høre at Stavrum orienterer meg om at Tunsve hadde opplyst henne om at de nå hadde skrevet et saksfremlegg som ville sendes meg innen kort tid!
Sosialsjefens trusselbrev til meg var altså datert denne dagen – 25.04.2014!
Videre sa hun, at sosialtjenesten holdt på å behandle min klagesak fra 09.02.2014 som de hadde sagt at var så omfattende at de ikke hadde klart å gjøre den ferdig enda!
2:54 spurte jeg Stavrum om hun hadde understreket i samtalen med Tunsve at jeg er diabetiker og har levd 6 år på minste sosialhjelps norm, men hun snakket det bort.
Men når jeg ikke vil slippe dette sentrale tema og gikk henne på klingen ved å gjenta i samme normale toneleie: Ja men GJORDE du det? – så tok Stavrum helt av!:
«Vet du hva – du klarer fint å skriver klager selv, og jeg finner meg ikke i at du bruker denne tonen til meg»!
Lytt til opptaket:
http://bit.ly/1qKUOhX
Dette skal altså forestille «bistanden» Ombudet gir»!
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4

ABEBAGHE

Herfra gikk samtalen mellom Stavrum og meg slik:
Jeg (i et totalt nøytralt toneleie og tonefall): ‘
Jeg har levd på minste sosialhjelps norm i over seks år, jeg formoder at du understreket det – og at jeg er diabetiker, gjorde du det?
S: Poenget er at du har selv skrevet en klage, …
Jeg avbryter: Ja men GJORDE du det? (kun med trykk på «gjorde», men i samme nøytrale toneleie)
S: Vet du hva? Jeg… du klarer fint å klage selv, og jeg finner meg ikke i at du bruker denne tonen overfor meg!
Jeg: Jeg spør bare «gjorde du det» – hva i all verden er det for slags «tone» du påberoper deg at jeg har tatt?
S: Ja, nå avslutter vi samtalen! Ha det bra!
Hun legger på røret, med meg måpende i andre enden!
ABECITIZ
Årsmelding
Helse- og sosialombudet i oslo
2002
Utdrag – Side 55 – 59
Ombudets erfaring er at ved kontakt fra vårt kontor, går saksbehandlingen raskere, og brukerne får som oftest svar på sine henvendelser og søknader.
2002/2697

En bruker henvendte seg til ombudets kontor fordi han ikke hadde mottatt penger i henhold til vedtaket (…)
Ombudet uttalte: Vi har følgende bemerkninger:
For det første kan ikke klienten vente i 5 dager før vedkommende får nødhjelp, dersom han eller hun ikke har andre midler (…)
2002/2981
En mann ringte ombudet fordi han ikke fikk svar på sine henvendelser til sosialkontoret, verken på skriftlige eller muntlige henvendelser.
Mannen var helt uten penger til mat (…)
Etter at ombudet kontaktet kontoret, ble mannen oppringt av sosialkontoret, og fikk den bistanden han var i behov for.
Ombudet registrerer at sosialkontoret i denne saken ikke sørget for fortgang i saken til tross for deres kjennskap til mannens (…) økonomiske situasjon.
Ikke før etter PÅTRYKK (min utheving) fra ombudet, fikk mannen løst sin sak.
http://bit.ly/1dzuPmZ

ABAGAL

NRK Østlandssendingen 21.07.2011 – Rammer noen av de aller svakeste
Folk i økonomisk nød kan ha fått for lite i sosialhjelp. Det mener Fylkesmannen, som nylig har avsluttet tilsyn hos tolv Nav-kontor i Oslo og Akershus.
Feilaktig informasjon
«På Nav-kontoret i Ullensaker fant Fylkesmann også et informasjonsskriv som lå ute i lokalet. Skrivet var utenom det vanlige.
«Hvis inntekten din er høy nok til at du kan leve av den i forhold til Ullensaker kommunes vedtatte normer for sosialhjelp, og du velger å betale regninger, eller bruker pengene til andre formål slik at du ikke har penger igjen til mat, kan du ikke regne med å få nødhjelp».
Grete Finstad hos Fylkesmann mener dette er informasjon som kan hindre noen i å søke blir feil.
Alle har rett til å søke. De kan være i en vanskelig situasjon, kanskje selvforskyldt.
Og kanskje særlig når den er selvforskyldt skal loven om sosiale tjenester skal kunne ivareta dem.
En rutine eller beskrivelse som dytter fra søknadene blir da feil, sier Finstad.
http://bit.ly/TxUBBF

ABEBAGGE

Sosial- og helsedirektoratet  til Helse- og omsorgsdepartementet 11 juli 2007
Høring – Forslag til utvidelse av pasientombudsordningen.
(…) Utvidelsen som også vil omfatte sosialtjenesteloven er etter direktoratets mening nødvendig for at pasient-brukerombudene skal kunne ivareta pasientenes / brukerenes behov, interesser og rettssikkerhet overfor hele den offentlige helse- og sosialtjenesten (…)
Erfaring fra Helse- og sosialombudet i Oslo viser at det er behov for bistand bl.a i klagesaker også når det gjelder økonomisk stønad.

I tillegg kan det oppstå kunstige og kanskje uheldige skiller, både for brukerne og for ombudet selv, mellom hva ombudet gir bistand til og hvilke tjenester der ombudet ikke kan bistå.

Det tilsier at økonomisk stønad bør falle inn under ombudsordingen.

Direktoratet vil derfor tilrå at den foreslåtte utvidelse av ordningen gjennomføres nå, og at et arbeid som bereder grunnen for å innlemme kap. 5 i utvidelsen av ombudsordningen startes opp parallelt med gjennomgangen av ulike rettssikkerhetsordninger for brukerne av NAV-kontorene.

http://bit.ly/1jaie9R

ABABASTNAD

26.04.2012 – «Byrådet har en tilsynsplikt»
«Byrådet har det øverste administrative tilsynsansvar for at bydelenes saksbehandling innenfor f.eks. barnevern, rus og sosialsaker er i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.
Byrådet skal ikke overprøve de sosial- og helse faglige beslutninger, men sikre at det foreligger betryggende saksbehandlingsrutiner og forvaltningspraksis.
Dette kan innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.»
www.ivarjohansen.no/temaer/sosialpolitikk/3670-tilsyn.html

ABEBATATPOSE

Avskrift fra lydopptakene av det monumentale maktmisbruk jeg har erfart og stadig erfarer, er her dokumentert i kronologisk rekkefølge, hvorav dette er hovedposten (Del 1):
2. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
 http://bit.ly/1mHN9x7
3. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
4. Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
5. Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
6. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
7. Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
8. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
9. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
10. Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk

ABELALALA

07.03.2014 Helse,- sosial- og eldreombudet – (Her redegjøres for Ombudets plikter og oppgaver som de i flere tilfeller har håndtert på profesjonelt vis, hva gjelder tilnærmet like problemstillinger som i min sak! Fraværet av bistand i mitt tilfelle, springer rett og slett ut fra represalier, og/eller samrøre med aktører i sosialtjenesten – hvilket blir en naturlig konklusjon å trekke, siden sammenlikningsgrunnlaget for punktene med noenlunde lik bakgrunn avdekker et rystende gap hva angår Ombudets innsatsvilje og pliktfølelse. Den er høyst selektiv)!
http://bit.ly/1npbNm6
Forvaltningskriminaliteten i Nav (Innlegg fra Navgruppa Facebook, bl.a om «Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014″)
http://bit.ly/1ohUJiA

ABELDEREI

Slik går det når man bl.a politianmelder Bydelsdirektør Ellen Oldereid (bildet) ved St.Hanshaugen for unnfallenhet og fravær av inngripen overfor forvaltningskriminaliteten som utøves av sosialtjenesten her.
Da stanses all rett til å få sin sak belyst i råd, utvalg og komiteer!:
Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene. Del 2
http://bit.ly/1iaDtGA
Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)
http://bit.ly/QUoqLx
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2014
M T O T F L S
« mar   mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: